Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(10) // 2012

 

Обкладинка

 

1. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Партнерство України з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією як чинник зміцнення ролі держави у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

Н.М. Нізова

Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є однією з найтяжчих серед країн Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав. Одним із найважливіших чинників формування відповіді на епідемію в Україні є партнерство з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі — Глобальний фонд), який протягом останніх восьми років надає Україні фінансову допомогу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
У 2002 р. Україна в рамках 1-го раунду Глобального фонду звернулася із заявкою на отримання коштів, призначених для боротьби з епідемією та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Правління Глобального фонду, вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 92 млн доларів США терміном на п’ять років.
Від серпня 2007 р. в Україні впроваджують грант 6-го раунду Глобального фонду з бюджетом 136 млн доларів США. Основними реципієнтами за цим грантом є дві громадські організації — Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІДу в Україні та Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Загальна мета програми 6-го раунду — знизити рівень передачі ВІЛ, захворюваності й смертності, пов’язаних із ВІЛ, в Україні шляхом заходів, спрямованих на найуразливіші групи населення.
15 грудня 2011 р. правління Глобального фонду в повному обсязі підтримало заявку України на фінансування в рамках 10-го раунду програми «Розбудова довгострокової системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп найвищого ризику та ЛЖВ в Україні» на 2012—2016 рр. у розмірі 301,7 млн доларів США. Грантові кошти планують використати для зміцнення спроможності служби протидії СНІДу на національному  та регіональному рівнях, що дасть змогу, починаючи від 2017 р., впроваджувати ефективні заходи щодо подолання епідемії СНІДу в Україні без фінансової  допомоги з боку донорів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, СНІД, епідемія, Глобальний фонд, фінансова допомога, партнерство, грант, подолання епідемії, медична допомога, громадська організація, уряд, реципієнт, комплексні послуги, уразливі групи населення, протидія, суспільство, розбудова спроможності, охорона здоров’я.

 

Партнерство Украины с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией как фактор укрепления роли государства в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине

Н.Н. Низова

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является одной из самых тяжелых среди стран Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. Одним из важнейших факторов формирования ответа на эпидемию в Украине является партнерство с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее — Глобальный фонд), который на протяжении последних восьми лет предоставляет Украине финансовую помощь в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу.
В 2002 г. Украина в рамках 1-го раунда Глобального фонда обратилась с заявкой на получение средств, предназначенных для борьбы с эпидемией и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Правление Глобального фонда, изучив ситуацию, приняло решение о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 92 млн долларов США сроком на пять лет.
С августа 2007 г. в Украине внедряют грант 6-го раунда Глобального фонда с бюджетом 136 млн долларов США. Основными реципиентами по этому гранту являются две общественные организации — Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине и Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Общая цель программы 6-го раунда — снизить уровень передачи ВИЧ, заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ, в Украине путем мероприятий, направленных на самые уязвимые группы населения.
15 декабря 2011 г. правление Глобального фонда в полном объеме поддержало заявку Украины на финансирование в рамках 10-го раунда программы «Построение долгосрочной системы предоставления комплексных услуг по профилактике ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и поддержке среди групп высокого риска и ЛЖВ в Украине» на 2012—2016 гг. в размере 301,7 млн долларов США. Грантовые средства планируется использовать для укрепления способности службы противодействия СПИДу на национальном и региональном уровнях, что позволит, начиная с 2017 г., внедрять эффективные меры по преодолению эпидемии СПИДа в Украине без финансовой помощи со стороны доноров.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Безапаратна колапсотерапія туберкульозу легень

Б.В. Норейко, В.В. Мозговий, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун, Т.В. Тлустова

Мета роботи — підвищення ефективності комплексного лікування туберкульозу легень.
Матеріали та методи. У роботі наведено первинні результати використання авторського способу безапаратної колапсотерапії відповідно до формули винаходу.
Результати та обговорення. Внаслідок використання безапаратної колапсотерапії в комплексному лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень раніше припинялося бактеріовиділення і у прискореному темпі загоювалися деструктивні зміни в легенях.
Висновки. Безапаратна колапсотерапія є простим, неінвазивним методом лікування, що не має протипоказань.

 

Безаппаратная коллапсотерапия туберкулеза легких

Б.В. Норейко, В.В. Мозговой, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун, Т.В. Тлустова

Цель работы — повышение эффективности комплексного лечения туберкулеза легких.
Материалы и методы. В работе приведены первичные результаты применения авторского способа безаппаратной коллапсотерапии в соответствии с формулой изобретения.
Результаты и обсуждение. В результате применения безаппаратной коллапсотерапии в комплексном лечении больных с деструктивным  туберкулезом легких отмечены более раннее прекращение бактериовыделения и ускорение темпов заживления деструктивных изменений в легких.
Выводы. Безаппаратная коллапсотерапия является простым, неинвазивным, не имеющим противопоказаний методом лечения.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив апіпродукту на імунологічні показники у хворих із уперше виявленим інфільтративним туберкульозом легень

Ю.П. Цапенко, М.Г. Бойко, Г.М. Гречка, Н.І. Носик, О.О. Краєвська

Мета роботи — вивчення впливу апіпродукту на імунологічні показники у хворих із уперше виявленим інфільтративним туберкульозом легень.
Матеріали та методи. У статті вивчено показники імунного стану хворих із вперше виявленим туберкульозом легень. Усіх хворих розподілено на основну і контрольну групи (по 33 пацієнти). В обох групах застосовували стандартну протитуберкульозну терапію, крім того, в основній групі хворим призначали апіпродукт (гомогенат трутневих личинок). Контроль імунологічних показників проводили на початку лікування та на 40—50-ту добу.
Результати та обговорення. Виявлено недостатність імунітету і зміни у фагоцитарній ланці усіх хворих. На тлі прийому ГТЛ у основній групі нормалізувалися показники клітинного імунітету, а саме: відносна кількість CD-3-Т-лімфоцитів (p < 0,001), CD-4-Т-хелперів (p < 0,005), CD-8-Т-кілерів (p < 0,05), CD-16 — натуральних кілерів (p < 0,1). З боку гуморального імунітету  поліпшилися показники IgA (p < 0,001), IgG (p < 0,01), IgM (p < 0,05), ЦІК (p < 0,001). Поряд із цим підвищилася фагоцитарна активність клітин, про що свідчить зниження показників НСТ-тесту (p < 0,05) та підвищення фагоцитарного індексу (p < 0,005) в основній групі.
Висновки. Використання в комплексній терапії інфільтративного туберкульозу легень апіпродукту (гомогенату трутневих личинок) позитивно впливає та нормалізує показники клітинної, гуморальної ланок імунітету й підвищує фагоцитарну активність клітин крові.

Ключові слова: Туберкульоз, апіпродукт, імунологічні показники.

 

Влияние апипродукта на иммунологические показатели у больных с впервые выявленным инфильтративным тубркулезом легких

Ю.П. Цапенко, Н.Г. Бойко, Г.Н. Гречка, Н.И. Носик, А.А. Краевская

Цель работы — изучение влияния апипродукта на иммунологические показатели у больных с впервые выявленным туберкулезом легких.    
Материалы и методы. В статье определены показатели иммунологического состояния больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких. Все больные были разделены на основную и контрольную группы (по 33 пациета). В обеих группах использовали стандартную противотуберкулезную терапию, кроме того, в основной группе применяли апипродукт (гомогенат трутневых личинок). Контроль иммунологических показателей проводили в начале лечения и на 40—50-е сутки.
Результаты и обсуждение. Обнаружено недостаточность иммунитета и изменения в фагоцитарной цепи у всех больных. На фоне приема гомогената трутневых личинок в основной группе нормализовались показатели клеточного иммунитета, а именно: относительное количество CD-3-Т-лимфоцитов (p < 0,001), CD-4-Т-хелперов (p < 0,005), CD-8-Т-киллеров (p < 0,05), CD-16 — натуральных киллеров (p < 0,1). Со стороны гуморального иммунитета улучшились показатели IgA (p < 0,001), IgG (p < 0,01), IgM (p < 0,05), ЦИК (p < 0,001). Вместе с этим повысилась фагоцитарная активность клеток, о чем свидетельствует снижение показателей НСТ-теста (p < 0,05) и повышение фагоцитарного индекса (p < 0,005) в основной группе.
Выводы. Использование в комплексной терапии инфильтративного туберкулеза легких апипродукта (гомогената трутневых личинок) нормализует показатели клеточного, гуморального звена иммунитета и повышает фагоцитарную активность клеток крови.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Деякі аспекти проблеми апоптозу та його місце у формуванні загального синдрому дизадаптації при інфільтративних захворюваннях легень

Л.Д. Тодоріко, Л.Д. Мигайлюк

Мета роботи — аналіз даних, що стосуються вивчення інтенсивності процесів апоптозу і проліферативної активності епітеліоцитів бронхолегеневої тканини, шляхом проведення імуноцитохімічного дослідження при інфільтративних процесах у легенях.
Матеріали та методи. Проведено імуноцитохімічне визначення антигенів Вcl-2, Bax та PCNA (ядерний антиген клітинної проліферації) у бронхіальній тканині 17 пацієнтів з інфільтративними змінами у легенях запального генезу різної етіології із застосуванням тест-системи TACS XL™ (R&D Systems Incorporation, США).
Результати та обговорення. Результати досліджень дали змогу встановити посилення апоптозу епітеліоцитів, оскільки вони супроводжувалися зростанням продукції проапоптичного протеїну Вах на тлі дефіциту синтезу антиапоптичних факторів (протеїну Всl-2). Не виявлено позитивної реакції на PCNA, що засвідчило зниження проліферативної активності епітеліоцитів бронхів.
Висновки. За інфільтративних змін у легенях відмирання епітеліоцитів відбувається за рахунок підсилення апоптозу, який супроводжується компенсаторно підсиленою проліферацією епітеліоцитів та посиленою продукцією проапоптичного протеїну Вах, яка мала великогранулярний характер, на тлі дефіциту синтезу антиапоптичних факторів (протеїну Всl-2). Експресія PCNA в умовах запалення свідчить про підвищення реплікативної активності ДНК.

Ключові слова: Апоптоз, інфільтративні хвороби легень, запалення, програмована клітинна загибель.

 

Некоторые аспекты проблемы апоптоза и его место в формировании общего синдрома дизадаптации при инфильтративных заболеваниях легких

Л.Д. Тодорико, Л.Д. Мигайлюк

Цель работы — анализ данных, касающихся изучения интенсивности процессов апоптоза и пролиферативной активности эпителиоцитов бронхолегочной ткани, путем проведения иммуноцитохимического исследования при инфильтративных процессах в легких.
Материалы и методы. Проведено иммуноцитохимическое исследование определения антигенов Вcl-2, Bax и PCNA (ядерный антиген клеточной пролиферации) в бронхиальной ткани 17 пациентов с инфильтративными изменениями в легких воспалительного генеза различной этиологии с использованием тест-системы TACS XL™ (R&D Systems Incorporation, США).
Результаты и обсуждение. Результаты исследований позволили установить усиление апоптоза эпителиоцитов, поскольку оно сопровождается увеличением продукции проапоптического протеина Вах на фоне дефицита синтеза антиапоптических факторов (протеина Всl-2). Не выявлено положительной реакции на PCNA, что свидетельствует о снижении пролиферативной активности эпителиоцитов бронхов.
Выводы. При инфильтративных изменениях в легких отмирание эпителиоцитов осуществляется за счет усиления апоптоза, который сопровождается компенсаторно увеличенной пролиферацией эпителиоцитов и усиленной продукцией проапоптического протеина Вах, которая носит крупногранулярний характер, на фоне дефицита синтеза антиапоптических факторов (протеина Всl-2). Экспрессия PCNA в условиях воспаления свидетельствует о повышении репликативной активности ДНК.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вплив цитокінів на модуляцію моноклональних антитіл крові у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень

М.М. Кужко, Д.О. Бутов, Г.Л. Степаненко, О.О. Гринішина, О.А. Максименко

Мета роботи — вивчення впливу цитокінів на модуляцію моноклональних антитіл крові у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень (ВДТБЛ).
Матеріали та методи. Проведено дослідження CD3, CD4, CD8, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-10 та ІНФ-g у 180 людей, з них у 30 практично здорових донорів та у 150 хворих на ВДТБЛ.
Результати та обговорення. У хворих на ВДТБЛ спостерігається вірогідне зниження рівнів CD3, CD4 та недостовірні зміни CD8 на тлі вірогідного підвищення вмісту ІЛ-2, ІНФ-g та зниження ІЛ-4, ІЛ-10  порівняно з практично здоровими донорами. Стандартна двомісячна терапія забезпечує вірогідне підвищення рівнів CD3, CD4, CD8-лімфоцитів та зниження продукції ІЛ-2, ІНФ-g і підвищення ІЛ-4, ІЛ-10 у хворих на ВДТБЛ.
Висновки. Результати дослідження свідчать про  здатність цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-10 та ІНФ-g) впливати на моноклональні антитіла крові у хворих на ВДТБЛ. Наведені показники можуть характеризувати субпопуляційну кількість та активність CD4.

Ключові слова: Туберкульоз легень, цитокіни, інтерлейкіни, інтерферон-g, лімфоцити.

 

Влияние цитокинов на модуляцию моноклональных антител крови у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких

М.М. Кужко, Д.А. Бутов, А.Л. Степаненко, Е.А. Гринишина, О.А. Максименко

Цель работы — изучение влияния цитокинов на модуляцию моноклональных антител крови у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких (ВДТБЛ).
Материалы и методы. Проведено исследование уровней CD3, CD4, CD8, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИНФ-g у 180 человек, из них у 30 относительно здоровых доноров и 150 больных с ВДТБЛ.
Результаты и обсуждение. У больных с ВДТБЛ наблюдается достоверное снижение уровней CD3, CD4 и недостоверные изменения содержания CD8 на фоне достоверного повышения концентрации ИЛ-2, ИФН-g и снижение ИЛ-4, ИЛ-10 в сравнении с практически здоровыми донорами. Стандартная двухмесячная терапия обеспечивает достоверное повышение уровней CD3, CD4, CD8-лимфоцитов и достоверное снижение продукции ИЛ-2, ИФН-g и повышение ИЛ-4, ИЛ-10 у больных с ВДТБЛ.
Выводы. Получены результаты исследования способности продукции цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и ИФН-g) влиять на моноклональные антитела крови у больных ВДТБЛ. Приведенные показатели могут характеризовать субпопуляционное количество и активность CD4.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості змін рівнів IL-8, IL-10 та показників гуморального імунітету в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз

Н.Є. Лаповець

Мета роботи — виявити зміни рівнів IL-8, IL-10 та показників гуморального імунітету в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз.
Матеріали та методи. Вивчено рівні IL-8  та IL-10, а також ЦІК та Ig A, M, G у сироватці крові практично здорових осіб (20) та хворих на гістологічно підтверджений абдомінальний туберкульоз із різною локалізацією процесу — 30 осіб.
Результати та обговорення. Дослідження показали, що у хворих на абдомінальний туберкульоз активується гуморальна ланка імунітету. Концентрація досліджуваних інтерлейкінів тонше реагує на розвиток хронічної абдомінальної патології. Спостерігається значне зростання в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз рівня IL-8 (у десять разів перевищує показник норми) та  IL-10 (зріс у п’ять разів порівняно з рівнем у групі контролю).
Висновки. Зміни імунного та цитокінового статусів специфічного характеру сприяють виникненню запальних процесів органів черевної порожнини. Цитокіни як біомаркери запалення є чутливими показниками імунологічної відповіді. Такі зміни уможливлюють ранню диференційну діагностику запальних процесів.

Ключові слова: Абдомінальний туберкульоз, гуморальний імунітет, цитокіни.

 

Особенности изменений уровней IL-8, IL-10 и показателей гуморального иммунитета в сыворотке крови больных абдоминальным туберкулезом

Н.Е. Лаповец

Цель работы — определить изменения уровней IL-8, IL-10 и показателей гуморального иммунитета в сыворотке крови больных абдоминальным туберкулезом.
Материалы и методы. Изучены уровни  IL-8 и IL-10, а также ЦИК и Ig A, M, G в сыворотке крови практически здоровых людей (20) и больных гистологически подтвержденным абдоминальным туберкулезом с различными очагами локализации процесса — 30 человек.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что у больных абдоминальным туберкулезом активируется гуморальное звено иммунитета. Концентрация исследуемых интерлейкинов более тонко реагирует на развитие хронической абдоминальной патологии. Наблюдается значительное повышение в сыворотке крови больных абдоминальным туберкулезом уровня IL-8 (в десять раз превышает показатель нормы) и IL-10 (повысился в пять раз по сравнению с уровнем в группе контроля).
Выводы. Изменения иммунного и цитокинового статусов специфического характера способствуют развитию воспалительных процессов органов брюшной полости. Цитокины как биомаркеры воспаления являются чувствительными показателями иммунологического ответа. Такие изменения делают возможной раннюю дифференциальную диагностику воспалительных процессов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вивчення функціонального стану глутатіонозалежних ферментів еритроцитів у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії

В.М. Жадан

Мета роботи — порівняльне вивчення функціонального стану глутатіонозалежних ферментів еритроцитів у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ІІП) залежно від нозологічної форми захворювання.
Матеріали та методи. Обстежено 59 хворих на ІІП, яких було розподілено на дві групи. Першу групу склали 37 хворих, що вперше проходили стаціонарне лікування. До складу ІІ групи увійшли 22 хворих, які прибули на повторне обстеження. У І групі з діагнозом ідіопатичний фіброзувальний альвеоліт (ІФА) було 16 пацієнтів, з діагнозом неспецифічна інтерстиціальна пневмонія (НІСП) — 21. У ІІ групі пацієнтів, що хворіли на ІФА, було 10, на НІСП — 12. Активність глутатіон-трансферази (ГТ), глутатіон-редуктази (ГР) та глутатіон-пероксидази (ГПО) визначали в еритроцитах венозної крові.
Результати та обговорення. Досліджено активність глутатіонозалежних ферментів у крові хворих на ІІП залежно від нозологічної форми хвороби. Встановлено, що у І групі хворих (до лікування) активність ГР при НСІП вірогідно знижувалася на 18,9 % відносно контролю, у хворих на ІФА вона була вірогідно зниженою на 19,3 %. Активність ГПО також була вірогідно зниженою в обох групах пацієнтів: при НСІП — на 12,9 %, при ІФА — на 16,6 %. Після курсу терапії у пацієнтів з НСІП простежувалася така ж сама тенденція до зміни ферментативної активності глутатіонозалежної системи, як і у пацієнтів з НСІП І групи. У хворих на ІФА ІІ групи вірогідно зниженими були всі три глутатіонозалежні ферменти відносно контролю.
Висновки. Виявлено зниження активності глутатіонозалежних ферментів у хворих на ІІП, не встановлено чітких закономірностей між біохімічними порушеннями і формою захворювання на ІІП. Вони характерні як для НСІП, так і для ІФА і мають односпрямований характер.

Ключові слова: Неспецифічна інтерстиціальна пневмонія, ідіопатичний фіброзувальний альвеоліт, глутатіон-трансфераза, глутатіон-редуктаза, глутатіон-пероксидаза.

 

Изучение функционального состояния глутатионзависимых ферментов эритроцитов у больных идиопатическими интерстициальными пневмониями

В.Н. Жадан

Цель работы — провести сравнительное изучение функционального состояния глутатионзависимых ферментов эритроцитов у больных идиопатическими интерстициальными пневмониями (ИИП) в зависимости от нозологической формы заболевания.
Материалы и методы. Обследовано 59 больных ИИП, которые были разделены на две группы. Первую группу составили 37 больных, которые впервые проходили стационарное лечение. В состав ІІ группы вошли 22 больные, прибывшие на повторное обследование. В І группе было 16 пациентов с диагнозом идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА) и 21 с диагнозом неспецифическая интерстициальная пневмония (НИСП). Во ІІ группе болели ИФА 10 человек, НИСП — 12. Активность глутатион-трансферазы (ГТ), глутатион-редуктазы (ГР) и глутатион-пероксидазы (ГПО) определяли в эритроцитах венозной крови.
Результаты и обсуждение. Исследована активность глутатионзависимых ферментов в крови больных ИИП в зависимости от нозологической формы заболевания. Установлено, что в І группе больных (до лечения) активность ГР при НИСП достоверно снижалась на 18,9 % относительно контроля, у больных ИФА — на 19,3 %. Активность ГПО также была достоверно снижена в обеих группах пациентов: при НИСП на 12,9 %, при ИФА — на 16,6 %. После курса терапии у пациентов с НИСП прослеживалась такая же тендеция к изменению ферментативной активности глутатионзависимой системы, как и у пациентов с НИСП І группы. У больных ИФА ІІ группы достоверно сниженными были все три глутатионзависимые ферменты относительно контроля.
Выводы. Выявлено снижение активности глутатионзависимых ферментов у больных ИИП, не установлены четкие закономерности между биохимическими нарушениями и формой заболевания ИИП. Они характерны как для НИСП, так и для ИФА и имеют однонаправленный характер.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області у період 1986–2000 років

Л.І. Борисова, С.В. Зайков

Мета роботи — оцінити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу (ТБ) у постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС районах Вінницької області порівняно з незабрудненими територіями через 15 років після неї.
Матеріали та методи. Основні показники проаналізовано згідно з офіційними «Показниками протитуберкульозної служби у Вінницькій області за період з 1986 по 2000 рр.».
Результати та обговорення. За нашими даними, загальна захворюваність на ТБ, як і на його легеневі форми, через 15 років після аварії на ЧАЕС зросла в обох групах районів, але вірогідну різницю за обома показниками виявлено лише в другу п’ятирічку. Показники бактеріального та деструктивного ТБ у незабруднених районах не змінилися, а в забруднених зросли в другу і третю п’ятирічки. Вірогідну різницю виявлено також лише в другу і третю п’ятирічки: збільшилися показники саме на радіоактивно забруднених територіях. Показники хворобливості (загальної та легеневої) знизилися в другу п’ятирічку та стабілізувалися. Вірогідну різницю між двома групами районів також зауважено лише в другу і третю п’ятирічки. Смертність від ТБ зросла у населення забруднених районів у третю п’ятирічку, і в цей же час згаданий показник вірогідно відрізнявся від такого в «чистих» регіонах.
Висновки. У перших п’ять років після аварії на ЧАЕС особливої різниці між більшістю епідеміологічних показників щодо ТБ у Вінницькій області не помічено, хоча вже в другій п’ятирічці з’явилася суттєва різниця майже стосовно всіх показників. У третю п’ятирічку ще зберігалася згадана різниця, а у забруднених регіонах зросла смертність населення від ТБ.

Ключові слова: Туберкульоз, епідеміологічні показники, аварія на ЧАЕС, радіоекологічне забруднення.

 

Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в зонах радиоэкологического контроля Винницкой области в период за 1986–2000 годы

Л.И. Борисова, С.В. Зайков

Цель работы — оценить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу (ТБ) в пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС районах Винницкой области по сравнению с незагрязненными за 15 лет после нее.
Материалы и методы. Анализ основных показателей проведен согласно официальным «Показателям противотуберкулезной службы в Винницкой области за период с 1986 по 2000 гг.».
Результаты и обсуждение. Согласно нашим данным, общая заболеваемость ТБ, как и его легочными формами, через 15 лет после аварии на ЧАЭС возросла в обеих группах районов, но достоверная разница между ними по обоим показателям обнаружена лишь во второй пятилетке. Показатели бактериального и деструктивного ТБ в незагрязненных районах не изменились, а в загрязненных выросли во вторую и третью пятилетки. Достоверная разница обнаружена также только во вторую и третью пятилетки: увеличились анализируемые показатели именно на радиоактивно загрязненных территориях. Показатели болезненности (общей и легочной) снизились во вторую пятилетку и стабилизировались. Достоверная разница между двумя группами районов также обнаружена лишь во вторую и третью пятилетки. Смертность от ТБ выросла у населения загрязненных районов в третью пятилетку, и в это же время достоверно отличалась от таковой чистых регионов.
Выводы. Через пять лет после аварии на ЧАЭС особых различий между большинством эпидемиологических показателей по ТБ в Винницкой области не выявлено, хотя уже во вторую пятилетку появились существенные различия почти по всем показателям. В третью пятилетку еще сохраняются указанные различия, но в загрязненных регионах возросла смертность населения от туберкулеза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Результати оцінки ефективності заходів залучення трудових мігрантів – жителів Закарпатської області до визначення власного ВІЛ-статусу

І.С. Миронюк

Мета роботи — оцінити ефективність заходів залучення представників групи трудових мігрантів та їхнього найближчого оточення до послуг з консультування і тестування (КіТ) на ВІЛ у Закарпатській області.
Матеріали та методи. За результатами аналізу реєстраційних карток ВІЛ-інфікованих осіб та оригінальних тимчасових анкет визначено контингент особи за відповідним кодом причин обстеження на ВІЛ та належність її до цільової групи дослідження — особи, що були пов’язані з трудовою міграцією за межі постійного місця проживання: трудові мігранти та їхнє найближче оточення. Представників цільової групи дослідження (94 особи) було об’єднано в групи за ознакою джерела ініціативи первинного звернення щодо тестування на ВІЛ: групу А (КіТ з ініціативи клієнта) та групу Б (КіТ з ініціативи медичного працівника). Проведено оцінювання зміни частки ВІЛ-позитивних осіб груп А та Б, що вперше звернулися за послугами з КіТ, до та після запровадження заходів з підвищення рівня поінформованості представників цієї групи населення області через ЗМІ щодо доцільності отримання послуг з КіТ на ВІЛ.
Результати та обговорення. Протягом 2007—2011 років на диспансерний облік у Закарпатській області було взято 94 ВІЛ-позитивні особи, що були пов’язані з трудовою міграцією за межі постійного місця проживання. Із них до групи А увійшли 43 особи (45,7 % цільової групи), до групи Б — 51 особа (54,3 %). Більшість чоловіків цільової групи зверталися стосовно КіТ з власної ініціативи — 32 (59,3 %), а жінки в більшості випадків проходили обстеження з ініціативи медичних працівників — 29 (72,5 %). До запровадження заходів із залучення до КіТ представників цільової групи (у 2007—2009 роках) у структурі зареєстрованих ВІЛ-позитивних осіб переважали представники групи Б: у 2007, 2008 та 2009 році вони становили 72,2; 69,2 та 71,4 % відповідно. Після початку запровадження цільових заходів у 2010 та 2011 роках спостерігалося переважання первинного звернення представників цільової групи щодо послуг з КіТ із власної ініціативи (група А). Так, у 2011 році група А становила 58,3 % звернень, у 2011 році її частка зросла до 64 %. Більше виражене зростання частки осіб групи А спостерігалося серед ВІЛ-позитивних жінок: від 5 % у 2007 році до 50 % у 2011 році.
Висновки. Заходи залучення до послуг з КіТ шляхом інформування через ЗМІ трудових мігрантів та їхнього найближчого оточення є ефективними. Спостерігається зростання рівня усвідомленого звернення представників цільової групи до медичних працівників для визначення власного ВІЛ-статусу, що дає можливість раннього виявлення факту інфікування ВІЛ та запровадження медичних заходів вторинної профілактики поширення інфекції і поліпшення якості життя ВІЛ-позитивних осіб.

Ключові слова: Консультування і тестування на ВІЛ, трудові мігранти, Закарпатська область.

 

Результаты оценки эффективности мероприятий привлечения трудовых мигрантов — жителей Закарпатской области к определению собственного ВИЧ-статуса

И.С. Миронюк

Цель исследования — оценить эффективность мероприятий по привлечению представителей группы трудовых мигрантов и их близкого окружения к услугам консультирования и тестирования (КиТ) на ВИЧ в Закарпатской области.
Материалы и методы. По результатам анализа регистрационных карт ВИЧ-инфицированного лица и оригинальных временных анкет определялся контингент лиц по соответствующему коду причин обследования на ВИЧ и принадлежность к целевой группе исследования — лица, связанные с трудовой миграцией за пределы постоянного места жительства: трудовые мигранты и их близкое окружение. Представители целевой группы исследования (94 человека) были объединены в группы по признаку источника инициативы первичного обращения для обследования на ВИЧ: группа А (КиТ по инициативе клиента) и группа Б (КиТ по инициативе медицинского работника). Проведена оценка изменения доли ВИЧ-положительных лиц в группах А и Б, которые впервые обратились за услугами КиТ, до и после внедрения мероприятий повышения информированности представителей этой группы населения области через СМИ по вопросам целесообразности получения услуг КиТ на ВИЧ.  
Результаты и обсуждение. В 2007—2011 годы на диспансерный учет в Закарпатской области взято 94 ВИЧ-положительных лиц, которые были связаны с трудовой миграцией за пределы постоянного места жительства. В группу А включено 43 человека (45,7 % целевой группы), в группу Б — 51 (54,3 %). Большинство мужчин целевой группы обращались за услугами КиТ по собственной инициативе — 32 (59,3 %), а женщины в большинстве случаев проходили обследование по инициативе медицинского работника — 29 (72,5 %). До внедрения мероприятий привлечения к КиТ представителей целевой группы (в 2007—2009 годы) в структуре зарегистрированных ВИЧ-положительных лиц преобладали представители группы Б: лица группы Б в 2007, 2008 и 2009 годы составляли  72,2; 69,2 и 71,4 % соответственно. После начала внедрения целевых мероприятий в 2010 и 2011 годы наблюдалось преобладание первичного обращения представителей целевой группы для получения услуг КиТ по собственной инициативе (группа А). В 2011 году группа А составляла 58,3 % всех обращений, в 2011 году ее доля возросла до 64 %. Более выраженный рост доли лиц группы А отмечен среди ВИЧ-положительных женщин: от 5 % в 2007 году до 50 % в 2011 году.
Выводы. Мероприятия по привлечению к услугам КиТ путем информирования через СМИ трудовых мигрантов и их близкого окружения являются эффективными. Наблюдается рост осознанного обращения представителей целевой группы к медицинским работникам с целью определения своего ВИЧ-статуса. Это дает возможность раннего выявления факта ВИЧ-инфицирования и проведения медицинских мероприятий вторичной профилактики распространения инфекции и улучшения качества жизни ВИЧ-положительных лиц.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією

В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко

Мета дослідження — виявлення особливостей кріопатії різних типів у всіх клінічних стадіях ВІЛ-інфекції та під впливом різних методів лікування.
Матеріали та методи. Обстежено 127 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із різними стадіями хвороби.
Результати та обговорення. Із прогресуванням ВІЛ-інфекції феномен кріопреципітації стає характернішим. Однак з розвитком синдрому виснаження на тлі ВІЛ-інфекції (IV клінічна стадія) кріо-глобулінемічну кріопатію діагностують значно рідше — тільки в окремих хворих. Стандартна антиретровірусна терапія першого ряду, а особливо її поєднання з додатковим застосуванням антиагреганту дипіридамолу, дають змогу дещо зменшити відсоток хворих із феноменом кріопреципітації.
Висновки. Значний вплив на перебіг ВІЛ-інфекції має супутня кріоглобулінемія, що належить враховувати під час діагностики недуги і лікування таких хворих.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, кріопатія, кріоглобуліни, антиретровірусна терапія, дипіридамол.

 

Клиническая характеристика течения ВИЧ-инфекции с сопутствующей криоглобулинемией

В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко

Цель исследования — выявление особенностей криопатии различных типов во всех клинических стадиях ВИЧ-инфекции и под влиянием различных методов лечения.
Материалы и методы. Обследовано 127 больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом с различными стадиями болезни.
Результаты и обсуждение. С прогрессированием ВИЧ-инфекции феномен криопреципитации становится более характерным. Однако с развитием синдрома истощения на фоне ВИЧ-инфекции (IV клиническая стадия) криоглобулинемическая криопатия диагностируется значительно реже — только у отдельных больных. Стандартная антиретровирусная терапия первого ряда, и особенно ее сочетание с дополнительным применением антиагрегантов дипиридамола, позволяет несколько уменьшить процент больных с феноменом криопреципитации.
Выводы. Значительное влияние на течение ВИЧ-инфекции имеет сопутствующая криоглобулинемия, что необходимо учитывать при диагностике болезни и лечении таких больных.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Можливості використання шкірного тестування з умовно-патогенними грибами для оцінки функціонального стану клітинної ланки імунної системи у хворих на туберкульоз

А.Є. Богомолов, С.В. Зайков

Мета роботи — удосконалити діагностику порушень клітинної ланки імунітету у хворих на туберкульоз шляхом внутрішньошкірного мультитестування з антигенами умовно-патогенних грибів Аlternaria alternata, Cladosporium sp., Monilia sitophila, Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, Aspergillus mixt (A. fumigatus, A. niger), Penicillum sp. та туберкуліном.
Матеріали та методи. Використовували клініко-анамнестичний, фізикальний, рентгенологічний (оглядова рентгенографія у двох проекціях, томографія на оптимальних зрізах), лабораторні (гемограма, мікроскопічне та культуральне дослідження мокротиння на мікобактерії туберкульозу, визначення чутливості їх до антимікобактеріальних препаратів), імунологічні (імунологічний анамнез, шкірне тестування, реакція інгібіції міграції лейкоцитів з антигенними комплексами умовно-патогенних грибів та туберкуліном), інструментальні (електрокардіографія, визначення функції зовнішнього дихання, фібробронхоскопія) та статистичні методи дослідження.
Результати та обговорення. Результати тестування з антигенами умовно-патогенних грибів корелюють із виразністю інтоксикаційного та бронхопульмонального синдромів, реакції інгібіції міграції лейкоцитів (коефіцієнт Спірмена від 0,55 до 0,63, кореляція обернено пропорційна) та даними показників гемограми (значення коефіцієнта Спірмена від 0,50 до 0,65).
Висновки. Стандартний курс хіміотерапії поліпшує стан клітинної ланки імунної системи. Різницю між станом клітинного імунітету хворих на туберкульоз та практично здорових осіб найвірогідніше відображають антигени Аlternariа alternata, Penicillum sp., Chrysonilia sitophila, Monilia sitophila.

Ключові слова: Туберкульоз легень, антигени умовно-патогенних грибів, клітинна ланка імунної системи.

 

Возможности использования кожного тестирования с условно-патогенными грибами для оценки функционального состояния клеточного звена иммунной системы у больных туберкулезом легких

А.Е. Богомолов, С.В. Зайков

Цель работы — усовершенствование диагностики нарушений клеточного звена иммунной системы у больных туберкулезом путем применения внутрикожного тестирования с антигенами условно-патогенных грибов Аlternaria alternata, Cladosporium sp., Monilia sitophila, Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, Aspergillus mixt (A. fumigatus, A. niger), Penicillum sp. и туберкулином.
Материалы и методы. Применяли клинико-анамнестический, физикальный, рентгенологический (обзорная рентгенография в двух проекциях, томография на оптимальних срезах), лабораторные (гемограмма, микроскопическое и культуральное исследование мокроты на микобактерии туберкулеза, определение чувствительности к антимикобактериальным препаратам), иммунологические (иммунологический анамнез, кожное тестирование, реакция ингибиции миграции лейкоцитов с антигенными комплексами условно-патогенных грибов и туберкулином), инструментальные (электрокардиография, определение функции внешнего дыхания, фибробронхоскопия) и статистические методы исследования.
Результаты и обсуждение. Результаты тестирования с антигенами условно-патогенных грибов коррелируют с выраженностью интоксикационного и бронхолегочного синдромов, реакции ингибирования миграции лейкоцитов (коэффициент Спирмена от 0,55 до 0,63, корреляция обратно пропорциональная) и данными гемограммы (коэффициент Спирмена от 0,50 до 0,65).
Выводы. Стандартный курс химиотерапии улучшает состояние клеточного звена иммунной системы. Разницу между состоянием клеточного иммунитета больных туберкулезом и практически здоровых лиц наиболее достоверно отражают антигены Аlternariа alternata, Penicillum sp., Chrysonilia sitophila, Monilia sitophila.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ОГЛЯДИ

 

Вітчизняні надбання в галузі специфічної імунотерапії алергенами хворих на бронхіальну астму

Б.М. Пухлик, С.В. Зайков, І.В. Гогунська, І.В. Корицька, О.K. Яковенко, Б.Я. Булеза

Декларація EAACI (2011) закликає керівників країн Європи переглянути ставлення органів охорони здоров’я до лікування алергійних захворювань, надавши пріоритет застосуванню алергенспецифічної імунотерапії (СІТ) перед фармакотерапією, оскільки перша здатна обірвати їх розвиток, істотно поліпшивши якість життя хворих та мінімізувавши економічний збиток.
Автори статті наводять доказові експериментальні та клінічні дані (вибіркового — десятки і сотні хворих і популяційного масштабу — тисячі хворих зі всієї України), що свідчать про високу клінічну ефективність парентеральної і пероральної СІТ при лікуванні бронхіальної астми.
Автори наголошують, що все це можливо лише за умови застосування високоспецифічних регіональних алергенів, що забезпечує не тільки високу ефективність лікування, а й мінімальні побічні реакції, особливо при пероральній СІТ.

Ключові слова: Алергійні захворювання, бронхіальна астма, алергени, імунотерапія.

 

Отечественные наработки в сфере специфической иммунотерапии аллергенами больных бронхиальной астмой

Б.М. Пухлик, С.В. Зайков, И.В. Гогунская, И.В. Корицкая, О.K. Яковенко, Б.Я. Булеза

Декларация EAACI (2011) призывает руководителей стран Европы пересмотреть отношение органов здравоохранения к лечению аллергических заболеваний, отдав приоритет применению аллергенспецифической иммунотерапии (СИТ) перед фармакотерапией, поскольку первая способна оборвать их развитие, существенно улучшив качество жизни больных и минимизировав экономический ущерб.
Авторы статьи приводят доказательные экспериментальные и клинические данные (выборочно-го — десятки и сотни больных и популяционного масштаба — тысячи больных со всей Украины), свидетельствующие о высокой клинической эффективности парентеральной и пероральной СИТ при лечении бронхиальной астмы.
Авторы подчеркивают, что все это возможно лишь при условии применения высокоспецифических региональных аллергенов, что обеспечивает не только высокую эффективность лечения, но и минимальные побочные реакции, особенно при пероральной СИТ.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ОГЛЯДИ

 

Позалегеневий туберкульоз у ВІЛ-інфікованих

О.Д. Ніколаєва

Статтю присвячено одному із найактуальніших питань фтизіатрії — діагностиці позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. Виявлено, що позалегеневий туберкульоз частіше спостерігається у хворих на тлі тяжкого імунодефіциту. Серед клінічних форм найвагомішим є туберкульоз лімфатичної системи, своєчасна діагностика якого дає змогу раніше розпочати лікування і запобігти генералізації процесу. Надано діагностичний мінімум для своєчасного виявлення позалегеневих форм туберкульозу.

 

Внелегочный туберкулез у ВИЧ-инфицированных

О.Д. Николаева

Статья посвящена одной из актуальнейших проблем фтизиатрии — диагностике внелегочного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. Определено, что внелегочный туберкулез чаще наблюдается у больных на фоне тяжелого иммунодефицита. Среди клинических форм туберкулеза наиболее значимым является туберкулез лимфатической системы, своевременная диагностика которого позволяет раньше начать лечение и предупредить генерализацию процесса. Приводится диагностический минимум для своевременного выявления внелегочного туберкулеза.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ОГЛЯДИ

 

Система гамма-інтерферону та її місце у патогенезі туберкульозу

І.Ф. Ільїнська

У статті проаналізовано сучасні дані про систему гамма-інтерферону та її місце у здійсненні імунологічного контролю за мікобактеріями туберкульозу. Розглянуто механізми  впливу цього збудника на продукцію та рецепцію гамма-інтерферону при туберкульозі.

Ключові слова: Гамма-інтерферон, мікобактерії туберкульозу, патогенез туберкульозу.

 

Система гамма-интерферона и ее место в патогенезе туберкулеза

И.Ф. Ильинская

В статье проанализированы современные данные о системе гамма-интерферона и ее месте в осуществлении иммунологического контроля за микобактериями туберкулеза. Рассмотрены механизмы влияния этого возбудителя на продукцию и рецепцию гамма-интерферона при туберкулезе.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ОГЛЯДИ

 

Чи потрібен скринінг тиреоїдного статусу при туберкульозі легень? Аналітичний огляд літератури та результати власних спостережень

С.Л. Матвєєва, О.С. Шевченко, С.О. Черенько, Т.В. Сенчева, О.Ю. Філіпова

Туберкульоз легень нерідко супроводжується широким спектром розладів тиреоїдного статусу у вигляді патологічного еутиреоїдного синдрому, субклінічного гіпотиреозу та автоімунного тиреоїдиту. Низка протитуберкульозних препаратів (рифампіцин, етамбутол, етіонамід та ПАСК) можуть індукувати розвиток еутиреоїдного та гіпотиреоїдного зоба. Оскільки гормони щитоподібної залози є модуляторами імунної відповіді на туберкульозну інфекцію, розвиток тиреопатій робить тяжчим перебіг туберкульозного процесу та погіршує його наслідки.  Дисфункцію щитоподібної залози у хворих на туберкульоз легень потрібно своєчасно діагностувати для адекватного лікування.

 

Нужен ли скрининг тиреоидного статуса при туберкулезе легких? Аналитический обзор литературы и результаты собственных наблюдений

С.Л. Матвеева, О.С. Шевченко, С.А.Черенько, Т.В. Сенчева, О.Ю. Филипова

Туберкулез легких нередко сопровождается широким спектром расстройств тиреоидного статуса в виде патологического эутиреоидного синдрома, субклинического гипотиреоза и аутоиммунного тиреоидита. Ряд противотуберкулезных химиопрепаратов (рифампицин, этамбутол, этионамид и ПАСК) могут индуцировать развитие эутиреоидного или гипотиреоидного зоба. Поскольку гормоны щитовидной железы являются модуляторами иммунного ответа на туберкулезную инфекцию, развитие тиреопатий отягощает течение туберкулезного процесса и ухудшает его исходы. Дисфункция щитовидной железы у больных туберкулезом должна быть своевременно диагностирована для адекватного лечения.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Випадок транзиторної механічної жовтяниці у ВІЛ-інфікованого пацієнта з туберкульозом лімфовузлів

В.С. Гойдик

У статті описано випадок механічної жовтяниці, викликаної перетисканням загальної жовчної протоки пакетом збільшених лімфовузлів, у ВІЛ-інфікованого пацієнта з туберкульозом лімфовузлів, що проходив лікування в стаціонарі Одеського обласного центру з профілактики і боротьби зі СНІДом. Зроблено висновки про необхідність врахування можливості розвитку такого роду ускладнень у пацієнтів з тяжкою імуносупресією.

 

Случай транзиторной механической желтухи у ВИЧ-инфицированного пациента с туберкулезом лимфоузлов

В.С. Гойдык

В статье описан случай механической желтухи, вызванной сдавлением общего желчного протока  пакетом увеличенных лимфоузлов, у ВИЧ-инфицированного пациента с туберкулезом лимфоузлов, проходившего лечение в стационаре Одесского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, течение, лечение и исход заболевания. Сделаны выводы о необходимости учитывать возможность развития такого рода осложнений у пациентов с тяжелой  иммуносупрессией.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ПІДГОТОВКА КАДРІВ

 

Використання інтерактивних методів навчання в самостійній аудиторній роботі студентів медичного університету

С.М. Лєпшина, М.А. Міндрул, О.В. Тищенко, Н.В. Обухова

Туберкульоз на сьогодні є проблемою світового масштабу. У Донецькому національному медичному університеті імені Максима Горького навчаються студенти з України і країн ближнього й далекого зарубіжжя. Завдання кафедри — надати студентам четвертого курсу базові знання з фтизіатрії.
Мета дослідження — проаналізувати успішність студентів четвертого курсу міжнародного медичного факультету з фтизіатрії, під час навчання яких у розділі самостійної аудиторної роботи було використано інтерактивні методики.
Матеріали та методи. Для самостійної аудиторної роботи використовували такі види інтерактивних методів навчання: робота в малих групах, метод кейсів, рольова гра, «мозковий штурм», картування, дискусії.
Результати та обговорення. Порівняння результатів контролю початкового і поточного рівнів знань студентів свідчать про вищий рівень підготовки студентів, які навчалися з використанням інтерактивних методик, порівняно зі студентами, що навчалися за традиційною формою.
Висновки. Інтерактивні методи навчання допомагають студентам міжнародного медичного факультету ліпше освоїти предмет.

 

Использование интерактивных методов обучения в самостоятельной аудиторной работе студентов медицинского университета

С.М. Лепшина, М.А. Миндрул, Е.В. Тищенко, Н.В. Обухова

Туберкулез в настоящее время является проблемой мирового масштаба. В Донецком национальном медицинском университете имени Максима Горького обучаются студенты из Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья. Задачей кафедры является дать студентам четвертого курса базовые знания по фтизиатрии.
Цель исследования — проанализировать успеваемость студентов четвертого курса международного медицинского факультета по фтизиатрии, при обучении которых в разделе самостоятельной аудиторной работы были использованы интерактивные методики.
Материалы и методы. При проведении самостоятельной аудиторной работы использовали следующие виды интерактивных методов обучения: работа в малых группах, метод кейсов, ролевая игра, мозговой штурм, картирование, дискуссии.
Результаты и обсуждение. Сравнение результатов контроля начального и текущего уровней знаний студентов свидетельствует о более высоком уровне подготовки студентов, обучавшихся с использованием интерактивных методик, по сравнению со студентами, обучавшимися по традиционной форме.
Выводы. Интерактивные методы обучения помогают студентам международного медицинского факультета лучше освоить предмет.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ЗАРУБІЖНІ НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Потенційний прорив у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу

У липні 2012 р. було опубліковано перші обнадійливі результати дослідження нової комбінації трьох препаратів для лікування мультирезистентного туберкульозу (МРТБ), яке проводить Глобальний альянс із розробки протитуберкульозних препаратів за фінансування благодійного фонду Білла та Мелінди Гейтс. Під час випробувань «коктейль препаратів», відомий як PaMZ, призвів до загибелі 99 % збудників у моркотинні хворих на туберкульоз протягом 2 тиж від початку лікування. Нова комбінація препаратів виявилася не лише безпечною та високоефективною при МРТБ, а й значно дешевшою за наявні схеми лікування. Також очікується, що нова комбінація препаратів буде сумісною з антиретровірусною терапією.

 

Потенциальный прорыв в лечении химиорезистентного туберкулеза

В июле 2012 г. были опубликованы первые многообещающие результаты исследования новой комбинации трех препаратов для лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), которое проводит Глобальный альянс по разработке противотуберкулезных препаратов при финансировании благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. В ходе испытаний «коктейль препаратов», известный как PaMZ, привел к гибели 99 % возбудителей в мокроте больных туберкулезом в течение 2 нед с начала лечения. Новая комбинация препаратов оказалась не только безопасной и высокоэффективной при МЛУ-ТБ, но и значительно дешевле существующих схем лечения. Также ожидается, что новая комбинация препаратов будет совместимой с антиретровирусной  терапией.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ЧИТАЦЬКА ДУМКА

 

Отзыв на журнал «Туберкульоз, легеневі хороби, ВІЛ-інфекція»

Б.В. Норейко

Среди источников медицинской литературы журнал «Туберкульоз, легеневі хороби, ВІЛ-інфекція» представляет собой необычное явление, которому уже дали превосходную оценку ученые, преподаватели высшей школы, практические врачи и, особенно, пульмонологи, фтизиатры, терапевты и вирусологи.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 108 «Про затвердження Змін до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»