Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(17) // 2014

 

Обкладинка

 

1. ювілей

 

До 80-річчя Олексія Варфоломійовича Панасюка

Олексій Варфоломійович народився 30 бе­­резня 1934 року у містечку Катербург (нині село Катеринівка) Креме­нецького району Тер­нопільської області. Закінчивши Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського (1954 р.), працював завідувачем сільського фельдшерсько-акушерсь­кого пункту, після чого проходив службу в армії, будучи авіамеханіком літака-винищувача «МіГ-17».

2. ювілей

 

До 75-річчя Раду Георгійовича Процюка

Раду Георгійовичу Процюкові — академіку Ака­демії наук вищої освіти України, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого, відміннику освіти України, відомому вченому-фтизіатру і пульмонологу, докторові медичних наук, професору кафедри фтизіатрії Націо­наль­ного медичного університету імені О.О. Бого­мольця виповнилося 75 років від дня народження і 50 — лікувальної, науково-педаго­гічної та громадської діяльності.

3. ювілей

 

До 65-річчя Миколи Григоровича Бойка

Першого червня 2014 року виповнилося 65 років від дня народження і 47 років науково-практичної діяльності доктора медичних наук, професора Миколи Григоровича Бойка.

4. Оригінальні дослідження

 

Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками туберкульозу із розширеною резистентністю

С.О. Черенько, Н.В. Гранкіна, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна, Ю.О. Сенько

Мета роботи — вивчити динаміку припинення бактеріовиділення протягом інтенсивної фази хіміотерапії для визначення її оптимальної тривалості.
Матеріали та методи. Під спостереженням було 144 хворих із новими випадками туберкульозу з розширеною резистентністю (РРТБ), встановленою під час вперше діагностованого туберкульозу, пов­торних випадків (рецидив, невдале лікування першого курсу, перерване лікування) та невдалого повторного лікування. Хворих лікували за індивідуалізованими режимами хіміотерапії, які включали 4—6 ефективних препаратів, згідно з тестом медикаментозної чутливості.
Результати та обговорення. Протягом інтенсивної фази хіміотерапії у 49,3 % хворих на РРТБ припиняється бактеріовиділення, у решти реєструють невдачу. Бактеріо­виділення припиняється в терміни від 1 до 4 міс у 70,4 % пацієнтів, у решти 29,6 % — після 5 міс інтенсивної фази хіміотерапії. Встановлено вірогідний зв’язок між невдалим лікуванням та резистентністю мікобактерій туберкульозу (МБТ) до ПАСК, припиненням бактеріовиділення до 4 міс і введенням у режим хіміотерапії лінезоліду. Для інших протитуберкульозних препаратів 5-ї групи (кларитроміцину, клофазиміну та ізоніазиду у високих дозах) не виявлено вірогідного зв’язку з ефективним лікуванням. 
Висновки. У 70,4 % хворих з новими випадками РРТБ бактеріовиділення припиняється до 4 міс включно, що свідчить на користь шестимісячної тривалості інтенсивної фази. Восьмимісячну інтенсивну фазу слід застосовувати у хворих з новими випадками РРТБ, якщо в схемі лікування не передбачено призначення лінезоліду.

Ключові слова: Туберкульоз із розширеною резистентністю, тривалість інтенсивної фази хіміотерапії.

 

Динамика прекращения бактериовыделения у больных с новыми случаями туберкулеза c расширенной резистентностью

С.А. Черенько, Н.В. Гранкина, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребная, Ю.А. Сенько

Цель работы — изучить динамику прекращения бактериовыделения в течение интенсивной фазы химиотерапии для определения ее оптимальной продолжительности.
Материалы и методы. Под наблюдением было 144 больных с новыми случаями туберкулеза с расширенной резистентностью (РРТБ), которые установлены на основании впервые диагностированного туберкулеза, повторных случаев (рецидив, неэффективность первого курса, прерванное лечение) и неудачного повторного лечения. Больных лечили по индивидуализированных режимах химиотерапии, включающих 4—6 эффективных препаратов, согласно тесту медикаментозной чувствительности.
Результаты и обсуждение. В течение интенсивной фазы химиотерапии у 49,3 % больных РРТБ прекращается бактерио­выделение, у остальных регистрируют неудачу лечения. Бактериовыделение прекращается в сроки от 1 до 4 мес у 70,4 % пациентов, у остальных 29,6 % — после 5 мес интенсивной фазы химиотерапии. Установлена достоверная связь между неудачным лечением и резистентностью микобактерий туберкулеза (МБТ) к ПАСК, прекращением бактериовыделения до 4 мес и включением в режим химиотерапии линезолида. Для других противотуберкулезных препаратов 5-й группы (кларитромицина, клофазимина и изониазида в высоких дозах) не виявлено достоверной связи с эффективностью лечения.
Выводы. У 70,4 % больных с новыми случаями РРТБ бактериовыделение прекращается до 4 мес включительно, что свидетельствует в пользу шестимесячной интенсивной фазы. Восьмимесячную интенсивную фазу следует применять у больных с новыми случаями РРТБ, если в схеме лечения нет линезолида.

Ключевые слова: туберкулез с расширененной резистентностью, длительность интенсивной фазы химиотерапии.

5. Оригінальні дослідження

 

Аналіз клініко-анатомічних показників хворих на туберкульоз легень із морфологічними ознаками прогресування (за операційним матеріалом)

І.В. Ліскіна, Л.М. Загаба

Мета роботи — з’ясувати основні клініко-анатомічні показники перебігу туберкульозу (ТБ) легень з додатковим хірургічним лікуванням та морфологічно встановленим високим ступенем активності специфічного запалення.
Матеріали та методи. У рандомізоване ретроспективне дослідження ввійшли хворі з діагнозом «туберкульоз легень» у формах фіброзно-кавернозного туберкульозу (ФКТБ), туберкульоми (Т) легень та інших вторинних, які отримали додаткове хірургічне лікування в клініці ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» за 2010—2012 рр.
Результати та обговорення. Встановлено, що за період дослідження переважну кількість (57,6 %) оперативних втручань виконували з приводу Т. Щорічно в середньому в 32,0 % випадків оперують з приводу ФКТБ легень.
У разі Т легень у 19,7 % випадків оперативних втручань морфологічно встановлено високий ступінь активності специфічного процесу, в разі ФКТБ легень – у 47,5 %. Прогресування патологічного процесу не залежить від статі хворих, спостерігається воно переважно у людей молодого працездатного віку. Незалежно від форми ТБ легень на час хірургічного лікування зазвичай діагностують однобічне ураження. У разі Т легень ураження поширюється від сегмента до частки — (100,0) %, а в разі ФКТБ легень частіше процес охоплює частку та цілу легеню — (74,5 ± 6,4) %.
Найбільш типовими оперативними втручаннями є резекція одного або кількох сегментів легені та лобектомії, які загалом склали 79,3 % випадків. У разі ФКТБ з ознаками прогресування специфічного запального процесу частіше виконували лобектомію та пульмонектомію (85,1 %).
Мікобактерії туберкульозу (МБТ) під час мікробіологічного дослідження вірогідно частіше виявляють у разі ФКТБ легень (83,0 ± 5,5) % порівняно з Т легень (28,6 ± 7,6) %. У хворих з ФКТБ одночасно з МБТ у (61,5 ± 7,8) % випадків діагностовано мультирезистентні його штами та штами з розширеною резистентністю (за даними тесту медикаментозної чутливості).
Висновки. На сьогодні додаткове хірургічне лікування отримують хворі на ТБ легень переважно у формах туберкульоми та ФКТБ. У 20 % випадків Т та майже в 50 % ФКТБ на момент операції морфологічно визначають прогресування патологічного процесу (високий ступінь активності запалення), причому у разі ФКТБ кількісно переважають мультирезистентні штами МБТ та штами з розширеною резистентністю.

Ключові слова: Фіброзно-кавернозний туберкульоз, туберкульоми легень, клініко-анатомічні показники, високий ступінь активності запалення.

 

Анализ клинико-анатомических показателей у больных туберкулезом легких с морфологическими признаками прогрессирования (по операционному материалу)

И.В. Лискина, Л.М. Загаба

Цель работы — установить основные клинико-анатомические показатели течения туберкулеза (ТБ) легких с дополнительным хирургическим лечением и морфологически установленной высокой степенью активности специфического воспаления.
Материалы и методы. В рандомизированное ретроспективное исследование вошли больные с диагнозом: «туберкулез легких» с формами фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ), туберкуле­мы (Т) легких и других вторичных форм, которые получили дополнительное хирургическое лечение в клинике ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины» в 2010—2012 гг.
Результаты и обсуждение. Установлено, что за период исследования подавляющее количество оперативных вмешательств (57,6 %) выполняли по поводу Т. Ежегодно в среднем в 32,0 % случаев оперировали по поводу ФКТБ легких.
При Т легких в 19,7 % случаев оперативных вмешательств морфологически установлена высокая степень активности специфического процесса, при ФКТБ легких — в 47,5 %. Прогрессирование патологического процесса не связано с полом больных, наблюдается преимущественно у лиц молодого трудоспособного возраста. Независимо от формы ТБ легких на момент хирургического лечения, как правило, наблюдается одностороннее поражение. При Т легких распространенность поражения варьирует от сегмента до доли — (100,0 %), а при ФКТБ легких чаще поражаются доля и целое легкое — (74,5 ± 6,4) %.
Наиболее типичным оперативным вмешательством является резекция одного или нескольких сегментов легкого и лобэктомии, которые в целом составили 79,3 % случаев. При ФКТБ с признаками прогрессирования специфического воспалительного процесса чаще выполняли лобэктомию и пульмонэктомию (85,1 %).
Микобактерии туберкулеза (МБТ) при микробиологическом исследовании достоверно чаще обнаруживают в случае ФКТБ легких (83,0 ± 5,5) %, чем Т легких (28,6 ± 7,6) %. У больных с ФКТБ одновременно с МБТ у (61,5 ± 7,8) % случаев диагностированы мультирезистентные его штаммы и штаммы с расширенной резистентностью за данными теста медикаментозной чувствительности.
Выводы. Сегодня дополнительное хирургическое лечение получают больные ТБ легких пре­имущественно в формах туберкулемы и ФКТБ. В 20,0 % случаев Т легких и почти в 50 % ФКТБ на момент операции морфологически определяют прогрессирование патологического процесса (высокую степень активности воспаления), причем в случаях ФКТБ количественно преобладают мультирезистентные штаммы МБТ и штаммы с расширенной резистентностью.

Ключевые слова: фиброзно-кавернозный туберкулез, туберкулемы легких, клинико-анатоми­ческие показатели, высокая степень активности воспаления.

6. Оригінальні дослідження

 

Ефективність лікування ВІЛ/СНІД-асоційованого вперше діагностованого туберкульозу легень із застосуванням апротиніну, глутоксиму та лазеротерапії

О.С. Шальмін, Р.М. Ясінський, О.А. Растворов, А.І. Пирог, К.П. Хохлова

Мета роботи — визначити ефективність лікування хворих з уперше діагностованим ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом легень, яким додатково призначали патогенетичну терапію із уведенням препаратів апротиніну, глутоксиму та лазеротерапію.
Матеріали та методи. До 1-ї групи ввійшли 14 пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим уперше діагностованим туберкульозом легень, які отримували додаткову патогенетичну терапію (ДПТ) із застосуванням апротиніну (у разі синдрому системної запальної відповіді, кількості CD4+-клітин до 200 і поширеного процесу, поліорганної дисфункції, чотирьох лабораторних критеріїв прогресування ко-інфекції), глутоксиму, низькоінтенсивного лазерного опромінення. До 2-ї групи ввійшли 18 хворих із ко-інфекцією, які отримували антиретровірусну терапію (АРТ), але без ДПТ. До 3-ї групи ввійшли 15 хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ/СНІД, які не отримували ні АРТ, ні ДПТ.
Результати та обговорення. У хворих 1-ї групи симптоми інтоксикації зникли в середньому через 1,3 міс, у хворих 2-ї вони трималися в 1,8 разу, а у пацієнтів 3-ї — у 3,16 разу довше. Терміни зникнення респіраторних симптомів і симптомів інтоксикації збігалися. Летальних випадків серед пацієнтів, які отримували ДПТ, не помічено. Бактеріовиділення швидше припинялося у пацієнтів 1-ї групи. Деструкції у легенях швидше загоїлися у хворих, які отримували ДПТ, порівняно із пацієнтами, яким призначали АРТ.
Висновки. У хворих, які отримували додаткову патогенетичну терапію, швидше зникали симптоми інтоксикації та респіраторні вияви хвороби, частіше припинялося бактеріовиділення порівняно із пацієнтами, яким її не призначали. Деструкції у легенях швидше загоювалися порівняно із пацієнтами, які отримували АРТ, а туберкульозні зміни розсмоктувалися у більшої кількості хворих порівняно із пацієнтами, які не отримували додаткову патогенетичну терапію.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД-асоційований уперше діагностований туберкульоз легень, апротинін, глутоксим, лазеротерапія, ефективність лікування.

 

Эффективность лечения ВИЧ/СПИД-ассоциированного впервые диагностированного туберкулеза легких с использованием апротинина, глутоксима и лазеротерапии

А.С. Шальмин, Р.Н. Ясинский, А.А. Растворов, А.И. Пирог, Е.П. Хохлова

Цель работы — определить эффективность лечения больных с впервые диагностированным ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких, которым дополнительно назначали патогенетическое лечение с включением препаратов апротинина, глутоксима и лазеротерапию.
Материалы и методы. В 1-ю группу вошли 14 пациентов с ВИЧ/СПИД-ассоциированным впервые диагностированным туберкулезом легких, которые получали дополнительно патогенетическую терапию (ДПТ) с использованием апротинина (при синдроме системного воспалительного ответа, количестве CD4+-клеток менее 200 и распространенном процессе, полиорганной дисфункции, четырех лабораторных критериев прогрессирования ко-инфекции), глутоксима, низкоинтенсивного лазерного облучения. В состав 2-й группы вошли 18 больных с ко-инфекцией, которые получали антиретровирусную терапию (АРТ), но без ДПТ. В 3-ю группу вошли 15 больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ/СПИД, которые не получали ни АРТ, ни ДПТ.
Результаты и обсуждение. У больных 1-й группы симптомы интоксикации исчезли в среднем через 1,3 мес, у больных 2-й они оставались в 1,8 раза, а у пациентов 3-й — в 3,16 раза дольше. Сроки исчезновения респираторных симптомов и симптомов интоксикации совпадали. Летальных случаев среди пациентов, которые получали ДПТ, не было. Прекращение бактериовыделения скорее наступало у пациентов 1-й группы. Деструкции в легких скорее заживали у больных, которые получали ДПТ, в сравнении с пациентами, которым назначали АРТ.
Выводы. У больных, которые получали дополнительно патогенетическую терапию, скорее исчезали симптомы интоксикации и респираторные проявления болезни, скорее прекращалось бактерио­выделение в сравнении с пациентами, которые ее не получали. Деструкции в легких скорее заживали в сравнении с пациентами, которые получали АРТ, и туберкулезные изменения рассасывались в большем количестве случаев в сравнении с больными, которые не получали дополнительно патогенетическую терапию.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД-ассоциированный впервые диагностированный туберкулез легких, апротинин, глутоксим, лазеротерапия, эффективность лечения.

7. Оригінальні дослідження

 

Ефективність антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих в умовах обмеженої ресурсної бази

С.Л. Грабовий, А.Г. Дьяченко, О.П. Панченко, Л.М. Панасенко

Мета роботи — визначити ефективність комбінованої антиретровірусної терапії (АРТ) ВІЛ-ін­фікованих в одному з регіонів України.
Матеріали та методи. Реєстрацію ВІЛ-інфікованих, обстеження, діагностику, лікування та аналіз його ефективності проводили в Сумському обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом. Аналітичною базою були форми звітності № 56, 57 та 2, затверджені наказом МОЗ України, № 182 від 21.03.2012 і № 180 від 05.03.2013. Концентрацію провірусної ДНК ВІЛ ≤ 50 копій/мл визнано порогом чутливості полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та ознакою повної супресії вірусної реплікації. Ефективність лікування визначали за імунологічними, вірусологічними та функціональними критеріями.
Результати та обговорення. АРВ-терапію в Сумській області України отримують понад 95 % ВІЛ-ін­фікованих осіб від тих, хто її потребує. Максимальний показник виживання через 12 міс (кількість осіб в когорті, які залишилися живими) склав 93,6 %. У 2006—2007 рр. пацієнти з обмеженою фізичною активністю та/або не здатні до самообслуговування становили 50—60 % пацієнтів, яким призначали АРТ, у 2010—2012 рр. таких пацієнтів було вже не більше 35,2 %. Фізичний стан пацієнтів поліпшується пропорційно до тривалості лікування. Якщо на початку терапії лише 65,4 % пацієнтів відповідали критеріям функціонального статусу «працездатний», то вже через 3—4 роки цей показник зріс до 94—96 %. Під впливом АРТ відновлюється імунна система: на початку лікування лише у 18,3 % пацієнтів кількість СD4+-клітин перевищувала 350 в 1 мкл, через 6 міс після початку терапії таких пацієнтів було вже майже  половина. Після 4 років терапії частка таких пацієнтів стабілізується на рівні майже 90 %. Супресія вірусної реплікації відбувається швидше, ніж відновлюється імунітет: на початку терапії лише у 0,7 % хворих не спостерігалася віремія, через півроку частка таких осіб становила вже 77 %. Максимального значення лікувальний ефект набуває через 2 роки, коли у 92 % хворих настає повна супресія вірусної реплікації. У решти осіб спостерігається часткова вірусологічна відповідь.
Висновки. Високоактивна (комбінована) антиретровірусна терапія навіть в умовах обмеженої ресурсної бази є надзвичайно ефективним засобом боротьби з ВІЛ-інфекцією. Вона дає змогу досягти повної супресії поточної вірусної реплікації у переважної кількості ВІЛ-інфікованих, у мінорної популяції хворих спостерігається часткова вірусологічна відповідь.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, антиретровірусна терапія.

 

Эффективность антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных в условиях ограниченной ресурсной базы

С.Л. Грабовый, А.Г. Дьяченко, О.П. Панченко, Л.М. Панасенко

Цель работы — установить эффективность комбинированной антиретровирусной терапии ВИЧ-ин­фицированных в одном из регионов Украины.
Материалы и методы. Регистрации ВИЧ-инфицированных, обследование, диагностику, лечение и анализ его эффективности проводили в Сумском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом. Аналитической базой были формы отчетности № 56, 57 и 2, утвержденные приказом Минздрава Украины, № 182 от 21.03.2012 и № 180 от 05.03.2013. Концентрацию провирусной ДНК ВИЧ ≤ 50 копий/мл признано порогом чувствительности полимеразной цепной реакции (ПЦР) и признаком полной супрессии вирусной репликации. Эффективность лечения определяли по иммунологическим, вирусологическим и функциональным критериям.
Результаты и обсуждение. АРВ-терапию в Сумской области Украины получают более 95 % ВИЧ-инфицированных от тех, кто в ней нуждается. Максимальный показатель выживания через 12 мес (количество человек в когорте, оставшихся в живых) составил 93,6 %. В 2006—2007 гг. пациенты с ограниченной физической активностью и/или не способные к самообслуживанию составляли 50—60 % от всех больных, которым назначали АРТ, в 2010—2012 гг. их было уже не больше 35,2 %. Физическое состояние пациентов улучшалось пропорционально продолжительности лечения. Если в начале терапии лишь 65,4 % отвечает критериям функционального статуса «трудоспособный», то уже через 3—4 года этот показатель возрастает до 94—96 %. Под влиянием АРТ восстанавливается иммунная система: вначале лечения лишь у 18,3 % больных количество СD4+-клеток превышало 350 в 1 мкл, через 6 мес после начала терапии таких пациентов было уже почти половина. После 4 лет терапии часть таких пациентов стабилизировалась на уровне примерно 90 %. Супрессия вирусной репликации происходит быстрее, чем восстановление иммунитета: до начала лечения только у 0,7 % больных не наблюдалось виремии, через полгода доля таких больных составляла уже 77 %. Максимального значения лечебный эффект достигает через 2 года, когда у 92 % пациентов наблюдается полная супрессия вирусной репликации. У остальных лиц регистрируется частичный вирусологический ответ.
Выводы. Высокоактивная (комбинированная) антиретровирусная терапия даже в условиях ограниченной ресурсной базы является чрезвычайно эффективным способом борьбы с ВИЧ-инфекцией. Она дает возможность достичь полной супрессии текущей вирусной репликации у большинства ВИЧ-инфицированных, у минорной популяции больных наблюдается частичный вирусологический ответ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция/СПИД, антиретровирусная терапия.

8. Оригінальні дослідження

 

Деякі аспекти екотехногенного забруднення довкілля та епідеміологічні показники туберкульозу в Карпатському регіоні

В.І. Зозуляк, Н.В. Зозуляк, З.В. Зозуляк

Мета дослідження — вивчити поширеність і особливості екотехногенного забруднення довкілля та рівень епідеміологічних показників туберкульозу в Карпатському регіоні.
Матеріали та методи. Для дослідження використано звіти матеріалів Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, дані епідеміологічних показників з туберкульозу за 2011—2012 рр., а саме: про загальну захворюваність, захворюваність легень, захворюваність на деструктивний туберкульоз, питому вагу каверн, захворюваність із мікобактеріовиділенням, захворюваність підлітків і дітей, смертність у окремих районах області. Також використано фоновий моніторинг стану забруднення біосфери, ґрунтів, атмосферного повітря та води.
Результати та обговорення. Результати епідеміологічних досліджень і дані медичної статистики переконливо підтверджують тенденцію до погіршення здоров’я населення, а також до зростання захворюваності і смертності від туберкульозу на забруднених територіях Карпатського регіону. Несприят­ливі чинники зовнішнього середовища і високі рівні техногенного забруднення призводять до порушень у антиоксидантній системі організму, що своєю чергою може запустити численні механізми розвитку туберкульозного процесу, збільшує кількість випадків функціональних порушень печінки та ін.
Висновки. Спостерігається тенденція до взаємозалежності рівня екотехногенного забруднення довкілля та підвищення епідеміологічних показників туберкульозу в окремих районах Прикарпаття.

Ключові слова: Епідеміологічні показники з туберкульозу, екологія, техногенне забруднення довкілля, туберкульоз.

 

Некоторые аспекты экотехногенного загрязнения окружающей среды и эпидемиологические показатели туреркулеза в Карпатском регионе

В.И. Зозуляк, Н.В. Зозуляк, З.В. Зозуляк

Цель исследования — изучить распространенность и особенности экотехногенного загрязнения окружающей среды и уровня эпидемиологических показателей туберкулеза в Карпатском регионе.
Материалы и методы. В основу исследования положены отчеты материалов Ивано-Франковс­кого областного фтизиопульмонологического центра, данные эпидемиологических показателей туберкулеза за 2011—2012 гг., а именно: об общей заболеваемости, заболеваемости легких, заболеваемости деструктивным туберкулезом, удельном весе каверн, заболеваемости с микобак­терио­выделением, заболеваемости детей и подростков, смертности в отдельных районах области. Также использован фоновый мониторинг состояния загрязнения биосферы, грунтов, атмосферного воздуха и воды.
Результаты и обсуждение. Результаты эпидемиологических исследований и данные медицинской статистики убедительно подтверждают тенденцию к ухудшению здоровья населения, а также рост заболеваемости и смертности от туберкулеза на загрязненных территориях Карпатского региона. Вредные факторы внешней среды и высокие уровни техногенного загрязнения вызывают нарушения антиоксидантной системы организма, что в свою очередь может запустить множественные механизмы развития туберкулезного процесса, увеличивает количество случаев функциональных нарушений печени и т. д.
Выводы. Наблюдается тенденция к взаимному соотношению уровня экотехногенного загрязнения внешней среды и увеличения эпидемиологических показателей туберкулеза в отдельных районах Прикарпатья.

Ключевые слова: эпидемиологические показатели туберкулеза, экология, техногенное загрязнение внешней среды, туберкулез.

9. Оригінальні дослідження

 

Вільний гістамін у плазмі крові хворих на туберкульоз легень з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати

М.М. Савула, І.А. Мартинюк, С.М. Похиляк, Н.М. Лопушанська

Мета роботи — вивчити рівень вільного гістаміну у плазмі крові хворих на туберкульоз легень, у яких виникли побічні реакції на протитуберкульозні препарати (ПТП).
Матеріали та методи. Рівень вільного гістаміну в плазмі визначали за імуноферментним методом у 20 хворих на туберкульоз легень з побічними реакціями (19 отримували препарати І ряду) і у 10 пацієнтів контрольної групи.
Результати та обговорення. Побічні реакції виявляли частіше в осіб старших вікових груп і з супровідними захворюваннями. Переважали алергійні і диспепсичні симптоми. Підвищений рівень гістаміну встановлено у 50 % осіб, які добре переносили лікування, і у 80 % хворих з побічними реакціями на ПТП, хоча в останніх рівень гістаміну в плазмі крові був у середньому вищим. Обговорено механізми підвищення рівня гістаміну в плазмі крові пацієнтів обох груп.
Висновки. З огляду на підвищення рівня гістаміну як у хворих з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати, так і у тих, що добре переносили лікування, а також можливий вплив ізоніазиду на інактивацію цього медіатора, доцільне подальше детальне вивчення метаболізму гістаміну при туберкульозі, зокрема у хворих, які не отримують ізоніазиду.

Ключові слова: Протитуберкульозні препарати, побічні реакції, гістамін.

 

Свободный гистамин в плазме крови больных туберкулезом легких с побочными реакциями на противотуберкулезные препараты

М.М. Савула, И.А. Мартынюк, С.Н. Похиляк, Н.Н. Лопушанская

Цель работы — изучить уровень свободного гистамина в плазме крови больных туберкулезом легких, у которых возникли побочные реакции на противотуберкулезные препараты (ПТП).
Материалы и методы. Уровень свободного гистамина в плазме определяли иммуноферментным методом у 20 больных туберкулезом легких с побочными реакциями на ПТП (19 из них получали препараты І ряда) и у 10 пациентов контрольной группы.
Результаты и обсуждение. Побочные реакции наблюдали чаще у лиц старших возрастных групп и при наличии сопутствующих заболеваний. Преобладали аллергические и диспептические симптомы. Повышенный уровень гистамина установлен у 50 % лиц, которые хорошо переносили лечение, и у 80 % больных с побочнями реакциями на ПТП, хотя у последних средний уровен гистамина в плазме крови был выше. Обсуждались механизмы повышения уровня гистамину в плазме крови пациентов обеих групп.
Выводы. Учитывая повышение уровня гистамина как у больных с побочными реакциями на противотуберкулезные препараты, так и у тех, которые хорошо переносили лечение, а также возможное влияние изониазида на инактивацию этого медиатора, целесообразно провести дальнейшее детальное изучение метаболизма гистамина при туберкулезе, в том числе у больных, не получающих изониазид.

Ключевые слова: противотуберкулезные препараты, побочные реакции, гистамин.

10. Оригінальні дослідження

 

Результати клінічного використання безапаратної колапсотерапії

Б.В. Норейко, В.В. Мозговой, Т.М. Клименко, Ю.А. Гришун

Мета роботи — підвищення ефективності лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень.
Матеріали та методи. В роботі наведено результати клінічного застосування авторського способу лікування деструктивного туберкульозу легень.
Результати та обговорення. Автори публікують позитивні результати клінічного застосування нової методики лікування деструктивного туберкульозу легень. Безапаратна колапсотерапія (БАКТ) при деструктивних формах туберкульозу легень супроводжується ранішим припиненням бактеріовиділення, скороченням термінів загоєння деструктивних змін у легенях і вірогідним підвищенням ймовірності загоєння каверн.
Висновки. БАКТ є високоефективним, простим, неінвазивним методом лікування, що не має протипоказань.

Ключові слова: туберкульоз легень, методи лікування, колапсотерапія.

 

Результаты клинического применения безаппаратной коллапсотерапии

Б.В. Норейко, В.В. Мозговой, Т.Н. Клименко, Ю.А. Гришун

Цель работы — повышение эффективности лечения больных деструктивным туберкулезом легких.
Материалы и методы. В работе приведены результаты клинического применения авторского способа лечения деструктивного туберкулеза легких.
Результаты и обсуждение. Авторы публикуют положительные результаты клинического применения новой методики лечения деструктивного туберкулеза легких. Безаппаратная коллапсотерапия (БАКТ) при деструктивных формах туберкулеза легких сопровождается более ранним прекращением бактериовыделения, сокращением сроков заживления деструктивных изменений в легких и достовер­ным повышением вероятности заживления каверн.
Выводы. БАКТ — высокоэффективный, простой, неинвазивный, не имеющий противопоказаний метод лечения.

Ключевые слова: Туберкулез легких, методы лечения, коллапсотерапия.

11. Оригінальні дослідження

 

Гендерний портрет людей, які живуть з ВІЛ, як складова гендерного портрета епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні (на прикладі Закарпатської області)

І.С. Миронюк, Л.І. Андрущак, К.Д. Каланча

Мета роботи — формування гендерного портрета людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), у Закарпатській області як складової портрета епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження — 282 пацієнти віком понад 18 років (142 чоловіки та 140 жінок), які перебували на диспансерному обліку в Центрі профілактики і боротьби зі СНІДом та регіональних кабінетах «Довіра» у Закарпатській області станом на 1 січня 2014 року. За даними офіційних форм облікової медичної документації та окремих соціологічно-епідеміологічних досліджень, які проводили серед ВІЛ-позитивних осіб диспансерної групи фахівці регіонального Центру СНІДу протягом 2007—2013 рр., визначали ознаки соціально-демографічного та медико-соціального компонента гендерного портрета дорослих ЛЖВ у Закарпатській області.
Результати та обговорення. За результатами аналізу ознак соціально-демографічного та медико-соціального компонента сформовано гендерний портрет дорослих ЛЖВ у регіоні — ВІЛ-позитивних чоловіка та жінки диспансерної групи. Показано значну різницю щодо основних соціально-демографіч­них і соціально-медичних характеристик цього контингенту.
Висновки. Значна різниця в портретах ВІЛ-позитивних чоловіка та жінки свідчить, що під час розробки конкретних заходів регіональної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області в частині надання послуг вторинної профілактики, діагностики, лікування, догляду і підтримки ЛЖВ потрібно враховувати особливості їхніх портретів для створення максимально зручних умов і привабливості таких послуг.

Ключові слова: Гендерний портрет, люди, які живуть з ВІЛ, епідемія ВІЛ/СНІДу, Закарпатська область.

 

Гендерный портрет людей, живущих с ВИЧ, как составляющая гендерного портрета эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в регионе (на примере Закарпатской области)

И.С. Миронюк, Л.И. Андрущак, К.Д. Каланча

Цель работы — формирование гендерного портрета людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в Закарпатс­кой области как составляющей портрета эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в регионе.
Материалы и методы. Объект исследования — 282 пациента старше 18 лет (142 мужчины и 140 женщин), которые находились на диспансерном учете в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и региональных кабинетах «Доверие» в Закарпатской области по состоянию на 1 января 2014 г. По результатам данных официальных форм учетной медицинской документации и отдельных социологически-эпидемиологических исследований, которые проводили среди ВИЧ-положитель­ных лиц диспансерной группы специалисты регионального Центра СПИДа в течение 2007—2013 гг., определяли признаки социально-демографического и медико-социального компонента гендерного портрета взрослых ЛЖВ в Закарпатской области.
Результаты и обсуждение. По результатам анализа социально-демографического и медико-социального компонентов сформирован гендерный портрет взрослых ЛЖВ в регионе: ВИЧ-по­­ло­жительных мужчины и женщины диспансерной группы. Показано существенные различия в основных социально-демографических и социально-медицинских характеристиках этого контингента.
Выводы. Значительные различия в портретах ВИЧ-положительных мужчины и женщины свидетельствуют, что при разработке конкретных мероприятий региональной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу в Закарпатской области в части предоставления услуг вторичной профилактики, диагностики, лечения, ухода и поддержки ЛЖВ, необходимо учитывать особенности их портретов для создания условий максимального удобства и привлекательности таких услуг.

Ключевые слова: гендерный портрет, люди, живущие с ВИЧ, эпидемия ВИЧ/СПИДа, Закарпатс­кая область.

12. Оригінальні дослідження

 

Характеристики цитотоксичної дії декаметоксину в різних культурах клітин

С.І. Панчук, О.П. Трохименко

Мета роботи — вивчення параметрів цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин.
Матеріали та методи. Цитотоксичність 0,02 % розчину декаметоксину досліджували за мікрометодом у перещеплюваних культурах клітин аденокарциноми гортані людини (HEP-2; штам Cincinnati) та нирки собаки (MDCK).
Результати та обговорення. У культурі клітин HEP-2 середня цитотоксична доза декаметоксину CD50 становить 3,213 і перебуває в межах від 2,627 до 3,716 мкг/мл. Відповідно, середнє значення МПК у цій культурі дорівнює 1,563 (від 1,314 до 1,858). 
Під час визначення цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин MDCK встановлено, що його CD50 дорівнює 12,5 мкг/мл і перебуває в межах від 10,51 до 14,87 мкг/мл, МПК — від 5,26 до 7,43 мкг/мл. За цитотоксичним впливом (CD50 і МПК) у культурі клітин MDCK декаметоксин у 4,0 рази менш токсичний, ніж у культурі клітин HEP-2.
Висновки. Цитотоксична дія декаметоксину залежить від виду культури, концентрації діючої речовини і тривалості впливу препарату на клітини.

Ключові слова: Декаметоксин, четвертинні амонієві сполуки, культури клітин, цитотоксична дія, параметри цитотоксичності.

 

Характеристики цитотоксического действия декаметоксина в разных культурах клеток

С.И. Панчук, Е.П. Трохименко

Цель работы — изучение параметров цитотоксического действия декаметоксина в культуре клеток.
Материалы и методы. Цитотоксичность 0,02 % раствора декаметоксина исследовали с помощью микрометода в перевиваемых культурах клеток аденокарциномы гортани человека (HEP-2; штамм Cincinnati) и почки собаки (MDCK).
Результаты и обсуждение. В культуре клеток HEP-2 средняя цитотоксическая доза декаметоксина CD50 составляет 3,213 и находится в пределах от 2,627 до 3,716 мкг/мл. Соответственно, среднее значение МПК в этой культуре составляет 1,563 (от 1,314 до 1,858).
При определении цитотоксического действия декаметоксина в культуре клеток MDCK установлено, что его CD50 составляет 12,5 мкг/мл и находится в пределах от 10,51 до 14,87 мкг/мл, МПК — от 5,26 до 7,43 мкг/мл. По цитотоксическому действию (CD50 и МПК) в культуре клеток MDCK декаметоксин в 4,0 раза менее токсичен, чем в культуре клеток HEP-2.
Выводы. Цитотоксическое действие декаметоксина зависит от вида культуры, концентрации действующего вещества и продолжительности влияния препарата на клетки.

Ключевые слова: декаметоксин, четвертичные аммониевые соединения, культуры клеток, цитотоксическое действие, параметры цитотоксичности.

13. Оригінальні дослідження

 

Особливості клінічного перебігу вперше виявленого туберкульозу легень та його рецидивів

М.М. Кужко, О.М. Старкова, Л.М. Процик, Н.М. Гульчук, О.В. Аврамчук

Ефективність терапії хворих із рецидивами туберкульозу (ТБ) легень залишається досить низькою стосовно припинення бактеріовиділення. А виліковування їх супроводжується розвитком масивних залишкових змін. Лікування пацієнтів із рецидивами ТБ завжди потребувало більших зусиль, ніж уперше виявленої хвороби. На тлі невпинного зростання захворюваності та зниження ефективності терапії ця проблема набуває особливої актуальності.
Мета роботи — встановлення об’єктивної та вірогідної картини структури, особливостей клінічного перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень та його рецидивів.
Матеріали та методи. Проаналізовано історії хвороби 58 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України». Порівнювали суб’єктивні скарги та об’єктивні результати клініко-лабораторних, променевих і інструментальних методів дослідження в одних і тих самих пацієнтів у процесі первинного захворювання на ТБ легень та його рецидиву.
Результати та обговорення. Повторне захворювання на ТБ має тяжчий клінічний перебіг зі значним переважанням інфільтративної (63,8 %) та дисемінованої (27,6 %) клінічних форм, з частими деструктивними змінами у легенях (86,2 %) та мікобактеріовиділенням (87,9 %), ніж у разі вперше виявленого процесу. У 72,4 % випадків рецидив ТБ легень виявляють під час звернення хворих у лікувальні заклади, що свідчить про потребу в розробці нових профілактичних заходів.
Висновки. Особливостями клінічного перебігу рецидивів ТБ легень є виразний кашель (у 79,3 %) із виділенням харкотиння слизово-гнійного характеру (44,8 %), задишка (46,6 %), підвищення температури тіла (69,0 %), вологі хрипи у легенях (29,3 %), лейкоцитоз (24,1 %) із паличкоядерним зсувом формули крові вліво (37,9 %).

Ключові слова: Вперше виявлений туберкульоз легень, рецидиви, клінічна картина.

 

Особенности клинического течения впервые выявленного туберкулеза легких и его рецидивов

М.М. Кужко, О.М. Старкова, Л.М. Процик, Н.М. Гульчук, О.В. Аврамчук

Эффективность терапии больных с рецидивами туберкулеза (ТБ) легких остается достаточно низкой по прекращению бактериовыделения. А излечение их проходит с развитием массивных остаточных изменений. Лечение пациентов с рецидивами ТБ всегда требовало больших усилий, чем лечение впервые виявленного заболевания. На фоне постоянного увеличения заболеваемости и снижения эффективности терапии эта проблема становится особенно актуальной.
Цель работы — определение объективной и достоверной картины структуры, особенностей клинического течения впервые выявленного туберкулеза легких и его рецидивов.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 58 больных, которые находились на стационарном лечении в ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Янов­ского НАМН Украины». Сравнивали субъектив­ные жалобы и объективные результаты клинико-лабораторных, лучевых и инструментальных методов исследования у одних и тех же пациентов при первичном заболевании ТБ легких и при его рецидиве.
Результаты и обсуждение. Повторное заболевание ТБ имеет более тяжелое клиническое течение со значительным преобладанием инфильтративной (63,8 %) и диссеминированной (27,6 %) клинических форм, с частыми деструктивными изменениями в легких (86,2 %) и микобактериовы­де­ле­нием (87,9 %), чем при впервые выявленном процессе. В 72,4 % случаях рецидив ТБ легких выявляется путем обращения больных в лечебные учреждения, что свидетельствует о необходимости разработки новых профилактических мер.
Выводы. Особенностью клинического течения рецидивов ТБ легких является наличие выражен­ного кашля (79,3 %) с выделением мокроты слизисто-гнойного характера (в 44,8 %), одыш­ки (46,6 %), повышение температуры тела (69,0 %), влажных хрипов в легких (29,3 %), лейкоцитоза (24,1 %) из палочкоядерным сдвигом формулы крови влево (37,9 %).

Ключевые слова: впервые выявленный туберкулез легких, рецидивы, клиническая картина.

14. Оригінальні дослідження

 

Критерії міопатії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ю.Л. Шкарівський, М.А. Станіславчук

Мета роботи — на основі вивчення абсолютної та відносної маси скелетних м’язів, абсолютної й питомої сили дихальних м’язів удосконалити критерії оцінки стану м’язів у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ).
Матеріали та методи. Обстежено 131 хворого з ХОЗЛ ІІ—ІІІ стадії віком 22—75 років. Серед них було 115 (88 %) чоловіків. У 62 (47,3 %) хворих виявлено поєднання ХОЗЛ із ГЕРХ. Контрольну групу склали 34 практично здорові особи. Оцінювали абсолютну та відносну масу м’язів, абсолютну та питому силу дихальних м’язів.
Результати та обговорення. У 77—78 % хворих із ХОЗЛ значно знижена абсолютна та відносна маса м’язів (< 21 кг та < 30 %). Дефіцит м’язової маси і розвиток дисфункції дихальних м’язів залежать від стадії ХОЗЛ, наявності супутньої ГЕРХ, і у 60—70 % осіб він формується протягом 5—10 років. У хворих із ХОЗЛ зменшення маси м’язів < 21 кг та частки м’язів у масі тіла < 30 % супроводжується значним зниженням тесту 6MWD і поглибленням тяжкості стану, за шкалами MRC і BODE.
Висновки. Комплексна оцінка абсолютної маси м’язів, їхньої частки у масі тіла та сили дихальних м’язів дають змогу адекватно оцінити виразність м’язових порушень у хворих із ХОЗЛ, коморбідним із ГЕРХ.

Ключові слова: Хронічне обструктивне захворювання легень, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, маса м’язів, сила дихальних м’язів, індекс маси тіла.

 

Критерии миопатии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

Ю.Л. Шкаровский, Н.А. Станиславчук

Цель работы — на основании изучения абсолютной и относительной массы скелетных мышц, абсолютной и удельной силы дыхательных мышц усовершенствовать критерии оценивания состояния мышц у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)в сочетании с гастро­эзо­фагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).
Материалы и методы. Обследован 131 больной с ХОБЛ II—III стадии в возрасте 22—75 лет. Из них было 115 (88 %) мужчин. У 62 (47,3 %) больных выявлено сочетание ХОБЛ с ГЭРБ. Конт­рольную группу составили 34 практически здоровые лица. Оценивали абсолютную и относительную массу мышц, абсолютную и удельную силу дыхательных мышц.
Результаты и обсуждение. У 77—78 % больных с ХОБЛ значительно снижена абсолютная и относительная масса мышц (< 21 кг и < 30 %). Дефицит мышечной массы и развитие дисфункции дыхательных мышц зависят от стадии ХОБЛ, наличия сопутствующей ГЭРБ, и у 60—70 % лиц он формируется в течение 5—10 лет. У больных с ХОБЛ снижение массы мышц < 21 кг и доли мышц в массе тела < 30 % сопровождается значительным снижением теста 6MWD и усугублением тяжести состояния, согласно шкалам MRC и BODE.
Выводы. Комплексная оценка абсолютной массы мышц, их доли в массе тела и силы дыхательных мышц позволяют адекватно оценить выраженность мышечных нарушений у больных с ХОБЛ, коморбидным с ГЭРБ.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, масса мышц, сила дыхательных мышц, индекс массы тела.

15. Інструментальні методи діагностики

 

Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці туберкульозу та саркоїдозу

М.І. Линник, Г.Л. Гуменюк

У статті обговорено проблему рентгенологічної візуалізації в діагностиці туберкульозу та саркоїдозу. Провідним променевим методом діагностики стає комп’ютерна томографія (КТ). Чутливість методу за цієї патології становить 98,5 %, а специфічність досягає 94,0 %.
Впровадження в практику багатозрізової комп’ютерної томографії (БЗКТ) вивело променеву діаг­ностику на принципово новий діагностичний рівень. Засвідчено перевагу зберігання даних дослід­ження на цифрових носіях, яка полягає в тому, що зберігається вся інформація проведеного дослід­ження. Цифрову інформацію можна обробити на будь-якому персональному комп’ютері за наявності адекватного програмного забезпечення, що дає змогу отримувати об’єктивні показники (динаміку розмірів і денситометричних показників) у хворих на туберкульоз та саркоїдоз, які є найважливішими критеріями діагностики та оцінки ефективності лікувальних заходів. Інформативність БЗКТ наближається до інформативності патогістологічних методів.
Потрібна подальша оцінка денситометричних показників у динаміці у хворих на саркоїдоз і туберкульоз з метою розробки алгоритму діагностики та лікування.

Ключові слова: туберкульоз, саркоїдоз, диференційна діагностика, багатозрізова комп’ютерна томографія.

 

Возможности компьютерной томографии в диагностике туберкулеза и саркоидоза

Н.И. Линник, Г.Л. Гуменюк

В статье обсуждается проблема рентгенологической визуализации в диагностике туберкулеза и саркоидоза. Ведущим лучевым методом диагностики становится компьютерная томография (КТ). Чувст­вительность метода при данной патологии составляет 98,5 %, а специфичность достигает 94,0 %.
Внедрение в практику многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ) вывело лучевую диагностику на принципиально новый уровень. Показано преимущество хранения данных исследования на цифровых носителях, которое заключается в том, что хранится вся информация проведенного исследования. Цифро­вая информация может быть обработана на любом персональном компьютере при наличии адекватного программного обеспечения и позволяет получать объективные показатели (динамику размеров и денситометрических показателей) у больных туберкулезом и саркоидозом, которые являются наиболее важными критериями диагностики и оценки эффективности лечебных мероприятий. Ин­­формативность МСКТ приближается к патогистологическим методам.
Необходима дальнейшая оценка денситометрических показателей в динамике у больных саркоидозом и туберкулезом в целях разработки алгоритма диагностики и лечения.

Ключевые слова: Туберкулез, саркоидоз, дифференциальная диагностика, многосрезовая компьютерная томография.

16. Епідемічна ситуація

 

Аналіз реалізації Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області

Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, І.І. Гавриш, І.І. Гуска, А.М. Теслюкова, Ж.В. Сулятицька

Мета роботи — проаналізувати ефективність реалізації Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області.
Матеріали та методи. Здійснено статистичний аналіз офіційних показників діяльності протитуберкульозної служби Чернівецької області за останні роки.
Результати та обговорення. Протитуберкульозна робота в Чернівецькій області спрямована на виконання Закону України № 4565-VI від 22.03.2012 р. «Про протидію захворюванню на туберкульоз». Захворюваність на активний туберкульоз усіх форм у Чернівецькій області за 2013 р. знизилася від 48,5 на 100 тис. населення у 2012 р. до 45,9 на 100 тис. населення (в Україні у 2012 р. — 68,1 на 100 тис. населення, у 2013 р. — 67,9). Частота рецидивів туберкульозу (легеневих та позалегеневих) у 2012 р. становила 9,8 на 100 тис. населення, у 2013 р. — 6,6 (в Україні у 2012 р. — 12,4 на 100 тис. населення, у 2013 р. — 9,6).
Висновки. Основними проблемами реалізації Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області є такі: хіміорезистентний туберкульоз із множинною лікарською стійкістю, який спостерігається майже в 19 % хворих із уперше діагностованим туберкульозом (дуже погана прогностична ознака для контролю над епідемією туберкульозу загалом); недостатня ефективність лікування (через високий рівень невдачі його та смертності); низька якість досліджень на виявлення кислотостійких бактерій у біологічних матеріалах у загальній мережі.

Ключові слова: Туберкульоз, мультирезистентність, захворюваність, поширеність, смертність.

 

Анализ реализации Региональной программы противодействия заболеванию туберкулезом в Черновицкой области

Л.Д. Тодорико, И.А. Семянив, И.И. Гавриш, И.И. Гуска, А.Н. Теслюкова, Ж.В. Сулятицкая2

Цель работы — анализ эффективности реализации Региональной программы противодействия заболеванию туберкулезом в Черновицкой области.
Материалы и методы. Статистический анализ официальных показателей деятельности противотуберкулезной службы Черновицкой области за последние годы.
Результаты и обсуждение. Противотуберкулезная работа в Черновицкой области направлена на выполнение Закона Украины № 4565-VI от 22.03.2012 г. «О противодействии заболеванию туберкулезом». Заболеваемость всеми формами активного туберкулеза в Черновицкой области за 2013 г. снизилась с 48,5 на 100 тыс. населения в 2012 г. до 45,9 на 100 тыс. населения (по Украине в 2012 г. — 68,1 на 100 тыс. населения, в 2013 г. — 67,9). Частота рецидивов туберкулеза (легочных и внелегоч­ных) в 2012 г. составила 9,8 на 100 тыс. населения, в 2013 г. — 6,6 (в Украине в 2012 г. — 12,4 на 100 тыс. населения, в 2013 г. — 9,6).
Выводы. Основными проблемами реализации Региональной программы противодействия заболеванию туберкулезом в Черновицкой области являются химиорезистентный со множественной медикаментозной устойчивостью, который наблюдается почти у 19 % больных с впервые диагнос­тированным туберкулезом (очень плохой прогностический признак с точки зрения контроля над эпидемией туберкулеза в целом); недостаточная эффективность лечения (из-за высокого уровня неудачи его лечения и смертности); низкое качество исследований по выявлению кислотоустой­чивых бактерий в биологических материалах в общей лечебной сети.

Ключевые слова: туберкулез, мультирезистентность, заболеваемость, распространенность, смертность.

17. Інфекційний контроль

 

Особливості застосування засобів індивідуального захисту органів дихання у фтизіатричній практиці

Р. Картавих

У статті обговорено питання правильного вибору та носіння засобів індивідуального захисту органів дихання. Особливу увагу надано важливості щільного прилягання їх до обличчя медпрацівника за умови збереження комфорту і зручності в експлуатації.

Ключові слова: засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД), фіт-тест.

 

Особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания во фтизиатрической практике

Р. Картавых

В статье обсуждены вопросы правильного выбора и ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Особое внимание уделено важности плотного прилегания их к лицу медработника при сохранении комфорта и удобства в эксплуатации.

Ключевые слова: Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), фит-тест.

18. Сторінки історії

 

Історія хвороби і смерть Тараса Григоровича Шевченка

Р.Г. Процюк, Г.Й. Процюк-Власова

Наведено літературний огляд, перелік недуг, на які хворів Т.Г. Шевченко, і клінічні вияви їх. На підставі аналізу клінічних виявів ми дійшли висновку, що у Т.Г. Шевченка був ревматизм в активній фазі та ревмокардит, який безперервно рецидивував. У термінальний період сформувалася комбінована вада серця з переважанням стенозу отвору аорти і недостатністю передсердно-шлуночкового лівого клапана. На її тлі розвинулася і прогресувала серцева недостатність, яка спричинила смерть.

Ключові слова: Застуда, скарлатина, черевний, висипний тиф, ревматизм.

 

История болезни и смерть Тараса Григорьевича Шевченко

Р.Г. Процюк, Г.Й. Процюк-Власова

Приведены литературный обзор, перечень болезней, которыми болел Т.Г. Шевченко, и клинические их проявления. Анализ клинических проявлений позволил нам сделать вывод, что в Т.Г. Шевчен­­ко был ревматизм, активная фаза, непрерывно рецидивирующий ревмокардит. В терминальный период развился комбинированный порок сердца с преобладанием стеноза отверс­тия аорты и недостаточностью предсердно-желудочкового левого клапана. На его фоне развилась и прогрессировала сердечная недостаточность, которая стала причиной смерти.

Ключевые слова: простуда, скарлатина, брюшной, высыпной тиф, ревматизм.

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»