Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(26) // 2016

 

Обкладинка

 

1. Ювілеї

 

Національному медичному університету імені О.О. Богомольця — 175 років

Офіційна історія закладу розпочалася у 1841 р., коли при Імператорському Уні­вер­ситеті Святого Володимира в Києві було створено медичний факультет.
Наглядову раду НМУ імені О.О. Богомольця очолює Голова Комітету Національної премії імені Тараса Шевченка, громадський діяч, лікар, письменник, публіцист, політик, професор Юрій Щербак.
Університет об’єднує 10 факультетів та 87 ка­­федр, 2 НДІ, Навчально‑науковий центр — Укра­їнський тренінговий центр сімейної медицини, Інститут післядипломної освіти.
В Університеті навчаються близько 14 тис. студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, ма­­гістрів, лікарів (провізорів)‑інтернів, зокрема понад 1500 студентів із 64 країн.
У закладі працюють понад 1200 викладачів, з них 29 академіків та членів‑кореспондентів державних академій, зокрема 2 академіки НАН Ук­­раїни, 5 академіків НАМН України та 1 академік НАПН України, 3 члени‑кореспонденти НАН Ук­­раїни, 14 членів‑кореспондентів НАМН Ук­­раї­ни та 5 членів‑кореспондентів НАПН Украї­ни, 18 академіків АНВО України, 15 академіків Укра­­їнської академії наук, 1 академік Україн­ської ЕАН, 1 академік Української Академії еко­­номічної кібернетики, 1 академік Інженерної ака­демії України, 228 докторів наук, з них 163 про­­фесори, 968 кандидатів наук, з них 408 доцентів.
За роки існування закладом підготовлено по­­над 85 тис. фахівців, зокрема понад 3 тис. із 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу  та в усіх регіонах України. Кожен четвертий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ.
НМУ імені О.О. Богомольця є координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.
Сьогодні Університет — це високопрофесійний науково‑педагогічний колектив, один із най­потужніших у вищій медичній школі України, який згідно з рейтингом за проектом ЮНЕСКО «Топ‑200 Україна» посідає VІІІ місце серед ВМ(Ф)НЗ України.
Університет першим у країні перейшов на підготовку лікарів за новою методологією — європейською кредитно‑трансферною системою (ECTS). Унікальний міжнародний освітній до­­ку­мент — Diploma Supplement — Додаток до диплому європейського зразка у 2011—2016 рр. отримали понад 3000 випускників.
Щорічно близько 1300 випускників університету поповнюють заклади вітчизняної системи охорони здоров’я та зарубіжних країн, близько 500 випускників, які навчалися за державним замовленням, одержують направлення на працевлаштування в первинну ланку охорони здо­­ров’я, зокрема у сільську місцевість.
Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на понад 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернет‑центром, 28 комп’ютерних класів, студентське містечко та 6 корпусів гуртожитків, 2 пункти громадського харчування, санаторій‑профілакторій на 75 місць, оздоровчо‑спортивний табір «Медик», де студенти безкоштовно відпочивають у літній період.
Стоматологічний медичний центр на 300 крісел — один з найпотужніших у Європі. Щорічно до центру звертаються близько 300 тис. відвідувачів.
У закладі функціонують 8 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 17 спеціальностями. В 2015 р. підготовлено 19 докторів та 79 кандидатів наук, з них 8 докторських та 47 кандидатських дисертацій захищено в спеціалізованих радах закладу.
У 2015 р. НМУ із показником 24 індексу Гірша посів 16‑те місце в рейтингу ВНЗ України (станом на 22 грудня 2014 р. — 17‑те місце із показником 23 індексу Гірша).
В Університеті працює Наукова координаційна рада, нове Положення про яку було затверд­жено Наказом Ректора від 26.05.2015 р..
Фахівцями Університету зроблено понад 9 тис. доповідей, зокрема понад 2,5 тис. на міжнародних форумах. Опубліковано близько 10 тис. статей, зокрема понад 2 тис. у зарубіжних фахових виданнях.
Клінічні кафедри університету розташовано на 142 базах, де розгорнуто 8,4 тис. ліжок, щорічно лікуються близько 150 тис. хворих, проводиться до 70 тис. оперативних втручань, приймається 15 тис. пологів.
Постійно вдосконалюється матеріально‑технічне забезпечення закладу. В навчальному процесі використовується понад 1400 комп’ютерів, що відповідає нормативам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і МОЗ України та є кращим показником у галузі.
Заклад уклав 37 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями і закладами, є співзасновником Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і Півден­но‑Схід­ної Європи (Італія), Східно‑Євро­пейсь­кої мережі університетів (Польща), учасником 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів.
Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально‑наукова програма з підготовки молодих учених. Університет активно співпрацює з ВООЗ та ЄРБ ВООЗ.
Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства».
Спільно з Ланчжоуським університетом (КНР) та Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу реалізуються навчально‑наукові програми з підготовки молодих вчених.
НМУ першим серед ВМНЗ України включено до Консорціуму університетів з питань Гло­­бальної охорони здоров’я.
Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування, духовності та різнобічному вихованню майбутніх фахівців. За новим Законом України «Про вищу освіту» студенти Університету розробили та затвердили Кон­фе­ренцією студентів (19.03.2015) нове Положення «Про студентське самоврядування НМУ імені О.О. Богомольця». Конференцією студентів шля­хом прямого таємного голосування обрано голову Студентського Парламенту та голів Сту­дентських Рад факультетів (06.11.2015).
Активно працює Міжнародний культурний центр НМУ, який об’єднує 22 колективи художньої самодіяльності, зокрема 7 народних.
Близько 2 тис. студентів займаються в 19 спортивних секціях. У НМУ навчаються видатні спортсмени — переможці світових та європейських чемпіонатів, рекордсмени Книги Гіннеса.
Багатоаспектна діяльність закладу висвітлюється на тримовному web‑порталі НМУ, в університетській газеті «Медичні кадри».
НМУ імені О.О. Богомольця є багаторазовим переможцем Всеукраїнського рейтингу ВМНЗ України, міжнародних виставок навчальних за­­кладів, на яких у 2005 — 2016 рр. отримано 29 золотих медалей. Закладу присвоєно почесні звання «Лідер сучасної освіти», «Лідер у створенні сучасних засобів навчання», «Лідер національної освіти».
У 2015 р. НМУ імені О.О. Богомольця першим серед вищих медичних навчальних закла­дів України пройшов сертифікацію з управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та отримав Міжнародний сертифікат якості.
В Університеті навчалися і працювали все­світньо відомі вчені В.О. Бец, О.П. Вальтер, В.О. Караваєв, В.П. Образцов, Ф.Г. Яновський, М.І. Кримов, М.В. Скліфосовський, М.Д. Стра­жеско, О.В. Корчак‑Чепурківський, О.О. Бого­молець, Л.В. Громашевський, В.А. Субботін, ви­­датні особистості — Святитель Лука (В.Ф. Вой­но‑Ясенецький), лауреат Нобелівської премії, всесвітньо відомий кардіолог Є.І. Чазов, академіки М.М. Амосов, А.П. Ромоданов, Є.Г. Гон­­чарук, письменники М.О. Булгаков, В.І. Ко­­ро­тич, Ю.М. Щербак, лікар‑космонавт О.Ю. Атьков.
На адміністративному корпусі Університету на честь бійця батальйону «Айдар» Володимира Юричка відкрито меморіальну дошку, започатковано міжуніверситетський волейбольний турнір імені Володимира Юричка, аудиторія № 4 морфологічного корпусу носить ім’я Воло­ди­мира, а найкращі студенти Університету вже двічі поспіль ставали лауреатами та отримали іменну стипендію імені Володимира Юричка.

 

Национальному медицинскому университету имени А.А. Богомольца — 175 лет

Официальная история заведения началась в 1841 г., когда при Императорском Университете Святого Владимира в Киеве был создан медицинский факультет.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

2. Ювілеї

 

Юрій Віленський — літописець української медицини

Знаний український вчений, лікар-фтизіатр, письменник та журналіст Юрій Віленський відзначає своє 85-річчя. Редакційна колегія журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» вітає шановного Юрія Георгійовича і щиро зичить міцного здоров’я, творчого натхнення та нових цікавих досліджень з історії медицини в Україні.

 

Юрий Виленский — летописец украинской медицины

Известный украинский ученый, врач-фтизиатр, писатель и журналист Юрий Виленский отмечает свое 85-летие. Редакционная коллегия журнала «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция» поздравляет уважаемого Юрия Георгиевича и искренне желает крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых интересных исследований по истории медицины в Украине.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

3. ювілеї

 

80-річний ювілей професора Йосипа Борисовича Бялика

Бялик Йосип Борисович народився 5 червня 1936 р. р. в Києві в родині лікарів. У 1954 р. закінчив зі срібною медаллю середню школу, а в 1960 р. з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту. У 1960-1962 рр. працював у Чернігівському облтубдиспансері, де сформувався як лікар-фтизіатр.

 

80-летний юбилей профессора Иосифа Борисовича Бялика

Иосиф Борисович Бялик родился 5 июня 1936 г. в г. Киеве в семье врачей. В 1954 г. закончил с серебряной медалью среднюю школу, а в 1960 г. — с отличием лечебный факультет Киевского медицинского института.  В 1960—1962 гг. работал в Черниговском облтубдиспансере, где сформировался как врач-фтизиатр.
В 1962 г. поступил на работу в Украинский научно-исследовательский институт туберкулеза и грудной хирургии (ныне ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины»), где проработал 53 года, пройдя путь от младшего до главного научного сотрудника.
Главным направлением научной деятельности И.Б. Бялика являлось изучение действия про­тивотуберкулезных препаратов и их различных сочетаний (в лабораторных и клинических условиях), разработка высокоэф­фек­тив­ных режимов химиотерапии у больных с раз­личными формами туберкулеза легких, воп­росов этапности, длительности, преемственности и ор­­ганизации лечения больных туберкулезом.
В начале своей научной деятельности И.Б. Бя­лик изучал действие таких новых в тот период про­тивотуберкулезных препаратов, как этионамид, протионамид, циклосерин, пиразинамид, канамицин, виомицин и др., называвшихся тогда препаратами II ряда. На эту тему в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Последующие годы И.Б. Бялик посвятил изучению и разработке различных режимов химиотерапии у больных хроническими деструк­тив­ными формами туберкулеза легких, экспери­ментально-клиническому изучению появив­­ших­ся тогда рифампицина и этамбутола, определению оптимальной методики их применения, разработке вопросов химиотерапии больных, выделяющих лекарственно-устойчивые формы микобактерий туберкулеза, что было обобщено в защищенной в 1982 г. докторской диссертации на тему: «Химиотера­пия хронического деструктивного туберкулеза легких рифампицином, этамбутолом и препаратами второго ряда в различных режимах».
В 80—90-х годах прошлого столетия И.Б. Бя­­ликом была разработана полихимиотерапия — высокоэффективный режим лечения больных с лекарственно устойчивыми формами туберку­леза, получивший широкое признание у фтизиатров. Много нового внес И.Б. Бялик и в разработку интенсивных краткосрочных режимов хи­­­миотерапии, позволивших резко сократить сро­ки лечения и обеспечить высокую его эффек­тивность у ранее нелеченных или малолеченных больных деструктивным туберкулезом легких.
Немалый вклад И.Б. Бялика и в разработку интенсивной химиотерапии мультирезистентного ту­­беркулеза легких за счет применения наиболее эффективных фторхинолонов, а также аминогликозидов, этионамида, циклосерина, изониазида, доксициклина, а также использования пнев­моперитонеума.
Результаты научных исследований изложены более чем в 170 научных работах, более чем в 10 методических рекомендациях или пособиях, монографии  и представлены в семи свидетельствах и патентах на изобретения.
Есть все основания считать И.Б. Бялика ведущим украинским ученым в области химиотерапии туберкулеза. Разработанные ученым ре­­жимы хи­­миотерапии внедрены в Украине и за ее пределами. По лекциям, докладам, статьям, методическим рекомендациям и монографии И.Б. Бялика училось не одно поколение фтизиатров. На про­­тяжении 40—45 лет он выступал с докладами практически на всех съездах фтизиат­ров Ук­­раины и бывшего СССР.
В повседневной деятельности И.Б. Бялика много внимания и времени занимали лечебная деятельность, консультативная помощь боль­­ным и противотуберкулезным учреждениям Ук­­раины.
И.Б. Бялик имеет многочисленных учеников и последователей. Шесть из них под его руководством защитили кандидатские диссертации. Многие практические врачи под его руководством проводили свои собственные исследования и широко публиковали эти материалы.
И.Б. Бялик, являясь на протяжении многих лет членом специализированного ученого совета при ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», выполнял большую работу по оценке докторских и кандидатских диссертаций.
Доброжелательностью, трудолюбием, высо­кой эрудицией, чувством ответственности за порученное дело, гуманным отношением к боль­ным и порядочностью И.Б. Бялик снискал к себе глубокое уважение коллег, врачей и боль­ных.

Поздравляем Иосифа Борисовича с юбилеем, желаем ему здоровья, счастья и успехов во всех делах.

Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Украины
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины»
Редакция журнала
«Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

4. Передова стаття

 

Мультирезистентний туберкульоз і ко-інфекція ВІЛ/ТБ: особливості епідемічної ситуації в Україні і Білорусі

Л.Д. Тодоріко1, В.І. Петренко2, С.Б. Вольф3, М.М. Кужко4, І.С. Гельберг3, О.М. Алексо3, І.О. Сем’янів1

1 ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
3 ЗО «Гродненський державний медичний університет», Гродно, Республіка Білорусь
4 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Мета роботи — аналіз епідемічної ситуації з мультирезистентного туберкульозу і ко-інфекції ВІЛ/ТБ в окремо взятих регіонах України і Республіці Білорусь.
Матеріали та методи. Статистичний аналіз офіційних показників, що стосується епідеміології мультирезистентного туберкульозу і ко-інфекції ВІЛ/ТБ в Україні і Республіці Білорусь за останні роки.
Результати та обговорення. Показник захворюваності на активний туберкульоз (ТБ) у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту, в 2014 р. становив в Україні 10,4 на 100 тис. населення, в 2015 р. — 10,3. Показник поширеності активного ТБ в поєднанні з хворобою, зумовленою ВІЛ, по Чернівецькій області в 2014 р. склав 3,4 на 100 тис. населення, 2015 р. — 5,2 (в Україні в 2012 р. — 16,4 на 100 тис. населення). Аналіз показників туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) у Гродненській області показав, що його питома вага серед нових випадків ТБ органів дихання з бактеріовиділенням склала 37,9 %. Питома вага широкої лікарської стійкості серед нових випадків ТБ органів дихання, коли були виявлені мікобактерії туберкульозу, склала 2,2 %.
Висновки. Основними проблемами з реалізації програми протидії захворюванню на ТБ як в Україні, так і в Республіці Білорусь є хіміорезистентний ТБ, який в формі з МЛС-ТБ має тенденцію до зростання у хворих на вперше діагностований ТБ, що є дуже поганою прогностичною ознакою, оскільки супроводжується недостатньою ефективністю лікування, і особливу тривогу викликає зростання коморбідності ВІЛ/ТБ. Пріоритетами в боротьбі з ТБ є пошук нових методів лікування, вдосконалення програм хіміотерапії, впровадження нових протитуберкульозних препаратів.

Ключові слова: туберкульоз, мультирезистентність, захворюваність, поширеність, смертність, ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз.

Список літератури:  
1.    Гельберг И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н. и др. Показатели функции печени у пациентов с МЛУ-туберкулезом и их динамика в процессе химиотерапии.— В кн.: ВИЧ-ассоци­ированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: материалы международной научно-практической конференции 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 176—177.
2.    Гуревич Г.Л., Астровко А.П., Скрягина Е.М. и др. Основные результаты мониторинга и оценки ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в Республике Беларусь.— В кн.: ВИЧ-ассо­циированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: материалы международной науч­но-практической конференции 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 20—22.
3.    Гуревич Г.Л., Скрягина Е.М., Астровко А.П. и др. Итоги реализации государственной программы «Туберкулез» на 2010—2014 годы в Республике Беларусь // ВИЧ-ассоци­иро­ванный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 16—18.
4.    Застосування бедаквіліну у лікуванні форм туберкульозу з множинною лікарською резистентністю: попереднє керівництво / Інтернет-ресурс www.who.int/abont / licensing.
5.    Интернет-ресурс: http:/www.who.int/tb/publications/global report/en.  
6.    Интернет-ресурс: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia; http:www.stoptb.org/assets/documents/global/plan /Global Plan To End TB_The Paradigm Shift_2016—2020_StopTB Partnership.pdf.
7.    Интернет-ресурс: www.who.int/abont/licensing.
8.    Наказ МОЗ України «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» № 1039 від 31.12.2014 р.
9.    Низова Н.Н., Павлова О.В., Терлеева Я.С. Обеспечение устойчивости программ противодействия ТБ и ВИЧ в Ук­­раине в условиях сокращения программ международной технической помощи // ВИЧ-ассоциированный ту­­беркулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 23—24.
10.    Нізова Н.М., Щербінська А.М., Гетьман Л.І. та ін. ВІЛ-ін­­фекція в Україні // Інформ. бюл.— 2015.— № 43.— 112 c.
11.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
12.    Тодорико Л.Д., Петренко В.И., Гришин М.М. Резистент­ность микобактерий туберкулеза — мифы и реальность // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— C. 60—67.
13.    Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник).— К., 2015.— 115 с.
14.    Фещенко Ю.І. Боротьба з туберкульозом в Україні: досягнення і проблеми // Здоров’я України.— 2015.— № 4 (32).— С. 55—51.
15.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О. Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз // Здоров’я України.— 2015.— № 3 (31).— С. 36—37.
16.    Черенько С.О., Манів Л.Я., Погребна М.В. Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 58—63.
17.    Шевченко О.С., Потейко П.І., Ковальова Т.Ф. та ін. Ко-ін­фекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Хар­ківській області за 2014 рік // Туберкульоз, легеневі хво­роби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 89—91.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union). The International Journal of Tuberculosis and lung Disease.— 2015.— Vol. 19, N 12.— P. S1—5588.— Інтернет-ресурс: (capetown.worldlunghealth. org/Abstract_Book_2015-Web.pdf).
19.    Pidverbetska O.V., Тodoriko L.D., Ilchyshyn Т.І. The roentge­nological manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-positive patients // Клін. та експер. патол.— 2015.— Т. 14, N 2.— С. 149—152.
20.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis cont­rol: surveillance, planning, financing-WHO report 2011. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2011.— 411.
Список литературы
1.    Gehlberg IS, Wolff SB, Alex EN. Indicators of liver function in patients with MDR-TB patients and their dynamics in the course of chemotherapy. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:176-177.
2.    Gurevich GL, Astrovko AP, Skryagin EM. Key results of the monitoring and evaluation of HIV-associated tuberculosis in the Republic of Belarus. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:20-22.
3.    Gurevich GL, Skryahyna EM, Astrovko AP. The results of the implementation of the state program «Tuberculosis» for 2010-2014 in the Republic of Belarus. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:16-18.
4.    Zastosuvannya bedakvilinu u likuvanni form tuberkul’ozu z mnozhynnoyu likars'koyu rezystentnistyu: poperednye kerivnytstvo / Internet-resurs: www.who.int/abont / licensing.
5.    Internet-resurs: http:/www.who.int/tb/publications/global report/en.  
6.    Internet-resurs: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia; http:www.stoptb.org/assets/documents/global/plan /Global Plan To End TB_The Paradigm Shift_2016-2020_StopTB Partnership.pdf.
7.    Internet-resurs: www.who.int/abont/licensing.
8.    Nakaz MOZ Ukrayiny «Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Ko-infektsiya (tuberkul’oz/VIL-infektsiya/SNID)» N 1039 vid 31.12.2014 r.
9.    Nizova NN, Pavlova OV, Terleeva YS. Ensuring the sustainability of TB programs and HIV counteraction in Ukraine in terms of reducing the international technical assistance programs. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:23-24.
10.    Nizova NM, Cherbinska AM, Getman LI. HIV-infection in Ukraine (Ukr). Newsletter (Ukr). 2015;43:112.
11.    Petrenko VІ, Protsiuk RG. The problem in tuberkulosis in Ukrain (Ukr). Tuberkulosis, Lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2015;2 (21):16-29.
12.    Todoriko LD, Petrenko V. Grishin MM. Resistance of Mycobacterium tuberculosis - myths and reality (Ukr). Tuberkulosis, Lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2014;1:60-67.
13.    Tuberkul’oz v Ukrayini (analitychno-statystychnyy dovidnyk).K.;2015:115.
14.    Feschenko YI. Combating tuberculosis in Ukraine: achievements and problems (Ukr). Health Ukraine (Ukr). 2015;4(32):55-51.
15.    Feschenko YI, Cherenko SO. New prospects for TB control: Ukraine joined the clinical trials of new treatment regimens of patients with sensitive TB and drug resistant (Ukr). Health Ukraine (Ukr). 2015;3 (31):36-37.
16.    Cherenko SA, Maniwa LY, Pogrebna MV. The use of moxifloxacin modified standard chemotherapy regimens in patients with new cases of co-infection of TB / HIV with concomitant viral hepatitis B and/or C (Ukr). Tuberkulosis, lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2015;4(23):58-63.
17.    Shevchenko OS, Poteyko PІ, Kovalova TF. Co-infection of TB / HIV: epidemiological indicators in Kharkiv region 2014 (Ukr). Tuberculosis, pulmonary disease, HIV-infektsiya (Ukr). 2015;3(22):89-91.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union). The International Journal of Tuberculosis and lung Disease. 2015;19(12):S1-5588. Internet-resurs: (capetown.worldlunghealth. org/Abstract_Book_2015-Web.pdf).
19.    Pidverbetska OV, Тodoriko LD, Ilchyshyn ТІ. The roentge­nological manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-positive patients. Klin ta Eksp. Patol. 2015;14(2):149-152.
20.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis cont­rol: surveillance, planning, financing-WHO report 2011. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2011. 411.

Інше: Тодоріко Лілія Дмитрівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології       
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Е-mail: pulmonology@bsmu.edu.ua

Стаття надійшла до редакції 31 березня 2016 р.

 

Мультирезистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси

Л.Д. Тодорико1, В.И. Петренко2, С.Б. Вольф3, М.М. Кужко4, И.С. Гельберг3, Е.Н. Алексо3, И.А. Семьянив1

1 ВГУЗУ «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы
2 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
3 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Республика Беларусь
4 ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — анализ эпидемической ситуации по мультирезистентному туберкулезу и ко-инфек­ции ВИЧ/ТБ в отдельно взятых регионах Украины и Республике Беларусь.
Материалы и методы. Статистический анализ официальных показателей, касающийся эпидемио­логии мультирезистентного туберкулеза и ко-инфекции ВИЧ/ТБ в Украине и Республике Беларусь за последние годы.
Результаты и обсуждение. Показатель заболеваемости активным туберкулезом (ТБ) в сочетании с болезнью, обусловленной вирусом иммунодефицита, в 2014 г. составлял в Украине 10,4 на 100 тыс. населения, в 2015 г. — 10,3. Показатель распространенности активного ТБ в сочетании с болезнью, обусловленной ВИЧ, по Черновицкой области в 2014 г. составил 3,4 на 100 тыс. населения, в 2015 г. — 5,2 (в Украине в 2012 г. — 16,4 на 100 тыс. населения). Анализ показателей туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) в Гродненской области показал, что его удельный вес среди новых случаев ТБ органов дыхания с бактериовыделением составил 37,9 %. Удельный вес широкой лекарственной устойчивости среди новых случаев ТБ органов дыхания, когда были выявлены микобактерии туберкулеза, составил 2,2 %.
Выводы. Основными проблемами по реализации программы противодействия заболеванию ТБ как в Украине, так и в Республике Беларусь является химиорезистентный ТБ, который в форме со МЛУ-ТБ имеет тенденцию к росту у больных с впервые диагностированным ТБ, что является очень плохим прогностическим признаком, поскольку сопровождается недостаточной эффективностью лечения, и особую тревогу вызывает рост коморбидности ВИЧ/ТБ. Приоритетами в борьбе с ТБ являются поиск новых методов лечения, совершенствование программ химиотерапии, внедрение новых противо­тубер­кулезных препаратов.

Ключевые слова: Туберкулез, мультирезистентность, заболеваемость, распространенность, смертность, ко-инфекция ВИЧ/туберкулез.

Список литературы:  
1.    Гельберг И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н. и др. Показатели функции печени у пациентов с МЛУ-туберкулезом и их динамика в процессе химиотерапии.— В кн.: ВИЧ-ассоци­ированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: материалы международной научно-практической конференции 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 176—177.
2.    Гуревич Г.Л., Астровко А.П., Скрягина Е.М. и др. Основные результаты мониторинга и оценки ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в Республике Беларусь.— В кн.: ВИЧ-ассо­циированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: материалы международной науч­но-практической конференции 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 20—22.
3.    Гуревич Г.Л., Скрягина Е.М., Астровко А.П. и др. Итоги реализации государственной программы «Туберкулез» на 2010—2014 годы в Республике Беларусь // ВИЧ-ассоци­иро­ванный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 16—18.
4.    Застосування бедаквіліну у лікуванні форм туберкульозу з множинною лікарською резистентністю: попереднє керівництво / Інтернет-ресурс www.who.int/abont / licensing.
5.    Интернет-ресурс: http:/www.who.int/tb/publications/global report/en.  
6.    Интернет-ресурс: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia; http:www.stoptb.org/assets/documents/global/plan /Global Plan To End TB_The Paradigm Shift_2016—2020_StopTB Partnership.pdf.
7.    Интернет-ресурс: www.who.int/abont/licensing.
8.    Наказ МОЗ України «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» № 1039 від 31.12.2014 р.
9.    Низова Н.Н., Павлова О.В., Терлеева Я.С. Обеспечение устойчивости программ противодействия ТБ и ВИЧ в Ук­­раине в условиях сокращения программ международной технической помощи // ВИЧ-ассоциированный ту­­беркулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 29—30 октября 2015 г.: тез. докл.— Гродно, 2015.— С. 23—24.
10.    Нізова Н.М., Щербінська А.М., Гетьман Л.І. та ін. ВІЛ-ін­­фекція в Україні // Інформ. бюл.— 2015.— № 43.— 112 c.
11.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16—29.
12.    Тодорико Л.Д., Петренко В.И., Гришин М.М. Резистент­ность микобактерий туберкулеза — мифы и реальность // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1.— C. 60—67.
13.    Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник).— К., 2015.— 115 с.
14.    Фещенко Ю.І. Боротьба з туберкульозом в Україні: досягнення і проблеми // Здоров’я України.— 2015.— № 4 (32).— С. 55—51.
15.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О. Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз // Здоров’я України.— 2015.— № 3 (31).— С. 36—37.
16.    Черенько С.О., Манів Л.Я., Погребна М.В. Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С. 58—63.
17.    Шевченко О.С., Потейко П.І., Ковальова Т.Ф. та ін. Ко-ін­фекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Хар­ківській області за 2014 рік // Туберкульоз, легеневі хво­роби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 3 (22).— С. 89—91.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union). The International Journal of Tuberculosis and lung Disease.— 2015.— Vol. 19, N 12.— P. S1—5588.— Інтернет-ресурс: (capetown.worldlunghealth. org/Abstract_Book_2015-Web.pdf).
19.    Pidverbetska O.V., Тodoriko L.D., Ilchyshyn Т.І. The roentge­nological manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-positive patients // Клін. та експер. патол.— 2015.— Т. 14, N 2.— С. 149—152.
20.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis cont­rol: surveillance, planning, financing-WHO report 2011. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2011.— 411.
Список литературы
1.    Gehlberg IS, Wolff SB, Alex EN. Indicators of liver function in patients with MDR-TB patients and their dynamics in the course of chemotherapy. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:176-177.
2.    Gurevich GL, Astrovko AP, Skryagin EM. Key results of the monitoring and evaluation of HIV-associated tuberculosis in the Republic of Belarus. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:20-22.
3.    Gurevich GL, Skryahyna EM, Astrovko AP. The results of the implementation of the state program «Tuberculosis» for 2010-2014 in the Republic of Belarus. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:16-18.
4.    Zastosuvannya bedakvilinu u likuvanni form tuberkul’ozu z mnozhynnoyu likars'koyu rezystentnistyu: poperednye kerivnytstvo / Internet-resurs: www.who.int/abont / licensing.
5.    Internet-resurs: http:/www.who.int/tb/publications/global report/en.  
6.    Internet-resurs: stbcu.com.ua/2015/hlobal-plan/ http://stbcu.com.ua/2015/sytuatsia; http:www.stoptb.org/assets/documents/global/plan /Global Plan To End TB_The Paradigm Shift_2016-2020_StopTB Partnership.pdf.
7.    Internet-resurs: www.who.int/abont/licensing.
8.    Nakaz MOZ Ukrayiny «Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Ko-infektsiya (tuberkul’oz/VIL-infektsiya/SNID)» N 1039 vid 31.12.2014 r.
9.    Nizova NN, Pavlova OV, Terleeva YS. Ensuring the sustainability of TB programs and HIV counteraction in Ukraine in terms of reducing the international technical assistance programs. HIV-associated TB: epidemiological, clinical and social aspects (Rus): materials of the international scientific-practical conference on October 29-30, 2015 in Grodno: Abstracts. Grodno (Belarus). 2015:23-24.
10.    Nizova NM, Cherbinska AM, Getman LI. HIV-infection in Ukraine (Ukr). Newsletter (Ukr). 2015;43:112.
11.    Petrenko VІ, Protsiuk RG. The problem in tuberkulosis in Ukrain (Ukr). Tuberkulosis, Lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2015;2 (21):16-29.
12.    Todoriko LD, Petrenko V. Grishin MM. Resistance of Mycobacterium tuberculosis - myths and reality (Ukr). Tuberkulosis, Lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2014;1:60-67.
13.    Tuberkul’oz v Ukrayini (analitychno-statystychnyy dovidnyk).K.;2015:115.
14.    Feschenko YI. Combating tuberculosis in Ukraine: achievements and problems (Ukr). Health Ukraine (Ukr). 2015;4(32):55-51.
15.    Feschenko YI, Cherenko SO. New prospects for TB control: Ukraine joined the clinical trials of new treatment regimens of patients with sensitive TB and drug resistant (Ukr). Health Ukraine (Ukr). 2015;3 (31):36-37.
16.    Cherenko SA, Maniwa LY, Pogrebna MV. The use of moxifloxacin modified standard chemotherapy regimens in patients with new cases of co-infection of TB / HIV with concomitant viral hepatitis B and/or C (Ukr). Tuberkulosis, lung disease, HIV-іnfection (Ukr). 2015;4(23):58-63.
17.    Shevchenko OS, Poteyko PІ, Kovalova TF. Co-infection of TB / HIV: epidemiological indicators in Kharkiv region 2014 (Ukr). Tuberculosis, pulmonary disease, HIV-infektsiya (Ukr). 2015;3(22):89-91.
18.    Abstract book 46th World Conference on Lung Health of the Internanional Union Against Tuberculosis and lung Disease (The Union). The International Journal of Tuberculosis and lung Disease. 2015;19(12):S1-5588. Internet-resurs: (capetown.worldlunghealth. org/Abstract_Book_2015-Web.pdf).
19.    Pidverbetska OV, Тodoriko LD, Ilchyshyn ТІ. The roentge­nological manifestation of pulmonary tuberculosis in HIV-positive patients. Klin ta Eksp. Patol. 2015;14(2):149-152.
20.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis cont­rol: surveillance, planning, financing-WHO report 2011. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2011. 411.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

5. Оригінальні дослідження

 

Ефективність і ускладнення хіміотерапії хворих на рак легень

Ю.В. Думанський, В.А. Степко, О.В. Синяченко, Г.С. Такташов, О.А. Гомозова

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького, Лиман

Мета роботи — оцінити ефективність різних методів хіміотерапії (ХТ) при різноманітних варіантах перебігу раку легень (РЛ), встановити можливі її ускладнення та виділити прогностичні критерії.
Матеріали та методи. Під наглядом перебували 437 хворих на РЛ (85 % чоловіків і 15 % жінок) віком від 26 до 86 років (у середньому 59 років). У 80 % обстежених виявлено центральну форму РЛ, у 20 % периферичну, дрібноклітинний гістологічний варіант захворювання виявлено в 28 % випадків, а недрібноклітинний — в 72 %, метастази в лімфатичні вузли, віддалені органи й кістки відповідно — в 89, 39 та 20 % спостережень.
Результати та обговорення. Ефективність ХТ негативно залежить від тяжкості перебігу РЛ, кількості метастазів у лімфатичних вузлах, характеру процесів метастазування у віддалені органи, пахові лімфовузли і скелет. У разі центральної дрібноклітинної форми захворювання виживаність хворих гірша, а позитивно на тривалість життя пацієнтів впливає комбіноване застосування препаратів платини та таксанів, доцетакселу, топотекану й доксорубіцину. Різні ускладнення ХТ спостерігаються у 25 % хворих на РЛ, на що впливають наявність супутніх первинної артеріальної гіпертензії, хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, які визначають розвиток гострої судинної недостатності, тубулоінтерстиціального нефриту, інтерстиціального пневмоніту, легеневої гіпертензії й тромбофлебіту. Побічні дії хіміопрепаратів пов’язані з тяжкістю перебігу захворювання, крупноклітинним варіантом карциноми, наявністю ексудативного плевриту, проростання пухлини в стравохід і характером метастазування. Найбільший вплив на ускладнення виявляють групи антиметаболітів, антрациклінів, камптотецинів, подофілотоксинів та таксанів, а серед окремих препаратів — вінкристин, гемцитабін, флуороурацил, цисплатин і етопозид.
Висновки. Отримані дані будуть корисні для розробки раціональної медичної технології медикаментозного патогенетичного лікування хворих на рак легень й прогнозування можливих ускладнень хіміотерапії.

Ключові слова: рак, легеня, хіміотерапія, ефективність, ускладнення.

Список літератури:  
1.    Abdoli G., Bottai M., Sidorchuk A., Moradi T. Trends in mortality after cancer diagnosis: A nationwide cohort study over 45 years of follow-up in Sweden by country of birth // Cancer Epidemiol.— 2015.— Vol. 44, N 7.— P. 165—173.
2.    Ceniceros L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol.— 2015.— Vol. 55, N 8.— P. 213—219.
3.    Chang J.Y. Intensity-modulated radiotherapy, not 3 dimensio­nal conformal, is the preferred technique for treating locally advanced lung cancer // Semin. Radiat. Oncol.— 2015.— Vol. 25, N 2.— P. 110—116.
4.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radziszew­ska A.U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2015.— Vol. 83, N 2.— P. 109—119.
5.    Haseeb M., Hussain S. Pharmacophore development for anti-lung cancer drugs // Asian. Pac. J. Cancer Prev.— 2015.— Vol. 16, N 18.— P. 8307—8311.
6.    Kong F.M., Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity // Semin. Radiat. Oncol.— 2015.— Vol. 25, N 2.— P. 100—109.
7.    Kreuter M., Vansteenkiste J., Fischer J.R. et al. Three-year follow-up of a randomized phase ii trial on refinement of early-stage nsclc adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemet­rexed versus cisplatin and vinorelbine (the TREAT Study) // J. Thorac. Oncol.— 2016.— Vol. 11, N 1.— P. 85—93.
8.    Kukulj S., Popovic F., Budimir B. et al. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study // Psychiatr. Danub.— 2014.— Vol. 26, N 3.— P. 485—489.
9.    Mądry R., Popławska L., Haslbauer F. et al. Results of a prospective dose intensity and neutropenia prophylaxis evalu­ation programme (DIEPP) in cancer patients at risk of febrile neutropenia due to myelosuppressive chemotherapy // Wien Klin. Wochenschr.— 2016.— Vol. 8, N 1.— P. 123—128.
10.    Pécuchet N., Legras A., Laurent-Puig P., Blons H. Lung cancer molecular testing, what role for Next Generation Sequencing and circulating tumor DNA // Ann. Pathol.— 2016.— Vol. 20, N 1.— P. 188—197.
11.    Salama J.K., Schild S.E. Radiation therapy for oligometastatic non-small cell lung cancer // Cancer Metastasis Rev.— 2015.— Vol. 34, N 2.— P. 183—193.
12.    Salla E., Dimakakos E.P., Tsagkouli S. et al. Venous thrombo­embolism in patients diagnosed with lung cancer // Angiology.— 2015.— Vol. 9, N 11.— P. 138—144.
13.    Santarpia M., Rolfo C., Peters G.J. et al. On the pharmacoge­netics of non-small cell lung cancer treatment // Expert. Opin. Drug. Metab. Toxicol.— 2016.— Vol. 13, N 1.— P. 157—166.
14.    Slotman B.J., van Tinteren H. Which patients with extensive stage small-cell lung cancer should and should not receive thoracic radiotherapy? // Transl. Lung Cancer Res.— 2015.— Vol. 4, N 3.— P. 292—294.
15.    Sun L.M., Lin C.L., Lin M.C., Liang J.A. Radiotherapy- and chemotherapy-induced myelodysplasia syndrome: a nationwide population-based nested case-control study // Medicine.— 2015.— Vol. 94, N 17.— E. 737.
16.    Surace L., Lysenko V., Fontana A.O. et al. Complement is a central mediator of radiotherapy-induced tumor-specific immu­nity and clinical response // Immunity.— 2015.— Vol. 42, N 4.— P. 767—777.
17.    Vitale C., D’Amato M., Calabrò P. et al. Venous thromboem­bolism and lung cancer: a review // Multidiscip. Respir. Med.— 2015.— Vol. 10, N 1.— P. 28—38.
18.    Waqar S.N., Baggstrom M.Q., Morgensztern D. et al. A phase i trial of temsirolimus and pemetrexed in patients with advanced non-small cell lung cancer // Chemotherapy.— 2016.— Vol. 61, N 3.— P. 144—147.
19.    Zhang Q., Qin N., Wang J. et al. Crizotinib versus platinum-based double-agent chemotherapy as the first line treatment in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive lung adeno­carcinoma // Thorac. Cancer.— 2016.— Vol. 7, N 1.— P. 3—8.
20.    Zhang X., Li H., Chen W., Yang Y., Wang C. Efficacy and safety of chemotherapy for newly diagnosed advanced non-small cell lung cancer with venous thromboembolism // Thorac. Cancer.— 2015.— Vol. 6, N 6.— P. 772—777.

Список литературы
1.    Abdoli G, Bottai M, Sidorchuk A, Moradi T. Trends in mortality after cancer diagnosis: A nationwide cohort study over 45 years of follow-up in Sweden by country of birth. Cancer Epidemiol. 2015;44(7):165-173.
2.    Ceniceros L, Aristu J, Castanon E et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients. Clin Transl Oncol. 2015;55(8):213-219.
3.    Chang JY. Intensity-modulated radiotherapy, not 3 dimensio­nal conformal, is the preferred technique for treating locally advanced lung cancer. Semin Radiat Oncol. 2015;25(2):110-116.
4.    Grаdalska-Lampart M, Karczmarek-Borowska B, Radziszew­ska AU. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011. Pneumonol Alergol Pol. 2015;83(2):109-119.
5.    Haseeb M, Hussain S. Pharmacophore development for anti-lung cancer drugs. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(18):8307-8311.
6.    Kong FM, Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity. Semin Radiat Oncol. 2015;25(2):100-109.
7.    Kreuter M, Vansteenkiste J, Fischer JR et al. Three-year follow-up of a randomized phase ii trial on refinement of early-stage nsclc adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemet­rexed versus cisplatin and vinorelbine (the TREAT Study). J Thorac Oncol. 2016;11(1):85-93.
8.    Kukulj S, Popovic F, Budimir B et al. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study. Psychiatr Danub. 2014;26(3):485-489.
9.    Mądry R, Popławska L, Haslbauer F et al. Results of a prospective dose intensity and neutropenia prophylaxis evalu­ation programme (DIEPP) in cancer patients at risk of febrile neutropenia due to myelosuppressive chemotherapy. Wien Klin Wochenschr. 2016;8(1):123-128.
10.    Pécuchet N, Legras A, Laurent-Puig P, Blons H. Lung cancer molecular testing, what role for Next Generation Sequencing and circulating tumor DNA. Ann Pathol. 2016;20(1):188-197.
11.    Salama JK, Schild SE. Radiation therapy for oligometastatic non-small cell lung cancer. Cancer Metastasis Rev. 2015;34(2):183-193.
12.    Salla E, Dimakakos EP, Tsagkouli S et al. Venous thrombo­embolism in patients diagnosed with lung cancer. Angiology. 2015;9(11):138-144.
13.    Santarpia M, Rolfo C, Peters GJ et al. On the pharmacoge­netics of non-small cell lung cancer treatment. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2016;13 (1):157-166.
14.    Slotman BJ, van Tinteren H. Which patients with extensive stage small-cell lung cancer should and should not receive thoracic radiotherapy? Transl Lung Cancer Res. 2015;4(3):292-294.
15.    Sun LM, Lin CL, Lin MC, Liang JA. Radiotherapy- and chemotherapy-induced myelodysplasia syndrome: a nationwide population-based nested case-control study. Medicine. 2015;94(17): 737.
16.    Surace L, Lysenko V, Fontana AO et al. Complement is a central mediator of radiotherapy-induced tumor-specific immu­nity and clinical response. Immunity. 2015;42(4):767-777.
17.    Vitale C, D’Amato M, Calabrò P et al. Venous thromboem­bolism and lung cancer: a review. Multidiscip Respir Med. 2015;10(1):28-38.
18.    Waqar SN, Baggstrom MQ, Morgensztern D et al. A phase i trial of temsirolimus and pemetrexed in patients with advanced non-small cell lung cancer. Chemotherapy. 2016;61(3):144-147.
19.    Zhang Q, Qin N, Wang J et al. Crizotinib versus platinum-based double-agent chemotherapy as the first line treatment in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive lung adeno­carcinoma. Thorac Cancer. 2016;7(1):3-8.
20.    Zhang X, Li H, Chen W, Yang Y, Wang C. Efficacy and safety of chemotherapy for newly diagnosed advanced non-small cell lung cancer with venous thromboembolism. Thorac Cancer. 2015;6(6):772-777.

Інше: Думанський Юрій Васильович, д. мед. н., проф., зав. кафедри онкології, чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, ректор  
84404, м. Лиман, вул. Кірова, 27
Е-mail: oncologdopс@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 26 травня 2016 р.

 

Эффективность и осложнения химиотерапии больных раком легких

Ю.В. Думанский, В.А. Степко, О.В. Синяченко, Г.С. Такташов, Е.А. Гомозова

Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького, Лиман 

Цель работы — оценить эффективность различных методов химиотерапии (ХТ) при разных вариантах течения рака легких (РЛ), установить возможные ее осложнения и выделить прогностические критерии.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 437 больных РЛ (85 % мужчин и 15 % женщин) в возрасте от 26 до 86 лет (в среднем 59 лет). У 80 % больных была центральная форма РЛ, у 20 % периферическая, мелкоклеточный гистологический вариант заболевания выявлен в 28 % случаев, а немел­коклеточный — в 72 %, метастазы в лимфатические узлы, отдаленные органы и кости соответственно — в 89, 39 и 20 % наблюдений.
Результаты и обсуждение. Эффективность ХТ негативно зависит от тяжести течения РЛ, количества метастазов в лимфатических узлах, характера процессов метастазирования в отдаленные органы, паховые лимфоузлы и скелет. При центральной мелкоклеточной форме заболевания выживаемость больных хуже, а позитивно на продолжительность жизни пациентов влияют комбинированное применение препаратов платины и таксанов, доцетаксела, топотекана и доксорубицина. Различные осложнения ХТ наблюдаются у 25 % больных РЛ, на что влияют наличие сопутствующих первичной артериальной гипертензии, хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита, которые определяют развитие острой сосудистой недостаточности, тубулоинтерстициального нефрита, интерстициального пневмонита, легочной гипертензии и тромбофлебита. Побочные действия химиопрепаратов связаны с тяжестью течения заболевания, крупноклеточным вариантом карциномы, наличием экссуда­тивного плеврита, прорастания опухоли в пищевод и характером метастазирования. Наибольшее влияние на осложнения оказывают группы антиметаболитов, антрациклинов, камптотецинов, подофиллотоксинов и таксанов, а среди отдельных препаратов — винкристин, гемцитабин, флуороурацил, цисплатин и этопозид.
Выводы. Полученные данные будут полезными для разработки рациональной медицинской технологии медикаментозного патогенетического лечения больных раком легких и прогнозирования возможных осложнений химиотерапии.

Ключевые слова: Рак, легкое, химиотерапия, эффективность, осложнения.

Список литературы:  
1.    Abdoli G., Bottai M., Sidorchuk A., Moradi T. Trends in mortality after cancer diagnosis: A nationwide cohort study over 45 years of follow-up in Sweden by country of birth // Cancer Epidemiol.— 2015.— Vol. 44, N 7.— P. 165—173.
2.    Ceniceros L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol.— 2015.— Vol. 55, N 8.— P. 213—219.
3.    Chang J.Y. Intensity-modulated radiotherapy, not 3 dimensio­nal conformal, is the preferred technique for treating locally advanced lung cancer // Semin. Radiat. Oncol.— 2015.— Vol. 25, N 2.— P. 110—116.
4.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radziszew­ska A.U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol.— 2015.— Vol. 83, N 2.— P. 109—119.
5.    Haseeb M., Hussain S. Pharmacophore development for anti-lung cancer drugs // Asian. Pac. J. Cancer Prev.— 2015.— Vol. 16, N 18.— P. 8307—8311.
6.    Kong F.M., Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity // Semin. Radiat. Oncol.— 2015.— Vol. 25, N 2.— P. 100—109.
7.    Kreuter M., Vansteenkiste J., Fischer J.R. et al. Three-year follow-up of a randomized phase ii trial on refinement of early-stage nsclc adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemet­rexed versus cisplatin and vinorelbine (the TREAT Study) // J. Thorac. Oncol.— 2016.— Vol. 11, N 1.— P. 85—93.
8.    Kukulj S., Popovic F., Budimir B. et al. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study // Psychiatr. Danub.— 2014.— Vol. 26, N 3.— P. 485—489.
9.    Mądry R., Popławska L., Haslbauer F. et al. Results of a prospective dose intensity and neutropenia prophylaxis evalu­ation programme (DIEPP) in cancer patients at risk of febrile neutropenia due to myelosuppressive chemotherapy // Wien Klin. Wochenschr.— 2016.— Vol. 8, N 1.— P. 123—128.
10.    Pécuchet N., Legras A., Laurent-Puig P., Blons H. Lung cancer molecular testing, what role for Next Generation Sequencing and circulating tumor DNA // Ann. Pathol.— 2016.— Vol. 20, N 1.— P. 188—197.
11.    Salama J.K., Schild S.E. Radiation therapy for oligometastatic non-small cell lung cancer // Cancer Metastasis Rev.— 2015.— Vol. 34, N 2.— P. 183—193.
12.    Salla E., Dimakakos E.P., Tsagkouli S. et al. Venous thrombo­embolism in patients diagnosed with lung cancer // Angiology.— 2015.— Vol. 9, N 11.— P. 138—144.
13.    Santarpia M., Rolfo C., Peters G.J. et al. On the pharmacoge­netics of non-small cell lung cancer treatment // Expert. Opin. Drug. Metab. Toxicol.— 2016.— Vol. 13, N 1.— P. 157—166.
14.    Slotman B.J., van Tinteren H. Which patients with extensive stage small-cell lung cancer should and should not receive thoracic radiotherapy? // Transl. Lung Cancer Res.— 2015.— Vol. 4, N 3.— P. 292—294.
15.    Sun L.M., Lin C.L., Lin M.C., Liang J.A. Radiotherapy- and chemotherapy-induced myelodysplasia syndrome: a nationwide population-based nested case-control study // Medicine.— 2015.— Vol. 94, N 17.— E. 737.
16.    Surace L., Lysenko V., Fontana A.O. et al. Complement is a central mediator of radiotherapy-induced tumor-specific immu­nity and clinical response // Immunity.— 2015.— Vol. 42, N 4.— P. 767—777.
17.    Vitale C., D’Amato M., Calabrò P. et al. Venous thromboem­bolism and lung cancer: a review // Multidiscip. Respir. Med.— 2015.— Vol. 10, N 1.— P. 28—38.
18.    Waqar S.N., Baggstrom M.Q., Morgensztern D. et al. A phase i trial of temsirolimus and pemetrexed in patients with advanced non-small cell lung cancer // Chemotherapy.— 2016.— Vol. 61, N 3.— P. 144—147.
19.    Zhang Q., Qin N., Wang J. et al. Crizotinib versus platinum-based double-agent chemotherapy as the first line treatment in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive lung adeno­carcinoma // Thorac. Cancer.— 2016.— Vol. 7, N 1.— P. 3—8.
20.    Zhang X., Li H., Chen W., Yang Y., Wang C. Efficacy and safety of chemotherapy for newly diagnosed advanced non-small cell lung cancer with venous thromboembolism // Thorac. Cancer.— 2015.— Vol. 6, N 6.— P. 772—777.

Список литературы
1.    Abdoli G, Bottai M, Sidorchuk A, Moradi T. Trends in mortality after cancer diagnosis: A nationwide cohort study over 45 years of follow-up in Sweden by country of birth. Cancer Epidemiol. 2015;44(7):165-173.
2.    Ceniceros L, Aristu J, Castanon E et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients. Clin Transl Oncol. 2015;55(8):213-219.
3.    Chang JY. Intensity-modulated radiotherapy, not 3 dimensio­nal conformal, is the preferred technique for treating locally advanced lung cancer. Semin Radiat Oncol. 2015;25(2):110-116.
4.    Grаdalska-Lampart M, Karczmarek-Borowska B, Radziszew­ska AU. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011. Pneumonol Alergol Pol. 2015;83(2):109-119.
5.    Haseeb M, Hussain S. Pharmacophore development for anti-lung cancer drugs. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(18):8307-8311.
6.    Kong FM, Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity. Semin Radiat Oncol. 2015;25(2):100-109.
7.    Kreuter M, Vansteenkiste J, Fischer JR et al. Three-year follow-up of a randomized phase ii trial on refinement of early-stage nsclc adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemet­rexed versus cisplatin and vinorelbine (the TREAT Study). J Thorac Oncol. 2016;11(1):85-93.
8.    Kukulj S, Popovic F, Budimir B et al. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study. Psychiatr Danub. 2014;26(3):485-489.
9.    Mądry R, Popławska L, Haslbauer F et al. Results of a prospective dose intensity and neutropenia prophylaxis evalu­ation programme (DIEPP) in cancer patients at risk of febrile neutropenia due to myelosuppressive chemotherapy. Wien Klin Wochenschr. 2016;8(1):123-128.
10.    Pécuchet N, Legras A, Laurent-Puig P, Blons H. Lung cancer molecular testing, what role for Next Generation Sequencing and circulating tumor DNA. Ann Pathol. 2016;20(1):188-197.
11.    Salama JK, Schild SE. Radiation therapy for oligometastatic non-small cell lung cancer. Cancer Metastasis Rev. 2015;34(2):183-193.
12.    Salla E, Dimakakos EP, Tsagkouli S et al. Venous thrombo­embolism in patients diagnosed with lung cancer. Angiology. 2015;9(11):138-144.
13.    Santarpia M, Rolfo C, Peters GJ et al. On the pharmacoge­netics of non-small cell lung cancer treatment. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2016;13 (1):157-166.
14.    Slotman BJ, van Tinteren H. Which patients with extensive stage small-cell lung cancer should and should not receive thoracic radiotherapy? Transl Lung Cancer Res. 2015;4(3):292-294.
15.    Sun LM, Lin CL, Lin MC, Liang JA. Radiotherapy- and chemotherapy-induced myelodysplasia syndrome: a nationwide population-based nested case-control study. Medicine. 2015;94(17): 737.
16.    Surace L, Lysenko V, Fontana AO et al. Complement is a central mediator of radiotherapy-induced tumor-specific immu­nity and clinical response. Immunity. 2015;42(4):767-777.
17.    Vitale C, D’Amato M, Calabrò P et al. Venous thromboem­bolism and lung cancer: a review. Multidiscip Respir Med. 2015;10(1):28-38.
18.    Waqar SN, Baggstrom MQ, Morgensztern D et al. A phase i trial of temsirolimus and pemetrexed in patients with advanced non-small cell lung cancer. Chemotherapy. 2016;61(3):144-147.
19.    Zhang Q, Qin N, Wang J et al. Crizotinib versus platinum-based double-agent chemotherapy as the first line treatment in advanced anaplastic lymphoma kinase-positive lung adeno­carcinoma. Thorac Cancer. 2016;7(1):3-8.
20.    Zhang X, Li H, Chen W, Yang Y, Wang C. Efficacy and safety of chemotherapy for newly diagnosed advanced non-small cell lung cancer with venous thromboembolism. Thorac Cancer. 2015;6(6):772-777.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

6. Оригінальні дослідження

 

Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням із застосуванням у комплексній терапії ердостеїну

М.М. Кужко, Т.В. Тлустова, А.В. Тараненко

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ 

Мета роботи — вивчити ефективність застосування ердостеїну в комплексній терапії хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.
Матеріали та методи. Обстежено 64 хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень І—ІІ стадії. Їх розподілено на дві групи — основну й контрольну. В основній групі на тлі стандартного протитуберкульозного лікування та бронхолітичної терапії застосовували муколітичний препарат ердостеїн («Ердомед»).
Результати та обговорення. Встановлено, що ердостеїн сприяє зменшенню виразності респіраторних симптомів, поліпшенню функції зовнішнього дихання, зменшенню запалення слизової оболонки бронхів у більшості хворих.
Висновки. Застосування ердостеїну разом із бронхолітичними препаратами є ефективним способом патогенетичного лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Ключові слова: Туберкульоз, хронічне обструктивне захворювання легень, функція зовнішнього дихання, ердостеїн.

Список літератури:  
1.    Зайков С.В. Бронхообструктивный синдром: принципы ди­­аг­ностики и терапии. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 1.— С. 45-49.
2.    Зайков С.В., Дудник А.В. Частота, клінічні особливості та ефективність лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 2.— С. 37-40.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від стану бронхіального дерева. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 1.— С. 17-21.
4.    Шмелев Е.И. Бронхообструктивный синдром и его коррекция у больных туберкулезом легких. Consilium medicum. 2007.— № 4.— С. 5-7.
5.    Alkan A., Eroğlu F., Eroğlu E. et al. Protective effects of N-ace­tyl­cysteine and erdosteine on hemorrhagic shock-induced acute lung injury. Eur. J. Emerg. Med. 2006;13.— P. 281-285.
6.    Barnes P.J. Chronic obstructive pulmonary disease. N. Engl. J. Med. 2000;343:269-280.
7.    Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med. Sci. Sports Exerc. 1982;14:436-447.
8.    Braga P.C., Dal Sasso M., Cucili M. et al. Effect of metabolite S of erdosteine on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology. 2006;11:150-154.
9.    Demiralay R., Gursan N., Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotineinduced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology. 2006;219:197-207.
10.    Hosoe H., Kaise T., Ohomori K. Erdosteine enhances mucoci­liary clearance in rats with and without airway inflammation. J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 1998;40:165-171.
11.    Lemoine J.M. Endockopische Befunde der Wesentlichen bron­cho­pulmonalen RranKheiten. Internist. 1971.— Bd. 12.— S. 430-436.
12.    Olivieri D., Del Donno M., Casalini A. et al. Activity of erdosteine on mucociliary transport in patients affected by chronic bronchitis. Respiration. 1991;58:91-94.
13.    Terzi A., Iraz M., Sahin S. et al. Protective effects of erdosteine on rotenone-induced oxidant injury in liver tissue. Toxicol. Ind. Health. 2004;20:141-147.

Список літератури
1.    Zajkov SV. Bronchial obstruction: principles of diagnosis and therapy. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;1:45-49 (іn Rus).
2.    Zajkov SV, Dudnik AV. [The incidence, clinical features and treatment efficacy bronchial obstruction syndrome in patients first diagnosed respiratory tuberculosis]. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;2:37-40 (іn Rus).
3.    P’jatnochka IT, Kornagha SI. The effectiveness of the treatment of pulmonary tuberculosis patients depending on the condition of the bronchial tree. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;1:17-21 (іn Ukr).
4.    Shmelev YeI. Bronchoobstructive syndrome and its correction in patients with pulmonary tuberculosis. Consilium medicum. 2007;4:5-7 (іn Rus).
5.    Alkan A, Eroğlu F, Eroğlu E et al. Protective effects of N-ace­tyl­cysteine and erdosteine on hemorrhagic shock-induced acute lung injury. Eur J Emerg Med. 2006;13:281-285.
6.    Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2000;343:269-280.
7.    Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14:436-447.
8.    Braga PC, Dal Sasso M, Cucili M et al. Effect of metabolite S of erdosteine on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology. 2006;11:150-154.
9.    Demiralay R, Gursan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotineinduced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology. 2006;219:197-207.
10.    Hosoe H, Kaise T, Ohomori K. Erdosteine enhances mucoci­liary clearance in rats with and without airway inflammation. J Pharmacol Toxicol Methods. 1998;40:165-171.
11.    Lemoine JM. Endockopische Befunde der Wesentlichen bron­cho­pulmonalen RranKheiten. Internist. 1971;12:430-436.
12.    Olivieri D, Del Donno M, Casalini A et al. Activity of erdosteine on mucociliary transport in patients affected by chronic bronchitis. Respiration. 1991;58:91-94.
13.    Terzi A, Iraz M, Sahin S et al. Protective effects of erdosteine on rotenone-induced oxidant injury in liver tissue. Toxicol Ind Health. 2004;20:141-147.

Інше: Тлустова Тетяна Володимирівна, к. мед. н., зав. відділення діагностики хіміорезистентних форм захворювання на туберкульоз  
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. (044) 270-35-49
Е-mail: tlustova@ifp.kiev.ua

Стаття надійшла до редакції 21 квітня 2016 р.

 

Эффективность лечения больных туберкулезом легких в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием с применением в комплексном лечении эрдостеина

М.М. Кужко, Т.В. Тлустова, А.В. Тараненко

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — изучить эффективность применения эрдостеина в комплексном лечении больных туберкулезом легких в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких.
Материалы и методы. Обследовано 64 пациента с туберкулезом легких в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких І—ІІ стадии. Они были разделены на две группы — основную и контрольную. В основной группе на фоне стандартного противотуберкулезного лечения и бронхолитической терапии применяли муколитический препарат эрдостеин («Эрдомед»).
Результаты и обсуждение. Применение эрдостеина способствует уменьшению выраженности респираторных симптомов, улучшению показателей функции внешнего дыхания, уменьшению воспаления слизистой оболочки бронхов у большинства больных.
Выводы. Применение эрдостеина в сочетании с бронхолитическими препаратами является эффективным способом патогенетического лечения больных туберкулезом легких в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких.

Ключевые слова: туберкулез, хроническое обструктивное заболевание легких, функция внешнего дыхания, эрдостеин.

Список литературы:  
1.    Зайков С.В. Бронхообструктивный синдром: принципы ди­­аг­ностики и терапии. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 1.— С. 45-49.
2.    Зайков С.В., Дудник А.В. Частота, клінічні особливості та ефективність лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 2.— С. 37-40.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від стану бронхіального дерева. Укр. пульмонол. журн. 2009.— № 1.— С. 17-21.
4.    Шмелев Е.И. Бронхообструктивный синдром и его коррекция у больных туберкулезом легких. Consilium medicum. 2007.— № 4.— С. 5-7.
5.    Alkan A., Eroğlu F., Eroğlu E. et al. Protective effects of N-ace­tyl­cysteine and erdosteine on hemorrhagic shock-induced acute lung injury. Eur. J. Emerg. Med. 2006;13.— P. 281-285.
6.    Barnes P.J. Chronic obstructive pulmonary disease. N. Engl. J. Med. 2000;343:269-280.
7.    Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med. Sci. Sports Exerc. 1982;14:436-447.
8.    Braga P.C., Dal Sasso M., Cucili M. et al. Effect of metabolite S of erdosteine on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology. 2006;11:150-154.
9.    Demiralay R., Gursan N., Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotineinduced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology. 2006;219:197-207.
10.    Hosoe H., Kaise T., Ohomori K. Erdosteine enhances mucoci­liary clearance in rats with and without airway inflammation. J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 1998;40:165-171.
11.    Lemoine J.M. Endockopische Befunde der Wesentlichen bron­cho­pulmonalen RranKheiten. Internist. 1971.— Bd. 12.— S. 430-436.
12.    Olivieri D., Del Donno M., Casalini A. et al. Activity of erdosteine on mucociliary transport in patients affected by chronic bronchitis. Respiration. 1991;58:91-94.
13.    Terzi A., Iraz M., Sahin S. et al. Protective effects of erdosteine on rotenone-induced oxidant injury in liver tissue. Toxicol. Ind. Health. 2004;20:141-147.

Список літератури
1.    Zajkov SV. Bronchial obstruction: principles of diagnosis and therapy. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;1:45-49 (іn Rus).
2.    Zajkov SV, Dudnik AV. [The incidence, clinical features and treatment efficacy bronchial obstruction syndrome in patients first diagnosed respiratory tuberculosis]. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;2:37-40 (іn Rus).
3.    P’jatnochka IT, Kornagha SI. The effectiveness of the treatment of pulmonary tuberculosis patients depending on the condition of the bronchial tree. Ukrainian Pulmonology Journal. 2009;1:17-21 (іn Ukr).
4.    Shmelev YeI. Bronchoobstructive syndrome and its correction in patients with pulmonary tuberculosis. Consilium medicum. 2007;4:5-7 (іn Rus).
5.    Alkan A, Eroğlu F, Eroğlu E et al. Protective effects of N-ace­tyl­cysteine and erdosteine on hemorrhagic shock-induced acute lung injury. Eur J Emerg Med. 2006;13:281-285.
6.    Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2000;343:269-280.
7.    Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14:436-447.
8.    Braga PC, Dal Sasso M, Cucili M et al. Effect of metabolite S of erdosteine on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology. 2006;11:150-154.
9.    Demiralay R, Gursan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotineinduced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology. 2006;219:197-207.
10.    Hosoe H, Kaise T, Ohomori K. Erdosteine enhances mucoci­liary clearance in rats with and without airway inflammation. J Pharmacol Toxicol Methods. 1998;40:165-171.
11.    Lemoine JM. Endockopische Befunde der Wesentlichen bron­cho­pulmonalen RranKheiten. Internist. 1971;12:430-436.
12.    Olivieri D, Del Donno M, Casalini A et al. Activity of erdosteine on mucociliary transport in patients affected by chronic bronchitis. Respiration. 1991;58:91-94.
13.    Terzi A, Iraz M, Sahin S et al. Protective effects of erdosteine on rotenone-induced oxidant injury in liver tissue. Toxicol Ind Health. 2004;20:141-147.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

7. Оригінальні дослідження

 

Роль і значення полімеразної ланцюгової реакції в діагностиці кістково-суглобового туберкульозу

Г.Г. Голка1, І.М. Калмикова2, О.Г. Фадєєв1, А.О. Олійник1, О.В. Танцура2

1 Харківський національний медичний університет
2 КУОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 1» м. Харкова

Мета роботи — дослідження ефективності полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в діагностиці кістково-суглобового туберкульозу.
Матеріали та методи. В основу клінічної частини роботи покладено дані протоколів обстежень та медичну документацію 85 хворих, що перебували у період від 2009 до 2015 р. у відділенні кістково-суглобового туберкульозу КУОЗ «Обласна туберкульозна лікарня № 1» Харківської обласної ради та у хірургічному відділенні КУОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 1» Харківської обласної ради.
Усіх хворих розподілено на дві групи. До I (основної) увійшло 60 (70,6 %) хворих, у яких діагноз специфічного вперше діагностованого активного туберкульозного ураження суглобів було підтверджено на підставі вірогідних клінічних та патоморфологічних досліджень. До II (контрольної) — 25 (29,4 %) хворих з підозрою на туберкульоз суглобів, у яких діагноз специфічного туберкульозного запалення після всебічного обстеження не підтвердили.
Результати та обговорення. У переважній кількості спостережень у обох групах помічено ураження великих суглобів нижніх кінцівок: у І групі — у 42 (70 %), у ІІ — у 19 (76 %) пацієнтів.
У основну групу ввійшли пацієнти лише з локальними специфічними (туберкульозними) ураженнями суглобів (найскладніша для діагностики). Для дослідження використовували сертифіковану систему «Амплі-Сенс-100» МТБ-ком. Саме дослідження і інтерпретацію результатів виконували за інструкцією (протоколом) у сертифікованій лабораторії.
Для дослідження за методом ПЛР використовували патологічний матеріал, що контактував з осередком деструкції, — синовіальну рідину, або змив із суглоба, або гній напливних абсцесів. Біологічний матеріал брали в стерильних умовах шляхом пункції ураженого суглоба чи напливного абсцесу.
Під час дослідження отримано такі результати: специфічність ПЛР становить 92 %, а сенситивність — 86,7 %, загальна цінність тесту — 88,2 %. Прогностична цінність позитивного результату дорівнює 96 %, тобто в разі позитивного результату ПЛР на мікобактерії туберкульозу з високою ймовірністю можемо ставити діагноз туберкульозу. Тобто метод ПЛР є ефективним для ранньої діагностики у хворих з туберкульозним ураженням суглобів.
Висновки. Для ранньої діагности кістково-суглобового туберкульозу поряд із променевими методами, мікробіологічними дослідженнями доцільно використовувати ПЛР. Вона знач­но доповнює арсенал діаг­ностичних засобів та вирізняється високою чутливістю, експресивністю (швидкістю), відносною простотою й безпечністю, має високу діагностичну чутливість, специфічність та прогностичну значущість.

Ключові слова: Діагностика кістково-суглобового туберкульозу, полімеразна ланцюгова реакція, рентгентомографія, бактеріологічні дослідження.

Список літератури:  
1.    Беллендир Э.Н. Современное представление о патогенезе внелегочного туберкулеза.— В кн.: Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза: науч. труды всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 20—21 апреля).— СПб, 2006.— С. 225—226.
2.    Вишневская Е.Б. Разработка и применение молекулярно-генетических методов для идентификации микобактерий-возбудителей заболеваний человека: автореф. дис. …д-ра биол. наук: спец. 03.00.07 «Микробиология».— М.— 2000.— 36 с.
3.    Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза: практическое руководство / Под ред. М.И. Перельмана, Ю.Н. Ле­­вашева.— М.: Медицина и жизнь, 2002.— 60 с.
4.    Киреева С.Г., Меликян А.Л., Александров А.А. и др. Применение полимеразной цепной реакции для дифференциальной диагностики туберкулеза и других грануле­ма­тоз­ных заболеваний при исследовании фиксированных био­псийных образцов // Пробл. туб.— 2010.— № 7.— С. 34—38.
5.    Перельман М.И. Заглянем вперед // Пробл. туб.— 2011.— № 8.— С. 3—4.
6.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація лікування хворих на туберкульоз.— К.: Здоров’я, 2009.— 488 с.
7.    Daley P., Thomas S., Pai M. Nucleic acid amplification test for the diagnosis of tuberculous lymphadenitis: a systematic review // Int. J. Tuberculosis a. Lung Diseases.— 2007.— Vol. 11, N 11.— P. 1166—1176.
8.    Global tuberculosis control 2011 (Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2011): World Health Organization [Елект­ронний ресурс].— Режим доступу: http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/.
Список літератури
1.    Bellendir EN. Sovremennoe predstavlenie o patogeneze vnelegochnogo tuberkuleza. Aktualnyie voprosyi diagnostiki i lecheniya tuberkuleza: nauch. trudyi vseros. nauch.-prakt. konf (Rus).  (Sankt-Peterburg, 20-21 aprelya). SPb. 2006:225-226.
2.    Vishnevskaya EB. Razrabotka i primenenie molekulyarno-geneticheskih metodov dlya identifikatsii mikobakteriy-vozbuditeley zabolevaniy cheloveka: avtoref. dis. d-ra biol. nauk: spets. 03.00.07 «Mikrobiologiya» (Rus). M. 2000:36.
3.    Diagnostika i lechenie vnelegochnogo tuberkuleza: prakticheskoe rukovodstvo / Pod red. MI Perelmana, YuN Levasheva. M.: Meditsina i zhizn, (Rus). 2002:60.
4.    Kireeva SG, Melikyan AL, Aleksandrov AA i dr. Primenenie polimeraznoy tsepnoy reaktsii dlya differentsialnoy dia­nostiki tuberkuleza i drugih granulematoznyih zabolevaniy pri issledovanii fiksirovannyih biopsiynyih obraztsov.Problemyi tuberkuleza (Rus). 2010;7:34-38.
5.    Perelman MI. Zaglyanem vpered. Problemyi tuberkuleza (Rus). 2011;8:3-4.
6.    Feshchenko YuI, Melnyk VM. Orhanizatsiia likuvannia khvorykh na tuberkuloz. Kyiv: Zdorovia, (Ukr). 2009:488.
7.    Daley P, Thomas S, Pai M. Nucleic acid amplification test for the diagnosis of tuberculous lymphadenitis: a systematic review. Int J Tuberculosis Lung Diseases. 2007;11(11):1166-1176.
8.    Global tuberculosis control 2011 (Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2011). In: World Health Organization. http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/.

Інше: Голка Григорій Григорович, д. мед. н., проф., зав. кафедри травматології та ортопедії ХНМУ    
61018, м. Харків, пров. Балакірєва, 3, лікарня швидкої невідкладної допомоги
Тел. (057) 343-04-11
E-mail: gr_golka@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 25 квітня 2016 р.

 

Роль и значение полимеразной цепной реакции в диагностике костно-суставного туберкулеза

Г.Г. Голка1, И.Н. Калмыкова2, О.Г. Фадеев1, А.А. Олейник1, А.В. Танцура2

1 Харьковский национальный медицинский университет
2 КУОЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 1» г. Харькова

Цель работы — исследование эффективности полимеразной цепной реакции (ПЦР) при диагностике костно-суставного туберкулеза.
Материалы и методы. В основу клинической части работы положены даные протоколов обследований и медицинская документация 85 больных, которые находились в период с 2009 по 2015 г. в отделении костно-суставного туберкулеза КУОЗ «Областная туберкулезная больница № 1» Харьковского областного совета и в хирургическом отделении КУОЗ «Областной противотубер­кулезный диспансер № 1» Харьковского областного совета.
Все больные были разделены на две группы. В I группу (основную) вошли 60 (70,6 %) больных, у ко­­торых диагноз специфического впервые диагностированного активного туберкулезного поражения суставов был подтвержден на основании достоверных клинических и патоморфологических исследований. Во II (контрольную) — 25 (29,4 %) больных с подозрением на туберкулез суставов, у которых диагноз специфического туберкулезного воспаления после всестороннего обследования не подтвердился.
Результаты и обсуждение. В подавляющем количестве наблюдений в обеих группах отмечено поражение крупных суставов нижних конечностей: в I группе — у 42 (70 %), во II — у 19 (76 %) па­­циентов.
В основную группу вошли пациенты только с локальными специфическими (туберкулезными) поражениями суставов (наиболее сложная в диагностическом плане). Для исследования использовали сертифицированную систему «Ампл-Сенс-100» МТБ-ком. Исследование и интерпретацию результатов выполняли согласно инструкции (протокола) в сертифицированной лаборатории.
Для исследования по методу ПЦР использовали патологический материал, который контактировал с очагом деструкции, — синовиальную жидкость, или смыв с сустава, или гной наплывных абсцессов. Забор биологического материала обязательно проводился в стерильных условиях путем пункции пораженного сустава или наплывного абсцесса.
При исследовании показателей получены следующие результаты: специфичность ПЦР составляет 92 %, а сенситивность — 86,7 %, общая ценность теста — 88,2 %. Прогностическая ценность положительного результата — 96 %, то есть при получении положительного результата ПЦР на микобактерии туберкулеза с высокой вероятностью можем ставить диагноз туберкулеза. То есть метод ПЦР эффективен при ранней диагностике у больных с туберкулезным поражением суставов.
Выводы. Для ранней диагностики костно-суставного туберкулеза вместе с лучевыми методами, микробиологическими исследованиями необходимо использовать ПЦР. Она значительно дополняет арсенал диагностических средств и отличается высокой чувствительностью, экспрессивностью (скоростью), относительной простотой и безопасностью, имеет высокую диагностическую чувствительность, специфичность и прогностическую значимость.

Ключевые слова: диагностика костно-суставного туберкулеза, полимеразная цепная реакция, рентгентомография, бактериологические исследования.

Список литературы:  
1.    Беллендир Э.Н. Современное представление о патогенезе внелегочного туберкулеза.— В кн.: Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза: науч. труды всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 20—21 апреля).— СПб, 2006.— С. 225—226.
2.    Вишневская Е.Б. Разработка и применение молекулярно-генетических методов для идентификации микобактерий-возбудителей заболеваний человека: автореф. дис. …д-ра биол. наук: спец. 03.00.07 «Микробиология».— М.— 2000.— 36 с.
3.    Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза: практическое руководство / Под ред. М.И. Перельмана, Ю.Н. Ле­­вашева.— М.: Медицина и жизнь, 2002.— 60 с.
4.    Киреева С.Г., Меликян А.Л., Александров А.А. и др. Применение полимеразной цепной реакции для дифференциальной диагностики туберкулеза и других грануле­ма­тоз­ных заболеваний при исследовании фиксированных био­псийных образцов // Пробл. туб.— 2010.— № 7.— С. 34—38.
5.    Перельман М.И. Заглянем вперед // Пробл. туб.— 2011.— № 8.— С. 3—4.
6.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація лікування хворих на туберкульоз.— К.: Здоров’я, 2009.— 488 с.
7.    Daley P., Thomas S., Pai M. Nucleic acid amplification test for the diagnosis of tuberculous lymphadenitis: a systematic review // Int. J. Tuberculosis a. Lung Diseases.— 2007.— Vol. 11, N 11.— P. 1166—1176.
8.    Global tuberculosis control 2011 (Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2011): World Health Organization [Елект­ронний ресурс].— Режим доступу: http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/.
Список літератури
1.    Bellendir EN. Sovremennoe predstavlenie o patogeneze vnelegochnogo tuberkuleza. Aktualnyie voprosyi diagnostiki i lecheniya tuberkuleza: nauch. trudyi vseros. nauch.-prakt. konf (Rus).  (Sankt-Peterburg, 20-21 aprelya). SPb. 2006:225-226.
2.    Vishnevskaya EB. Razrabotka i primenenie molekulyarno-geneticheskih metodov dlya identifikatsii mikobakteriy-vozbuditeley zabolevaniy cheloveka: avtoref. dis. d-ra biol. nauk: spets. 03.00.07 «Mikrobiologiya» (Rus). M. 2000:36.
3.    Diagnostika i lechenie vnelegochnogo tuberkuleza: prakticheskoe rukovodstvo / Pod red. MI Perelmana, YuN Levasheva. M.: Meditsina i zhizn, (Rus). 2002:60.
4.    Kireeva SG, Melikyan AL, Aleksandrov AA i dr. Primenenie polimeraznoy tsepnoy reaktsii dlya differentsialnoy dia­nostiki tuberkuleza i drugih granulematoznyih zabolevaniy pri issledovanii fiksirovannyih biopsiynyih obraztsov.Problemyi tuberkuleza (Rus). 2010;7:34-38.
5.    Perelman MI. Zaglyanem vpered. Problemyi tuberkuleza (Rus). 2011;8:3-4.
6.    Feshchenko YuI, Melnyk VM. Orhanizatsiia likuvannia khvorykh na tuberkuloz. Kyiv: Zdorovia, (Ukr). 2009:488.
7.    Daley P, Thomas S, Pai M. Nucleic acid amplification test for the diagnosis of tuberculous lymphadenitis: a systematic review. Int J Tuberculosis Lung Diseases. 2007;11(11):1166-1176.
8.    Global tuberculosis control 2011 (Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2011). In: World Health Organization. http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

8. Оригінальні дослідження

 

Вплив протитуберкульозних препаратів на деякі показники метаболізму в клітинах печінки експериментальних тварин

С.Б. Вольф

УО «Гродненський державний медичний університет», Республіка Білорусь

Мета роботи — оцінити вплив протитуберкульозних препаратів на стан ПОЛ-АОС і детоксикаційної функції печінки в експериментальних тварин.
Матеріали та методи. Вплив протитуберкульозних препаратів (ПТП) на показники ліпоперекисного гомеостазу, детоксикаційної функції печінки і можливості корекції виявлених порушень вивчали в експерименті. З морських свинок сформовані три групи: дві піддослідні і контрольна. Контрольна група отримувала ізотонічний розчин натрію хлориду, 1-ша піддослідна — 5 ПТП, 2-га — 5 ПТП + вітаміни Е, А, С і сорбент.
Результати та обговорення. Тривале введення ПТП зрушує рівновагу ПОЛ-АОС у бік ПОЛ. Це призводить до пригнічення окисно-відновних реакцій, порушуючи процеси детоксикації антибіотиків і функціонування системи глутатіону в печінці. Використання вітамінів А, Е і С у комплексі з сорбентом значною мірою нівелює ці негативні наслідки.
Висновки. Тривале (60 діб) введення протитуберкульозних препаратів негативно позначається на збалансованості процесів ПОЛ і ємності АОЗ у клітинах печінки піддослідних тварин.
На тлі посилення ПОЛ у клітинах печінки порушується функціонування системи глутатіону, що бере участь в метаболізмі ксенобіотиків і підвищує стійкість клітин до шкідливих впливів.
Одночасно в клітинах печінки знижена активність Г-6-ФДГ (ключового ферменту пентозофосфатного шунта і прямого окиснення глюкози), НАДН-ДГ і НАДФ-ДГ і підвищена активність СДГ (центрального ферменту циклу Кребса).
Використання вітамінів А, Е і С у комплексі з сорбентом значною мірою нівелює ці негативні наслідки, що і дало змогу зберегти збалансованість процесів ПОЛ і системи АОЗ у клітинах печінки піддослідних тварин, запобігти порушенням детоксикаційної системи печінки.

Ключові слова: туберкульоз, хіміотерапія, перекисне окиснення ліпідів, глутатіон.

Список літератури:  
1.    Баласанянц Г.С. Гепатотоксические реакции и гепатопротективная терапия во фтизиатрии // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 8.— С. 48—52.
2.    Георгиева Н., Гаджева В. Изоникотиноилгидразоновые аналоги изониазида: взаимосвязь между антиоксидантной ак­­тивностью и бактериостатической активностью // Био­химия.— 2002.— Т. 67, Вып. 5.— С. 705—710.
3.    Иванова Д.А. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких.— 2013.— № 11.— С. 25—31.
4.    Колпакова Т.А. Особенности гепатотоксических реакций у больных туберкулезом легких с сопутствующим активным хроническим вирусным гепатитом или персистирующим вирусным гепатитом // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 5.— С. 87—88.
5.    Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Глутатион митохондрий // Биохимия.— 2007.— Т. 72, Вып. 7.— С. 856—859
6.    Можокина Г.Н. Экспериментальное обоснование применения ропрена для профилактики поражений печени, выз­ванных изониазидом // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 7.— С. 47—53.
7.    Пентюк А.А. Витаминная и коферментная регуляция биотрансформации, фармакологического эффекта и токсичности лекарственных средств: автореф. дис. …д-ра мед. наук: 14.0025 / А.А. Пентюк; АМН СССР, НИИ фармакологии.— М., 1990.— 33 с.
8.    Петушок Н.Э. Состояние глутатионовой системы в крови крыс при комбинированном воздействии неблагоприятных факторов // Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.— 2000.— № 2.— С. 89—90.
9.    Пустыльнек В.О., Гулеева Л.Ф., Ляхович В.В. Индукция цитохрома Р450 2В: роль регуляторных элементов и ядер­ных рецепторов // Биохимия.— 2007.— Т. 72, Вып. 6.— С. 747—758.
10.    Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В. Значение баланса прооксидантов и антиоксидантов— равнозначных участников метаболизма // Пат. физиология и экспериментальная терапия.— 2006.— № 3.— С. 2—16.
11.    Суханов Д.С. Эффективность ремаксола и адеметионина при сочетанном экспериментальном поражении печени про­тивотуберкулезными препаратами резервного ряда и алкоголем // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 4.— С. 59—62.
12.    Todoriko L.D., Semianiv I.O. Analysis of the GSTM1 gene polymorphism in patients with tuberculosis with regard to the version of MBT resistance // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.—2016.— Iss. 83.— Р. 61—63.

Інше: Вольф Сергій Борисович, д. мед. н., проф. кафедри фтизіопульмонології  
230009, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Горького, 80
Тел. +375-152-433601
Е-mail: volf_sb@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 6 квітня 2016 р.

 

Влияние противотуберкулезных препаратов на некоторые показатели метаболизма в клетках печени экспериментальных животных

С.Б. Вольф

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Цель работы — оценить влияние противотуберкулезных препаратов на состояние ПОЛ-АОС и детоксицирующую функцию печени у экспериментальных животных.
Материалы и методы. Влияние противотуберкулезных препаратов (ПТП) на показатели липоперекисного гомеостаза, детоксицирующую функцию печени и возможности коррекции выявленных нарушений изучали в эксперименте. Из морских свинок сформированы три группы: две подопытные и контрольная. Контрольная группа получала изотонический раствор натрия хлорида, 1-я подопытная — 5 ПТП, 2-я — 5 ПТП + витамины Е, А, С и сорбент.
Результаты и обсуждение. Длительное введение ПТП сдвигает равновесие ПОЛ-АОС в сторону ПОЛ. Это ведет к угнетению окислительно-восстановительных реакций, нарушая процессы детоксикации антибиотиков и функционирование системы глутатиона в печени. Использование витаминов А, Е и С в комплексе с сорбентом в значительной степени нивелирует эти негативные последствия.
Выводы. Длительное (60 сут) введение противотуберкулезных препаратов негативно сказывается на сбалансированности процессов ПОЛ и емкости АОЗ в клетках печени подопытных животных.
На фоне усиления ПОЛ в клетках печени нарушается функционирование системы глутатиона, участвующей в метаболизме ксенобиотиков и повышающей устойчивость клеток к вредным воздействиям.
Одновременно в клетках печени снижена активность Г-6-ФДГ (ключевого фермента пентозофосфатного шунта и прямого окисления глюкозы), НАДН-ДГ и НАДФ-ДГ и повышена активность СДГ (центрального фермента цикла Кребса).
Использование витаминов А, Е и С в комплексе с сорбентом в значительной степени нивелирует эти негативные последствия, что и позволило сохранить сбалансированность процессов ПОЛ и системы АОЗ в клетках печени подопытных животных, предотвратить нарушения в детоксицирующей системе печени.

Ключевые слова: Туберкулез, химиотерапия, перекисное окисление липидов, глутатион.

Список литературы:  
1.    Баласанянц Г.С. Гепатотоксические реакции и гепатопротективная терапия во фтизиатрии // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 8.— С. 48—52.
2.    Георгиева Н., Гаджева В. Изоникотиноилгидразоновые аналоги изониазида: взаимосвязь между антиоксидантной ак­­тивностью и бактериостатической активностью // Био­химия.— 2002.— Т. 67, Вып. 5.— С. 705—710.
3.    Иванова Д.А. Частота, характер и факторы риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких.— 2013.— № 11.— С. 25—31.
4.    Колпакова Т.А. Особенности гепатотоксических реакций у больных туберкулезом легких с сопутствующим активным хроническим вирусным гепатитом или персистирующим вирусным гепатитом // Туберкулез и болезни легких.— 2015.— № 5.— С. 87—88.
5.    Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Глутатион митохондрий // Биохимия.— 2007.— Т. 72, Вып. 7.— С. 856—859
6.    Можокина Г.Н. Экспериментальное обоснование применения ропрена для профилактики поражений печени, выз­ванных изониазидом // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 7.— С. 47—53.
7.    Пентюк А.А. Витаминная и коферментная регуляция биотрансформации, фармакологического эффекта и токсичности лекарственных средств: автореф. дис. …д-ра мед. наук: 14.0025 / А.А. Пентюк; АМН СССР, НИИ фармакологии.— М., 1990.— 33 с.
8.    Петушок Н.Э. Состояние глутатионовой системы в крови крыс при комбинированном воздействии неблагоприятных факторов // Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.— 2000.— № 2.— С. 89—90.
9.    Пустыльнек В.О., Гулеева Л.Ф., Ляхович В.В. Индукция цитохрома Р450 2В: роль регуляторных элементов и ядер­ных рецепторов // Биохимия.— 2007.— Т. 72, Вып. 6.— С. 747—758.
10.    Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В. Значение баланса прооксидантов и антиоксидантов— равнозначных участников метаболизма // Пат. физиология и экспериментальная терапия.— 2006.— № 3.— С. 2—16.
11.    Суханов Д.С. Эффективность ремаксола и адеметионина при сочетанном экспериментальном поражении печени про­тивотуберкулезными препаратами резервного ряда и алкоголем // Туберкулез и болезни легких.— 2014.— № 4.— С. 59—62.
12.    Todoriko L.D., Semianiv I.O. Analysis of the GSTM1 gene polymorphism in patients with tuberculosis with regard to the version of MBT resistance // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.—2016.— Iss. 83.— Р. 61—63.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

9. Оригінальні дослідження

 

Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних

М.І. Сахелашвілі1, М.М. Савула2, І.Л. Платонова3, Т.В. Луцишин1, О.Я. Солдатенко1, О.І. Сахелашвілі1

1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
3 ДУ «Львівський НДІ епідеміології і гігієни МОЗ України»

Мета роботи — вивчити особливості клінічного перебігу та лікування туберкульозу у вагітних залежно від чутливості/стійкості штамів мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів.
Матеріали та методи. Обстежено 61 вагітну жінку на активний туберкульоз легень. Контрольна група — 41 пацієнтка з лікарсько-чутливим туберкульозом, основна — 20 вагітних з лікарсько-стійким.
Результати та обговорення. У 82,9 % вагітних контрольної групи специфічний процес діагностовано вперше (ВДТБ), деструктивні зміни в легеневій тканині виявлено у 21,9 %. В основній ВДТБ констатовано у 45,0 %, рецидив — у 30,0 %, хронічний перебіг захворювання — у 25,0 %, порожнини розпаду виявлено у 90,0 %. У більшості хворих контрольної групи туберкульоз мав слабковиразну симптоматику, у 36,6 % випадків його виявляли під час профілактичної флюорографії в пологовому будинку. У 88,9 % осіб основ­ної групи процес перебігав з виразними клінічними симптомами і у 90,0 % діагностований за самозверненням. Розродження шляхом хірургічного втручання було у 4,9 % жінок контрольної і 15,0 % — основної групи. До категорії 5.1 (залишкові зміни після вилікування туберкульозу) переведено 88,7 і 55,5 % хворих відповідно.
Висновки. У вагітних, хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, частіше, ніж у разі туберкульозу зі збереженою чутливістю збудника, констатували поширені деструктивні процеси з ураженням обох легень, масивне бактеріовиділення, хронічний перебіг специфічного запалення, низьку ефективність лікування, розродження шляхом хірургічного втручання.

Ключові слова: Туберкульоз легень, вагітність, клініка, лікування.

Список літератури:  
1.    Голяновський О.В., Мельник В.П. Комплексний підхід щодо лікування туберкульозу легень у вагітних та породіль // Укр. пульмонол. журн.— 2003.— № 4 (31).— С. 31—35.
2.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. Хіміоре­зистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні // Укр. мед. часопис.— 2013.— № 5 (97).— С. 26—28.
3.    Савула М.М., Сахелашвілі М.І. Туберкульоз у вагітних: перебіг і лікування // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 1.— С. 61—63.
4.    Стаханов В.А., Макаров О.В., Каюкова С.И. и др. Комп­лексный метод обследования и ведения больных туберкулезом органов дыхания во время беременности, родов и в послеродовом периоде // Пробл. туберкулеза и болезней легких.— 2004.— № 11.— С. 51—57.
5.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»; уклад. Нізова Н.М., Павлова О.В., Щербінська А.М., Недоспа­сова О.П. [та ін.].— Київ : Бланк-Прес, 2015.— 116 c.
6.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дич­ної допомоги дорослим «Туберкульоз» [Електронний ресурс] // МОЗ України, 2014.— Режим доступу: https://www.moz.gov.ua/docfiles/dn 20141231 1039 dod.pdf.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Зайков С.В. та ін. Особливос­ті сучасної ситуації з туберкульозу в Україні //Укр. пульмонол. журн.— 2016.— № 1.— С. 5—9.
8.    Филинюк О.В., Фелькер И.Г., Янова Г.В. и др. Факторы риска неэффективной химиотерапии больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью // Тубер­кулез и болезни легких.— 2014— № 1.— С. 20—26.
9.    Черенько С.О., Гранкіна Н.В., Погребна М.В. Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С.7—11.
10.    Bothamley G., Elston W. Pregnancy does not mean that patients wity tuberculosis must stop treatment // Brit. Med. J.— 1999.— Vol. 318.— P. 1286.
11.    Rubin P. Drug treatment during pregnancy // Brit. Med. J.— 1998.— Vol. 317.— P. 1503—1505.
12.    Ormerod L.P. Multidrugresistant tuberculosis (MDR-TB): epidemiology, prevention and treatment // British Medical Bulletin.— 2005.— Vol. 73/74.— P. 19—24.

Список літератури
1.    Golyanovskyy OV, Melnik VP. Complex approaches to pulmonary tuberculosis management in pregnant and recently delivered women. Ukr Pulmonol J. 2003;4 (31):31-35 (in Ukr).
2.    Melnyk VM, Novozhilova IO, Matusevych VG. Chemo­resis­tant tuberculosis: state of the problem in Ukraine. Ukr medi­cal J. 2013;5 (97):26-28. (in Ukr).
3.    Savula MM, Sakhelashvili MI. Tuderculosis in pregrant: cli­nical and treatment. Ukr Pulmonol J. 2004;1:61-63 (in Ukr).
4.    Stachanov VA, Makarov OV, Kayukova SI et al. Complex method of examination and management of patients with pulmonary tuberculosis during pregnancy, childbirth and the postpartum period. Problems of Tuberculosis and Lung Disease. 2004;11:51-57 (in Rus).
5.    Nizova NM, Pavlova OV, Scherbіnska AM, Nedospasova OP et al. Tuberculosis in Ukraine: State establishment «Center of medical statistics Ministry of health Ukraine». Kiev: Blank-Press 2015:116 (in Ukr).
6.    Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care for adults «Tuberculosis» [Electronic resource]. In: Ministry of health Ukraine, 2014 Access Mode: https://www.moz.gov.ua/docfiles/dn 20141231 1039 dod.pdf. (in Ukr).
7.    Feshchenko YuI, Melnyk VM, Zaikov SV et al. Current tuberculosis epidemiological situation in Ukraine. Ukr Pulmonol J. 2016;1:5-9. (in Ukr).
8.    Filinyuk OV, Felker IG, Yanova G et al. Risk factors for ineffective chemotherapy in patients with  multidrug-resistant tuberculosis. Tuberculosis and Lung Disease. 2014;1:20-26. (in Rus).
9.    Cherenko SO, Grankina NV, Pogrebna MV. Duration of  intensive phase chemotherapy in  treatment the patients with multidrug-resistant tuberculosis. Tuberculosis, Lung dise­ases. HIV infection. 2015;4(23):7-11 (in Ukr).
10.    Bothamley G, Elston W. Pregnancy does not mean that patients wity tuberculosis must stop treatment. Brit Med J. 1999;318:1286.
11.    Rubin P. Drug treatment during pregnancy. Brit Med J. 1998;317:1503-1505.
12.    Ormerod LP. Multidrugresistant tuberculosis (MDR-TB): epidemiology, prevention and treatment. Brit Med Bulle­tin. 2005;73/74:19-24.

Інше: Сахелашвілі Манана Іванівна, д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії та пульмонології   
79000, м. Львів—Сихів, вул. Зелена, 477
Тел. (0322) 70-54-83
E-mail: mananasakh@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 10 червня 2016 р.

 

Актуальные вопросы химиорезистентного туберкулеза у беременных

М.И. Сахелашвили1, М.М. Савула2, И.Л. Платонова3, Т.В. Луцишин1, А.Я. Солдатенко1, О.И. Сахелашвили1

1 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
2 ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины»
3 ГУ «Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены МЗ Украины»

Цель работы — изучить особенности клинического течения и лечения туберкулеза у беременных в зависимости от чувствительности/устойчивости штаммов микобактерий туберкулеза к антими­кобактериальным препаратам.
Материалы и методы. Обследовано 61 беременную женщину на активный туберкулез легких. Контрольная группа — 41 пациентка с лекарственно-чувствительным туберкулезом, основная — 20 беремен­ных с ле­­карственно-устойчивым.
Результаты и обсуждение. У 82,9 % беременных контрольной группы специфический процесс диагностировано впервые (ВДТБ), деструктивные изменения в легочной ткани выявлено у 21,9 % больных. В основной ВДТБ констатировано у 45,0 %, рецидив — у 30,0 %, хроническое течение заболевания — в 25,0 %, полости распада выявлено у 90,0 %. У большинства больных контрольной группы туберкулез имел слабо выраженную симптоматику, у 36,6 % случаев его выявляли во время профилактической флюорографии в роддоме. В 88,9 % лиц основной группы процесс протекал с отчетливыми клиническими симптомами и у 90,0 % диагностирован по самообращению. Родо­раз­решение путем хирургического вмешательства произошло у 4,9 % женщин контрольной и 15,0 % — основной группы. В категорию 5.1 (остаточные изменения после излечения туберкулеза) переведено 88,7 и 55,5 % больных соответственно.
Выводы. У беременных, больных химиорезистентным туберкулезом легких, чаще, чем при химио­чувствительном, наблюдали распространенные деструктивные процессы с поражением обоих легких, массивное бактериовыделение, хроническое течение специфического воспаления, низкую эффективность лечения, родоразрешение путем хирургического вмешательства.

Ключевые слова: туберкулез легких, беременность, клиника, лечение.

Список литературы:  
1.    Голяновський О.В., Мельник В.П. Комплексний підхід щодо лікування туберкульозу легень у вагітних та породіль // Укр. пульмонол. журн.— 2003.— № 4 (31).— С. 31—35.
2.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. Хіміоре­зистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні // Укр. мед. часопис.— 2013.— № 5 (97).— С. 26—28.
3.    Савула М.М., Сахелашвілі М.І. Туберкульоз у вагітних: перебіг і лікування // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 1.— С. 61—63.
4.    Стаханов В.А., Макаров О.В., Каюкова С.И. и др. Комп­лексный метод обследования и ведения больных туберкулезом органов дыхания во время беременности, родов и в послеродовом периоде // Пробл. туберкулеза и болезней легких.— 2004.— № 11.— С. 51—57.
5.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»; уклад. Нізова Н.М., Павлова О.В., Щербінська А.М., Недоспа­сова О.П. [та ін.].— Київ : Бланк-Прес, 2015.— 116 c.
6.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дич­ної допомоги дорослим «Туберкульоз» [Електронний ресурс] // МОЗ України, 2014.— Режим доступу: https://www.moz.gov.ua/docfiles/dn 20141231 1039 dod.pdf.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Зайков С.В. та ін. Особливос­ті сучасної ситуації з туберкульозу в Україні //Укр. пульмонол. журн.— 2016.— № 1.— С. 5—9.
8.    Филинюк О.В., Фелькер И.Г., Янова Г.В. и др. Факторы риска неэффективной химиотерапии больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью // Тубер­кулез и болезни легких.— 2014— № 1.— С. 20—26.
9.    Черенько С.О., Гранкіна Н.В., Погребна М.В. Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4 (23).— С.7—11.
10.    Bothamley G., Elston W. Pregnancy does not mean that patients wity tuberculosis must stop treatment // Brit. Med. J.— 1999.— Vol. 318.— P. 1286.
11.    Rubin P. Drug treatment during pregnancy // Brit. Med. J.— 1998.— Vol. 317.— P. 1503—1505.
12.    Ormerod L.P. Multidrugresistant tuberculosis (MDR-TB): epidemiology, prevention and treatment // British Medical Bulletin.— 2005.— Vol. 73/74.— P. 19—24.

Список літератури
1.    Golyanovskyy OV, Melnik VP. Complex approaches to pulmonary tuberculosis management in pregnant and recently delivered women. Ukr Pulmonol J. 2003;4 (31):31-35 (in Ukr).
2.    Melnyk VM, Novozhilova IO, Matusevych VG. Chemo­resis­tant tuberculosis: state of the problem in Ukraine. Ukr medi­cal J. 2013;5 (97):26-28. (in Ukr).
3.    Savula MM, Sakhelashvili MI. Tuderculosis in pregrant: cli­nical and treatment. Ukr Pulmonol J. 2004;1:61-63 (in Ukr).
4.    Stachanov VA, Makarov OV, Kayukova SI et al. Complex method of examination and management of patients with pulmonary tuberculosis during pregnancy, childbirth and the postpartum period. Problems of Tuberculosis and Lung Disease. 2004;11:51-57 (in Rus).
5.    Nizova NM, Pavlova OV, Scherbіnska AM, Nedospasova OP et al. Tuberculosis in Ukraine: State establishment «Center of medical statistics Ministry of health Ukraine». Kiev: Blank-Press 2015:116 (in Ukr).
6.    Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care for adults «Tuberculosis» [Electronic resource]. In: Ministry of health Ukraine, 2014 Access Mode: https://www.moz.gov.ua/docfiles/dn 20141231 1039 dod.pdf. (in Ukr).
7.    Feshchenko YuI, Melnyk VM, Zaikov SV et al. Current tuberculosis epidemiological situation in Ukraine. Ukr Pulmonol J. 2016;1:5-9. (in Ukr).
8.    Filinyuk OV, Felker IG, Yanova G et al. Risk factors for ineffective chemotherapy in patients with  multidrug-resistant tuberculosis. Tuberculosis and Lung Disease. 2014;1:20-26. (in Rus).
9.    Cherenko SO, Grankina NV, Pogrebna MV. Duration of  intensive phase chemotherapy in  treatment the patients with multidrug-resistant tuberculosis. Tuberculosis, Lung dise­ases. HIV infection. 2015;4(23):7-11 (in Ukr).
10.    Bothamley G, Elston W. Pregnancy does not mean that patients wity tuberculosis must stop treatment. Brit Med J. 1999;318:1286.
11.    Rubin P. Drug treatment during pregnancy. Brit Med J. 1998;317:1503-1505.
12.    Ormerod LP. Multidrugresistant tuberculosis (MDR-TB): epidemiology, prevention and treatment. Brit Med Bulle­tin. 2005;73/74:19-24.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

10. Оригінальні дослідження

 

Вплив територіального чинника на своєчасність верифікації синдрому плеврального випоту

І.Д. Дужий, Г.П. Олещенко, І.Я. Гресько, В.О. Олещенко

Сумський державний університет

Мета роботи — проаналізувати своєчасність встановлення діагнозу синдрому плеврального випоту (СПВ) у хворих залежно від місця проживання.
Матеріали та методи. Обстежено 329 хворих на СПВ, яких було розподілено на дві групи. До основ­ної групи ввійшло 123 (37,4 %) пацієнти, які проживали у сільській місцевості, до групи порівняння — 206 (62,6 %) міських жителів.
Результати та обговорення. Своєчасно (5—9-та доба) звернулися до лікаря 28 (19,7 %) хворих Іа та ІІа підгруп, з них сільських мешканців 9 (32,1 %), міських — 19 (67,9 %). Несвоєчасно (після 10-ї доби) звернулося 114 (80,3 %) хворих: 50 (43,9 %) сільських мешканців та 64 (56,1 %) жителі міст.
У Іб та ІІб підгрупах своєчасно (5—9-та доба) по медичну допомогу звернулися 35 (18,7 %) осіб: сільських мешканців було 9 (25,7 %), містян — 26 (74,3 %). Несвоєчасно (після 10-ї доби) звернулися 152 (81,3 %) особи, з них 55 (36,2 %) сільських жителів та 97 (63,8 %) городян.
Висновки. Запізно звернулися по медичну допомогу 85,4 % сільських мешканців, що зумовлене в більшості випадків соціально-економічними негараздами. У 78,2 % міських мешканців запізніле звернення переважно можна пояснити неадекватним ставленням до свого здоров’я на тлі шкідливих звичок. Шляхами подолання несвоєчасного звернення селян по медичну допомогу мають бути державні організаційні заходи, а для жителів міст — санітарна освіта і боротьба зі шкідливими звичками.

Ключові слова: Cиндром плеврального випоту, територіальний чинник, верифікація.

Список літератури:  
1.    Дужий І.Д. Труднощі діагностики хвороб плеври: монографія.— Суми: Мрія, 2007.— 560 c.
2.    Єсипенко С.В., Філюк В.В., Герасимова Н.А. Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 3.— С. 85—89.
3.    Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4.— С. 48—52.
4.    Лискина И.В. Туберкулезные плевриты: эпидемиологи­чес­кие и клинико-анатомические аспекты, современное состояние проблемы в Украине // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 1.— С.47—50.
5.    Опанасенко М.С., Конік Б.М., Палівода М.Г. та ін. Клінічний досвід використання відеоторакоскопії для діагностики та лікування захворювань органів грудної порожнини у хворих різного віку // Пробл. старения и долголетия.— 2009.— № 3.— С. 312—323.
6.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2.— С. 16—29.
7.    Статистичні дані за компонентом «Туберкульоз» 2015 рік.—Електронний ресурс: http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/tuberculosis/surveillance/statistical-information.
8.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник.— К., 2015— 142 с.
9.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Матусевич В.Г. та ін. Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006—2011 // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 4.— С. 5—10.
Список літератури
1.    Duzhiy ID. Trudnoshchi diahnostyky khvorob plevry [Difficulty of diagnosing of pleural diseases]. (Ukr). Sumy: VVP «Mriya» TOV, 2007:560.
2.    Yesypenko SV, Filyuk VV, Herasymova NA. Causes analysis for the prevalence of multidrugresistant tuberculosis in the Odesa region (Ukr). Tuberkul’oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya.  2014;3:85-89.
3.    Kornaha SI, Pyatnochka IT. Awareness of MDR TB patients regarding tuberculosis (Ukr). Tuberkul’oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya. 2015;4:48-52.
4.    Liskina IV. Tuberkulyoznyie plevrityi: epidemiologicheskie i kliniko-anatomicheskie aspektyi, sovremennoe sostoyanie problemyi v Ukraine. (Rus). Ukr pulmono. zhurn. 2004;1:47-50.
5.    Opanasenko MS, Konik BM, Palivoda MH. Clinical experience of using videothoracoscopy for diagnosis and treatment of diseases of chest cavity in patients of various age. (Ukr). Problemy starenyya y dolholetyya. 2009;3:312–323.
6.    Petrenko VI, Protsyuk RH. The problem of tuberculosis in Ukraine (Ukr). Tuberkul'oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya. 2015;2:16-29.
7.    Statystychni dani za komponentom «Tuberkul’oz» 2015 rik. (Ukr). Elektronnyy resurs: http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/tuberculosis/surveillance/statistical-information.
8.    Tuberkul’oz v Ukrayini: analitychno-statystychnyy dovidnyk. (Ukr). Kyiv. 2015:142.
9.    Feshchenko YI, Mel’nyk VH. Evaluation of TB control in Ukraine for the period 2006-2011. (Ukr). Ukr pulmonol zhurn. 2011;4:5-10.

Інше: Дужий Ігор Дмитрович, д. мед. н., проф., зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії, академік АНВШ України     
40021, м. Суми, вул. Гамалея, 1/39
Тел. (0542) 65-65-55
E-mail: gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Стаття надійшла до редакції 20 червня 2016 р.

 

Влияние территориального фактора на своевременность верификации синдрома плеврального выпота

И.Д. Дужий, Г.П. Олещенко, И.Я. Гресько, В.А. Олещенко

Сумский государственный университет

Цель работы — проанализировать своевременность постановки диагноза синдрома плеврального выпота (СПВ) у больных в зависимости от места их проживания.
Материалы и методы. Обследованы 329 больных с СПВ, которые были разделены на две группы. В основную группу вошло 123 (37,4 %) пациента, проживавшие в сельской местности, в группу сравнения — 206 (62,6 %) городских жителей.
Результаты и обсуждение. Своевременно (на 5—9-й день) обратились к врачу 28 (19,7 %) больных Іа и ІІа подгрупп, из них сельских жителей было 9 (32,1 %), городских — 19 (67,9 %). Несвоевременно (после 10-го дня) обратилось 114 (80,3 %) человек: 50 (43,9 %) сельских жителей и  64 (56,1 %) городских.
В Iб и IIб подгруппах своевременно (5—9-е сутки) за медицинской помощью обратились 35 (18,7 %) человек: сельских жителей было 9 (25,7 %), горожан — 26 (74,3 %). Несвоевременно (после 10-го дня) обратились 152 (81,3 %) человека, из них 55 (36,2 %) сельских жителей и 97 (63,8 %) горожан.
Выводы. Запоздало обратились за медицинской помощью 85,4 % сельских жителей, что обусловлено в большинстве случаев социально-экономическими проблемами. У 78,2 % городских жителей запоздалое обращение обусловлено в большинстве случав неадекватным отношением к своему здоровью на фоне вредных привычек. Путями преодоления несвоевременного обращения жителей села за медицинской помощью должны быть государственные организационные мероприятия, а для горожан — санитарное просвещение и борьба с вредными привычками.

Ключевые слова: синдром плеврального выпота, территориальный фактор, верификация.

Список литературы:  
1.    Дужий І.Д. Труднощі діагностики хвороб плеври: монографія.— Суми: Мрія, 2007.— 560 c.
2.    Єсипенко С.В., Філюк В.В., Герасимова Н.А. Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 3.— С. 85—89.
3.    Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 4.— С. 48—52.
4.    Лискина И.В. Туберкулезные плевриты: эпидемиологи­чес­кие и клинико-анатомические аспекты, современное состояние проблемы в Украине // Укр. пульмонол. журн.— 2004.— № 1.— С.47—50.
5.    Опанасенко М.С., Конік Б.М., Палівода М.Г. та ін. Клінічний досвід використання відеоторакоскопії для діагностики та лікування захворювань органів грудної порожнини у хворих різного віку // Пробл. старения и долголетия.— 2009.— № 3.— С. 312—323.
6.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2.— С. 16—29.
7.    Статистичні дані за компонентом «Туберкульоз» 2015 рік.—Електронний ресурс: http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/tuberculosis/surveillance/statistical-information.
8.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник.— К., 2015— 142 с.
9.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Матусевич В.Г. та ін. Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006—2011 // Укр. пульмонол. журн.— 2011.— № 4.— С. 5—10.
Список літератури
1.    Duzhiy ID. Trudnoshchi diahnostyky khvorob plevry [Difficulty of diagnosing of pleural diseases]. (Ukr). Sumy: VVP «Mriya» TOV, 2007:560.
2.    Yesypenko SV, Filyuk VV, Herasymova NA. Causes analysis for the prevalence of multidrugresistant tuberculosis in the Odesa region (Ukr). Tuberkul’oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya.  2014;3:85-89.
3.    Kornaha SI, Pyatnochka IT. Awareness of MDR TB patients regarding tuberculosis (Ukr). Tuberkul’oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya. 2015;4:48-52.
4.    Liskina IV. Tuberkulyoznyie plevrityi: epidemiologicheskie i kliniko-anatomicheskie aspektyi, sovremennoe sostoyanie problemyi v Ukraine. (Rus). Ukr pulmono. zhurn. 2004;1:47-50.
5.    Opanasenko MS, Konik BM, Palivoda MH. Clinical experience of using videothoracoscopy for diagnosis and treatment of diseases of chest cavity in patients of various age. (Ukr). Problemy starenyya y dolholetyya. 2009;3:312–323.
6.    Petrenko VI, Protsyuk RH. The problem of tuberculosis in Ukraine (Ukr). Tuberkul'oz, lehenevi khvoroby, VIL infektsiya. 2015;2:16-29.
7.    Statystychni dani za komponentom «Tuberkul’oz» 2015 rik. (Ukr). Elektronnyy resurs: http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/tuberculosis/surveillance/statistical-information.
8.    Tuberkul’oz v Ukrayini: analitychno-statystychnyy dovidnyk. (Ukr). Kyiv. 2015:142.
9.    Feshchenko YI, Mel’nyk VH. Evaluation of TB control in Ukraine for the period 2006-2011. (Ukr). Ukr pulmonol zhurn. 2011;4:5-10.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

11. Оригінальні дослідження

 

Вплив інфузійних полівітамінних комплексів на динаміку клінічних і біохімічних показників у хворих на туберкульоз з токсичними побічними ускладненнями на протитуберкульозні препарати

Ю.В. Просвєтов1, А.В. Левіч1, Н.О. Скороходова1, А.Ю. Гусарова1, С.М. Кудильчак2, А.Г. Макарович2, С.Г. Гужиловський2

1 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
2 КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер»

Мета роботи — оцінити вплив препарату «Реадон» на динаміку клінічних і біохімічних показників та визначити доцільність його застосування у хворих з токсичними побічними ускладненнями для лікування туберкульозу з виразним інтоксикаційним синдромом.
Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих на туберкульоз з токсичними ускладненнями хіміотерапії. Пацієнти отримували стандартне протитуберкульозне лікування. Хворі основної групи (ОГ) (30 осіб) також отримували препарат «Реадон», контрольної (КГ) (30 пацієнтів) — 5 % розчин глюкози (400 мл). Оцінювали клінічні та лабораторні показники (аналіз крові, рівні АлАТ, АсАТ, білірубіну, загального білка крові).
Результати та обговорення. Зменшилися вияви токсичних побічних реакцій у пацієнтів обох груп. Динаміка регресії ускладнень поліхіміотерапії була вищою у пацієнтів ОГ. У 24 (92,3 %) хворих ОГ та 19 (76 %) КГ зменшилися вияви, а у 19 (73 %) та 11 (44 %) відповідно повністю зник диспепсичний синдром (р < 0,05). Головний біль зменшився або зник у 7 (77,7 %) та 4 (50 %) хворих відповідно, запаморочення — у 5 (62,5 %) та 2 (20 %). Рівні АлАТ та АсАТ в ОГ на тлі терапії знизилися вірогідно (p < 0,05) на 40 та 35,4 % відповідно, в КГ зменшення цих показників було не таким виразним і становило 17,4 % (АлАТ) та 12,1 % (АсАТ) й не було вірогідним.
Висновки. Препарат «Реадон» зменшує клінічні вияви токсичних побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та туберкульозної інтоксикації, сприяє нормалізації певних клініко-лабораторних показників у хворих на туберкульоз, поліпшує переносність поліхіміотерапії, що робить доцільним використання цього вітамінного комплексу для лікування туберкульозу та ускладнень його поліхіміотерапії на стаціонарному етапі.

Ключові слова: Побічна дія протитуберкульозних препаратів, туберкульозна інтоксикація, інфузійні полівітамінні комплекси, «Реадон».

Список літератури:
1.    Баласанянц Г.С., Суханов Д.С., Айзиков Д.Л. Побочные действия противотуберкулезных препаратов и методы их устранения: Учебное пособие.— СПб, 2011.— 88 с.
2.    Дзяк Г.В., Дроздов А.Л., Кошелев О.С. и др. Характеристика использования поливитаминных препаратов для парентерального питания: метод. пос.— Днепропетровск: Днепро­петровская государственная медицинская академия, 2011.— 22 с.
3.    Мордык А.В. Частота и патогенез неблагоприятных побоч­ных реакций на противотуберкулезные препараты // Вестн. совр. клин. мед.— 2010.— Вып. 1, Т. 3.— С. 17.
4.    Мишин В.Ю., Васильева И.А., Макиева В.Г. Частота, характер и диагностика побочных реакций у больных туберкулезом легких при химиотерапии основными препаратами // Пробл. туб.— 2003.— № 7.— С. 24—28.
5.    Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев Ю.Г. Побочное действие противотуберкулезных препаратов при стандартных и индивидуализированных режимах химиотерапии.— М.: Изд-во «Компьютербург», 2004.— 208 c.
6.    Просвєтов Ю.В. Побічна дія протитуберкульозних препаратів алергічного характеру у хворих на туберкульоз легень (гормонально-метаболічні й імунні аспекти патогенезу, профілактики та лікування): автореф. дис. ...д-ра мед. наук.— К., 2009.— 31 с.
7.    Шилова М.В., Хрулева Т.С. Эффективность лечения боль­ных туберкулезом на современном этапе // Пробл. туб.— 2005.— № 3.— С. 3—11.
8.    Фещенко Ю.И., Черенько С.А., Викторов А.П. и др. Оценка значимости побочных реакций противотуберкулезных препаратов при лечении туберкулеза // Укр. мед. часопис.— 2008.— № 3 (65).— V/VI.— С. 120.
9.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Матвєєва О.В. та ін. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція.— 2014.— № 4.— С. 13— 19.
10.    Alomar M.J. Factors affecting the development of adverse drug reactions (Review article) // Saudi Pharmaceutical Journal.— 2014.— Vol. 22.— P. 83—94.
11.    Hwang S.L. A prospective clinical study of izoniazid-rifampicin-pyrazinamide— induced liver injery in an area endemic for hepatitis B // Gastroenterol. Hepatol.— 1997.— Vol. 12.— N 1.— P. 87—91.
13.    Blumberg J.B., Frei B. Why clinical trials of vitamin E and cardiovascular diseases may be fatally flawed. Commentary on «The relationship between dose of vitamin E and suppression of oxidative stress in humans» // Free Radic. Biol. Med.— 2007.— N 43.— P. 1374—1386.
12.    Wang Z.B., Gan Q., Rupert R.L., Zeng Y.M., Song X.J. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury // Pain.— 2005.— Vol. 114 (1—2).— P. 266—277.

Список літератури
1.    Balasanyants GS, Suhanov DS, Ay zikov DL. Pobochnyie deystviya protivotuberkuleznyih preparatov i metodyi ih ustraneniya. Saint-Petersburg: Tactics-Studio (in Rus.); 2011.
2.    Dzyak GV, Drozdov AL, Koshelev OS i dr. Harakteristika ispolzovaniya polivitaminnyih preparatov dlya parenteralnogo pitaniya Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk state medical academy. 2011 (in Rus.).
3.    Mordyk AV. Frequency and pathogenesis of unfavourable adversereactions of antituberculous preparations. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsinyi (in Rus). 2010;1(3):17.
4.    Mishin VYu, Vasileva IA, Makieva VG. Chastota, harakter i diagnostika pobochnyih reaktsiy u bolnyih tuberkulezom legkih pri himioterapii osnovnyimi preparatami. Problemi tuberkuleza (in Rus.);7:24-28.
5.    Mishin VYu, Chukanov VI, Grigorev YuG. Pobochnoe deystvie protivotuberkuleznyih preparatov pri standartnyih i indivi­dualizirovannyih rezhimah himioterapii. Moscow: Kompyu­terburg. (in Rus); 2004.
6.    Prosvyetov YuV. Pobichna diya proty’tuberkul’ozny’x preparativ alergichnogo xarakteru u xvory’x na tuberkul’oz legen’ (gormonal’no-metabolichni j imunni aspekty’ patogenezu, profilakty’ky’ ta likuvannya) (PhD Thesis). Kiev. 2009:31
7.    Shilova MV, Hruleva TS. Effektivnost lecheniya bolnyih tuber­kulezom na sovremennom etape (in Rus.). Problemi tuberkuleza (in Rus.);3:3-11.
8.    Feschenko YuI, Cherenko SA, Viktorov AP i dr. Otsenka znachimosti pobochnyih reaktsiy protivotuberkuleznyih pre­paratov pri lechenii tuberkuleza. Ukrayins’ky’j medy’chny’j chasopy’s. 2008;3(65):120.
9.    Feshhenko YuI, Cheren’ko SO, Matvyeyeva OV. Adverse reaction of anti-tuberculosis drugs in treatment of patients with tuberculosis. Tuberkul’oz, legenevi xvoroby’, VIL infekciya. 2014;4:13-19.
10.    Alomar MJ. Factors affecting the development of adverse drug reactions (Review article). Saudi Pharmaceutical Journal. 2014;22:83-94.
11.    Hwang SL. A prospective clinical study of izoniazid-rifampicin-pyrazinamide— induced liver injery in an area endemic for hepatitis B. Gastroenterol Hepatol. 1997;12(1):87-91.
13.    Blumberg JB, Frei B. Why clinical trials of vitamin E and cardiovascular diseases may be fatally flawed. Commentary on «The relationship between dose of vitamin E and suppression of oxidative stress in humans». Free Radic Biol Med. 2007;43:1374-1386.
12.    Wang ZB, Gan Q., Rupert RL, Zeng YM, Song XJ. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury. Pain. 2005;114 (1-2):266-277.

Інше: Просвєтов Юрій Васильович, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії і пульмонології  
69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20
Тел. (061) 236-64-26
Е-mail: zmapo38@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 15 лютого 2016 р.

 

Влияние инфузионных поливитаминных комплексов на динамику клинических и биохимических показателей у больных туберкулезом с токсическими побочными осложнениями на противотуберкулезные препараты

Ю.В. Просветов1, А.В. Левич1, Н.О. Скороходова1, А.Ю. Гусарова1, С.М. Кудыльчак2, А.Г. Макарович2­, С.Г. Гужиловский2

1 ДЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
2 КУ «Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер»

Цель работы — оценить влияние препарата «Реадон» на динамику клинических и биохимических показателей и определить целесообразность его использования у больных с токсическими побочны­ми осложнениями при лечении туберкулеза с выраженным интоксикационным синдромом.
Материалы и методы. Обследовано 60 больных туберкулезом с токсическими осложнениями химиотерапии. Пациенты получали стандартное противотуберкулезное лечение. Больные основной группы (ОГ) (30 лиц) также получали препарат «Реадон», контрольной (КГ) (30 пациентов) — 5 % раствор глюкозы (400 мл). Оценивали клинические и лабораторные показатели (анализ крови, уровни АлАТ, АсАТ, билирубина, общего белка крови).
Результаты и обсуждение. Уменьшились проявления токсических побочных реакций у пациентов обеих групп. Динамика регрессии осложнений полихимиотерапии была выше у пациентов ОГ. У 24 (92,3 %) больных ОГ и 19 (76 %) КГ уменьшились проявления, а у 19 (73 %) и 11 (44 %) соответственно полностью исчез диспепсический синдром (р < 0,05). Голов­ная боль уменьшилась или прекратилась у 7 (77,7 %)  и 4 (50 %) больных соответственно, головокружение — у 5 (62,5 %) и 2 (20 %). Уровни АлАТ и АсАТ в ОГ на фоне терапии снизились достоверно (p < 0,05) на 40 и 35,4 % соответственно, в КГ уменьшение этих показателей было не таким выраженным и составило 17,4 % (АлАТ) и 12,1 % (АсАТ) и не было достоверным.
Выводы. Препарат «Реадон» уменьшает клинические проявления токсических побочных реакций на противотуберкулезные препараты и туберкулезной интоксикации, способствует нормализации некоторых клинико-лабораторных показателей у больных туберкулезом, улучшает переносимость полихимиотерапии, что делает целесообразным использование этого витаминного комплекса для  лечения туберкулеза и осложнений его полихимиотерапии на стационарном этапе.

Ключевые слова: побочное действие противотуберкулезных препаратов, туберкулезная интоксикация, инфузионные поливитаминные комплексы, «Реадон».

Список литературы:
1.    Баласанянц Г.С., Суханов Д.С., Айзиков Д.Л. Побочные действия противотуберкулезных препаратов и методы их устранения: Учебное пособие.— СПб, 2011.— 88 с.
2.    Дзяк Г.В., Дроздов А.Л., Кошелев О.С. и др. Характеристика использования поливитаминных препаратов для парентерального питания: метод. пос.— Днепропетровск: Днепро­петровская государственная медицинская академия, 2011.— 22 с.
3.    Мордык А.В. Частота и патогенез неблагоприятных побоч­ных реакций на противотуберкулезные препараты // Вестн. совр. клин. мед.— 2010.— Вып. 1, Т. 3.— С. 17.
4.    Мишин В.Ю., Васильева И.А., Макиева В.Г. Частота, характер и диагностика побочных реакций у больных туберкулезом легких при химиотерапии основными препаратами // Пробл. туб.— 2003.— № 7.— С. 24—28.
5.    Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев Ю.Г. Побочное действие противотуберкулезных препаратов при стандартных и индивидуализированных режимах химиотерапии.— М.: Изд-во «Компьютербург», 2004.— 208 c.
6.    Просвєтов Ю.В. Побічна дія протитуберкульозних препаратів алергічного характеру у хворих на туберкульоз легень (гормонально-метаболічні й імунні аспекти патогенезу, профілактики та лікування): автореф. дис. ...д-ра мед. наук.— К., 2009.— 31 с.
7.    Шилова М.В., Хрулева Т.С. Эффективность лечения боль­ных туберкулезом на современном этапе // Пробл. туб.— 2005.— № 3.— С. 3—11.
8.    Фещенко Ю.И., Черенько С.А., Викторов А.П. и др. Оценка значимости побочных реакций противотуберкулезных препаратов при лечении туберкулеза // Укр. мед. часопис.— 2008.— № 3 (65).— V/VI.— С. 120.
9.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Матвєєва О.В. та ін. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція.— 2014.— № 4.— С. 13— 19.
10.    Alomar M.J. Factors affecting the development of adverse drug reactions (Review article) // Saudi Pharmaceutical Journal.— 2014.— Vol. 22.— P. 83—94.
11.    Hwang S.L. A prospective clinical study of izoniazid-rifampicin-pyrazinamide— induced liver injery in an area endemic for hepatitis B // Gastroenterol. Hepatol.— 1997.— Vol. 12.— N 1.— P. 87—91.
13.    Blumberg J.B., Frei B. Why clinical trials of vitamin E and cardiovascular diseases may be fatally flawed. Commentary on «The relationship between dose of vitamin E and suppression of oxidative stress in humans» // Free Radic. Biol. Med.— 2007.— N 43.— P. 1374—1386.
12.    Wang Z.B., Gan Q., Rupert R.L., Zeng Y.M., Song X.J. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury // Pain.— 2005.— Vol. 114 (1—2).— P. 266—277.

Список літератури
1.    Balasanyants GS, Suhanov DS, Ay zikov DL. Pobochnyie deystviya protivotuberkuleznyih preparatov i metodyi ih ustraneniya. Saint-Petersburg: Tactics-Studio (in Rus.); 2011.
2.    Dzyak GV, Drozdov AL, Koshelev OS i dr. Harakteristika ispolzovaniya polivitaminnyih preparatov dlya parenteralnogo pitaniya Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk state medical academy. 2011 (in Rus.).
3.    Mordyk AV. Frequency and pathogenesis of unfavourable adversereactions of antituberculous preparations. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsinyi (in Rus). 2010;1(3):17.
4.    Mishin VYu, Vasileva IA, Makieva VG. Chastota, harakter i diagnostika pobochnyih reaktsiy u bolnyih tuberkulezom legkih pri himioterapii osnovnyimi preparatami. Problemi tuberkuleza (in Rus.);7:24-28.
5.    Mishin VYu, Chukanov VI, Grigorev YuG. Pobochnoe deystvie protivotuberkuleznyih preparatov pri standartnyih i indivi­dualizirovannyih rezhimah himioterapii. Moscow: Kompyu­terburg. (in Rus); 2004.
6.    Prosvyetov YuV. Pobichna diya proty’tuberkul’ozny’x preparativ alergichnogo xarakteru u xvory’x na tuberkul’oz legen’ (gormonal’no-metabolichni j imunni aspekty’ patogenezu, profilakty’ky’ ta likuvannya) (PhD Thesis). Kiev. 2009:31
7.    Shilova MV, Hruleva TS. Effektivnost lecheniya bolnyih tuber­kulezom na sovremennom etape (in Rus.). Problemi tuberkuleza (in Rus.);3:3-11.
8.    Feschenko YuI, Cherenko SA, Viktorov AP i dr. Otsenka znachimosti pobochnyih reaktsiy protivotuberkuleznyih pre­paratov pri lechenii tuberkuleza. Ukrayins’ky’j medy’chny’j chasopy’s. 2008;3(65):120.
9.    Feshhenko YuI, Cheren’ko SO, Matvyeyeva OV. Adverse reaction of anti-tuberculosis drugs in treatment of patients with tuberculosis. Tuberkul’oz, legenevi xvoroby’, VIL infekciya. 2014;4:13-19.
10.    Alomar MJ. Factors affecting the development of adverse drug reactions (Review article). Saudi Pharmaceutical Journal. 2014;22:83-94.
11.    Hwang SL. A prospective clinical study of izoniazid-rifampicin-pyrazinamide— induced liver injery in an area endemic for hepatitis B. Gastroenterol Hepatol. 1997;12(1):87-91.
13.    Blumberg JB, Frei B. Why clinical trials of vitamin E and cardiovascular diseases may be fatally flawed. Commentary on «The relationship between dose of vitamin E and suppression of oxidative stress in humans». Free Radic Biol Med. 2007;43:1374-1386.
12.    Wang ZB, Gan Q., Rupert RL, Zeng YM, Song XJ. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury. Pain. 2005;114 (1-2):266-277.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

12. Оригінальні дослідження

 

Корекція бактеріальними препаратами дисбіотичних змін кишечника ВІЛ­-інфікованих

К.М. Горобченко1, А.Г. Дьяченко1, О.М. Савінова2, Т.В. Майстат2

1 Сумський державний університет
2 Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета роботи — оцінити вплив пробіотиків на мікрофлору кишечника ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Матеріали та методи. Досліджено мікрофлору кишечника 40 ВІЛ-інфікованих. Для оцінки стану мікробіоценозу кишечника використані стандартні бактеріологічні методи.
Результати та обговорення. Зміни кишкової мікробіоти виявлено у всіх пацієнтів. У 90 % випадків спостерігалося зниження рівня облігатних мікроорганізмів, особливо біфідобактерій. У невеликої кількості пацієнтів виявлено збудників опортуністичних інфекцій (Staphylococcus aureus, Candida spp.). Застосування пробіотиків призвело до значного підвищення рівня індигенної мікрофлори (Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.), а також зниження вмісту патогенних бактерій (Candida spp.).
Висновки. Застосування пробіотичних препаратів для корекції дисбіотичних порушень у хворих з ВІЛ-інфекцією сприятливо впливає на мікрофлору кишечника і сприяє її відновленню.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, мікрофлора кишечника, пробіотики.

Список літератури:  
1.    Brenchley J.M., Price D.A., Schacker T.W. et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection // Nat. Med.— 2006.— N 12.— Р. 1365—1371.
2.    Das J.K., Mishra D., Ray P. et al. In vitro evaluation of anti-infective activity of a Lactobacillus plantarum strain against Salmonella enterica serovar Enteritidis // Gut. Pathog.— 5: 11. doi: 10.1186/1757—4749—5-11.
3.    De Roock S., van Elk M., van Dijk M.E. et al. Lactic acid bacteria differ in their ability to induce functional regulatory T cells in humans // Clin. Exp. Allergy.— 2010.— N 40.— Р. 103—110.
4.    Hemsworth J., Hekmat S., Reid G. The development of micro­nutrient supplemented probiotic yogurt for people living with HIV: Laboratory testing and sensory evaluation // Innov. Food Sci. Emerg. Technol.— 2011.— N 12.— Р. 79—84.
5.    Henao-Mejia J., Elinav E., Jin C., Hao L. et al. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity // Nature.— 2012.— Vol. 482.— P. 179—85.— Doi:10.1038/nature 10809nature10809.
6.    Hooper L.V., Macpherson A.J. Immune adaptations that main­tain homeostasis with the intestinal microbiota // Nat. Rev. Immunol.— 2010.— Vol. 10.— P. 159—169.— Doi:10.1038/nri2710.
7.    Gori A., Rizzardini G., Van’T Land B. et al. Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: Results of the «COPA» pilot randomized trial // Mucosal. Immunol.— 2011.— N 4.— Р. 554—563.
8.    Gori A., Tincati C., Rizzardini G. et al. Early impairment of gut function and gut flora supporting a role for alteration of gastrointestinal mucosa in human immunodeficiency virus pathogenesis // J. Clin. Microbiol.— 2008.— N 46.— Р. 757—758.
9.    Guadalupe M., Sankaran S., George M.D. et al. Viral suppres­sion and immune restoration in the gastrointestinal mucosa of human immunodeficiency virus type 1-infected patients ini­tiating the­rapy during primary or chronic infection // J. Virol.— 2006.— N 80 (16).— Р. 8236—8247.
10.    Lavasani S., Dzhambazov B., Nouri M. et. al. A novel probiotic mixture exerts a therapeutic effect on experimental autoimmune encephalomyelitis mediated by IL-10 producing regulatory T cells // PLoS One.— 2010.— Vol. 5.— Doi: 10.1371 / journal.pone.0009009.
11.    Mehandru S., Poles M.A., Tenner-Racz K. et al. Mechanisms of gastrointestinal CD4+ T-cell depletion during acute and early human immunodeficiency virus type 1 infection // J. Virol.— 2007.— N 81.— Р. 599—612.
12.    Pabst R., Russell M.W., Brandtzaeg P. Tissue distribution of lymphocytes and plasma cells and the role of the gut // Trends Immunol.— 2008.— Vol. 29.— P. 206—208.— Doi:10.1016/j.it. 2008.02.006.
13.    Prendergast A. Prado J.G., Kang Y.H. et. al. HIV-1 infection is characterized by profound depletion of CD161 + Th17 cells and gradual decline in regulatory T cells // Aids in 2010.— Vol. 24.— P. 491—502.
14.    Saxena D., Li Y., Yang L. et al. Human Microbiome and HIV/AIDS // Curr. HIV/AIDS Rep.— 2012.— Vol. 9 (1).— P. 44—51.— Doi:10.1007/s11904—011—0103—7.
15.    Smits H.H., Engering A. et al. Selective probiotic bacteria induce IL-10-producing regulatory T cells in vitro by modula­ting dendritic cell function through dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin // J. Al­lergy Clin. Immunol.— 2005.— N 115.— Р. 1260—1267.
16.    The principles of correction of disorder of microecology of intestine: methodic recommendations / Moscow Research Insti­tute of Pediatrics and Pediatric Surgery.— Moscow, 2004.— 38 p.
17.    The current approaches of the correction of intestinal dysbiosis: methodic recommendations / Ukrainian Centre for Scientific Medical Information and patent-license work.— Kyiv, 2000.— 27 p.
18.    Turville S.G., Peretti S., Pope M. Lymphocyte-dendritic cell interactions and mucosal acquisition of SIV/HIV infection // Curr. Opin HIV AIDS.— 2006.— N 1 (1).— Р. 3—9.
19.    Vujkovic-Cvijin I., Dunham R.M., Iwai S. et al. Dysbiosis of the gut microbiota is associated with HIV disease progression and tryptophan сatabolism // Sci. Transl. Med.— 2013.— N 5.— Doi:10.1126/scitranslmed.3006438.
Список литературы
1.    Brenchley JM, Price DA, Schacker TW et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection. Nat Med. 2006;12:1365-1371.
2.    Das JK, Mishra D, Ray P et al. In vitro evaluation of anti-infective activity of a Lactobacillus plantarum strain against Salmonella enterica serovar Enteritidis. Gut Pathog. 5:11. Doi: 10.1186/1757-4749-5-11.
3.    De Roock S, van Elk M, van Dijk ME et al. Lactic acid bacteria differ in their ability to induce functional regulatory T cells in humans. Clin Exp Allergy. 2010;40:103-110.
4.    Hemsworth J, Hekmat S, Reid G. The development of micro­nutrient supplemented probiotic yogurt for people living with HIV: Laboratory testing and sensory evaluation. Innov Food Sci Emerg Technol. 2011;12:79-84.
5.    Henao-Mejia J, Elinav E, Jin C, Hao L et al. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. Nature. 2012;482:179-85. Doi:10.1038/nature 10809nature10809.
6.    Hooper LV, Macpherson AJ. Immune adaptations that main­tain homeostasis with the intestinal microbiota. Nat Rev Immunol 2010;10:159-169. Doi:10.1038/nri2710.
7.    Gori A, Rizzardini G, Van’T Land B et al. Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: Results of the «COPA» pilot randomized trial. Mucosal Immunol. 2011;4:554-563.
8.    Gori A, Tincati C, Rizzardini G et al. Early impairment of gut function and gut flora supporting a role for alteration of gastrointestinal mucosa in human immunodeficiency virus pathogenesis. J Clin Microbiol. 2008;46:757-758.
9.    Guadalupe M, Sankaran S, George MD et al. Viral suppres­sion and immune restoration in the gastrointestinal mucosa of human immunodeficiency virus type 1-infected patients ini­tiating the­rapy during primary or chronic infection. J Virol. 2006;80(16):8236-8247.
10.    Lavasani S, Dzhambazov B, Nouri M et. al. A novel probiotic mixture exerts a therapeutic effect on experimental autoimmune encephalomyelitis mediated by IL-10 producing regulatory T cells. PLoS One. 2010;5. Doi: 10.1371 / journal.pone.0009009.
11.    Mehandru S, Poles MA, Tenner-Racz K et al. Mechanisms of gastrointestinal CD4+ T-cell depletion during acute and early human immunodeficiency virus type 1 infection. J Virol. 2007;81:599-612.
12.    Pabst R, Russell MW, Brandtzaeg P. Tissue distribution of lymphocytes and plasma cells and the role of the gut. Trends Immunol. 2008;29:206-208. Doi:10.1016/j.it. 2008.02.006.
13.    Prendergast A, Prado JG, Kang YH et. al. HIV-1 infection is characterized by profound depletion of CD161 + Th17 cells and gradual decline in regulatory T cells. Aids in 2010;24:491-502.
14.    Saxena D, Li Y, Yang L et al. Human Microbiome and HIV/AIDS. Curr HIV/AIDS Rep. 2012;9(1): 44-51. Doi:10.1007/s11904-011-0103-7.
15.    Smits HH, Engering A et al. Selective probiotic bacteria induce IL-10-producing regulatory T cells in vitro by modula­ting dendritic cell function through dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin. J Al­lergy Clin Immunol. 2005;115:1260-1267.
16.    The principles of correction of disorder of microecology of intestine: methodic recommendations / Moscow Research Insti­tute of Pediatrics and Pediatric Surgery. Moscow, 2004:38.
17.    The current approaches of the correction of intestinal dysbiosis: methodic recommendations / Ukrainian Centre for Scientific Medical Information and patent-license work. Kyiv, 2000:27.
18.    Turville SG, Peretti S, Pope M. Lymphocyte-dendritic cell interactions and mucosal acquisition of SIV/HIV infection. Curr Opin HIV AIDS. 2006;1(1):3-9.
19.    Vujkovic-Cvijin I, Dunham RM, Iwai S et al. Dysbiosis of the gut microbiota is associated with HIV disease progression and tryptophan сatabolism. Sci Transl Med. 2013;5. Doi:10.1126/scitranslmed.3006438.

Інше: Горобченко Катерина Миколаївна, аспірант кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології  
40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31
Е-mail: horobchenko2013@yandex.ru

Стаття надійшла до редакції 31 березня 2016 р.

 

Коррекция бактериальными препаратами дисбиотических изменений кишечника ВИЧ-инфицированных

Е.Н. Горобченко1, А.Г. Дьяченко1, Е.М. Савинова2, Т.В. Майстат2

1 Сумский государственный университет
2 Харьковская медицинская академия последипломного образования

Цель работы — оценить влияние пробиотиков на микрофлору кишечника ВИЧ-инфицированных пациентов.
Материалы и методы. Исследовано микрофлору кишечника 40 ВИЧ-инфицированных. Для оценки состояния микробиоценоза кишечника использованы стандартные бактериологические методы.
Результаты и обсуждение. Изменения кишечной микробиоты обнаружены у всех пациентов. У 90 % случаев наблюдалось снижение уровня облигатных микроорганизмов, особенно бифидобактерий. У небольшого количества пациентов выявлены возбудители оппортунистических инфекций (Staphy­lo­coccus aureus, Candida spp.). Применение пробиотиков привело к значительному повышению уровня индигенной микрофлоры (Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.), а также снижению содержания пато­генных бактерий (Candida spp.).
Выводы. Применение пробиотических препаратов для коррекции дисбиотических нарушений у больных с ВИЧ-инфекцией благоприятно влияет на микрофлору кишечника и способствует ее восстановлению.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, кишечная микрофлора, пробиотики.

Список литературы:  
1.    Brenchley J.M., Price D.A., Schacker T.W. et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection // Nat. Med.— 2006.— N 12.— Р. 1365—1371.
2.    Das J.K., Mishra D., Ray P. et al. In vitro evaluation of anti-infective activity of a Lactobacillus plantarum strain against Salmonella enterica serovar Enteritidis // Gut. Pathog.— 5: 11. doi: 10.1186/1757—4749—5-11.
3.    De Roock S., van Elk M., van Dijk M.E. et al. Lactic acid bacteria differ in their ability to induce functional regulatory T cells in humans // Clin. Exp. Allergy.— 2010.— N 40.— Р. 103—110.
4.    Hemsworth J., Hekmat S., Reid G. The development of micro­nutrient supplemented probiotic yogurt for people living with HIV: Laboratory testing and sensory evaluation // Innov. Food Sci. Emerg. Technol.— 2011.— N 12.— Р. 79—84.
5.    Henao-Mejia J., Elinav E., Jin C., Hao L. et al. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity // Nature.— 2012.— Vol. 482.— P. 179—85.— Doi:10.1038/nature 10809nature10809.
6.    Hooper L.V., Macpherson A.J. Immune adaptations that main­tain homeostasis with the intestinal microbiota // Nat. Rev. Immunol.— 2010.— Vol. 10.— P. 159—169.— Doi:10.1038/nri2710.
7.    Gori A., Rizzardini G., Van’T Land B. et al. Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: Results of the «COPA» pilot randomized trial // Mucosal. Immunol.— 2011.— N 4.— Р. 554—563.
8.    Gori A., Tincati C., Rizzardini G. et al. Early impairment of gut function and gut flora supporting a role for alteration of gastrointestinal mucosa in human immunodeficiency virus pathogenesis // J. Clin. Microbiol.— 2008.— N 46.— Р. 757—758.
9.    Guadalupe M., Sankaran S., George M.D. et al. Viral suppres­sion and immune restoration in the gastrointestinal mucosa of human immunodeficiency virus type 1-infected patients ini­tiating the­rapy during primary or chronic infection // J. Virol.— 2006.— N 80 (16).— Р. 8236—8247.
10.    Lavasani S., Dzhambazov B., Nouri M. et. al. A novel probiotic mixture exerts a therapeutic effect on experimental autoimmune encephalomyelitis mediated by IL-10 producing regulatory T cells // PLoS One.— 2010.— Vol. 5.— Doi: 10.1371 / journal.pone.0009009.
11.    Mehandru S., Poles M.A., Tenner-Racz K. et al. Mechanisms of gastrointestinal CD4+ T-cell depletion during acute and early human immunodeficiency virus type 1 infection // J. Virol.— 2007.— N 81.— Р. 599—612.
12.    Pabst R., Russell M.W., Brandtzaeg P. Tissue distribution of lymphocytes and plasma cells and the role of the gut // Trends Immunol.— 2008.— Vol. 29.— P. 206—208.— Doi:10.1016/j.it. 2008.02.006.
13.    Prendergast A. Prado J.G., Kang Y.H. et. al. HIV-1 infection is characterized by profound depletion of CD161 + Th17 cells and gradual decline in regulatory T cells // Aids in 2010.— Vol. 24.— P. 491—502.
14.    Saxena D., Li Y., Yang L. et al. Human Microbiome and HIV/AIDS // Curr. HIV/AIDS Rep.— 2012.— Vol. 9 (1).— P. 44—51.— Doi:10.1007/s11904—011—0103—7.
15.    Smits H.H., Engering A. et al. Selective probiotic bacteria induce IL-10-producing regulatory T cells in vitro by modula­ting dendritic cell function through dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin // J. Al­lergy Clin. Immunol.— 2005.— N 115.— Р. 1260—1267.
16.    The principles of correction of disorder of microecology of intestine: methodic recommendations / Moscow Research Insti­tute of Pediatrics and Pediatric Surgery.— Moscow, 2004.— 38 p.
17.    The current approaches of the correction of intestinal dysbiosis: methodic recommendations / Ukrainian Centre for Scientific Medical Information and patent-license work.— Kyiv, 2000.— 27 p.
18.    Turville S.G., Peretti S., Pope M. Lymphocyte-dendritic cell interactions and mucosal acquisition of SIV/HIV infection // Curr. Opin HIV AIDS.— 2006.— N 1 (1).— Р. 3—9.
19.    Vujkovic-Cvijin I., Dunham R.M., Iwai S. et al. Dysbiosis of the gut microbiota is associated with HIV disease progression and tryptophan сatabolism // Sci. Transl. Med.— 2013.— N 5.— Doi:10.1126/scitranslmed.3006438.
Список литературы
1.    Brenchley JM, Price DA, Schacker TW et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection. Nat Med. 2006;12:1365-1371.
2.    Das JK, Mishra D, Ray P et al. In vitro evaluation of anti-infective activity of a Lactobacillus plantarum strain against Salmonella enterica serovar Enteritidis. Gut Pathog. 5:11. Doi: 10.1186/1757-4749-5-11.
3.    De Roock S, van Elk M, van Dijk ME et al. Lactic acid bacteria differ in their ability to induce functional regulatory T cells in humans. Clin Exp Allergy. 2010;40:103-110.
4.    Hemsworth J, Hekmat S, Reid G. The development of micro­nutrient supplemented probiotic yogurt for people living with HIV: Laboratory testing and sensory evaluation. Innov Food Sci Emerg Technol. 2011;12:79-84.
5.    Henao-Mejia J, Elinav E, Jin C, Hao L et al. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. Nature. 2012;482:179-85. Doi:10.1038/nature 10809nature10809.
6.    Hooper LV, Macpherson AJ. Immune adaptations that main­tain homeostasis with the intestinal microbiota. Nat Rev Immunol 2010;10:159-169. Doi:10.1038/nri2710.
7.    Gori A, Rizzardini G, Van’T Land B et al. Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: Results of the «COPA» pilot randomized trial. Mucosal Immunol. 2011;4:554-563.
8.    Gori A, Tincati C, Rizzardini G et al. Early impairment of gut function and gut flora supporting a role for alteration of gastrointestinal mucosa in human immunodeficiency virus pathogenesis. J Clin Microbiol. 2008;46:757-758.
9.    Guadalupe M, Sankaran S, George MD et al. Viral suppres­sion and immune restoration in the gastrointestinal mucosa of human immunodeficiency virus type 1-infected patients ini­tiating the­rapy during primary or chronic infection. J Virol. 2006;80(16):8236-8247.
10.    Lavasani S, Dzhambazov B, Nouri M et. al. A novel probiotic mixture exerts a therapeutic effect on experimental autoimmune encephalomyelitis mediated by IL-10 producing regulatory T cells. PLoS One. 2010;5. Doi: 10.1371 / journal.pone.0009009.
11.    Mehandru S, Poles MA, Tenner-Racz K et al. Mechanisms of gastrointestinal CD4+ T-cell depletion during acute and early human immunodeficiency virus type 1 infection. J Virol. 2007;81:599-612.
12.    Pabst R, Russell MW, Brandtzaeg P. Tissue distribution of lymphocytes and plasma cells and the role of the gut. Trends Immunol. 2008;29:206-208. Doi:10.1016/j.it. 2008.02.006.
13.    Prendergast A, Prado JG, Kang YH et. al. HIV-1 infection is characterized by profound depletion of CD161 + Th17 cells and gradual decline in regulatory T cells. Aids in 2010;24:491-502.
14.    Saxena D, Li Y, Yang L et al. Human Microbiome and HIV/AIDS. Curr HIV/AIDS Rep. 2012;9(1): 44-51. Doi:10.1007/s11904-011-0103-7.
15.    Smits HH, Engering A et al. Selective probiotic bacteria induce IL-10-producing regulatory T cells in vitro by modula­ting dendritic cell function through dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin. J Al­lergy Clin Immunol. 2005;115:1260-1267.
16.    The principles of correction of disorder of microecology of intestine: methodic recommendations / Moscow Research Insti­tute of Pediatrics and Pediatric Surgery. Moscow, 2004:38.
17.    The current approaches of the correction of intestinal dysbiosis: methodic recommendations / Ukrainian Centre for Scientific Medical Information and patent-license work. Kyiv, 2000:27.
18.    Turville SG, Peretti S, Pope M. Lymphocyte-dendritic cell interactions and mucosal acquisition of SIV/HIV infection. Curr Opin HIV AIDS. 2006;1(1):3-9.
19.    Vujkovic-Cvijin I, Dunham RM, Iwai S et al. Dysbiosis of the gut microbiota is associated with HIV disease progression and tryptophan сatabolism. Sci Transl Med. 2013;5. Doi:10.1126/scitranslmed.3006438.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

13. Оригінальні дослідження

 

Активація процесів перекисного окиснення ліпідів антиретровірусними препаратами

М.М. Курбат, В.М. Циркунов, І.Е. Гуляй

ЗО «Гродненський державний медичний університет», Республіка Білорусь

Мета роботи — вивчити стан системи перекисного окиснення ліпідів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусні препарати, і виявити роль проміжних продуктів перекисного окиснення в розвитку токсичного ураження печінки антиретровірусними препаратами.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 132 ВІЛ-інфікованих пацієнти, які отримують антиретровірусні препарати (АРП) за протокольними схемами. Активність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за вмістом первинних (дієнові і трієнові кон’югати, кротоновий альдегід) і вторинних (малоновий діальдегід) продуктів ПОЛ у плазмі крові і в еритроцитах.
Результати та обговорення. Застосування АРП у 74,3 % пацієнтів викликає активацію процесів ПОЛ в організмі і є патогенетичним механізмом пошкодження гепатоцитів. Відсутність активації ПОЛ у 25,7 % пацієнтів забезпечується фізіологічною компенсацією антиоксидантної системи, яка в умовах імунодефіцитного стану обмежує неферментативне вільнорадикальне окиснення ліпідів в організмі. При порушенні функціонування гепатоцитів і розвитку гепатотоксичності на тлі АРТ рівень первинних і вторинних продуктів ПОЛ у плазмі крові зростає, особливо трієнових кон’югатів.
Висновки. Призначення АРП пацієнтам без лабораторних ознак гепатотоксичності не призводить до активації процесів ПОЛ у плазмі крові та еритроцитах, у той час як на тлі токсичного ураження печінки АРП спостерігається активація каскаду ПОЛ. Найбільш імовірною точкою докладання токсичного ефекту АРП є мітохондрії, порушення функції яких лежить в основі лікарського ураження печінки.

Ключові слова: ВІЛ, антиретровірусні препарати, перекисне окиснення ліпідів, токсичне ураження печінки, мітохондрії.

Список літератури:  
1.    Андреев А.Ю., Кушнарева Ю.Е., Старков А.А. Метаболизм активных форм кислорода в митохондриях // Биохимия.— 2005.— Т. 74.— С. 246—264.
2.    Бабанина Н.В. Опыт применения гепатопротектора «Геп­тор» (Адеметионин) у онкологических пациентов, получающих противоопухолевое лечение // Медиаль.— 2013.— № 2.— С. 59—61.
3.    Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере // Санкт-Петербург: Питер, 2003.— 688 c.
4.    Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометричес­кое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови // Лаб. дело.— 1983.— № 3.— С. 33—36.
5.    Горожанская Э.Г. Свободнорадикальное окисление и меха­низмы антиоксидантной защиты в нормальной клетке и при опухолевых заболеваниях // Клин. лаб. диагн.— 2010.— № 6.— С. 28—44.
6.    Гривенникова В.Г., Виноградов А.Д. Генерация активных форм кислорода митохондриями. // Успехи биологической химии.— 2013.— Т. 53.— С. 245—296.
7.    Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т.— 2-е изд. // Мн.: Беларусь, 2002.— Т. 1.— 465 с.
8.    Карпов И.А. и др. Метод оптимизации обследования и проведения антиретровирусной терапии у взрослых и подростков. Инструкция по применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь // Минск, 2012.— 44 с.
9.    Ксейко Д.А., Генинг Т.П. Процессы перекисного окисления липидов и защитная роль антиоксидантной системы в печени и эритроцитах в условиях острой кровопотери // Фундамен­тальные исследования.— 2012.— № 9 (часть 2).— С. 304—307.
10.    Лакин Л.С. Биометрия: учеб.пособие для ВУЗов биолог. спец. 4—е изд. // Москва: Высшая школа, 1990.— 252 с.
11.    Лобанова М.В. Особенности реализации окислительного стресса в мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках при различном содержании кислорода. Автореф. дисс. канд. биол. наук. // Москва 2015.— 24 с.
12.    Матиевская Н.В. и др. Печеночная летальность ВИЧ-инфицированных пациентов // Мед. панорама.— 2011.— № 1.— C. 3—6.
13.    Меринова Н.И., Козлова Н.М., Колесниченко Л.С. Перекис­ное окисление липидов и антиоксидантная система в патогенезе хронического панкреатита // Сиб. Мед. Журнал.— 2012.— № 3.— С. 17—20.
14.    Тодорико Л.Д. Общие закономерности функционирования отдельных звеньев противооксидантной защиты при хронических обструктивных заболеваниях легких в зависимости от варианта тиреоидного дисбаланса на фоне гипокортизолемии в пожилом и старческом возрасте // Вісник Він­ницького нац. мед. ун-ту.— 2009.— № 1.— С. 126—130.
15.    Antonello V.S. HAART and liver: is it safe? // J. Infect. Dev. Ctries.— 2014.— Vol. 8, N 3.— P. 1444—1450.— Doi: 10.3855/jidc.5012.
16.    Bartosz G. Druga twarz tlenu.— Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003.— 447 р.
17.    Begriche K. Drug-induced toxicity on mitochondria and lipid metabolism: Mechanistic diversity and deleterious consequences for the liver // Journal of  Hepatology.— 2011.— Vol. 54.— P. 773—794.— Doi: 10.1016/j.jhep.
18.    Buness А. et al. Identification of metabolites, clinical chemistry markers and transcripts associated with hepatotoxicity // PLoSOne.— 2014.— Vol. 16, N 9 (5).— e97249. DOI: 10.1371.
19.    Chandel N.S. Mitochondria as signaling organelles // BMC Biol.— 2014.— Vol. 27.— P. 12—34.— Doi: 10.1186/1741-7007-12-34.
20.    Friedman J.R., Nunnari J. Mitochondrial form and function // Nature.— 2014.— Vol. 505.— P. 335—343.— Doi: 10.1038/nature12985.
21.    Li C., Jackson R.M. Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury // Am. J. Physiol. Cell Physiol.— 2002.— Vol. 282.— P. 227—241.— Doi: 10.1152/ajpcell.00112.2001.
22.    Lucena M.I. et al. Recurrent Drug-Induced Liver Injury (DILI) with different drugs in the Spanish Registry: The dilemma of the relationship to autoimmune hepatitis // J. Hepatol.— 2011.— Vol. 55, N. 4.— P. 820—827.— Doi: 10.1016/j.jhep.2010.12.041.
Список литературы
1.    Andreyev AYu, Kushnareva YuE, Starkov AA. Mitochondrial metabolism of reactive oxygen species. Biochemistry (Moscow). 2005;70(2):200-214 (іn Rus).
2.    Babanina NV. Opyt primenenija gepatoprotektora «Geptor» (Ademetionin) u onkologicheskih pacientov, poluchajushhih protivoopuholevoe lechenie. Medial. 2013;2:59-61 (іn Rus).
3.    Borovikov VP. Statistica. Iskusstvo analiza dannyh na komp’jutere. Sankt-Peterburg: Piter, 2003:688 (іn Rus).
4.    Gavrilov VB, Mishkorudnaja MI. Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhanija gidroperekisej lipidov v plazme krovi. Lab delo. 1983;3:33-36 (іn Rus).
5.    Gorozhanskaja JeG. Svobodnoradikal’noe okislenie i mehanizmy antioksidantnoj zashhity v normal’noj kletke i pri opuholevyh zabolevanijah. Klin Lab Diagn. 2010;6:28-44 (іn Rus).
6.    Grivennikova VG, Vinogradov AD. Generacija aktivnyh form kisloroda mitohondrijami.  Uspehi biologicheskoj himii. 2013;53:245-296 (іn Rus).
7.    Kamyshnikov VS. Spravochnik po kliniko-biohimicheskoj laboratornoj diagnostike: v 2 t. 2-e izd. Mn.: Belarus’, 2002;1:465 (іn Rus).
8.    Karpov IA i dr. Metod optimizacii obsledovanija i provedenija antiretrovirusnoj terapii u vzroslyh i podrostkov. Instrukcija po primeneniju Ministerstva zdravoohranenija Respubliki Belarus’. Minsk, 2012:44 (іn Rus).
9.    Ksejko DA, Gening TP. Processy perekisnogo okislenija lipidov i zashhitnaja rol’ antioksidantnoj sistemy v pecheni i jeritrocitah v uslovijah ostroj krovopoteri. Fundamental’nye issledovanija. 2012;9(2):304-307 (іn Rus).
10.    Lakin LS. Biometrija: ucheb.posobie dlja VUZov biolog. spec. 4—e izd. Moskva: Vysshaja shkola, 1990:252 (іn Rus).
11.    Lobanova MV. Osobennosti realizacii okislitel’nogo stressa v mul’tipotentnyh mezenhimal’nyh stromal’nyh kletkah pri raz­lichnom soderzhanii kisloroda. Avtoref. diss. kand. biol. nauk.  Moskva 2015:24 (іn Rus).
12.    Matievskaja NV i dr. Pechenochnaja letal’nost’ VICh-infici­rovannyh pacientov. Med panorama. 2011;1:3-6 (іn Rus).
13.    Merinova NI, Kozlova NM, Kolesnichenko LS. Lipid peroxi­dation and antioxidative system in a pathogenesis of chronic pancreatitis. Siberian Medical Journal. 2012;3:17-20 (іn Rus).
14.    Todoriko LD. Obshhie zakonomernosti funkcionirovanija otdel’nyh zven’ev protivooksidantnoj zashhity pri hronicheskih obstruktivnyh zabolevanijah legkih v zavisimosti ot varianta tireoidnogo disbalansa na fone gipokortizolemii v pozhilom i starcheskom vozraste. Vіsnik Vіnnic’kogo nac. med. un-tu. 2009;1:126-130 (іn Rus).
15.    Antonello VS. HAART and liver: is it safe? J Infect Dev Ctries. 2014;8(3):1444-1450. Doi: 10.3855/jidc.5012
16.    Bartosz G. Druga twarz tlenu. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003:447.
17.    Begriche K. Drug-induced toxicity on mitochondria and lipid metabolism: Mechanistic diversity and deleterious consequences for the liver. Journal of  Hepatology. 2011;54:773-794. Doi: 10.1016/j.jhep.
18.    Buness А et al. Identification of metabolites, clinical chemistry markers and transcripts associated with hepatotoxicity. PLoSOne. 2014;16(9):e97249. Doi: 10.1371.
19.    Chandel NS. Mitochondria as signaling organelles. BMC Biol. 2014;27:12-34. Doi: 10.1186/1741-7007-12-34.
20.    Friedman JR, Nunnari J. Mitochondrial form and function.Nature. 2014;505:335-343. Doi: 10.1038/nature12985.
21.    Li C, Jackson RM. Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury. Am J Physiol Cell Physiol. 2002;282:227-241. Doi: 10.1152/ajpcell.00112.2001.
22.    Lucena MI et al. Recurrent Drug-Induced Liver Injury (DILI) with different drugs in the Spanish Registry: The dilemma of the relationship to autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2011;55(4):820-827. Doi: 10.1016/j.jhep.2010.12.041.

Інше: Курбат Михайло Миколайович, к. мед. н., доц., зав. науково-дослідної лабораторії
230009, Білорусь, м. Гродно, вул. Горького, 80
Тел. +375 (296) 74-46-63, +375 (152) 43-34-99
Е-mail: vwmisha@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 31 березня 2016 р.

 

Активация процессов перекисного окисления липидов антиретровирусными препаратами

М.Н. Курбат, В.М. Цыркунов, И.Э. Гуляй

УO «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

Цель работы — изучить состояние системы перекисного окисления липидов у ВИЧ-инфицирован­ных пациентов, получающих антиретровирусные препараты, и выявить роль промежуточных продуктов перекисного окисления в развитии токсического поражения печени антиретровирусными препаратами.
Материалы и методы. В исследование было включено 132 ВИЧ-инфицированных пациента, получающих антиретровирусные препараты (АРП) по протокольным схемам. Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию первичных (диеновые и триеновые конъюгаты, кротоновый альдегид) и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов ПОЛ в плазме крови и в эритроцитах.
Результаты и обсуждение. Применение АРП у 74,3 % пациентов вызывает активацию процессов ПОЛ в организме и является патогенетическим механизмом повреждения гепатоцита. Отсутствие активации ПОЛ у 25,7 % пациентов обеспечивается физиологической компенсацией антиоксидантной системы, которая в условиях иммунодефицитного состояния ограничивает неферментативное свободнорадикальное окисление липидов в организме. При нарушении функционирования гепатоцита и развитии гепатотоксичности на фоне АРТ уровень первичных и вторичных продуктов ПОЛ в плазме крови возрастает, особенно триеновых конъюгатов.
Выводы. Назначение АРП пациентам без лабораторных признаков гепатотоксичности не приводит к активации процессов ПОЛ в плазме крови и эритроцитах, в то время как на фоне токсического поражения печени АРП наблюдается активация каскада ПОЛ. Наиболее вероятной точкой приложения токсического эффекта АРП являются митохондрии, нарушение функции которых лежит в основе лекарственного поражения печени.

Ключевые слова: ВИЧ, антиретровирусные препараты, перекисное окисление липидов, токсическое поражение печени, митохондрии.

Список литературы:  
1.    Андреев А.Ю., Кушнарева Ю.Е., Старков А.А. Метаболизм активных форм кислорода в митохондриях // Биохимия.— 2005.— Т. 74.— С. 246—264.
2.    Бабанина Н.В. Опыт применения гепатопротектора «Геп­тор» (Адеметионин) у онкологических пациентов, получающих противоопухолевое лечение // Медиаль.— 2013.— № 2.— С. 59—61.
3.    Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере // Санкт-Петербург: Питер, 2003.— 688 c.
4.    Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометричес­кое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови // Лаб. дело.— 1983.— № 3.— С. 33—36.
5.    Горожанская Э.Г. Свободнорадикальное окисление и меха­низмы антиоксидантной защиты в нормальной клетке и при опухолевых заболеваниях // Клин. лаб. диагн.— 2010.— № 6.— С. 28—44.
6.    Гривенникова В.Г., Виноградов А.Д. Генерация активных форм кислорода митохондриями. // Успехи биологической химии.— 2013.— Т. 53.— С. 245—296.
7.    Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т.— 2-е изд. // Мн.: Беларусь, 2002.— Т. 1.— 465 с.
8.    Карпов И.А. и др. Метод оптимизации обследования и проведения антиретровирусной терапии у взрослых и подростков. Инструкция по применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь // Минск, 2012.— 44 с.
9.    Ксейко Д.А., Генинг Т.П. Процессы перекисного окисления липидов и защитная роль антиоксидантной системы в печени и эритроцитах в условиях острой кровопотери // Фундамен­тальные исследования.— 2012.— № 9 (часть 2).— С. 304—307.
10.    Лакин Л.С. Биометрия: учеб.пособие для ВУЗов биолог. спец. 4—е изд. // Москва: Высшая школа, 1990.— 252 с.
11.    Лобанова М.В. Особенности реализации окислительного стресса в мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках при различном содержании кислорода. Автореф. дисс. канд. биол. наук. // Москва 2015.— 24 с.
12.    Матиевская Н.В. и др. Печеночная летальность ВИЧ-инфицированных пациентов // Мед. панорама.— 2011.— № 1.— C. 3—6.
13.    Меринова Н.И., Козлова Н.М., Колесниченко Л.С. Перекис­ное окисление липидов и антиоксидантная система в патогенезе хронического панкреатита // Сиб. Мед. Журнал.— 2012.— № 3.— С. 17—20.
14.    Тодорико Л.Д. Общие закономерности функционирования отдельных звеньев противооксидантной защиты при хронических обструктивных заболеваниях легких в зависимости от варианта тиреоидного дисбаланса на фоне гипокортизолемии в пожилом и старческом возрасте // Вісник Він­ницького нац. мед. ун-ту.— 2009.— № 1.— С. 126—130.
15.    Antonello V.S. HAART and liver: is it safe? // J. Infect. Dev. Ctries.— 2014.— Vol. 8, N 3.— P. 1444—1450.— Doi: 10.3855/jidc.5012.
16.    Bartosz G. Druga twarz tlenu.— Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003.— 447 р.
17.    Begriche K. Drug-induced toxicity on mitochondria and lipid metabolism: Mechanistic diversity and deleterious consequences for the liver // Journal of  Hepatology.— 2011.— Vol. 54.— P. 773—794.— Doi: 10.1016/j.jhep.
18.    Buness А. et al. Identification of metabolites, clinical chemistry markers and transcripts associated with hepatotoxicity // PLoSOne.— 2014.— Vol. 16, N 9 (5).— e97249. DOI: 10.1371.
19.    Chandel N.S. Mitochondria as signaling organelles // BMC Biol.— 2014.— Vol. 27.— P. 12—34.— Doi: 10.1186/1741-7007-12-34.
20.    Friedman J.R., Nunnari J. Mitochondrial form and function // Nature.— 2014.— Vol. 505.— P. 335—343.— Doi: 10.1038/nature12985.
21.    Li C., Jackson R.M. Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury // Am. J. Physiol. Cell Physiol.— 2002.— Vol. 282.— P. 227—241.— Doi: 10.1152/ajpcell.00112.2001.
22.    Lucena M.I. et al. Recurrent Drug-Induced Liver Injury (DILI) with different drugs in the Spanish Registry: The dilemma of the relationship to autoimmune hepatitis // J. Hepatol.— 2011.— Vol. 55, N. 4.— P. 820—827.— Doi: 10.1016/j.jhep.2010.12.041.
Список литературы
1.    Andreyev AYu, Kushnareva YuE, Starkov AA. Mitochondrial metabolism of reactive oxygen species. Biochemistry (Moscow). 2005;70(2):200-214 (іn Rus).
2.    Babanina NV. Opyt primenenija gepatoprotektora «Geptor» (Ademetionin) u onkologicheskih pacientov, poluchajushhih protivoopuholevoe lechenie. Medial. 2013;2:59-61 (іn Rus).
3.    Borovikov VP. Statistica. Iskusstvo analiza dannyh na komp’jutere. Sankt-Peterburg: Piter, 2003:688 (іn Rus).
4.    Gavrilov VB, Mishkorudnaja MI. Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhanija gidroperekisej lipidov v plazme krovi. Lab delo. 1983;3:33-36 (іn Rus).
5.    Gorozhanskaja JeG. Svobodnoradikal’noe okislenie i mehanizmy antioksidantnoj zashhity v normal’noj kletke i pri opuholevyh zabolevanijah. Klin Lab Diagn. 2010;6:28-44 (іn Rus).
6.    Grivennikova VG, Vinogradov AD. Generacija aktivnyh form kisloroda mitohondrijami.  Uspehi biologicheskoj himii. 2013;53:245-296 (іn Rus).
7.    Kamyshnikov VS. Spravochnik po kliniko-biohimicheskoj laboratornoj diagnostike: v 2 t. 2-e izd. Mn.: Belarus’, 2002;1:465 (іn Rus).
8.    Karpov IA i dr. Metod optimizacii obsledovanija i provedenija antiretrovirusnoj terapii u vzroslyh i podrostkov. Instrukcija po primeneniju Ministerstva zdravoohranenija Respubliki Belarus’. Minsk, 2012:44 (іn Rus).
9.    Ksejko DA, Gening TP. Processy perekisnogo okislenija lipidov i zashhitnaja rol’ antioksidantnoj sistemy v pecheni i jeritrocitah v uslovijah ostroj krovopoteri. Fundamental’nye issledovanija. 2012;9(2):304-307 (іn Rus).
10.    Lakin LS. Biometrija: ucheb.posobie dlja VUZov biolog. spec. 4—e izd. Moskva: Vysshaja shkola, 1990:252 (іn Rus).
11.    Lobanova MV. Osobennosti realizacii okislitel’nogo stressa v mul’tipotentnyh mezenhimal’nyh stromal’nyh kletkah pri raz­lichnom soderzhanii kisloroda. Avtoref. diss. kand. biol. nauk.  Moskva 2015:24 (іn Rus).
12.    Matievskaja NV i dr. Pechenochnaja letal’nost’ VICh-infici­rovannyh pacientov. Med panorama. 2011;1:3-6 (іn Rus).
13.    Merinova NI, Kozlova NM, Kolesnichenko LS. Lipid peroxi­dation and antioxidative system in a pathogenesis of chronic pancreatitis. Siberian Medical Journal. 2012;3:17-20 (іn Rus).
14.    Todoriko LD. Obshhie zakonomernosti funkcionirovanija otdel’nyh zven’ev protivooksidantnoj zashhity pri hronicheskih obstruktivnyh zabolevanijah legkih v zavisimosti ot varianta tireoidnogo disbalansa na fone gipokortizolemii v pozhilom i starcheskom vozraste. Vіsnik Vіnnic’kogo nac. med. un-tu. 2009;1:126-130 (іn Rus).
15.    Antonello VS. HAART and liver: is it safe? J Infect Dev Ctries. 2014;8(3):1444-1450. Doi: 10.3855/jidc.5012
16.    Bartosz G. Druga twarz tlenu. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003:447.
17.    Begriche K. Drug-induced toxicity on mitochondria and lipid metabolism: Mechanistic diversity and deleterious consequences for the liver. Journal of  Hepatology. 2011;54:773-794. Doi: 10.1016/j.jhep.
18.    Buness А et al. Identification of metabolites, clinical chemistry markers and transcripts associated with hepatotoxicity. PLoSOne. 2014;16(9):e97249. Doi: 10.1371.
19.    Chandel NS. Mitochondria as signaling organelles. BMC Biol. 2014;27:12-34. Doi: 10.1186/1741-7007-12-34.
20.    Friedman JR, Nunnari J. Mitochondrial form and function.Nature. 2014;505:335-343. Doi: 10.1038/nature12985.
21.    Li C, Jackson RM. Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury. Am J Physiol Cell Physiol. 2002;282:227-241. Doi: 10.1152/ajpcell.00112.2001.
22.    Lucena MI et al. Recurrent Drug-Induced Liver Injury (DILI) with different drugs in the Spanish Registry: The dilemma of the relationship to autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2011;55(4):820-827. Doi: 10.1016/j.jhep.2010.12.041.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

14. Оригінальні дослідження

 

Оцінка активності глутатіонозалежних ферментів еритроцитів при експериментальній емфіземі легень

В.М. Жадан, В.І. Коржов

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Мета роботи — оцінка активності ферментів глутатіонової системи еритроцитів в умовах експериментальної емфіземи легень у разі введення різних доз папаїну в динаміці розвитку патології.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 62 білих безпородних щурах обох статей. Емфізему легень відтворювали шляхом одноразового інтратрахеального введення під легким ефірним наркозом 0,5 мл розчину папаїну в дозах 50 мг/кг, 75 мг/кг та 100 мг/кг. Стан глутатіонозалежної ферментної системи вивчали за активністю ферментів — глутатіон-редуктази, глутатіон-трансферази та глутатіон-пероксидази.
Результати та обговорення. Досліджено і оцінено показники глутатіонозалежної ферментної системи крові за умов експериментальної емфіземи легень залежно від дози папаїну в динаміці розвитку патології. Виявлено зниження активності основних глутатіонозалежних ферментів, що свідчить про зниження процесів антиоксидантного захисту, яке може призводити до системних метаболічних порушень. Не встановлено чітких закономірностей між біохімічними порушеннями і дозою папаїну та часом, який минув після моделювання патології. Зміни активності ферментів не були пропорційні ступеню тяжкості експериментальної емфіземи легень. Інактивація основних глутатіонозалежних ферментів є однією з важливих ланок патогенезу емфіземи.
Висновки. Експериментальна емфізема легень супроводжується декомпенсаторними порушеннями з боку ферментативної ланки антипероксидного захисту в крові (зниження активності глутатіонозалежних ферментів), що побічно може свідчити про початок зриву компенсаторних механізмів у системі глутатіону.

Ключові слова: Емфізема легень, ферменти обміну глутатіону: глутатіон-редуктаза, глутатіон-трансфераза, глутатіон-пероксидаза.

Список літератури:  
1.    Григорьева Н.Ю., Кузнецов А.Н., Шарабрин Е.Г. Хроничес­кая обструктивная болезнь легких: новое о патогенетических механизмах // СТМ.— 2011.— № 1.— С. 112—116.
2.    Григорьева Н.Ю., Шарабрин Е.Г., Кузнецов А.Н. Хроничес­кая обструктивная болезнь легких: определение, механизмы развития и естественное течение // Мед. альманах.— 2008.— № 5.— С. 35—38.
3.    Минаева Л.В. Экспериментальная оценка роли изменений системы глутатиона в реализации побочных цитотоксических эффектов повторного введения циклофосфана: дис. …канд. мед. наук.— СПб, 2007.— 178 с.
4.    Муравлева Л.Е., Клюев Д.А., Демидчик Л.А., Колесни­ко­ва Е.А. Роль окислительного стресса в патогенезе хронической обструктивной болезни легких // Успехи современного естествознания.— 2012.— № 9.— С. 12—16.
5.    Серебровская М.Т., Шишканов В.В., Айтуков М.Т. Сур­фактантная система легких при экспериментальной папаиновой эмфиземе // Пат. физиол. и экспер. терап.— 1982.— № 5.— С. 63—64.
6.    Червонская Г.П., Панкратова Г.П., Миронова Л.А. Этика медико-биологического эксперимента в доклинических исследованиях // Токсикол. вестник.— 1998.— № 3.— С. 2—8.
7.    Чучалин А.Г. Хронические обструктивные болезни легких.— М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.— 512 c.
8.    Boots A.W., Haenen G.R., Bast A. Oxidant metabolism in chronic obstructive pulmonary disease // Eur. Respir. J.— 2003.— Vol. 22 (Suppl. 46).— P. 14—27.
9.    Fischer B.M., Pavlisko E., Voynow J.A. Pathogenic triad in COPD: oxidative stress, protease-antiprotease imbalance, and inflammation // Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.— 2011.— Vol. 6.— P. 413—421.
10.    Lin J.L., Thomas P.S. Current perspectives of oxidative stress and its measurement in chronic obstructive pulmonary disease // COPD.— 2010.— Vol. 7, N 4.— P. 291—306.
11.    Miller D.P. Purification and characterization of a glutathione dependent dehydroascorbate reductase from human erythro­cytes // Biochem. Biophys. Res. Commun,— 1995.— Vol. 64, N 3.— P.485—491.
12.    Vucević D., Radosavljević T., Zunić S., Dordević-Denić G., Pesić B.C., Radak D. The role of oxidative stress in the pathogenesis of pulmonary emphysema // Med. Pregl.— 2005.— Vol. 58, N 9—10.— P. 472—477.

Інше: Жадан Вікторія Миколаївна, к. біол. н., ст. наук. співр. лабораторії біохімії  
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. (044) 275-40-00
Е-mail: nik.nik-ukraine@yandex.ru

Стаття надійшла до редакції 18 травня 2016 р.

 

Оценка активности глутатионзависимых ферментов эритроцитов при экспериментальной эмфиземе легких

В.Н. Жадан, В.И. Коржов

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — оценка активности ферментов глутатионовой системы эритроцитов в условиях экспериментальной эмфиземы легких при введении разных доз папаина в динамике развития патологии.
Материалы и методы. Исследование проведено на 62 белых беспородных крысах обоих полов. Эмфизему легких моделировали путем одноразового интратрахеального введения под легким эфирным наркозом 0,5 мл раствора папаина в дозах 50 мг/кг, 75 мг/кг и 100 мг/кг. Состояние глутатионзависимой ферментной системы изучали по активности ферментов — глутатион-редуктазы, глутатион-трансферазы и глутатион-пероксидазы.
Результаты и обсуждение. Исследованы и оценены показатели глутатионзависимой ферментной системы крови при экспериментальной эмфиземе легких в зависимости от дозы папаина в динамике развития патологии. Выявлено снижение активности основных глутатионзависимых ферментов, свидетельствующее о снижении процессов антиоксидантной защиты, которое может приводить к системным метаболическим нарушениям. Не установлены четкие закономерности между биохимическими нарушениями и дозой папаина, а также временем, прошедшим после моделирования патологии. Изменения активности ферментов не были пропорциональны степени тяжести экспе­риментальной эмфиземы легких. Инактивация основных глутатионзависимых ферментов является одним из важных звеньев патогенеза эмфиземы.
Выводы. Экспериментальная эмфизема легких сопровождается декомпенсаторными сдвигами со стороны ферментативного звена антипероксидной защиты в крови (снижение активности глу­татионзависимых ферментов), что косвенно может свидетельствовать о начале срыва компенсатор­ных механизмов в системе глутатиона.

Ключевые слова: эмфизема легких, ферменты обмена глутатиона: глутатион-редуктаза, глутатион-трансфераза, глутатион-пероксидаза.

Список литературы:  
1.    Григорьева Н.Ю., Кузнецов А.Н., Шарабрин Е.Г. Хроничес­кая обструктивная болезнь легких: новое о патогенетических механизмах // СТМ.— 2011.— № 1.— С. 112—116.
2.    Григорьева Н.Ю., Шарабрин Е.Г., Кузнецов А.Н. Хроничес­кая обструктивная болезнь легких: определение, механизмы развития и естественное течение // Мед. альманах.— 2008.— № 5.— С. 35—38.
3.    Минаева Л.В. Экспериментальная оценка роли изменений системы глутатиона в реализации побочных цитотоксических эффектов повторного введения циклофосфана: дис. …канд. мед. наук.— СПб, 2007.— 178 с.
4.    Муравлева Л.Е., Клюев Д.А., Демидчик Л.А., Колесни­ко­ва Е.А. Роль окислительного стресса в патогенезе хронической обструктивной болезни легких // Успехи современного естествознания.— 2012.— № 9.— С. 12—16.
5.    Серебровская М.Т., Шишканов В.В., Айтуков М.Т. Сур­фактантная система легких при экспериментальной папаиновой эмфиземе // Пат. физиол. и экспер. терап.— 1982.— № 5.— С. 63—64.
6.    Червонская Г.П., Панкратова Г.П., Миронова Л.А. Этика медико-биологического эксперимента в доклинических исследованиях // Токсикол. вестник.— 1998.— № 3.— С. 2—8.
7.    Чучалин А.Г. Хронические обструктивные болезни легких.— М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999.— 512 c.
8.    Boots A.W., Haenen G.R., Bast A. Oxidant metabolism in chronic obstructive pulmonary disease // Eur. Respir. J.— 2003.— Vol. 22 (Suppl. 46).— P. 14—27.
9.    Fischer B.M., Pavlisko E., Voynow J.A. Pathogenic triad in COPD: oxidative stress, protease-antiprotease imbalance, and inflammation // Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.— 2011.— Vol. 6.— P. 413—421.
10.    Lin J.L., Thomas P.S. Current perspectives of oxidative stress and its measurement in chronic obstructive pulmonary disease // COPD.— 2010.— Vol. 7, N 4.— P. 291—306.
11.    Miller D.P. Purification and characterization of a glutathione dependent dehydroascorbate reductase from human erythro­cytes // Biochem. Biophys. Res. Commun,— 1995.— Vol. 64, N 3.— P.485—491.
12.    Vucević D., Radosavljević T., Zunić S., Dordević-Denić G., Pesić B.C., Radak D. The role of oxidative stress in the pathogenesis of pulmonary emphysema // Med. Pregl.— 2005.— Vol. 58, N 9—10.— P. 472—477.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

15. Огляди

 

Алгоритм діагностики та лікування легеневих кровотеч і кровохаркання

Р.Г. Процюк

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Кровохаркання (КХ) і легенева кровотеча (ЛК) є досить частими та потенційно небезпечними ускладненнями при різних захворюваннях і травмах органів грудної порожнини. Тактика діагностичних процедур повинна відповідати ступеню ЛК/КХ і стану пацієнта. При ЛК І—ІІ ступеня терапія має бути спрямована на усунення основної причини ускладнення. Водночас масивна ЛК є невідкладним потенційно смертельним ускладненням, яке потребує комплексного та достатнього лікування на всіх етапах медичної допомоги — від долікарської до спеціалізованої (зокрема використання консервативних, ендоскопічних та хірургічних методів). Після припинення ЛК/КХ потрібно провести в максимально повному обсязі діагностичний пошук з метою встановлення причини ЛК/КХ та лікування основної хвороби.

Ключові слова: Легенева кровотеча, кровохаркання, травми грудної порожнини, зупинка кровотечі.

Список літератури:  
1.    Григорьев Е.Г. Диагностика и лечение легочного кровотечения: Автореф. дис. …д-ра мед.наук.— Иркутск, 1990.— 42 с.
2.    Козловский В.И., Карпицкий А.С., Шиленок Д.В. Крово­харканье и легочное кровотечение // Воен.-мед. журн.— 1997.— № 6.— С. 29—35.
3.    Лузан Л.В. Легенева кровотеча // Укр. пульмонол. журн.— 2009.— № 4.— С. 28—31.
4.    Марченков Ю.В., Яковлев В.Н., Коржева И.Ю. и др. Алго­ритмы диагностики и лечения легочных кровотечений // Общая реаниматология.— 2013.— № 9.— С. 45—54.
5.    Мороз В.В., Марченков Ю.В., Лысенко Д.В. и др. Анти­бактериальная терапия нозокомиальных пневмоний, вы­­званных полирезистентной флорой у больных в критических состояниях // Общая реаниматология.— 2007.— № 3.— С. 90—94.
6.    Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини.— Т. 1.— Вінниця: Нова Книга, 2009.— 640 с.
7.    Перельман М.Н. Легочное кровотечение // Consilium Medi­cum.— 2006.— № 8 (3).— Р. 88—92.
8.    Фещенко Ю.И., Опанасенко Н.С. Дифференциальная диагностика при кровохарканье.— Режим доступу до ресурсу: http://therapia.ua/therapia/2006-/11-/differentsialnaya-diagnostika-pri-krovokharkane.
9.    Фомічова Н.І., Гріцова Н.А., Разнатовська О.М., Клепі­кова Т.Ю. Кровохаркання та легеневі кровотечі при туберкульозі органів дихання: патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2013.— № 3.— С. 76—85.
10.    David H. Ingbar. Overview of massive hemoptysis.— 2013.— Режим доступу до ресурсу: http://www.uptodate.com/contents/overview-of-massive-hemoptysis.
11.    Håkanson E., Konstantinov I.E., Fransson S.G., Svedjeholm R. Management of life-threatening haemoptysis // Br. J. Anaes­the­sia.— 2002.— N 88.— Р. 291—295.
12.    Jougon J., Ballester M., Delcambre F. et al. Massive hemoptysis: what place for medical and surgical treatment // Eur. J. Cardiothorac. Surg.— 2002.— N 22 (3).— Р. 345—351.
13.    Lordan J.L., Gascoigne A., Corris P.A. Assessment and mana­gement of massive haemoptysis // Thorax.— 2003.— N 58.— Р. 814—819.
14.    Scolapio J.S. Methods for decreasing risk of aspiration pneu­monia in critically ill patients // J. Parenter. Enteral. Nutr.— 2002.— N 26 (6).— S. 58—61.

Інше: Процюк Раду Георгійович, д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії та пульмонології        
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел. (044) 430-46-20
Е-mail: dian.m2010@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 30 березня 2016 р.

 

Алгоритм диагностики и лечения легочных кровотечений и кровохарканья

Р.Г. Процюк

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев

Кровохарканье (КХ) и легочное кровотечение (ЛК) являются достаточно частыми и потенциально опасными осложнениями при различных заболеваниях и травмах органов грудной полости. Такти­ка диагностических процедур должна соответствовать степени ЛК/КХ и состоянию пациента. При ЛК I—II степени терапия должна быть направлена на устранение основной причины осложнения. В то же время массивное ЛК является неотложным потенциально смертельным осложнением, которое требует комплексного и достаточного лечения на всех этапах медицинской помощи — от доврачебного до специализированного (в том числе использование консервативных, эндоскопичес­ких и хирургических методик). После прекращения ЛК/КХ необходимо провести в максимально полном объеме диагностический поиск в целях установления причины ЛК/КХ и лечение основ­ного заболевания.

Ключевые слова: легочное кровотечение, кровохарканье, травмы грудной полости, остановка кровотечения.

Список литературы:  
1.    Григорьев Е.Г. Диагностика и лечение легочного кровотечения: Автореф. дис. …д-ра мед.наук.— Иркутск, 1990.— 42 с.
2.    Козловский В.И., Карпицкий А.С., Шиленок Д.В. Крово­харканье и легочное кровотечение // Воен.-мед. журн.— 1997.— № 6.— С. 29—35.
3.    Лузан Л.В. Легенева кровотеча // Укр. пульмонол. журн.— 2009.— № 4.— С. 28—31.
4.    Марченков Ю.В., Яковлев В.Н., Коржева И.Ю. и др. Алго­ритмы диагностики и лечения легочных кровотечений // Общая реаниматология.— 2013.— № 9.— С. 45—54.
5.    Мороз В.В., Марченков Ю.В., Лысенко Д.В. и др. Анти­бактериальная терапия нозокомиальных пневмоний, вы­­званных полирезистентной флорой у больных в критических состояниях // Общая реаниматология.— 2007.— № 3.— С. 90—94.
6.    Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини.— Т. 1.— Вінниця: Нова Книга, 2009.— 640 с.
7.    Перельман М.Н. Легочное кровотечение // Consilium Medi­cum.— 2006.— № 8 (3).— Р. 88—92.
8.    Фещенко Ю.И., Опанасенко Н.С. Дифференциальная диагностика при кровохарканье.— Режим доступу до ресурсу: http://therapia.ua/therapia/2006-/11-/differentsialnaya-diagnostika-pri-krovokharkane.
9.    Фомічова Н.І., Гріцова Н.А., Разнатовська О.М., Клепі­кова Т.Ю. Кровохаркання та легеневі кровотечі при туберкульозі органів дихання: патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2013.— № 3.— С. 76—85.
10.    David H. Ingbar. Overview of massive hemoptysis.— 2013.— Режим доступу до ресурсу: http://www.uptodate.com/contents/overview-of-massive-hemoptysis.
11.    Håkanson E., Konstantinov I.E., Fransson S.G., Svedjeholm R. Management of life-threatening haemoptysis // Br. J. Anaes­the­sia.— 2002.— N 88.— Р. 291—295.
12.    Jougon J., Ballester M., Delcambre F. et al. Massive hemoptysis: what place for medical and surgical treatment // Eur. J. Cardiothorac. Surg.— 2002.— N 22 (3).— Р. 345—351.
13.    Lordan J.L., Gascoigne A., Corris P.A. Assessment and mana­gement of massive haemoptysis // Thorax.— 2003.— N 58.— Р. 814—819.
14.    Scolapio J.S. Methods for decreasing risk of aspiration pneu­monia in critically ill patients // J. Parenter. Enteral. Nutr.— 2002.— N 26 (6).— S. 58—61.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

16. Огляди

 

Туберкульоз у пацієнтів похилого та старечого віку: особливості патогенезу, клініко-рентгенологічного перебігу, лікування

О.С. Константиновська

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

Туберкульоз у осіб похилого та старечого віку, так званий старечий туберкульоз, є на сьогодні однією з актуальних і складних проблем не тільки фтизіатрії, а й геріатрії. Складність цієї проблеми значною мірою пов’язана з труднощами і несвоєчасністю діагностики, що зумовлено наявністю множинної поєднаної патології у літніх людей. Тому у них часто виявляють специфічний процес лише під час розтину.
Перебіг туберкульозного процесу у цієї категорії осіб вирізняється агресивністю, поширеністю ураження, переважно супроводжується деструкцією легеневої тканини та мікобактеріовиділенням, зокрема масивним, що створює високу епідемічну небезпеку для оточення, особливо з огляду на значну роль літніх людей у догляді та вихованні дітей у сім’ї.
У статті наведено особливості епідеміології та патогенезу, клініко-рентгенологічного перебігу, супутньої патології, лікування туберкульозу легень у хворих похилого і старечого віку.

Ключові слова: Туберкульоз, хворі похилого та старечого віку, клінічний перебіг, супутня патологія, лікування.

Список літератури:  
1.    Адамбеков Д.А., Морозов B.Л. Т-супрессоры и их функциональная активность при туберкулезе у лиц пожилого и старческого возраста // Пробл. туб.— 1989.— № 1.— С. 32—34.
2.    Балезина З.Н., Григорьев Ю.Г., Акользина Л.И. Функция легких и сердца у больных туберкулезом легких // Пробл. туб.— 2000.— № 1.— С. 24—27.
3.    Валиев Р.Ш., Филатова М.С. Клинико-рентгенологические аспекты туберкулеза в пожилом и старческом возрасте // Туберкулез в России. Год 2007: мат. VIII Рос. съезда фтизиат­ров.— М., 2007.— 169 с.
4.    Дворецкий Л.И. Туберкулез в практике интерниста // Пробл. туб.— 2000.— № 6.— С. 3—10.
5.    Денисова Т.П., Малинова Л.И. Клиническая геронтология: избранные лекции.— М.: МИА, 2008.— 242 c.
6.    Каторгин H.A. Старческий туберкулез в практике фти­зиат­ра // Туберкулез в России. Год 2007: материалы 8-го Рос. съезда фтизиатров.— М., 2007.— С. 173—174.
7.    Козлов Б.И., Головин В.А., Нагин А.П., Новикова О.А. Болезни пожилого человека.— Барнаул: изд-во Алтайский государственный медицинский университет, 2006.— 68 с.
8.    Колпакова Т.А. Проблема коморбидности в клинике легочного туберкулеза // Бюллетень Восточно-Сибирского науч­ного центра СО РАМН.— 2011.— № 2.— С. 48—51.
9.    Корецкая Н.М., Лобзикова И.А. Впервые выявленный ту­­беркулез у лиц старше 60 лет: XII национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник резюме.— М., 2002.—  290 с.
10.    Корецкая Н.М., Наркевич А.Н. Туберкулез легких и проб­лемы его выявления у лиц пожилого и старческого возраста // Успехи геронтологии.— 2011.— № 3.— С. 452—455.
11.    Лысова А.В., Иванова О.Г., Мордык А.В., Антропова В.В. Инфильтративный туберкулез легких у лиц старше 60 лет // Пробл. туб.— 2008.— № 1.— С. 28—30.
12.    Макарова У.Е. Клинико-морфологическая характеристика туберкулеза периферических лимфатических узлов // Пробл. туб. и бол. легких.— 2008.— № 1.— С. 17—20.
13.    Москаленко В.Ф., Голубчиков M.В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Медичний все­світ.— 2003.— № 2.— С. 44—51.
14.    Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С. Сучасні реалії постаріння населення у світовому вимірі // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця.— 2009.— № 1.— С. 44—54.
15.    Незлин С.Е. Туберкулез легких в пожилом возрасте.— М.: Медгиз, 1948.— 160 с.
16.    Нефедов В.П. Патоморфоз легочного туберкулеза (по патологоанатомическим данным) // Пробл. туб. и бол. легких.— 2009.— № 5.— С. 57—60.
17.    Новикова Т.И., Соколова Э.В., Моисеева Н.В. Туберкулез и ХОБЛ // Туберкулез в России. Год 2007: материалы 8-го Рос. съезда фтизиатров.— М., 2007.— С. 411.
18.    Норейко С.Б., Норейко Б.В. Патогенетическая терапия ту­­беркулеза // Новости медицины и фармации.— 2009.— № 11/12.— С. 15—17.
19.    Приймак А.А., Свистунова А.С. Туберкулез и старость // Клин. геронтол.— 2002.— № 10.— С. 19—23.
20.    Рабухин А.Е. Туберкулез органов дыхания у взрослых.— М.: Медицина, 1976.— 328 с.
21.    Стаханов В.А., Каторгин Н.А., Цыганков Е.В. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у лиц пожилого и старческого возраста // Лечеб. дело.— 2008.— № 3.— С. 48—54.
22.    Суркова А.К., Дюсьмикеева М.И. Туберкулез, не диагнос­тированный при жизни больного, как причина смерти // XIV национальный конгресс по болезням органов дыха­ния.— М., 2004.— 413 с.
23.    Уварова Т.Е. Эффективность интенсивной химиотерапии туберкулеза легких у больных пожилого и старческого возраста: автореф. дис. …канд. мед. наук.— М., 2003.— 19 с.
24.    Харанги Л., Сцеменьи К. Патология туберкулеза в пожилом возрасте: пер. с англ.— М.: Медицина, 1978.— 274 с.
25.    Черных Н.А., Карачунский М.А., Каминская Г.О., Кос­сий Ю.Е. Эффективность интенсивного этапа химиотерапии у боль­ных впервые выявленным туберкулезом легких и сахарным диабетом // Пробл. туб. и бол. легких.— 2004.— № 12.— С. 30—32.
26.    Шпрыков А.С., Мишанов Р.Ф. Туберкулез легких у лиц старше 60 лет // Пробл. туб. и бол. легких.— 2011.— № 5.— С. 241.
27.    Ященко Б.П. Фтизиогериатрия.— К.: Здоров’я, 1991.— 207 с.
28.    Beck-Sague C., Dooley S.W., Hutton M.D. et al. 176 Hospital outbreak of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis infections. Factors in transmission to staff and HIV-infected patients // JAMA.— 1992.— Vol. 268.— P. 1280—1286.
29.    Busby J., Caranasos G.J. Immune function, autoimmunity, and selective immunoprophylaxis in the aged // Med. Clin. North Am.— 1985.— Vol. 69, N 369.— Р. 465—474.
30.    Chan C.H.S., Woo J., Or K.K.H. et al. The effect of age on the presentation of patients with tuberculosis // Int. J. Tuberc. and Lung Dis. 1995.— Vol. 76.— P. 290—293.
31.    Kaufmann Stefan H.E. How can immunology contribute to the control of tuberculosis? // Nature Reviews Immunology.— 2001.— Vol. 1.— P. 20—30.
32.    Leung Chi C., Lam Tai H., Wai M. Chan Diabetic Control and Risk of Tuberculosis: A Cohort Study // Am. J. Epidemiol.— 2008.— Vol. 167.— P. 1486—1494.
33.    Liu J., Segre M., Segre D. Changes in suppressor, helper, and B-cell functions in aging mice // Cell Immunol.— 1982.— Vol. 66.— Р. 372—382.
34.    Lukacova D., Litomericky S. Pneumological problems in pa­­tients above 65 years in policlinica practice // Stud. Pneumot. Cech.— 1985.— Vol. 45, N 10.— P. 660—664.
35.    Mori T., Leung C.C. Tuberculosis in the global aging popula­tion // Infect Dis Clin North Am.— 2010.— Vol. 24.— Р. 751—68.
36.    Rajagopalan S., Yoshikawa T.T. Rajagopalan S.Tuberculosis in the elderly // Z. Gerontol. Geriatr.— 2000.— Vol. 33.— Р. 374—380.
37.    Rizvi N., Shah R., Hussain N. Clinical presentation of pulmonary tuberculosis in association with age // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2001.— Vol. 5, N 11.— P. 147—148.
38.    Stead W.W. Tuberculosis among elderly persons, as observed among nursing home residents // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 1998.— Vol. 2, N 9.— Suppl. 1.— P. 64—70.
39.    Tatar D., Keskin O., Halicolar H. Similarity and differences of pulmonary tuberculosis in the young and old patients // Europ. Resp. J.— 2001.— Vol. 18, N 33.— P. 472.
40.    Vienovic M., Jelack D. Clinical and radiological characteristics of pulmonary tuberculosis in the elderly // Europ. Resp. J.— 2000.— Vol. 16.— P. 184.

Інше: Константиновська Ольга Сергіївна, аспірант кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини
61037, м. Харків, просп. Московський, 197
Тел. (057) 738-71-87
Е-mail: kfp1930@ukr.net, seolka@i.ua

Стаття надійшла до редакції 17 березня 2016 р.

 

Туберкулез у пациентов пожилого и старческого возраста: особенности патогенеза, клинико-рентгенологического течения, лечения

О.С. Константиновская

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков

Туберкулез у лиц пожилого и старческого возраста, так называемый старческий туберкулез, является одной из актуальных и сложных проблем не только фтизиатрии, но и гериатрии. Сложность этой проблемы в значительной степени связана с трудностями и несвоевременностью диагностики в связи с наличием множественной сочетанной патологии у пожилых людей. Это ведет к частому выявлению специфического процесса лишь при вскрытии.
Течение туберкулезного процесса у этой категории лиц отличается агрессивностью, распространенностью поражения, в подавляющем большинстве случаев сопровождается деструкцией легочной ткани и микобактериовыделением, в том числе массивным, что создает высокую эпидемическую опасность для окружающих, особенно учитывая значительную роль пожилых людей в уходе и воспитании детей в семье.
В статье описаны особенности эпидемиологии и патогенеза, клинико-рентгенологического течения, сопутствующей патологии, лечения туберкулеза легких у больных пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: туберкулез, больные пожилого и старческого возраста, клиническое течение, сопутствующая патология, лечение.

Список литературы:  
1.    Адамбеков Д.А., Морозов B.Л. Т-супрессоры и их функциональная активность при туберкулезе у лиц пожилого и старческого возраста // Пробл. туб.— 1989.— № 1.— С. 32—34.
2.    Балезина З.Н., Григорьев Ю.Г., Акользина Л.И. Функция легких и сердца у больных туберкулезом легких // Пробл. туб.— 2000.— № 1.— С. 24—27.
3.    Валиев Р.Ш., Филатова М.С. Клинико-рентгенологические аспекты туберкулеза в пожилом и старческом возрасте // Туберкулез в России. Год 2007: мат. VIII Рос. съезда фтизиат­ров.— М., 2007.— 169 с.
4.    Дворецкий Л.И. Туберкулез в практике интерниста // Пробл. туб.— 2000.— № 6.— С. 3—10.
5.    Денисова Т.П., Малинова Л.И. Клиническая геронтология: избранные лекции.— М.: МИА, 2008.— 242 c.
6.    Каторгин H.A. Старческий туберкулез в практике фти­зиат­ра // Туберкулез в России. Год 2007: материалы 8-го Рос. съезда фтизиатров.— М., 2007.— С. 173—174.
7.    Козлов Б.И., Головин В.А., Нагин А.П., Новикова О.А. Болезни пожилого человека.— Барнаул: изд-во Алтайский государственный медицинский университет, 2006.— 68 с.
8.    Колпакова Т.А. Проблема коморбидности в клинике легочного туберкулеза // Бюллетень Восточно-Сибирского науч­ного центра СО РАМН.— 2011.— № 2.— С. 48—51.
9.    Корецкая Н.М., Лобзикова И.А. Впервые выявленный ту­­беркулез у лиц старше 60 лет: XII национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник резюме.— М., 2002.—  290 с.
10.    Корецкая Н.М., Наркевич А.Н. Туберкулез легких и проб­лемы его выявления у лиц пожилого и старческого возраста // Успехи геронтологии.— 2011.— № 3.— С. 452—455.
11.    Лысова А.В., Иванова О.Г., Мордык А.В., Антропова В.В. Инфильтративный туберкулез легких у лиц старше 60 лет // Пробл. туб.— 2008.— № 1.— С. 28—30.
12.    Макарова У.Е. Клинико-морфологическая характеристика туберкулеза периферических лимфатических узлов // Пробл. туб. и бол. легких.— 2008.— № 1.— С. 17—20.
13.    Москаленко В.Ф., Голубчиков M.В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Медичний все­світ.— 2003.— № 2.— С. 44—51.
14.    Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С. Сучасні реалії постаріння населення у світовому вимірі // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця.— 2009.— № 1.— С. 44—54.
15.    Незлин С.Е. Туберкулез легких в пожилом возрасте.— М.: Медгиз, 1948.— 160 с.
16.    Нефедов В.П. Патоморфоз легочного туберкулеза (по патологоанатомическим данным) // Пробл. туб. и бол. легких.— 2009.— № 5.— С. 57—60.
17.    Новикова Т.И., Соколова Э.В., Моисеева Н.В. Туберкулез и ХОБЛ // Туберкулез в России. Год 2007: материалы 8-го Рос. съезда фтизиатров.— М., 2007.— С. 411.
18.    Норейко С.Б., Норейко Б.В. Патогенетическая терапия ту­­беркулеза // Новости медицины и фармации.— 2009.— № 11/12.— С. 15—17.
19.    Приймак А.А., Свистунова А.С. Туберкулез и старость // Клин. геронтол.— 2002.— № 10.— С. 19—23.
20.    Рабухин А.Е. Туберкулез органов дыхания у взрослых.— М.: Медицина, 1976.— 328 с.
21.    Стаханов В.А., Каторгин Н.А., Цыганков Е.В. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у лиц пожилого и старческого возраста // Лечеб. дело.— 2008.— № 3.— С. 48—54.
22.    Суркова А.К., Дюсьмикеева М.И. Туберкулез, не диагнос­тированный при жизни больного, как причина смерти // XIV национальный конгресс по болезням органов дыха­ния.— М., 2004.— 413 с.
23.    Уварова Т.Е. Эффективность интенсивной химиотерапии туберкулеза легких у больных пожилого и старческого возраста: автореф. дис. …канд. мед. наук.— М., 2003.— 19 с.
24.    Харанги Л., Сцеменьи К. Патология туберкулеза в пожилом возрасте: пер. с англ.— М.: Медицина, 1978.— 274 с.
25.    Черных Н.А., Карачунский М.А., Каминская Г.О., Кос­сий Ю.Е. Эффективность интенсивного этапа химиотерапии у боль­ных впервые выявленным туберкулезом легких и сахарным диабетом // Пробл. туб. и бол. легких.— 2004.— № 12.— С. 30—32.
26.    Шпрыков А.С., Мишанов Р.Ф. Туберкулез легких у лиц старше 60 лет // Пробл. туб. и бол. легких.— 2011.— № 5.— С. 241.
27.    Ященко Б.П. Фтизиогериатрия.— К.: Здоров’я, 1991.— 207 с.
28.    Beck-Sague C., Dooley S.W., Hutton M.D. et al. 176 Hospital outbreak of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis infections. Factors in transmission to staff and HIV-infected patients // JAMA.— 1992.— Vol. 268.— P. 1280—1286.
29.    Busby J., Caranasos G.J. Immune function, autoimmunity, and selective immunoprophylaxis in the aged // Med. Clin. North Am.— 1985.— Vol. 69, N 369.— Р. 465—474.
30.    Chan C.H.S., Woo J., Or K.K.H. et al. The effect of age on the presentation of patients with tuberculosis // Int. J. Tuberc. and Lung Dis. 1995.— Vol. 76.— P. 290—293.
31.    Kaufmann Stefan H.E. How can immunology contribute to the control of tuberculosis? // Nature Reviews Immunology.— 2001.— Vol. 1.— P. 20—30.
32.    Leung Chi C., Lam Tai H., Wai M. Chan Diabetic Control and Risk of Tuberculosis: A Cohort Study // Am. J. Epidemiol.— 2008.— Vol. 167.— P. 1486—1494.
33.    Liu J., Segre M., Segre D. Changes in suppressor, helper, and B-cell functions in aging mice // Cell Immunol.— 1982.— Vol. 66.— Р. 372—382.
34.    Lukacova D., Litomericky S. Pneumological problems in pa­­tients above 65 years in policlinica practice // Stud. Pneumot. Cech.— 1985.— Vol. 45, N 10.— P. 660—664.
35.    Mori T., Leung C.C. Tuberculosis in the global aging popula­tion // Infect Dis Clin North Am.— 2010.— Vol. 24.— Р. 751—68.
36.    Rajagopalan S., Yoshikawa T.T. Rajagopalan S.Tuberculosis in the elderly // Z. Gerontol. Geriatr.— 2000.— Vol. 33.— Р. 374—380.
37.    Rizvi N., Shah R., Hussain N. Clinical presentation of pulmonary tuberculosis in association with age // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2001.— Vol. 5, N 11.— P. 147—148.
38.    Stead W.W. Tuberculosis among elderly persons, as observed among nursing home residents // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 1998.— Vol. 2, N 9.— Suppl. 1.— P. 64—70.
39.    Tatar D., Keskin O., Halicolar H. Similarity and differences of pulmonary tuberculosis in the young and old patients // Europ. Resp. J.— 2001.— Vol. 18, N 33.— P. 472.
40.    Vienovic M., Jelack D. Clinical and radiological characteristics of pulmonary tuberculosis in the elderly // Europ. Resp. J.— 2000.— Vol. 16.— P. 184.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

17. Огляди

 

Діагностичні можливості імуногістохімічного дослідження в разі туберкульозного запального процесу

І.В. Ліскіна

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

У статті проаналізовано стан гістологічної діагностики туберкульозного ураження різних тканин і органів людини, а саме: широкого впровадження в практичну медицину та наукові розробки імуногістохімічного методу дослідження, який дає змогу візуалізувати фрагменти або цілі структури мікобактерій за їхніми антигенами. Наведено дані про застосування низки специфічних антитіл до антигенів M. tuberculosis з описанням їхніх переваг та недоліків, а також можливі шляхи вдосконалення цього методу.

Ключові слова: Туберкульозний запальний процес, імуногістохімічне дослідження, антитіла до антигенів мікобактерій туберкульозу.

Список літератури:
1.    Гиляров А.В. Теоретические основы иммуногистохимического метода исследований.— Режим доступа: http://www.labpoint.ru (labpoint.ru/upload/zagruzki/IGX_seminar.pdf).
2.    Пат. 2525428 Российская Федерация МПК8 G01N 33/53. Способ диагностики туберкулеза / Насыров Р.А., Борони­на Т.А., Зварич Е.В. и др.; заявитель и патентообладатель ГУ «Санкт-Петербургский гос. педиатр. мед. университет» МЗ РФ.— № 2012147415/15; заявл. 07.11.12; опубл. 10.08.14. Бюл. № 22.— 9 с.
3.    Семенов С.А., Семенова Н.Ю., Чибиров К.Х. и др. Роль иммуногистохимического исследования в диагностике ту­­беркулеза мочевого пузыря // Журн. инфектол.— 2014.— Т. 6, № 1.— С. 41—46.
4.    Эллиниди В.Н., Ариэль Б.М., Самусенко И.А., Туголуко­ва Л.В. Иммуногистохимический метод в диагностике ту­­беркулеза // Арх. патол.— 2007.— № 5.— С. 36—38.
5.    Ade S., Harries A.D., Trébucq A. National profile and treatment outcomes of patients with extrapulmonary tuberculosis in Bénin // PLoS One.— 2014.— Vol. 9, N 4.— P. e95603.— Режим доступу: doi: 10.1371/journal.pone.0095603. e-Collection 2014.
6.    Bekmurzayeva A., Sypabekova M., Kanayeva D. Tuberculosis diagnosis using immunodominant, secreted antigens of Myco­bacterium tuberculosis // Tuberculosis.— 2013.— Vol. 93.— P. 381—388.
7.    Che N., Qu Y., Zhang C. et al. Expression pattern of Myco­bacterium tuberculosis Ag85B and its value in pathological diagnosis // Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi.— 2014.— Vol. 43, N 9.— P. 600—603.
8.    Che N., Qu Y., Zhang C. et al. Double staining of bacilli and antigen Ag85B improves the accuracy of the pathological diagnosis of pulmonary tuberculosis // J. Clin. Pathol.— 2016.— Vol. 69 (7).— P. 600—606.— Doi:10.1136/jclinpath-2015-203244.
9.    Corbett E.L., Watt C.J., Walker N. et al. The growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic // Archives of Internal Medicine.— 2003.— Vol. 163, N 9.— P. 1009—1021.
10.    D’Avila H., Maya-Monteiro C.M., Bozza P.T. Lipid bodies in innate immune response to bacterial and parasite infections // International Immunopharmacology.— 2008.— Vol. 8, N 10.— P. 1308—1315.
11.    Du S.-S., Zhao M.-M., Zhang Y. et al. Screening for differentially expressed proteins relevant to the differential diagnosis of sarcoidosis and tuberculosis // PLoS ONE.— 2015.— Vol. 10 (9): e0132466.— Режим доступу: doi:10.1371/journal. pone. 0132466.
12.    Furák J., Troján I., Szóke T. et al. Histological and immuno­histochemical structure of pulmonary tuberculotic granulomas in untreated cases and cases treated with antitubercular drugs // Orvosi Hetilap.— 2003.— Vol. 144, N 27.— P. 1347—1352.
13.    Global Tuberculosis Report 2015 / 20th edition.— France: WHO Press, 2015.— 204 p.
14.    Goel M.M., Budhwar P. Immunohistochemical localization of Mycobacterium tuberculosis complex antigen with antibody to 38 kda antigen versus ziehl neelsen staining in tissue granulomas of extra-pulmonary tuberculosis // Indian J. Tuberc.— 2007.— Vol. 54.— P. 24—29.
15.    G.T. Programme, Global Tuberculosis Control: WHO Report: Global Tuberculosis Programme / World Health Organization, 2010.— Режим доступу: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F530290AD0279399C12577D8003E9D65-Full_Report.pdf.
16.    Ihama Y., Hokama A., Hibiya K. et al. Diagnosis of intestinal tuberculosis using a monoclonal antibody to Mycobacterium tuberculosis // World J. Gastroenterol.— 2012.— Vol. 18, N 47.— P. 6974—6980.
17.    Kang Y.-J., Jo J.-O., Ock M.S. et al. Over-expression of thymosin ß4 in granulomatous lung tissue with active pulmonary tuberculosis // Tuberculosis.— 2014.— Vol. 94.— P. 323—331.
18.    Karimi S., Shamaei M., Pourabdollah M. et al. Histopathological findings in immunohistological staining of the granulomatous tissue reaction associated with tuberculosis // Tuberculosis Research and Treatment.— Vol. 2014.— Article ID 858396, 6 pages.— Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1155/2014/ 858396.
19.    Kohli R., Punia R.S., Kaushik R. et al. Relative value of im­­munohistochemistry in detection of mycobacterial antigen in suspected cases of tuberculosis in tissue sections // Indian J. Pathology and Microbiology.— 2014.— Vol. 57, N 4.— P. 574—578.
20.    Krysl J., Korzeniewska-Kosela M., Muller N.L., FitzGerald J.M. Radiologic features of pulmonary tuberculosis: an assessment of 188 cases // Can. Assoc. Radiol. J.— 1994.— Vol. 45. —P. 101—107.
21.    Lawn S.D., Zumla A.I. Tuberculosis // Lancet.— 2011.— Vol. 378.— P. 57—72.
22.    Logani S., Lucas D.R., Cheng J.D. et al. Spindle cell tumors associated with mycobacteria in lymph nodes of HIV-positive patients: «Kaposi sarcoma with mycobacteria» and «mycobacte­rial pseudotumor»// Am. J. Surg. Pathol.— 1999.— Vol. 23, N 6.— P. 656—661.
23.    Maji A., Misra R., Mondal A.K. et al. Expression profiling of lymph nodes in tuberculosis patients reveal inflammatory milieu at site of infection.— 2015.— Режим доступу: www.nature.com/scientificreports 5:15214 | DOI: 10.1038/srep15214w.
24.    Mustafa T., Leversen N.A., Sviland L. Wiker H.G. Differential in vivo expression of mycobacterial antigens in Mycobacterium tuberculosis infected lungs and lymph node tissues // BMC. Infectious Diseases.— 2014.— Vol. 14.— P. 535—546.
25.    Mustafa T., Wiker H.G., Mfinanga S.G.M. et al. Immuno­histo­chemistry using a Mycobacterium tuberculosis complex specific antibody for improved diagnosis of tuberculous lymphadenitis // Modern Pathology.— 2006.— Vol. 19, N 12.— P. 1606—1614.
26.    Mustafa T., Wiker H.G., Mørkve O., Sviland L. Reduced apop­to­sis and increased inflammatory cytokines in granulomas caused by tuberculous compared to non-tuberculous myco­bacteria: role of MPT64 antigen in apoptosis and immune response // Clin. Exp. Immunol.— 2007.— Vol. 150.— P. 105—113.
27.    Nagai S., Wiker H.G., Harboe M. et al. Isolation and partial characterization of major protein antigens in the culture fluid of Mycobacterium tuberculosis // Infect. Immun.— 1991.— Vol. 59.— P. 372—382.
28.    Nyendak M.R., Lewinsohn D.A., Lewinsohn D.M. New Diag­nostic Methods for Tuberculosis // Curr. Opin. Infect. Dis.— 2009.— Vol. 22, N 2.— P. 174—182.
29.    Pedersen J.S., Clarke I., Mills J. Improved detection of myco­bacteria species in formalin-fixed tissue sections // Histo­pathology.— 2011.— Vol. 59, N 5.— P. 993—1005.
30.    Prapanna P., Srivastava R., Arora V. K. et al. Immunocytoche­mical detection of mycobacterial antigen in extrapulmonary tuberculosis // Diagn. Cytopathol.— 2014. —Vol. 42.— P. 391—395.
31.    Purohit M.R., Mustafa T., Wiker H.G. et al. Immunohistoche­mical diagnosis of abdominal and lymph node tuberculosis by detecting Mycobacterium tuberculosis complex specific antigen MPT64 // Diagnostic Pathology.— 2007.— Vol. 2.— P. 36.— Режим доступу: http://www.diagnosticpathology.org/con­tent/2/1/36.
32.    Ryu Y.J. Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis: Recent Advances and Diagnostic Algorithms // Tuberc. Respir. Dis.— 2015.— Vol. 78.— P. 64—71.
33.    Sabbian S., Eugenin E., Kaplan G. Detection of Mycobacterium tuberculosis in latently infected lungs by immunohistochemist­ry and confocal microscopy // J. Med. Microbiol.— 2014.— Vol. 63.— P. 1432—1435.
34.    Siev M., Wilson D., Kainth S. et al. Antibodies against mycobac­terial proteins as biomarkers for HIV-associated smear-negative tuberculosis // Clin. Vaccine Immunol.— 2014.— Vol. 21, N 6.— P. 791—798.
35.    Somoskövi A., Hotaling J.E., Fitzgerald M. et al. Lessons from a proficiency testing event for acid-fast microscopy // Chest.— 2001.— Vol. 120, N 1.— P. 250—257.
36.    Sumi S., Radhakrishnan V.V. Evaluation of immunohistoche­mistry with a panel of antibodies against recombinant myco­bac­terial antigens for the diagnosis of tuberculous lymphadenitis // International Journal of Medicine and Medical Sciences.— 2009.— Vol. 1, N 5.— P. 215—219.
37.    Tadele A., Beyene D., Hussein J. et al. Immunocytochemical detection of Mycobacterium Tuberculosis complex specific antigen, MPT64, improves diagnosis of tuberculous lympha­denitis and tuberculous pleuritis // BMC Infectious Diseases.— 2014.— Vol. 14.— P. 585 (9 p.).— Режим доступу: http://www.biomedcentral.com/1471—2334/14/585.
38.    Trusov A., Bumgarner R., Valijev R. et al. Comparison of LuminŮ LED fluorescent attachment, fluorescent microscopy and Ziehl-Neelsen for AFB diagnosis // Int. J. Tuber. Lung Dis.— 2009.— Vol. 13, N 7.— P. 836—841.
39.    Ulrichs T., Lefmann M., Reich M. et al. Modified immuno­histological staining allows detection of Ziehl—Neelsen-negative My­­cobacterium tuberculosis organisms and their precise localization in human tissue // J. Pathol.— 2005.— Vol. 205.— P. 633—640.
40.    Zielonka T.M. Risk factors for tuberculosis and specific mani­festations of disease // Przegl. Epidemiol.— 2014.— Vol. 68.— P. 637—643.

Інше: Ліскіна Ірина Валентинівна,  д. мед. н., зав. лабораторії патоморфології 
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. (044) 275-55-11
Е-mail: liskina@ifp.kiev.ua

Стаття надійшла до редакції 26 травня 2016 р.

 

Диагностические возможности иммуногистохимического исследования при туберкулезном воспалительном процессе

И.В. Лискина

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев

В статье представлен анализ состояния гистологической диагностики туберкулезного поражения различных тканей и органов человека, а именно: широкого внедрения в практическую медицину и научные разработки иммуногистохимического метода исследования, который позволяет визуализировать фрагменты или целые структуры микобактерий по их антигенам. Приведены данные об использовании ряда специфических антител к антигенам M. tuberculosis с описанием их преимуществ и недостатков, а также возможные пути усовершенствования этого метода.

Ключевые слова: туберкулезный воспалительный процесс, иммуногистохимическое исследование, антитела к антигенам микобактерий туберкулеза.

Список литературы:

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

18. епідемічна ситуація

 

Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Дніпропетровській області за підсумками 2015 року

Д.Г. Крижановський, А.О. Котельникова

КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради

У статті узагальнено результати поточної ситуації з туберкульозу в Дніпропетровській області та заходів з контролю за цим захворюванням, спрямованих на зменшення смертності, захворюваності та поширення туберкульозу.

Ключові слова: Епідеміологія туберкульозу, ко-інфекція ВІЛ/ТБ, ефективність лікування.

Список літератури:
1.    Голубчиков М.В. Основні показники з туберкульозу за 2015 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року // Статистичний довідник.— 2016.— С. 4.
2.    Нізова Н.М. та ін. Туберкульоз в Україні // Аналітично-статистичний довідник.— 2015.— С. 20.
3.    Росточило С.С. та ін. Ресурси охорони здоров’я Дніп­ро­петровської області та їх використання у 2014—2015 роках // Статистичний довідник.— 2016.— С. 57—58.

Інше: Крижановський Дмитро Георгійович, д. мед. н., проф., засл. лікар України, директор  
49115, м. Дніпро, Самарський район, вул. Бехтерєва, 12
Тел. (056) 754-43-34
Е-mail: oblphtis@ftiziatr.org.ua, miotb@ ftiziatr.org.ua

Стаття надійшла до редакції 5 травня 2016 р.

 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Днепропетровской области по итогам 2015 года

Д.Г. Крыжановский, А.О. Котельникова

КП Днепропетровское областное клиническое лечебно-профилактическое объединение «Фтизиатрия» Днепропетровского областного совета

В статье обобщены результаты текущей ситуации по туберкулезу в Днепропетровской области и мероприятий по контролю за этим заболеванием, которые направлены на уменьшение смертности, заболеваемости и распространенности туберкулеза.

Ключевые слова: эпидемиология туберкулеза, ко-инфекция ВИЧ/ТБ, эффективность лечения.

Список литературы:
1.    Голубчиков М.В. Основні показники з туберкульозу за 2015 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року // Статистичний довідник.— 2016.— С. 4.
2.    Нізова Н.М. та ін. Туберкульоз в Україні // Аналітично-статистичний довідник.— 2015.— С. 20.
3.    Росточило С.С. та ін. Ресурси охорони здоров’я Дніп­ро­петровської області та їх використання у 2014—2015 роках // Статистичний довідник.— 2016.— С. 57—58.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

19. епідемічна ситуація

 

Структурна динаміка хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя

І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета роботи — з’ясувати структурну динаміку пацієнтів протитуберкульозного стаціонару протягом останніх років і частоту мультирезистентності у хворих на туберкульоз легень.
Матеріали та методи. Проаналізовано в динаміці структуру хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні у Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері в 2005—2014 роках, а також частоту мультирезистентності при туберкульозі.
Результати та обговорення. За період від 2005 до 2014 р. у стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру перебувало 14 418 пацієнтів, із яких 46,1 % хворих на туберкульоз, 53,9 % — з іншою легеневою патологією. Мультирезистентність констатовано у 8,5 % хворих на туберкульоз. Загальна кількість пацієнтів з мультирезистентністю, як і непрофільних хворих, була значно більшою у другому п’ятиріччі. Зокрема, то були хворі на пневмонію та саркоїдоз. Це зумовлено недостатнім обстеженням хворих на догоспітальному етапі, труднощами діагностики, сучасним патоморфозом і недостатньою компетентністю фтизіатрів у питаннях пульмонології взагалі.
Висновки. Для фтизіатрів назріла нагальна потреба поряд із опануванням усього нового в боротьбі з туберкульозом у глибокому і аргументованому вивченні різноманітності сучасної пульмонології. Без глибоких знань не може бути справжнього фтизіатра.

Ключові слова: Туберкульоз, патоморфоз, мультирезистентність.

Список літератури:  
1.    Мельник В. Туберкульоз — проблема соціальна й екологічна // Ваше здоров’я.— 2012.— № 40—41.— С. 8.
2.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г., Ареф’є­ва Л.В., Приходько А.М. Патоморфоз туберкульозу легень за клінічним перебігом, рентгенологічними та бактеріологічними змінами в умовах епідемії // Укр. пульмонол. журн.—2007.— № 2.— С. 49—52.
3.    Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Грищук Л.А. та ін. Фтизіатрія / За ред. В.І. Петренка.— К.: ВСВ «Медицина», 2015.— 472 с.
4.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Контроль за туберкульозом в умовах адаптаційної ДОТС-стратегії.— К.: Медицина, 2007.— 480 с.

Інше: Корнага Світлана Іванівна, д. мед. н., проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
Е-mail: svitlanacor@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 23 березня 2016 р.

 

Структурная динамика больных областного противотуберкулезного стационара за последнее десятилетие

И.Т. Пятночка, С.И. Корнага, Н.В. Тхорик

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины»

Цель работы — выяснить структурную динамику пациентов противотуберкулезного стационара в течение последних лет и частоту мультирезистентности у больных туберкулезом легких.
Материалы и методы. Проанализирована в динамике структура больных, находящихся на стационарном лечении в Тернопольском областном противотуберкулезном диспансере в 2005—2014 годах, а также частота мультирезистентности у больных туберкулезом.
Результаты и обсуждение. За период с 2005 по 2014 г. в стационаре областного противотуберкулезного диспансера находилось 14 418 пациентов, из которых 46,1 % страдали туберкулезом, 53,9 % — другой легочной патологией. Мультирезистентность констатирована у 8,5 % больных туберкулезом. Общее количество пациентов с мультирезистентностью и непрофильных больных было значительно больше во втором пятилетии. В частности, это были больные пневмонией и саркоидозом. Это обусловлено недостаточным обследованием больных на догоспитальном этапе, трудностями диагностики, современ­ным патоморфозом и недостаточной компетентностью фтизиатров в вопросах пульмонологии.
Выводы. Для фтизиатров назрела необходимость, наряду с овладением всем новым в борьбе с туберкулезом, в более глубоком и аргументированном изучении многообразия современной пульмонологии. Без глубоких знаний не может быть настоящего фтизиатра.

Ключевые слова: туберкулез, патоморфоз, мультирезистентность.

Список литературы:  
1.    Мельник В. Туберкульоз — проблема соціальна й екологічна // Ваше здоров’я.— 2012.— № 40—41.— С. 8.
2.    Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г., Ареф’є­ва Л.В., Приходько А.М. Патоморфоз туберкульозу легень за клінічним перебігом, рентгенологічними та бактеріологічними змінами в умовах епідемії // Укр. пульмонол. журн.—2007.— № 2.— С. 49—52.
3.    Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Грищук Л.А. та ін. Фтизіатрія / За ред. В.І. Петренка.— К.: ВСВ «Медицина», 2015.— 472 с.
4.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Контроль за туберкульозом в умовах адаптаційної ДОТС-стратегії.— К.: Медицина, 2007.— 480 с.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»