Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(2) // 2010

 

Обкладинка

 

1. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Медико-соціальні проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

В.І. Петренко

На сьогодні Україна залишається в категорії країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції, зосередженою серед окремих груп найвищого ризику інфікування: споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок комерційного сексу, чоловіків, які мають секс із чоловіками. Відповідно до даних епідеміологічного нагляду серед зазначених груп населення поширення ВІЛ-інфекції є різним, але тривожно високим. Щоб зупинити поширення ВІЛ-інфекції серед цих груп населення, треба збільшити рівень охоплення профілактичними втручаннями груп ризику по всій Україні та посилити інтенсивність і якість цих втручань.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, епідеміологічна характеристика, групи ризику, шляхи передачі.

 

Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине

В.И. Петренко

На сегодня Украина остается в категории стран с концентрированной стадией эпидемии ВИЧ-инфекции, распространенной среди отдельных групп наибольшего риска инфицирования: потребителей инъекционных наркотиков, женщин коммерческого секса, мужчин, у которых секс с мужчинами. Соответственно данным эпидемиологического наблюдения среди упомянутых групп населения распространенность ВИЧ-инфекции разная, но тревожно высокая. Чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции среди этих групп населения, необходимо увеличить уровень охвата профилактическими вмешательствами групп риска по всей Украине и усилить интенсивность и качество этих вмешательств.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 

Международные стандарты оказания противотуберкулезной помощи

International Standards for Tuberculosis Care

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Порівняльний аналіз сучасних бактеріологічних і деяких генетичних методів діагностики туберкульозу

А.І. Барбова

Мета роботи: порівняльний аналіз методів бактеріологічної діагностики туберкульозу і ДНК-гібридизації виявлення мікобактерій.
Матеріали та методи. Досліджено 1965 зразків мокротиння від хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень. Дослідження проводили за методами світлової мікроскопії за Цілем—Нільсеном, люмінесцентної мікроскопії за методом Хагемана, посів здійснювали на живильне середовище Левенштейна—Єнсена після обробки реактивом NALC-OH. Генетичні дослідження проводили за методом прямої ДНК-гібридизації
Результати та обговорення. Встановлено, що серед методів бактеріологічної діагностики туберкульозу, що їх застосовують на сьогодні в практичних лабораторіях, метод посіву є найінформативнішим. Діагностична цінність його сягає за 80 % при всіх формах туберкульозу.
Висновки. Метод люмінесцентної бактеріоскопії чутливіший приблизно на 10,0 %, ніж світлової бактеріоскопії. Діагностична цінність бактеріологічного методу посіву на поживні середовища становить 80 % при всіх формах туберкульозу. Метод прямої ДНК-гібридизації дає змогу майже в 90 % випадків діагностувати туберкульоз, його можна застосовувати як для скринінгу, так і для контролю терапії.

Ключові слова: діагностика, мікобактерії, генетичний метод діагностики, мікроскопія, культуральна діагностика.

 

Сравнительный анализ современных бактериологических и некоторых генетических методов диагностики туберкулеза

А.И. Барбова

Цель работы: сравнительный анализ методов бактериологической диагностики туберкулеза и ДНК-гибридизации выявления микобактерий.
Материалы и методы. Исследовано 1965 образцов мокроты от всех больных на впервые диагностированный туберкулез легких. Исследование проводилось по методам световой микроскопии за Цилем—Нильсеном, люминесцентной микроскопии по Хагеману, посев делали на среду Левенштейна—Йенсена посля обработки реактивом NALC-OH. Генетические исследования проводили по методу прямой ДНК-гибридизации
Результаты и обсуждение. Выявлено, что среди методов бактериологической диагностики туберкулеза, применяемых на сегодняшний день в практических лабораториях, метод посева является наиболее информативным. Диагностическая ценность его составляет более 80 % при всех формах туберкулеза.
Выводы. Метод люминесцентной бактериоскопии более чувствительный приблизительно на 10,0 %, нежели светловой бактериоскопии. Диагностическая ценность бактериологического метода посева на питательные среды составляет 80 % при всех формах туберкулеза. Метод прямой ДНК-гибридизации позволяет практически у 90 % случаев диагностировать туберкулез, его можно применять для скрининга и контроля терапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Проблема прогресуючого туберкульозу легень та деякі його патологоанатомічні особливості

І.В. Ліскіна, О.В. Хміль

Мета роботи: вивчити клініко-лабораторні, морфологічні особливості у прооперованих хворих на прогресуючий фіброзно-кавернозний туберкульоз та туберкульому легень.
Матеріали та методи. Групу досліджуваних складали 23 особи з прооперованим фіброзно-кавернозним туберкульозом легень та туберкульомою легень. Застосовувалося комплексне клініко-лабораторне обстеження, мікробіологічне дослідження харкотиння, гістологічне дослідження операційного матеріалу.
Результати та обговорення. Публікація присвячена актуальній проблемі сьогодення — прогресуючому туберкульозу легень. Окреслено основні чинники, що призводять до появи прогресуючих форм легеневого туберкульозу. Описано деякі клініко-лабораторні та морфологічні особливості високої активності туберкульозного запального процесу на прикладі групи обстежених хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз та з туберкульомами легень.
Висновки. Існують гістологічні особливості сучасного прогресуючого перебігу туберкульозу. Реактивацію туберкульозного процесу при туберкульомах можна вважати виявом сучасного патоморфозу туберкульозу. Морфологічним компонентом прогресування процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі та туберкульомі легень є перифокальна ексудативно-некротична реакція легеневої паренхіми.

Ключові слова: прогресуючий туберкульоз, морфологічно високий ступінь активності запалення.

 

Проблема прогрессирующего туберкулеза легких и некоторые его патологоанатомические особенности

И.В. Лискина, О.В. Хмель

Цель работы: изучить клинико-лабораторные, морфологические особенности у прооперированных больных с прогрессирующим фиброзно-кавернозным туберкулезом и туберкулемой легких.
Материалы и методы. Группа испытуемых состояла из 23 лиц с прооперированным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких и туберкулемой легких. Использовалось комплексное клинико-лабораторное обследование, микробиологическое исследование мокроты, гистологическое исследование операционного материала.
Результаты и обсуждение. Публикация посвящена актуальной проблеме современности — прогрессирующему туберкулезу легких. Обозначены основные причины, которые способствуют развитию прогрессирующих форм легочного туберкулеза. Представлены некоторые клинико-лабораторные и морфологические особенности высокой активности туберкулезного воспалительного процесса на примере группы из 23 прооперированных больных фиброзно-кавернозным туберкулезом и с туберкулемами легких.
Выводы. Существуют гистологические особенности современного прогрессирования туберкулеза. Реактивацию туберкулезного процесса при туберкулемах можна считать проявлением современного патоморфоза туберкулеза. Морфологическим компонентом прогрессирования процесса при фиброзно-кавернозном туберкулезе и туберкулеме легких является перифокальная эксудативно-некротическая реакция легочной паренхимы.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Роль глюкагону в розвитку доклінічних порушень глікемії у хворих на туберкульоз легень

О.Г. Андрєєва

У статті представлено результати вивчення концентрації глюкагону і глюкози в крові під час проведення тесту з індукованою інсуліном гіпоглікемією у хворих на туберкульоз із нормальною толерантністю до глюкози і у хворих з доклінічними порушеннями глікемії.
У хворих на туберкульоз з порушеною толерантністю до глюкози виявлено ослаблення гіпоглікемізуючої дії інсуліну. Встановлено патогенетичну значущість дисбалансу в системі інсулін/глюкагон у розвитку доклінічних порушень глікемії у хворих на туберкульоз легень.Ключові слова: туберкульоз легень, доклінічні порушення глікемії, глюкагон.

 

Роль глюкагона в развитии доклинических нарушений гликемии у больных туберкулезом легких

Е.Г. Андреева

Представлены результаты изучения концентрации глюкагона и глюкозы крови во время проведения пробы с инсулиновой гипогликемией у больных с нормальной толерантностью к глюкозе и у больных с доклиническими нарушениями гликемии.
С помощью пробы с введением экзогенного инсулина у больных туберкулезом легких с нарушенной толерантностью к глюкозе выявлено ослабление гипогликемизирующего действия инсулина. Установлена патогенетическая роль дисбаланса в системе инсулин/глюкагон в развитии доклинических нарушений гликемии у больных туберкулезом легких.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Результати моніторингу випадків смерті хворих на туберкульоз на першому році його виявлення в Луганській області

Н.І. Фомічова, Н.А. Гріцова, К.С. Мажник

Вивчено динаміку, структуру, причини смерті хворих на туберкульоз на першому році його виявлення в Луганській області з перспективою розробки регіонального комплексу заходів щодо зниження як відповідного показника, так і смертності загалом.
Аналіз проведено на 510 протоколах випадків смерті хворих віком від 18 років і більше незалежно від форми туберкульозу, причини смерті й супутної патології. Вперше в області розраховано показник смертності від туберкульозу до року нагляду (на 100 тис. населення) в динаміці за період від 2005 до 2009 р., встановлено стійку тенденцію до його зниження порівняно з ситуацією в Україні загалом. Проте детальний аналіз структури цього показника дав змогу зробити висновок про серйозні медико-соціальні проблеми в роботі з раннього виявлення туберкульозу в області, що характеризує більшою мірою якість цієї роботи, ніж тенденції сучасного патоморфозу туберкульозної інфекції.

 

Результаты мониторинга случаев смерти больных туберкулезом на первом году его выявления в Луганской области

Н.И. Фомичева, Н.А. Грицова, Е.С. Мажник

Изучена динамика, структура, причины смерти больных туберкулезом на первом году его выявления в Луганской области с перспективой разработки регионального комплекса мероприятий по снижению как соответствующего показателя, так и смертности в целом.
Анализ проведен на 510 протоколах случаев смерти больных в возрасте от 18 лет и более независимо от формы туберкулеза, причины смерти и сопутствующей патологии. Впервые в области рассчитан показатель смертности от туберкулеза до года наблюдения (на 100 тыс. населения) в динамике за период с 2005 по 2009 г., установлена истинно устойчивая тенденция к его снижению по сравнению с ситуацией в Украине в целом. Однако детальный анализ структуры этого показателя позволил сделать вывод о существовании серьезных медико-социальных проблем в работе по раннему выявлению туберкулеза в области, характеризующих в большей мере качество этой работы, нежели тенденции современного патоморфоза туберкулезной инфекции.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Оцінка впливу тіотропіуму броміду на поверхнево-активну фракцію системи сурфактанта легень, рівні цитокінів на патогенетичні аспекти становлення та прогресування хронічного обструктивного захворювання легень II стадії

М.О. Кулинич-Міськів, М.М. Островський

Мета роботи: оцінити вплив тіотропіуму на поверхнево-активну фракцію системи сурфактанта легень, рівні фактора некрозу пухлин-α, інтерферону-γ, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 бронхоальвеолярного вмісту у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень ІІ стадії.
Матеріали та методи. Обстежено 11 хворих на ХОЗЛ ІІ стадії. Матеріалом дослідження був бронхоальвеолярний змив за методикою Clements (1967 р.) у модифікації Ramires (1980 р.). Рівень ТNF-α, INF-гамма, ІЛ-4, ІЛ-6 визначали за методом імуноферментного аналізу на аналізаторі StatFax 303 Plus за допомогою реагентів «ПроКон» (ТЗОВ «Протеїновий контур», Росія). Для вивчення ССЛ використовували прилад на кшталт торсійних ваг Вільгельмі—Люгмера.
Результати та обговорення. У роботі наведено дані про патогенетичні особливості імунної відповіді, вміст фактора некрозу пухлин — (TNF-α), інтерферону-γ (INF-γ), інтерлейкіну-4 (ІЛ-4), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та стан системи сурфактанта легень (ССЛ) у процесі лікування хронічного обструктивного процесу в легенях. Застосування препарату тіотропіуму броміду (Спірива®, «Берінгер Інгельхайм») у комплексному лікуванні хронічного обструктивного процесу ІІ стадії в легенях сприяє прискоренню регресу клініко-лабораторної симптоматики, веде до регресу рівнів TNF-α, ІЛ-6 порівняно із хворими, яких лікували традиційними методами.
Висновки. Препарат тіотропіуму броміду забезпечує якісно повноцінніше відновлення рівнів ІЛ-4 та INF-γ у бронхоальвеолярному вмісті хворих на ХОЗЛ ІІ стадії. Встановлено, що у хворих, які в комплексному лікуванні отримували препарат тіотропіуму броміду, повноцінніше відновлювався вміст поверхнево-активної фракції ССЛ, що чітко корелює із пролонгацією прийому препарату.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, фактор некрозу пухлин-α, інтерферон-γ, інтерлейкін-4, інтерлейкін-6, система сурфактанта легень, тіотропіум бромід.

 

Оценка влияния тиотропиума бромида на поверхностно-активную фракцию системы сурфактанта легких, уровни цитокинов на патогенетические аспекты становления и прогресирование хронического обструктивного заболевания легких II стадии

М.О. Кулинич-Миськив, Н.Н. Островский

Цель: оценить влияние тиотропиума бромида на поверхностно-активные фракции системы сурфактанта легких, уровни интерлейкина-4, интерлейкина-6, интерферона-γ, фактора некроза опухолей бронхоальвеолярного содержания у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких II стадии.
Материалы и методы. Обследовано 11 больных на ХОЗЛ ІІ стадии. Материалом для исследования был бронхоальвеолярный смыв по методике Clements (1967 г.) в модификации Ramires (1980 г.). Уровень ТNF-α, INF-гамма, ИЛ-4, ИЛ-6 определяли методом иммуноферментного анализа на анализаторе StatFax 303 Plus с помощью реагентов «ПроКон» (ТЗОВ «Протеиновый контур», Россия).
Для изучения ССЛ использовали прибор типа торсионных весов Вильгельми—Люгмера.
Результаты и обсуждение. В работе приведены данные о патогенетических особенностях иммунного ответа, содержания фактора некроза опухолей-α, интерферона-γ, интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и системы сурфактанта легких (ССЛ) в процессе лечения хронического обструктивного заболевания легких. Применение препарата тиотропиума бромида (Спирива ®,«Берингер Ингельхайм») в комплексном лечении хронического обструктивного заболевания легких способствует более быстрому регрессу клинико-лабораторной симптоматики, увеличивает функциональные возможности клеток фагоцитарного ряда, ведет к уменьшению содержания TNF-α и ИЛ-6 по сравнению с больными, получавшими традиционную терапию.
Выводы. Назначение тиотропиума бромида обеспечивает более качественно полноценное восстановление уровня ИЛ-4 и INF-γ в бронхоальвеолярном содержании у больных ХОБЛ II стадии.
Установлено, что у больных, которые в комплексном лечении получали тиотропиум бромид, более полноценно восстанавливалось содержимое поверхностно-активной фракции ССЛ, что четко коррелирует с пролонгацией приема препарата.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Антимікобактеріальна активність нового фторхінолонового препарату геміфлоксацину

О.В. Панасюк, Г.В. Радиш

Мета роботи: вивчення можливої антимікобактеріальної активності геміфлоксацину на прикладі його аналога — препарату Фактив (Російська Федерація, ВАТ «Верофарм»).
Матеріали та методи. Визначали мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) препарату на лабораторних штамах мікобактерій туберкульозу (МБТ) H37Rv, на виділених від хворих чутливих та резистентних штамах МБТ, а також на нетуберкульозних мікобактеріях (НТМБ) в умовах in vitro.
Результати та обговорення. Найменша концентрація Фактиву, що затримала ріст мікобактерій туберкульозу, становила 12,5 мкг/мл. Ріст плівки НТМБ та всіх досліджуваних резистентних штамів МБТ не спостерігався в концентрації 20 мкг/мл Фактиву.
Висновки. Фактив (геміфлоксацин) є потужним фторхінолоном з широким спектром дії, здатним діяти антимікобактеріально відносно мікобактерій туберкульозу, чутливих і з моно-, полі- і мультирезистентністю, а також нетуберкульозних мікобактерій. Зберігає антимікобактеріальну активність крові протягом не менше 6 год, тому його можна розглядати як препарат для лікування туберкульозу, в тому числі резистентного, та мікобактеріозів.

Ключові слова: фактив (геміфлоксацин), мікобактерія туберкульозу, резистентні штами, нетуберкульозні мікобактерії.

 

Антимикобактериальная активность нового фторхинолонового препарата гемифлоксацина

А.В. Панасюк, А.В. Радыш

Цель работы: изучение антимикобактериальной активности гемифлоксацина на примере его аналога — препарата Фактив (Российская Федерация, ОАО «Верофарм»).
Материалы и методы. Определяли минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) препарата на лабораторных штаммах микобактерий туберкулеза (МБТ) H37Rv, на выделенных от больных чувствительных и резистентных штаммах МБТ, а также на нетуберкулезных микобактериях (НТМБ) в условиях in vitro. Также было определено бактериостатическую активность крови (БАК) в условиях in vivo.
Результаты и обсуждение. Наименьшая концентрация Фактива, которая задерживала рост микобактерий туберкулеза, составляла 12,5 мкг/мл. Рост нетуберкулезных микобактерий, моно-, поли- и мультирезистентных штаммов МБТ не наблюдался при концентрации Фактива 20 мкг/мл.
Выводы. Фактив (гемифлоксацин) является мощным фторхинолоном с широким спектром дей-ствия, способным действовать антимикобактериально относительно микобактерий туберкулеза, чувствительных и с моно-, поли- и мультирезистентностью, а также нетуберкулезных микобактерий, проявляя антимикобактериальную активность крови на протяжении не менее 6 ч. Это позволяет рассматривать его как возможный препарат для лечения туберкулеза, в том числе резистентного, и микобактериозов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Клініко-функціональні особливості перебігу кардіореспіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

П.Р. Герич, Р.І. Яцишин, М.М. Островський

Мета роботи: вивчити клініко-функціональні особливості перебігу кардіореспіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
Матеріали та методи. У роботі наведено результати дослідження клінічних і функціональних показників серцево-судинної і дихальної систем у 128 хворих із загостренням ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. з ізольованим перебігом (І група) та в поєднанні із супутньою і коморбідною ІХС (ІІ група) до початку й на час закінчення стаціонарного лікування. У 56 (40,62 %) пацієнтів на ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. діагностовано супутню і коморбідну ІХС І—ІІ функціонального класу за NIHA. Діагноз коморбідної ІХС було виставлено в процесі динамічного клінічного, лабораторного та інструментального дослідження в умовах стаціонару під час лікування останнього загострення за критеріями, розробленими нами в клініці. Діагностика супутньої ІХС ґрунтувалася на свідченнях про перенесений раніше інфаркт міокарда (витяг з історії хвороби, характерні зміни на ЕКГ), а також на типових клінічних виявах стенокардії, підтверджених інструментальними методами дослідження (ДМЕКГ, УЗД серця і коронарних судин, коронарографії).
Результати та обговорення. Аналіз клінічних ознак загострення ХОЗЛ засвідчив, що до початку стаціонарного лікування частота і виразність їх у пацієнтів із груп дослідження суттєво не відрізнялися між собою. Водночас зниження практично всіх параметрів спірограми було виразнішим у підгрупі хворих з поєднаною супутньою і коморбідною ІХС, що є ознакою наростання гіпоксемії і гемодинамічних розладів. Показник ОФВ1 у хворих з ізольованим перебігом ХОЗЛ середнього та тяжкого ступеня перебігу становив у середньому 63,4 % належного, у пацієнтів з поєднаною кардіореспіраторною патологією — 49,2 %. Падіння МОШ25, МОШ50, МОШ75 засвідчило обструкцію як центральних, так і периферичних дихальних шляхів у хворих обох підгруп. Отже, у хворих з ізольованим перебігом ХОЗЛ і в поєднанні із супутньою та коморбідною ІХС порівняно з практично здоровими реєстрували порушення вентиляційної функції легень переважно обструктивного типу. Зниження ЖЄЛ засвідчило також про рестриктивні процеси в легенях за середньо-тяжкого і тяжкого перебігу ХОЗЛ. На початок дослідження, за даними дискретної ЕКГ і ДМЕКГ, у хворих з кардіореспіраторною патологією виявлено збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС) на 9,3 % (p < 0,05) порівняно з хворими з ізольованим перебігом ХОЗЛ. За результатами дослідження ДМЕКГ порушення серцевого ритму виявлено у 114 (89,78 %) обстежених з ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. Надшлуночкові порушення ритму серця переважно спостерігалися у хворих з ізольованим перебігом ХОЗЛ (36,84 %). Суправентрикулярна екстрасистолія спостерігалася у пацієнтів обох груп: у 9,61 % хворих з ізольованим перебігом ХОЗЛ та у 26,31 % хворих з поєднаною патологією (p < 0,05). У 22 (42,30 %) хворих із КРП переважали шлуночкові і поєднані порушення ритму серця.
Висновки. Отримані результати засвідчили високу присутність кардіоваскулярної патології у хворих на ХОЗЛ із середнім і тяжким перебігом, що зумовлює непростий вибір медикаментозного лікування за період як стаціонарного лікування, так і в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Ключові слова: ХОЗЛ, супутня і коморбідна ІХС, системне запалення, порушення ритму серця.

 

Клинико-функциональные особенности течения кардиореспираторной патологии у больных хронической обструктивной болезнью легких

П.Р. Герич, Р.И. Яцишин, Н.Н. Островский

Цель работы: изучить клинико-функциональные особенности течения кардиореспираторной патологии у больных хронической обструктивной болезнью легких.
Материалы и методы. В работе наведены результаты обследований клинических и функ-циональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 128 больных с обострением ХОБЛ ІІ—ІІІ ст. с изолированным течением (І группа) и в сочетании с сопутствующей и комор-бидной ИБС (ІІ группа) в начале и на момент окончания стационарного этапа лечения. У 56 (40,62 %) больных с ХОБЛ ІІ—ІІІ ст. диагностировано сопутствующую и коморбидную ИБС І—ІІ ФК за NYHA. Диагноз коморбидной ИБС был установлен в процессе динамического клинического, лабораторного и инструментального исследований в условиях стационара при лечении последнего обострения за критериями, разработанными нами в клинике. Диагностика сопутствующей ИБС базировалась на наличии перенесенного раньше инфаркта миокарда, а также на типичных кли-нических проявлениях стенокардии, подтвержденных инструментальными методами исследова-
ния (ХМЭКГ, УЗД сердца и коронарных сосудов, коронарография).
Результаты и обсуждение. Анализ клинических признаков обострения ХОБЛ показал, что в начале стационарного лечения частота и их выразительность у пациентов обеих групп существенно не отличались. В то же время снижение практически всех параметров спирограммы было более выразительным у больных подгруппы с соединенной сопутствующей и коморбидной ИБС, что явля-ется признаком нарастания гипоксемии и гемодинамических нарушений.
Выводы. Полученные результаты засвидетельствовали высокое присутствие кардиоваскулярной патологии у больных ХОЗЛ средней и тяжелой степени, который предопределяет непростой выбор медикаментозного лечения как в период стационарного лечения, так и в амбулаторно-поликлини-ческих условиях.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність використання Ліпофлавону для корекції цитокінового дисбалансу у хворих з тяжким перебігом ХОЗЛ і тривалим стажем тютюнокуріння

О.К. Асмолов, Т.А. Рибак, О.А. Бабуріна, Н.А. Герасимова, Л.М. Бобрик

Високий системний і регіонарний цитокіновий потенціал у курців сприяє прогресуванню ХОЗЛ.
У статті представлено дані про вплив Ліпофлавону на цитокіновий дисбаланс у хворих ХОЗЛ з тривалим стажем тютюнокуріння. Під наглядом перебували 80 хворих, яких було розподілено на дві групи. Хворі першої групи отримували комплексне лікування, спрямоване на головні патогенетичні механізми залежно від форми і тяжкості хвороби. Хворим другої групи в комплекс лікування вводили Ліпофлавон. У хворих обох груп досліджували прозапальні цитокіни (IL-1β и TNF-α) та лімфокін IL-4 до й після лікування. Доведено ефективність використання Ліпофлавону для корекції рівня прозапальних цитокінів IL-1β та TNF-α.

 

Эффективность использования Липофлавона для коррекции цитокинового дисбаланса у больных с тяжелым течением ХОЗЛ и длительным стажем табакокурения

А.К. Асмолов, Т.А. Рыбак, Е.А. Бабурина, Н.А. Герасимова, Л.М. Бобрик

Высокий системный и регионарный цитокиновый потенциал у курильщиков способствует прогрессированию ХОЗЛ. В статье представлены данные о влиянии Липофлавона на цитокиновый дисбаланс у больных хроническим обструктивным заболеванием легких с длительным стажем табакокурения. Под наблюдением находились 80 больных, которые были разделены на две группы. Больные первой группы получали комплексное лечение, воздействующее на основные патогенетические механизмы соответственно форме и тяжести заболевания. Больным второй группы в комплекс лечения включали Липофлавон. У больных обеих групп исследовали провоспалительные цитокины (IL-1β и TNF-α) и лимфокин IL-4 до и после лечения. Доказана эффективность использования Липофлавона для коррекции уровней провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Порушення ЦНС у ВІЛ-інфікованих хворих

Н.В. Римаренко

ВІЛ-деменція, як і низка інших порушень ЦНС, є одним із основних виявів прогресування ВІЛ-інфекції у хворих. Раннє призначення високоактивної антиретровірусної терапії допомагає подолати ВІЛ-деменцію. При цьому важливо контролювати побічні явища такої терапії. Одним із препаратів, які успішно застосовуються, є представник протеазних інгібіторів — LPV/rtv.

 

Нарушения ЦНС у ВИЧ-инфицированных больных

Н.В. Римаренко

ВИЧ-деменция, как и ряд других нарушеий ЦНС, является одним из основных проявлений про-грессирования ВИЧ-инфекции у больных. Как можно раннее назначение высокоактивной анти-ретровирусной терапии помогает справиться с ВИЧ-деменцией. При этом важно контролировать побочные действия такой терапии. Одним из успешно применяемых препаратов является пред-ставитель протеазных ингибиторов — LPV/rtv.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Концепція ускладнень при туберкулінодіагностиці: нові формати можуть вирішити проблему

В.І. Петренко

Рання діагностика туберкульозу є провідним методом запобігання туберкульозу. Проба Манту на сьогодні залишається найпоширенішим методом ранньої та своєчасної діагностики туберкульозу. Погрішності в техніці проведення шкірної проби Манту можуть вплинути на результат дослідження. Продукція «Біоліку», що становить собою упаковку з 5 стандартизованих одноразових шприців із туберкуліном, дає змогу уникнути багатьох проблем під час проведення туберкулінодіагностики.

 

Концепция осложнений при туберкулинодиагностике: новые форматы способны решить проблему

В.И. Петренко

Ранняя диагностика туберкулеза является ведущим методом предупреждения туберкулеза. Проба Манту на сегодня остается наиболее распространенным методом ранней и своевременной диагностики туберкулеза. Нарушение техники проведения внутрикожной пробы Манту может повлиять на результат диагностики. Продукция «Биолека», что представляет собой упаковку из 5 стандартизированных одноразовых шприцов с туберкулином, позволяет избежать множества проблем при проведении туберкулинодиагностики.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ОГЛЯДИ

 

Роль цитокінів та застосування їх з метою імунокорекції у хворих на туберкульоз легень

В.І. Петренко, Ю.А. Варченко

Вивчення особливостей цитокінової імунорегуляції у хворих на туберкульоз легень є на сьогодні перспективним напрямом у фтизіатрії. Ефективним виявилося застосування препаратів інтерлейкінів у клінічній практиці. Протективну роль при туберкульозі відводять таким інтерлейкінам як
ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-12, α-ФНП, γ-ІФН, і навпаки — негативну відводять ІЛ-4. Підвищення продукції γ-ІФН під впливом антигенів мікобактерій туберкульозу використовують з діагностичною метою.
Одним із механізмів пригнічення специфічного клітинного імунітету у хворих на туберкульоз вважають блокування мікобактеріями туберкульозу рецепторів макрофагів до γ-ІФН. Шляхи корекції імунологічних зрушень при туберкульозі вбачають у замісній комплексній цитокінотерапії, що включає введення ІЛ-2, α-ФНП, ІЛ-1 та γ-ІФН та нейтралізацію TGF-β-рецепторів 3-го типу впродовж гострої та хронічної фази перебігу процесу.

Ключові слова: туберкульоз, інтерлейкін, фактор некрозу пухлин, гамма-інтерферон.

 

Роль цитокинов и применение их с целью иммунокоррекции у больных туберкулезом легких

В.И. Петренко, Ю.А. Варченко

Изучение особенностей цитокиновой иммунорегуляции больных туберкулезом легких на сегодня перспективное направление во фтизиатрии. Эффективным выявилось применение препаратов интерлейкинов в клинической практике. Протективную роль при туберкулезе отводят таким интерлейкинам, как ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, α-ФНО, γ-ИФН, и наоборот — негативную ИЛ-4. Повышение продукции γ-ИФН под влиянием антигенов микобактерий туберкулеза используют с диагностической целью. Одним из механизмов угнетения специфического клеточного иммунитета у больных на туберкулез считают блокирование микобактериями рецепторов макрофагов к γ-ИФН. Пути коррекции иммунологических нарушений при туберкулезе видят в заместительной комплексной цитокинотерапии, что состоит в введении ИЛ-2, α-ФНО, ИЛ-1 и
γ-ИФН и в нейтрализации TGF-β-рецепторов 3-го типа на протяжении острой и хронической фаз течения процесса.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ЛЕКЦІЇ

 

Саркоїдоз органів дихання

О.Д. Ніколаєва

Саркоїдоз — це системне захворювання невідомої етіології, що належить за своїми  морфологічними виявами до групи гранулематозів. Характеризується ураженням багатьох органів та тканин, проте з переважно доброякісним перебігом. Найчастіше уражені лімфатичні вузли та легені. Реакція тканин представлена саркоїдною гранульомою, в якій відсутнє перифокальне запалення і центральний некроз.
Хвороба починається зазвичай непомітно і розвивається поступово. Хворого турбують слабкість, зниження працездатності, пітливість, сухий кашель, періодично спостерігається субфебрилітет. Рентгенологічно виявляється збільшенням внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і осередково-інфільтративних змін у легеневій тканині. Лікування проводять системними кортикостероїдами, середня доза предназоліну 20—25 мг на добу. На третій стадії захворювання застосовують Д-пе-ніциламін. У разі несприйняття кортикостероїдів призначають делагіл, плаквеніл у поєднанні з вітаміном Е. Прогноз захворювання позитивний.

 

Саркоидоз органов дыхания

О.Д. Николаева

Саркоидоз — системное заболевание неизвестной этиологии, относящееся по своим морфо-логическим проявлениям к группе гранулематозов. Характеризуется поражением многих органов и тканей с преимущественно доброкачественным течением. Наиболее часто поражаются лимфати-ческие узлы и легкие. Тканевая реакция представлена саркоидной гранулемой, в которой отсутствует перифокальное воспаление и центральный некроз.
Начало заболевания в большинстве незаметно и развивается постепенно. Больного беспокоят слабость, снижение трудоспособности, потливость, сухой кашель, периодически отмечается суб-фебрилитет. Рентгенологически выявляются увеличенные внутригрудные лимфатические узлы и очагово-инфильтративные изменения в легочной ткани. Лечение проводят системными кортико-стероидами, средняя доза преднизолона 20—25 мг в сутки. На третьей стадии заболевания применяют Д-пенициламин. При непереносимости кортикостероидов назначают делагил, плаквенил в сочетании с витамином Е. Прогноз заболевания благоприятный.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Проблема кістково-суглобового туберкульозу в Україні і шляхи її подолання

Г.Г. Голка, А.Г. Істомін, Т.Г. Голка, С.П. Топчій

Автори, зупинившись на загальних питаннях лікувально-діагностичної допомоги хворим із позалегеневими формами туберкульозу, детально описують досвід, набутий в кістково-туберкульозному відділенні Харківської обласної туберкульозної лікарні. Наведено опис системи надання допомоги хворим із позалегеневим туберкульозом. Сформульовано рекомендації, спрямовані на поліпшення цього виду спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Ключові слова: кістково-суглобовий туберкульоз (КСТ), спеціалізована медична допомога.

 

Проблема костно-суставного туберкулеза в Украине и пути ее решения

Г.Г. Голка, А.Г. Истомин, Т.Г. Голка, С.П. Топчий

Авторы, остановившись на общих вопросах предоставления лечебно-диагностической помощи больным с внелегочными формами туберкулеза, обстоятельно освещают опыт, приобретенный в костнотуберкулезном отделении Харьковской областной туберкулезной больницы. Приведено описание системы предоставления помощи больным с внелегочным туберкулезом. Сформулированные рекомендации направлены на улучшение этого вида специализированной медицинской помощи населению.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ОСВІТА

 

Аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладання предмету «Пульмонологія»

П.Р. Герич, Р.І. Яцишин, М.М. Островський

Проаналізовано ефективність упровадження головних положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу у викладання предмету «Пульмонологія». За результатами опитування викладачів кафедр терапевтичного профілю та студентів ІV—VI курсів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету виявлено низку позитивних та негативних моментів у навчанні за новою системою на клінічних кафедрах.

Ключові слова: кредитно-модульна система, пульмонологія.

 

Анализ эффективности внедрения кредитно-модульной системы в преподавание предмета «Пульмонология»

П.Р. Герич, Р.И. Яцишин, Н.Н. Островский

Проведен анализ эффективности внедрения основных положений кредитно-модульной системы организации учебного процесса в преподавание предмета «Пульмонология». По результатам опроса преподавателей кафедр терапевтического профиля и студентов ІV—VI курсов медицинского факультета Ивано-Франковского национального медицинского университета отмечен ряд положительных и отрицательных моментов при обучении на клинических кафедрах по новой системе.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728

Про диспансеризацію населення

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728

Порядок диспансеризації населення

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728

Анамнестична анкета

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ПОСТАТІ

 

Миколі Івановичу Пирогову — 200 років

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ПОСТАТІ

 

«Живая вода» А. Мамолата

К 100-летию со дня рождения рыцаря украинской фтизиатрии

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»