Українською | English
usaid banner

Інформація про видання

 

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

український науково-практичний спеціалізований журнал

 

Журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» як науково-практичне видання сприяє підвищенню престижу української медичної науки та формуванню нового покоління науково-педагогічних кадрів. Поява видання зумовлена тим, що проблеми, які висвітлюються на його сторінках, належать до найпоширеніших та водночас до найскладніших у системі охорони здоров'я. Загрозлива динаміка захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію спонукають державну систему охорони здоров'я, наукові школи провідних інститутів та університетів до продовження глибоких, системних досліджень з метою вивчення патогенезу, вироблення єдиних стандартів діагностики й лікування, створення фундаменту для проведення масштабних інформаційно-освітніх кампаній задля попередження цих небезпечних хвороб.

«Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» – сучасне, високонаукове і практичне джерело найновішої науково-медичної інформації, яке поширює досвід передових вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, лікувальних центрів. Публікації в журналі корисні для підвищення кваліфікації як молодим лікарям, так і досвідченим професіоналам у сфері фтизіатрії, пульмонології, інфектології.

 

 

Журнал опубліковано за фінансової підтримки USAID проекту «Партнерство в контролі за туберкульозом в Україні», що впроваджується організацією PATH

 

Журнал виходить у світ з травня 2010 року

 

Засновники: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ПП «Інпол ЛТМ»

 

ISSN: 2522-1094 (Online), 2220-5071 (Print)

 

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.

 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук
Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

 

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

 

Періодичність виходу: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, листопад).

 

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Обсяг: 120–136 сторінок

 

Формат: А4

 

Поліграфія: офсетний друк, крейдований папір, ламінована обкладинка, кольорові внутрішні вставки та ілюстрації, чорно-білий текстовий блок

 

Тираж: одного номеру – 2000 примірників, загальний річний – 8000 примірників.

 

Передплатний індекс: 49508

 

 

Директор
Видавничої групи «ВІТ-А-ПОЛ» –
Поліщук Андрій Володимирович

 

Завідувач секретаріату журналу
«Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» –
Берник Ольга Миколаївна
Тел./факс: (044) 465-30-83
Електронна пошта: journals@vitapol.com.ua

 

Фінансовий директор
Видавничої групи «ВІТ-А-ПОЛ» –
Чечель Таїса Петрівна
Тел.: (044) 309-69-13
Електронна пошта: taisa.chechel@gmail.com

 

Відділ реклами
Тел.: (044) 465-30-83

 

Контакти редакції журналу
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179
Тел.: (044) 465-30-83, 278-46-69, 309-69-13
Факс: (044) 465-30-83
Електронна пошта: journals@vitapol.com.ua

 

 

Информация об издании

 

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция

украинский научно-практический специализированный журнал

 

Журнал «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция» как научно-практическое издание способствует повышению престижа украинской медицинской науки и формированию нового поколения научно-педагогических кадров. Появление издания предопределено тем, что проблемы, которые освещаются на его страницах, принадлежат к самым распространенным и в то же время к самым сложным в системе здравоохранения. Угрожающая динамика заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией побуждают государственную систему здравоохранения, научные школы ведущих институтов и университетов к продолжению глубоких, системных исследований с целью изучения патогенеза, выработки единственных стандартов диагностики и лечения, создания фундамента для проведения масштабных информационно-образовательных кампаний ради предупреждения этих опасных болезней.

 

 

Журнал опубликован при финансовой поддержке USAID проекта "Партнерство в контроле туберкулеза в Украине", который внедряется организацией PATH

 

Журнал выходит с мая 2010 года

 

Основатели:Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, ПП «Инпол ЛТМ»

 

ISSN: 2220-5071

 

Регистрационное свидетельство:КВ № 16607-5079Р от 05.05.2010 г.

 

Журнал включен в Перечень научных профессиональных изданий Украины c медицинских наук
Приложение 9 к Приказу Министерства образования и науки Украины № 241 от 09.03.2016 г.

 

Издатель:ООО "ВІТ-А-ПОЛ"

 

Периодичность выхода:4 раза в год (март, июнь, сентябрь, ноябрь).

 

Язык издания: украинский, русский, английский.

 

Объем: 120–136

 

Формат: А4

 

Полиграфия: офсетная печать, мелованная бумага, ламинированная обложка, цветные внутренние вставки и иллюстрации, черно-белый текстовый блок

 

Тираж: одного номера - 2000 экземпляров, общий годовой - 8000 экземпляров.

 

Подписной индекс: 49508

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»