Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(19) // 2014

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Клінічні форми туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію

О.А. Голубовська, О.Д. Ніколаєва, Л.А. Климанська, О.В. Юрченко, С.В. Федоренко

Мета роботи — вивчити спектр клінічних форм ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз у хворих на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції.
Матеріали та методи. Обстежено 1022 хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз та значними порушеннями імунного статусу.
Результати та обговорення. За період 2009—2013 рр. обстежено 3410 хворих, що мали 3-ю та 4-у клінічні стадії ВІЛ-інфекції. Серед них туберкульоз був діагностований у 1022 (30 %) хворих. Уперше діагностований туберкульоз був у 885 (86,6 %) хворих. У переважної кількості хворих виявлялися позалегеневі форми туберкульозу, причому без ознак процесу в легенях у 379 (37 %) пацієнтів. Переважно уражувалася лімфатична система. У 84 % хворих з позалегеневими формами туберкульозу/ВІЛ-інфекцією кількість CD4+ Т-лімфоцитів становила менше за 50 в 1 мм3. З метою підтвердження діагнозу туберкульозу проводилися дослідження різного біологічного матеріалу, зокрема біопсій. 
Висновки. На тлі глибокого імунодефіциту переважають позалегеневі форми туберкульозу, часто із множинною локалізацією без ознак ураження легень. Діагностика туберкульозу утруднюється низькою ефективністю рутинних методів (низьке виявлення МБТ в мокротинні, часто нетипова рентгенологічна картина) і, з огляду на частоту його позалегеневих форм, потребує додаткових методів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз, позалегеневий туберкульоз, імунодефіцит.

 

Клинические формы туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией

О.А. Голубовская, О.Д. Николаева, Л.А. Климанская, А.В. Юрченко, С.В. Федоренко

Цель работы — изучить спектр клинических форм ко-инфекции ВИЧ/туберкулез у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. Обследовано 1022 больных с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез, имеющих значительные нарушения иммунного статуса.
Результаты и обсуждение. За период 2009—2013 гг. Обследовано 3410 больных, имевших 3-ю и 4-ю клинические стадии ВИЧ-инфекции. Среди них туберкулез был диагностирован у 1022 (30 %) больных. Впервые диагностирований туберкулез был у 885 (86,6 %) больных. У подавляющего количества больных выявлялись внелегочные формы туберкулеза, причем без признаков процесса в легких у 379 (37%) пациентов. Преимущественно поражалась лимфатическая система. У 84 % больных с внелегочными формами туберкулеза/ВИЧ-инфекцией количество CD4+ Т-лимфоцитов составляла менее 50 в 1 мм3. С целью подтверждения диагноза туберкулеза проводились исследования различного биологического материала, в том числе биопсий.
Выводы. На фоне глубокого иммунодефицита преобладают внелегочные формы туберкулеза, часто со множественной локализацией без признаков поражения легких. Диагностика туберкулеза затрудняется низкой эффективностью рутинных методов (низкое выявление МБТ в мокроте, часто нетипичная рентгенологическая картина) и, учитывая частоту внелегочных форм, требует до­­полнительных методов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ко-инфекция ВИЧ/туберкулез, внелегочный туберкулез, иммунодефицит.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз

Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько, О.В. Матвєєва, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна

Мета роботи — проаналізувати побічні реакції (ПР) протитуберкульозних препаратів (ПТП) на підставі клінічних повідомлень (КП) та оцінити стан фармакологічного нагляду у сфері фтизіатрії в Україні.
Матеріали та методи. Проаналізовано всі КП про ПР ПТП, які надходили до ДП «Державний експертний центр МОЗ України», в динаміці, починаючи від 2007 до 2013 р. Інформацію порівнювали з даними вітчизняної та закордонної літератури щодо рівня надання КП і характеру ПР.
Результати та обговорення. Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення КП про випадки ПР від ПТП, проте їхня кількість лишається низькою (981 за 2013 р., з них 220 КП про ПР ПТП, що виникали під час лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). За даними літератури (ПР виникали як мінімум у 8 % хворих на чутливий туберкульоз (ТБ) і у 30 % хворих на МРТБ) та повідомленнями про захворюваність та туберкульоз в Україні (до 30 тис. хворих з новими випадками туберкульозу та 8944 хворих із МРТБ розпочали лікування в 2013 р.), наявний рівень надходження КП про ПР ПТП не відповідає реальній ситуації щодо виникнення ПР ПТП.
Висновки. Фармаконагляд у сфері фтизіатрії в Україні здійснюють у обмеженому обсязі через низку причин, головною з яких є низька активність лікарів щодо повідомлення про ПР. Невідповідна кількість КП перешкоджає здійснювати повноцінний аналіз і надавати вірогідну інформацію лікарям щодо ефективності та безпеки ПТП, обмежує ухвалення відповідних управлінських рішень.

Ключові слова: Фармаконагляд, карти повідомлення про побічні реакції, протитуберкульозні препарати.

 

Побочные реакции противотуберкулезных препаратов при оценке результатов лечения больных туберкулезом

Ю.И. Фещенко, С.А. Черенько, Е.В. Матвеева, В.П. Яйченя, И.О. Логвина

Цель работы — провести анализ побочных реакций (ПР) противотуберкулезных препаратов (ПТП) на основании клинических сообщений (КС) и оценить состояние фармакологического надзора в области фтизиатрии в Украине.
Материалы и методы. Проанализированы все КС о ПР ПТП, которые поступали в ГП «Государствен­ный эксперт­ный центр МЗ Украины», в динамике, начиная с 2007 по 2013 г. Данные сравнивали с данными отечественной и зарубежной литературы относительно уровня подачи КС и характера ПР.
Результаты и обсуждение. В последние годы в Украине наблюдается устойчивая тенденция к росту поступления КС о случаях ПР от ПТП, однако их количество остается низким (981 за 2013 г., из них 220 КС о ПР ПТП, возникавших при лечении больных мультирезистент­ным туберкулезом (МРТБ). Учитывая литературные данные (ПР возникали как минимум у 8 % больных чувст­вительным туберкулезом (ТБ) и у 30 % больных МРТБ ) и уровень заболеваемости туберкулезом в Украине (около 30 тыс. больных с новыми случаями туберкулеза и 8944 боль­ных с МРТБ начали лечение в 2013 г.), уровень поступления КС о ПР ПТП не соответствует действительности относительно возникновения ПР ПТП.
Выводы. Фармаконадзор в области фтизиатрии в Украине осуществляется в ограниченном объеме по ряду причин, основной из которых является низкая активность врачей по рапортированию о ПР. Несоответствующее количество КС препятствует осуществлять полноценный анализ и предоставлять достоверную информацию врачам по эффективности и безопасности ПТП, ограничивает принятие соответствующих управленческих решений.

Ключевые слова: фармаконадзор, карты сообщения о побочных реакциях, противотуберкулезные препараты.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Потенційні можливості комбінації рофлуміласту і кверцетину в лікуванні загострення ХОЗЛ за поєднання з ІХС

П.Р. Герич, Р.І. Яцишин

Мета роботи — оцінити ефективність застосування комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину в складі базової терапії хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та ішемічної хвороби серця (ІХС).
Матеріали та методи. Обстежено 72 пацієнти із загостренням ХОЗЛ. Залежно від особливостей перебігу хвороби всі пацієнти були розділені на дві групи. В першу групу ввійшли 44 пацієнти із загостренням ХОЗЛ ІІІ ступеня, групи C, D при поєднанні з супутньою або коморбідною ІХС стабільною стенокардією напруги, І—ІІ ФК. Другу групу склали 28 пацієнтів із загостренням ХОЗЛ ІІІ ступеня, групи C, D з ізольованим перебігом. Залежно від вибору методу лікування пацієнти першої групи були розділені на дві підгрупи — основну підгрупу (26 хворих) і підгрупу порівняння (18 хворих).
Результати та обговорення. За результатами аналізу віддалених результатів лікування через 6 міс встановлено, що клінічне видужання (фаза ремісії) наступило у достовірно більшої кількості пацієнтів основної підгрупи – 21 (87,5 ± 8,2) % та тільки у 9 (50,0 ± 11,4) % хворих підгрупи порівняння (p < 0,05). У решти пацієнтів обох підгруп визначили наявність клінічного покращання (фаза неповної ремісії).
Висновки. Отже, наведені дані вказують на доцільність і ефективність включення рофлуміласту та корвітину до базової терапії у хворих із загостренням ХОЗЛ тяжкого ступеня при поєднанні зі стабільною стенокардією та при загрозі дестабілізації її перебігу.

Ключові слова: Хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, рофлуміласт і кверцетин.

 

Потенциальные возможности комбинации рофлумиласта и кверцетина в лечении обострения ХОБЛ при сочетании с ИБС

П.Р. Герич, Р.И. Яцишин

Цель работы — оценить эффективность применения комбинации препаратов рофлумиласта и кверцетина в составе базовой терапии хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы. Обследовано 72 пациента с обострением ХОБЛ. В зависимости от особенностей течения болезни все пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 44 пациента с обострением ХОБЛ III степени, группы C, D при сочетании с сопутствующей или коморбидной ИБС стабильной стенокардией напряжения, I—II ФК. Вторую группу составили 28 пациентов с обострением ХОБЛ III степени, группы C, D с изолированным течением. В зависимости от выбора метода лечения пациенты первой группы были разделены на две подгруппы – основ­ную подгруппу (26 больных) и подгруппу сравнения (18 больных).
Результаты и обсуждение. По результатам анализа отдаленных результатов лечения через 6 мес установлено, что клиническое выздоровление (фаза ремиссии) наступило у достоверно большего количества пациентов основной подгруппы — 21 (87,5 ± 8,2) % и только у 9 (50,0 ± 11,4) % больных подгруппы сравнения (p < 0,05). У остальных пациентов обеих подгрупп определили наличие клинического улучшения (фаза неполной ремиссии).
Выводы. Таким образом, приведенные данные указывают на целесообразность и эффективность включения рофлумиласта и корвитина к базовой терапии у больных с обострением ХОБЛ тяжелой степени при сочетании со стабильной стенокардией и при угрозе дестабилизации ее течения.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, ишемическая болезнь сердца, рофлумиласт и кверцетин.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Контингенти хворих з групи високого ризику щодо мультирезистентного туберкульозу Rif+ за результатами обстеження хворих за допомогою GeneXpert MTB/RIF

С.О. Черенько, А.О. Варицька, А.І. Барбова, П.С. Трофимова

Мета роботи — визначення контингентів хворих із групи високого ризику щодо мультирезистентного туберкульозу Rif+ за результатами обстеження хворих за допомогою GeneXpert MTB/RIF для розширення показань до застосування цього методу.
Матеріали та методи. За допомогою GeneXpert MTB/RIF обстежено 121 хворого на туберкульоз. Серед них чоловіків було 74 (61,2 %), жінок 47 (37,9 %). Середній вік хворих становив (34, 5 ± 2,2) року. Вперше діагностовано туберкульоз (ВДТБ) у 86 (71,1 %) хворих, рецидив туберкульозу (РТБ) — у 19 (15,7 %) хворих, раніше лікованих хворих (лікування після перерви, невдале перше лікування та інші) було 16 (13,2 %). У 71 (58,7 %) хворого був позитивний мазок мокротиння, у решти — негативний.
Дослідження мокротиння проводили з одного зразка за допомогою GeneXpert MTB/RIF і культуральним методом на рідкому живильному середовищі в автоматизованій мікробіологічній системі ВАСТЕК-960. Тест медикаментозної резистентності до протитуберкульозних препаратів І і ІІ ряду проводили також у автоматизованій мікробіологічній системі ВАСТЕК-960. Результати, отримані за допомогою аналізу MTB/Rif, порівнювали з даними культурального дослідження і фенотиповими методами визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів.
Результати та обговорення. У хворих з позитивним мазком мокротиння позитивним результат визначення мікобактерій туберкульозу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР+) був у 81,7 % випадків, з негативним — майже вдвічі рідше — у 38,0 %. Однак у цих хворих з однаковою частотою виявили резистентність до рифампіцину в разі ПЛР+ — відповідно у 55,2 та 52,5 % (p > 0,05). У переважній кількості випадків резистентність до Rif у тесті GeneXpert була асоційована з мультирезистентністю в тесті медикаментозної чутливості (ТМЧ) — у 83,3 % випадків, у 4,8 % — з полірезистентністю, зокрема з резистентністю до Rif. Таким чином, резистентність до RIF у тесті GeneXpert була підтверджена в ТМЧ у 37 (88,1 %) хворих. Серед пацієнтів з ПЛР+/Rif+ було 27 з ВДТБ (31,4 % загальної кількості хворих з ВДТБ), 9 з РТБ (47,4 % загальної кількості хворих з РТБ) та 6 (54,5 %) із хворих з невдалим лікуванням.
Висновки. З огляду на високий рівень резистентності до Rif незалежно від випадку захворювання доцільно проводити обстеження за допомогою GeneXpert MTB/RIF усім хворим на туберкульоз незалежно від результатів дослідження мазка мокротиння з метою призначення правильного лікування з самого початку.

Ключові слова: GeneXpert MTB/RIF, мультирезистентний туберкульоз.

 

Контингент больных из группы высокого риска мультирезистентного туберкулеза Rif+ по результатам обследования больных с помощью GeneXpert MTB/RIF

С.А. Черенько, А.А. Варицкая, А.И. Барбова, П.С. Трофимова

Цель работы — определение контингентов больных из группы высокого риска мультирезистентного туберкулеза Rif+ по результатам обследования больных с помощью GeneXpert MTB/RIF для расширения показаний к применению этого метода.
Материалы и методы. С помощью GeneXpert MTB/RIF был обследован 121 больной туберкулезом. Среди них мужчин было 74 (61,2 %), женщин — 47 (37,9 %). Средний возраст больных составил (34,5 ± 2,2) года. Впервые диагностированный туберкулез (ВДТБ) был у 86 (71,1 %) больных, рецидив туберкулеза (РТБ) — у 19 (15,7 %) больных, ранее леченных больных (лечение после перерыва, неудача первого лечения и другие) было у 16 (13,2 %). У 71 (58,7 %) больного определяли положительный мазок мокроты, у остальных — отрицательный.
Исследование мокроты проводили с одного образца на GeneXpert MTB/RIF и культуральным методом на жидкой питательной среде в автоматизированной микробиологической системе ВАСТЕК-960. Тест медикаментозной резистентности к противо­туберкулезным препаратам I и II ряда проводили также в автоматизированной микробиологической системе ВАСТЕК-960. Ре­­зультаты, полученные с помощью анализа MTB/Rif, сравнивали с результатами культурального исследования и фенотипическими методами определения чувствительности к противотуберкулез­ным препаратам.
Результаты и обсуждение. У больных с положительным мазком мокроты положительный результат определения микобактерий туберкулеза (МБТ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР+) был в 81,7 % случае, с отрицательным — почти вдвое реже — у 38,0 %. Однако у этих больных с одинаковой частотой обнаружили резистентность к рифампицину при ПЦР+ — соответственно у 55,2 и 52,5 % больных (p > 0,05). В подавляющем большинстве случав резистентность к Rif в тесте GeneXpert была ассоциирована с мультирезистентностью в тесте медикаментозной чувствительности (ТМЧ) — в 83,3 % случая, в 4,8 % — с полирезистентностью, в том числе с резистентностью к Rif. Таким образом, резистентность к Rif в тесте GeneXpert была подтверждена в ТМЧ у 37 (88,1 %) больных. Среди пациентов с ПЦР+/Rif+ было 27 с ВДТБ (31,4 % от общего количества больных с ВДТБ), 9 из РТБ (47,4 % от общего количества больных с РТБ) и 6 (54,5 %) из числа больных с неудачей лечения.
Выводы. Учитывая високий уровень резистентности к Rif независимо от случая заболевания, целесообразно проводить обследование с помощью GeneXpert MTB/RIF всем больным туберкулезом независимо от результатов исследования мазка мокроты с целью назначения правильного лечения с самого начала.

Ключевые слова: GeneXpert MTB/RIF, мультирезистентный туберкулез.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Епідеміологічні особливості поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Києві

Н.С. Бугаєнко, Т.А. Сергеєва

Мета роботи — вивчити основні вияви епідемічного процесу ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) у Києві порівняно з даними по Україні.
Матеріали та методи. Проведено аналіз та узагальнення таких  показників: абсолютна кількість випадків ВІЛ-інфекції серед СІН; частка СІН серед осіб з новими випадками ВІЛ-інфекції; рівень інфікованості ВІЛ серед СІН; наркологічні розлади; поширеність ВІЛ серед СІН; темпи приросту нових випадків інфікування ВІЛ; структура шляхів інфікування ВІЛ; розподіл ВІЛ-інфікованих СІН за віком.
Результати та обговорення. Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН у Києві в 2008—2012 рр. перевищував середні показники по Україні у 2,3 разу, частку СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб — у 1,4 разу, поширеність наркотичної залежності — майже вдвічі. Виявлено спільні тенденції між рівнем інфікованості СІН та показниками, котрі характеризують поширеність і захворюваність на наркоманію в Києві (r = 0,95 та 0,70). Встановлено високі вірогідні асоціації між захворюваністю на ВІЛ-ін­фекцію та новими зареєстрованими випадками наркотичної залежності (0,81), рівнем інфікованості ВІЛ і часткою СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб (0,96). Найбільш ураженою ВІЛ віковою групою СІН є особи 30—39 років.
Висновки. У Києві порівняно з низкою інших територій України ін’єкційний шлях передачі ВІЛ триваліше зберігає епідеміологічне значення. Заходи з протидії ВІЛ-інфекції тісно переплітаються із заходами з профілактики та лікування наркоманії, що передбачає комплексний підхід з урахуванням регіональних особливостей розвитку епідемічного процесу в окремих групах підвищеного ризику.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, епідемічний процес, групи підвищеного ризику, споживачі ін’єкційних наркотиків.

 

Эпидемиологические особенности распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в Киеве

Н.С. Бугаенко, Т.А. Сергеева

Цель работы — изучить основные проявления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в Киеве в сравнении с данными по Украине.
Материалы и методы. Проведены анализ и обобщение следующих показателей: абсолютное количество случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН; доля ПИН среди лиц с новыми случаями ВИЧ-ин­фекции; уровень инфицированности ВИЧ среди ПИН; наркологические расстройства; распространенность ВИЧ среди ПИН; темпы прироста новых случаев инфицирования ВИЧ; структура путей инфицирования ВИЧ; распределение ВИЧ-инфициро­ванных ПИН по возрастным группам.
Результаты и обсуждение. Уровень инфицированности ВИЧ среди ПИН в Киеве в 2008—2012 гг. превышал средние показатели по Украине в 2,3 раза, доля ПИН среди общего количества ВИЧ-позитивных лиц — в 1,4 раза, распространенность наркотической зависимости — почти в 2 раза. Выявлены общие тенденции между уровнем инфицированности ПИН и показателями, характеризующими распространенность и заболеваемость наркоманией в Киеве (r = 0,95 и 0,70). Установлены высокие достоверные ассоциации между заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и новыми зарегистри­рованными случаями наркотической зависимости (0,81), уровнем инфицированности ВИЧ и долей ПИН в общем количестве ВИЧ-позитивных лиц (0,96). Наиболее пораженной ВИЧ возрастной группой ПИН являются лица 30—39 лет.
Выводы. В Киеве по сравнению с рядом других территорий Украины инъекционный путь передачи ВИЧ дольше сохраняет эпидемиологическое значение. Меры по противодействию ВИЧ-ин­фекции тесно переплетаются с мерами по профилактике и лечению наркомании, что предусматривает комплексный подход с учетом региональных особенностей развития эпидемического процесса в отдельных группах повышенного риска.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемический процесс, группы повышенного риска, потребители инъекционных наркотиков.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Характер ендоскопічних виявів ураження слизової оболонки бронхіального дерева при туберкульозі органів дихання

І.Г. Ільницький, О.П. Костик, Х.І. Вольницька, Л.І. Білозір

Мета роботи — вивчити характер запальних змін слизової оболонки бронхіального дерева у хворих з різними клінічними формами специфічного процесу, обтяженого модифікуючими чинниками.
Матеріали та методи. У 157 хворих із різними формами туберкульозу органів дихання вивчали стан слизової оболонки бронхіального дерева за методом фібробронхоскопії. Ендоскопічну картину оцінювали з урахуванням клінічної форми, фази процесу, бактеріовиділення, виразності рентгенологічних змін, тривалості захворювання та модифікуючих чинників.
Результати та обговорення. У хворих з обмеженим туберкульозом легень (55,5 %) без деструктивних змін і бактеріовиділення під час фібробронхоскопії ендоскопічно патології не виявлено. У хворих з поширеним туберкульозним процесом, бактеріовиділенням і деструктивними змінами ендоскопічна картина запалення слизової оболонки бронхів мала різноспрямований характер, так званий локальний ендобронхіт, котрий розцінено як ускладнення основної хвороби. Ендоскопічні вияви запалення: обмежений набряк, інфільтрація та гіперемія, переважно на боці максимального ураження. У 66 (42,0 %) хворих виявили дифузний катаральний ендобронхіт із безсимптомним перебігом, без аускультативних даних. Ендоскопічна картина: рівномірна гіперемія та набряк слизової оболонки бронхіального дерева. У просвіті бронхів секрету не виявлено. Такий варіант дифузного запалення розцінено як реактивний, так званий параспецифічний ендобронхіт, аналогічний за виявом вогнищевій реакції за позитивної туберкулінопровокаційної чутливості і зумовлений, ймовірно, безпосереднім токсикоалергійним впливом туберкульозного процесу.
Висновки. Ендоскопічна картина бронхіального дерева при туберкульозі органів дихання характеризується наявністю неспецифічного катарально-гнійного ендобронхіту — абсолютної ознаки хронічного бронхіту, локального ендобронхіту як наслідку ускладненого перебігу туберкульозу органів дихання у вигляді інфільтративного туберкульозу бронха і реактивного «параспецифічного» ендобронхіту як наслідку токсико-алергійного впливу туберкульозного процесу.

Ключові слова: Туберкульоз органів дихання, ендоскопія, бронхіальне дерево.

 

Характер эндоскопических проявлений поражения слизистой оболочки бронхиального дерева при туберкулезе органов дыхания

И.Г. Ильницкий, О.П. Костык, Х.И. Вольницкая, Л.И. Билозир

Цель работы — изучить характер воспалительных изменений слизистой оболочки бронхиального дерева у больных с различными клиническими формами специфического процесса, отягощенного модифицирующими факторами.
Материалы и методы. У 157 больных с различными формами туберкулеза органов дыхания изучали состояние слизистой оболочки бронхиального дерева методом фибробронхоскопии. Эндоскопическую картину оценивали с учетом клинической формы, фазы процесса, бакте­рио­выделения, выраженности рентгенологических изменений, длительности заболевания и модифицирующих факторов.
Результаты и обсуждение. У больных ограниченным туберкулезом легких (55,5 %) без деструктивных изменений и бактериовыделения при фибробронхоскопии эндоскопически патологии не виявлено. У больных с распространенным туберкулезным процессом, бактерио­выделением и деструктивными изменениями эндоскопическая картина воспаления слизистой оболочки бронхов носила разно­направленный характер, так называемый локальный эндобронхит, который был расценен как осложнение основного заболевания. Эндоскопические проявления воспаления: ограничен­ный отек, инфильтрация и гиперемия, преимущественно на стороне максимального поражения. У 66 (42,0 %) больных был выявлен диффузный катаральный эндобронхит, протекающий безсимптомно, без аускультативных данных. Эндоскопическая картина: равномерная гиперемия и отек слизистой оболочки бронхиального дерева. В просвете бронхов секрета не виявлено. Такой вариант диффузного воспаления расценивали как реактивный, так называемый параспеци­фический эндо­бронхит, аналогичний по проявлениям очаговой реакции при позитивной туберкулинопровокационной чувствительности и обусловленный, вероятно, непосредственным токсикоаллергическим влиянием туберкулезного процесса.
Выводы. Эндоскопическая картина бронхиального дерева при туберкулезе органов дыхания характеризуется наличием неспецифического катарально-гнойного эндобронхита — абсолютного признака хронического бронхита, локального эндобронхита как результата осложненного течения туберкулеза органов дыхания в виде инфильтративного туберкулеза бронха и реактивного «параспецифического» эндобронхита как следствие токсико-аллерги­ческого воздействия туберкулезного процесса.

Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, эндоскопия, бронхиальное дерево.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Клініко-рентгенологічна характеристика хворих із повторними випадками лікування туберкульозу

О.Д. Ніколаєва, Т.М. Марцинюк

Мета роботи — проаналізувати повторні випадки туберкульозу (ТБ), вивчити частоту і профіль хіміо­резистентного ТБ у хворих, які розпочали лікування за 2-ю категорією.
Матеріали та методи. Обстежено 51 госпіталізованого хворого.
Результати та обговорення. Діагноз рецидиву туберкульозу (РТБ) встановлено у 19 (37,3 %) пацієнтів, невдале лікування (НЛТБ) — у 21 (41,2%), іншу форму туберкульозу (ІТБ) — у 10 (19,6 %) та лікування після перерви (ЛПП) — у 1 (1,9 %). Проаналізовано причини невдалого лікування й рецидиву хвороби.
Висновки. Із 51 хворого діагноз ТБ підтвердили у 48 (94,1 %), у 3 виявлено інші хвороби. У 18 (37,5 %) хворих були хіміорезистентні форми ТБ, в тому числі у 6 (12,5 %) — мультирезистентний, у 1 (2,1 %) — ТБ із розширеною медикаментозною стійкістю, у 6 (12,5 %) — полірезистентний і у 5 (10,4 %) — монорезистентний ТБ. Пацієнти із діагнозом «невдале лікування» потребують обов’язко­вого підтверд­ження діагнозу ТБ. У 26,3 % пацієнтів з РТБ причиною повторного захворювання були супутні захворювання: ВІЛ-інфекція і цукровий діабет. У 47,6 % таких хворих виявлено стійкість до протитуберкульозних препаратів.

Ключові слова: Повторні випадки захворювання на туберкульоз, резистентний туберкульоз, інші форми туберкульозу, невдале лікування, лікування після перерви.

 

Клинико-рентгенологическая характеристика больных с повторными случаями лечения туберкулеза

О.Д. Николаева, Т.Н. Марцинюк

Цель работы — анализ повторных случаев туберкулеза (ТБ), определение частоты и профиля химиорезистентного ТБ у больных, леченных по 2-й категории.
Материалы и методы. Обследован 51 госпитализированный больной.
Результаты и обсуждение. Диагноз рецидива туберкулеза (РТБ) установлен 19 (37,3 %) больным, неудачное лечение (НЛТБ) — у 21 (41,2%), другая форма туберкулеза (ДТБ) — у 10 (19,6 %) и лечение после перерыва (ЛПП) — у 1 (1,9 %). Про­анализированы причины неудачного лечения и рецидива заболевания.
Выводы. Из 51 больного диагноз ТБ подтверджен у 48 (94,1 %), у 3 выявлены другие заболевания. У 18 (37,5 %) больных были химиорезистентные формы ТБ, в том числе у 6 (12,5 %) — мультирезистентный, у 1 (2,1 %) — ТБ с расширенной лекарственной устойчивостью, у 6 (12,5 %) — полирезистентный и у 5 (10,4 %) — монорезистентный ТБ. Пациенты с диагнозом «неудачного лечения» требуют обязательного подтверждения диагноза ТБ. У 26,3 % пациентов с РТБ причиной повторного заболевания были сопутствующие болезни: ВИЧ-ин­фекция и сахарный диабет. У 47,6 % таких больных диагностирована устойчивость к проти­вотуберкулезным препаратам.

Ключевые слова: повторные случаи заболевания туберкулезом, резистентный туберкулез, другие формы туберкулеза, неудачное лечение, лечение после перерыва.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Рівень ендогенної інтоксикації за умов експериментального легеневого набряку

В.М. Жадан, В.І. Коржов, Н.А. Касьян

Мета роботи — вивчити особливості спектра молекул середньої маси (МСМ) еритроцитів і плазми крові в умовах експериментального адреналінового (гемодинамічного) легеневого набряку (ЛН) за введення різних доз адреналіну та в динаміці розвитку патології.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 105 білих безпородних щурах обох статей. ЛН моделювали шляхом одноразового введення внутрішньом’язово 0,18 % розчину адреналіну тартрату в дозах 2,5, 1,5, 1,0 та 0,5 мг/кг. Вміст середньомолекулярних пептидів визначали на підставі прямої спект­рометрії депротеїнізованого супернатанту за довжини хвиль 230, 254 і 280 нм.
Результати та обговорення. У роботі досліджено і оцінено спектр МСМ еритроцитів і плазми крові за умов експериментального ЛН залежно від дози адреналіну та в динаміці розвитку патології. Встановлено, що гемодинамічний ЛН з летальним наслідком (доза адреналіну 2,5 мг/кг) супроводжується виразною ендогенною інтоксикацією, тобто відбувається фаза повного насичення — спостерігається максимальна концентрація патологічних речовин як у плазмі, так і в еритроцитах.
У разі введення інших доз адреналіну відбувається фаза нагромадження токсичних продуктів, пов’яза­на з насиченням еритроцитів і появою ендотоксинів у плазмі через 1 добу після моделювання експериментальної патології. Через 3, 7 та 11 діб після введення адреналіну в плазмі крові рівень МСМ приходить до контрольних значень, проте залишається високим вміст нуклеарної фракції МСМ у еритроцитах.
Висновки. Для експериментального легеневого набряку, незалежно від дози адреналіну, яку вводили тваринам, крім летальної, характерні метаболічні вияви ендогенної інтоксикації, які полягають у перевазі білків-гістонів та продуктів розпаду ДНК у «середніх молекулах» еритроцитів і плазми крові.

Ключові слова: Легеневий набряк, молекули середньої маси, еритроцити, плазма крові.

 

Уровень эндогенной интоксикации при экспериментальном отеке легких

В.Н. Жадан, В.И. Коржов, Н.А. Касьян

Цель работы — изучить особенности спектра молекул средней массы (МСМ) эритроцитов и плазмы крови в условиях экспериментального адреналинового (гемодинамического) отека легких (ОЛ) при введении разных доз адреналина и в динамике развития патологии.
Материалы и методы. Исследование проведено на 105 белых беспородных крысах обоего пола. ОЛ моделировали путем одноразового введения внутримышечно 0,18 % раствора адреналина тартрата в дозах 2,5, 1,5, 1,0 и 0,5 мг/кг. О содержании среднемолекулярных пептидов судили на основании прямой спектрометрии депротеинизированного супернатанта при длинах волн 230, 254 и 280 нм.
Результаты и обсуждение. В работе исследован и оценен спектр МСМ эритроцитов и плазмы крови при экспериментальном ОЛ в зависимости от дозы адреналина и в динамике развития патологии. Установлено, что гемодинамический ОЛ с летальным исходом (доза адреналина 2,5 мг/кг) сопровождается выраженной эндогенной интоксикацией, то есть происходит фаза полного насы­щения — наблюдается максимальная концентрация патологических веществ как в плазме, так и в эритроцитах.
При введении других доз адреналина происходит фаза накопления токсичных продуктов, связанная с насыщением эритроцитов и появлением эндотоксинов в плазме через 1 сут после моделирования экспериментальной патологии. Через 3, 7 и 11 сут после введения адреналина в плазме крови уровень МСМ приходит к контрольным значениям, однако остается высоким содержание нуклеарной фракции МСМ в эритроцитах.
Выводы. Для экспериментального отека легких, независимо от дозы адреналина, которую вводили животным, кроме летальной, характерны метаболические проявления эндогенной интоксикации, которые состоят в преобладании белков-гистонов и продуктов распада ДНК в «средних молекулах» эритроцитов и плазмы крови.

Ключевые слова: отек легких, молекулы средней массы, эритроциты, плазма крови.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу легень

О.С. Шальмін, Р.М. Ясінський, О.А. Растворов, Д.В. Мірошниченко

Мета роботи — визначити чинники прогресування ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу легень за клініко-рентгенологічними, гематологічними, біохімічними та імунологічними показниками. На підставі цих результатів встановити критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого вперше діагностованого туберкульозу легень.
Матеріали та методи. Обстежено 47 хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень. Визначали гематологічні, біохімічні (реактанти гострої фази запалення, протеїнограма, коагулограма) та імунологічні (кількість клітин CD4+, α1-антитрипсин) показники у хворих із ко-інфекцією. Оцінювали додатково наявність синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ), поширеність туберкульозного ураження (легеневого і позалегеневого — ПТБ) та ступінь поліорганної дисфункції (ПД). Окремо встановлювали сумарний клініко-рентгенологічний критерій (КРК): КРК1 — у разі обмеженого ураження легень, КРК2 — у разі поширеного ураження легень, або обмеженого ураження легень і ПТБ1, або (і) ПД1, КРК3 — за супутніх ПТБ2, або (і) ПД2, або поширеного ураження легень і ПТБ1, або (і) ПД1.
Результати та обговорення. Встановлено, що прогресуванню ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД сприяють ССЗВ (р < 0,05), зниження кількості CD4+-клітин понад 200 (р < 0,05), анемія (р < 0,005), лімфопенія (р < 0,05), зростання лейкоцитарного індексу інтоксикації на понад 4 та індексу ядерного зрушення на понад 0,3 од. (р < 0,05), зниження альбумін-глобулінового співвідношення до 0,5 і менше (р < 0,05), рівня альбуміну до 35 і менше (р < 0,005), зростання вмісту γ-глобулінів до 40 і більше (р < 0,05), фібрину до 19 і більше (р < 0,05), зниження гематокриту менше 35 % (р < 0,005) та КРК3 (р < 0,05).
Висновки. Прогресування ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД відбувається в разі розвитку CCЗВ, поширення туберкульозного ураження легень або поєднання із позалегеневими ураженнями нервової системи чи з порушенням функціонального стану інших органів і систем. Негативному перебігу захворювання сприяють також виразний імунодефіцит, анемія, лімфопенія, зниження вмісту альбуміну і дисбаланс альбумін-глобулінового співвідношення, зниження гематокриту. Визначено критерії оцінки перебігу ко-інфекції для розробки алгоритму лікувальної тактики хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень, чинники ризику прогресування.

 

Факторы риска прогрессирования и критерии оценки течения ВИЧ/СПИД-ассоциированного туберкулеза легких

А.С. Шальмин, Р.Н. Ясинский, А.А. Растворов, Д.В. Мирошниченко

Цель работы — определить факторы прогрессирования ВИЧ/СПИД-ассоциированного туберкулеза легких по клинико-рентгенологическим, гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям. Основываясь на полученных результатах, установить критерии оценки течения ВИЧ/СПИД-ассоциированного впервые диагностированного туберкулеза легких.
Материалы и методы. Обследовано 47 пациентов с ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких. Определяли гематологические, биохимические (реактанты острой фазы воспаления, протеинограмма, коагулограмма) и иммунологические (количество CD4+-клеток, α1-антитрипсин) показатели у больных с ко-инфекцией. Оценивали дополнительно наличие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), распространенность туберкулезного поражения (легочного и внелегочного — ВТБ) и степень полиорганной дисфункции (ПД). Отдельно исследовали суммарный клинико-рентгенологичес­кий критерий (КРК): КРК1 — при ограниченном поражении легких, КРК2 — при распространенном поражении легких, или ограниченном поражении легких и ВТБ1, или (и) ПД1, КРК3 — при сопутствующих ВТБ2, или (и) ПД2, или при распространенном поражении легких и ВТБ1, или (и) ПД1.
Результаты и обсуждение. Определили, что прогрессированию ко-инфекции туберкулез-ВИЧ/СПИД способствуют ССВО (р < 0,05), снижение количестваCD4+-клеток менее 200 (р < 0,05), анемия (р < 0,005), лимфопения (р < 0,05), повышение лейкоцитарного индекса интоксикации более 4 и индекса ядерного сдвига более 0,3 ед. (р < 0,05), снижение альбумин-глобулинового соотношения  до 0,5 и менее (р < 0,05), уровня альбумина до 35 и менее) (р < 0,005), повышение γ-глобулинов до 40 и более (р < 0,05), фибрина до 19 и более (р < 0,05), снижение гематокрита менее 35 % (р < 0,005) и наличие КРК3 (р < 0,05).
Выводы. Прогрессирование ко-инфекции туберкулез-ВИЧ/СПИД происходит при развитии ССВО, распространении туберкулезного поражения легких или при сочетании из внелегочным поражением нервной системы или с нарушением функций других органов и систем. Отрицательной динамике заболевания способствуют также выраженный иммунодефицит, анемия, лимфопения, снижение уровня альбумина и дисбаланс альбумин-глобулинового соотношения, снижение гематокрита. Определено критерии оценки течения ко-инфекции для разработки алгоритма лечебной тактики больных ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД-ассоциированный туберкулез легких, факторы риска прогрессирования.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонта у хворих на туберкульоз легень

Л.Г. Єрмакова

В останні роки особливої актуальності набуває проблема вивчення туберкульозу як внутрішнього чинника ризику в розвитку стоматологічної патології, виявлення прогностичних факторів ризику і створення індивідуальної програми стоматологічної профілактики для даного контингенту хворих.
Мета роботи — вивчити особливості клінічних виявів і перебігу стоматологічних захворювань у хворих на тлі туберкульозу легень.
Матеріали та методи. Були проведені клініко-лабораторні дослідження в 119 (71 чоловік, 48 жінок) пацієнтів, хворих на туберкульоз легень, віком від 20 до 74 років, які перебували на стаціонарному лікуванні в Київській міській туберкульозній лікарні № 1 з диспансерним відділенням. Одночасно було обстежено 59 осіб аналогічного віку (37 чоловіків, 22 жінок), практично здорових, без патологічних змін в організмі (контрольна група).
Результати та обговорення. Патологічні зміни тканин пародонту були діагностовані у (99,9 ± 4,5) % випадків на відміну від контрольної групи — (23,7 ± 5,5) %. Перебіг патологічних процесів у тканинах пародонта у хворих на туберкульоз легень ускладнює низький рівень гігієнічного догляду за порожниною рота (2,75 ± 0,086; р < 0,05) і це підтверджується сукупністю показників оцінки стану гігієни порожнини рота — «незадовільний», «поганий», «дуже поганий» (79,7 %) на відміну від показників контрольної групи (32,18 %).
Висновки. Високі показники індексів гігієни порожнини рота у хворих на туберкульоз легень пов’язані з недостатньою гігієною порожнини рота та потребують призначення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику та лікування стоматологічних захворювань. Хворі на туберкульоз легень потребують поглибленого навчання навичкам гігієни порожнини рота і регулярного стоматологічного нагляду з проведенням професійної гігієни ротової порожнини.

Ключові слова: Туберкульоз легень, гігієна порожнини рота, стоматологічні захворювання.

 

Состояние гигиены полости рта и тканей пародонта у больных туберкулезом легких

Л.Г. Ермакова

В последние годы особую актуальность приобретает проблема изучения туберкулеза как внутреннего фактора риска в развитии стоматологической патологии, выявление прогностических факторов риска и создания индивидуальной программы стоматологической профилактики для данного контингента больных.
Цель работы — изучить особенности клинических проявлений и течения стоматологических заболеваний у больных на фоне туберкулеза легких.
Материалы и методы. Были проведены клинико-лабораторные исследования в 119 (71 мужчин, 48 женщин) пациентов, больных туберкулезом легких, в возрасте от 20 до 74 лет, которые находились на стационарном лечении в Киевской городской туберкулезной больнице № 1 с диспансер­ным отделением. Одновременно было обследовано 59 человек аналогичного возраста (37 мужчин, 22 женщины), практически здоровых, без патологических изменений в организме (контрольная группа).
Результаты и обсуждение. Патологические изменения тканей пародонта были диагностирова­ны у (99,9 ± 4,5) % случаев в отличие от контрольной группы — (23,7 ± 5,5) %. Течение патологических процессов в тканях пародонта у больных туберкулезом легких затрудняет низкий уровень гигиенического ухода за полостью рта (2,75 ± 0,086; р < 0,05) и это подтверждается совокупностью показателей оценки состояния гигиены полости рта — «неудовлетворительное», «плохое», «очень плохое» (79,7 %) в отличие от показателей контрольной группы (32,18 %).
Выводы. Высокие показатели индексов гигиены полости рта у больных туберкулезом легких связаны с недостаточной гигиеной полости рта и требуют назначения лечебно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и лечение стоматологических заболеваний. Больные туберкулезом легких требуют углубленного обучения навыкам гигиены полости рта и регулярного стоматологического надзора с проведением профессиональной гигиены полости рта.

Ключевые слова: туберкулез легких, гигиена полости рта, стоматологические заболевания.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Оригінальні дослідження

 

Стан оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів в умовах експериментального легеневого набряку

В.І. Коржов, В.М. Жадан, Т.В. Лоза, Н.А. Касьян

Мета роботи — визначити стан окcидантно-антиоксидантної системи крові в умовах експериментального адреналінового (гемодинамічного) легеневого набряку (ЛН) у разі введення різних доз адреналіну та в динаміці розвитку захворювання.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 105 білих безпородних щурах обох статей. ЛН моделювали шляхом одноразового введення внутрішньом’язово 0,18 % розчину адреналіну тартрату в дозах 2,5, 1,5, 1,0 та 0,5 мг/кг. Для оцінки інтенсивності перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) визначали кількість малонового діальдегіду (МДА), гідроперекисів ліпідів (ГПЛ), вміст дієнових (ДК) та трієнових кон’югатів (ТК), основ Шиффа (ОШ), перекисну резистентність еритроцитів. Стан захисної антиоксидантної системи оцінювали за активністю каталази та вмістом церулоплазміну.
Результати та обговорення. Досліджено і оцінено показники оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів з експериментальним ЛН залежно від дози адреналіну та в динаміці розвитку патології. Встановлено, що незалежно від дози адреналіну та часу, що минув після моделювання ЛН, спостерігається порушення ПОЛ у вірогідному підвищенні вмісту МДА в еритроцитах. Найбільші зміни в оксидантно-антиоксидантній системі крові виявлено в разі застосування адреналіну в дозі 1,5 мг/кг через 3 та 11 діб після моделювання патології: підвищується вміст МДА, ДК, ТК і ОШ, знижується активність каталази та перекисна резистентність еритроцитів.
Висновки. Під час експериментального ЛН виявлено низку біохімічних порушень, які відіграють певну роль у патогенезі згаданого захворювання. Вони виявляються змінами функціонального стану оксидантно-антиоксидантної системи крові. Відбуваються надлишкове нагромадження продуктів ПОЛ, зниження активності каталази та перекисної резистентності еритроцитів.

Ключові слова: Легеневий набряк, еритроцити, плазма крові, оксидантно-антиоксидантна система.

 

Состояние оксидантно-антиоксидантной системы крови крыс с экспериментальным отеком легких

В.И. Коржов, В.Н. Жадан, Т.В. Лоза, Н.А. Касьян

Цель работы — определить состояние оксидантно-антиоксидантной системы крови при экс­периментальном адреналиновом (гемодинамическом) отеке легких (ОЛ) при введении разных доз адреналина и в динамике развития заболевания.
Материалы и методы. Исследование проведено на 105 белых беспородных крысах обоих полов. ОЛ моделировали путем одноразового введения внутримышечно 0,18 % раствора адреналина тартрата в дозах 2,5, 1,5, 1,0 и 0,5 мг/кг. Для оценки интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли количество малонового диальдегида (МДА), гидроперекисей липидов (ГПЛ), содержание диеновых (ДК) и триеновых коньюгатов (ТК), оснований Шиффа (ОШ), перекисную резистентность эрит­роцитов. Состояние защитной антиоксидантной системы оценивали по активности каталазы и количеству церулоплазмина.
Результаты и обсуждение. Исследованы и оценены показатели оксидантно-анти­оксидантной системы крови крыс с экспериментальным ОЛ в зависимости от дозы адреналина и в динамике развития патологии. Установлено, что независимо от дозы адреналина и времени, которое прошло после моделирования ОЛ, отмечается нарушение ПОЛ в достоверном повышении количества МДА в эритроцитах. Наиболее существенные изменения в оксидантно-антиоксидантной системе крови наблюдаются при введении адреналина в дозе 1,5 мг/кг а через 3 и 11 сут после моделирования патологии: повышается содержание МДА, ДК, ТК и ОШ, снижается активность каталазы, перекисная резистентность эритроцитов.
Выводы. При экспериментальном ОЛ выявлен ряд биохимических нарушений, кото­рые играют определенную роль в патогенезе данного заболевания. Они проявляются изменениями функционального состояния оксидантно-антиоксидантной системы крови. Происходят избыточное накопление продуктов ПОЛ, снижение активности каталазы и перекисной резистентности эритроцитов.

Ключевые слова: отек легких, эритроциты, плазма крови, оксидантно-антиоксидантная система.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Вакцинопрофілактика ВІЛ-інфекції: fata morgana чи близька реальність?

В.О. Курганська, А.Г. Дьяченко, О.М. Мірошниченко

На шляху створення безпечної та ефективної вакцини проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-1) лежить безліч проблем, з яких головною є унікальне генетичне різноманіття вірусу. Невдача клінічних випробувань двох концепцій вакцин, одна з яких була заснована на рекомбінантному глікопротеїні gp120, а друга містила в якості вектора аденовірус та індукувала тільки клітинні імунні реакції, і песимізм, що виник услід за цим, незабаром змінилися помірним оптимізмом, зумовленим результатами випробувань RV144. Нині тривають інтенсивні дослідження, мета яких — запобігти проникненню ВІЛ-1 у клітину-мішень за допомогою активної або пасивної імунізації.

Ключові слова: вірус імунодефіциту людини, ВІЛ-1, вакцина.

 

Вакцинопрофилактика ВИЧ-инфекции: fata morgana или близкая реальность?

В.А. Курганская, А.Г. Дьяченко, Е.Н. Мирошниченко

На пути создания безопасной и эффективной вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) лежит множество проблем, из которых главной является уникальное генетическое разнообразие вируса. Неудача клинических испытаний двух концепций вакцин, одна из которых основана на рекомбинантном гликопротеине gp120, а вторая содержала в качестве вектора аденовирус и индуцировала только клеточные иммунные реакции, и последовавший вслед за этим пессимизм вскоре сменились умеренным оптимизмом, вызванным результатами испытаний RV144. Сейчас продолжаются интенсивные усилия, направленные на предотвращение проникновения ВИЧ-1 в клетку-мишень при помощи активной или пассивной иммунизации.

Ключевые слова: Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ-1, вакцина.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Огляди

 

Методи візуалізації саркоїдозу органів дихання

Г.Л. Гуменюк

У статті обговорено проблему діагностики саркоїдозу. У зв’язку із труднощами клініко-ла­­бо­ра­торного розпізнавання саркоїдозу різних органів вирішальна роль у його діагностиці належить методам медичної візуалізації, які охоплюють традиційні рентгенологічні методики, комп’ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію (МРТ), радіонуклідні методи, ультразвукове дослід­ження (УЗД), зокрема ендоскопічне УЗД з тонкоголковою біопсією лімфатичних вузлів.
Проаналізовано інформативність застосовуваних методів. Доведено, що традиційні рентгенологічні методики (флюорографія й оглядова рентгенографія у двох проекціях) мають значення тільки в разі первинної діагностики внутрішньогрудного саркоїдозу. Спеціальні рентгенівські методики, такі як лінійна томографія, методики контрастування, рентгено-функціональні методики, застосовують відносно рідко.
Основну увагу приділяють аналізу інформативності сучасної багатозрізової комп’ютерної томографії (БЗКТ). У діагностиці саркоїдозу органів дихання чутливість її становить 98,5 %, а специфічність досягає 94,0 %. При цьому точність комп’ютерно-томографічної діагностики при саркоїдозі внутрішньогрудних лімфатичних вузлів становить 98,5 %, а при саркоїдозі легень — 92,6 %. Для підвищення інформативності БЗКТ потрібно зберігати результати дослідження на цифрових носіях із наступною програмною їх обробкою. Така методика — найбільш інформативний і економічно об­ґрунтований спосіб візуалізації саркоїдозу, позаяк повністю відображає морфофункціональний стан органів і тканин, їхнє анатомічне розташування. За інформативністю вона наближається до патогістологічних методів дослідження.

Ключові слова: саркоїдоз, візуалізація, багатозрізова комп’ютерна томографія.

 

Методы визуализации саркоидоза органов дыхания

Г.Л. Гуменюк

В статье обсуждается проблема диагностики саркоидоза. В связи с трудностями клинико-лабо­раторного распознавания саркоидоза различных органов решающая роль в его диагностике принадлежит методам медицинской визуализации, которые включают в себя традиционные рентгенологические методики, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), радио­нуклидные методы, ультразвуковое исследование (УЗИ), в том числе эндоскопическое УЗИ с тонко­игольной биопсией лимфатических узлов.
Проведен анализ информативности применяемых методов. Показано, что традиционные рентгенологические методики (флюорография и обзорная рентгенография в двух проекциях) имеют значение только при первичной диагностике внутригрудного саркоидоза. Специальные рентгеновские методики, такие как линейная томография, методики контрастирования, рентгено-функциональные методики, применяют относительно редко.
Основное внимание уделено анализу информативности современной многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ). В диагностике саркоидоза органов дыхания чувствительность ее составляет 98,5 %, а специфичность достигает 94,0 %. При этом точность компьютерно-томографической диагностики при саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов составляет 98,5 %, а при саркоидозе легких — 92,6 %. Для повышения информативности МСКТ необходимо сохранение результатов исследования на цифровых носителях с последующей программной их обработкой. Такая методика является наиболее информативным и экономически обоснованным методом визуализации саркоидоза, так как полностью отражает морфофункциональное состояние органов и тканей, их анатомическое расположение. По информативности она приближается к патогистологическим методам исследования.

Ключевые слова: Саркоидоз, визуализация, многосрезовая компьютерная томография.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. епідемічна ситуація

 

Причини смерті ВІЛ-інфікованих на тлі антиретровірусної терапії: зміна парадигми

А.Г. Дьяченко, С.Л. Грабовий, О.П. Панченко, Л.М. Панасенко

Аналіз причин смерті 194 ВІЛ-інфікованих осіб за період 2010—2013 рр. дав змогу встановити, що безпосередньо від СНІДу та СНІД-асоційованих хвороб померли 67 (35 %) осіб, від інших захворювань — 107 (55 %). Переважна кількість померлих від СНІДу не приймали антиретровірусну терапію (АРТ) або розпочали її у пізніх стадіях хвороби чи самовільно перервали лікування. За період спостереження не зафіксовано жодного випадку смерті від СНІДу тих, хто тривалий час отримує АРТ. Водночас підвищилася мультиморбідність і смертність ВІЛ-інфікованих від захворювань, безпосередньо не пов’язаних із ВІЛ/СНІДом. Серед причин смерті ВІЛ-інфікованих перше місце посідає туберкульоз — 37,6 % (73 особи).

Ключові слова: ВІЛ, ВІЛ-інфекція, СНІД.

 

Причины смерти ВИЧ-инфицированных на фоне антиретровирусной терапии: смена парадигмы

А.Г. Дьяченко, С.Л. Грабовый, О.П. Панченко, Л.М. Панасенко

Анализ причин смерти 194 ВИЧ-инфицированных лиц за период 2010—2013 гг. позволил установить, что непосредственно от СПИДа и СПИД-ассоциированных болезней умерли 67 (35 %) человек, от других заболеваний — 107 (55 %). Подавляющее большинство умерших от СПИДа не принимали антиретровирусную терапию (АРТ) или начали ее в поздние стадии болезни или самовольно прервали лечение. За период наблюдения не зафиксировано ни одного случая смерти от СПИДа лиц, длительное время получающих АРТ. Одновременно повысились мультиморбидность и смертность ВИЧ-инфицированных от других заболеваний, не связанных с ВИЧ/СПИДом. Среди причин смерти ВИЧ-инфицированных первое место занимает туберкулез — 37,6 % (73 человека).

Ключевые слова: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. проблеми медичної освіти

 

Використання веб-платформи Moodle для дистанційного навчання на кафедрі фтизіатрії і пульмонології ДонНМУ

С.М. Лєпшина, О.В. Тищенко, М.А. Міндрул, Н.В. Обухова, С.В. Дерюга

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології ДонНМУ імені Максима Горького з 2008 р. функціонує центр дистанційного навчання, ресурси якого використовують для самостійної підготовки студентів, інтернів, лікарів. Основою системи управління навчанням є веб-платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle написана мовою програмування PHP, її можна виконувати на комп’ютерах із різними операційними системами (Windows, Linux та ін.). Moodle є веб-додатком, розташованим на сервері, доступ до нього здійснюється через браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera та ін.). Досвід використання згаданої платформи протягом 6 років (2008—2014 рр.) свідчить, що вона дає змогу істотно поліпшити організацію навчального процесу і якість підготовки студентів.

Ключові слова: веб-платформа, Moodle, дистанційне навчання, фтизіатрія.

 

Использование веб-платформы Мoodle для дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ

С.М. Лепшина, Е.В. Тищенко, М.А. Миндрул, Н.В. Обухова, С.В. Дерюга

На кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ имени Максима Горького с 2008 г. функционирует центр дистанционного обучения, ресурсы которого используют для самостоятельной подготовки студентов, интернов и врачей. Основой системы управления обучением является веб-платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle написана на языке программирования PHP, ее можно выполнять на компьютерах с разными операционными системами (Windows, Linux и др.). Moodle является веб-приложением, расположенным на сервере, доступ к нему осуществляется через браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera и т. д.). Опыт использования данной платформы в течение 6 лет (2008—2014 гг.) показал, что она позволяет существенно улучшить организацию учебного процесса и качество подготовки обучающихся.

Ключевые слова: Веб-платформа, Moodle, дистанционное обучение, фтизиатрия.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Постаті

 

Герман Рафаїлович Рубінштейн і перший в Україні дитячий протитуберкульозний санаторій. До 100-річчя від дня заснування

В.І. Петренко, Л.Л. Віницький, Ю.Г. Віленський

Статтю присвячено 100-річчю від дня заснування першого в Україні дитячого протитуберкульозного санаторію. На підставі раніше невідомих архівних матеріалів висвітлено 20-річну діяльність Г.Р. Рубінштейна в Києві, зокрема його роботу в Товаристві з боротьби із сухотами і бугорчаткою разом із Ф.Г. Яновським та В.П. Образцовим, а також в організованому ним Товаристві літніх санаторних колоній для хворих дітей євреїв м. Києва, в межах якого з його ініціативи в 1914 р. на гроші київських філантропів було збудовано санаторій. Викладено біографію Г.Р. Рубінштейна та історичні відомості про заснований ним санаторій.

Ключові слова: дитячий протитуберкульозний санаторій, Г.Р. Рубінштейн, історія.

 

Герман Рафаилович Рубинштейн и первый в Украине детский противотуберкулезный санаторий. К 100-летию со дня основания

В.И. Петренко, Л.Л. Виницкий, Ю.Г. Виленский

Статья посвящена 100-летию со дня основания первого в Украине детского противотуберкулезного санатория. На основе ранее неизвестных архивных материалов освещена 20-летняя деятельность Г.Р. Рубинштейна в Киеве, в частности его работа в Обществе по борьбе с чахоткой и бугорчаткой совместно с Ф.Г. Яновским и В.П. Образцовым, а также в организованном  им Обществе летних санаторных колоний для больных детей евреев г. Киева, в рамках которого по его инициативе в 1914 г. на деньги киевских филантропов был построен санаторий. Изложены биография Г.Р. Рубинштейна и исторические сведения об основанном им санатории.

Ключевые слова: Детский противотуберкулезный санаторий, Г.Р. Рубинштейн, история.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»