Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(24) // 2016

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Об’єднуймося, щоб покласти край туберкульозу!

В.І. Петренко1, М.Г. Долинська2

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», Київ

Це гасло (Unite to End TB!) СТОП-ТБ партнерство назвало темою цьогорічного Все­світнього дня боротьби з туберкульозом (24 берез­ня). Воно, вочевидь, співзвучне назві нової стратегії, оголошеної ВООЗ, а саме: «По­­класти край туберкульозу», яка 2016 року приходить на зміну стратегії «Stop TB». Нова стратегія вписується в нові цілі, оголошені ООН, це так звані цілі сталого розвитку (Sustainable De­­ve­lopment Goals, STD), послідовники цілей розвитку тисячоліття. Стосовно туберкульозу вони амбітні, ними передбачено: зменшення до 2030 року захворюваності на 80 %, смертності — на 90 %, а також повне запобігання фінансовому виснаженню сім’ї, пов’язаному із захворюван­ням її члена на туберкульоз.

 

Давайте объединяться, чтобы положить конец туберкулезу!

В.И. Петренко1, М.Г. Долинская2

1 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
2 Проект USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине», Киев

Этот лозунг (Unite to End TB!) СТОП-ТБ партнерство назвало темой нынешнего Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта). Оно, очевидно, созвучно названию новой стратегии, объявленной ВОЗ, а именно: «Положить конец туберкулезу», которая 2016 года приходит на смену стратегии «Stop TB». Новая стратегия вписывается в новые цели, объявленные ООН, это так называемые цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals, STD), последователи целей развития тысячелетия. Относительно туберкулеза они амбициозные, ими предусмотрено: уменьшение к 2030 году заболеваемости на 80 %, смертности — на 90 %, а также полное предотвращение финансовому истощению семьи, связанном с заболеванием ее члена на туберкулез.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

2. Оригінальні дослідження

 

Показники системи глутатіону при розвитку небажаних гепатотоксичних реакцій на хіміотерапію туберкульозу

С.Б. Вольф

НЗ «Гродненський державний медичний університет», Білорусь

Мета роботи — оцінка функціонування системи глутатіону при появі гепатотоксичних реакцій на протитуберкульозні лікарські засоби.
Матеріали та методи. Обстежено 105 хворих на туберкульоз органів дихання. Поряд з клініко-рентгенологічними і лабораторними обстеженнями вивчали показники (дієнові кон’югати і малоновий діальдегід) перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і системи глутатіону (відновлений глутатіон, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза). Пацієнти були розподілені на дві групи: основну, що складається з 30 чоловік, у яких в процесі терапії розвинулися гепатотоксичні реакції на протитуберкульозні лікарські засоби, і групу порівняння з 75 осіб, у яких небажані побічні реакції не виявлені.
Результати та обговорення. Встановлено, що розвиток гепатотоксичних реакцій пов’язаний з ініціацією ПОЛ і порушенням функціонування системи глутатіону. Експериментально показано, що введення тваринам п’яти протитуберкульозних лікарських засобів — ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, стрептоміцину і етамбутолу — веде до метаболічної декомпенсації в ферментативній редокс-системі глутатіону і зниження детоксикаційних можливостей печінки.
Висновки. Пролонгований окиснювальний стрес веде до виснаження антиоксидантної системи глутатіону. На цьому тлі порушується функціонування систем, що здійснюють детоксикаційну функцію печінки. Наростаючий дисбаланс у системі ПОЛ-АОЗ, виснаження відновленого глутатіону є однією з причин розвитку гепатотоксичних побічних реакцій на протитуберкульозні лікарські засоби у хворих на туберкульоз.

Ключові слова: туберкульоз, хіміотерапія, гепатотоксичні реакції, перекисне окиснення ліпідів, глутатіон.

Список літератури:
1. Баласанянц Г.С. Гепатотоксические реакции и гепатопротективная терапия во фтизиатрии // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 8.— С. 48—52.
2. Вольф С.Б., Романцов М.Г. Медикаментозные поражения печени при полихимиотерапии туберкулеза // Вест. СПб гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова.— 2009.— № 1.— С. 172—176.
3. Выренкова Т.Е., Олейниченко Е.Г., Наровлянская С.Е. Оп­­ре­деление малонового диальдегида у больных с различным типом течения туберкулезного увеита // Проблемы туберкулеза— 1991.— № 5.— С. 59—61.
4. Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометри­ческое определение содержания гидроперекисей в плазме крови // Лабор. дело.— 1983.— № 3.— С. 33—35.
5. Иванова Д.А. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких.— 2013.— № 11.— С. 25—31.
6. Колпакова Т.А. Особенности гепатотоксических реакций у больных туберкулезом легких с сопутствующим активным хроническим вирусным гепатитом или персистирующим вирусным гепатитом // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 5.— С. 87—88.
7. Кругликова А.А., Штутман Ц.М. Глутатионпероксидазная и глутатионредуктазная активность печени крыс после введения селенита натрия // Укр. биохим. журн.— 1976.— Т. 48, № 2.— С. 223—228.
8. Можокина Г.Н. Экспериментальное обоснование применения ропрена для профилактики поражений печени, вы­­з­ванных изониазидом // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 7.— С. 47—53.
9. Суханов Д.С. Эффективность ремаксола и адеметионина при сочетанном экспериментальном поражении печени про­тивотуберкулезными препаратами резервного ряда и алкоголем // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 4.— С. 59—62.
10. Тодорико Л.Д., Еременчук И.В., Гуменная А.В. Реакция микобактерий при воздействии на них новосинтезирован­ных гетероциклических соединений // Матер. ІІ межрегиональной науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы туберкулеза» с междунар. участием, посвящ. 90-летию Тверского обл. противотуберкулезного диспансера / Под ред. А.В. Асе­­ева.— Тверь: Ред. изд. центр Твер. гос. мед. акад., 2013.—С. 55—59.
11. Тодорико Л.Д., Семянив И.О. Роль полиморфизма генов метаболизма ксенобиотиков (глутатион-трансферазы М1 и Т1) у больных туберкулезом легких // Матер. 78-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященная 95-летию со дня рождения проф. Ю.М. Лубенского, Крас­ноярск, 22—25 апреля 2014 г.: Сб. матер.— Красноярск: тип. КрасГМУ, Версо, 2014.— С. 636—637.
12. Хотимченко С.А. и др. Определение активности глутатион­редуктазы эритроцитов и ФАД-эффекта / Теоретические и клинические аспекты науки о питании. Методы оценки обеспеченности населения витаминами: Сб. научн. тр.— М., 1987.— Т. 8.— С. 107—109.
13. Todoriko L.D., Ieremenchuk I.V., Shapovalov V.P. et al. Per­fection of chemoresistance pulmonary tuberculosis treat­ment program in patients with functional insufficiency small bowel // European Innovation Convention». Proceedings of the 1 st International scientific conference (20—21 De­­cember, 2013). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.— Vienna.— 2013.— P. 121—124.

Інше:
Вольф Сергій Борисович, д. мед. н., доц., проректор з наукової работи
230009, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Горького, 80
Тел. +375-152-433601
Стаття надійшла до редакції 11 березня 2016 р.

 

Показатели системы глутатиона при развитии нежелательных гепатотоксических реакций на химиотерапию туберкулеза

С.Б. Вольф

УO «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Цель работы — оценка функционирования системы глутатиона при появлении гепатотоксических реакций на противотуберкулезные лекарственные средства.
Материалы и методы. Обследовано 105 больных туберкулезом органов дыхания. Наряду с клинико-рентгенологическими и лабораторными обследованиями изучали показатели (диеновые конъюгаты и малоновый диальдегид) перекисного окисления липидов (ПОЛ) и системы глутатиона (вос­становленный глутатион, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза). Пациенты были разделены на две группы: основную, состоящую из 30 человек, у которых в процессе терапии развились гепатотоксические реакции на противотуберкулезные лекарственные средства, и группу сравнения из 75 человек, у которых нежелательные побочные реакции не выявлены.
Результаты и обсуждение. Установлено, что развитие гепатотоксических реакций сопряжено с инициацией ПОЛ и нарушением функционирования системы глутатиона. Экспериментально показано, что введение животным пяти противотуберкулезных лекарственных средств — изониазида, рифампицина, пиразинамида, стрептомицина и этамбутола — ведет к метаболической декомпенсации в ферментативной редокс-системе глутатиона и снижению детоксикационных возможностей печени
Выводы. Пролонгированный окислительный стресс ведет к истощению антиоксидантной системы глутатиона. На этом фоне нарушается функционирование систем, осуществляющих детоксикационную функцию печени. Нарастающий дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ, истощение восстановленного глута­тио­на являются одной из причин развития гепатотоксических побочных реакций на противотуберку­лез­ные лекарственные средства у больных туберкулезом.

Ключевые слова: туберкулез, химиотерапия, гепатотоксические реакции, перекисное окисление липидов, глутатион.

Список литературы:
1. Баласанянц Г.С. Гепатотоксические реакции и гепатопротективная терапия во фтизиатрии // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 8.— С. 48—52.
2. Вольф С.Б., Романцов М.Г. Медикаментозные поражения печени при полихимиотерапии туберкулеза // Вест. СПб гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова.— 2009.— № 1.— С. 172—176.
3. Выренкова Т.Е., Олейниченко Е.Г., Наровлянская С.Е. Оп­­ре­деление малонового диальдегида у больных с различным типом течения туберкулезного увеита // Проблемы туберкулеза— 1991.— № 5.— С. 59—61.
4. Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометри­ческое определение содержания гидроперекисей в плазме крови // Лабор. дело.— 1983.— № 3.— С. 33—35.
5. Иванова Д.А. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких.— 2013.— № 11.— С. 25—31.
6. Колпакова Т.А. Особенности гепатотоксических реакций у больных туберкулезом легких с сопутствующим активным хроническим вирусным гепатитом или персистирующим вирусным гепатитом // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 5.— С. 87—88.
7. Кругликова А.А., Штутман Ц.М. Глутатионпероксидазная и глутатионредуктазная активность печени крыс после введения селенита натрия // Укр. биохим. журн.— 1976.— Т. 48, № 2.— С. 223—228.
8. Можокина Г.Н. Экспериментальное обоснование применения ропрена для профилактики поражений печени, вы­­з­ванных изониазидом // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 7.— С. 47—53.
9. Суханов Д.С. Эффективность ремаксола и адеметионина при сочетанном экспериментальном поражении печени про­тивотуберкулезными препаратами резервного ряда и алкоголем // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 4.— С. 59—62.
10. Тодорико Л.Д., Еременчук И.В., Гуменная А.В. Реакция микобактерий при воздействии на них новосинтезирован­ных гетероциклических соединений // Матер. ІІ межрегиональной науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы туберкулеза» с междунар. участием, посвящ. 90-летию Тверского обл. противотуберкулезного диспансера / Под ред. А.В. Асе­­ева.— Тверь: Ред. изд. центр Твер. гос. мед. акад., 2013.—С. 55—59.
11. Тодорико Л.Д., Семянив И.О. Роль полиморфизма генов метаболизма ксенобиотиков (глутатион-трансферазы М1 и Т1) у больных туберкулезом легких // Матер. 78-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященная 95-летию со дня рождения проф. Ю.М. Лубенского, Крас­ноярск, 22—25 апреля 2014 г.: Сб. матер.— Красноярск: тип. КрасГМУ, Версо, 2014.— С. 636—637.
12. Хотимченко С.А. и др. Определение активности глутатион­редуктазы эритроцитов и ФАД-эффекта / Теоретические и клинические аспекты науки о питании. Методы оценки обеспеченности населения витаминами: Сб. научн. тр.— М., 1987.— Т. 8.— С. 107—109.
13. Todoriko L.D., Ieremenchuk I.V., Shapovalov V.P. et al. Per­fection of chemoresistance pulmonary tuberculosis treat­ment program in patients with functional insufficiency small bowel // European Innovation Convention». Proceedings of the 1 st International scientific conference (20—21 De­­cember, 2013). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.— Vienna.— 2013.— P. 121—124.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

3. Оригінальні дослідження

 

Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень

І.Д. Дужий, О.В. Кравець, І.Я. Гресько

Сумський державний університет

Мета роботи — запровадити у життя комбінований спосіб лікування хворих на поширений деструктивний хіміорезистентний туберкульоз, який уражує до п’яти сегментів легень.
Матеріали та методи. На підставі аналізу літератури автори стверджують, що в разі поширеного туберкульозу легень хіміорезистентного характеру (уражено до п’яти сегментів) у більшості випадків резекційні методи хірургічного втручання неможливі з огляду на небезпеку реактивації. Наведено результати комбінованого застосування екстраплевральної остеопластичної торакопластики в авторській модифікації на тлі до- та післяопераційного пневмоперитонеуму. Спосіб застосовано у 24 хворих.
Результати та обговорення. Закриття порожнини розпаду до виписування зі стаціонару відбулося у 75,0 % хворих, бактеріовиділення припинилося у 95,8 %. У інших хворих ефект настав на амбулаторному етапі антибактеріальної терапії та пневмоперитонеуму. Ускладнень та реактивації туберкульозу не було.
Висновки. Спосіб остеопластичної екстраплевральної торакопластики на тлі до- і післяопераційного пневмоперитонеуму може бути застосований для оперативного лікування хворих на інфільтративні та деструктивні форми хіміорезистентного туберкульозу легень.

Ключові слова: поширений легеневий туберкульоз, мультирезистентність, екстраплевральна торакопластика, пневмоперитонеум.

Список літератури:  
1.    Бакулін П.Є., Савенков Ю.Ф. Значення торакопластики в лікуванні хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз легень // Мед. перспект.— 2008.— Т. 13, № 4.— С. 52—54.
2.    Гиллер Г.В. Эффективность экстраплевральной торакопластики при туберкулезе легких // Пробл. туб.— 2002.— № 11.— С. 32—33.
3.    Горбатюк І.М., Зайков С.В., Цвігун С.М. та ін. Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз // Укр. пульмонол. журн.— 2007.— № 4.— C. 21—23.
4.    Дужий І.Д. Екстраплевральна торакопластика та її місце в умовах епідемії туберкульозу // Клін. хірургія.— 2003.— № 8.— С. 38—40.
5.    Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень і плеври.— К.: Здоров’я, 2003.— 358 с.
6.    Дужий І.Д., Кравець О.В., Гресько І.Я. Можливості хірургічного лікування відносно поширеного мультирезистентного туберкульозу легень // Клін. хірургія.— 2014.— № 3.— С. 34—36.
7.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. та ін. Хіміо­резистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 3.— С. 19—23.
8.    Опанасенко М.С., Терешкович О.В. Застосування торакопластики при оперативному лікуванні туберкульозу ле­­гень — історичні аспекти і сучасні перспективи // Укр. пульмонол. журн.— 2008.— № 3.— С. 34—35.
9.    Патент України № 91216 UA МПК (2014.01) А 61В 17/00.
10.    Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB): recommen­dations for prevention and control // Weekly Epidemiological Record.— 2006.— Vol. 81.— P. 430—432.
11.    http://www.who.int/entity/tb/publications/global_report/gtbr12_execsummary_ru.pdf)
12.    Plan to Combat Extensively Drug-Resistant Tuberculosis // Recommendations of the Federal Tuberculosis Task Force.— Jeneva: WHO, 2009.— Vol. 58.— 43 p.

Інше:  
Дужий Ігор Дмитрович, д. мед. н., проф., зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії  
40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31
Тел. (0542) 65-65-55
E-mail: info@dgs.sumdu.edu.ua
Стаття надійшла до редакції 13 жовтня 2015 р.

 

Возможности хирургического лечения распространенного химиорезистентного туберкулеза легких

И.Д. Дужий, А.В. Кравец, И.Я. Гресько

Сумский государственный университет

Цель работы — внедрить в жизнь комбинированный способ лечения больных с распростра­нен­ным деструктивным химиорезистентным туберкулезом, который поражает до пяти сегментов легких.
Материалы и методы. На основании анализа литературы авторы утверждают, что при распространенном туберкулезе легких химиорезистентного характера (поражено до пяти сегментов) в большинстве случаев резекционные методы хирургического вмешательства невозможны, учитывая опасность реактивации. Приведены результаты комбинированного применения экстраплевральной остеопластической торакопластики в авторской модификации на фоне до- и послеоперационного пневмоперитонеума. Способ применен у 24 больных.
Результаты и обсуждение. Закрытие полости распада до выписки из стационара произошло у 75,0 % больных, бактериовыделение прекратилось у 95,8 %. У других больных эффект наступил на амбулаторном этапе антибактериальной терапии и пневмоперитонеума. Осложнений и реактивации туберкулеза не было.
Выводы. Способ остеопластической экстраплевральной торакопластики на фоне до- и послеоперационного пневмоперитонеума может быть применен для оперативного лечения больных с ин­­фильт­ративными и деструктивными формами химиорезистентного туберкулеза легких.

Ключевые слова: распространенный легочный туберкулез, мультирезистентность, экстра­плев­ральная торакопластика, пневмоперитонеум.

Список литературы:  
1.    Бакулін П.Є., Савенков Ю.Ф. Значення торакопластики в лікуванні хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз легень // Мед. перспект.— 2008.— Т. 13, № 4.— С. 52—54.
2.    Гиллер Г.В. Эффективность экстраплевральной торакопластики при туберкулезе легких // Пробл. туб.— 2002.— № 11.— С. 32—33.
3.    Горбатюк І.М., Зайков С.В., Цвігун С.М. та ін. Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз // Укр. пульмонол. журн.— 2007.— № 4.— C. 21—23.
4.    Дужий І.Д. Екстраплевральна торакопластика та її місце в умовах епідемії туберкульозу // Клін. хірургія.— 2003.— № 8.— С. 38—40.
5.    Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень і плеври.— К.: Здоров’я, 2003.— 358 с.
6.    Дужий І.Д., Кравець О.В., Гресько І.Я. Можливості хірургічного лікування відносно поширеного мультирезистентного туберкульозу легень // Клін. хірургія.— 2014.— № 3.— С. 34—36.
7.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. та ін. Хіміо­резистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 3.— С. 19—23.
8.    Опанасенко М.С., Терешкович О.В. Застосування торакопластики при оперативному лікуванні туберкульозу ле­­гень — історичні аспекти і сучасні перспективи // Укр. пульмонол. журн.— 2008.— № 3.— С. 34—35.
9.    Патент України № 91216 UA МПК (2014.01) А 61В 17/00.
10.    Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB): recommen­dations for prevention and control // Weekly Epidemiological Record.— 2006.— Vol. 81.— P. 430—432.
11.    http://www.who.int/entity/tb/publications/global_report/gtbr12_execsummary_ru.pdf)
12.    Plan to Combat Extensively Drug-Resistant Tuberculosis // Recommendations of the Federal Tuberculosis Task Force.— Jeneva: WHO, 2009.— Vol. 58.— 43 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

4. Оригінальні дослідження

 

Порівняльна ефективність лікування хворих із ко-інфекцією мультирезистентний туберкульоз/ВІЛ залежно від вихідних результатів чутливості M. tuberculosis до фторхінолонових і/або аміноглікозидних препаратів

В.І. Петренко1, О.В. Панасюк2, 3, Г.В. Радиш1, Л.С. Ничипоренко3

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини»
3 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Київ

Мета роботи — порівняти ефективність лікування хворих з ко-інфекцією мультирезистентний туберкульоз/ВІЛ залежно від вихідних результатів тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) мікобактерій туберкульозу до фторхінолонів і/або аміноглікозидів, а також інших протитуберкульозних препаратів ІІ ряду.
Матеріали та методи. У контрольованому дослідженні, яке включало 96 ВІЛ-інфікованих хворих з діагностованим мультирезистентним туберкульозом (МРТБ), вивчали результати комплексного лікування при завершенні основного курсу антимікобактеріальної терапії (АМБТ), зокрема на тлі антиретровірусної терапії (АРТ). Хворі розподілені по 24 особи на 4 групи (ідентичні по МРТБ і ВІЛ): І — хворі, в яких зберігалася чутливість мікобактерій туберкульозу (МБТ) до офлоксацину та аміноглікозидів; ІІ — пацієнти, в яких не було результатів ТМЧ до протитуберкульозних препаратів (ПТП) ІІ ряду; ІІІ — хворі, в яких, крім МРТБ, діагностований туберкульоз з розширеною резистентністю (РРТБ); IV — хворі, в яких діагностовано резистентність до фторхінолонів або аміно­глікозидів.
Результати та обговорення. Лікування туберкульозу (ТБ) досягається в 75,0 % випадків МРТБ/ВІЛ (I група), що на 29,2 і 37,5 % більше, ніж у хворих IV і ІІІ груп відповідно (p < 0,05). Помер один (4,2 %) хворий І групи, що на 25,0, 33,3 і 33,3 % менше порівняно відповідно з хворими ІІ, ІІІ та IV груп (p < 0,05). Така різниця зумовлена ​​тим, що пацієнти І групи отримували адекватну АМБТ з самого початку без подальшої корекції, у хворих ІІІ і IV груп була затримка з адекватною АМБТ в середньому на 2 міс або зовсім не було результату ТМЧ до ПТП ІІ ряду (ІІ група хворих).
Висновки. Затримка або відсутність результатів ТМЧ мікобактерій туберкульозу до фторхінолонів і/або аміноглікозидів у ВІЛ-інфікованих хворих з мультирезистентним туберкульозом на 29,2—37,5 % знижує ефективність лікування.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, ВІЛ-інфекція, резистентність до фторхінолонів і/або аміноглікозидів, лікування.

Список літератури:  
1.    Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией // http://www.theglobalfund.org/ruhttp://www/theglobalfund.org/ru.
2.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
3.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміо­резистентним туберкульозом в Україні.— К.: Здоров’я, 2013.— 703 с.
4.    Черенько С.О., Варицька Г.О. Ефективність лікування хворих із новими випадками мультирезистентного туберкульозу, діагностованого за молекулярно-генетичним або фенотиповим методом // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­­фекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 73—77.
5.    Caminero J.A. Multidrug-resistant tuberculosis: epidemiology, risk factors and finding // Int. J. Tuberc. Lung. Dis.— 2010.— Vol. 14.— P. 382—390.
6.    Orenstein E.W. et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: systematic review and meta-analysis // Lancet Infect. Dis.— 2009.— Vol. 9.— P. 153—161.
7.    Trauner A. et al. Evolution of Drug Resistance in Tuberculosis: Recept Progres and Implications for Diagnosis and Therapy // Drugs.— 2014.— Vol. 74.— P. 1063—1072.
8.    World Health Organization. Guidelines for the ptogrammatic management of drug-resistant tuberculosis. 2011 update.— WHO: Geneva, 2011.— 91 p.
9.    WHO/Global tuberculosis report 2013 //http://www.who.int/tb/publications/global_report/en.

Інше:  
Радиш Ганна Валентинівна, асист. кафедри фтизіатрії і пульмонології
01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.
E-mail: radganna@gmail.com
Стаття надійшла до редакції 25 січня 2016 р.

 

Сравнительная эффективность лечения больных с ко-инфекцией мультирезистентный туберкулез/ВИЧ в зависимости от исходных результатов чувствительности M. tuberculosis к фторхинолоновым и/или аминогликозидным препаратам

В.И. Петренко1, А.В. Панасюк2, 3, А.В. Радиш1, Л.С. Ничипоренко3

1 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
2 ЧВУЗ «Киевский медицинский университет Украинской ассоциации народной медицины»
3 ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины», Киев

Цель работы — сравнить эффективность лечения больных с ко-инфекцией мультирезистентный туберкулез/ВИЧ в зависимости от исходных результатов теста медикаментозной чувствительности (ТМЧ) микобактерий туберкулеза к фторхинолонам и/или аминогликозидам, а также другим противотуберкулезным препаратам ІІ ряда.
Материалы и методы. В контролированном исследовании, которое включает 96 ВИЧ-инфици­рованных больных с диагностированным мультирезистентным туберкулезом (МРТБ), изучали ре­­зультаты комплексного лечения при завершении основного курса антимикобактериальной терапии (АМБТ), в том числе на фоне антиретровирусной терапии (АРТ). Больные распределены по 24 человека на 4 группы (идентичные по МРТБ и ВИЧ): І — больные, у которых сохранялась чувствитель­ность микобактерий туберкулеза (МБТ) к офлоксацину и аминогликозидам; ІІ — пациенты, у которых не было результатов ТМЧ к противотуберкулезным препаратам (ПТП) ІІ ряда; ІІІ — больные, у которых, кроме МРТБ, диагностирован туберкулез с расширенной резистентностью (РРТБ); IV — боль­ные, у которых диагностирована резистентность к фторхинолонам или ами­ногликозидам.
Результаты и обсуждение. Излечение туберкулеза (ТБ) достигается в 75,0 % случаев МРТБ/ВИЧ (I группа), что на 29,2 и 37,5 % больше, чем у больных IV и ІІІ групп соответственно (p < 0,05). Умер один (4,2 %) больной І группы, что на 25,0, 33,3 и 33,3 % меньше по сравнению соответственно с больными ІІ, ІІІ и IV групп (p < 0,05). Такая разница обусловлена тем, что пациенты І группы получали адекватную АМБТ с самого начала без последующей коррекции, у больных ІІІ и IV групп была задержка с адекват­ной АМБТ в среднем на 2 мес или вовсе не было результата ТМЧ к ПТП ІІ ряда (ІІ группа больных).
Выводы. Задержка или отсутствие результатов ТМЧ мико­бактерий туберкулеза к фторхиноло­нам и/или аминогликозидам у ВИЧ-инфицированных боль­ных с мультирезистентным туберкуле­зом на 29,2—37,5 % снижает эффективность лечения.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, ВИЧ-инфекция, резистентность к фторхи­нолонам и/или аминогликозидам, лечение.

Список литературы:  
1.    Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией // http://www.theglobalfund.org/ruhttp://www/theglobalfund.org/ru.
2.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
3.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміо­резистентним туберкульозом в Україні.— К.: Здоров’я, 2013.— 703 с.
4.    Черенько С.О., Варицька Г.О. Ефективність лікування хворих із новими випадками мультирезистентного туберкульозу, діагностованого за молекулярно-генетичним або фенотиповим методом // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­­фекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 73—77.
5.    Caminero J.A. Multidrug-resistant tuberculosis: epidemiology, risk factors and finding // Int. J. Tuberc. Lung. Dis.— 2010.— Vol. 14.— P. 382—390.
6.    Orenstein E.W. et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: systematic review and meta-analysis // Lancet Infect. Dis.— 2009.— Vol. 9.— P. 153—161.
7.    Trauner A. et al. Evolution of Drug Resistance in Tuberculosis: Recept Progres and Implications for Diagnosis and Therapy // Drugs.— 2014.— Vol. 74.— P. 1063—1072.
8.    World Health Organization. Guidelines for the ptogrammatic management of drug-resistant tuberculosis. 2011 update.— WHO: Geneva, 2011.— 91 p.
9.    WHO/Global tuberculosis report 2013 //http://www.who.int/tb/publications/global_report/en.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

5. Оригінальні дослідження

 

Варіанти моно- і полірезистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів І ряду у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу

А.І. Барбова, С.О. Черенько, Г.В. Старичек, О.В. Аврамчук, М.В. Погребна, Н.М. Алієва

ДУ «Націо­нальний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Мета роботи — вивчення варіантів моно- і полірезистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу.
Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 111 осіб з моно- і полірезистентним туберкульозом з новими і повторними випадками захворювання, яких лікували протягом 2014—2015 рр. Загалом за цей період було обстежено 338 хворих з новими випадками туберкульозу і 192 хворих з повторним лікуванням (рецидиви, лікування після перерви та невдале лікування за першим курсом). Серед нових випадків захворювання моно- і полірезистентність визначено у 81 (23,97 %) хворого, що наближається до частоти моно- і полірезистентності, за даними епідеміологічного нагляду в Україні (21,5 %).
Результати та обговорення. У структурі моно- і полірезистентного вперше діагностованого туберкульозу переважає резистентність до ізоніазиду в комбінації зі стрептоміцином (43,2 %), який не застосовують у сучасних схемах лікування. У 22,2 % випадків спостерігають полірезистентність з резистентністю МБТ до ізоніазиду в комбінації з етамбутолом або піразинамідом.
Висновки. Варіанти моно- і полірезистентності, які вимагають 18-місячного курсу хіміотерапії, до комбінації ізоніазиду, етамбутолу, піразинаміду або рифампіцину з або без комбінації з іншими препаратами виявляють у поодиноких випадках — відповідно у 4,9 та 1,2 % хворих.
У хворих з повторним лікуванням спостерігають таку ж саму тенденцію стосовно варіантів моно- і полірезистентності.

Ключові слова: туберкульоз, монорезистентність, полірезистентність, мікобактерії туберкульозу, протитуберкульозні препарати.

Список літератури:  
1.    Наказ МОЗ України від 04.09.2014 року № 620 «Уніфіко­ваний клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Туберкульоз”».— К., 2014.— 181 с.
2.    Наказ МОЗ України від 07.03.2013 р. № 188 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверд­жених та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1— 4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07—МРТБ)».
3.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / За ред. Н.М. Нізової.— К.: МОЗ України, 2015.— 115 с.

Інше:  
Барбова Анна Іванівна, к. мед. н., завідувач Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу   
03680, м. Київ, вул. Амосова, 10
Стаття надійшла до редакції 29 жовтня 2015 р.

 

Варианты моно- и полирезистентности МБТ к противотуберкулезным препаратам І ряда у больных с новыми и повторными случаями туберкулеза

А.И. Барбова, С.А. Черенько, Г.В. Старичек, О.В. Аврамчук, М.В. Погребная, Н.М. Алиева

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — изучение вариантов моно- и полирезистентности микобактерий туберкулеза (МБТ) у больных с новыми и повторными случаями туберкулеза.
Материалы и методы. Под наблюдением было 111 человек с моно- и полирезистентным туберкулезом с новыми и повторными случаями заболевания, которые лечились в течение 2014—2015 гг. Всего за этот период было обследовано 338 больных с новыми случаями туберкулеза и 192 больных с повторным лечением (рецидивы, лечение после перерыва и неудачное лечение по первому курсу). Среди новых случаев заболевания моно- и полирезистентность определена у 81 (23,97 %) больного, что приближается к частоте моно- и полирезистентности, по данным эпидемиологичес­кого надзора в Украине (21,5 %).
Результаты и обсуждение. В структуре моно- и полирезистентного впервые диагностированного туберкулеза преобладает резистентность к изониазиду в комбинации со стрептомицином (43,2 %), который не применяют в современных схемах лечения. В 22,2 % случаев наблюдается полирезистентность с резистентностью МБТ к изониазиду в сочетании с этамбутолом или пиразинамидом.
Выводы. Варианты моно- и полирезистентности, которые требуют 18-месячного курса химиотерапии, к комбинации изониазида, этамбутола, пиразинамида или рифампицина с или без комбинации с другими препаратами встречаются в единичных случаях — соответственно у 4,9 и 1,2 % больных.
У больных с повторным лечением наблюдают такую же тенденцию относительно вариантов моно- и полирезистентности.

Ключевые слова: туберкулез, монорезистентность, полирезистентность, микобактерии туберкулеза, противотуберкулезные препараты.

Список литературы:  
1.    Наказ МОЗ України від 04.09.2014 року № 620 «Уніфіко­ваний клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Туберкульоз”».— К., 2014.— 181 с.
2.    Наказ МОЗ України від 07.03.2013 р. № 188 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверд­жених та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1— 4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07—МРТБ)».
3.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / За ред. Н.М. Нізової.— К.: МОЗ України, 2015.— 115 с.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

6. Оригінальні дослідження

 

Філогенетичний аналіз M. tuberculosis, виділених у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень

П.І. Потейко1, А.П. Герілович2, А.В. Рогожин1, О.С. Константиновська1, O.O. Ляшенко3, С.А. Сапко2, O.С. Солодянкін2, В.І. Болотін2

1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харків
3  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Мета роботи — вивчити спектр резистентності у різних штамів M. tuberculosis, виділених у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, що перебували на лікуванні у стаціонарах Харкова та Харківської області.
Матеріали та методи. З вересня 2014 р. по вересень 2015 р. за допомогою  VNTR-генотипування нами вивчено 93 штами M. tuberculosis, отриманих від пацієнтів з ХРТБ легень.
Результати та обговорення. Усім хворим проводили клініко-рентгенологічні та лабораторні дослідження згідно з чинним протоколом, а також VNTR-генотипування штамів мікобактерій туберкульозу (МБТ). Для VNTR-генотипування використовували 5 пар праймерів, які відповідають ETR-локусам. У 41 (44 %) пацієнта діагностовано мультирезистентний туберкульоз легень і у 52 (56 %) — туберкульоз з розширеною резистентністю. В результаті VNTR- генотипування у 69 % випадках серед виділених штамів зустрічалися генотипи Beijing. Найчастіше спостерігалася резистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ) до стрептоміцину.
Висновки. Відмінностей в структурі хіміорезистентності до антимікобактеріальних препаратів I ряду залежно від штамів МБТ не виявлено. У структурі хіміорезистентності до антимікобактеріальних препаратів II ряду залежно від штамів МБТ визначено, що стійкість МБТ до Km, PAS і Et виявлялася достовірно частіше у штаму LAM порівняно з Beijing.

Ключові слова: туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, генотип, резистентність, Харківська область, полімеразна ланцюгова реакція.

Список літератури:  
1.    Бажора Ю.І., Часникова М.М., Польова С.П., Левицька І.А. Молекулярна епідеміологія туберкульозу // Клінічна та експериментальна цитологія.— 2010.— № 2.— С. 138—140.
2.    Дымова М.А., Чередниченко А.Г., Ширшова А.Н. и др. Молекулярные основы возникновения лекарственной ус­­той­чивости у Mycobacterium tuberculosis // Вестник Но­­воси­бирского государственного университета. Серия: биология, клиническая медицина.— 2012.— № 2.— С. 243—251.
3.    Ляшенко А.А. Методы генотипирования во фтизиатрии // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 1 (20).— С. 98—103.
4.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 «Уніфікований клінічний Протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз».
5.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— С. 60—67.
6.    Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник за 2004—2014 роки) // За ред. О.К. Толстанова.— К.: Вища школа,— 2015.— 102 с.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом.— К.: Здоров’я.— 2013.— 704 с.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: посібник для лікарів: у 2 томах.— К.— Львів: Атлас, 2011.— 1363 с.
9.    Cowan L.S., Mosher L., Diem L. et al. Variable-number tandem repeat typing of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy numbers of IS6110 by using mycobacterial interspersed repetitive units // J. Clin. Microbiol.— 2002.— Vol. 40.— P. 1592—1602.
10.    Hashimoto R. et al. Concordance of variable-number tandem- repeat (VNTR) and large sequence polymorphism (LSP) analyses of Mycobacterium tuberculosis strains // Infect. Genet. Evol.— 2010.— Vol. 10, N 7.— P. 913—918.
11.    Joseph B.V., Soman S., Radhakrishnan I. et al. Molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis isolates from Kerala, India using IS6110—RFLP, spoligotyping and MIRU—VNTRs // Infect. Genet. Evol.— 2013.— Vol. 16.— P. 157—164.
12.    Kwara A., Schiro R., Cowan L.S. et al. Evaluation of the epidemiologic utility of secondary typing methods for dif­ferentiation of Mycobacterium tuberculosis isolates // J. Clin. Microbiol.— 2003.— Vol. 41, N 6.— P. 2683—2685.
13.    Lu B., Zhao P., Liu B. et al. Genetic diversity of Mycobacterium tuberculosis isolates from Beijing, China assessed by Spoli­gotyping, LSPs and VNTR profiles // BMC Infectious Diseases.— 2012.— Vol. 12.— P. 372.
14.    Migliori G.B., Ortmann J., Girardi E. et al. Extensively drug-resistant tuberculosis, Italy and Germany/SMIRA/TBNET Study Group // Emerg. Infect. Dis.— 2007.— Vol. 13, N 5.— P. 780—782.
15.    World Health Organization. «WHO report 2014: Global tuberculosis control».— 2014, Geneva, Switzerland.— 273 p.

Інше:  
Потейко Петро Іванович, к. мед. н., доц., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології  
61176, м. Харків, просп. Московський, 197    
Тел. (057) 738-71-87. Е-mail: kfp1930@ukr.net
Стаття надійшла до редакції 22 грудня 2015 р.

 

Филогенетический анализ M. tuberculosis, выделенных у больных химиорезистентным туберкулезом легких

П.И. Потейко1, А.П. Герилович2, А.В. Рогожин1, О.С. Константиновская1, А.А. Ляшенко3, С.А. Сапко2, А.С. Солодянкин2, В.И. Болотин2

1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
2 Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Харьков
3 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Цель работы — изучить спектр резистентности у различных штаммов M. tuberculosis, выделенных у больных химиорезистентным туберкулезом легких, находившихся на лечении в стационарах Харькова и Харьковской области.
Материалы и методы. С сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. с помощью  VNTR-генотипирования нами изучено 93 штамма M. tuberculosis, полученных от пациентов с ХРТБ легких.
Результаты и обсуждение. Всем больным проводили клинико-рентгенологические и лаборатор­ные исследования согласно действующему протоколу, а также VNTR-генотипирование штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ). Для VNTR-генотипирования использовали 5 пар праймеров, которые соответствуют ETR-локусам. У 41 (44 %) пациента диагностирован мультирезистентный туберкулез легких и у 52 (56 %) — туберкулез с расширенной резистентностью. В результате VNTR-генотипирова­ния в 69 % случаях среди выделенных штаммов встречались генотипы Beijing. Наиболее часто наблюдалась резистентность микобактерий туберкулеза (МБТ) к стрептомицину.
Выводы. Различий в структуре химиорезистентности к антимикобактериальным препаратам I ряда в зависимости от штаммов МБТ не выявлено. В структуре химиорезистентности к антимикобактериаль­ным препаратам II ряда в зависимости от штаммов МБТ определено, что устойчивость МБТ к Km, PAS и Et выявлялась достоверно чаще у штамма LAM в сравнении с Beijing.

Ключевые слова: туберкулез, Mycobacterium tuberculosis, генотип, резистентность, Харьковская область, полимеразная цепная реакция.

Список литературы:  
1.    Бажора Ю.І., Часникова М.М., Польова С.П., Левицька І.А. Молекулярна епідеміологія туберкульозу // Клінічна та експериментальна цитологія.— 2010.— № 2.— С. 138—140.
2.    Дымова М.А., Чередниченко А.Г., Ширшова А.Н. и др. Молекулярные основы возникновения лекарственной ус­­той­чивости у Mycobacterium tuberculosis // Вестник Но­­воси­бирского государственного университета. Серия: биология, клиническая медицина.— 2012.— № 2.— С. 243—251.
3.    Ляшенко А.А. Методы генотипирования во фтизиатрии // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 1 (20).— С. 98—103.
4.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 «Уніфікований клінічний Протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз».
5.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— С. 60—67.
6.    Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник за 2004—2014 роки) // За ред. О.К. Толстанова.— К.: Вища школа,— 2015.— 102 с.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом.— К.: Здоров’я.— 2013.— 704 с.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: посібник для лікарів: у 2 томах.— К.— Львів: Атлас, 2011.— 1363 с.
9.    Cowan L.S., Mosher L., Diem L. et al. Variable-number tandem repeat typing of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy numbers of IS6110 by using mycobacterial interspersed repetitive units // J. Clin. Microbiol.— 2002.— Vol. 40.— P. 1592—1602.
10.    Hashimoto R. et al. Concordance of variable-number tandem- repeat (VNTR) and large sequence polymorphism (LSP) analyses of Mycobacterium tuberculosis strains // Infect. Genet. Evol.— 2010.— Vol. 10, N 7.— P. 913—918.
11.    Joseph B.V., Soman S., Radhakrishnan I. et al. Molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis isolates from Kerala, India using IS6110—RFLP, spoligotyping and MIRU—VNTRs // Infect. Genet. Evol.— 2013.— Vol. 16.— P. 157—164.
12.    Kwara A., Schiro R., Cowan L.S. et al. Evaluation of the epidemiologic utility of secondary typing methods for dif­ferentiation of Mycobacterium tuberculosis isolates // J. Clin. Microbiol.— 2003.— Vol. 41, N 6.— P. 2683—2685.
13.    Lu B., Zhao P., Liu B. et al. Genetic diversity of Mycobacterium tuberculosis isolates from Beijing, China assessed by Spoli­gotyping, LSPs and VNTR profiles // BMC Infectious Diseases.— 2012.— Vol. 12.— P. 372.
14.    Migliori G.B., Ortmann J., Girardi E. et al. Extensively drug-resistant tuberculosis, Italy and Germany/SMIRA/TBNET Study Group // Emerg. Infect. Dis.— 2007.— Vol. 13, N 5.— P. 780—782.
15.    World Health Organization. «WHO report 2014: Global tuberculosis control».— 2014, Geneva, Switzerland.— 273 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

7. Оригінальні дослідження

 

Спроба корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня у поєднанні з ішемічною хворобою серця І—ІІ функціонального класу шляхом застосування рофлуміласту і кверцетину

П.Р. Герич

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Мета роботи — вивчити ендотеліальну функцію екстракардіальних периферійних артерій й ендотеліальних факторів плазми крові у 191 пацієнта із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня.
Матеріали та методи. У 72 (37,69 %) пацієнтів із поєднаною кардіореспіраторною патологією встановлено стабільну стенокардію напруги або безсимптомну ішемію міокарда І—ІІ функціонального класу зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Клінічну ефективність і безпеку комплексної терапії, яка передбачала призначення рофлуміласту та кверцетину до складу базової терапії хронічного обструктивного захворювання легень і стандартної терапії ішемічної хвороби серця, визначали на час закінчення стаціонарного лікування і через 6 міс посиленої підтримувальної терапії.
Результати та обговорення. Ендотеліальна дисфункція та вірогідні зміни ендотеліальних факторів крові у пацієнтів із поєднаною кардіореспіраторною патологією є ознаками атеросклеротичного ураження судин, що дає підстави зарахувати їх у групу високого серцево-судинного ризику.
Висновки. За результатами дослідження визначено критерії загрози дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця та доведено ефективність і доцільність додаткового призначення препаратів із проти­запальними та кардіопротекторними властивостями.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, ендотеліальна дисфункція, ендотеліальні фактори, рофлуміласт, кверцетин.

Список літератури:  
1.    Алмазов В.А., Беркович О.А., Сытникова М.Ю. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с дебютом ишемической болезни сердца в разном возрасте // Кардиология.— 2001.— № 5.— С. 26—29.
2.    Амосова Е.Н., Ткаченко Л.А. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Основные положення рекомендаций Европейского кардиологического общества // Серце і судини.— 2007.— С. 14—29.
3.    Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М. та ін. Внутрішня медицина: у 3 т. / За ред. проф. К.М. Амосової.— К.: Медицина, 2008.— Т. 1.— 1056 с.
4.    Андрушко І.І. Концентрація С-реактивного білка та інтер­лейкіну-6 у хворих на ішемічну хворобу серця: зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда // Буко­винський мед. вісник.— 2008.— Т. 12, № 2.— С. 70—74.
5.    Бабушкина A.B. Эффективность перорального применения L-аргинина у пациентов с эндотелиальной дисфункцией // Укр. мед. часопис.— 2010.— № 75.— С. 24—30.
6.    Благонравов Л.М., Фролов В.А., Чибисов С.М. О некоторых патогенетических и адаптационных механизмах острой коронарной патологии // Бюл. экспер. биол. и мед.— 2008.— Т. 145, № 5.— С. 516—520.
7.    Бокарев И.Н. Острый коронарный синдром и его лечение // Consilium medicum.— 2005.— Т. 8, № 5.— С. 72—81.
8.    Братусь В.В. Оксид азота как регулятор защитных и гомео­статических реакций организма // Укр. ревматол. журн.— 2003.— № 4.— С. 3—5.
9.    Григорьева Н.Ю., Шарабрин Е.Г., Конторщикова К.Н. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с сочетанием ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких // Клин. мед.— 2009.— № 8.— С. 41—44.
10.    Долженко М.Н. Эндотелиальная дисфункция: что нового? // Здоров’я України.— 2005.— № 18.— С. 12—13.
11.    Задионченко В.С., Нестеренко О.И., Погонченкова И.В. и др. Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных хроническим легочным сердцем ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента // Сердечная недостаточность.— 2007.— № 7 (1).— С. 8—13.
12.    Задионченко В.С., Гринева З.И., Погонченкова И.В., Сви­ридов А.А. Нарушения ритма сердца у больных хроническими обструктивными болезнями легких // Пульмонология.— 2003. —№ 3.— С. 88—96.
13.    Иванова О.В., Балахонова Т.В., Соболева Г.Н. Состояние эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии у больных гипертонической болезнью, оцениваемое с помощью ультразвука высокого разрешения // Кардиология.— 1997.— № 7.— С. 41—46.
14.    Коваль О.А., Караванська І.Л., Прог Р.В. та ін. Перспективи використання імуномодулюючої терапії новими лікарськими препаратами флавоноїдів у терапії атеросклерозу та ішемічної хвороби серця // Мед. перспективи.— 1999.— Т. 4, № 3, Ч. 2.— С. 90—94.
15.    Козлова Л.И., Бузунов Р.В., Чучалин А.Г. Хронические обструктивне болезни легких у больных ишемической болезнью сердца: 15-летнее наблюдение // Тер. арх.— 2001.— № 3.— С. 27—32.
16.    Могильник А.І., Шумейко О.Г. Сучасні уявлення про ендотеліальну дисфункцію // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. укр. мед. стоматол. акад.— 2013.— Вып. № 2 (42), Т. 13.— С. 268—272.
17.    Мостовой Ю.М. Хроническое обструктивное заболевание легких и распространенные болезни сердечно-сосудистой системы: в фокусе внимания— кардиобезопасность // Здоров’я України.— 2009.— № 9/1.— С. 10—11.
18.    Наказ № 513 МОЗ України від 05.09. 2008 р. «Про затверд­ження формулярного довідника з використання лікарських засобів в пульмонології при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів».
19.    Наказ № 555 МОЗ України від 27 червня 2013 р. «Уні­фікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання легені».
20.    Наказ № 816 МОЗ України від 23 листопада 2011 р. «Уні­фікований клінічний протокол медичної допомоги “Ішеміч­на хвороба серця: стабільна стенокардія напруги. Первинна медична допомога”».— К., 2011.— 146 с.
21.    Наказ № 816 МОЗ України від 23.11.2011 р. «Про затверд­ження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».— К., 2011.— 46 с.
22.    Пархоменко А.Н., Кожухов С.Н. Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитин у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка // Укр. мед. часопис.— 2014.— № 4.— С. 71—76.
23.    Перцева Т.А. Базисное лечение ХОЗЛ: современные направления и будущие перспективы // Здоров’я України.— 2011.— № 7.— С. 42—43.
24.    ЧучалинА.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания // Здоров’я України.— 2008.— № 15—16.— С. 1—7.
25.    Agusti A.G. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease // Proceedings of the American Thoracic Society.— 2005. —Vol. 2 (4). —P. 367—370.
26.    Barnes P.J. Воспаление при ХОЗЛ — правильная мишень для терапевтического воздействия / за матеріалами щорічного конгресу ЄРТ (ERS) // Здоров’я України.— 2011.— № 20 (273).— С. 11—13.
27.    Bergers A., Van Nassauw L., Timmerans J.P., Vrints C. Role of nitric oxide during coronary endothelial dysfunction after myocardial infarction // Eur. J. Pharmacol.— 2005.— Vol. 13.— P. 60—70.
28.    Celli В.R., Mac W. Nee Standards for the diagnosis and treat­ment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper // Eur. Respir. J.— 2004.— Vol. 23 (6).— P. 932—946.
29.    Danesh J., Whincup P., Walker M. Low grade inflammation and coronary heart disease: prospective study and updated meta-analyses // BMJ.— 2000.— Vol.— 321 (7255).— Р. 199—204.
30.    Gelermajer D., Sorensen K.E., Gooch V.M. et al. Non-in vasive detection of endothelial dysfunction in children an adults at risk of atherosclerosis // Lancet.— 1992.— Vol. 340.— P. 1111—1114.
31.    Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.Updated 2011.Availablefromhttp.//www.goldcopd.com.

Інше:  
Герич Петро Романович, доц. кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені акад. Є.М. Нейка
76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Тел. (0342) 52-81-71
Е-mail: petrogerych@gmail.com
Стаття надійшла до редакції 10 листопада 2015 р.

 

Попытка коррекции эндотелиальной дисфункции у больных с обострением хронического обструктивного заболевания легких III степени при сочетании с ишемической болезнью сердца I—II функционального класса путем применения рофлумиласта и кверцетина

П.Р. Герич

ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет»

Цель работы — изучить эндотелиальную функцию экстракардиальных периферических артерий и эндотелиальных факторов плазмы крови у 191 пациента с обострением хронической обструктивной болезни легких III степени.
Материалы и методы. У 72 (37,69 %) пациентов с сочетанной кардиореспираторной патологией установлено стабильную стенокардию напряжения или бессимптомную ишемию миокарда I—II функционального класса с сохраненной систолической функцией левого желудочка. Кли­ническую эффективность и безопасность комплексной терапии, которая включала назначения рофлумиласта и кверцетина в состав базовой терапии хронической обструктивной болезни легких и стандартной терапии ишемической болезни сердца, определяли на время окончания стационарного лечения и через 6 мес усиленной поддерживающей терапии.
Результаты и обсуждение. Эндотелиальная дисфункция и вероятные изменения эндотелиаль­ных факторов крови у пациентов с сочетанной кардиореспираторной патологией являются признаками атеросклеротического поражения сосудов, что позволяет отнести их в группу высокого сердечно-сосудистого риска.
Выводы. По результатам исследования определены критерии угрозы дестабилизации течения ишемической болезни сердца и доказана эффективность и целесообразность дополнительного назначения препаратов с противовоспалительными и кардиопротекторными свойствами.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, эндотелиальная дисфункция, эндотелиальные факторы, рофлумиласт, кверцетин.

Список литературы:  
1.    Алмазов В.А., Беркович О.А., Сытникова М.Ю. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с дебютом ишемической болезни сердца в разном возрасте // Кардиология.— 2001.— № 5.— С. 26—29.
2.    Амосова Е.Н., Ткаченко Л.А. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Основные положення рекомендаций Европейского кардиологического общества // Серце і судини.— 2007.— С. 14—29.
3.    Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М. та ін. Внутрішня медицина: у 3 т. / За ред. проф. К.М. Амосової.— К.: Медицина, 2008.— Т. 1.— 1056 с.
4.    Андрушко І.І. Концентрація С-реактивного білка та інтер­лейкіну-6 у хворих на ішемічну хворобу серця: зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда // Буко­винський мед. вісник.— 2008.— Т. 12, № 2.— С. 70—74.
5.    Бабушкина A.B. Эффективность перорального применения L-аргинина у пациентов с эндотелиальной дисфункцией // Укр. мед. часопис.— 2010.— № 75.— С. 24—30.
6.    Благонравов Л.М., Фролов В.А., Чибисов С.М. О некоторых патогенетических и адаптационных механизмах острой коронарной патологии // Бюл. экспер. биол. и мед.— 2008.— Т. 145, № 5.— С. 516—520.
7.    Бокарев И.Н. Острый коронарный синдром и его лечение // Consilium medicum.— 2005.— Т. 8, № 5.— С. 72—81.
8.    Братусь В.В. Оксид азота как регулятор защитных и гомео­статических реакций организма // Укр. ревматол. журн.— 2003.— № 4.— С. 3—5.
9.    Григорьева Н.Ю., Шарабрин Е.Г., Конторщикова К.Н. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с сочетанием ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких // Клин. мед.— 2009.— № 8.— С. 41—44.
10.    Долженко М.Н. Эндотелиальная дисфункция: что нового? // Здоров’я України.— 2005.— № 18.— С. 12—13.
11.    Задионченко В.С., Нестеренко О.И., Погонченкова И.В. и др. Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных хроническим легочным сердцем ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента // Сердечная недостаточность.— 2007.— № 7 (1).— С. 8—13.
12.    Задионченко В.С., Гринева З.И., Погонченкова И.В., Сви­ридов А.А. Нарушения ритма сердца у больных хроническими обструктивными болезнями легких // Пульмонология.— 2003. —№ 3.— С. 88—96.
13.    Иванова О.В., Балахонова Т.В., Соболева Г.Н. Состояние эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии у больных гипертонической болезнью, оцениваемое с помощью ультразвука высокого разрешения // Кардиология.— 1997.— № 7.— С. 41—46.
14.    Коваль О.А., Караванська І.Л., Прог Р.В. та ін. Перспективи використання імуномодулюючої терапії новими лікарськими препаратами флавоноїдів у терапії атеросклерозу та ішемічної хвороби серця // Мед. перспективи.— 1999.— Т. 4, № 3, Ч. 2.— С. 90—94.
15.    Козлова Л.И., Бузунов Р.В., Чучалин А.Г. Хронические обструктивне болезни легких у больных ишемической болезнью сердца: 15-летнее наблюдение // Тер. арх.— 2001.— № 3.— С. 27—32.
16.    Могильник А.І., Шумейко О.Г. Сучасні уявлення про ендотеліальну дисфункцію // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. укр. мед. стоматол. акад.— 2013.— Вып. № 2 (42), Т. 13.— С. 268—272.
17.    Мостовой Ю.М. Хроническое обструктивное заболевание легких и распространенные болезни сердечно-сосудистой системы: в фокусе внимания— кардиобезопасность // Здоров’я України.— 2009.— № 9/1.— С. 10—11.
18.    Наказ № 513 МОЗ України від 05.09. 2008 р. «Про затверд­ження формулярного довідника з використання лікарських засобів в пульмонології при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів».
19.    Наказ № 555 МОЗ України від 27 червня 2013 р. «Уні­фікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічне обструктивне захворювання легені».
20.    Наказ № 816 МОЗ України від 23 листопада 2011 р. «Уні­фікований клінічний протокол медичної допомоги “Ішеміч­на хвороба серця: стабільна стенокардія напруги. Первинна медична допомога”».— К., 2011.— 146 с.
21.    Наказ № 816 МОЗ України від 23.11.2011 р. «Про затверд­ження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».— К., 2011.— 46 с.
22.    Пархоменко А.Н., Кожухов С.Н. Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитин у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка // Укр. мед. часопис.— 2014.— № 4.— С. 71—76.
23.    Перцева Т.А. Базисное лечение ХОЗЛ: современные направления и будущие перспективы // Здоров’я України.— 2011.— № 7.— С. 42—43.
24.    ЧучалинА.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания // Здоров’я України.— 2008.— № 15—16.— С. 1—7.
25.    Agusti A.G. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease // Proceedings of the American Thoracic Society.— 2005. —Vol. 2 (4). —P. 367—370.
26.    Barnes P.J. Воспаление при ХОЗЛ — правильная мишень для терапевтического воздействия / за матеріалами щорічного конгресу ЄРТ (ERS) // Здоров’я України.— 2011.— № 20 (273).— С. 11—13.
27.    Bergers A., Van Nassauw L., Timmerans J.P., Vrints C. Role of nitric oxide during coronary endothelial dysfunction after myocardial infarction // Eur. J. Pharmacol.— 2005.— Vol. 13.— P. 60—70.
28.    Celli В.R., Mac W. Nee Standards for the diagnosis and treat­ment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper // Eur. Respir. J.— 2004.— Vol. 23 (6).— P. 932—946.
29.    Danesh J., Whincup P., Walker M. Low grade inflammation and coronary heart disease: prospective study and updated meta-analyses // BMJ.— 2000.— Vol.— 321 (7255).— Р. 199—204.
30.    Gelermajer D., Sorensen K.E., Gooch V.M. et al. Non-in vasive detection of endothelial dysfunction in children an adults at risk of atherosclerosis // Lancet.— 1992.— Vol. 340.— P. 1111—1114.
31.    Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.Updated 2011.Availablefromhttp.//www.goldcopd.com.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

8. Оригінальні дослідження

 

Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію

Л.Р. Шостакович-Корецька, О.В. Шевельова, О.П. Шевченко-Макаренко

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета роботи — вивчити виживання первинно призначених схем антиретровірусної терапії (АРТ), а також чинники, які впливають на ефективність терапії та прихильність хворих до неї.
Матеріали та методи. Під наглядом перебували 450 (256 — жінок та 194 чоловіки) амбулаторних хворих з діагнозом «ВІЛ-інфекція» різних клінічних стадій, причому ІІІ стадія спостерігалася у 117 (26,00 %), ІV — у 239 (53,11 %) пацієнтів. Хворим уперше було призначено АРТ, яку вони продовжують приймати й до сьогодні. Проаналізовано схеми терапії та визначено, на якому терміні її було перервано і з яких причин.
Результати та обговорення. Під час вивчення виживання первинно призначених схем АРТ виявлено, що із хворих, яким уперше призначено АРТ у 2009 р., на 2010 р. залишилося лише 373, а на 2013 р. — 354. За перше півріччя терапії кількість пацієнтів зменшилася приблизно на 8,4 %. Уже через рік цей показник виріс до 17 %. Протягом наступного періоду спостереження спостерігалося відносне «плато», та у 2013 р. воно становило 21 %. Серед причин припинення прийому АРТ — відмова хворих від терапії або смерть.
Висновки. Більше втрачених схем припадає на перший рік АРТ (n = 77), через загальновтрачені схеми — 96 за період спостереження, з власної волі хворого — 65 випадків. Несвоєчас­не звернення хворих до центрів з боротьби та профілактики СНІДу призводить до летальних наслідків на перших місяцях АРТ. Рекомендовано збільшити доступ населення до інформації шляхом збільшення кількості кабінетів «Довіри» та центрів допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, де вони зможуть отримувати не тільки медичну допомогу, а й психологічну підтримку.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, антиретровірусна терапія.

Список літератури:  
1.    Беляева В.В. Повышение приверженности к антиретровирусной терапии и предупреждение лекарственной устойчивости.— М., 2009.— 52 с.
2.    Беляева В.В., Кравченко А.В Приверженность высокоак­тивной противовирусной терапии при ВИЧ-инфекции // ШАГИ профессионал.— 2010— № 6.— С. 12—21.
3.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень.— К., 2015.— № 43.— 112 с.
4.    Любаева Е.В., Ениколопов С.Н., Кравченко А.В. Качество жизни и индивидуальные психологические особенности личности пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом // Эпидемиология и инфекционные болезни.— 2008.— № 3.— С. 38—42.
5.    Наказ МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків».
6.    Airoldi M., Zaccarelli M., Bisi L. et al. One-pill once-a-day HAART: a simplification strategy that improves adherence and quality of life of HIV-infected subjects // Patient Preference and Adher ence.— 2010.— Vol. 13 (4).— P. 115—125.
7.    Carrico A.W., Bangsberg D.R., Weiser S.D. et al. Psychiatric cor­­re­lates of HAART utilization and viral load among HIV-positive im­­poverished persons // AIDS.— 2011.— Vol. 25 (8).— P. 1113—1118.
8.    Gilchrist G., Blazquez A., Torrens M. Psychiatric, behavioural and social risk factors for HIV infection among female drug users//AIDS and behavior.— 2011.— Vol. 15 (8).— P. 1834—1843.
9.    Lazo M., Gange S.J., Wilson T.E. et al. Patterns and predictors of changes in adherence to highly active antiretroviral therapy: longitudinal study of men and women // Clin. Infect. Dis.— 2007.— Vol. 45 (10).— P. 1377—1385.

Інше:  
Шостакович-Корецька Людмила Романівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри інфекційних хвороб  
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Канатна, 17
Тел. (056) 726-44-71
E-mail: dsmainfect@ukr.net
Стаття надійшла до редакції 11 листопада 2015 р.

 

Выживание назначенных первичных схем антиретровирусной терапии у больных с ВИЧ-инфекцией

Л.Р. Шостакович-Корецкая, А.В. Шевелева, А.П. Шевченко-Макаренко

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Цель работы — изучить выживание первично предназначенных схем антиретровирусной терапии (АРТ), а также факторы, влияющие на эффективность терапии и приверженность больных к ней.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 450 (256 — женщин и 194 мужчины) амбулаторных больных с диагнозом «ВИЧ-инфекция» с различными клиническими стадиями, причем ІІІ стадия наблюдалась у 117 (26,00 %), IV — у 239 (53, 11 %) пациентов. Больным впервые было назначено АРТ, которую они продолжают принимать по настоящее время. Проанализировано схемы терапии и определено, на каком сроке ее прервали и по каким причинам.
Результаты и обсуждение.Во время изучения выживания первично назначенных схем АРТ выявлено, что из больных, которым впервые была назначена АРТ в 2009 г., на 2010 г. осталось лишь 373, а в 2013 г. — 354. В течение первого полугодия терапии количество пациентов уменьшилось приблизительно на 8,4 %. Уже через год этот показатель вырос до 17 %. В течение следующего периода наблюдения отмечалось относительное «плато», и в 2013 г. оно составило 21 %. Среди причин прекращения приема АРТ — отказ больных от терапии или смерть.
Выводы. Большинство утраченных схем приходится на первый год АРТ (n = 77), через общеутраченные схемы — 96 за период наблюдения, по собственному желанию больного — 65 случаев. Несвоевременное обращение больных в центры по борьбе и профилактике СПИДа приводит к летальному исходу на первых месяцах приема АРТ. Рекомендуют облегчить доступ населения к информации путем увеличения количества кабинетов «Доверия» и центров помощи больным ВИЧ/СПИДом, где они смогут получать не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия.

Список литературы:  
1.    Беляева В.В. Повышение приверженности к антиретровирусной терапии и предупреждение лекарственной устойчивости.— М., 2009.— 52 с.
2.    Беляева В.В., Кравченко А.В Приверженность высокоак­тивной противовирусной терапии при ВИЧ-инфекции // ШАГИ профессионал.— 2010— № 6.— С. 12—21.
3.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень.— К., 2015.— № 43.— 112 с.
4.    Любаева Е.В., Ениколопов С.Н., Кравченко А.В. Качество жизни и индивидуальные психологические особенности личности пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом // Эпидемиология и инфекционные болезни.— 2008.— № 3.— С. 38—42.
5.    Наказ МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків».
6.    Airoldi M., Zaccarelli M., Bisi L. et al. One-pill once-a-day HAART: a simplification strategy that improves adherence and quality of life of HIV-infected subjects // Patient Preference and Adher ence.— 2010.— Vol. 13 (4).— P. 115—125.
7.    Carrico A.W., Bangsberg D.R., Weiser S.D. et al. Psychiatric cor­­re­lates of HAART utilization and viral load among HIV-positive im­­poverished persons // AIDS.— 2011.— Vol. 25 (8).— P. 1113—1118.
8.    Gilchrist G., Blazquez A., Torrens M. Psychiatric, behavioural and social risk factors for HIV infection among female drug users//AIDS and behavior.— 2011.— Vol. 15 (8).— P. 1834—1843.
9.    Lazo M., Gange S.J., Wilson T.E. et al. Patterns and predictors of changes in adherence to highly active antiretroviral therapy: longitudinal study of men and women // Clin. Infect. Dis.— 2007.— Vol. 45 (10).— P. 1377—1385.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

9. Оригінальні дослідження

 

Клінічне значення пухлинних маркерів при раку легені

О.В. Синяченко1, Ю.В. Думанський1, О.Ю. Столярова2, Я.В. Кметюк3

1 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького, Лиман
2 Національний інститут раку, Київ
3 Клінічна лікарня «Феофанія», Київ

Мета роботи — вивчити стан пухлинних маркерів у сироватці крові хворих з різними варіантами перебігу раку легень (РЛ), визначити їхню практичну значущість, оцінити прогностичну роль початкових показників у разі розвитку ускладнень радіохіміотерапії.
Матеріали та методи. Під наглядом перебували 115 хворих на РЛ віком від 24 до 80 років (у середньому 58 років), серед яких було 78 % чоловіків і 22 % жінок. Співвідношення центральної до периферійної форми хвороби становило 3 : 1, недрібноклітинного до дрібноклітинного гістологічного варіанта РЛ — 5 : 1, IV, IІIB і IIIA стадії пухлинного процесу — 6 : 4 : 1.
Результати та обговорення. У хворих на РЛ збільшуються в сироватці крові показники трансформівного фактора зростання b1, судинного ендотеліального чинника зростання, C-реактивного протеїну, остеопонтину, остеокальцину, a2-макроглобуліну й фібронектину, що спостерігається відповідно в 100, 100, 99, 98, 97, 43 і 34 % випадків. Дисбаланс пухлинних маркерів пов’язаний із формою РЛ (центральна, периферійна), гістологічним варіантом (дрібноклітинний, аденокарцинома, плоскоклітинна та крупноклітинна карцинома), зі ступенем диференціації й інтегральною тяжкістю пухлинного процесу, характером ускладнень первинної пухлини (з ексудативним плевритом, компресійним синдромом, обтураційним ателектазом) і особливостями метастазування, а прогнозонегативними критеріями відносно перебігу РЛ є параметри остеопонтину, тоді як у контексті можливих ускладнень радіохіміотерапії — концентрації трансформуючого фактора зростання b1 та a2-макроглобу­ліну.
Висновки. Збільшення рівня пухлинних маркерів у сироватці крові хворих на РЛ визначається окремими клінічними виявами захворювання, але мало впливає на трирічну виживаність пацієнтів. Отримані дані будуть корисними для розробки раціональної медичної технології діагностики й радіо­хіміотерапії РЛ.

Ключові слова: рак, легеня, пухлинні маркери.

Список літератури:  
1.    Carl C., Flindt A., Hartmann J. et al. Ionizing radiation induces a motile phenotype in human carcinoma cells in vitro through hyperactivation of the TGF-beta signaling pathway // Cell Mol. Life Sci.— 2015.— Vol. 44, N 8.— P. 179—186.
2.    Ceniceros L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body ra­­diotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stageI non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol.— 2015.— Vol. 55, N 8.— P. 213—219.
3.    Chen X., Kong X., Zhang Z. et al. Alpha-2-macroglobulin as a radioprotective agent: a review // Chin. J. Cancer Res.— 2014.— Vol. 26, N 5.— P. 611—621.
4.    Domigan C.K., Warren C.M., Antanesian V. et al. Autocrine VEGF maintains endothelial survival through regulation of metabolism and autophagy // J. Cell. Sci.— 2015.— Vol. 128, N 12.— P. 2236—2248.
5.    Fan X., Jia C., Yang J. et al. A microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cells // Biosens. Bioelectron.— 2015.— Vol. 71, N 15.— P. 380—386.
6.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radziszew­ska A.U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2015.— Vol. 83, N 2.— P. 109—119.
7.    Kang C.G., Han H.J., Lee H.J. et al. Rho-associated kinase signaling is required for osteopontin-induced cell invasion through inactivating cofilin in human non-small cell lung cancer cell lines // Bioorg. Med. Chem. Lett.— 2015.— Vol. 25, N 9.— P. 1956— 1960.
8.    Kasprzyk M., Dyszkiewicz W., Zwarun D. et al. The assessment of acute phase proteins as prognostic factors in patients surgical­ly treated for non-small cell lung cancer // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2011.— Vol. 76, N 5.— P. 321—326.
9.    Kawashima M., Murakawa T., Shinozaki T. et al. Significance of the Glasgow Prognostic Score as a prognostic indicator for lung cancer surgery // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg.— 2015.— Vol. 12, N 8.— P. 115—125.
10.    Kim J., Moon S.H., Kim B.T. et al. A novel aminothiazole KY-05009 with potential to inhibit Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) attenuates TGF-β1-mediated epithelial-to-mesenchymal transition in human lung adenocarcinoma A549 cells // PLoS One.— 2014.— Vol. 9, N 10.— E. 110180.
11.    Ko H. Geraniin inhibits TGF-β1-induced epithelial-mesen­chymal transition and suppresses A549 lung cancer migration, invasion and anoikis resistance // Bioorg. Med. Chem. Lett.— 2015.— Vol. 25, N 17.— P. 3529—3534.
12.    Li Y., Sun B.S., Pei B. et al. Osteopontin-expressing macropha­ges in non-small cell lung cancer predict survival // Ann. Thorac. Surg.— 2015.— Vol. 99, N 4.— P. 1140— 1148.
13.    Lin Q., Xue L., Tian T. et al. Prognostic value of serum IL-17 and VEGF levels in small cell lung cancer // Int. J. Biol. Markers.— 2015.— Vo. 30, N 7.— P. 165— 175.
14.    Munoz-Esquerre M., Huertas D., Escobar I. et al. Gene and protein expression of fibronectin and tenascin-c in lung samples from COPD patients // Lung.— 2015.— Vol. 193, N 3.— P. 335—343.
15.    Neal J.W., Gainor J.F., Shaw A.T. Developing biomarker-specific аnd points in lung cancer clinical trials // Nat. Rev. Clin. Oncol.— 2015.— Vol. 12, N 3.— P. 135—146.
16.    Oh J.H., Craft J.M., Townsend R.A. et al. bioinformatics ap­­proach for biomarker identification in radiation-induced lung inflammation from limited proteomics data // J. Proteome Res.— 2011.— Vol. 10, N 3.— P. 1406—1415.
17.    Peng B., Wang Y.H., Huang Z. et al. Prognostic significance of osteopontin in patients with lung cancer: a meta-analysis // Int. J. Clin. Exp. Med.— 2014.— Vol. 7, N 12.— P. 4616— 4626.
18.    Ren Y., Yin Z., Li K. et al. TGFβ-1 and TGFBR2 polymorp­hisms, cooking oil fume exposure and risk of lung adenocar­cinoma in Chinese nonsmoking females: a case control study // BMC Med. Genet.— 2015.— Vol. 10, N 16.— P. 22—29.
19.    Shiels M.S., Katki H.A., Hildesheim A. et al. Circulating inflammation markers, risk of lung cancer, and utility for risk stratification // J. Natl. Cancer Inst.— 2015.— Vol. 107, N 10.— P. 243—249.
20.    Tsao S.M., Hsia T.C., Yin M.C. et al. Protocatechuic acid inhibits lung cancer cells by modulating FAK, MAPK, and NF-κB pathways // Nutr. Cancer.— 2014.— Vol. 66, N 8.— P. 1331—1341.
21.    Ulas A., Turkoz F.P., Silay K. et al. A laboratory prognostic index model for patients with advanced non-small cell lung cancer // PLoS One.— 2014.— Vol. 9, N 12.— E. 114471.
22.    Xie D., Marks R., Zhang M. et al. Nomograms predict overall survival for patients with small-cell lung cancer incorporating pretreatment peripheral blood markers // J. Thorac. Oncol.— 2015.— Vol. 10, N 8.— P. 1213—1220.
23.    Yang H., Zhan L., Yang T. et al. Ski prevents TGF-β-induced EMT and cell invasion by repressing SMAD-dependent signaling in non-small cell lung cancer // Oncol. Rep.— 2015.— Vol. 34, N 1.— P. 87—94.
24.    Zegers C.M., Rekers N.H., Quaden D.H. et al. Radiotherapy combined with the immunocytokine L19-IL2 provides long-lasting antitumor effects // Clin. Cancer Res.— 2015.— Vol. 21, N 5.— P. 1151—1160.
25.    Zou X.L., Wang C., Liu K.E. et al. Prognostic significance of osteopontin expression in non-small-cell lung cancer: A meta-analysis // Mol. Clin. Oncol.— 2015.— Vol. 3, N 3.— P. 633— 638.

Інше:  
Синяченко Олег Володимирович, д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України, зав. кафедри внутрішньої медицини № 1
84404, м. Лиман, вул. Кірова, 27
Е-mail: synyachenko@ukr.net
Стаття надійшла до редакції 25 грудня 2015 р.

 

Клиническое значение опухолевых маркеров при раке легкого

О.В. Синяченко1, Ю.В. Думанский1, О.Ю. Столярова2, Я.В. Кметюк3

1 Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького, Лиман
2 Национальный институт рака, Киев
3 Клиническая больница «Феофания», Киев

Цель работы — изучить состояние опухолевых маркеров в сыворотке крови больных с разными вариантами течения рака легкого (РЛ), определить их практическую значимость, оценить прогностическую роль исходных показателей при развитии осложнений радиохимиотерапии.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 115 больных РЛ в возрасте от 24 до 80 лет (в среднем 58 лет), среди которых было 78 % мужчин и 22 % женщин. Соотношение центральной к периферической форме болезни составило как 3 : 1, немелкоклеточного к мелкоклеточному гистологическому варианту РЛ — как 5 : 1, IV, IІIB и IIIA стадии опухолевого процесса — как 6 : 4 : 1.
Результаты и обсуждение. У больных РЛ возрастают в сыворотке крови показатели трансформирующего фактора роста b1, сосудистого эндотелиального фактора роста, C-реактивного протеина, остеопонтина, остеокальцина, a2-макроглобулина и фибронектина, что наблюдается соответственно в 100, 100, 99, 98, 97, 43 и 34 % случаев. Дисбаланс опухолевых маркеров связан с формой РЛ (центральная, периферическая), гистологическим вариантом (мелкоклеточный, аденокарцинома, плоскоклеточная и крупноклеточная карцинома), со степенью дифференциации и интегральной тяжестью опухолевого процесса, характером осложнений первичной опухоли (с экссудативным плевритом, компрессионным синдромом, обту­ра­ционным ателектазом) и с особенностями метастазирования, а прогнознегативными критериями в отношении течения РЛ являются параметры остеопонтина, тогда как в контексте возможных осложнений радиохимиотерапии — концентрации трансформирующего фактора роста b1 и a2-макроглобулина.
Выводы. Увеличение уровня опухолевых маркеров в сыворотке крови больных РЛ определяется отдельными клиническими проявлениями заболевания, но мало влияет на трехлетнюю выжи­ваемость пациентов. Полученные данные будут полезными для разработки рациональной медицинской технологии диагностики и радиохимиотерапии РЛ.

Ключевые слова: рак, легкое, опухолевые маркеры.

Список литературы:  
1.    Carl C., Flindt A., Hartmann J. et al. Ionizing radiation induces a motile phenotype in human carcinoma cells in vitro through hyperactivation of the TGF-beta signaling pathway // Cell Mol. Life Sci.— 2015.— Vol. 44, N 8.— P. 179—186.
2.    Ceniceros L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body ra­­diotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stageI non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol.— 2015.— Vol. 55, N 8.— P. 213—219.
3.    Chen X., Kong X., Zhang Z. et al. Alpha-2-macroglobulin as a radioprotective agent: a review // Chin. J. Cancer Res.— 2014.— Vol. 26, N 5.— P. 611—621.
4.    Domigan C.K., Warren C.M., Antanesian V. et al. Autocrine VEGF maintains endothelial survival through regulation of metabolism and autophagy // J. Cell. Sci.— 2015.— Vol. 128, N 12.— P. 2236—2248.
5.    Fan X., Jia C., Yang J. et al. A microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cells // Biosens. Bioelectron.— 2015.— Vol. 71, N 15.— P. 380—386.
6.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radziszew­ska A.U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2015.— Vol. 83, N 2.— P. 109—119.
7.    Kang C.G., Han H.J., Lee H.J. et al. Rho-associated kinase signaling is required for osteopontin-induced cell invasion through inactivating cofilin in human non-small cell lung cancer cell lines // Bioorg. Med. Chem. Lett.— 2015.— Vol. 25, N 9.— P. 1956— 1960.
8.    Kasprzyk M., Dyszkiewicz W., Zwarun D. et al. The assessment of acute phase proteins as prognostic factors in patients surgical­ly treated for non-small cell lung cancer // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2011.— Vol. 76, N 5.— P. 321—326.
9.    Kawashima M., Murakawa T., Shinozaki T. et al. Significance of the Glasgow Prognostic Score as a prognostic indicator for lung cancer surgery // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg.— 2015.— Vol. 12, N 8.— P. 115—125.
10.    Kim J., Moon S.H., Kim B.T. et al. A novel aminothiazole KY-05009 with potential to inhibit Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) attenuates TGF-β1-mediated epithelial-to-mesenchymal transition in human lung adenocarcinoma A549 cells // PLoS One.— 2014.— Vol. 9, N 10.— E. 110180.
11.    Ko H. Geraniin inhibits TGF-β1-induced epithelial-mesen­chymal transition and suppresses A549 lung cancer migration, invasion and anoikis resistance // Bioorg. Med. Chem. Lett.— 2015.— Vol. 25, N 17.— P. 3529—3534.
12.    Li Y., Sun B.S., Pei B. et al. Osteopontin-expressing macropha­ges in non-small cell lung cancer predict survival // Ann. Thorac. Surg.— 2015.— Vol. 99, N 4.— P. 1140— 1148.
13.    Lin Q., Xue L., Tian T. et al. Prognostic value of serum IL-17 and VEGF levels in small cell lung cancer // Int. J. Biol. Markers.— 2015.— Vo. 30, N 7.— P. 165— 175.
14.    Munoz-Esquerre M., Huertas D., Escobar I. et al. Gene and protein expression of fibronectin and tenascin-c in lung samples from COPD patients // Lung.— 2015.— Vol. 193, N 3.— P. 335—343.
15.    Neal J.W., Gainor J.F., Shaw A.T. Developing biomarker-specific аnd points in lung cancer clinical trials // Nat. Rev. Clin. Oncol.— 2015.— Vol. 12, N 3.— P. 135—146.
16.    Oh J.H., Craft J.M., Townsend R.A. et al. bioinformatics ap­­proach for biomarker identification in radiation-induced lung inflammation from limited proteomics data // J. Proteome Res.— 2011.— Vol. 10, N 3.— P. 1406—1415.
17.    Peng B., Wang Y.H., Huang Z. et al. Prognostic significance of osteopontin in patients with lung cancer: a meta-analysis // Int. J. Clin. Exp. Med.— 2014.— Vol. 7, N 12.— P. 4616— 4626.
18.    Ren Y., Yin Z., Li K. et al. TGFβ-1 and TGFBR2 polymorp­hisms, cooking oil fume exposure and risk of lung adenocar­cinoma in Chinese nonsmoking females: a case control study // BMC Med. Genet.— 2015.— Vol. 10, N 16.— P. 22—29.
19.    Shiels M.S., Katki H.A., Hildesheim A. et al. Circulating inflammation markers, risk of lung cancer, and utility for risk stratification // J. Natl. Cancer Inst.— 2015.— Vol. 107, N 10.— P. 243—249.
20.    Tsao S.M., Hsia T.C., Yin M.C. et al. Protocatechuic acid inhibits lung cancer cells by modulating FAK, MAPK, and NF-κB pathways // Nutr. Cancer.— 2014.— Vol. 66, N 8.— P. 1331—1341.
21.    Ulas A., Turkoz F.P., Silay K. et al. A laboratory prognostic index model for patients with advanced non-small cell lung cancer // PLoS One.— 2014.— Vol. 9, N 12.— E. 114471.
22.    Xie D., Marks R., Zhang M. et al. Nomograms predict overall survival for patients with small-cell lung cancer incorporating pretreatment peripheral blood markers // J. Thorac. Oncol.— 2015.— Vol. 10, N 8.— P. 1213—1220.
23.    Yang H., Zhan L., Yang T. et al. Ski prevents TGF-β-induced EMT and cell invasion by repressing SMAD-dependent signaling in non-small cell lung cancer // Oncol. Rep.— 2015.— Vol. 34, N 1.— P. 87—94.
24.    Zegers C.M., Rekers N.H., Quaden D.H. et al. Radiotherapy combined with the immunocytokine L19-IL2 provides long-lasting antitumor effects // Clin. Cancer Res.— 2015.— Vol. 21, N 5.— P. 1151—1160.
25.    Zou X.L., Wang C., Liu K.E. et al. Prognostic significance of osteopontin expression in non-small-cell lung cancer: A meta-analysis // Mol. Clin. Oncol.— 2015.— Vol. 3, N 3.— P. 633— 638.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

10. Оригінальні дослідження

 

Функціональний стан печінки за біохімічними показниками крові у хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ та супутнім вірусним гепатитом В та/або С

С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, М.І. Гуменюк, О.Я. Манів, Г.О. Варицька

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМНУ», Київ

Мета роботи — встановити функціональний стан печінки за біохімічними показниками крові у хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ та супутнім вірусним гепатитом В та/або С до початку протитуберкульозної терапії.
Матеріали та методи. Дослідження проводили як ретроспективне когорт-дослідження, у котрому взяли участь всі пацієнти (96 хворих), яким встановили новий випадок ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в Івано-Франківському фтизіопульмонологічному центрі протягом 2012—2014 рр. У 58 пацієнтів хвороба поєднувалася з вірусними гепатитами В та С. Із дослідження було вилучено пацієнтів з іншими причинами ураження печінки: зловживання алкоголем, цукровий діабет тощо. В групах переважали люди молодого віку, кількість чоловіків і жінок була однаковою.
Результати та обговорення. У пацієнтів з вірусними гепатитами порівняно з хворими без такого ускладнення встановлено: значне збільшення середніх значень АлАТ, АсАТ, γ-ГТП та лужної фосфатази порівняно з незначним збільшенням показника тільки АлАТ відповідно; холестатичний синдром з підвищенням рівня γ-ГТП і лужної фосфатази — відповідно у 79,3 і 43,1 % порівняно з 31,6 і 18,4 % хворих (р < 0,05); цитолітичний синдром із підвищенням рівнів тільки АлАТ за одночасного підвищення вмісту АлАТ і загального білірубіну — у 36,2 та у 29,3 % і 7,9 та у 5,3 % хворих відповідно (р < 0,05). Зниження рівня альбуміну в крові і протромбінового індексу виявили тільки у хворих із вірусними гепатитами.
Висновки. У 79,3 % хворих на  ко-інфекцію  туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В і/або С до початку протитуберкульозної терапії виявляють функціональні порушення печінки різного ступеня тяжкості, які не супроводжуються клінічними симптомами, що потребує ретельного моніторингу та призначення схем хіміотерапії з мінімальною кількістю протитуберкульозних препаратів із гепатотоксичними побічними реакціями.

Ключові слова: туберкульоз/ВІЛ, гепатити В і/або С, біохімічні показники печінки.

Список літератури:  
1.    Петренко В.І. Сучасний погляд на проблему поєднаної потрійної інфекції: туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатитів В і С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2012.— № 4 (11).— С. 5—11.
2.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Украї­ні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
3.    Процюк Р.Г. Особливості перебігу туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД // Укр. пульмонол. журн.— 2007.— № 4.— С. 9—13.
4.    Туберкульоз в Україні / За ред. Н.М. Нізової, М.В. Голуб­чикова.— Аналітично-статистичний довідник. — 2015.— 68 с.
5.    Hui S., Chen L., Li Z. Intervention efficacy of lamivudine on liver dysfunction in patients undergoing anti-tuberculosis treatment for pulmonary tuberculosis complicated with chronic hepatitis B: a Meta-analysis // Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.— 2015.— Vol. 40, N 8.— Р. 912—920.
6.    Padmapriyadarsini C. et al. Hepatitis B or hepatitis C co-in­fection in individuals infected with human immunodeficiency virus and effect of anti-tuberculosis drugs on liver function // J. Postgrad. Med.— 2006.— Vol. 52.— P. 92—96.
7.    Ungo J.R. et al. Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. The role of hepatitis C virus and the human immunodeficiency virus // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 2002.— Vol. 157.— P. 1871—1876.
8.    Zheng Y., Ma S., Tan D., Lu M. A meta-analysis of liver lesions in hepatitis B patients undergoing anti-tuberculosis therapy // Zhong­hua Gan Zang Bing Za Zhi.— 2014.— Vol. 22, N 8.— Р. 585—589.

Інше:  
Литвиненко Наталія Анатоліївна, ст. наук. співр. відділу хіміорезистентного туберкульозу
03680, м. Київ, вул. Амосова, 10
Тел. (044) 275-41-33
Стаття надійшла до редакції 25 січня 2016 р.

 

Функциональное состояние печени за биохимическими показателями крови у больных с новыми случаями ко­-инфекции туберкулез/ВИЧ и сопутствующим вирусным гепатитом В и/или С

С.А. Черенько, Н.А. Литвиненко, Н.И. Гуменюк, О.Я. Манив, Г.А. Варицкая

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — установить функциональное состояние печени по биохимическим показателям крови у больных с новыми случаями ко­-инфекции туберкулез/ВИЧ и сопутствующим вирусным гепатитом В и/или С к началу противотуберкулезной терапии.
Материалы и методы. Исследования проводили как ретроспективное когорт-­исследование, в котором приняли участие все пациенты (96 больных), которым установили новый случай сочетанний инфекции туберкулез/ВИЧ в Ивано­-Франковском фтизио­пульмонологическом центре в течение 2012—2014 гг. В 58 пациентов болезнь сочеталась с вирусными гепатитами В и С. Исследования были изъяты с пациентов с другими причинами поражения печени: злоупотребление алкоголем, сахарный диабет и др. В группах преобладали люди молодого возраста, количество мужчин и женщин было одинаковым.
Результаты и обсуждение. У пациентов с вирусными гепатитами по сравнению с больными без такого осложнения установлено: значительное увеличение средних значений АлАТ, АсАТ, γ-­ГТП и щелочной фосфатазы по сравнению с незначительным увеличением показателя только АлАТ соответственно; холестатический синдром с повышением уровня γ-­ГТП и щелочной фосфатазы — соответственно в 79,3 и 43,1 % по сравнению с 31,6 и 18,4 % больных (р < 0,05) цитолитический синдром с повышением уровней только АлАТ при одновременном повышении содержания АлАТ и общего билирубина — в 36,2 и в 29,3 % и 7,9 и в 5,3 % больных соответственно (р < 0,05). Снижение уровня альбумина в крови и протромбинового индекса обнаружили только у больных с вирусными гепатитами.
Выводы. В 79,3 % больных ко-­инфекцией туберкулез/ВИЧ с сопутствующими вирусными гепатитами В и/или С к началу противотуберкулезной терапии обнаруживают функциональные нарушения печени различной степени тяжести, которые не сопровождаются клиническими симптомами, что требует тщательного мониторинга и назначения схем химиотерапии с минимальным количеством противотуберкулезных препаратов с гепатотоксичными побочными реакциями.

Ключевые слова: туберкулез/ВИЧ, гепатиты В и/или С, биохомические показатели печени.

Список литературы:  
1.    Петренко В.І. Сучасний погляд на проблему поєднаної потрійної інфекції: туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатитів В і С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2012.— № 4 (11).— С. 5—11.
2.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Украї­ні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
3.    Процюк Р.Г. Особливості перебігу туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД // Укр. пульмонол. журн.— 2007.— № 4.— С. 9—13.
4.    Туберкульоз в Україні / За ред. Н.М. Нізової, М.В. Голуб­чикова.— Аналітично-статистичний довідник. — 2015.— 68 с.
5.    Hui S., Chen L., Li Z. Intervention efficacy of lamivudine on liver dysfunction in patients undergoing anti-tuberculosis treatment for pulmonary tuberculosis complicated with chronic hepatitis B: a Meta-analysis // Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.— 2015.— Vol. 40, N 8.— Р. 912—920.
6.    Padmapriyadarsini C. et al. Hepatitis B or hepatitis C co-in­fection in individuals infected with human immunodeficiency virus and effect of anti-tuberculosis drugs on liver function // J. Postgrad. Med.— 2006.— Vol. 52.— P. 92—96.
7.    Ungo J.R. et al. Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. The role of hepatitis C virus and the human immunodeficiency virus // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 2002.— Vol. 157.— P. 1871—1876.
8.    Zheng Y., Ma S., Tan D., Lu M. A meta-analysis of liver lesions in hepatitis B patients undergoing anti-tuberculosis therapy // Zhong­hua Gan Zang Bing Za Zhi.— 2014.— Vol. 22, N 8.— Р. 585—589.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

11. Оригінальні дослідження

 

Ефективна модель організації медичної допомоги вагітним із залежністю від опіоїдів

М.В. Зеленська

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Мета роботи — проаналізувати результати реалізації проекту «Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей».
Матеріали та методи. Проект впроваджено у Дніпропетровській (регіон протягом кіль­кох років посідав найгірші місця щодо показників поширення ВІЛ-інфекції), Полтавській (регіон із середніми рейтинговими місцями щодо показників поширення ВІЛ-інфекції) областях та м. Києві (осередок проживання великої кількості осіб, які не мають офіційної реєстрації, але через проб­леми із наркотичною залежністю або ВІЛ-інфекцією потребують до­­ступу до якісних медичних і соціальних послуг) на виконання наказу МОЗ України від 27.09.2011 № 623 «Про впровадження пілотного проекту «Забезпечен­ня профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей» за участі ЮНІСЕФ в Україні та Міжнародного благодійного фонду «Фонд Вільяма Дж. Клінтона».
Результати та обговорення. Участь в проекті взяли 231 наркозалежна вагітна жінка. Діагноз ВІЛ-ін­фекції встановлено у 121 (52,3 %) особи. За час Проекту учасниці народили 156 дітей, з них 81 (51,9 %) — ВІЛ-інфікованими матерями. За результатами першого аналізу на ВІЛ із 81 зразка народжених дітей від ВІЛ-інфікованих матерів отрима­но 80 ВІЛ-негативних та 1 ВІЛ-позитивний результат. За результатами другого тесту (у віці 6 міс) також отримано 1 ВІЛ-позитивний результат. За даними третього тестування (у 18 міс), всі діти були здоровими.
Висновки. Отримані результати моніторингу та оцінки ефективності заходів проекту довели ефективність запропонованої моделі організації та медичного спостереження вагітних, хворих на опіоїдну залежність, та були враховані у Загальнодержавній цільовій соціальній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки, яку затверджено Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII.

Ключові слова: опіоїдна залежність, вагітність, замісна підтримувальна терапія, ВІЛ-інфекція, пілотний проект, мультидисциплінарна команда, інтранатальна диспансеризація плода, ПЦР-діагностика.

Список літератури:  
1.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 41.— К., 2014.— 95 с.
2.    Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійс­ненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІДу.— К., 2012.— 240 с.
3.    Готцадзе Т. ППМД та покращення неонатальних результатів серед наркозалежних вагітних жінок та дітей, народжених ними, в рамках пілотного проекту...— К., 2012.— 58 с.
4.    Оцінка виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підт­римки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки в Україні. Зведений звіт.— К.: Держав­на служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, 2013.— 84 с.
5.    Пехньо Н.В. Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом «В» у анамнезі: автореф. дис.
…канд. мед. наук.— К.: Б.В., 2005.— 20 с.
6.    Gotsadze T. MD PHD Evaluation of the pilot project prevention of mother-to-child transmission and improving neonatal outcomes among drug-dependent pregnant women and children born to them in Ukraine.— 2015.— 68 р.

Інше:  
Зеленська Марина Володимирівна, к. мед. н., доц. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 16
Тел. (044) 411-87-61. E-mail: zelmarina@i.ua
Стаття надійшла до редакції 15 грудня 2015 р.

 

Эффективная модель организации медицинской помощи беременным с зависимостью от опиоидов

М.В. Зеленская

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Цель работы — проанализировать результаты реализации проекта «Обеспечение профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку и улучшения перинатальных показателей у беременных с наркотической зависимостью и рожденных ими детей».
Материалы и методы. Проект внедрен в Днепропетровской (регион в течение нескольких лет занимал наихудшие места по показателям распространения ВИЧ-инфекции), Полтавской (регион со средними рейтинговыми местами по показателям распространения ВИЧ-инфекции) областях и г. Киеве (центр проживания большого количества лиц, которые не имеют официальной регистрации, но из-за проблем с наркотической зависимостью или ВИЧ-инфекцией нуждаются в доступе к качественным медицинским и социальным услугам) во исполнение приказа МЗ Украины от 27.09.2011 № 623 «О внедрении пилотного проекта «Обеспечение профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку и улучшения перинаталь­ных показателей у беременных с наркотической зависимостью и рожден­ных ими детей» с участием ЮНИСЕФ в Украине и Международного благотворительного фонда «Фонд Уильяма Дж. Клинтона».
Результаты и обсуждение. Участие в проекте приняли 231 наркозависимая беременная женщина. Диагноз ВИЧ-инфекции установлен в 121 (52,3 %) женщины. За время проекта участники родили 156 детей, из них 81 (51,9 %) — ВИЧ-инфицированными матерями. По результатам первого анализа на ВИЧ с 81 образца рожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей получено 80 ВИЧ-отрицательных и один ВИЧ-положительный результат. По результатам второго теста (в возрасте 6 мес) также получен один ВИЧ-положительный результат. По данным третьего тестирования (в 18 мес), все дети были здоровыми.
Выводы. Полученные результаты мониторинга и оценки эффективности мероприятий проекта доказали эффективность предложенной модели организации и медицинского наблюдения бере­менных, больных опиоидной зависимостью, и были учтены в Общегосударственной целевой социальной программе противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014—2018 гг., утвержденной Законом Украины от 20 октября 2014 года № 1708-VII.

Ключевые слова: опиоидная зависимость, беременность, заместительная поддерживающая терапія, ВИЧ-инфекция, пилотный проект, мультидисциплинарная команда, интранатальная диспансеризация плода, ПЦР-диагностика.

Список литературы:  
1.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 41.— К., 2014.— 95 с.
2.    Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійс­ненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІДу.— К., 2012.— 240 с.
3.    Готцадзе Т. ППМД та покращення неонатальних результатів серед наркозалежних вагітних жінок та дітей, народжених ними, в рамках пілотного проекту...— К., 2012.— 58 с.
4.    Оцінка виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підт­римки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки в Україні. Зведений звіт.— К.: Держав­на служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, 2013.— 84 с.
5.    Пехньо Н.В. Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом «В» у анамнезі: автореф. дис.
…канд. мед. наук.— К.: Б.В., 2005.— 20 с.
6.    Gotsadze T. MD PHD Evaluation of the pilot project prevention of mother-to-child transmission and improving neonatal outcomes among drug-dependent pregnant women and children born to them in Ukraine.— 2015.— 68 р.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

12. Огляди

 

Комплексна характеристика пристроїв доставки нікотину — електронних сигарет — як засобу боротьби з тютюновою залежністю

А.В. Ваколюк, А.Є. Богомолов

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Останніми роками електронні сигарети (ЕС) набули значного поширення. При цьому на сьогодні в Україні немає жодного наукового дослідження, присвяченого ЕС. У пропонованому дослідженні представлено результати опрацювання останніх літературних даних з цієї проблеми та опитування курців звичайних сигарет і електронних. Його результати свідчать, що 90 % опитаних чули про ЕС, але тільки 32,1 % з часом повністю відмовилися від прийому нікотину, з них 71,4 % — після переходу на ЕС. Таким чином, можна стверджувати, що ЕС ефективні щодо усунення скарг, пов’язаних із тютюнокурінням, однак поки що ЕС не можна вважати безпечними та ефективними засобами для повної відмови від куріння.

Ключові слова: електронні пристрої доставки нікотину, електронні сигарети, нікотин, боротьба з тютюновою залежністю, психологічна залежність від куріння, пропіленгліколь, карбоксигемоглобін крові, молодь, Європейське респіраторне товариство.

Список літератури:  
1.    Бобко О.О., Усата В.Я. Дослідження впливу тютюнопаління на організм студентів ВНТУ: Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю.— Вінниця, 2011.— Т. 2.— С. 706—709.
2.    Дія електронних сигарет на організм. Електронні сигарети // eCigTalk. – 2015.— Режим доступу: http://sygareta.com/diya-elektronnih-sigaret-na-organizm-elektronni-sigareti.
3.    Ещенко К., Жадан А. Сердечно-сосудистая система и курение // Ліки України.— 2013.— № 4.— С. 12—19.— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2013_4_3.
4.    Мрига І.А. Електронні Сигарети— Нова ера згубної залежності? [Електронний ресурс]: http://voxukraine.org/ 2015/05/10/e-syharety/.
5.    Соцопрос выявил в Украине 31 % курильщиков.— Елект­ронний ресурс: http://zn.ua/UKRAINE/socopros-vyyavil-v-ukraine-31-kurilschikov-117450_.html.
6.    Angus K., Hastings G. Promotion of electronic cigarettes: tobacco marketing reinvented // BMJ.— 2013.— Vol. 347.— P. 7473.
7.    Barbeau A., Burda J. Perceived efficacy of e-cigarettes versus nicotine replacement therapy among successful e-cigarette users: a qualitative approach  // Addictional Science.— 2015.— N 8.— С. 940—06.
8.    Bullen C., Vickerman K., Newcombe R., Walker N. Notes from the field: electronic cigarette use among middle and high school students // Morb.Mortal Wkly Rep.— 2013.— N 62 (35).— Р. 729—730.
9.    Charney N. America’s vaping revolution: How suspicious should we really be of the e-cigarette craze? // Salon magazine.— 2014.— N 7.— С. 4.
10.    Chen S., Schweitzer K., Steven X Chen,, Law S. et. al. Endothe­lial disruptive pro-inflammatory effects of nicotine and e-cigarette vapor exposures // American Journal of Physiology.— 2014.— N 10.— С. 411—420.
11.    Electronic cigarettes (e-cigarettes) dollar sales in the United States in 2014, by channel (in million U.S. dollars).—  Електронний ресурс: http://www.statista.com/statistics /285074/us-e-cigarettes-dollar-sales-by-channel-2012.
12.    Etter J., Bullen C.  A longitudinal study of electronic cigarette users // Addict Behav.— 2014.— N 39.— С. 491—494.
13.    Fargo W. The e-cigarette market. Wells Fargo // Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association.— 2015.— N 2.— С. 1.
14.    Houston T. Material Data Safety Sheet: Propylene Glycol // Sciencelab.— 2013.— N 62.— С. 1442—1445.
15.    Khan H., Stanbrook M. Efficacy and safety of electronic cigarettes for smoking cessation // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 2015.— Vol. 191.— A3715.
16.    King B., Alam S., Promoff G. Awareness and ever use of electronic cigarettes among US adults // Nicotine Tob. Res.— 2013.— N 15 (9).— С. 1623—1627.
17.    Kutek A., Cholewiński M., Zielińska-Danch W. et. al. Evaluation of changes in hemodynamic parameters after the use of electronic nicotine delivery systems among regular cigarette smokers // Przegl Lek.— 2012.— N 69.— С. 841—845.
18.    Leventhal A., Strong D., Unger J. et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence // JAMA.— 2015.— N 314.— P. 700—707.
19.    McRobbie H., Bullen C. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction // Cochrane Database Syst. Rev.— 2014.— N 12.— P. CD010216.— Doi: 10.1002/14651858.CD010216.pub2. Epub 2014 Dec 17.
20.    O’Leary T., Laniel S. Marketers of electronic cigarettes should halt unproved therapy claims.— Електронний ресурс: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/en/.
21.    Pasquale C., Davide C. The emerging phenomenon of electronic cigarettes // Expert Review of Respiratory Medicine.— 2012.— N 6.— С. 63—74.
22.    Sussan T., Gajghate S., Thimmulappa R. et. al. Exposure to Electronic Cigarettes Impairs Pulmonary Anti-Bacterial and Anti-Viral Defenses in a Mouse Model // Plos One.— 2012.— N 10.— С. 765—770.
23.    Swedeh M., Oncken C., Burki N. Acute Effects of electronic cigarettes on airway function in human subjects // Tobacco Control.— 2014.— С. 178—185.
24.    Waghel R., Battise D., Ducker  M. et. al. Effectiveness of electronic cigarettes as a tool for smoking cessation or reduction // Wingate University.— 2015.— N 515.— С. 281—287.
25.    Waters J. E-cigarettes are just as addictive as the real thing and most are mislabeled, researchers warn.— Електронний ресурс: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3171371/ E-cigarettes-just-addictive-real-thing-mislabeled-researchers-warn.html.
26.    Weaver M., Alison B., Spindle T. Electronic Cigarettes // Journal of Addiction Medicine.— 2014.— N 8.— С. 234—240.
27.    Wilson A., Mnatzaganian G., Hann N. et. al. E-Cigarettes and Smoking Cessation: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis // Plos One.— 2015.— N 13.— С. 122—128.
28.    Woessner J. A historical timeline of electronic cigarettes.— Електронний ресурс: http://casaa.org/E-cigarette_History.html.

Інше:  
Богомолов Артемій Євгенійович, к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел. (0432) 56-66-72
Е-mail: art.bogomolov@gmail.com
Стаття надійшла до редакції 9 листопада 2015 р.

 

Комплексная характеристика устройств доставки никотина — электронных сигарет — как средства борьбы с табачной зависимостью

А.В. Ваколюк, А.Е. Богомолов

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Последние годы электронные сигареты (ЭС) получили широкое распространение. При этом сегодня в Украине нет ни одного научного исследования, посвященного ЭС. В данном исследовании представлены результаты обработки последних литературных данных по этой проблеме и опроса курильщиков обычных сигарет и электронных. Его результаты свидетельствуют, что 90 % украинцев слышали о ЭС, но только 32,1 % со временем полностью исключили прием никотина, из них 71,4 % — после перехода на ЭС. Итак, можно утверждать, что ЭС эффективны в устранении жалоб, связанных с табакокурением, однако пока ЭС нельзя рассматривать как безопасные и эффективные средства для полного отказа от табакокурения.

Ключевые слова: электронные устройства доставки никотина, электронные сигареты, никотин, борьба с табачной зависимостью, психологическая зависимость от курения, пропиленгликоль, карбоксигемоглобин крови, молодежь, Европейское респираторное сообщество.

Список литературы:  
1.    Бобко О.О., Усата В.Я. Дослідження впливу тютюнопаління на організм студентів ВНТУ: Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю.— Вінниця, 2011.— Т. 2.— С. 706—709.
2.    Дія електронних сигарет на організм. Електронні сигарети // eCigTalk. – 2015.— Режим доступу: http://sygareta.com/diya-elektronnih-sigaret-na-organizm-elektronni-sigareti.
3.    Ещенко К., Жадан А. Сердечно-сосудистая система и курение // Ліки України.— 2013.— № 4.— С. 12—19.— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2013_4_3.
4.    Мрига І.А. Електронні Сигарети— Нова ера згубної залежності? [Електронний ресурс]: http://voxukraine.org/ 2015/05/10/e-syharety/.
5.    Соцопрос выявил в Украине 31 % курильщиков.— Елект­ронний ресурс: http://zn.ua/UKRAINE/socopros-vyyavil-v-ukraine-31-kurilschikov-117450_.html.
6.    Angus K., Hastings G. Promotion of electronic cigarettes: tobacco marketing reinvented // BMJ.— 2013.— Vol. 347.— P. 7473.
7.    Barbeau A., Burda J. Perceived efficacy of e-cigarettes versus nicotine replacement therapy among successful e-cigarette users: a qualitative approach  // Addictional Science.— 2015.— N 8.— С. 940—06.
8.    Bullen C., Vickerman K., Newcombe R., Walker N. Notes from the field: electronic cigarette use among middle and high school students // Morb.Mortal Wkly Rep.— 2013.— N 62 (35).— Р. 729—730.
9.    Charney N. America’s vaping revolution: How suspicious should we really be of the e-cigarette craze? // Salon magazine.— 2014.— N 7.— С. 4.
10.    Chen S., Schweitzer K., Steven X Chen,, Law S. et. al. Endothe­lial disruptive pro-inflammatory effects of nicotine and e-cigarette vapor exposures // American Journal of Physiology.— 2014.— N 10.— С. 411—420.
11.    Electronic cigarettes (e-cigarettes) dollar sales in the United States in 2014, by channel (in million U.S. dollars).—  Електронний ресурс: http://www.statista.com/statistics /285074/us-e-cigarettes-dollar-sales-by-channel-2012.
12.    Etter J., Bullen C.  A longitudinal study of electronic cigarette users // Addict Behav.— 2014.— N 39.— С. 491—494.
13.    Fargo W. The e-cigarette market. Wells Fargo // Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association.— 2015.— N 2.— С. 1.
14.    Houston T. Material Data Safety Sheet: Propylene Glycol // Sciencelab.— 2013.— N 62.— С. 1442—1445.
15.    Khan H., Stanbrook M. Efficacy and safety of electronic cigarettes for smoking cessation // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 2015.— Vol. 191.— A3715.
16.    King B., Alam S., Promoff G. Awareness and ever use of electronic cigarettes among US adults // Nicotine Tob. Res.— 2013.— N 15 (9).— С. 1623—1627.
17.    Kutek A., Cholewiński M., Zielińska-Danch W. et. al. Evaluation of changes in hemodynamic parameters after the use of electronic nicotine delivery systems among regular cigarette smokers // Przegl Lek.— 2012.— N 69.— С. 841—845.
18.    Leventhal A., Strong D., Unger J. et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence // JAMA.— 2015.— N 314.— P. 700—707.
19.    McRobbie H., Bullen C. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction // Cochrane Database Syst. Rev.— 2014.— N 12.— P. CD010216.— Doi: 10.1002/14651858.CD010216.pub2. Epub 2014 Dec 17.
20.    O’Leary T., Laniel S. Marketers of electronic cigarettes should halt unproved therapy claims.— Електронний ресурс: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/en/.
21.    Pasquale C., Davide C. The emerging phenomenon of electronic cigarettes // Expert Review of Respiratory Medicine.— 2012.— N 6.— С. 63—74.
22.    Sussan T., Gajghate S., Thimmulappa R. et. al. Exposure to Electronic Cigarettes Impairs Pulmonary Anti-Bacterial and Anti-Viral Defenses in a Mouse Model // Plos One.— 2012.— N 10.— С. 765—770.
23.    Swedeh M., Oncken C., Burki N. Acute Effects of electronic cigarettes on airway function in human subjects // Tobacco Control.— 2014.— С. 178—185.
24.    Waghel R., Battise D., Ducker  M. et. al. Effectiveness of electronic cigarettes as a tool for smoking cessation or reduction // Wingate University.— 2015.— N 515.— С. 281—287.
25.    Waters J. E-cigarettes are just as addictive as the real thing and most are mislabeled, researchers warn.— Електронний ресурс: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3171371/ E-cigarettes-just-addictive-real-thing-mislabeled-researchers-warn.html.
26.    Weaver M., Alison B., Spindle T. Electronic Cigarettes // Journal of Addiction Medicine.— 2014.— N 8.— С. 234—240.
27.    Wilson A., Mnatzaganian G., Hann N. et. al. E-Cigarettes and Smoking Cessation: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis // Plos One.— 2015.— N 13.— С. 122—128.
28.    Woessner J. A historical timeline of electronic cigarettes.— Електронний ресурс: http://casaa.org/E-cigarette_History.html.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

13. Огляди

 

Перспективи подолання туберкульозу в Україні

Л.Д. Тодоріко1, В.І. Петренко2, О.С. Шевченко3

1 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
3 Харківський національний медичний університет

Нова стратегія ВООЗ «Подолати туберкульоз» («End TB»), яка приходить на зміну стратегії «Stop TB», передбачає амбітну мету щодо повного викорінення туберкульозу (ТБ) в світі до 2035 року. Бачення цієї стратегії:  0 — смертей, випадків захворювання, страждань і витрат щодо ТБ, тобто досягнення кінцевої мети — повного подолання ТБ у світі. Стратегія, запропонована ВООЗ, вміщує три компоненти: інтегровану, що повністю орієнтована на пацієнта з туберкульозом; сильну політичну підтримку; інтенсифікацію досліджень та інновації. Одним із пріоритетів у боротьбі з ТБ є пошук нових методів лікування, удосконалення наявних програм хіміотерапії, впровадження нових протитуберкульозних препаратів. Поєднання стандартної хіміотерапії з патогенетичною, удосконалення схем етіотропного лікування відкривають нові можливості для підвищення ефективності (результативності) лікування хворих на ТБ. Під час вибору патогенетичних засобів для хворих на ТБ частіше керуються переліком препаратів, які дають змогу усувати ті чи інші порушення внаслідок патологічних змін, зумовлених патоморфозом захворювання або змінами, що виникають у динаміці лікування.

Ключові слова: туберкульоз, епідеміологія, захворюваність, лікування, стратегія, перспективи.

Список літератури:  
1.    Глобальний план з ліквідації туберкульозу / Інтернет-ресурс: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia.
2.    Застосування бедаквіліну у лікуванні форм туберкульозу з множинною лікарською резистентністю: попереднє керівництво / Інтернет-ресурс www.who.int/abont / licensing.
3.    Кужко М.М., Процик Л.М., Гульчук Н.М. та ін. Ефектив­ність інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії з інгаляціями препаратів у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 32—36.
4.    Мельник В.М., Приходько А.М., Ареф’єва Л.В. Історія ви­­никнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу // Укр. пульмон. журн.— 2012.— № 2.— С. 59—61.
5.    Наказ МОЗ України «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» № 1039 від 31.12.2014 р.
6.    Нізова Н.М., Щербінська А.М., Гетьман Л.І. та ін. ВІЛ-інфекція в Україні // Інформ. бюл.— 2015.— № 43.— 112 c.
7.    Панасюк О.В., Коломійчук Л.А., Нечипоренко Л.С. та ін. Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ у ВІЛ-інфікованих хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 31—34.
8.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Украї­ні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
9.    Роман Н., Нізова Т., Долинська М., Сметаніна О. Ефек­тивність впровадження технології XPERT MTB/RIF для діагностики туберкульозу у ЛЖВ // Проф. мед.— 2015.— № 3—4 (25).— С. 64—65.
10.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу — міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— C. 60—67.
11.    Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник).— К., 2015.— 115 с.
12.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Матусевич В.Г. та ін. Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 2.— С. 5—13.
13.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О. Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз // Здоров’я України.— 2015.— № 3 (31).— С. 36—37.
14.    Черенько С.О., Гранкіна Н.В., Погребна М.В. Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 7—11.
15.    Черенько С.О., Манів Л.Я., Погребна М.В. Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 58—63.
16.    Шевченко О.С., Потейко П.І., Ковальова Т.Ф. та ін. Ко-ін­фекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Хар­ківській області за 2014 рік // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 89—91.
17.    Шепилева Н.В., Малый В.П., Павликова К.В. Ко-инфекция ВИЧ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 84—88.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union) // Int. J. Tuberc. lung Dis.— 2015.— Vol. 19, N 12.— P. S1—5588.
19.    Badri M., Ehrlich R., Wood R. Association between tuberculosis and HIV disease progression in a high tuberculosis prevalence area // J. Tuberc. Lung. Dis.— 2010.— N 5.— Р. 225—232.
20.    Helb D., Jones М., Story Е. et al. Rapid detection of Myco­bacterium tuberculosis and rifampin resistance by use of on-demand, near-patient technology // J. Clin. Microbiol.— 2010.— Vol. 48, N 1.— P. 229—237.
21.    Josefsen M., Lofstrom С., Sommer H., Hoorfar J. Diagnostic PCR: Comparative sensitivity of four probe chemistries // Mol. Cell Probes.— 2009.— 23, N 3/4.— P. 201—203.
22.    Lipin M., Stepanshina V., Shemyakin І., Shinnick Т. Association of specific mutations in katG, rpoB, rpsL and rrs genes with spoligotypes of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Russia // Clin. Microbiol. Infect.— 2007.— N 13.— P. 620—626.
23.    Pidverbetska O.V., Тodoriko L.D., Ilchyshyn Т.І. The roent­ge­nolo­gical manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-po­si­tive pa­­tients // Клін. та експер. патол.— 2015.— Vol. 14 (2).— С. 149—152.
24.    Sauer S. The essence of DNA sample preparation for MALDI mass spectrometry // J. Biochem. Biophys. Meth.— 2007.— Vol. 70, N 2.— Р. 311—318.
25.    Sonnenberg P., Glynn J.R., Fielding K. How soon after infection with HIV does the risk of tuberculosis start to increase? A retrospective cohort study in South African gold miners // J. Infect. Dis.— 2005.— N 191.— Р. 150—158.
26.    Todorikо L.D., Ieremenchuk І.V. Features of cytokine regulation and indicators of endogenous intoxication in multidrug-resis­tant pulmonary tuberculosis // Moldovan Journal of Health Sciences.— 2014.— N 2.— С. 26—35.
27.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing — WHO report 2014. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2014.—411 p.

Інше:  
Тодоріко Лілія Дмитрівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології       
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Е-mail: mutia2@rambler. ru
Стаття надійшла до редакції 12 січня 2016 р.

 

Перспективы преодоления туберкулеза в Украине

Л.Д. Тодорико1, В.И. Петренко2, О.С. Шевченко3

1 ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы
2 Национальний медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
3 Харьковский национальный медицинский университет

Новая стратегия ВОЗ «Преодолеть туберкулез» («End TB»), которая приходит на смену стратегии «Stop TB», предусматривает амбициозную цель по полному искоренению туберкулеза (ТБ) в мире к 2035 году. Видение этой стратегии: 0 — смертей, случаев заболевания, страданий и расходов по ТБ, то есть достижение конечной цели — полного преодоления ТБ в мире. Стратегия, предложенная ВОЗ, включает три компоненты: интегрированную, полностью ориентированную на пациента с туберкулезом; сильную политическую поддержку; интенсификацию исследований и инноваций. Одним из приоритетов в борьбе с ТБ является поиск новых методов лечения, совершенствование программ химиотерапии, внедрение новых противотуберкулезных препаратов. Сочетание стандартной химиотерапии с патогенетической, совершенствование схем этиотропного лечения открывают новые возможности для повышения эффективности (результативности) лечения больных ТБ. При выборе патогенетических средств у больных ТБ чаще руководствуются выбором препаратов, которые позволяют устранять те или иные нарушения в результате патологических изменений, обусловленных патоморфозом заболевания или изменениями, возникающими в динамике лечения.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, лечение, стратегия, перспективы.

Список литературы:  
1.    Глобальний план з ліквідації туберкульозу / Інтернет-ресурс: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia.
2.    Застосування бедаквіліну у лікуванні форм туберкульозу з множинною лікарською резистентністю: попереднє керівництво / Інтернет-ресурс www.who.int/abont / licensing.
3.    Кужко М.М., Процик Л.М., Гульчук Н.М. та ін. Ефектив­ність інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії з інгаляціями препаратів у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 32—36.
4.    Мельник В.М., Приходько А.М., Ареф’єва Л.В. Історія ви­­никнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу // Укр. пульмон. журн.— 2012.— № 2.— С. 59—61.
5.    Наказ МОЗ України «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» № 1039 від 31.12.2014 р.
6.    Нізова Н.М., Щербінська А.М., Гетьман Л.І. та ін. ВІЛ-інфекція в Україні // Інформ. бюл.— 2015.— № 43.— 112 c.
7.    Панасюк О.В., Коломійчук Л.А., Нечипоренко Л.С. та ін. Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ у ВІЛ-інфікованих хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 31—34.
8.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Украї­ні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
9.    Роман Н., Нізова Т., Долинська М., Сметаніна О. Ефек­тивність впровадження технології XPERT MTB/RIF для діагностики туберкульозу у ЛЖВ // Проф. мед.— 2015.— № 3—4 (25).— С. 64—65.
10.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу — міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— C. 60—67.
11.    Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник).— К., 2015.— 115 с.
12.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Матусевич В.Г. та ін. Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 2.— С. 5—13.
13.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О. Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз // Здоров’я України.— 2015.— № 3 (31).— С. 36—37.
14.    Черенько С.О., Гранкіна Н.В., Погребна М.В. Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 7—11.
15.    Черенько С.О., Манів Л.Я., Погребна М.В. Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 58—63.
16.    Шевченко О.С., Потейко П.І., Ковальова Т.Ф. та ін. Ко-ін­фекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Хар­ківській області за 2014 рік // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 89—91.
17.    Шепилева Н.В., Малый В.П., Павликова К.В. Ко-инфекция ВИЧ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 84—88.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union) // Int. J. Tuberc. lung Dis.— 2015.— Vol. 19, N 12.— P. S1—5588.
19.    Badri M., Ehrlich R., Wood R. Association between tuberculosis and HIV disease progression in a high tuberculosis prevalence area // J. Tuberc. Lung. Dis.— 2010.— N 5.— Р. 225—232.
20.    Helb D., Jones М., Story Е. et al. Rapid detection of Myco­bacterium tuberculosis and rifampin resistance by use of on-demand, near-patient technology // J. Clin. Microbiol.— 2010.— Vol. 48, N 1.— P. 229—237.
21.    Josefsen M., Lofstrom С., Sommer H., Hoorfar J. Diagnostic PCR: Comparative sensitivity of four probe chemistries // Mol. Cell Probes.— 2009.— 23, N 3/4.— P. 201—203.
22.    Lipin M., Stepanshina V., Shemyakin І., Shinnick Т. Association of specific mutations in katG, rpoB, rpsL and rrs genes with spoligotypes of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Russia // Clin. Microbiol. Infect.— 2007.— N 13.— P. 620—626.
23.    Pidverbetska O.V., Тodoriko L.D., Ilchyshyn Т.І. The roent­ge­nolo­gical manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-po­si­tive pa­­tients // Клін. та експер. патол.— 2015.— Vol. 14 (2).— С. 149—152.
24.    Sauer S. The essence of DNA sample preparation for MALDI mass spectrometry // J. Biochem. Biophys. Meth.— 2007.— Vol. 70, N 2.— Р. 311—318.
25.    Sonnenberg P., Glynn J.R., Fielding K. How soon after infection with HIV does the risk of tuberculosis start to increase? A retrospective cohort study in South African gold miners // J. Infect. Dis.— 2005.— N 191.— Р. 150—158.
26.    Todorikо L.D., Ieremenchuk І.V. Features of cytokine regulation and indicators of endogenous intoxication in multidrug-resis­tant pulmonary tuberculosis // Moldovan Journal of Health Sciences.— 2014.— N 2.— С. 26—35.
27.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing — WHO report 2014. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2014.—411 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

14. Огляди

 

Підходи щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням зидовудину у ВІЛ-інфікованих вагітних

М.В. Зеленська

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

У статті висвітлено проблеми на шляху досягнення Україною показників європейських країн щодо ефективності профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.
Подано інформацію про світову практику забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) із застосуванням внутрішньовенного зидовудину у ВІЛ-інфікованих вагітних.
Висвітлено реалії та перспективи проведення ППМД із застосуванням внутрішньовенного зидовудину в Україні.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, вагітність, опіоїдна залежність, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, зидовудин, клінічні протоколи.

Список літератури:  
1.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 41.— К., 2014.— 95 с.
2.    Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійс­ненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІДу.— К., 2012.— 240 с.
3.    Готцадзе Т. ППМД та покращення неонатальних результатів серед наркозалежних вагітних жінок та дітей, народжених ними, в рамках пілотного проекту...— К., 2012.— 58 с.
4.    Оцінка виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підт­римки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки в Україні. Зведений звіт.— К.: Держав­на служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, 2013.— 84 с.
5.    Пехньо Н.В. Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом «В» у анамнезі: автореф. дис.
…канд. мед. наук.— К.: Б.В., 2005.— 20 с.
6.    Gotsadze T. MD PHD Evaluation of the pilot project prevention of mother-to-child transmission and improving neonatal outcomes among drug-dependent pregnant women and children born to them in Ukraine.— 2015.— 68 р.

Інше:  
Зеленська Марина Володимирівна, к. мед. н., доц. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 16
Тел. (044) 411-87-61. E-mail: zelmarina@i.ua
Стаття надійшла до редакції 15 грудня 2015 р.

 

Подходы к профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку с использованием зидовудина у ВИЧ-инфицированных беременных

М.В. Зеленская

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

В статье раскрыты проблемы на пути достижения Украиной показателей европейских стран, касающихся эффективности профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Представлена информация о мировой практике обеспечения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) с использованием внутривенного зидовудина у ВИЧ-инфицированных беременных.
Освещены реалии и перспективы проведения ППМР с использованием внутривенного зидовудина в Украине.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, опиоидная зависимость, профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку, зидовудин, клинические протоколы.

Список литературы:  
1.    ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 41.— К., 2014.— 95 с.
2.    Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійс­ненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІДу.— К., 2012.— 240 с.
3.    Готцадзе Т. ППМД та покращення неонатальних результатів серед наркозалежних вагітних жінок та дітей, народжених ними, в рамках пілотного проекту...— К., 2012.— 58 с.
4.    Оцінка виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підт­римки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки в Україні. Зведений звіт.— К.: Держав­на служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, 2013.— 84 с.
5.    Пехньо Н.В. Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом «В» у анамнезі: автореф. дис.
…канд. мед. наук.— К.: Б.В., 2005.— 20 с.
6.    Gotsadze T. MD PHD Evaluation of the pilot project prevention of mother-to-child transmission and improving neonatal outcomes among drug-dependent pregnant women and children born to them in Ukraine.— 2015.— 68 р.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

15. Епідемічна ситуація

 

Актуальні питання ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД в Україні

Р.Г. Процюк

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Проаналізовано епідемічну ситуацію з туберкульозу, ВІЛ-інфекції (СНІДу) та ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД в Україні станом на 01.01.2015 р. За останніх п’ять років в Україні зменшилися захворюваність на ТБ (вперше зареєстровані хворі + рецидиви) на 14,3 % (від 82,3 на 100 тис. населення, або 35 080 осіб, у 2010 р. до 70,5 на 100 тис. населення, або 30 236 осіб, у 2014 р.) та смертність на 26,5 % (від 16,6 на 100 тис. населення, або 7621 особу, у 2010 р. до 12,2 на 100 тис. населення, або 5240, у 2014 р.). Залишається високою захворюваність на ВІЛ-інфекцію: у 2012 р. виявлено 19 410 ВІЛ-інфікованих  (44,9 на 100 тис. населення), у 2014 р. — 19 273 (44,8 на 100 тис. населення), темп приросту — 0,2 %. Захворюваність на СНІД зросла на 10,1 % (від 20,8 на 100 тис. населення, або 8945 осіб, у 2013 р. до 22,9 на 100 тис. населення, або 9844 особи, у 2014 р.). Смертність зросла на 1,8 % (від 7,8 на 100 тис. населення, або 3367 осіб, у 2013 р. до 8,0 на 100 тис. населення, або 3426 осіб, у 2014 р.). Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ у 2014 р. залишилася на тому самому рівні, що і в 2013 р., – 0,96 і + 0,96 % відповідно, а смертність знизилася на 17,9 % (від 5,6 на 100 тис. населення у 2013 р. до 4,6  на 100 тис. населення у 2014 р.). Захворюваність на ВІЛ-інфекцію у 2014 р. зменшилася на 5,0 %, а смертність від СНІДу зросла на 10,1 % порівняно з 2013 р.

Ключові слова: туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, ко-інфекція ТБ/ВІЛ, захворюваність, смертність.

Список літератури:
1. Александріна Т.А. Ефективність добровільного консультування та тестування на ВІЛ у виявленні ВІЛ/СНІД-асо­ціативного туберкульозу // Укр. пульмонол. журн.— 2005.— № 1.— С. 12—15.
2. Бартлетт Дж., Галант Дж., Фал П. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции.— М.: Валент, 2012.— 528 с.
3. Брико Н.И., Покровский В.И. Глобализация и эпидеми­ческий процес // Эпидемиология и инфекционные болезни.— 2010.— № 4.— С. 4—10.
4. В направлении цели «Ноль». Стратегия на 2011—2015 годы / ЮНЕЙДС, 2010.— 64 с.
5. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень.— К., 2015.— 111 с.
6. Глобальный информационный бюлетень // ЮНЕЙДС, 2014.
7. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків; Наказ МОЗ України № 551 від 10.09.2010 р. (зі змінами; наказ МОЗ України № 766 від 10.09.2010 р.).
8. Мельник В.П., Светліча Т.Г. Захворюваність та летальність хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфікуванням та СНІДом // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 2.— С. 34—35.
9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.09.2014 р. № 620. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз».— 2014.— 197 с.
10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12.2014 р. № 1039 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) медичної допомоги «Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД»).— 2014.— 61 с.
11. Нізова Н.М., Марциновська В.А., Кузін І.В. та ін. Соціально-демографічні детермінанти ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні.— К., 2013.— 68 с.
12. Процюк Р.Г., Москаленко В.Ф., Петренко В.І. та ін. Ту­­беркульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД.— К.: Медицина, 2009.— 424 с.
13. Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник.— К., 2015.
14. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Стан і проблеми протитуберкульозної допомоги населенню України та шляхи її подолання // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 2.— С. 6—11.
15. Черенько С.О., Щербакова Л.В. Проблеми ко-інфекції ту­­беркульоз/ВІЛ в Україні // Укр. пульмонол. журн.— 2010.— № 1.— С. 18—23.
16. Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: know your epidemic / WHO, UNAIDS, 2013.— 72 p.
17. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012 / European Centre for Disease Prevention and Control WHO, Regional Office for Europe.— Stockholm, 2013.— 75 p.
18. HIV/AIDS treatment and care in Ukraine World Health Organization, 2013.— 22 p.
19. Repoting Protocol and Analysis Plan. Revised HIV/AIDS surveillance 2014 — ECDC/WHO Regional office for Europa, 2014.— 25 p.

Інше:  
Процюк Раду Георгійович, д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії та пульмонології        
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел. (044) 430-46-20
Е-mail: dian.m2010@mail.ru
Стаття надійшла до редакції 13 листопада 2015 р.

 

Актуальные вопросы ко-инфекции туберкулез/ВИЧ/СПИД в Украине

Р.Г. Процюк

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев

Проанализирована эпидемическая ситуация по туберкулезу, ВИЧ-инфекции (СПИДу), ко-ин­фекции ТБ/ВИЧ/СПИД в Украине состоянием на 01.01.2015 г. За последние пять лет в Украине уменьшилась заболеваемость ТБ (впервые зарегистрированные больные + рецидивы) на 14,3 % (с 82,3 на 100 тыс. населения, или 35 080 человек, в 2010 г. до 70,5 на 100 тыс. населения, или 30 236 человек, в 2014 г.) и смертность на 26,5 % (с 16,6 на 100 тыс.населения, или 7621 человек, в 2010 г. до 12,2 на 100 тыс. населения, или 5240, в 2014 г.). Остается высоким уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2012 г. выявлено 19 410 ВИЧ-инфицирован­ных (44,9 на 100 тыс. населения), у 2014 г. — 19 273 (44,8 на 100 тыс. населения), темп прироста — 0,2 %. Заболеваемость СПИДом выросла на 10,1 % (с 20,8 на 100 тыс. населения, или 8945 человек, в 2013 г. до 22,9 на 100 тыс. населения, или 9844 человека, в 2014 г.). Смертность увеличилась на 1,8 % (с 7,8 на 100 тыс. населения, или 3367 человек, в 2013 г. до 8,0 на 100 тыс. населения, или 3426 человек, в 2014 г). Заболеваемость ко-инфекцией ТБ/ВИЧ в 2014 г. осталась на том же уровне, что и в 2013 г., – 0,96 % и + 0,96 % соответственно, а смертность снизилась на 17,9 % (с 5,6 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 4,6 на 100 тыс. населения у 2014 г.). Заболевае­мость ВИЧ-инфекцией в 2014 г. уменьшилась на 5,0 %, а смертность от СПИДа выросла на 10,1 % в сравнении с 2013 г.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция/СПИД, ко-инфекция ТБ/ВИЧ, заболеваемость, смертность.

Список литературы:
1. Александріна Т.А. Ефективність добровільного консультування та тестування на ВІЛ у виявленні ВІЛ/СНІД-асо­ціативного туберкульозу // Укр. пульмонол. журн.— 2005.— № 1.— С. 12—15.
2. Бартлетт Дж., Галант Дж., Фал П. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции.— М.: Валент, 2012.— 528 с.
3. Брико Н.И., Покровский В.И. Глобализация и эпидеми­ческий процес // Эпидемиология и инфекционные болезни.— 2010.— № 4.— С. 4—10.
4. В направлении цели «Ноль». Стратегия на 2011—2015 годы / ЮНЕЙДС, 2010.— 64 с.
5. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень.— К., 2015.— 111 с.
6. Глобальный информационный бюлетень // ЮНЕЙДС, 2014.
7. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків; Наказ МОЗ України № 551 від 10.09.2010 р. (зі змінами; наказ МОЗ України № 766 від 10.09.2010 р.).
8. Мельник В.П., Светліча Т.Г. Захворюваність та летальність хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфікуванням та СНІДом // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 2.— С. 34—35.
9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.09.2014 р. № 620. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз».— 2014.— 197 с.
10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12.2014 р. № 1039 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) медичної допомоги «Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД»).— 2014.— 61 с.
11. Нізова Н.М., Марциновська В.А., Кузін І.В. та ін. Соціально-демографічні детермінанти ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні.— К., 2013.— 68 с.
12. Процюк Р.Г., Москаленко В.Ф., Петренко В.І. та ін. Ту­­беркульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД.— К.: Медицина, 2009.— 424 с.
13. Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник.— К., 2015.
14. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Стан і проблеми протитуберкульозної допомоги населенню України та шляхи її подолання // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 2.— С. 6—11.
15. Черенько С.О., Щербакова Л.В. Проблеми ко-інфекції ту­­беркульоз/ВІЛ в Україні // Укр. пульмонол. журн.— 2010.— № 1.— С. 18—23.
16. Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: know your epidemic / WHO, UNAIDS, 2013.— 72 p.
17. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012 / European Centre for Disease Prevention and Control WHO, Regional Office for Europe.— Stockholm, 2013.— 75 p.
18. HIV/AIDS treatment and care in Ukraine World Health Organization, 2013.— 22 p.
19. Repoting Protocol and Analysis Plan. Revised HIV/AIDS surveillance 2014 — ECDC/WHO Regional office for Europa, 2014.— 25 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

16. Рецензії

 

Відгук на національний підручник «Фтизіатрія» В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін. Фтизіатрія: національний підручник / За ред. В.І. Петренка.— К.: ВСВ «Медицина», 2015.— 472 с.

І.О. Сіренко

Харківська медична академія післядипломної освіти

Незважаючи на зниження захворюваності на туберкульоз населення України, це грізне захворювання, як і раніше, залишається однією із провідних проблем охорони здоров'я.
Поліпшення епідемічної ситуації багато в чому залежить від якості підготовки лікарів, що забезпечує ефективність їх роботи.
Представлений в 2015 р. національний підручник «Фтизіатрія» буде користуватися популярністю і сприяти підвищенню знань не тільки фтизіатрів, але й лікарів інших спеціальностей, так як хворі на туберкульоз у першу чергу звертаються до фахівців різних профілів, у яких не завжди є фтизіатрична настороженість.
Професор В. І. Петренко, до його честі і гідності, вдалося створити великий авторський колектив, де видатні вітчизняні і зарубіжні фахівці мали можливість представити інформацію у відповідності з даними своїх наукових шкіл, що підкреслює авторитетність підручника.
Тематика видання включає всі основні положення фтизіатрії — від історії до профілактики туберкульозу.
Підручник складається з восьми розділів. У I розділі, присвяченому загальним питань фтизіатрії, багато нової інформації; в історії фтизіатрії приємний і важливий акцент на вітчизняних вчених та організаторів охорони здоров'я — фтизиатрах; епідеміологія туберкульозу викладена з міжнародної, європейської позиції і конкретно — української, докладно представлений інфекційний контроль, чого раніше в підручниках не було.
Однак у главі, присвяченій профілактиці, абсолютно неправомірно говорити про те, що вакцина БЦЖ не захищає від первинного інфікування та захворювання, крім того, для профілактичного лікування дози ізоніазиду доцільно призначати не з урахуванням віку, а з урахуванням маси тіла.
З сучасних позицій представлені етіологія і патогенез туберкульозу, детально викладені діагностика і лікування. Клінічні форми туберкульозу викладені лаконічно, чітко, кожна з форм закінчується переліком захворювань, з якими необхідно проводити диференційну діагностику.
Перевагою учня є наявність не тільки рентгенограм до кожній клінічній формі, але і рентгенологічної схеми патологічних змін, що значно покращує сприйняття тим.
У підручнику достатньо уваги приділено хіміорезистентного туберкульозу та туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, причому все викладено з сучасних позицій.
Деяка інформація виходить за межі стандартного підручника («Психологічні аспекти формування стигматизації та дискримінації хворих на туберкульоз», розділ «Ретроспективи розвитку фтизіатрії»), але вона, безперечно, прикрашає підручник, розширює сучасні поняття про туберкульоз.
Вся інформація викладена доступно, зрозуміло, підручник добре ілюстрований, що сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу, деякі положення глав носять дискусійний характер.
Кожна глава розділів підручника закінчується списком питань, які є не лише формою контролю, але і служать для самостійного навчання.
Даний підручник відрізняється багатогранністю, авторам вдалося доступно, просто, ємко, сучасно і красиво викласти всі питання фтизіатрії, представивши її як різнобічну, складну, затребувану спеціальність, виходячи із патогенетичної сутності туберкульозу як універсального захворювання, що вражає всі органи і тканини. Тому підручник можна вважати міцним і потрібним базисом для практичної роботи не тільки фтизіатрів, але і лікарів усіх спеціальностей.

Інше:
І.О. Сіренко, д. мед. н., професор, зав. кафедрою дитячої фтизіатрії і пульмонології ХМАПО

 

Отзыв на национальный учебник «Фтизиатрия» В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін. Фтизіатрія: національний підручник / За ред. В.І. Петренка.— К.: ВСВ «Медицина», 2015.— 472 с.

И.А. Сиренко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом населения Украины, это грозное заболевание по-прежнему остается одной из ведущих проблем здравоохранения.
Улучшение эпидемической ситуации во многом зависит от качества подготовки врачей, что обеспечивает эффективность их работы.
Представленный в 2015 г. национальный учебник «Фтизиатрия» будет пользоваться популярностью и способствовать повышению знаний не только фтизиатров, но и врачей других специальностей, так как больные туберкулезом в первую очередь обращаются к специалистам разных профилей, у которых не всегда имеется фтизиатрическая настороженность.
Профессору В.И. Петренко, к его чести и достоинству, удалось создать большой авторский коллектив, где видные отечественные и зарубежные специалисты имели возможность представить информацию в соответствии с данными своих научных школ, что подчеркивает авторитетность учебника.
Тематика издания включает все основные положения фтизиатрии — от истории до профилактики туберкулеза.
Учебник cостоит из восьми разделов. В I разделе, посвященном общим вопросам фтизиатрии, много новой информации; в истории фтизиатрии приятен и важен акцент на отечественных ученых и организаторах здравоохранения — фтизиатрах; эпидемиология туберкулеза изложена с международной, европейской позиции и конкретно — украинской, подробно представлен инфекционный контроль, чего раньше в учебниках не было.
Однако во главе, посвященной профилактике, абсолютно неправомочно говорить о том, что вакцина БЦЖ не защищает от первичного инфицирования и заболевания, кроме того, для профилактического лечения дозы изониазида целесообразно назначать не с учетом возраста, а с учетом массы тела.
С современных позиций представлены этиология и патогенез туберкулеза, подробно изложены диагностика и лечение. Клинические формы туберкулеза изложены лаконично, четко, каждая из форм заканчивается перечнем заболеваний, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику.
Достоинством ученика является наличие не только рентгенограмм к каждой клинической форме, но и рентгенологической схемы патологических изменений, что значительно улучшает восприятие тем.
В учебнике достаточно внимания уделено химиорезистентному туберкулезу и туберкулезу в сочетании с ВИЧ-инфекцией, причем все изложено с современных позиций.
Некоторая информация выходит за пределы стандартного учебника («Психологические аспекты формирования стигматизации и дискриминации больных туберкулезом», раздел «Ретроспективы развития фтизиатрии»), но она, бесспорно, украшает учебник, расширяет современные понятия о туберкулезе.
Вся информация изложена доступно, понятно, учебник хорошо иллюстрирован, что способствует лучшему запоминанию материала, некоторые положения глав носят дискуссионный характер.
Каждая глава разделов учебника заканчивается списком вопросов, которые являются не только формой контроля, но и служат для самостоятельного обучения.
Данный учебник отличается многогранностью, авторам удалось доступно, просто, емко, современно и красиво изложить все вопросы фтизиатрии, представив ее как разностороннюю, сложную, востребованную специальность, исходя из патогенетической сущности туберкулеза как универсального заболевания, поражающего все органы и ткани. Поэтому учебник можно считать прочным и нужным базисом для практической работы не только фтизиатров, но и врачей всех специальностей.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

17. Матеріали конференції

 

Про труднощі в діагностиці пневмоній

Т.М. Христич, Д.О. Гонцарюк, Л.Д. Кушнір, В.М. Багрій

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

У статті йдеться про труднощі в діагностиці пневмоній, особливо на первинному етапі. Проаналізовано клінічний перебіг і рентгенологічні особливості, представлено диференціально-діагностичні ознаки, характерні для казеозної пневмонії, тромбоемболії легеневої артерії, інфаркту легень, саркоїдозу та актиномікозу.

Ключові слова: пневмонія, діагностика, диференціальна діагностика.

Список літератури:
1. Гаврисюк В.К., Меренкова Е.А., Гуменюк Г.Л. Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, структура больных, ре­­зультаты лечения // Укр. тер. журн.— 2014.— №
2.— С. 95— 100.
2. Дзюблик А.Я. Проект национальных рекомендаций по диагностике и лечению внебольничной пневмонии: докл. на науч.-практ. конф. «Школа антибактериальной терапии».— К., 2010.— 8 с.
3. Иванчик Н.В., Козлов С.Н., Рачина С.А. Этиология фаталь­ных внебольничных пневмоний у взрос­лых // Пульмо­нология.— 2008.— № 6.— С. 53—56.
4. Коноплева Л.Ф. Инфильтративные и очаговые изменения в легких — начало пути к установлению диагноза // Therapia.— 2015.— № 5 (98).— С. 8—9.
5. Тодоріко Л.Д., Рихліцька К.В. Цитокіни — нова система регу­ляції захисних реакцій організму, їх роль у формуванні запа­лення // Клін. та експер. патол.— 2004.— Т. ІІІ, № 1.— С. 91—97.
6. Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В. Особливості епідемії та патогенезу хіміорезистентного туберкульозу на сучасному етапі // Буковинський мед. вісн.— 2010.— № 4.— С. 171—174.
7. Тодорико Л.Д., Еременчук И.В., Батрановская С.О., Ша­­повалов В.П. Динамика показателей эндогенной интоксикации при мультирезистентном туберкулезе легких с дест­руктивными изменениями // Актуальная инфектология.— 2014.— № 4.— С. 55—58.
8. Христич Т.М., Довганюк Н.І. Варіанти перебігу, особливості гострих пневмоній та їх фармакотерапія: навчальний посібник.— Чернівці, 1999.— 96 с.
9. Христич Т.Н. Хроническое легочное серце: современные концепции.— Черновцы, 2009.— 368 с.
10. Христич Т.Н. Хемомицин® (Азитромицин) в лечении не­­госпитальных пневмоний в амбулаторно-поликлинической практике // Здоров’я України.— 2015.— № 7 (356).— С. 39— 41.
11. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. Внеболь­ничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. МАКМАХ.— Смоленск, 2010.— 80 с.
12. Чучалин А.Г.  Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия.— 2010.— Т. 12, № 3.— С. 186—226.

Інше:  
Христич Тамара Миколаївна, д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії та пульмонології
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2    
Е-mail: difess@gmail.com
Стаття надійшла до редакції 28 серпня 2015 р.

 

О трудностях в диагностике пневмоний

Т.Н. Христич, Д.А. Гонцарюк, Л.Д. Кушнир, В.Н. Багрий

ВГУЗ «Буковинский государственный медиицинский университет», Черновцы

В статье поднимаются вопросы трудностей диагностики пневмоний, особенно на первичном этапе. Обсуждаются клиническое течение и рентгенологические особенности, представлены диффе­рен­циально-диагностические признаки, характерные для казеозной пневмонии, тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта легких, саркоидоза и актиномикоза.

Ключевые слова: пневмония, диагностика, дифференциальная диагностика.

Список литературы:
1. Гаврисюк В.К., Меренкова Е.А., Гуменюк Г.Л. Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, структура больных, ре­­зультаты лечения // Укр. тер. журн.— 2014.— №
2.— С. 95— 100.
2. Дзюблик А.Я. Проект национальных рекомендаций по диагностике и лечению внебольничной пневмонии: докл. на науч.-практ. конф. «Школа антибактериальной терапии».— К., 2010.— 8 с.
3. Иванчик Н.В., Козлов С.Н., Рачина С.А. Этиология фаталь­ных внебольничных пневмоний у взрос­лых // Пульмо­нология.— 2008.— № 6.— С. 53—56.
4. Коноплева Л.Ф. Инфильтративные и очаговые изменения в легких — начало пути к установлению диагноза // Therapia.— 2015.— № 5 (98).— С. 8—9.
5. Тодоріко Л.Д., Рихліцька К.В. Цитокіни — нова система регу­ляції захисних реакцій організму, їх роль у формуванні запа­лення // Клін. та експер. патол.— 2004.— Т. ІІІ, № 1.— С. 91—97.
6. Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В. Особливості епідемії та патогенезу хіміорезистентного туберкульозу на сучасному етапі // Буковинський мед. вісн.— 2010.— № 4.— С. 171—174.
7. Тодорико Л.Д., Еременчук И.В., Батрановская С.О., Ша­­повалов В.П. Динамика показателей эндогенной интоксикации при мультирезистентном туберкулезе легких с дест­руктивными изменениями // Актуальная инфектология.— 2014.— № 4.— С. 55—58.
8. Христич Т.М., Довганюк Н.І. Варіанти перебігу, особливості гострих пневмоній та їх фармакотерапія: навчальний посібник.— Чернівці, 1999.— 96 с.
9. Христич Т.Н. Хроническое легочное серце: современные концепции.— Черновцы, 2009.— 368 с.
10. Христич Т.Н. Хемомицин® (Азитромицин) в лечении не­­госпитальных пневмоний в амбулаторно-поликлинической практике // Здоров’я України.— 2015.— № 7 (356).— С. 39— 41.
11. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. Внеболь­ничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. МАКМАХ.— Смоленск, 2010.— 80 с.
12. Чучалин А.Г.  Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия.— 2010.— Т. 12, № 3.— С. 186—226.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

18. Матеріали конференції

 

Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту

Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, З.Я. Онуфрик, І.В. Семенова, Л.М. Мігенько

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопіль

Мета роботи — аналіз впливу куріння на стан кісткової тканини пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у поєднанні із хронічним панкреатитом (ХП).
Матеріали та методи. Обстежено 90 пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні із ХП (із них 45 жінок та 45 чоловіків). Вік хворих — 3—86 років, середній — (56,42 ± 4,11) року. У 32 (35,5 %) пацієнтів із ХП діаг­ностовано супутнє ХОЗЛ І ступеня, ХОЗЛ ІІ ступеня — у 58 (64,5 %). Тривалість захворювань — від 1 до 25 років, поєднання захворювань — від 1 до 10 років. Серед них було 20 (22,2 %) активних курців (чоловіки). Тривалість куріння — 10—30 років, середня — (22,75 ± 1,20) року. У 9 пацієнтів стаж куріння становив 10—20 пачко-років, у 11 — понад 20 пачко-років.
Результати та обговорення. Параметри кісткової тканини (КТ) у хворих із коморбідністю ХОЗЛ і ХП відповідають зниженню мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) до рівня остеопенії ІІ ступеня. У всіх пацієнтів виявлено різноспрямовані зміни КТ: остеосклероз — у 6 %, остеопенічний синдром І ступеня — у 17 %, ІІ ступеня — у 27 %, ІІІ ступеня — у 16 %, остеопороз — у 24 %.
Висновки. Аналіз показників КТ у курців і некурців виявив вірогідне їх зниження у курців, причому визначені параметри КТ стосовно здорових людей до 45 років у групі курців відповідають зниженню МЩКТ до рівня остеопенії ІІІ ступеня, у групі некурців — до рівня остеопенії ІІ ступеня, що дало підстави вважати, що куріння є одним із чинників впливу на розвиток остеодефіциту при ХОЗЛ у поєднанні із ХП. Вияв­лено сильну негативну кореляцію між стажем курців та показником МЩКТ (– 0,718; р < 0,05).

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, хронічний панкреатит, куріння, мінеральна щільність кісткової тканини.

Список літератури:  
1.    Гуменюк М.І., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л. та ін. Виявлення остеопорозу в клінічних групах хворих на хронічне обструктивне захворювання // Астма та алергія.— 2013.— № 4.— С. 5—10.
2.    Крахмалова О.О., Воєйкова Л.С., Талалай І.В. Системне запалення як фактор ризику позалегеневих ускладнень ХОЗЛ // Укр. терапевт. журн.— 2011.— № 2.— С. 79—83.
3.    Масік Н.П. Остеопороз як прояв системних уражень при ХОЗЛ // Укр. пульмон. журн.— 2008.— № 3.— С. 158—159.
4.    Смирнова І.П., Кваша О.О., Горбась І.М. та ін. Рекомендації з профілактики і лікування тютюнопаління.— К., 2003.— С. 3—6.
5.    Телекі Я.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом: автореф. дис.
…канд. мед. наук: спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби».— Донецьк, 2010.— 20 с.
6.    Христич Т.Н., Гонцарюк Д.О., Телеки Я.М. Дискуссионные вопросы о механизмах развития синдрома системного воспалительного ответа при хронических панкреатитах (обзор литературы и собственные данные) // Вестн. клуба панкреа­тологов.— 2011.— № 1 (10).— С. 12—14.
7.    Фещенко Ю.І. та ін. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, терапія (національна угода) // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 3. Додаток.— С. 7—12.
8.    Фещенко Ю.І. та ін. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, терапія: метод. посібник // ДУ «Національний інститут фтизіат­рії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».— К.: ДУ НІФП НАМНУ, 2013.— 52 с.
9.    Чернышова И.В. Нарушения минеральной плотности костной ткани и их медикаментозная коррекция у боль­ных хроническим панкреатитом: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.01.04 «Внутренние болезни».— М., 2010.— 20 с.
10.    Яшина Л.О., Гуменюк М.І., Ігнатьєва В.І. та ін. Особливості етіології та патогенезу остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Астма та алергія.— № 2.— 2013.— С. 35—41.
11.    Bolton C.E., Ionescu A.A., Shieis K.M. et al. Associated loss of fat-free mass and bone mineral density in chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Med.— 2004.— Vol. 170.— P. 1286—1289.
12.    McEvoy C.E., Ensrud K.E., Bender E. et al. Association between corticosteroid use and vertebral fractures in older men with chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 1998.— Vol. 157.— P. 704—709.
13.    ATS/ERS. Standarts for the diagnosis and trearment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper // Eur. Respir. J.— 2004.— Vol. 23.— P. 932—946.
14.    Dam T.T. et al. Bone mineral density and fractures in older men with chronic obstuctive pulmonary disease or asthma // Osteo­porosis International.— 2010.— Vol. 21.— P. 1341—1349.
15.    Lehouck A. et al. COPD, bone metabolism and osteoporosis // Chest.— 2011.— Vol. 139.— P. 648—657.
16.    Executive summary: Global strategy for the diagnosis, manage­ment, and prevention of COPD.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http: www.goldcopd.com.
17.    Globаl Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), «Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease», updated 2011.— Режим доступу: http://www.goldCOPD.com.
18.    Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. NIH Consensus Statement, 2000.— Vol. 17.— P. 1—45.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://odp.od.nih.gov/consensus/cons/111/ 111_statement.htm.
19.    Sin D.D., Man S.F. Why are patients with chronic obstructive pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases? The potential role of systemic inflammation in chronic obst­ructive pulmonary disease // Circulation.— 2003.— Vol. 107.— P. 1514—1519.
20.    Smith C. COPD is a systemic disease— the extrapulmonary manifestations // CME.— April, 2009.— Vol. 27, N 4.— P. 159—161.
21.    Duggan N., Egan M., Khan I. et al. Vitamin D deficiency and low bone mineral density are common in patients with chronic pancreatitis // Pancreatology.— 2008.— Vol. 8 (3).— P. 352.
22.    Сelli B.R., Cote C.C., Marin J.M. et al. The body-mass, airflow obstruction, dyspnea and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease // N. Engl. J. Med.— 2004.— Vol. 350, N 10.— Р. 1005—1012.

Інше:  
Бабінець Лілія Степанівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики — сімейної медицини        
46001, м. Тернопiль, Майдан Волi, 1  
Е-mail: lilyanet@tut.by
Стаття надійшла до редакції 10 липня 2015 р.

 

Курение как фактор усугубления остеодефицита при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и хронического панкреатита

Л.С. Бабинец, О.С. Квасницкая, З.Я. Онуфрик, И.В. Семенова, Л.М. Мигенько

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины», Тернополь

Цель работы — анализ влияния курения на состояние костной ткани пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с хроническим панкреатитом (ХП).
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с ХОБЛ в сочетании с ХП (из них 45 женщин и 45 мужчин). Возраст больных — 35—86 лет, средний — (56,42 ± 4,11) года. У 32 (35,5 %) пациентов с ХП диагностирована сопутствующая ХОБЛ I степени, ХОБЛ II степени — у 58 (64,5 %). Продолжитель­ность заболеваний — от 1 до 25 лет, сочетание заболеваний — от 1 до 10 лет. Среди них было 20 (22,2 %) активных курильщиков (мужчины). Продолжительность курения — 10—30 лет, средняя — (22,75 ± 1,20) года. У 9 пациентов стаж курения составил 10—20 пач­ко-лет, у 11 — более 20 пачко-лет.
Результаты и обсуждение. Параметры костной ткани (КТ) у больных с коморбидностью ХОБЛ и ХП соответствуют снижению минеральной плотности костной ткани (МПКТ) до уровня остеопении II степени. У пациентов выявлены разнонаправленные изменения КТ: остеосклероз — у 6 %, остеопенический синдром I степени — у 17 %, II степени — у 27 %, III степени — у 16 %, остеопороз — у 24 %.
Выводы. Анализ показателей КТ у курильщиков и некурильщиков выявил достоверное ее снижение у курильщиков, причем определенные параметры КТ относительно здоровых людей до 45 лет в группе курильщиков соответствуют снижению МПКТ до уровня остеопении III степени, в группе некурящих — до уровня остеопении II степени, что позволило считать, что курение является одним из факторов, влияющих на развитие остеодефицита при ХОБЛ в сочетании с ХП. Выявлена сильная отрицательная корреляция между стажем курильщиков и показателем МПКТ (– 0,718; р < 0,05).

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, хронический панкреатит, курение, минеральная плотность костной ткани.

Список литературы:  
1.    Гуменюк М.І., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л. та ін. Виявлення остеопорозу в клінічних групах хворих на хронічне обструктивне захворювання // Астма та алергія.— 2013.— № 4.— С. 5—10.
2.    Крахмалова О.О., Воєйкова Л.С., Талалай І.В. Системне запалення як фактор ризику позалегеневих ускладнень ХОЗЛ // Укр. терапевт. журн.— 2011.— № 2.— С. 79—83.
3.    Масік Н.П. Остеопороз як прояв системних уражень при ХОЗЛ // Укр. пульмон. журн.— 2008.— № 3.— С. 158—159.
4.    Смирнова І.П., Кваша О.О., Горбась І.М. та ін. Рекомендації з профілактики і лікування тютюнопаління.— К., 2003.— С. 3—6.
5.    Телекі Я.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом: автореф. дис.
…канд. мед. наук: спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби».— Донецьк, 2010.— 20 с.
6.    Христич Т.Н., Гонцарюк Д.О., Телеки Я.М. Дискуссионные вопросы о механизмах развития синдрома системного воспалительного ответа при хронических панкреатитах (обзор литературы и собственные данные) // Вестн. клуба панкреа­тологов.— 2011.— № 1 (10).— С. 12—14.
7.    Фещенко Ю.І. та ін. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, терапія (національна угода) // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 3. Додаток.— С. 7—12.
8.    Фещенко Ю.І. та ін. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, терапія: метод. посібник // ДУ «Національний інститут фтизіат­рії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».— К.: ДУ НІФП НАМНУ, 2013.— 52 с.
9.    Чернышова И.В. Нарушения минеральной плотности костной ткани и их медикаментозная коррекция у боль­ных хроническим панкреатитом: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.01.04 «Внутренние болезни».— М., 2010.— 20 с.
10.    Яшина Л.О., Гуменюк М.І., Ігнатьєва В.І. та ін. Особливості етіології та патогенезу остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Астма та алергія.— № 2.— 2013.— С. 35—41.
11.    Bolton C.E., Ionescu A.A., Shieis K.M. et al. Associated loss of fat-free mass and bone mineral density in chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Med.— 2004.— Vol. 170.— P. 1286—1289.
12.    McEvoy C.E., Ensrud K.E., Bender E. et al. Association between corticosteroid use and vertebral fractures in older men with chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 1998.— Vol. 157.— P. 704—709.
13.    ATS/ERS. Standarts for the diagnosis and trearment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper // Eur. Respir. J.— 2004.— Vol. 23.— P. 932—946.
14.    Dam T.T. et al. Bone mineral density and fractures in older men with chronic obstuctive pulmonary disease or asthma // Osteo­porosis International.— 2010.— Vol. 21.— P. 1341—1349.
15.    Lehouck A. et al. COPD, bone metabolism and osteoporosis // Chest.— 2011.— Vol. 139.— P. 648—657.
16.    Executive summary: Global strategy for the diagnosis, manage­ment, and prevention of COPD.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http: www.goldcopd.com.
17.    Globаl Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), «Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease», updated 2011.— Режим доступу: http://www.goldCOPD.com.
18.    Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. NIH Consensus Statement, 2000.— Vol. 17.— P. 1—45.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://odp.od.nih.gov/consensus/cons/111/ 111_statement.htm.
19.    Sin D.D., Man S.F. Why are patients with chronic obstructive pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases? The potential role of systemic inflammation in chronic obst­ructive pulmonary disease // Circulation.— 2003.— Vol. 107.— P. 1514—1519.
20.    Smith C. COPD is a systemic disease— the extrapulmonary manifestations // CME.— April, 2009.— Vol. 27, N 4.— P. 159—161.
21.    Duggan N., Egan M., Khan I. et al. Vitamin D deficiency and low bone mineral density are common in patients with chronic pancreatitis // Pancreatology.— 2008.— Vol. 8 (3).— P. 352.
22.    Сelli B.R., Cote C.C., Marin J.M. et al. The body-mass, airflow obstruction, dyspnea and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease // N. Engl. J. Med.— 2004.— Vol. 350, N 10.— Р. 1005—1012.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

19. Матеріали конференції

 

Визначення вмісту нітрогену монооксиду в периферичній крові хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

Л.Д. Тодоріко, І.В. Єременчук, А.П. Пужанська

ВДНЗ «Буковинський держаний медичний університет», Чернівці

Мета роботи — оцінка рівня нітрогену монооксиду у хворих на мультирезистентний туберкульоз  (МРТБ) легень з визначенням його ролі у формуванні системної запальної реакції та шляхів корекції.
Матеріали та методи. Обстежено 43 хворих на МРТБ легень. До 1-ї групи увійшов 21 пацієнт. Їх лікували за стандартом етіотропної хіміотерапії з уведенням гепатопротектора «Карсил» по 1—2 таблетки 3 рази на добу протягом 2 міс. До 2-ї групи увійшли 20 практично здорових осіб (ПЗО) та 22 хворих, яким призначали донатор нітрогену монооксиду «Тівортін» (ТОВ «Юрія-Фарм»). Протягом 10 діб внутрішньовенно вводили по 100 мл 4,2 % розчину для інфузій. Після 10 діб перерви призначали ще 10 діб за попередньою схемою на тлі введення «Карсилу».
Результати та обговорення. У хворих на МРТБ легень знижений рівень нітрогену монооксиду в периферичній крові на 46 % порівняно з ПЗО, спостерігається виснаження субстрату для синтезу нітрогену монооксиду (L-аргінін), що пов’язано зі специфічною запальною реакцією та гіперстимуляцією індуцибельної NO-синтази. Призначення донатора нітрогену монооксиду «Тівортіну» в інтенсивну фазу сприяє вірогідному підвищенню згаданого показника.
Висновки. У хворих на МРТБ легень спостерігається зниження рівня нітрогену монооксиду. Вірогід­ному підвищенню його вмісту (на 37,2 %; р1 < 0,001) сприяє призначення «Тівортіну» в інтенсивну фазу хіміотерапії.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз легень, нітрогену монооксид, патогенетична терапія, «Тівортін».

Список літератури:  
1.    Кужко М.М., Шевченко О.С., Бутов Д.О. та ін. Особливості синтезу і метаболізму оксиду азоту у хворих з рецидивом та вперше діагностованим туберкульозом легень під час ін­­тенсивної фази лікування // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2013.— № 1 (12).— С. 30—34.
2.    Остапченко Л.І., Синельник Т.Б., Рибальченко Т.В., Ри­­бальченко В.К. Біохімічні механізми апоптозу.— ВПЦ «Київський університет», 2010.— 310 с.
3.    Покровский В.И. Оксид азота, его физиологические и патофизиологические свойства // Тер. арх.— 2005.— № 1.— С. 82—87.
4.    Стрелис А.К., Новицкий В.В., Уразова О.И. и др. Продукция оксида азота мононуклеарами крови у больных лекарст­венно-чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом легких // Бюл. сиб. мед.— 2006, № 4.— С. 57—64.
5.    Тодоріко Л.Д. Особливості еволюції імунопатогенезу лі­­карсько-стійкого туберкульозу // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.— 2014.— № 3.— С. 16—20.
6.    Филиппова Н.А., Каминская Л.Ю., Михаленкова И.В. Про­дукты NO-синтазной активности и воспаление дыхательных путей: метаболизм, патофизиологическая роль при аллергических заболеваниях // Клин. лаб. диагност.— 2006.— № 8.— С. 3—9.
7.    Ярошенко Т.Я. Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками: автореф. дис. …канд. біолог. наук: 03.00.04 «Біохімія».— Львів, 2007.— 22 с.
8.    Van Beek S.C., Nhung N.V., Sy D.N. et al. Measurement of exhaled nitric oxide as a potential screening tool for pulmonary tuberculosis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2011.— Vol. 15, N 2.— P. 185—192.
9.    Thomas A. Management of multidrug resistance tuberculosis in the field : tuberculosis research centre experience // The Indian Journal of Tuberculosis.— 2007.— Vol. 54, N 3.— P. 117—124.

Інше:  
Тодоріко Лілія Дмитрівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології       
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Е-mail: mutia2@rambler. ru
Стаття надійшла до редакції 21 серпня 2015 р.

 

Определение содержания нитрогена монооксида в периферической крови больных мультирезистентным туберкулезом легких

Л.Д. Тодорико, И.В. Еременчук, А.П. Пужанская

ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы

Цель работы — оценка уровня нитрогена монооксида у больных мультирезистентным туберкулезом (МРТБ) легких с определением его роли в формировании системной воспалительной реакции и пути коррекции.
Материалы и методы. Обследованы 43 больных МРТБ легких. В 1-ю группу вошел 21 пациент. Их лечили по стандарту этиотропной химиотерапии с включением гепатопротектора «Карсил» по 1—2 таблетки 3 раза в сутки в течение 2 мес. Во 2-ю группу вошли 20 практически здоровых лиц (ПЗЛ) и 22 больные, которым назначали донатор нитрогена монооксида «Тивортин» (ООО «Юрия-Фарм»). В течение 10 сут внутривенно вводили по 100 мл 4,2 % раствора для инфузий. После 10 сут перерыва введение продлили еще на 10 сут по предыдущей схеме на фоне назначения «Карсила».
Результаты и обсуждение. У больных МРТБ легких снижен уровень нитрогена монооксида в периферической крови на 46 % относительно ПЗЛ, наблюдается истощение субстрата для синтеза нитрогена монооксида (L-аргинин), что связано со специфической воспалительной реакцией и гиперстимуляцией индуцибельной NO-синтазы. Назначение донатора нитрогена монооксида «Тивор­тина» в интенсивную фазу способствует достоверному повышению данного показателя.
Выводы. У больных МРТБ легких наблюдается снижение уровня нитрогена монооксида. Вероятному повышению его содержания (на 37,2 %; р1 < 0,001) способствует назначение «Тивортина» в интенсивную фазу химиотерапии.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез легких, нитрогена монооксид, патогенетическая терапия, «Тивортин».

Список литературы:  
1.    Кужко М.М., Шевченко О.С., Бутов Д.О. та ін. Особливості синтезу і метаболізму оксиду азоту у хворих з рецидивом та вперше діагностованим туберкульозом легень під час ін­­тенсивної фази лікування // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2013.— № 1 (12).— С. 30—34.
2.    Остапченко Л.І., Синельник Т.Б., Рибальченко Т.В., Ри­­бальченко В.К. Біохімічні механізми апоптозу.— ВПЦ «Київський університет», 2010.— 310 с.
3.    Покровский В.И. Оксид азота, его физиологические и патофизиологические свойства // Тер. арх.— 2005.— № 1.— С. 82—87.
4.    Стрелис А.К., Новицкий В.В., Уразова О.И. и др. Продукция оксида азота мононуклеарами крови у больных лекарст­венно-чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом легких // Бюл. сиб. мед.— 2006, № 4.— С. 57—64.
5.    Тодоріко Л.Д. Особливості еволюції імунопатогенезу лі­­карсько-стійкого туберкульозу // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.— 2014.— № 3.— С. 16—20.
6.    Филиппова Н.А., Каминская Л.Ю., Михаленкова И.В. Про­дукты NO-синтазной активности и воспаление дыхательных путей: метаболизм, патофизиологическая роль при аллергических заболеваниях // Клин. лаб. диагност.— 2006.— № 8.— С. 3—9.
7.    Ярошенко Т.Я. Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками: автореф. дис. …канд. біолог. наук: 03.00.04 «Біохімія».— Львів, 2007.— 22 с.
8.    Van Beek S.C., Nhung N.V., Sy D.N. et al. Measurement of exhaled nitric oxide as a potential screening tool for pulmonary tuberculosis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2011.— Vol. 15, N 2.— P. 185—192.
9.    Thomas A. Management of multidrug resistance tuberculosis in the field : tuberculosis research centre experience // The Indian Journal of Tuberculosis.— 2007.— Vol. 54, N 3.— P. 117—124.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

20. Матеріали конференції

 

Ліпопероксидація у хворих на туберкульоз легень

В.І. Сливка

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Одним з універсальних механізмів ушкодження клітинних мембран є пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ), надмірній активізації якого в нормі запобігають фактори системи антиоксидантного захисту. До мембранозв’язувальних ферментів, що беруть участь в утворенні продуктів ПОЛ, належать ліпоокси- та циклооксигенази. Процеси ліпопероксидації змінюють структуру та фосфоліпідний склад мембран клітин, що негативно впливає на клітинну імунну відповідь унаслідок ушкодження механізмів передачі інформації від позаклітинних регуляторів до внутрішньоклітинних ефекторних систем.

Ключові слова: туберкульоз легень, протитуберкульозні препарати, пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист.

Список літератури:  
1.    Адамбеков Д.А., Литвинов В.И., Мамбетов К.Б. и др. Им­­мунологический статус больных туберкулезом пожилого и старческого возраста и его изменения в процессе комплекс­ного лечения с использованием Т-активина // Пробл. туб.— № 5.— 2008.— С. 46—48.
2.    Бабак О.Я., Фадеєнко Г.Д., Фролов В.М., Гришко Л.Ю. Показники перекисного окиснення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні антигомотоксичних препаратів // Укр. морфол. альманах.— 2010.— Т. 8, № 4.— С. 3—8.
3.    Бескова А.И., Байарстанова К.А., Семенов А.А. Поражение бронхов у больных с впервые выявленным туберкулезом легких // Пробл. туб.— 2010.— № 8.— С. 70.
4.    Бутов Д.О. Зміни деяких показників оксидантно-анти­оксидантної системи у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень при застосуванні органозберігаючої фармакотерапії // Експер. і клін. мед.— 2009.— № 4.— С. 53—56.
5.    Бялик И.Б. Полихимиотерапия больных деструктивным тубер­ку­лезом // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 1.— С. 42—46.
6.    Войеков В.Л. Активные формы кислорода— патогены или целители? // Клин. геронтол.— 2003.— № 3.— С. 27—40.
7.    Грищук Л.А., Марущак М.І. Динаміка перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в щурів при гострому ураженні легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2011.— № 2.— С. 16—19.
8.    Ена Я.М., Шелест Л.Ю., Шкапко В.Д. и др. Внутрисосудис­тое свертывание крови при заболеваниях органов дыхания // Патол. физиол. и эксперим. тер.— 2010.— № 3.— С. 138—141.  
9.    Жадан В.М. Оцінка деяких показників оксидантно-анти­оксидантної системи у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2011.— № 2.— С. 34—36.
10.    Зенков Н.К., Кандалинцева Н.В., Ланкин В.З. Фенольные биоантиоксиданты.— Новосибирск, 2003.— 328 с.
11.    Каминская Г.О., Блонская Г.Ю., Пуряева Н.Л., Ловачева О.В. Механизмы развития антипротеолитической недостаточности при туберкулезе и неспецифических заболеваниях легких // Пробл. туб.— 2011.— № 6.— С. 55—58.
12.    Лемко І.С., Габор М.Л., Решетар Д.В. та ін. Процеси перекисного окислення ліпідів та стан активності супероксиддисмутази у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з вторинною імунною недостатністю // Укр. пульмонол. журн.— 2006.— № 3.— С. 20—22.
13.    Отчич О.О., Мажак К.Д., Санагурський Д.І. Оцінка окремих показників прооксидантно-антиоксидантної  рівноваги кро­­ві при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень // Біол. студії.— 2010.— Т. 4, № 3.— С. 45—54.
14.    Растворов О.А., Абрамов А.В., Бєлєнічев І.Ф. та ін. Особ­ливості перекисного окиснення білків у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, у порівнянні з хворими на туберкульоз і ВІЛ/СНІД // Запоріж. мед. журн.— 2011.— Т. 13, № 3.— С. 34—37.
15.    Сиренко И.А., Шматько С. А. Состояние перекисного окисления липидов у детей и подростков с активным туберкулезом органов дыхания // Укр. пульмон. журн.— 2004.— № 1.— С. 40—42.
16.    Соодаева С.К. Свободнорадикальные механизмы повреждения при болезнях органов дыхания // Пульмонология.— 2012.— № 1.— С. 5—10.
17.    Тольденберг Ю.И., Кокосов А.Н., Тищенко В.П. и др. Свободно-радикальное окисление в генезе болезней органов дыхания // Пульмонология.— 2011.— № 1.— С. 50—53.
18.    Фархутдинов У.Р. Состояние процессов свободнорадикального окисления и возможности их коррекции у больных неспецифическими заболеваниями легких: автореф. дис. …д-ра мед. наук.— СПб, 2003.— 44 с.
19.    Худзик Л.Е., Морозова Т.И. Применение препаратов ингибиторов протеолитических ферментов при бронхолегочных заболеваниях // Пробл. туб.— 2008.— № 1.— С. 68—71.
20.    Чучалин А.Г. Система оксиданты—антиоксиданты и пути медикаментозной коррекции // Пульмонология.— 2004.— № 2.— С. 111—115.
21.    Hernandez-Pando R., Orozco H., Arriga K. et al. Analysis of the local kinetics and localization of IL-1 alpha/tumor-necrosis factor-alpha and transforming growth factor-beta, during the course of experimental pulmonary tuberculosis // Immunology.— 2006.— Vol. 90, N 4.— P. 607—617.
22.    Nakanishi S. Mammalian tachykinin receptors // Annu. Rev. Neuro-sci.— 2011.— Vol. 14.— P. 123—136.
23.    Neiber K., Baumgarten С.R., Rathsack R. et al. Substance P and beta-endorphin-like immunoreactivity in lavage fluid of subjects with and without allergic asthma // J. Allergy Clin. Immunol.— 2012.— Vol. 90.— P. 646—654.
24.    Schuling M., Zuidhof A.B., Zaagsma J., Meurs H. Involvement of Tachykinin NK1 Receptor in the Development of Allergen-induced Airway Hyperreactivity and Airway Inflammation in Conscious, Unrestrained Guinea Pigs // Amer. J. Respir. Crit. Care Med.— 2009.— Vol. 159.— P. 423—430.
25.    Shlchi I., Sato A., Chlda K. et al. Chemotheraple evaluation of pulmonary tuberculosis patients with a complication of hepatic dysfunction // Kek-kaku.— 2011.— Vol. 66, N 4.— P. 19—27.   

Інше:  
Сливка Віктор Іванович, к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії та пульмонології   
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Е-mail: pulmonology@bsmu.edu.ua
Стаття надійшла до редакції 21 серпня 2015 р.

 

Липопероксидация у больных туберкулезом легких

В.И. Слывка

ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы

Одним из универсальных механизмов повреждения клеточных мембран является перекисное окисление липидов (ПОЛ), чрезмерную активацию которого в норме предотвращают факторы системы антиоксидантной защиты. К мембраносвязывающим ферментам, участвующим в образовании продуктов ПОЛ, относятся липоокси- и циклооксигеназы. Процессы липопероксидации изменяют структуру и фосфолипидный состав мембран клеток, что отрицательно влияет на клеточный иммунный ответ вследствие повреждения механизмов передачи информации от внеклеточных регуляторов к внутриклеточным эффекторным системам.

Ключевые слова: туберкулез легких, противотуберкулезные препараты, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита.

Список литературы:  
1.    Адамбеков Д.А., Литвинов В.И., Мамбетов К.Б. и др. Им­­мунологический статус больных туберкулезом пожилого и старческого возраста и его изменения в процессе комплекс­ного лечения с использованием Т-активина // Пробл. туб.— № 5.— 2008.— С. 46—48.
2.    Бабак О.Я., Фадеєнко Г.Д., Фролов В.М., Гришко Л.Ю. Показники перекисного окиснення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні антигомотоксичних препаратів // Укр. морфол. альманах.— 2010.— Т. 8, № 4.— С. 3—8.
3.    Бескова А.И., Байарстанова К.А., Семенов А.А. Поражение бронхов у больных с впервые выявленным туберкулезом легких // Пробл. туб.— 2010.— № 8.— С. 70.
4.    Бутов Д.О. Зміни деяких показників оксидантно-анти­оксидантної системи у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень при застосуванні органозберігаючої фармакотерапії // Експер. і клін. мед.— 2009.— № 4.— С. 53—56.
5.    Бялик И.Б. Полихимиотерапия больных деструктивным тубер­ку­лезом // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 1.— С. 42—46.
6.    Войеков В.Л. Активные формы кислорода— патогены или целители? // Клин. геронтол.— 2003.— № 3.— С. 27—40.
7.    Грищук Л.А., Марущак М.І. Динаміка перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в щурів при гострому ураженні легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2011.— № 2.— С. 16—19.
8.    Ена Я.М., Шелест Л.Ю., Шкапко В.Д. и др. Внутрисосудис­тое свертывание крови при заболеваниях органов дыхания // Патол. физиол. и эксперим. тер.— 2010.— № 3.— С. 138—141.  
9.    Жадан В.М. Оцінка деяких показників оксидантно-анти­оксидантної системи у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2011.— № 2.— С. 34—36.
10.    Зенков Н.К., Кандалинцева Н.В., Ланкин В.З. Фенольные биоантиоксиданты.— Новосибирск, 2003.— 328 с.
11.    Каминская Г.О., Блонская Г.Ю., Пуряева Н.Л., Ловачева О.В. Механизмы развития антипротеолитической недостаточности при туберкулезе и неспецифических заболеваниях легких // Пробл. туб.— 2011.— № 6.— С. 55—58.
12.    Лемко І.С., Габор М.Л., Решетар Д.В. та ін. Процеси перекисного окислення ліпідів та стан активності супероксиддисмутази у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з вторинною імунною недостатністю // Укр. пульмонол. журн.— 2006.— № 3.— С. 20—22.
13.    Отчич О.О., Мажак К.Д., Санагурський Д.І. Оцінка окремих показників прооксидантно-антиоксидантної  рівноваги кро­­ві при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень // Біол. студії.— 2010.— Т. 4, № 3.— С. 45—54.
14.    Растворов О.А., Абрамов А.В., Бєлєнічев І.Ф. та ін. Особ­ливості перекисного окиснення білків у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, у порівнянні з хворими на туберкульоз і ВІЛ/СНІД // Запоріж. мед. журн.— 2011.— Т. 13, № 3.— С. 34—37.
15.    Сиренко И.А., Шматько С. А. Состояние перекисного окисления липидов у детей и подростков с активным туберкулезом органов дыхания // Укр. пульмон. журн.— 2004.— № 1.— С. 40—42.
16.    Соодаева С.К. Свободнорадикальные механизмы повреждения при болезнях органов дыхания // Пульмонология.— 2012.— № 1.— С. 5—10.
17.    Тольденберг Ю.И., Кокосов А.Н., Тищенко В.П. и др. Свободно-радикальное окисление в генезе болезней органов дыхания // Пульмонология.— 2011.— № 1.— С. 50—53.
18.    Фархутдинов У.Р. Состояние процессов свободнорадикального окисления и возможности их коррекции у больных неспецифическими заболеваниями легких: автореф. дис. …д-ра мед. наук.— СПб, 2003.— 44 с.
19.    Худзик Л.Е., Морозова Т.И. Применение препаратов ингибиторов протеолитических ферментов при бронхолегочных заболеваниях // Пробл. туб.— 2008.— № 1.— С. 68—71.
20.    Чучалин А.Г. Система оксиданты—антиоксиданты и пути медикаментозной коррекции // Пульмонология.— 2004.— № 2.— С. 111—115.
21.    Hernandez-Pando R., Orozco H., Arriga K. et al. Analysis of the local kinetics and localization of IL-1 alpha/tumor-necrosis factor-alpha and transforming growth factor-beta, during the course of experimental pulmonary tuberculosis // Immunology.— 2006.— Vol. 90, N 4.— P. 607—617.
22.    Nakanishi S. Mammalian tachykinin receptors // Annu. Rev. Neuro-sci.— 2011.— Vol. 14.— P. 123—136.
23.    Neiber K., Baumgarten С.R., Rathsack R. et al. Substance P and beta-endorphin-like immunoreactivity in lavage fluid of subjects with and without allergic asthma // J. Allergy Clin. Immunol.— 2012.— Vol. 90.— P. 646—654.
24.    Schuling M., Zuidhof A.B., Zaagsma J., Meurs H. Involvement of Tachykinin NK1 Receptor in the Development of Allergen-induced Airway Hyperreactivity and Airway Inflammation in Conscious, Unrestrained Guinea Pigs // Amer. J. Respir. Crit. Care Med.— 2009.— Vol. 159.— P. 423—430.
25.    Shlchi I., Sato A., Chlda K. et al. Chemotheraple evaluation of pulmonary tuberculosis patients with a complication of hepatic dysfunction // Kek-kaku.— 2011.— Vol. 66, N 4.— P. 19—27.   

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

21. Матеріали конференції

 

Структура коморбідної патології у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень на етапі санаторно-курортного лікування

М.М. Юсупалієва

Медична академія імені С.І. Георгієвського, Сімферополь

Мета роботи — вивчення структури супутніх захворювань у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), направлених на санаторно-курортне лікування, а також оцінка адекватності виявлення коморбідної патології в лікувальних установах за місцем відбору.
Матеріали та методи. Обстежено 312 хворих із ХОЗЛ I—III стадії (групи А, В, С за класифікацією GOLD-2014), проаналізовано медичну документацію та дані лабораторного, функціонального, інструментального й рентгенологічного досліджень, виконаних протягом останнього місяця.
Результати та обговорення. Встановлено, що всі пацієнти мали від 1 до 7 супутніх захворювань, при цьому у 59,3 % одночасно було мінімум 3 хвороби, крім ХОЗЛ. Найчастішими коморбідними станами були захворювання серцево-судинної системи (58,0 %) і органів травлення (41,7 %). Констатовано значну гіподіагностику на амбулаторному етапі цукрового діабету й метаболічного синдрому. Також нікого із 312 хворих із ХОЗЛ не обстежували за місцем проживання щодо виявлення остеопорозу й можливих порушень у психічній сфері.
Висновки. У хворих на ХОЗЛ у більшості випадків (59,3 %) була констатована одночасна наявність трьох та більше соматичних хвороб.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, коморбідні стани, санаторно-курортне лікування.

Список літератури:  
1.    Гашинова К.Ю. Системні прояви та коморбідність у амбулаторних пацієнтів з ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 2.— С. 41—45.
2.    Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2014 г.): пер. с англ. / Под ред. А.С. Белевского.— М.: Российское респираторное общество, 2015.— 92 с.
3.    Крахмалова О.О. Ведення пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та ішемічною хворобою серця: невирішені питання // Укр. пульмонол. журн.— 2015.— № 1.— С. 52—57.  
4.    Мостовий Ю.М., Распутіна Л.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія: особливості клінічного перебігу, тактика лікування // Укр. пульмонол. журн.— 2010.— № 1.— С. 23.
5.    Островський М.М., Герич П.Р. До питання поліморбідності та коморбідності у хворих на ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 4.— С. 19—24.
6.    Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни  легких / Под. ред. А.Г. Чучалина.— М.: Российское респираторное общество, 2013.— 37 с.
7.    Ячник А.І., Свінціцький А.С., Шупер С.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічна хвороба серця: паралелі  і  перехрестя коморбідності // Укр. пульмонол. журн.— 2014.— № 4.— С. 38—42.   
8.    Bolton C.E., Ionescu A.A., Shiels K.M. et al. Associated loss of fat-free mass and bone mineral density in chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med.—  2004.— Vol. 170.— Р. 1286—1293.
9.    Fabbri L.M., Luppi F., Beghe B., Rabe K.F. Complex chronic comorbidities of COPD // Eur. Respir. J.— 2008.— Vol. 31.— Р. 204—212.
10.    Mannino D.M., Thorn D., Swensen А., Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension, and cardiovascular disease in chronic obstructive pulmonary disease // Eur. Respir. J.— 2008.— Vol. 32.— P. 962—969.

Інше: Стаття надійшла до редакції 13 липня 2015 р.

 

Структура коморбидной патологии у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких на этапе санаторно-курортного лечения

М.М. Юсупалиева

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Симферополь

Цель работы — изучение структуры сопутствующих заболеваний у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), направленных на санаторно-курортное лечение, а также оценка адекватности выявления коморбидной патологии в лечебных учреждениях по месту отбора.
Материалы и методы. Обследовано 312 больных с ХОБЛ I—III стадии (группы А, В, С по классификации GOLD-2014), проведен анализ медицинской документации и данных лабораторного, функционального, инструментального и рентгенологического исследований, выполненных в течение последнего месяца.
Результаты и обсуждение. Установлено, что все пациенты имели от 1 до 7 сопутствующих заболеваний, при этом 59,3 % страдали одновременно минимум тремя болезнями, помимо ХОБЛ. Наиболее частыми коморбидными состояниями были заболевания сердечно-сосудистой системы (58,0 %) и пищеварительного канала (41,7 %). Конс­татирована значительная гиподиагностика на амбулаторном этапе сахарного диабета и метаболического синдрома. Также никто из 312 больных с ХОБЛ не был обследован по месту жительства на предмет выявления остеопороза и возможных нарушений в психической сфере.
Выводы. У больных с ХОБЛ в большинстве случаев (59,3 %) было констатировано одновременное наличие трех и более соматических заболеваний.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, коморбидные состояния, сана­торно-курортное лечение.

Список литературы:  
1.    Гашинова К.Ю. Системні прояви та коморбідність у амбулаторних пацієнтів з ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн.— 2013.— № 2.— С. 41—45.
2.    Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2014 г.): пер. с англ. / Под ред. А.С. Белевского.— М.: Российское респираторное общество, 2015.— 92 с.
3.    Крахмалова О.О. Ведення пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень та ішемічною хворобою серця: невирішені питання // Укр. пульмонол. журн.— 2015.— № 1.— С. 52—57.  
4.    Мостовий Ю.М., Распутіна Л.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія: особливості клінічного перебігу, тактика лікування // Укр. пульмонол. журн.— 2010.— № 1.— С. 23.
5.    Островський М.М., Герич П.Р. До питання поліморбідності та коморбідності у хворих на ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 4.— С. 19—24.
6.    Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни  легких / Под. ред. А.Г. Чучалина.— М.: Российское респираторное общество, 2013.— 37 с.
7.    Ячник А.І., Свінціцький А.С., Шупер С.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічна хвороба серця: паралелі  і  перехрестя коморбідності // Укр. пульмонол. журн.— 2014.— № 4.— С. 38—42.   
8.    Bolton C.E., Ionescu A.A., Shiels K.M. et al. Associated loss of fat-free mass and bone mineral density in chronic obstructive pulmonary disease // Am. J. Respir. Crit. Care Med.—  2004.— Vol. 170.— Р. 1286—1293.
9.    Fabbri L.M., Luppi F., Beghe B., Rabe K.F. Complex chronic comorbidities of COPD // Eur. Respir. J.— 2008.— Vol. 31.— Р. 204—212.
10.    Mannino D.M., Thorn D., Swensen А., Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension, and cardiovascular disease in chronic obstructive pulmonary disease // Eur. Respir. J.— 2008.— Vol. 32.— P. 962—969.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

22. Некрологи

 

Пам’яті Світлани Олександрівни Черенько

Світлана Олександрівна Черенько народилася 17 січня 1961 року у великій родині в місті Ірпені Київської області. Ще в шкільні роки виявила себе як активна й допитлива учениця. А втім, з усіх предметів надавала перевагу біології, мріяла про медичну або біологічну освіту, працювала із задоволенням в оранжереї. За­­хоплювалася науково-популярним виданням «По­дорож в країну мікробів» словацького вченого В. Бетіна. Власне, цій книжці судилося стати дороговказом у її житті — Світлана Олек­сандрівна 1978 року вступила в Київський ме­­дичний інститут. Студентські роки були радісними й насиченими різноманітними подіями, відкриттями, спілкуванням із друзями. В 1985-му вона закінчила ВНЗ з відзнакою. Подальший професійний шлях випускниця престижного за­­кладу почала торувати в царині лікування тяжких інфекційних хвороб — мультирезистентного туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. І проліг він через усе життя, перетворившись на широку дорогу, яку проклала ця непересічна жінка протягом короткого віку, відведеного їй Всевишнім.

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України
Редакція журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція»

 

Памяти Светланы Александровны Черенько

Светлана Александровна Черенько родилась 17 января 1961 года в большой семье в городе Ирпене Киевской области. Еще в школьные годы проявила себя как активная и любознательная ученица. А впрочем, из всех предметов предпочитала биологию, мечтала о медицинском или биологическом образование, работала с удовольствием в оранжерее. Увлекалась научно-популярным изданием «Путешествие в страну микробов» словацкого ученого В. Бетина. Собственно, этой книге суждено стать путеводной звездой в ее жизни — Светлана Александровна 1978 году поступила в Киевский медицинский институт. Студенческие годы были радостными и насыщенными разнообразными событиями, открытиями, общением с друзьями. В 1985-м она закончила ВУЗ с отличием. Дальнейший профессиональный путь выпускница престижного заведения начала протаптывать в области лечения тяжелых инфекционных болезней — мультирезистентного туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. И пролег он через всю жизнь, превратившись в широкую дорогу, которую проложила эта незаурядная женщина в течение короткого возраста, отведенного ей Всевышним.

Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Украины
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины
Редакция журнала «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

23. Некрологи

 

Пам’яті Миколи Григоровича Бойка

Десятого листопада 2015 року на 67-му році пішов із життя завідувач кафедри фтизіатрії зі шкірними та венеричними хворобами Вищого державного навчального закладу України «Ук­­раїн­ська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор Микола Григоро­вич Бойко.

 

Памяти Николая Григорьевича Бойко

Десятого ноября 2015 года на 67-м году ушел из жизни заведующий кафедрой фтизиатрии с кожными и венерическими болезнями Высшего государственного учебного заведения Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», доктор медицинских наук, профессор Николай Григорьевич Бойко.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»