Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(27) // 2016

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Вартість–ефективність та переносність внутрішньовенної або пероральної форми лінезоліду у складі індивідуалізованих режимів хіміотерапії на стаціонарному етапі лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю

Н. А. Литвиненко

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Мета роботи — ​вивчити ефективність внутрішньовенного введення лінезоліду порівняно з оральним застосуванням і оцінити вартість цих двох режимів на стаціонарному етапі лікування.
Матеріали та методи. У рандомізоване контрольоване дослідження включили 70 хворих із туберкульозом розширеної резистентності, що отримували протягом інтенсивної фази хіміотерапії не менше 4 ефективних протитуберкульозних препаратів та додатково лінезолід. У всіх була цент­ралізована модель лікування: стаціонарий етап — ​до конверсії мазка, після цього — лікування амбулаторне. Режими хіміотерапії протягом інтенсивної фази відрізнялися тільки способом уведення лінезоліду: пацієнти основної групи отримували лінезолід по 1200 мг/добу внутрішньовенно до конверсії мазка із переходом на застосування його по 600 мг/добу; пацієнти конт­рольної групи отримували лінезолід перорально по 600 мг/добу.
Результати та обговорення. У пацієнтів основної групи порівняно з групою порівняння припинилося бактеріовиділення (за методами мікроскопії та посіву) у 97,1 % хворих порівняно з 94,3 % відповідно (р > 0,05). Строк припинення бактеріовиділення в основній групі порівняно з конт­рольною був значно коротший: (46 ± 6,0) і (109 ± 9,2) доби відповідно (р < 0,05), а загальна вартість лікування одного пацієнта під час інтенсивної фази була меншою: 57 342,2 і 60 543,5 грн відповідно. Переносність лікування була однаковою в обох групах.
Висновки. Внутрішньовенне введення лінезоліду хворим на туберкульоз із розширеною резистентністю сприяло скороченню термінів припинення бактеріовиділення. Знизилася загальна вар­тість лікування за рахунок швидшого переходу на амбулаторне лікування.

Ключові слова: Туберкульоз із розширеною резистентністю, вартість—ефективність, лінезолід.

Список літератури:
1.    Барбова А.І. та ін. Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій: метод. реком. — ​К.: ІФП, 2007. — 24 с.
2.    Єщенко О.Г. та ін. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». — ​К., 2014. — 87 с.
3.    Лапач С.М., Чубенко А. В., Бабич П. М. Статистические ме­­тоды в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel. — ​К.: Морион, 2000. — 320 с.
4.    Литвиненко Н. А. Ефективність лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від застосування різних схем протягом інтенсивної фази хіміотерапії // Збірн. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2013. — ​Вип. 22., кн. 2. — ​С. 394—399.
5.    Черенько С.О., Литвиненко Н. А., Барбова А. І. та ін. Частота та профіль медикаментозної резистентності у хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання, характеру та тривалості попереднього лікування // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2013. — № 2 (13) — ​C. 19—25.
6.    Caminero J.A. et al. Best drug treatment for multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis // Lancet Infect. Dis. — 2010. — ​Vol. 10. — ​P. 621—629.
7.    Chang K., Yew W. Management of difficult multidrug-resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuber­culosis: Upda­te 2012 // Respirology. — 2013. — ​Vol. 18. — ​P. 8—21.
8.    Cox H., Ford N. Linezolid for the treatment of complicated drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 447—454.
9.    Migliori G.B. et al. A retrospective TBNET assessment of linezolid safety, tolerability and efficacy in multidrug-resistant tuberculosis // Eur. Respir. J. — 2009. — ​Vol. 34. — ​P. 387—393.
10.    Sotgiu G. et al. Efficacy, safety and tolerability of linezolid containing regimens in treating MDR-TB and XDR-TB: systematic review and meta-analysis // Eur. Respir. J. — 2012. — ​Vol. 40. — ​P. 1430—1442.
11.    Tangg S.J. et al. Efficacy and Safety of Linezolid in the Treatment of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis // Japan. J. Inf. Dis. — 2011. — ​Vol. 64, N 6. — ​P. 509—512.
12.    Xu H.B., Jiang R. H., Li L., Xiao H. P. Linezolid in the treatment of MDR-TB: a retrospective clinical study // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 358—363.

Інше:
Литвиненко Наталія Анатоліївна, к. мед. н., ст. наук. співр. відділу хіміорезистентного туберкульозу
03680, м. Київ, вул. Амосова, 10
Тел. (044) 275-41-33
E-mail: dr.n.lytvynenko@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 27 серпня 2016 р.

 

Стоимость–эффективность и переносимость внутривенной или пероральной формы линезолида в составе индивидуализированных режимов химиотерапии на стационарном этапе лечения у больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью

Н. А. Литвиненко

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — ​изучить эффективность внутривенного введения линезолида по сравнению с его оральным применением и оценить стоимость обоих режимов на стационарном этапе лечения.
Материалы и методы. В рандомизированное контролируемое исследование включили 70 боль­ных с расширенной резистентностью туберкулеза, получавших в интенсивную фазу химиотерапии не менее 4 эффективных противотуберкулезных препаратов и дополнительно линезолид. Всех пациентов лечили согласно централизованным моделям: стационарный этап — до конверсии мазка, после этого — лечение амбулаторно. Режимы химиотерапии в течение интенсивной фазы отличались только способом введения линезолида: пациенты основной группы получали линезолид по 1200 мг/сут внутривенно до конверсии мазка с переходом на применение его по 600 мг/сут; пациенты контрольной группы получали линезолид внутрь по 600 мг/сут.
Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы по сравнению с группой сравнения прекратилось бактериовыделение (по методам микроскопии и посева) у 97,1 % больных по сравнению с 94,3 % соответственно (р > 0,05). Срок прекращения бактериовыделения в основной группе по сравнению с конт­рольной был значительно короче: (46 ± 6,0) и (109 ± 9,2) сут соответственно (р < 0,05), а общая стоимость лечения одного пациента во время интенсивной фазы была меньше: 57 342,2 и 60 543,5 грн соответственно. Переносимость лечения была одинаковой в обеих группах.
Выводы. При внутривенном применении линезолида у больных с широкой лекарственной устойчивостью сократились сроки прекращения бактериовыделения. Снизилась общая стоимость терапии за счет быстрого перехода на амбулаторное лечение.

Ключевые слова: туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью, стоимость—эффек­тив­ность, линезолид.

Список литературы:
1.    Барбова А.І. та ін. Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій: метод. реком. — ​К.: ІФП, 2007. — 24 с.
2.    Єщенко О.Г. та ін. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». — ​К., 2014. — 87 с.
3.    Лапач С.М., Чубенко А. В., Бабич П. М. Статистические ме­­тоды в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel. — ​К.: Морион, 2000. — 320 с.
4.    Литвиненко Н. А. Ефективність лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від застосування різних схем протягом інтенсивної фази хіміотерапії // Збірн. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2013. — ​Вип. 22., кн. 2. — ​С. 394—399.
5.    Черенько С.О., Литвиненко Н. А., Барбова А. І. та ін. Частота та профіль медикаментозної резистентності у хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання, характеру та тривалості попереднього лікування // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2013. — № 2 (13) — ​C. 19—25.
6.    Caminero J.A. et al. Best drug treatment for multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis // Lancet Infect. Dis. — 2010. — ​Vol. 10. — ​P. 621—629.
7.    Chang K., Yew W. Management of difficult multidrug-resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuber­culosis: Upda­te 2012 // Respirology. — 2013. — ​Vol. 18. — ​P. 8—21.
8.    Cox H., Ford N. Linezolid for the treatment of complicated drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 447—454.
9.    Migliori G.B. et al. A retrospective TBNET assessment of linezolid safety, tolerability and efficacy in multidrug-resistant tuberculosis // Eur. Respir. J. — 2009. — ​Vol. 34. — ​P. 387—393.
10.    Sotgiu G. et al. Efficacy, safety and tolerability of linezolid containing regimens in treating MDR-TB and XDR-TB: systematic review and meta-analysis // Eur. Respir. J. — 2012. — ​Vol. 40. — ​P. 1430—1442.
11.    Tangg S.J. et al. Efficacy and Safety of Linezolid in the Treatment of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis // Japan. J. Inf. Dis. — 2011. — ​Vol. 64, N 6. — ​P. 509—512.
12.    Xu H.B., Jiang R. H., Li L., Xiao H. P. Linezolid in the treatment of MDR-TB: a retrospective clinical study // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 358—363.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

2. Оригінальні дослідження

 

Порівняльна оцінка хворих на туберкульоз відповідно до соціально-медичних факторів з високою захворюваністю в трансприкордонному регіоні

E. Леснік1, Л. Toдоріко2, A. Нігулеану1, I. Єременчук2, I. Сем’янів2

1 Державний університет медицини та фармації імені Ніколая Тестеміцану, Кишинів, Республіка Молдова
2 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

Мета роботи — аналіз епідеміологічних показників туберкульозу (ТБ) в двох регіонах Молдови (містах Кишиневі і Бєльцях) порівняно з національними даними Чернівецької області (Західна Україна) за допомогою порівняльної оцінки соціально-медичних факторів ризику у пацієнтів з трьох обраних регіонів.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне рандомізоване вибіркове описове дослідження впливу факторів ризику туберкульозу і соціальноекономічних особливостей у 228 нових випадків туберкульозу легень у Кишиневі та Бєльцях (Республіка Молдова) і 271 нових випадків туберкульозу легень у Чернівецькій області (Україна). Критерії введення: вік понад 18 років, новий випадок туберкульозу легень, діагностований за мікробіологічними методами, позитивний результат аналізу GeneXpert MTB/RIF, підписана інформована згода.
Перша вибірка включала 185 пацієнтів із Молдови, відібраних як діагностовані і терапевтично керовані в рамках медичних спеціалізованих організацій Кишинева (група Кишинів — CG), до другої ввійшли 43 хворих із Бєльців (Balti група — BG), а третя група — українська — складалася з 271 пацієнта з Чернівецької області (група Чернівці — ChG). Усі вони були зареєстровані в період 01.01.2015—31.12.2015. Використано соціальні, епідеміологічні методи, статистичний аналіз, графічне зображення і аналітична оцінка за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel XP.
Результати та обговорення. Вивчали питання, пов’язані із захворюваністю на туберкульоз. У глобальній епідеміологічній ситуації основними епідеміологічними показниками, що характеризують поширення туберкульозу серед населення загалом, були такі: захворюваність (кількість нових випадків і рецидивів, зареєстрованих на 100 000 населення), частота нових випадків захворювання, поширеність та смертність. Згідно з даними Національного центру Молдови з управління в галузі охорони здоров’я, в період 2013—2015 рр. зареєстровано істотне зниження всіх показників щодо ТБ. Пацієнтів було розподілено відповідно до біологічних характеристик. Чоловіків і молодих людей відбирали за допомогою методів скринінгу і за значущістю факторів ризику. Хоча епідеміологічний вплив є найважливішим фактором захворюваності на туберкульоз, відсоток хворих на туберкульоз дуже низький в усіх трьох регіонах через низьку якість перехресного дослідження.
Порівняльна оцінка факторів ризику в трансприкордонному регіоні Молдова—Україна є найважливішою парадигмою дослідження. Доведено, що без досягнення статистичного порогу найвищим прогностичним показником є рівень безробітних пацієнтів у ChG порівняно з CG і BG. Першою цільовою групою є соціально та економічно уразливі молоді люди, коморбідні пацієнти, мігранти та особи, які зловживають алкоголем.
Висновки. У Республіці Молдова спостерігається безперервне зменшення кількості населення на тлі збільшення частки міських жителів, що сприяє популяризації послуг охорони здоров’я, які стали значно доступнішими в містах. В Україні зменшується цей показник за рахунок територіального перерозподілу. Така ж сама тенденція простежується і в Чернівецькій області. У 2015 р. глобальна поширеність туберкульозу в Україні була нижчою, ніж у 2013 і 2014 р., однак темп зниження недостатній порівняно з Республікою Молдова. Тенденція до зростання основних епідеміологічних показників по Києву контрастує з такими в Кишиневі. Чернівецька область має стабільні епідеміологічні показники з туберкульозу, які корелюють з такими у Республіці Молдова.

Ключові слова: туберкульоз, фактори ризику, соціальний статус.

Список літератури: 1.    Centrul National de Management in Sanatate [National Centre for Health Management] Chisinau, 2015.
2.    Jenkins H., Ciobanu A., Plesca V. [et al.]. Risk factors and timing of default from treatment for non-MDR TB in Moldova. Inter J Tuberculosis and Lung Diseases, 2013; 17(3): 373—380.
3.    Shivani C., Sharma N., Joshi K. [et al.]. Resurrecting social infrastructure as a determinant of urban tuberculosis control in India. Health Research Policy and Systems, 2014, 12.
4.    United Nations. Report on Millenium Development Goals. Republic of Moldova. Chisinau, 2013.
5.    World Health Organization. The global plan to stop TB 2011—2015: transforming the fight towards elimination of tuberculosis. Geneva, 2011.
6.    World Health Organization. Tuberculosis diagnostics. Xpert MTB/RIF Test, 2013.
7.    http://www.statista.com/statistics/513335/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-moldova/.
8.    Medstat.gov.ua/ukr.

Інше:
Леснік Евеліна Володимирівна, к. мед. н., асист. кафедри фтизіопневмології       
MD 2001, Республіка Молдова, м. Кишинів, бульв. Штефан чел Маре, 165. Е-mail: evelinalesnic@yahoo.com.

Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2016 р.

 

Сравнительная оценка больных туберкулезом соответственно социально-медицинским факторам с высокой заболеваемостью в приграничном регионе

Э. Лесник1, Л. Toдорико2, A. Нигулеану1, И. Еременчук2, И.Я Семьянив2

1 Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова
2 ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы, Украина

Цель работы — анализ эпидемиологических показателей туберкулеза (ТБ) в двух регионах Молдовы (городах Кишиневе и Бельцах) по сравнению с национальными данными и Черновицкой области (Западная Украина) относительно сравнительной оценки социальномедицинских факторов риска пациентов из трех выбранных регионов.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное рандомизированное выборочное описательное исследование влияния факторов риска туберкулеза и социальноэкономических особенностей у 228 но­­вых случаях туберкулеза легких в Кишиневе и Белцах (Республика Молдова) и 271 новых случаях туберкулеза легких в Черновицкой области (Украина). Критерии включения: возраст старше 18 лет, новый случай туберкулеза легких, диагностированный микробиологическими методами, положи­тель­ный результат анализа GeneXpert MTB/RIF, подписанные информационные соглашения.
Первая выборка включала 185 пациентов из Молдовы, отобранных как диагностированные и терапевтически управляемые в рамках медицинских специализированных организаций Кишинева (группа Кишинев — CG), во вторую вошли 43 больные из Бельцев (Balti группа — BG), а третья группа — украинская — включала 271 пациента из Черновицкой области (группа Черновцы — ChG). Все зарегистрированы в период 01.01.2015—31.12.2015. Использованы социальные, эпидемио­логические методы, статистический анализ, графическое представление и аналитическая оценка с помощью программного обеспечения Microsoft Excel XP.
Результаты и обсуждение. Исследовали вопросы, связанные с заболеваемостью туберкулезом. В глобальной эпидемиологической ситуации основными эпидемиологическими показателями, характеризующими распространение туберкулеза среди населения, являются: заболеваемость (количество новых случаев и рецидивов, зарегистрированных на 100 000 населения), частота новых случаев заболевания, распространенность и смертность. Согласно данным Национального центра Молдовы по управлению в области здравоохранения, в период 2013—2015 гг. зарегистрировано существенное снижение всех показателей по туберкулезу. Пациенты были распределены в соответствии с биологическими характеристиками. Мужчин и молодых людей отбирали с помощью методов скрининга и по значимости факторов риска. Несмотря на то что эпидемиологическое влияние является наиболее важным фактором заболеваемости туберкулезом, процент больных на ТБ очень низкий во всех трех регионах изза низкого качества перекрестного исследования.
Сравнительная оценка факторов риска в транспограничном регионе Молдова—Украина является наиболее важной парадигмой исследования. Было показано, что без достижения статистического порога наиболее высоким прогностическим показателем является уровень безработных пациентов в ChG по сравнению с CG и BG. Первой целевой группой являются социально и экономически уязвимые молодые люди, коморбидные пациенты, мигранты и лица, злоупотребляющие алкоголем.
Выводы. Республика Молдова демонстрирует непрерывное уменьшение населения на фоне увеличения доли городских жителей, что способствует популяризации услуг здравоохранения, которые стали гораздо доступнее в городах. В Украине уменьшается этот показатель за счет территориального перераспределения. Такая же тенденция прослеживается и в Черновицкой области. В 2015 г. глобальная распространенность туберкулеза в Украине ниже, чем в 2013 и 2014 г., но темп снижения недостаточный по сравнению с Республикой Молдова. Тенденция к росту основных эпидемио­логических показателей в Киеве контрастирует с такими в Кишиневе. Черновицкая область сохраняет стабильные эпидемиологические показатели относительно туберкулеза, которые коррелируют с такими же в Республике Молдова.

Ключевые слова: туберкулез, факторы риска, социальный статус.

Список литературы: 1.    Centrul National de Management in Sanatate [National Centre for Health Management] Chisinau, 2015.
2.    Jenkins H., Ciobanu A., Plesca V. [et al.]. Risk factors and timing of default from treatment for non-MDR TB in Moldova. Inter J Tuberculosis and Lung Diseases, 2013; 17(3): 373—380.
3.    Shivani C., Sharma N., Joshi K. [et al.]. Resurrecting social infrastructure as a determinant of urban tuberculosis control in India. Health Research Policy and Systems, 2014, 12.
4.    United Nations. Report on Millenium Development Goals. Republic of Moldova. Chisinau, 2013.
5.    World Health Organization. The global plan to stop TB 2011—2015: transforming the fight towards elimination of tuberculosis. Geneva, 2011.
6.    World Health Organization. Tuberculosis diagnostics. Xpert MTB/RIF Test, 2013.
7.    http://www.statista.com/statistics/513335/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-moldova/.
8.    Medstat.gov.ua/ukr.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Англійська

3. Оригінальні дослідження

 

Ефективність включення натрію селеніту у комплексне лікування хворих на туберкульоз з тиреопатіями

С. Л. Матвєєва1, О. С. Шевченко1, О. Ю. Філіппова2

1 Харківський національний медичний університет
2 Обласний протитуберкульозний диспансер № 1, Харків

Мета роботи — ​вивчити вплив препарату селену на тиреоїдний статус і результати хіміотерапії хворих на деструктивний туберкульоз легень з патологією щитоподібної залози.
Матеріали та методи. Ефект селену на тиреоїдний статус і результати хіміотерапії вивчали у процесі спостереження за 180 хворими на туберкульоз із патологічними структурними змінами щитоподібної залози. Із них 3 підгрупи спостереження отримували натрію селеніт протягом перших 2 міс стандартної хіміотерапії, а 3 підгрупи контролю — ​тільки стандартну хіміотерапію. У сироватці венозної крові всіх пацієнтів до початку терапії і через 2 міс від її початку визначали за імуноферментативним методом рівні селену, вільного тироксину, тиреотропного гормона гіпофіза, антитіл до тиреоглобуліну і тиреопероксидази. Біохімічні показники до початку і через 2 міс терапії порівнювалися у відповідних групах спостереження і контролю. Крім того, порівнювали показники ефективності лікування (відсоток припинення бактеріовиділення і загоєння деструкцій) протягом фази інтенсивної терапії.
Результати та обговорення. У хворих на туберкульоз, зокрема в підгрупах з мультирезистентним процесом і ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, у поєднанні з тиреопатіями встановлено субклінічний гіпотиреоз, що посилювався на тлі протитуберкульозної хіміотерапії. Введення в комплекс терапії хворих на туберкульоз із патологією щитоподібної залози натрію селеніту відновлювало функцію щитоподібної залози, справляючи протекторний ефект щодо тиреотоксичної дії протитуберкульозних хіміопрепаратів. Призначення натрію селеніту в інтенсивну фазу лікування хворим на туберкульоз у поєднанні з тиреопатіями і субклінічним гіпотиреозом супроводжувалося почастішанням абацилювання на 6,66—20 % і загоєнням деструкцій на 10 % порівняно з контролем.
Висновки. У хворих на туберкульоз у поєднанні з тиреопатіями виявлено субклінічний гіпотиреоз, що прогресує на тлі протитуберкульозної хіміотерапії. Призначення натрію селеніту сприяло відновленню функції щитоподібної залози і оптимізації результатів хіміотерапії, що дає підстави рекомендувати його як препарат супроводу під час хіміотерапії у таких пацієнтів.

Ключові слова: туберкульоз, щитоподібна залоза, селен, результати хіміотерапії.

Список літератури:  
1.    Матвеева С. Л. Клиническая характеристика и исходы хи­­мио­терапии туберкулеза легких у лиц с патологией щитовидной железы // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2011. — № 2 (05). — ​С. 39—44.
2.    Матвеева С. Л. Роль преморбидного тиреоидного статуса в формировании клеточного иммунитета и исходов хи­­миотерапии у больных деструктивным туберкулезом легких // Пробл. ендокрин. патол. — 2011. — № 3. — ​С. 35—43.
3.    Черенько С.А., Матвеева С. Л. Корреляции между клиническим течением туберкулеза легких, функцией щитовидной железы и некоторыми цитокинами // Укр. пульмонол. журн. — 2011. — № 2. — ​C. 35—38.
4.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дичної допомоги. Туберкульоз. — ​Наказ МОЗ України від 21.12.2012 № 1091.
5.    Barclay M.N.I., MacPherson A., Dixon J. J. Selenium content of a range of UK foods // Food Comp. Anal. — 1995. — ​Vol. 8. — ​P. 307—318.
6.    Chabra N., Gupta N., Asiri M. L. et. al. Analysis of thyroid function tests in patients of multidrug resistance tuberculosis undergoing treatment // J. Pharmacol Pharmacother. — 2011. — ​Vol. 2 (4). — ​P. 282—285.
7.    Contempré B., Duale N. L., Dumont J. E. et al. Effect of selenium supplementation on thyroid hormone metabolism in an iodine and selenium deficient population // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 1992. — ​Vol. 36 (579). — ​P. 83.
8.    Derumeaux H., Valeix P., Castetbon K. et al. Association of selenium with thyroid volume and echostructure in 35- to 60-year-old French adults // Eur. J. Endocrinol. — 2003. — ​Vol. 148 (3). — ​P. 309—315.
9.    Dickson R. C., Tomlinson R. H. Selenium in blood and human tissues. // Clin. Chim. Acta. — 1967. — ​Vol. 16. — ​P. 311—321.
10.    Donelli M. E. Mc., Bravernan L. E., Bernardo J. Hypothyroidism due to ethionamide // N. Engl. J. Med. — 2005. — ​Vol. 352. — ​P. 2757—2759.
11.    Drutel A., Archambeaud F., Caron P. Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians // Clin. Endocrinol.(Oxf). — 2013. — ​Vol. 78 (2). — ​P. 155—164.
12.    Gärtner R., Gasnier B. C., Dietrich J. W. et al. Selenium supple­mentation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodiesconcentrations // J. Clin. Endo­crinol. Metab. — 2002. — ​Vol. 87. — ​P. 1687—1689.
13.    Lone Banke R., Lutz S. Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency // Eur. J. Endocrinol. — 2011. — ​Vol. 164 (4). — ​P. 585—590.
14.    Rayman M. P. The importance of selenium to human health // Lancet. — 2000. — ​Vol. 356 (9225). — ​P. 233—241.
15.    Takasu N. Rifampin-induced hypothyroidism // J. Endocrinol. Invest. — 2006. — ​Vol. 29. — ​P. 645—649.
16.    Weetman A., McGregor A. M. Autoimmune thyroid disease: Further developments in our understanding // Endocrinol. Rev. — 1994. — ​Vol. 15. — ​P. 788—830.

Інше:
Матвєєва Світлана Леонідівна, к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії та пульмонології
61000, м. Харків, просп. Науки, 4
E-mail: matveeva_s@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 26 вересня 2016 р.

 

Эффективность включения натрия селенита в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями

С. Л. Матвеева1, О. С. Шевченко1, О. Ю. Филиппова2

1 Харьковский национальный медицинский университет
2 Областной противотуберкулезный диспансер № 1, Харьков

Цель работы — ​изучить эффект препарата селена на тиреоидный статус и исходы химиотерапии больных деструктивным туберкулезом легких с патологией щитовидной железы.
Материалы и методы. Эффект селена на тиреоидный статус и исходы химиотерапии изучали при наблюдении за 180 больными туберкулезом с патологическими структурными изменениями щитовидной железы. Из них 3 подгруппы наблюдения получали натрия селенит в течение первых 2 мес стандартной химиотерапии, а 3 подгруппы контроля — ​только стандартную химиотерапию. В сыворотке венозной крови у всех пациентов до начала терапии и через 2 мес после ее начала определяли иммуноферментативным методом уровни селена, свободного тироксина, тиреотропного гормона гипофиза, антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе. Биохимические показатели до начала и через 2 мес терапии сравнивали с соответствующими показателями групп наблюдения и контроля. Кроме того, сравнивали эффективность лечения (процент прекращения бактериовыделения и заживления деструкций) в течение фазы интенсивной терапии.
Результаты и обсуждение. У больных туберкулезом, в том числе в подгруппах с мультирезистентным процессом и ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ, в сочетании с тиреопатиями установлен субклинический гипотиреоз, усугублявшийся на фоне противотуберкулезной химиотерапии. При включении в комплекс лечения больных туберкулезом с патологией щитовидной железы натрия селенита восстанавливалась функция щитовидной железы, наблюдался протекторный эффект по отношению к тиреотоксическому действию противотуберкулезных химиопрепаратов. Назначение натрия селенита в интенсивную фазу лечения больных туберкулезом при сочетании с тиреопатиями и субклиническим гипотиреозом приводило к учащению абациллирования на 6,66—20 % и заживления деструкций на 10 % при сравнении с контролем.
Выводы. У больных туберкулезом в сочетании с тиреопатиями установлен субклинический гипотиреоз, прогрессирующий на фоне противотуберкулезной химиотерапии. Назначение натрия селенита сопровождалось восстановлением функции щитовидной железы и оптимизацией результатов химиотерапии, что позволяет рекомендовать его в качестве препарата сопровождения при химиотерапии у таких пациентов.

Ключевые слова: Туберкулез, щитовидная железа, селен, результаты химиотерапии.

Список литературы:  
1.    Матвеева С. Л. Клиническая характеристика и исходы хи­­мио­терапии туберкулеза легких у лиц с патологией щитовидной железы // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2011. — № 2 (05). — ​С. 39—44.
2.    Матвеева С. Л. Роль преморбидного тиреоидного статуса в формировании клеточного иммунитета и исходов хи­­миотерапии у больных деструктивным туберкулезом легких // Пробл. ендокрин. патол. — 2011. — № 3. — ​С. 35—43.
3.    Черенько С.А., Матвеева С. Л. Корреляции между клиническим течением туберкулеза легких, функцией щитовидной железы и некоторыми цитокинами // Укр. пульмонол. журн. — 2011. — № 2. — ​C. 35—38.
4.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дичної допомоги. Туберкульоз. — ​Наказ МОЗ України від 21.12.2012 № 1091.
5.    Barclay M.N.I., MacPherson A., Dixon J. J. Selenium content of a range of UK foods // Food Comp. Anal. — 1995. — ​Vol. 8. — ​P. 307—318.
6.    Chabra N., Gupta N., Asiri M. L. et. al. Analysis of thyroid function tests in patients of multidrug resistance tuberculosis undergoing treatment // J. Pharmacol Pharmacother. — 2011. — ​Vol. 2 (4). — ​P. 282—285.
7.    Contempré B., Duale N. L., Dumont J. E. et al. Effect of selenium supplementation on thyroid hormone metabolism in an iodine and selenium deficient population // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 1992. — ​Vol. 36 (579). — ​P. 83.
8.    Derumeaux H., Valeix P., Castetbon K. et al. Association of selenium with thyroid volume and echostructure in 35- to 60-year-old French adults // Eur. J. Endocrinol. — 2003. — ​Vol. 148 (3). — ​P. 309—315.
9.    Dickson R. C., Tomlinson R. H. Selenium in blood and human tissues. // Clin. Chim. Acta. — 1967. — ​Vol. 16. — ​P. 311—321.
10.    Donelli M. E. Mc., Bravernan L. E., Bernardo J. Hypothyroidism due to ethionamide // N. Engl. J. Med. — 2005. — ​Vol. 352. — ​P. 2757—2759.
11.    Drutel A., Archambeaud F., Caron P. Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians // Clin. Endocrinol.(Oxf). — 2013. — ​Vol. 78 (2). — ​P. 155—164.
12.    Gärtner R., Gasnier B. C., Dietrich J. W. et al. Selenium supple­mentation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodiesconcentrations // J. Clin. Endo­crinol. Metab. — 2002. — ​Vol. 87. — ​P. 1687—1689.
13.    Lone Banke R., Lutz S. Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency // Eur. J. Endocrinol. — 2011. — ​Vol. 164 (4). — ​P. 585—590.
14.    Rayman M. P. The importance of selenium to human health // Lancet. — 2000. — ​Vol. 356 (9225). — ​P. 233—241.
15.    Takasu N. Rifampin-induced hypothyroidism // J. Endocrinol. Invest. — 2006. — ​Vol. 29. — ​P. 645—649.
16.    Weetman A., McGregor A. M. Autoimmune thyroid disease: Further developments in our understanding // Endocrinol. Rev. — 1994. — ​Vol. 15. — ​P. 788—830.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

4. Оригінальні дослідження

 

Генетичне розмаїття мікобактерій туберкульозу, виділених у хворих на туберкульоз легень різних вікових груп

О. С. Константиновська1, О. О. Ляшенко2, П. І. Потейко1, І. І. Грек1, А. В. Рогожин1, О. С. Солодянкін3, А. П. Герілович3, В. І. Болотін3

1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
3 ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини», Харків

Мета роботи — визначити генотипи мікобактерій туберкульозу, виділених із мокротиння хворих на легеневий туберкульоз різних вікових груп, у туберкульозних стаціонарах м. Харкова.
Матеріали та методи. Досліджено 115 ізолятів мікобактерій туберкульозу, виділених із мокротиння хворих на туберкульоз легень різних вікових груп (1 група — хворі ≥ 55 років і 2 група — хворі ≤ ≤ 54 років) за VNTR-методикою за допомогою наборів праймерів для ампліфікації п’яти точних тандемних повторів ETR-локусів (А, В, С, D, Е). Дослідження проводилося у рамках науково-технічного співробітництва ННЦ «ІЕКВМ» та Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО).
Результати та обговорення. Було ідентифіковано 6 сімейств мікобактерій туберкульозу: Beijing, LAM, Haarlem, Ural/Uganda 1, Siberian (S), Africanum, з яких найбільш часто зустрічалися: Beijing (60 %), LAM (16,5 %) та S (8,7 %). Інші сімейства та генотипи індивідуальних профілей (GIP) склали від 0,9 до 5,2 %. Немає статистично достовірної різниці у кількості ізолятів сімейств Beijing, S та LAM в залежності від віку хворих. Серед мікобактерій сімейства Beijing виявлено великий кластер 42435 (53 ізоляти), який зустрічається з майже однаковою частотою в обох групах (42,5 та 50 % усіх ізолятів). Ізоляти сімейства Haarlem частіше були виділені в 1-й групі (серед хворих старшої вікової групи), мали унікальний профіль кожний.
Висновки. З огляду на домінування штамів генотипу Beijing (особливо з VNTR-профілем 42435) у популяціях збудника туберкульозу на території Харківської області доцільно виявляти ізоляти цього сімейства на всій території України з використанням простих і доступних для більшості лабораторій методів.

Ключові слова: VNTR, генотипування, мікобактерії туберкульозу, туберкульоз, штам, Beijing, LAM, Haarlem, похилий та старечій вік.

Список літератури:  
1.    Антоненко П.Б., Кресюн В. И., Филюк В. В. и др. Cовре­менное состояние медикаментозной резистентности возбудителя туберкулеза и возможности его генотипического определения // Клин. мед. — 2014. — ​Т. 43, № 3. — ​C. 8—13.
2.    Здоровье пожилых: доклад комитета экспертов ВОЗ. — ​ВОЗ, Жeнeва, 1992. — ​С. 7, 13, 16.
3.    Москаленко В.Ф., Голубчиков M. В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Мед. Всесвіт. — 2003. — № 2. — ​С. 44—51.
4.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз».
5.    Показники захворюваності на туберкульоз та діяльність протитуберкульозних закладiв України за 2015 рік / За ред. М. В. Голубчикова. — ​К., 2016.
6.    Скорняков С.Н., Умпелева Т. В., Вязовая А. А. и др. Гено­типирование уральских изолятов Mycobacterium tu­­bercu­losis // Биол. науки. — 2014. — ​Т. 11, № 9. — ​С. 2485—2488.
7.    Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник / За ред. Н. М. Нізової, М. В. Голубчикова. — ​К., 2016. — 37 с.
8.    Умпелева Т. В. Молекулярно-генетическая характеристика клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis, выде­ленных от больных туберкулезом в Уральском федеральном округе Российской Федерации: дис. …канд. биол. наук. — ​Екатеринбург, 2014. — 146 с.
9.    Fitzgibbon, M.M., Gibbons N., Roycroft E. A. Snapshot of genetic lineages of Mycobacterium tuberculosis in Ireland over a two-year period, 2010 and 2011 // Euro Surveill. — 2013. — ​Vol. 18, іss. 3. — ​P. 1—7.
10.    http://www.miru-vntrplus.org/
11.    http:/www.who.int/tb/publications/global_report/en
12.    Liu Y., Tian M., Wang X. et. al. Genotypic Diversity Analysis of Mycobacterium tuberculosis Strains Collected from Beijing in 2009, Using Spoligotyping and VNTR Typing // PLoS One. — 2014. — ​Vol. 9, іss. 9. — ​P. e106787.— Doi: 10.1371/journal.pone.0106787.
13.    Nikolayevskyy V., Trovato A., Broda A. et al. MIRUVNTR Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Strains Using QIAxcel Technology: A Multicentre Evaluation Study // PLoS ONE.— Vol. 11 (3).— P. e0149435.— Doi:10.1371/journal.pone.0149435.
14.    Noguti E.N., Leite C. Q., Malaspina A. C. et. al. Genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates from a low-endemic setting in northwestern state of Paraná in Southern Brazil // Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. — 2010. — ​Vol. 105, іss. 6. — ​P. 779—785.— Doi: 10.1590/s0074—02762010000600008.
15.    Ojo O.O., Sheehan S., Corcoran D. G. et. al. Molecular epide­miology of Mycobacterium tuberculosis clinical isolates in Southwest Ireland // Infection, Genetics and Evolution. — 2010. — ​Vol. 10, Iss. 7. — ​P. 1110—1116.— Doi: 10.1016/
j.meegid.2010.07.008.
16.    Roetzer A., Schuback S., Diel R. et. al. Evaluation of Myco­bacterium tuberculosis typing methods in a 4-year study in Schleswig-Holstein, Northern Germany // Journal of Clinical Microbiology. — 2011. — ​Vol. 49, іss. 12. — ​P. 4173—4178.
17.    Rovina N., Karabela S., Constantoulakis P. et. al. MIRU-VNTR typing of drug-resistant tuberculosis isolates in Greece // Therapeutic Advances in Respiratory Disease. — 2011. — ​Vol. 5, іss. 4. — ​P. 229—236.— Doi: 10.1177/1753465811402120.
18.    Scott A., Weisenberg S. A., Gibson A. L. et. al. Distinct Clinical and Epidemiological Features of Tuberculosis in New York City Caused by the RDRio Mycobacterium tuberculosis Sublineage // Infect Genet Evol. — 2012. — ​Vol. 12, іss. 4. — ​P. 664—670.— Doi: 10.1016/j.meegid.2011.07.018.

Інше:  
Константиновська Ольга Сергіївна, аспірант кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини
61037, м. Харків, просп. Московський, 197
Тел. (057) 738-71-87
E-mail: seolka@i.ua, kfp1930@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 28 жовтня 2016 р.

 

Генетическое разнообразие микобактерий туберкулеза, выделенных из мокроты больных разных возрастных групп

О. С. Константиновская1, А. А. Ляшенко2, П. И. Потейко1, И. И. Грек1, А. В. Рогожин1, А. С. Солодянкин3, А. П. Герилович3, В. И. Болотин3

1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
2 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
3 ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», Харьков

Цель работы — определить генотипы микобактерий туберкулеза, выделенных из мокроты боль­ных легочным туберкулезом разных возрастных групп, в туберкулезных стационарах г. Харькова.
Материалы и методы. Исследовано 115 изолятов микобактерий туберкулеза, выделенных из мокроты больных туберкулезом легких разных возрастных групп (1-я группа — больные ≥ 55 лет и 2-я группа — больные ≤ 54 лет) по VNTR-методике с помощью наборов праймеров для амплификации пяти точных тандемных повторов ETR-локусов (А, В, С, D, Е). Исследование проводилось в рамках научно-технического сотрудничества ННЦ «ИЭКВМ» и Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО).
Результаты и обсуждение. Было идентифицировано 6 семейств микобактерий туберкулеза: Beijing, LAM, Haarlem, Ural/Uganda 1, Siberian (S), Africanum, из которых наиболее часто встречались: Beijing (60 %), LAM (16,5 %) и S (8,7 %). Другие семейства и генотипы индивидуальных профилей (GIP) составили от 0,9 до 5,2 %. Нет статистически достоверной разницы  в количестве изолятов семейств Beijing, S и LAM в зависимости от возраста больных. Среди микобактерий семейства Beijing выявлен большой кластер с VNTR-профилем 42435 (53 изолята), который встречается с почти одинаковой частотой в обеих группах (42,5 та 50 % всех изолятов). Изоляты семейства Haarlem чаще были выделены в 1-й группе (среди больных 55 лет и старше), имели уникальный профиль каждый.
Выводы. Учитывая доминирование штаммов генотипа Beijing (особенно с VNTR-профилем 42435) в популяциях возбудителя туберкулеза на территории Харьковской области, целесообразно определять изоляты этого семейства на всей территории Украины с использованием простых и доступных для большинства лабораторий методов.

Ключевые слова: VNTR, генотипирование, микобактерии туберкулеза, туберкулез, штамм, Beijing, LAM, Haarlem, пожилой и старческий возраст.

Список литературы:  
1.    Антоненко П.Б., Кресюн В. И., Филюк В. В. и др. Cовре­менное состояние медикаментозной резистентности возбудителя туберкулеза и возможности его генотипического определения // Клин. мед. — 2014. — ​Т. 43, № 3. — ​C. 8—13.
2.    Здоровье пожилых: доклад комитета экспертов ВОЗ. — ​ВОЗ, Жeнeва, 1992. — ​С. 7, 13, 16.
3.    Москаленко В.Ф., Голубчиков M. В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Мед. Всесвіт. — 2003. — № 2. — ​С. 44—51.
4.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз».
5.    Показники захворюваності на туберкульоз та діяльність протитуберкульозних закладiв України за 2015 рік / За ред. М. В. Голубчикова. — ​К., 2016.
6.    Скорняков С.Н., Умпелева Т. В., Вязовая А. А. и др. Гено­типирование уральских изолятов Mycobacterium tu­­bercu­losis // Биол. науки. — 2014. — ​Т. 11, № 9. — ​С. 2485—2488.
7.    Туберкульоз в Україні: Аналітично-статистичний довідник / За ред. Н. М. Нізової, М. В. Голубчикова. — ​К., 2016. — 37 с.
8.    Умпелева Т. В. Молекулярно-генетическая характеристика клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis, выде­ленных от больных туберкулезом в Уральском федеральном округе Российской Федерации: дис. …канд. биол. наук. — ​Екатеринбург, 2014. — 146 с.
9.    Fitzgibbon, M.M., Gibbons N., Roycroft E. A. Snapshot of genetic lineages of Mycobacterium tuberculosis in Ireland over a two-year period, 2010 and 2011 // Euro Surveill. — 2013. — ​Vol. 18, іss. 3. — ​P. 1—7.
10.    http://www.miru-vntrplus.org/
11.    http:/www.who.int/tb/publications/global_report/en
12.    Liu Y., Tian M., Wang X. et. al. Genotypic Diversity Analysis of Mycobacterium tuberculosis Strains Collected from Beijing in 2009, Using Spoligotyping and VNTR Typing // PLoS One. — 2014. — ​Vol. 9, іss. 9. — ​P. e106787.— Doi: 10.1371/journal.pone.0106787.
13.    Nikolayevskyy V., Trovato A., Broda A. et al. MIRUVNTR Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Strains Using QIAxcel Technology: A Multicentre Evaluation Study // PLoS ONE.— Vol. 11 (3).— P. e0149435.— Doi:10.1371/journal.pone.0149435.
14.    Noguti E.N., Leite C. Q., Malaspina A. C. et. al. Genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates from a low-endemic setting in northwestern state of Paraná in Southern Brazil // Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. — 2010. — ​Vol. 105, іss. 6. — ​P. 779—785.— Doi: 10.1590/s0074—02762010000600008.
15.    Ojo O.O., Sheehan S., Corcoran D. G. et. al. Molecular epide­miology of Mycobacterium tuberculosis clinical isolates in Southwest Ireland // Infection, Genetics and Evolution. — 2010. — ​Vol. 10, Iss. 7. — ​P. 1110—1116.— Doi: 10.1016/
j.meegid.2010.07.008.
16.    Roetzer A., Schuback S., Diel R. et. al. Evaluation of Myco­bacterium tuberculosis typing methods in a 4-year study in Schleswig-Holstein, Northern Germany // Journal of Clinical Microbiology. — 2011. — ​Vol. 49, іss. 12. — ​P. 4173—4178.
17.    Rovina N., Karabela S., Constantoulakis P. et. al. MIRU-VNTR typing of drug-resistant tuberculosis isolates in Greece // Therapeutic Advances in Respiratory Disease. — 2011. — ​Vol. 5, іss. 4. — ​P. 229—236.— Doi: 10.1177/1753465811402120.
18.    Scott A., Weisenberg S. A., Gibson A. L. et. al. Distinct Clinical and Epidemiological Features of Tuberculosis in New York City Caused by the RDRio Mycobacterium tuberculosis Sublineage // Infect Genet Evol. — 2012. — ​Vol. 12, іss. 4. — ​P. 664—670.— Doi: 10.1016/j.meegid.2011.07.018.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

5. Оригінальні дослідження

 

Клінічні параметри вітаміну D при туберкульозі у дітей

Л. І. Миколишин1, З. І. Піскур1, Й. Й. Дідик2, О. С. Сікіринська2

1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2 КЗЛОР «Львівський протитуберкульозний диспансер»

Мета роботи — ​визначити клінічні параметри 25(ОН)D у хворих з тяжкими і неускладненими формами туберкульозу дітей та сезонні коливання його рівня при туберкульозі.
Матеріали та методи. Обстежено 38 дітей, яких лікували з приводу туберкульозу (основна група), і 14 практично здорових (контрольна).
Результати та обговорення. У (71,1 ± 8,9) % хворих на туберкульоз дітей, встановлено дефіцит вітаміну D, у (21,1 ± 15,4) % була його недостатність, і лише у (7,8 ± 19,0) % він був у межах норми. У хворих з тяжкими формами внутрішньо- і позагрудного туберкульозу дефіцит 25(ОН)D був вірогідно частіше, ніж з неускладненим туберкульозом органів дихання, що вказує на залежність тяжкості хвороби від його рівня. Середній показник вітаміну D у дітей, хворих на туберкульоз, був вірогідно нижчий, ніж у здорових (відповідно (17,29 ± 1,66) і (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001). При цьому вірогідно нижчий порівняно з таким у хворих на внутрішньо- і позагрудний туберкульоз (відповідно (14,60 ± 1,18) і (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001) та у дітей з неускладненим туберкульозом (відповідно (21,00 ± 3,45) і (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001). Середні місячні показники вітаміну D у хворих на туберкульоз були нижчі, ніж у здорових дітей, а місячні сезонні коливання 25(ОН)D у дітей, хворих на туберкульоз, у літні місяці були чіткіші.
Висновки. Низький рівень вітаміну D є чинником ризику розвитку туберкульозу у дітей. Від його концентрації залежить тяжкість перебігу хвороби. Низький рівень вітаміну D може бути причиною активізації латентної туберкульозної інфекції у дітей у літні місяці.

Ключові слова: Вітамін D, туберкульоз, діти, сезонність.

Список літератури:
1.    Мазур І.П., Новошицький В. Є. Вітамін D: метаболізм, функ­ції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 1 // Сов­ремен­ная стоматология. — 2014. — № 1. — ​С. 40—45.
2.    Ткаченко Н. Вітамін D: роль у протиінфекційному захисті // Дитячий лікар. — 2011. — № 4 (11). — ​С. 78—80.
3.    Bergman P., Norlin A-C., Hansen S. et al. Vitamin D 3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study // BMJ Open. — 2012. — ​Vol. 2 (6).
4.    Braegger C., Campoy C., Colomb V. et al. Vitamin D in the Healthy European Paediatric Population // J. of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. — 2013. — ​Vol. 56. — ​P. 692—701.
5.    Coussens A.K., Timms P. M., Boucher B. J. et al. 1α,25-dihy­d­roxyvitamin D 3 inhibits matrix metalloproteinases induced by Mycobacterium tuberculosis infection // Immunology. — 2009. — ​Vol. 127. — ​P. 539—548.
6.    Chocano-Bedoya P., Ronnenberg A. G. Vitamin D and tuber­culosis // Nutrition Reviews. — 2009. — ​Vol. 67 (5). — ​Р. 289—293.
7.    Chesney R. W. Vitamin D and The Magic Mountain: the anti- infectious role of the vitamin // J.  Pediatrics. — 2010. — ​Vol. 156 (5). — ​P. 698—703.
8.    Ginde A.A., Mansbach J. M., Camargo Jr.C. A. Association bet­ween serum 25-hydroxyvitamin D level and respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Exa­mination Survey // Archives of Іnternal Medicine. — 2009. — ​Vol. 169 (4). — ​P. 384—390.
9.    Hughes D.A., Norton R. Vitamin D and respiratory health // Clinical and experimental immu­nology. — 2009. — ​Vol. 158. — ​P. 20—25.
10.    Lemire J. M. Immunomodulatory role of 1,25-dihydroxyvitamin D 3 // J. Cellular Biochemistry. — 1992. — ​Vol. 49. — ​P. 26—31.
11.    Lips P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyro­idism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implications // Endocrine Reviews. — 2001. — ​Vol. 22. — ​P. 477—501.
12.    Liu P.T., Stenger S., Li H. et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response // Science. — 2006. — ​Vol. 311. — ​P. 1770—1773.
13.    Luquero F.J., Sanchez-Padilla E., Simon-Soria F. et al. The Union Trend and seasonality of tuberculosis in Spain, 1996—2004 // International J. of Tuberculosis and Lungs Disease. — 2008. — ​Vol. 12. — ​P. 221—224.
14.    Parrinello C.M., Crossa A., Harris T. G. Seasonality of tuber­culosis in New York City, 1990—2007 // International J. of Tuberculosis and Lungs Disease. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 32—37.
15.    Rathored J., Sharma S. K., Singh B. et al. Risk and outcome of multidrug-resistant tuberculosis: vitamin D receptor polymor­phisms and serum 25(OH)D // International J. of Tuberculosis and Lungs Diseases. — 2012. — ​Vol. 16 (11). — ​P. 1522—1528.
16.    Talat N., Perry S., Parsonnet J. et al. Vitamin D deficiency and tuberculosis progression // Emerging Infectious Diseases. — 2010. — ​Vol. 16 (5). — ​P. 853—855.
17.    Venturini E., Facchini L., Martinez-Alier N. et al. Vitamin D and tuberculosis: a multicenter study in children // BMC Infectious Diseases. — 2014. — ​Vol. 14. — ​Р. 652—662.
18.    Wingfield T., Schumacher S. G., Sandhu G. et al. The Seasonality of Tuberculosis, Sunlight, Vitamin D, and Household Crowding // J. of Infectious Disease. — 2014. — ​Vol. 210. — ​P. 774—783.
19.    Xin-Xu Li, Li-Xia Wang, Hui Zhang et al. Seasonal Variation in Notification of Active Tuberculosis cases in China, 2005—2012 // PLOS ONE. — 2013. — ​Vol. 8. — 8 p.

Інше:
Миколишин Лідія Іванівна, д. мед. н., проф. кафедри фтизіатрії і пульмонології  
79066, м. Львів–Сихів, вул. Зелена, 477
Е-mail: lidiya.mykolyshyn@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2016 р.

 

Клинические параметры витамина D при туберкулезе у детей

Л. И. Мыколышин1, З. И. Пискур1, И. И. Дидык2, О. С. Сикиринская2

1 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
2 КУЛОУ «Львовский противотуберкулезный диспансер»

Цель работы — ​определить клинические параметры 25(ОН)D у детей с тяжелыми и неослож­ненными формами туберкулеза и сезонные колебания его уровня при туберкулезе.
Материалы и методы. Обследовано 38 детей, которых лечили по поводу туберкулеза (основная группа), и 14 практически здоровых (контрольная).
Результаты и обсуждение. У (71,1 ± 8,9) % больных туберкулезом детей установлен дефицит витамина D, у (21,1 ± 15,4) % была его недостаточность, и только у (7,8 ± 19,0) % он был в границах нормы. У больных с тяжелыми формами внутренне- и внегрудного туберкулеза дефицит 25(ОН)D был достоверно чаще, чем с неосложненным туберкулезом органов дыхания, что указывает на зависимость тяжести болезни от его уровня. Средний показатель витамина D у детей, больных  туберкулезом, был достоверно ниже, чем у здоровых (соответственно (17,29 ± 1,66) и (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001). При этом вероятно ниже по сравнению с таким у больных с внутренне- и внегрудным туберкулезом (соответственно (14,60 ± 1,18) и (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001) и у детей с неосложнен­ным туберкулезом (соответственно (21,00 ± 3,45) и (59,35 ± 3,70) нг/мл; р < 0,001). Средние месяч­ные показатели витамина D у больных туберкулезом были ниже, чем у здоровых детей, а месячные сезонные колебания 25(ОН)D у детей, больных туберкулезом, в летние месяцы были выражены четче.
Выводы. Низкий уровень витамина D является фактором риска развития туберкулеза у детей. От его концентрации зависит тяжесть течения болезни. Низкий уровень витамина D может быть причиной активизации латентной туберкулезной инфекции у детей в летние месяцы.

Ключевые слова: витамин D, туберкулез, дети, сезонность.

Список литературы:
1.    Мазур І.П., Новошицький В. Є. Вітамін D: метаболізм, функ­ції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 1 // Сов­ремен­ная стоматология. — 2014. — № 1. — ​С. 40—45.
2.    Ткаченко Н. Вітамін D: роль у протиінфекційному захисті // Дитячий лікар. — 2011. — № 4 (11). — ​С. 78—80.
3.    Bergman P., Norlin A-C., Hansen S. et al. Vitamin D 3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study // BMJ Open. — 2012. — ​Vol. 2 (6).
4.    Braegger C., Campoy C., Colomb V. et al. Vitamin D in the Healthy European Paediatric Population // J. of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. — 2013. — ​Vol. 56. — ​P. 692—701.
5.    Coussens A.K., Timms P. M., Boucher B. J. et al. 1α,25-dihy­d­roxyvitamin D 3 inhibits matrix metalloproteinases induced by Mycobacterium tuberculosis infection // Immunology. — 2009. — ​Vol. 127. — ​P. 539—548.
6.    Chocano-Bedoya P., Ronnenberg A. G. Vitamin D and tuber­culosis // Nutrition Reviews. — 2009. — ​Vol. 67 (5). — ​Р. 289—293.
7.    Chesney R. W. Vitamin D and The Magic Mountain: the anti- infectious role of the vitamin // J.  Pediatrics. — 2010. — ​Vol. 156 (5). — ​P. 698—703.
8.    Ginde A.A., Mansbach J. M., Camargo Jr.C. A. Association bet­ween serum 25-hydroxyvitamin D level and respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Exa­mination Survey // Archives of Іnternal Medicine. — 2009. — ​Vol. 169 (4). — ​P. 384—390.
9.    Hughes D.A., Norton R. Vitamin D and respiratory health // Clinical and experimental immu­nology. — 2009. — ​Vol. 158. — ​P. 20—25.
10.    Lemire J. M. Immunomodulatory role of 1,25-dihydroxyvitamin D 3 // J. Cellular Biochemistry. — 1992. — ​Vol. 49. — ​P. 26—31.
11.    Lips P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyro­idism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implications // Endocrine Reviews. — 2001. — ​Vol. 22. — ​P. 477—501.
12.    Liu P.T., Stenger S., Li H. et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response // Science. — 2006. — ​Vol. 311. — ​P. 1770—1773.
13.    Luquero F.J., Sanchez-Padilla E., Simon-Soria F. et al. The Union Trend and seasonality of tuberculosis in Spain, 1996—2004 // International J. of Tuberculosis and Lungs Disease. — 2008. — ​Vol. 12. — ​P. 221—224.
14.    Parrinello C.M., Crossa A., Harris T. G. Seasonality of tuber­culosis in New York City, 1990—2007 // International J. of Tuberculosis and Lungs Disease. — 2012. — ​Vol. 16. — ​P. 32—37.
15.    Rathored J., Sharma S. K., Singh B. et al. Risk and outcome of multidrug-resistant tuberculosis: vitamin D receptor polymor­phisms and serum 25(OH)D // International J. of Tuberculosis and Lungs Diseases. — 2012. — ​Vol. 16 (11). — ​P. 1522—1528.
16.    Talat N., Perry S., Parsonnet J. et al. Vitamin D deficiency and tuberculosis progression // Emerging Infectious Diseases. — 2010. — ​Vol. 16 (5). — ​P. 853—855.
17.    Venturini E., Facchini L., Martinez-Alier N. et al. Vitamin D and tuberculosis: a multicenter study in children // BMC Infectious Diseases. — 2014. — ​Vol. 14. — ​Р. 652—662.
18.    Wingfield T., Schumacher S. G., Sandhu G. et al. The Seasonality of Tuberculosis, Sunlight, Vitamin D, and Household Crowding // J. of Infectious Disease. — 2014. — ​Vol. 210. — ​P. 774—783.
19.    Xin-Xu Li, Li-Xia Wang, Hui Zhang et al. Seasonal Variation in Notification of Active Tuberculosis cases in China, 2005—2012 // PLOS ONE. — 2013. — ​Vol. 8. — 8 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

6. Оригінальні дослідження

 

Аналіз ефективності терапії мультирезистентного туберкульозу у хворих, зареєстрованих у 2009–2014 рр. у Харківській області

О. С. Шевченко, І. А. Овчаренко

Харківський національний медичний університет

Мета роботи — ​порівняльний аналіз ефективності стандартних схем лікування мультирезистентного туберкульозу за протоколами медичної допомоги, що діяли на момент реєстрації хворих.
Матеріали та методи. Проаналізовано 68 історій хвороби хворих з уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень, які лікувалися в Харківському обласному протитуберкульозному диспансері № 1 у період від 2009 до 2014 р. і отримували протитуберкульозну терапію згідно з клінічними протоколами надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз, що діяли на той момент (група І — ​наказ МОЗ України № 600, група ІІ — ​наказ МОЗ України № 1091).
Результати та обговорення. У хворих ІІ групи позитивна рентгенологічна динаміка на 2-му місяці лікування спостерігалася частіше (84,2 %), ніж у хворих І групи (73,5 %). У ІІ групі через 6 міс лікування у 47,4 % пацієнтів була деструкція легеневої тканини і у 15,8 % кашель, у ІІ — ​в 67,3 і 44,9 % відповідно. Ефективність лікування пацієнтів І групи була нижчою, ніж у підгрупі з використанням ізоніазиду.
Висновки. Результат ретроспективного аналізу свідчить про сприятливіший перебіг туберкульозу на тлі застосування стандартних схем терапії, тобто у пацієнтів ІІ групи.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, ефективність лікування, критерії ефективності лікування, ізоніазид.

Список літератури:  
1.    Бялик И. Б. Актуальные вопросы химиотерапии больных мультирезистентным туберкулезом деструктивным туберкулезом легких // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2011. — № 1. — ​С. 13—19.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. Деякі важливі аспекти проблеми хіміорезистентного туберкульозу у публікаціях 2012—2015 рр. — [Електронний ресурс]. Режим доступу ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2015/melnyk2015.pdf
3.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 p. «Про затвердження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз». — ​К., 2008. — ​С. 105.
4.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». — ​К., 2012. — ​С. 172.
5.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз» // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.
6.    П’ятночка І.І., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 1. — ​С. 108—112.
7.    Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мі­­кобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​С. 60—67.
8.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник. — ​К.: Бланк-Прес, 2015. — 116 с.
9.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожи­ло­ва І. О. Наукові підходи до вирішення проблеми туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2013. — № 2. — ​С. 5—14.
10.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Концеп­ту­альні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і ре­­формування протитуберкульозної служби України [Елект­ронний ресурс].— 2015.— URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/origi­nal/2015/feschenko2015.pdf.
11.    Фещенко Ю. І., Черенько С. О., Матвєєва О. В., Яйченя В. П., Логвінова І. О. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 4. — ​С. 13—20.
12.    Espimal M. A., Kim S. J., Suarez P. G. Standart chort-cours che­motherapy for drug-resistant tuberculosis: treatment outcome in 6 countries // JAMA. — 2009. — ​Vol. 283. — ​P. 2537—2545.
13.    World Health Organisation. The Global Plan to Stop TB 2011—2015: transforming the fight towards elimination of tuberculosis. Geneva, Switzerland: WHO, 2010.

Інше:
Овчаренко Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри фтизіатрії та пульмонології 
61022, м. Харків, просп. Науки, 4. Тел. (057) 707-73-80. Е-mail: arlabhf@i.ua

Стаття надійшла до редакції 11 жовтня 2016 р.

 

Анализ эффективности терапии мультирезистентного туберкулеза у больных, зарегистрированных в 2009–2014 гг. в Харьковской области

О.С. Шевченко, И.А. Овчаренко

Харьковский национальный медицинский университет 

Цель работы — ​сравнительный анализ эффективности стандартных схем лечения мультирезистентного туберкулеза согласно действовавших на момент регистрации больных протоколов медицинской помощи.
Материалы и методы. Проанализировано 68 историй болезни больных с впервые диагностирован­ным мультирезистентным туберкулезом легких, лечившихся в Харьковском областном противотуберкулезном диспансере № 1 в период с 2009 по 2014 г. и получавших противотуберкулезную терапию согласно действовавшим на тот момент клиническим протоколам оказания медицинской помощи больным хи­­миорезистентным туберкулезом (группа І — ​приказ МЗ Украины № 600, группа ІІ — ​приказ МЗ Украины № 1091).
Результаты и обсуждение. У больных из ІІ группы положительная рентгенологическая динамика на 2-м месяце лечения отмечалась чаще (84,2 %), чем у больных из І группы (73,5 %). Во ІІ группе через 6 мес лечения у 47,4 % пациентов была деструкция легочной ткани и у 15,8 % кашель, во ІІ — ​у 67,3 и 44,9 % соответственно. Эффективность лечения пациентов из І группы была ниже, чем из подгруппы, где использовали изониазид.
Выводы. Результат ретроспективного анализа свидетельствует о более благоприятном течении туберкулеза на фоне применения стандартных схем терапии, то есть у пациентов ІІ группы.

Ключевые слова: Мультирезистентный туберкулез, эффективность лечения, критерии эффективности лечения, изониазид.

Список литературы:  
1.    Бялик И. Б. Актуальные вопросы химиотерапии больных мультирезистентным туберкулезом деструктивным туберкулезом легких // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2011. — № 1. — ​С. 13—19.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. Деякі важливі аспекти проблеми хіміорезистентного туберкульозу у публікаціях 2012—2015 рр. — [Електронний ресурс]. Режим доступу ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2015/melnyk2015.pdf
3.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 p. «Про затвердження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз». — ​К., 2008. — ​С. 105.
4.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». — ​К., 2012. — ​С. 172.
5.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз» // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.
6.    П’ятночка І.І., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 1. — ​С. 108—112.
7.    Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мі­­кобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​С. 60—67.
8.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник. — ​К.: Бланк-Прес, 2015. — 116 с.
9.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожи­ло­ва І. О. Наукові підходи до вирішення проблеми туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2013. — № 2. — ​С. 5—14.
10.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Концеп­ту­альні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і ре­­формування протитуберкульозної служби України [Елект­ронний ресурс].— 2015.— URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/origi­nal/2015/feschenko2015.pdf.
11.    Фещенко Ю. І., Черенько С. О., Матвєєва О. В., Яйченя В. П., Логвінова І. О. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 4. — ​С. 13—20.
12.    Espimal M. A., Kim S. J., Suarez P. G. Standart chort-cours che­motherapy for drug-resistant tuberculosis: treatment outcome in 6 countries // JAMA. — 2009. — ​Vol. 283. — ​P. 2537—2545.
13.    World Health Organisation. The Global Plan to Stop TB 2011—2015: transforming the fight towards elimination of tuberculosis. Geneva, Switzerland: WHO, 2010.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

7. випадок із практики

 

Унікальний клінічний випадок ко-інфекції: туберкульоз із багатоорганним ураженням і глибоким імунодефіцитом, що вилікуваний ізоніазидом на тлі антиретровірусної терапії з приводу ВІЛ-інфекції

О. В. Панасюк1, Л. С. Ничипоренко1, Л. А. Коломійчук1, А. С. Євдокимов1, Г. В. Радиш2

1 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України», Київ
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ 

Хворий О., 49 років, переведений із торакального відділення Національного інституту раку з діагнозом: «Синхронний рак нижньої частки правої легені Т2NxM0 стадії ІВ клінічної групи ІІ, неходжкінська лімфома, стадія ІА (MALT) з ураженням шлунка; ВІЛ-інфекція, лейкопенія ІІІ ступеня, тромбоцитопенія ІV ступеня» на консультацію в Республіканський центр ВІЛ для визначення подальшої тактики лікування.
У клініці ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевсь­ко­го НАМН України» (Київ) 29.05.2015 р. поставлено хворого на облік як ВІЛ-інфікованого (стадія ІV) з імунним станом: СД4 — 16 (3,8 %) клітин у 1 мм3. На першому консиліумі лікарів за участю фтизіатра і інфекціо­ністів запідозрено туберкульозну етіологію регіонального лімфаденіту, названих об’ємних утворень у шлунку і правій легені.
02.06.2015 р. хворому призначено антиретровірусну терапію на тлі ізоніазиду (0,3 г/добу) та бісептолу (2 таблетки щоденно) перорально. На лікування реагував добре, під час контрольних дослід­жень крові, легень і шлунка виявлено позитивні зміни, поправився майже на 30 кг. На кінець 12-го місяця лікування зроблено такий висновок: «Наслідки туберкульозу (рубрика В90) у вигляді повного розсмоктування інфільтрату правої легені (S6), рубцювання виразки шлунка та ущільнення перигаст­ральних і бронхопульмональних справа лімфатичних вузлів після вилікування (кат. 5.1) вперше діаг­ностованого туберкульозу (28.05.2015 р.) нижньої частки правої легені, бронхопульмональних справа і перигастральних лімфатичних вузлів, нижньої третини тіла шлунка». Про бактеріологічне і гістологічне підтвердження результатів, що відповідає рубрикам А16.7, А18.3 Міжнародної класифікації хвороб Х перегляду [2], не йшлося.

Ключові слова: Вилікування, туберкульоз, ізоніазид, ВІЛ-інфекція, антиретровірусна терапія.

Список літератури:  
1.    Антоняк С. М., Бургай О. С., Гайович Г. Я. та ін. Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД: метод. реком., затверджені Наказом МОЗ України від 06.09.2006 р. № 597. — ​К., 2009. — 48 с.
2.    Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, Х перегляд (перелік тризначних рубрик). — ​К., МОЗ України, Центр медичної статистики. Інститут здоров’я імені Л. І. Медведя. — 1996. — 160 с.
3.    Наказ МОЗ України № 1039 від 31.12.2014 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).
4.    Панасюк О. В., Антоняк С. М., Гетьман Л. І. та ін. Клі­нічна характеристика хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ за даними регіональних центрів СНІДу Ук­­раїни під час проведення 115 клінічних наставницьких візитів за 10 ос­­танніх років // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­­фекція. — 2015. — № 3 (22). — ​С. 105—106.
5.    Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М. та ін. Пуль­монологія та фтизіатрія: нац. підручник у 2-х т. / Київ—Львів.— Атлас, 2012.— 1362 с.

Інше:  
Радиш Ганна Валентинівна, асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології   
01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13
E-mail: radganna@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 17 жовтня 2016 р.

 

Уникальный клинический случай ко-инфекции: туберкулез со многоорганным поражением и глубоким иммунодефицитом, излеченный изониазидом на фоне антиретровирусной терапии по поводу ВИЧ-инфекции

А. В. Панасюк1, Л. С. Ничипоренко1, Л. А. Коломийчук1, А. С. Евдокимов1, А. В. Радыш2

1 ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины», Киев
2 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев

Больной О., 49 лет, направлен из торакального отделения Национального института рака с диагнозом: «Синхронный рак нижней доли правого легкого Т2NxM0 стадии ІВ клинической группы ІІ, неходжкинская лимфома, стадия ІА (MALT) с поражением желудка; ВИЧ-инфекция, лейкопения ІІІ степени, тромбоцитопения ІV степени» на консультацию в Республиканский центр ВИЧ для определения дальнейшей тактики лечения.
В клинике ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины» 29.05.2015 г. больной взят на учет как ВИЧ-инфи­цированный (стадия ІV) с имунным статусом: СД4 — 16 (3,8 %) клеток в 1 мм3. На первом консилиуме врачей при участии фтизиатра и инфекциониста заподозрена туберкулезная этиология регионарного лимфаденита, названных объемных образований в желудке и правом легком.
02.06.2015 г. больному назначена антиретровирусная терапия на фоне приема изониазида (0,3 г/сут) и бисептола (2 таблетки ежедневно). На лечение реагировал хорошо, во время контрольных исследований крови, легких и желудка выявлены положительные изменения, поправился почти на 30 кг. К концу 12-го месяца лечения сделан такой вывод: «Последствия туберкулеза (рубрика В90) в виде полного рассасывания инфильтрата правого легкого (S6), рубцевание язвы желудка и уплотнения перигастральных и бронхолегочных лимфатических узлов после излечения (кат. 5.1) впервые диагностированного туберкулеза (28.05.2015 г.) нижней доли правого легкого, бронхо­легочных справа и перигастральных лимфатических узлов, нижней трети тела желудка». О бактериологическом и гистологическом подтверждении результатов, соответствующих рубрикам А16.7, А18.3 Междуна­родной классификации болезней Х пересмотра [2], не было.

Ключевые слова: излечение, туберкулез, изониазид, ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия.

Список литературы:  
1.    Антоняк С. М., Бургай О. С., Гайович Г. Я. та ін. Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД: метод. реком., затверджені Наказом МОЗ України від 06.09.2006 р. № 597. — ​К., 2009. — 48 с.
2.    Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, Х перегляд (перелік тризначних рубрик). — ​К., МОЗ України, Центр медичної статистики. Інститут здоров’я імені Л. І. Медведя. — 1996. — 160 с.
3.    Наказ МОЗ України № 1039 від 31.12.2014 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).
4.    Панасюк О. В., Антоняк С. М., Гетьман Л. І. та ін. Клі­нічна характеристика хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ за даними регіональних центрів СНІДу Ук­­раїни під час проведення 115 клінічних наставницьких візитів за 10 ос­­танніх років // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­­фекція. — 2015. — № 3 (22). — ​С. 105—106.
5.    Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М. та ін. Пуль­монологія та фтизіатрія: нац. підручник у 2-х т. / Київ—Львів.— Атлас, 2012.— 1362 с.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

8. Випадок із практики

 

Проблема туберкульозу та цукрового діабету

І. О. Сіренко, К. А. Левченко, Л. А. Суханова, О. Ю. Марченко

Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті описано випадок поєднання туберкульозу та цукрового діабету. Актуальність теми визначається напруженою ситуацією з туберкульозу та постійним збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, у яких туберкульоз легень спостерігається в 3—11 разів частіше, ніж серед загального населення.
Встановлено численні фактори, що сприяють розвитку туберкульозу у хворих на цукровий діабет: порушення всіх видів обміну, особливо вуглеводного, патофізіологічні причини, що призводять до метаболічних порушень, імунологічні порушення і імуногенетичні механізми. Все це зумовлює тяжкий перебіг туберкульозу у хворих на цукровий діабет, ускладнює лікування туберкульозу і супро­вод­жується його низькою ефективністю.
Представлено клінічне спостереження за підлітком з казеозною пневмонією, що розвинулася на тлі цукрового діабету 1-го типу.

Ключові слова: туберкульоз, цукровий діабет, метаболічні порушення.

Список літератури:
1.    Дедов И. И. Сахарный диабет — ​опаснейший вызов мировому сообществу // Вестн. РАМН. — 2012. — № 1. — ​С. 7—13.
2.    Каминская Г.О., Абдуллаев Р. Ю. Патофизиологические пред­­посылки неблагоприятного влияния сахарного диабета на течение туберкулеза легких // Туберкулез и болезни легких. — 2014. — № 3. — ​С. 5—10.
3.    Комиссарова О. Г. Туберкулез у больных сахарным диабетом // Туберкулез и болезни легких. — 2012. — № 11. — ​С. 3—7.
4.    Коровкин В. С. Туберкулез легких у больных сахарным диабетом. — ​Минск, 1995. — 190 с.
5.    Папенова Е.Л., Одинец В. С., Задремайлова Т. А. и др. Вли­яние раннего выявления туберкулеза органов дыхания у больных сахарным диабетом на эффективность лечения в Ставропольском крае // Туберкулез и болезни легких. — 2015. — № 7. — ​С. 109—110.
6.    Петренко В.І., Процюк Р. Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 2 (21). — ​С. 16—29.
7.    Смурова Т.Ф., Ковалева С. И. Туберкулез и сахарный диабет. — ​М.: Медкнига, 2007. — 317 с.
8.    Таран И. Туберкулез: ситуация требует экстренных мер реагирования // Газета 2000. — № 16 (169). — 22—28 апреля 2016 г.
9.    Фещенко Ю.І., Литвиненко Н. А., Погребна М. В. та ін. Ліку­вання хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із поширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 2 (25). — ​С. 22—29.
10.    Фирсова В. А. Туберкулез у подростков. — ​М., 2010. — ​С. 82—86.
11.    Чуканова В.П., Сергеев А. С., Поспелов Л. Е., Соб­кин А. Л. Эпидемиологический и иммуногенетический анализ взаимосвязи туберкулеза и сахарного диабета // Пробл. туберкулеза. — 2000. — № 4. — ​С. 11—14.
12.    Al-Attiyah R.J., Mustafa A. S. Mycobacterial antigen induced helper type 1 (Th1) and Th2 reactivity of peripheral blood mononuclear cells from diabetic and non-diabetic tuberculosis patients and Mycobacterium bovis bacilli Calmette — ​Gurin (BCG) — ​vaccinated healthy subjects // Clin. Exp. Jmmunol. — 2009. — ​Vol. 158. — ​P. 64—73.
13.    Jeon C.Y., Murray M. B. Diabetes mellitusin creases the risk ac­tive tuberculosis: A systematic reviewof 13 Observational Studies // Plos Medicine, 2008. — ​Vol. 5.— Р. e 152.— Doi: 10. 1371/ journal. pmed. 0050152.
14.    Ottmani S.E., Murray M. B., Jeon C. Y. at al. Consultation me­­eting ontuberculosis and diabetes mellitus: meeting summary and recommendations // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2010. — ​Vol. 14. — N 12. — ​Р. 1513—1517.
15.    Patel A.K., Rami K. C., Ghanchi F. D. Radiological presentation of patients of pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus // Lung. India. — 2011. — ​Vol. 28. — N 1. — ​P. 70.— Doi: 10. 4103/0970—2113. 76308.
16.    World Health Organization. Global tuberculosis control. — 2011. Report. WHO/HTM/TB/2011.16.
17.    Zhang Q., Xiao H., Sugawara I. Tuberculosis complicated by diabetes mellitus at Shanghai pulmonary hospital. Chine // Jpn. J. Infect. Dis. — 2009. — ​Vol. 62. — ​P. 390—391.

Інше:
Левченко Катерина Андріївна, асист. кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології
61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
E-mail: yukayan@mail.ru

Стаття надійшла до редакції 31 серпня 2016 р.

 

Проблема туберкулеза и сахарного диабета

И. А. Сиренко, Е. А. Левченко, Л. А. Суханова, О. Ю. Марченко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

В статье представлена проблема сочетания туберкулеза и сахарного диабета. Актуальность темы определяется напряженной ситуацией по туберкулезу и постоянным увеличением количества больных сахарным диабетом, у которых туберкулез легких встречается в 3—11 раз чаще, чем среди общего населения.
Установлены многочисленные факторы, предрасполагающие к заболеванию туберкулезом больных сахарным диабетом: нарушение всех видов обмена, особенно углеводного, патофизиологические предпосылки, приводящие к метаболическим нарушениям, иммунологические сдвиги и иммуногенетические механизмы. Все они способствуют тяжелому течению туберкулеза у больных сахарным диабетом, затрудняют лечение туберкулеза и сопровождаются его низкой эффективностью.
Представлено клиническое наблюдение подростка с казеозной пневмонией, развившейся на фоне сахарного диабета 1-го типа.

Ключевые слова: Туберкулез, сахарный диабет, метаболические нарушения.

Список литературы:
1.    Дедов И. И. Сахарный диабет — ​опаснейший вызов мировому сообществу // Вестн. РАМН. — 2012. — № 1. — ​С. 7—13.
2.    Каминская Г.О., Абдуллаев Р. Ю. Патофизиологические пред­­посылки неблагоприятного влияния сахарного диабета на течение туберкулеза легких // Туберкулез и болезни легких. — 2014. — № 3. — ​С. 5—10.
3.    Комиссарова О. Г. Туберкулез у больных сахарным диабетом // Туберкулез и болезни легких. — 2012. — № 11. — ​С. 3—7.
4.    Коровкин В. С. Туберкулез легких у больных сахарным диабетом. — ​Минск, 1995. — 190 с.
5.    Папенова Е.Л., Одинец В. С., Задремайлова Т. А. и др. Вли­яние раннего выявления туберкулеза органов дыхания у больных сахарным диабетом на эффективность лечения в Ставропольском крае // Туберкулез и болезни легких. — 2015. — № 7. — ​С. 109—110.
6.    Петренко В.І., Процюк Р. Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 2 (21). — ​С. 16—29.
7.    Смурова Т.Ф., Ковалева С. И. Туберкулез и сахарный диабет. — ​М.: Медкнига, 2007. — 317 с.
8.    Таран И. Туберкулез: ситуация требует экстренных мер реагирования // Газета 2000. — № 16 (169). — 22—28 апреля 2016 г.
9.    Фещенко Ю.І., Литвиненко Н. А., Погребна М. В. та ін. Ліку­вання хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із поширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 2 (25). — ​С. 22—29.
10.    Фирсова В. А. Туберкулез у подростков. — ​М., 2010. — ​С. 82—86.
11.    Чуканова В.П., Сергеев А. С., Поспелов Л. Е., Соб­кин А. Л. Эпидемиологический и иммуногенетический анализ взаимосвязи туберкулеза и сахарного диабета // Пробл. туберкулеза. — 2000. — № 4. — ​С. 11—14.
12.    Al-Attiyah R.J., Mustafa A. S. Mycobacterial antigen induced helper type 1 (Th1) and Th2 reactivity of peripheral blood mononuclear cells from diabetic and non-diabetic tuberculosis patients and Mycobacterium bovis bacilli Calmette — ​Gurin (BCG) — ​vaccinated healthy subjects // Clin. Exp. Jmmunol. — 2009. — ​Vol. 158. — ​P. 64—73.
13.    Jeon C.Y., Murray M. B. Diabetes mellitusin creases the risk ac­tive tuberculosis: A systematic reviewof 13 Observational Studies // Plos Medicine, 2008. — ​Vol. 5.— Р. e 152.— Doi: 10. 1371/ journal. pmed. 0050152.
14.    Ottmani S.E., Murray M. B., Jeon C. Y. at al. Consultation me­­eting ontuberculosis and diabetes mellitus: meeting summary and recommendations // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2010. — ​Vol. 14. — N 12. — ​Р. 1513—1517.
15.    Patel A.K., Rami K. C., Ghanchi F. D. Radiological presentation of patients of pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus // Lung. India. — 2011. — ​Vol. 28. — N 1. — ​P. 70.— Doi: 10. 4103/0970—2113. 76308.
16.    World Health Organization. Global tuberculosis control. — 2011. Report. WHO/HTM/TB/2011.16.
17.    Zhang Q., Xiao H., Sugawara I. Tuberculosis complicated by diabetes mellitus at Shanghai pulmonary hospital. Chine // Jpn. J. Infect. Dis. — 2009. — ​Vol. 62. — ​P. 390—391.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

9. випадок із практики

 

Аспергільоз легень

О. Д. Ніколаєва

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ

У статті наведено випадок розвитку аспергільозу в поєднанні із мультирезистентним туберкульозом легень та можливості діагностики й лікування.

Ключові слова: Аспергільоз, алгоритм діагностики, диференціальна діагностика.

Список літератури:  
1.    Климко Н. Н., Васильева Н. В. Микозы легких. — ​В кн.: Пуль­монология: нац. руководство / Под ред. А. Г. Чучали­на. — ​М.: ГЭОТАР — ​Меdia, 2009. — ​С. 282—300.
2.    Лизкина И. В., Кузовков С. Д. Аспергиллома легкого // Меж­ду­нар. мед. журн.— 2011. — № 4. — ​С. 41—48.
3.    Walsh T. J., Anaissic E. J., Denning D. W. et al. Infectious diseases Society of America. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infections diseases Society of Ameri­ca // Clin. Infect. Dis.— 2008. — ​Vol. 46. — ​P. 327—360.

Інше: Ніколаєва Ольга Дмитрівна, к. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії і пульмонології
03680, м.Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. (044) 275-55-11  
E-mail: demenikos@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 6 травня 2016 р.

 

Аспергиллез легких

О. Д. Николаева

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, Киев

В статье описан случай развития аспергиллеза в сочетании с мультирезистентным туберкулезом легких и возможности диагностики и лечения.

Ключевые слова: аспергиллез, алгоритм диагностики, дифференциальная диагностика.

Список литературы:  
1.    Климко Н. Н., Васильева Н. В. Микозы легких. — ​В кн.: Пуль­монология: нац. руководство / Под ред. А. Г. Чучали­на. — ​М.: ГЭОТАР — ​Меdia, 2009. — ​С. 282—300.
2.    Лизкина И. В., Кузовков С. Д. Аспергиллома легкого // Меж­ду­нар. мед. журн.— 2011. — № 4. — ​С. 41—48.
3.    Walsh T. J., Anaissic E. J., Denning D. W. et al. Infectious diseases Society of America. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infections diseases Society of Ameri­ca // Clin. Infect. Dis.— 2008. — ​Vol. 46. — ​P. 327—360.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

10. Огляди

 

Вплив діабету на результати лікування туберкульозу: систематичний огляд

М.А. Бакер1, 2, А.Д. Харріес3, 4, С.Ю. Йеон5, 10, Й.Е. Харт6, А. Капур7, К. Лоннрот8, С.Є. Оттмані8, С.Д. Гоонесекера2, М.Б. Мюррей2, 9

1 Відділення інфекційних захворювань, Головний госпіталь Массачусетса, Бостон, Массачусетс, США
2 Відділення епідеміології, Гарвардська школа громадського здоров’я, Бостон, Массачусетс, США
3 Міжнародний союз по боротьбі з туберкульозом і хворобами легень, Париж, Франція
4 Лондонська школа гігієни та тропічної медицини, вулиця Кеппель, Лондон, Великобританія
5 Центр інфекційних захворювань та епідеміологічних досліджень, Колумбійський університет, Нью-Йорк, США
6 Уоррен Альперт медична школа Університету Брауна, Провіденс, Род-Айленд, США
7 Світовий діабетичний фонд, Лінгбі, Денмарк
8 Відділення СТОП ТБ, Всесвітня організація охорони здоров’я, Женева, Швейцарія
9 Відділ рівності в глобальній охороні здоров’я, Жіноча лікарня Брігхема, Бостон, Массачусетс, США
10 Відділення епідеміології, Гарвардська школа громадського здоров’я, Бостон, Массачусетс, США

Мета — провести систематичний огляд і метааналіз, щоб підсумувати докази впливу діабету на результати лікування туберкульозу.
Матеріали та методи. Ми вивчили PubMed, EMBASE та регіональні індекси ВООЗ за період з 1 січня 1980 р. до 31 грудня 2010 р. і посилання на відповідні статті з доповідями про спостережні дослідження за участю осіб з діабетом, які отримували лікування від туберкульозу. Проаналізовано 742 статті, які включали 33 дослідження, з них у 9 повідомляли про трансформацію культури через 2—3 міс, у 12 — про поєднання невдалого лікування і смерті, у 23 — про смертельні наслідки, у 4 — про смерть з урахуванням віку та інших можливих чинників, у 5 — про рецидиви, у 4 — про стійкість до протитуберкульозних препаратів рецидивуючого туберкульозу.
Результати. Діабет асоціюється з підвищеним ризиком невдачі лікування і смерті під час протитуберкульозного лікування. У пацієнтів з діабетом відношення ризиків (ВР) поєднання невдалого лікування і смерті становить 1,69 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,36—2,12). ВР смерті під час лікування туберкульозу в 23 нескоректованих дослідженнях дорівнювало 1,89 (95 % ДІ 1,52—2,36), цей показник збільшується до ефекту, оціненого 4,95 (95 % ДІ 2,69—9,10), зокрема в 4 скоригованих дослідженнях з урахуванням віку та інших потенційних чинників. Діабет також пов’язаний з підвищеним ризиком рецидиву (ВР 3,89; 95 % ДІ 2,43—6,23). Ми не знайшли доказів підвищеного ризику рецидиву туберкульозу зі штамами, стійкими до протитуберкульозних препаратів, у хворих на цукровий діабет. Дослідження, в яких оцінювали зміну культури мокроти через 2—3 міс протитуберкульозної терапії, були різнорідними з ВР від 0,79 до 3,25.
Висновки. Діабет підвищує ризик поєднання невдалого лікування і смерті, смерті та рецидиву у хворих на туберкульоз. Це потребує підвищеної уваги до лікування туберкульозу в осіб з діабетом, зокрема проведення тестування при підозрі на цукровий діабет, поліпшення контролю рівня глюкози та клінічного і терапевтичного моніторингу.

Список літератури:  
1.    Lonnroth K, Raviglione M: Global epidemiology of tubereulosis: prospeets for eontrol. Semin Respir Crit Care Med 2008, 29:481-491.
2.    World Heath Organization: Global tubereulosis eontrol 2009: epidemiology, strategy, finaneing. Geneva, Switzerland; 2010 [http://www. who.int/tb/publications/global_report/2009/en], WHO/HTM/TB/2009.411.
3.    Ponce-De-Leon A, Garcia-Garcia Md Mde L, Garcia-Sancho MC, Gomez- Perez FJ, Valdespino-Gomez JL, Olaiz-Fernandez G, Rojas R, Ferreyra-Reyes L, Cano-Arellano B, Bobadilla M, Small PM, Sifuentes-Osornio J: Tubereulosis and diabetes in southern Mexieo. Diabetes Care 2004, 27:1584-1590.
4.    Jeon CY, Murray MB: Diabetes mellitus inereases the risk of aetive tubereulosis: a systematie review of 13 observational studies. PLoS Med 2008, 5: e152.
5.    Stevenson CR, Forouhi NG, Roglic G, Williams BG, Lauer JA, Dye C, Unwin N: Diabetes and tubereulosis: the impaet of the diabetes epidemie on tubereulosis ineidenee. BMC Public Health 2007, 7:234.
6.    Kim SJ, Hong YP, Lew WJ, Yang SC, Lee EG: Ineidenee of pulmonary tubereulosis among diabeties. Tuber Lung Dis 1995, 76:529—533.
7.    Dooley KE, Chaisson RE: Tubereulosis and diabetes mellitus: eonvergenee of two epidemies. Lancet Infect Dis 2009, 9:737-746.
8.    International Diabetes Federation: Diabetes Faetsand Figures 2009. Diabetes Prevalenee. 2009 [http://www.idf.org/diabetes-prevalence].
9.    Restrepo BI: Convergenee of the tubereulosis and diabetes epidemies: renewal of old aequaintanees. Clin Infect Dis 2007, 45:436-438.
10.    Restrepo BI, Fisher-Hoch SP, Crespo JG, Whitney E, Perez A, Smith B, McCormick JB, Nuevo Santander Tuberculosis Trac­kers: Type 2 diabetes and tubereulosis in a dynamie bi-national border population. Epidemiol Infect 2007, 135:483-491.
11.    Alisjahbana B, Sahiratmadja E, Nelwan EJ, Purwa AM, Ahmad Y, Ottenhoff TH, Nelwan RH, Parwati I, van der Meer JW, van Crevel R: The effeet of type 2 diabetes mellitus on the pre­sentation and treatment response of pulmonary tubereulosis. Clin Infect Dis 2007, 45:428—435.
12.    Dooley KE, Tang T, Golub JE, Dorman SE, Cronin W: Impaet of diabetes mellitus on treatment outeomes of patients with aetive tubereulosis. Am J Trop Med Hyg 2009, 80:634-639.
13.    Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, Olkin I, Williamson GD, Rennie D, Moher D, Becker BJ, Sipe TA, Thacker SB: Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epide­miology (MOOSE) group. JAMA 2000, 283:2008-2012.
14.    World Health Organization: Treatment of tubereulosis. Guide­lines for National Programmmes. Geneva, Switzerland; 2010 [http://whqlibdoc.who. int/hq/2003/WHO_CDS_TB_ 2003.313_eng.pdf], WHO/CDS/TB 2003.313.
15.    World Health Organization: Treatment of tubereulosis gui­delines fourth edition. Geneva, Switzerland; 2010 [http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2010/9789241547833_eng.pdf], WHO/HTM/TB/2009.402.
16. World Health Organization, International Union Against Tu­­berculosis and Lung Disease, Royal Netherlands Tuberculosis Association: Revised international definitions in tubereulosis eontrol. Int J Tuberc Lung Dis 2001, 5:213-215.
17.    World Health Organization: Definition and diagnosis of diabe­tes mellitus and intermediate hyperglyeemia. Geneva, Swit­zerland: WHO; 2010 [http:// www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of% 20diabetes_new.pdf].
18.    The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classifieation of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997, 20:1183-1197.
19.    Greenland S: Quantitative methods in the review of epide­miologie literature. Epidemiol Rev 1987, 9:1-30.
20.    Cochran WG: The eombination of estimates from different experiments. Biometrics 1954, 10:101-129.
21.    Higgins JP, Thompson SG: Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med 2002, 21:1539-1558.
22.    DerSimonian R, Laird N: Meta-analysis in elinieal trials. Cont­rol Clin Trials 1986, 7:177-188.
23.    Jeon CY, Harries AD, Baker MA, Hart JE, Kapur A, Lonnroth K, Ottmani SE, Goonesekera S, Murray MB: Bi-direetional sereening for tubereulosis and diabetes: a systematie review. Trop Med Int Health 2010, 15:1300-1314.
24.    Oluboyo PO, Erasmus RT: The signifieanee of glueose intoleranee in pulmonary tubereulosis. Tubercle 1990, 71:135-138.
25.    Begg CB, Mazumdar M: Operating eharaeteristies of a rank eorrelation test for publieation bias. Biometrics 1994, 50:1088—1101.
26.    Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C: Bias in meta-analysis deteeted by a simple, graphieal test. BMJ 1997, 315:629-634.
27.    StataCorp. Stata: Statistieal Software: Release 10. College Station (Texas): StataCorp LP 2007.
28.    Ambrosetti M, Besozzi G, Codecasa LR, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Nardini S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1995 National AIPO «Tuberculosis» Study Group. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:49-54.
29.    Ambrosetti M, Besozzi G, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Pretto P, Orani G, Calabro S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1996. National AIPO «Tubereulosis» Study Group. Assoeiazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:237-241.
30.    Ambrosetti M, Besozzi G, Codecasa LR, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Nardini S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1997. National AIPO «Tuberculosis» Study Group. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:407-412.
31.    Anunnatsiri S, Chetchotisakd P, Wanke C: Faetors assoeiated with treatment outeomes in pulmonary tubereulosis in Nor­theas­tern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005, 36:324-330.
32.    Banu Rekha VV, Balasubramanian R, Swaminathan S, Rama­chandran R, Rahman F, Sundaram V, Thyagarajan K, Selvaku­mar N, Adhilakshmi AR, Iliayas S, Narayanan PR: Sputum eonversion at the end of intensive phase of Category‑1 regimen in the treatment of pulmonary tubereulosis patients with diabetes mellitus or HIV infeetion: An analysis of risk faetors. Indian J Med Res 2007, 126:452-458.
33.    Bashar M, Alcabes P, Rom WN, Condos R: Inereased ineidenee of multidrug-resistant tubereulosis in diabetie patients on the Bellevue Chest Serviee, 1987 to 1997. Chest 2001, 120:1514-1519.
34.    Blanco JAG, Toste IS, Fernandez ML, Morales RG, Alvarez RF, Cuadrado GR, Gonzalvez AM, Martin IJG: Tobaeeo smoking and sputum smear eonversion in pulmonary tubereulosis. Medicina Clinica 2007, 128:565-568.
35.    Centis R, Ianni A, Migliori GB: Evaluation of tubereulosis treatment results in Italy, report 1998. Tubereulosis seetion of the National AIPO Study Group on Infeetious Disease and the SMIRA Group. Monaldi Arch Chest Dis 2000, 55:293-298.
36.    Centis R, Migliori GB: Evaluation of tubereulosis treatment results in Italy, report 1999. Monaldi Arch Chest Dis 2002, 57:297-305.
37.    Chiang CY, Lee JJ, Yu MC, Enarson DA, Lin TP, Luh KT: Tubereulosis outeomes in Taipei: faetors assoeiated with treatment interruption for 2 months and death. Int J Tuberc Lung Dis 2009, 13:105-111.
38. Fielder JF, Chaulk CP, Dalvi M, Gachuhi R, Comstock GW, Sterling TR: A high tubereulosis ease-fatality rate in a setting of effeetive tubereulosis eontrol: implieations for aeeeptable treat­ment sueeess rates. Int J Tuberc Lung Dis 2002, 6:1114-1117.
39.    Fisher-Hoch SP, Whitney E, McCormick JB, Crespo G, Smith B, Rahbar MH, Restrepo BI, Nuevo Santander Tuberculosis Trackers: Type 2 diabetes and multidrug-resistant tubereulosis. Scand J Infect Dis 2008, 40:888-893.
40.    Guler M, Unsal E, Dursun B, Aydln O, Capan N: Faetors influeneing sputum smear and eulture eonversion time among patients with new ease pulmonary tubereulosis. Int J Clin Pract 2007, 61:231-235.
41.    Hara H: From the aspeets of eomplieated diseases. Kekkaku 1996, 71:47-56.
42.    Hasibi M, Rasoulinejad M, Hosseini SM, Davari P, Sahebian A, Khashayar P: Epidemiologieal, elinieal, laboratory findings, and outeomes of disseminated tubereulosis in Tehran, Iran. South Med J 2008, 101:910-913.
43.    Ito K, Wada M, Yoshiyama T, Ohmori M, Ogata H: Drug resistanee in reeurrent eases of tubereulosis. Kekkaku 2004, 79:461-467.
44.    Kitahara Y, Ikeda A, Kajiki A, Maruyama M, Harada S, Harada Y, Takamoto M, Ishibashi T: An investigation on risk faetors relating to the treatment diffieulty in originally treated pulmonary tubereulosis eases. Kekkaku 1994, 69:503-511.
45.    Kourbatova EV, Borodulin BE, Borodulina EA, del Rio C, Blumberg HM, Leonard MK Jr: Risk faetors for mortality among adult patients with newly diagnosed tubereulosis in Samara, Russia. Int J Tuberc Lung Dis 2006, 10:1224-1230.
46.    Maalej S, Belhaoui N, Bourguiba M, Mahouachi R, Chtourou A, Taktak S, Fennira H, Slim L, Kheder AB, Drira I: Pulmonary tubereulosis and diabetes. A retrospeetive study of 60 patients in Tunisia. Presse Med 2009, 38:20-24.
47.    Mboussa J, Monabeka H, Kombo M, Yokolo D, Yoka-Mbio A, Yala F: Course of pulmonary tubereulosis in diabeties. Rev Pneumol Clin 2003, 59:39-44.
48.    Oursler KK, Moore RD, Bishai WR, Harrington SM, Pope DS, Chaisson RE: Survival of patients with pulmonary tubereulosis: elinieal and moleeular epidemiologie faetors. Clin Infect Dis 2002, 34:752-759.
49.    Pina JM, Dominguez A, Alcaide J, Alvarez J, Camps N, Diez M, Godoy P, Jansa JM, Minquell S, Arias C: Exeess mortality due to tubereulosis and faetors assoeiated to death in and annual eohort of patients diagnosed of tubereulosis. Rev Clin Esp 2006, 206:560-565.
50.    Singla R, Khan N, Al-Sharif N, Ai-Sayegh MO, Shaikh MA, Osman MM: Influenee of diabetes on manifestations and treatment outeome of pulmonary TB patients. Int J Tuberc Lung Dis 2006, 10:74-79.
51.    Subhash HS, Ashwin I, Mukundan U, Danda D, John G, Cherian AM, Thomas K: Drug resistant tubereulosis in diabetes mellitus: a retrospeetive study from south India. Trop Doct 2003, 33:154-156.
52.    Tatar D, Senol G, Alptekin S, Karakurum C, Aydin M, Coskunol I: Tubereulosis in diabeties: Features in an endemie area. Jpn J Infect Dis 62:423-427.
53.    Vasankari T, Holmstrom P, Ollgren J, Liippo K, Kokki M, Ruutu P: Risk faetors for poor tubereulosis treatment outeome in Finland: a eohort study. BMC Public Health 2007, 7:291.
54.    Wada M: The effeetiveness of pyrazinamide-eontaining six-month short eourse ehemotherapy. Kekkaku 2000, 75:665—673.
55.    Wang PD, Lin RS: Drug-resistant tubereulosis in Taipei, 1996—1999. Am J Infect Control 2001, 29:41-47.
56.    Wang CS, Yang CJ, Chen HC, Chuang SH, Chong IW, Hwang JJ, Huang MS: Impaet of type 2 diabetes on manifestations and treatment outeome of pulmonary tubereulosis. Epidemiol Infect 2009, 137:203-210.
57.    Zhang Q, Xiao H, Sugawara I: Tubereulosis eomplieated by diabetes mellitus at Shanghai Pulmonary Hospital, China. Jpn J Infect Dis 62:390-391.
58.    World Heath Organization: Global tubereulosis eontrol: a short update to the 2009 report. Geneva, Switzerland; 2010 [http://www.who.int/tb/ country/data/download/en/index.html].
59.    Saydah SH, Eberhardt MS, Loria CM, Brancati FL: Age and the burden of death attributable to diabetes in the United States. Am J Epidemiol 2002, 156:714-719.
60.    Peters JL, Sutton AJ, Jones DR, Abrams KR, Rushton L: Comparison of two methods to deteet publieation bias in meta-analysis. JAMA 2006, 295:676-680.
61. Sterne JAC, Gavaghan D, Egger M: Publieation and related bias in meta- analysis: Power of statistieal tests and prevalenee in the literature. J Clin Epidemiol 2000, 53:1119-1129.
62. Bock NN, Jensen PA, Miller B, Nardell E: Tubereulosis infeetion eontrol in resouree-limited settings in the era of expanding HIV eare and treatment. J Infect Dis 2007, 196: S 108-113.
63. Gregg EW, Gu Q, Cheng YJ, Venkat Narayan KM, Cowie CC: Mortality trends in men and women with diabetes, 1971 to 2000. Ann Intern Med 2007, 147:149-155.
64. Saiki O, Negoro S, Tsuyuguchi I, Yamamura Y: Depressed immunologieal defense meehanisms in miee with experimentally indueed diabetes. Infect Immun 1980, 28:127-131.
65. Yamashiro S, Kawakami K, Uezu K, Kinjo T, Miyagi K, Nakamura K, Saito A: Lower expression of Th1-related eytokines and indueible nitrie oxide synthase in miee with streptozotoein-indueed diabetes mellitus infeeted with Myeobaeterium tubereulosis. Clin Exp Immunol 2005, 139:57-64.
66. Tsukaguchi K, Okamura H, Ikuno M, Kobayashi A, Fukuoka A, Takenaka H, Yamamoto C, Tokuyama T, Okamoto Y, Fu A, Yoshikawa M, Yoneda T, Narita N: The relation between diabetes mellitus and IFN-gamma, IL‑12 and IL‑10 produetions by CD 4+ alpha beta T eells and monoeytes in patients with pulmonary tubereulosis. Kekkaku 1997, 72:617-622.
67. Al-Attiyah RJ, Mustafa AS: Myeobaeterial antigen-indueed T helper type 1 (Th1) and Th2 reaetivity of peripheral blood mononuelear eells from diabetie and non-diabetie tubereulosis patients and Myeobaeterium bovis baeilli Calmette-Guerin (BCG)-vaeeinated healthy subjeets. Clin Exp Immunol 2009, 158:64-73.
68. Stalenhoef JE, Alisjahbana B, Nelwan EJ, van der Ven-Jongekrijg, Ottenhoff THM, van der Meer JWM, Nelwan RH, Netea MG, van Crevel R: The role of interferon-gamma in the inereased tubereulosis risk in type 2 diabetes mellitus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008, 27:97—103. Ruslami R, Nijland HM, Adhiarta IG, Kariadi SH, Alisjahbana B, Aarnoutse RE, van Crevel R: Pharmaeokineties of antitubereulosis drugs in pulmonary tubereulosis patients with type 2 diabetes. Antimicrob Agents Chemother 2010, 54:1068-1074.
69. Restrepo BI, Fisher-Hoch SP, Pino PA, Salinas A, Rahbar MH, Mora F, Cortes- Penfield N, McCormick JB: Tubereulosis in poorly eontrolled type 2 diabetes: altered eytokine expression in peripheral white blood eells. Clin Infect Dis 2008, 47:634-641.
70. Shapiro S: Is meta-analysis a valid approaeh to the evaluation of small effeets in observational studies? J Clin Epidemiol 1997, 50:223-229.

 

Влияние диабета на исходы лечения туберкулеза: систематический обзор

М.А. Бакер1, 2, А.Д. Харриес3, 4, С.Ю. Йеон5, 10, Й.Э. Харт6, А. Капур7, К. Лоннрот8, С.Е. Оттмани8, С.Д.  Гоонесекера2, М.Б. Мюррей2, 9

1 Отделение инфекционных заболеваний, Главный госпиталь Массачусетса, Бостон, Массачусетс, США
2 Отделение эпидемиологии, Гарвардская школа общественного здоровья, Бостон, Массачусетс, США
3 Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, Париж, Франция
4 Лондонская школа гигиены и тропической медицины, улица Кэппел, Лондон, Великобритания
5 Центр инфекционных заболеваний и эпидемиологических исследований, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США
6 Уоррен Альперт медицинская школа Университета Брауна, Провиденс, Род-Айленд, США
7 Мировой диабетический фонд, Лингби, Дэнмарк
8 Отделение СТОП ТБ, Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария
9 Отдел равенства в глобальном здравоохранении, Женская больница Бригхэма, Бостон, Массачусетс, США
10 Отделение эпидемиологии, Гарвардская школа общественного здоровья, Бостон, Массачусетс, США 

Цель – провести систематический обзор и метаанализ, чтобы суммировать доказательства влияния диабета на результаты лечения туберкулеза.
Материалы и методы. Мы изучили PubMed, EMBASE и региональные индексы ВОЗ за период с 1 января 1980 г. по 31 декабря 2010 г. и ссылки  на соответствующие статьи с докладами о наблюдательных исследованиях с участием лиц с диабетом, получающих лечение от туберкулеза. Проанализированы 742 статьи, включающие 33 исследования, из них в 9 сообщали о трансформации культуры через 2—3 мес, в 12 — о сочетании неудачного лечения и смерти, в 23 — о смертельных случаях, в 4 — о смерти с учетом возраста и других возможных факторов, в 5 — о рецидивах, в 4 — об устойчивости к противотуберкулезным препаратам рецидивирующего туберкулеза.
Результаты. Диабет ассоциируется с повышенным риском неудачи лечения и смерти во время противотуберкулезного лечения. У пациентов с диабетом отношение рисков (ОР) сочетания неудачи лечения и смерти составляет 1,69 (95 % доверительный интервал (ДИ): 1,36–2,12). ОР смерти во время лечения туберкулеза в 23 нескорректированных исследований — 1,89 (95 % ДИ 1,52–2,36), этот показатель увеличивается до эффекта, оцененного 4,95 (95 % ДИ 2,69–9,10), в частности в 4 скорректированных исследованиях с учетом возраста и других потенциальных факторов. Диабет также связан с повышенным риском рецидива (ОР 3,89; 95 % ДИ 2,43–6,23). Мы не нашли доказательств повышенного риска рецидива туберкулеза со штаммами, устойчивыми к противотуберку­лезным препаратам, у больных сахарным диабетом. Исследования, в которых оценивали изменение культуры мокроты через 2—3 мес противотуберкулезной терапии, были разнородными с ОР от 0,79 до 3,25.
Выводы. Диабет повышает риск сочетания неудачи лечения и смерти, смерти и рецидива у больных туберкулезом. Это требует повышенного внимания к лечению туберкулеза у лиц с диабетом, в частности проведение тестирования при подозрении на сахарный диабет, улучшение контро­ля уровня глюкозы и клинического и терапевтического мониторинга.

Список литературы:  
1.    Lonnroth K, Raviglione M: Global epidemiology of tubereulosis: prospeets for eontrol. Semin Respir Crit Care Med 2008, 29:481-491.
2.    World Heath Organization: Global tubereulosis eontrol 2009: epidemiology, strategy, finaneing. Geneva, Switzerland; 2010 [http://www. who.int/tb/publications/global_report/2009/en], WHO/HTM/TB/2009.411.
3.    Ponce-De-Leon A, Garcia-Garcia Md Mde L, Garcia-Sancho MC, Gomez- Perez FJ, Valdespino-Gomez JL, Olaiz-Fernandez G, Rojas R, Ferreyra-Reyes L, Cano-Arellano B, Bobadilla M, Small PM, Sifuentes-Osornio J: Tubereulosis and diabetes in southern Mexieo. Diabetes Care 2004, 27:1584-1590.
4.    Jeon CY, Murray MB: Diabetes mellitus inereases the risk of aetive tubereulosis: a systematie review of 13 observational studies. PLoS Med 2008, 5: e152.
5.    Stevenson CR, Forouhi NG, Roglic G, Williams BG, Lauer JA, Dye C, Unwin N: Diabetes and tubereulosis: the impaet of the diabetes epidemie on tubereulosis ineidenee. BMC Public Health 2007, 7:234.
6.    Kim SJ, Hong YP, Lew WJ, Yang SC, Lee EG: Ineidenee of pulmonary tubereulosis among diabeties. Tuber Lung Dis 1995, 76:529—533.
7.    Dooley KE, Chaisson RE: Tubereulosis and diabetes mellitus: eonvergenee of two epidemies. Lancet Infect Dis 2009, 9:737-746.
8.    International Diabetes Federation: Diabetes Faetsand Figures 2009. Diabetes Prevalenee. 2009 [http://www.idf.org/diabetes-prevalence].
9.    Restrepo BI: Convergenee of the tubereulosis and diabetes epidemies: renewal of old aequaintanees. Clin Infect Dis 2007, 45:436-438.
10.    Restrepo BI, Fisher-Hoch SP, Crespo JG, Whitney E, Perez A, Smith B, McCormick JB, Nuevo Santander Tuberculosis Trac­kers: Type 2 diabetes and tubereulosis in a dynamie bi-national border population. Epidemiol Infect 2007, 135:483-491.
11.    Alisjahbana B, Sahiratmadja E, Nelwan EJ, Purwa AM, Ahmad Y, Ottenhoff TH, Nelwan RH, Parwati I, van der Meer JW, van Crevel R: The effeet of type 2 diabetes mellitus on the pre­sentation and treatment response of pulmonary tubereulosis. Clin Infect Dis 2007, 45:428—435.
12.    Dooley KE, Tang T, Golub JE, Dorman SE, Cronin W: Impaet of diabetes mellitus on treatment outeomes of patients with aetive tubereulosis. Am J Trop Med Hyg 2009, 80:634-639.
13.    Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, Olkin I, Williamson GD, Rennie D, Moher D, Becker BJ, Sipe TA, Thacker SB: Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epide­miology (MOOSE) group. JAMA 2000, 283:2008-2012.
14.    World Health Organization: Treatment of tubereulosis. Guide­lines for National Programmmes. Geneva, Switzerland; 2010 [http://whqlibdoc.who. int/hq/2003/WHO_CDS_TB_ 2003.313_eng.pdf], WHO/CDS/TB 2003.313.
15.    World Health Organization: Treatment of tubereulosis gui­delines fourth edition. Geneva, Switzerland; 2010 [http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2010/9789241547833_eng.pdf], WHO/HTM/TB/2009.402.
16. World Health Organization, International Union Against Tu­­berculosis and Lung Disease, Royal Netherlands Tuberculosis Association: Revised international definitions in tubereulosis eontrol. Int J Tuberc Lung Dis 2001, 5:213-215.
17.    World Health Organization: Definition and diagnosis of diabe­tes mellitus and intermediate hyperglyeemia. Geneva, Swit­zerland: WHO; 2010 [http:// www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of% 20diabetes_new.pdf].
18.    The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classifieation of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997, 20:1183-1197.
19.    Greenland S: Quantitative methods in the review of epide­miologie literature. Epidemiol Rev 1987, 9:1-30.
20.    Cochran WG: The eombination of estimates from different experiments. Biometrics 1954, 10:101-129.
21.    Higgins JP, Thompson SG: Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med 2002, 21:1539-1558.
22.    DerSimonian R, Laird N: Meta-analysis in elinieal trials. Cont­rol Clin Trials 1986, 7:177-188.
23.    Jeon CY, Harries AD, Baker MA, Hart JE, Kapur A, Lonnroth K, Ottmani SE, Goonesekera S, Murray MB: Bi-direetional sereening for tubereulosis and diabetes: a systematie review. Trop Med Int Health 2010, 15:1300-1314.
24.    Oluboyo PO, Erasmus RT: The signifieanee of glueose intoleranee in pulmonary tubereulosis. Tubercle 1990, 71:135-138.
25.    Begg CB, Mazumdar M: Operating eharaeteristies of a rank eorrelation test for publieation bias. Biometrics 1994, 50:1088—1101.
26.    Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C: Bias in meta-analysis deteeted by a simple, graphieal test. BMJ 1997, 315:629-634.
27.    StataCorp. Stata: Statistieal Software: Release 10. College Station (Texas): StataCorp LP 2007.
28.    Ambrosetti M, Besozzi G, Codecasa LR, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Nardini S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1995 National AIPO «Tuberculosis» Study Group. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:49-54.
29.    Ambrosetti M, Besozzi G, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Pretto P, Orani G, Calabro S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1996. National AIPO «Tubereulosis» Study Group. Assoeiazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:237-241.
30.    Ambrosetti M, Besozzi G, Codecasa LR, Farris B, Nutini S, Saini L, Casali L, Nardini S, Migliori GB: The Italian AIPO study on tubereulosis treatment results, report 1997. National AIPO «Tuberculosis» Study Group. Monaldi Arch Chest Dis 1999, 54:407-412.
31.    Anunnatsiri S, Chetchotisakd P, Wanke C: Faetors assoeiated with treatment outeomes in pulmonary tubereulosis in Nor­theas­tern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005, 36:324-330.
32.    Banu Rekha VV, Balasubramanian R, Swaminathan S, Rama­chandran R, Rahman F, Sundaram V, Thyagarajan K, Selvaku­mar N, Adhilakshmi AR, Iliayas S, Narayanan PR: Sputum eonversion at the end of intensive phase of Category‑1 regimen in the treatment of pulmonary tubereulosis patients with diabetes mellitus or HIV infeetion: An analysis of risk faetors. Indian J Med Res 2007, 126:452-458.
33.    Bashar M, Alcabes P, Rom WN, Condos R: Inereased ineidenee of multidrug-resistant tubereulosis in diabetie patients on the Bellevue Chest Serviee, 1987 to 1997. Chest 2001, 120:1514-1519.
34.    Blanco JAG, Toste IS, Fernandez ML, Morales RG, Alvarez RF, Cuadrado GR, Gonzalvez AM, Martin IJG: Tobaeeo smoking and sputum smear eonversion in pulmonary tubereulosis. Medicina Clinica 2007, 128:565-568.
35.    Centis R, Ianni A, Migliori GB: Evaluation of tubereulosis treatment results in Italy, report 1998. Tubereulosis seetion of the National AIPO Study Group on Infeetious Disease and the SMIRA Group. Monaldi Arch Chest Dis 2000, 55:293-298.
36.    Centis R, Migliori GB: Evaluation of tubereulosis treatment results in Italy, report 1999. Monaldi Arch Chest Dis 2002, 57:297-305.
37.    Chiang CY, Lee JJ, Yu MC, Enarson DA, Lin TP, Luh KT: Tubereulosis outeomes in Taipei: faetors assoeiated with treatment interruption for 2 months and death. Int J Tuberc Lung Dis 2009, 13:105-111.
38. Fielder JF, Chaulk CP, Dalvi M, Gachuhi R, Comstock GW, Sterling TR: A high tubereulosis ease-fatality rate in a setting of effeetive tubereulosis eontrol: implieations for aeeeptable treat­ment sueeess rates. Int J Tuberc Lung Dis 2002, 6:1114-1117.
39.    Fisher-Hoch SP, Whitney E, McCormick JB, Crespo G, Smith B, Rahbar MH, Restrepo BI, Nuevo Santander Tuberculosis Trackers: Type 2 diabetes and multidrug-resistant tubereulosis. Scand J Infect Dis 2008, 40:888-893.
40.    Guler M, Unsal E, Dursun B, Aydln O, Capan N: Faetors influeneing sputum smear and eulture eonversion time among patients with new ease pulmonary tubereulosis. Int J Clin Pract 2007, 61:231-235.
41.    Hara H: From the aspeets of eomplieated diseases. Kekkaku 1996, 71:47-56.
42.    Hasibi M, Rasoulinejad M, Hosseini SM, Davari P, Sahebian A, Khashayar P: Epidemiologieal, elinieal, laboratory findings, and outeomes of disseminated tubereulosis in Tehran, Iran. South Med J 2008, 101:910-913.
43.    Ito K, Wada M, Yoshiyama T, Ohmori M, Ogata H: Drug resistanee in reeurrent eases of tubereulosis. Kekkaku 2004, 79:461-467.
44.    Kitahara Y, Ikeda A, Kajiki A, Maruyama M, Harada S, Harada Y, Takamoto M, Ishibashi T: An investigation on risk faetors relating to the treatment diffieulty in originally treated pulmonary tubereulosis eases. Kekkaku 1994, 69:503-511.
45.    Kourbatova EV, Borodulin BE, Borodulina EA, del Rio C, Blumberg HM, Leonard MK Jr: Risk faetors for mortality among adult patients with newly diagnosed tubereulosis in Samara, Russia. Int J Tuberc Lung Dis 2006, 10:1224-1230.
46.    Maalej S, Belhaoui N, Bourguiba M, Mahouachi R, Chtourou A, Taktak S, Fennira H, Slim L, Kheder AB, Drira I: Pulmonary tubereulosis and diabetes. A retrospeetive study of 60 patients in Tunisia. Presse Med 2009, 38:20-24.
47.    Mboussa J, Monabeka H, Kombo M, Yokolo D, Yoka-Mbio A, Yala F: Course of pulmonary tubereulosis in diabeties. Rev Pneumol Clin 2003, 59:39-44.
48.    Oursler KK, Moore RD, Bishai WR, Harrington SM, Pope DS, Chaisson RE: Survival of patients with pulmonary tubereulosis: elinieal and moleeular epidemiologie faetors. Clin Infect Dis 2002, 34:752-759.
49.    Pina JM, Dominguez A, Alcaide J, Alvarez J, Camps N, Diez M, Godoy P, Jansa JM, Minquell S, Arias C: Exeess mortality due to tubereulosis and faetors assoeiated to death in and annual eohort of patients diagnosed of tubereulosis. Rev Clin Esp 2006, 206:560-565.
50.    Singla R, Khan N, Al-Sharif N, Ai-Sayegh MO, Shaikh MA, Osman MM: Influenee of diabetes on manifestations and treatment outeome of pulmonary TB patients. Int J Tuberc Lung Dis 2006, 10:74-79.
51.    Subhash HS, Ashwin I, Mukundan U, Danda D, John G, Cherian AM, Thomas K: Drug resistant tubereulosis in diabetes mellitus: a retrospeetive study from south India. Trop Doct 2003, 33:154-156.
52.    Tatar D, Senol G, Alptekin S, Karakurum C, Aydin M, Coskunol I: Tubereulosis in diabeties: Features in an endemie area. Jpn J Infect Dis 62:423-427.
53.    Vasankari T, Holmstrom P, Ollgren J, Liippo K, Kokki M, Ruutu P: Risk faetors for poor tubereulosis treatment outeome in Finland: a eohort study. BMC Public Health 2007, 7:291.
54.    Wada M: The effeetiveness of pyrazinamide-eontaining six-month short eourse ehemotherapy. Kekkaku 2000, 75:665—673.
55.    Wang PD, Lin RS: Drug-resistant tubereulosis in Taipei, 1996—1999. Am J Infect Control 2001, 29:41-47.
56.    Wang CS, Yang CJ, Chen HC, Chuang SH, Chong IW, Hwang JJ, Huang MS: Impaet of type 2 diabetes on manifestations and treatment outeome of pulmonary tubereulosis. Epidemiol Infect 2009, 137:203-210.
57.    Zhang Q, Xiao H, Sugawara I: Tubereulosis eomplieated by diabetes mellitus at Shanghai Pulmonary Hospital, China. Jpn J Infect Dis 62:390-391.
58.    World Heath Organization: Global tubereulosis eontrol: a short update to the 2009 report. Geneva, Switzerland; 2010 [http://www.who.int/tb/ country/data/download/en/index.html].
59.    Saydah SH, Eberhardt MS, Loria CM, Brancati FL: Age and the burden of death attributable to diabetes in the United States. Am J Epidemiol 2002, 156:714-719.
60.    Peters JL, Sutton AJ, Jones DR, Abrams KR, Rushton L: Comparison of two methods to deteet publieation bias in meta-analysis. JAMA 2006, 295:676-680.
61. Sterne JAC, Gavaghan D, Egger M: Publieation and related bias in meta- analysis: Power of statistieal tests and prevalenee in the literature. J Clin Epidemiol 2000, 53:1119-1129.
62. Bock NN, Jensen PA, Miller B, Nardell E: Tubereulosis infeetion eontrol in resouree-limited settings in the era of expanding HIV eare and treatment. J Infect Dis 2007, 196: S 108-113.
63. Gregg EW, Gu Q, Cheng YJ, Venkat Narayan KM, Cowie CC: Mortality trends in men and women with diabetes, 1971 to 2000. Ann Intern Med 2007, 147:149-155.
64. Saiki O, Negoro S, Tsuyuguchi I, Yamamura Y: Depressed immunologieal defense meehanisms in miee with experimentally indueed diabetes. Infect Immun 1980, 28:127-131.
65. Yamashiro S, Kawakami K, Uezu K, Kinjo T, Miyagi K, Nakamura K, Saito A: Lower expression of Th1-related eytokines and indueible nitrie oxide synthase in miee with streptozotoein-indueed diabetes mellitus infeeted with Myeobaeterium tubereulosis. Clin Exp Immunol 2005, 139:57-64.
66. Tsukaguchi K, Okamura H, Ikuno M, Kobayashi A, Fukuoka A, Takenaka H, Yamamoto C, Tokuyama T, Okamoto Y, Fu A, Yoshikawa M, Yoneda T, Narita N: The relation between diabetes mellitus and IFN-gamma, IL‑12 and IL‑10 produetions by CD 4+ alpha beta T eells and monoeytes in patients with pulmonary tubereulosis. Kekkaku 1997, 72:617-622.
67. Al-Attiyah RJ, Mustafa AS: Myeobaeterial antigen-indueed T helper type 1 (Th1) and Th2 reaetivity of peripheral blood mononuelear eells from diabetie and non-diabetie tubereulosis patients and Myeobaeterium bovis baeilli Calmette-Guerin (BCG)-vaeeinated healthy subjeets. Clin Exp Immunol 2009, 158:64-73.
68. Stalenhoef JE, Alisjahbana B, Nelwan EJ, van der Ven-Jongekrijg, Ottenhoff THM, van der Meer JWM, Nelwan RH, Netea MG, van Crevel R: The role of interferon-gamma in the inereased tubereulosis risk in type 2 diabetes mellitus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008, 27:97—103. Ruslami R, Nijland HM, Adhiarta IG, Kariadi SH, Alisjahbana B, Aarnoutse RE, van Crevel R: Pharmaeokineties of antitubereulosis drugs in pulmonary tubereulosis patients with type 2 diabetes. Antimicrob Agents Chemother 2010, 54:1068-1074.
69. Restrepo BI, Fisher-Hoch SP, Pino PA, Salinas A, Rahbar MH, Mora F, Cortes- Penfield N, McCormick JB: Tubereulosis in poorly eontrolled type 2 diabetes: altered eytokine expression in peripheral white blood eells. Clin Infect Dis 2008, 47:634-641.
70. Shapiro S: Is meta-analysis a valid approaeh to the evaluation of small effeets in observational studies? J Clin Epidemiol 1997, 50:223-229.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

11. епідемічна ситуація

 

Характеристики епідемії туберкульозу: інтегральна оцінка, моделювання, візуалізація, соціально-економічні залежності

А. Д. Крісілов, Л. Г. Авербух, С. В. Поздняков, В. А. Крісілов, В. В. Чумаченко, Т. В. Герасименко

ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечникова» МОЗ України, Одеса

Мета роботи — отримання цілісної системної характеристики епідемії туберкульозу, в країні в цілому і на окремих адміністративних територіях, шляхом побудови інтегральних показників, їх візуалізація і уточнення просторово-часових особливостей поширення захворювання, що дає змогу створити комплексне уявлення про «образ епідемії» і прогнозувати її динаміку.
Матеріали та методи. Використано дані статистичних щорічників (Україна і Одеська обл.) і довідників «Туберкульоз в Україні».
Методологічною базою цієї роботи є системний підхід до опису складних об’єктів і процесів і порівняльний аналіз агрегованих оцінок епідемії туберкульозу по областях і низки міст України — в зв’язку з соціально-економічним станом цих територій і, частково, з їх ресурсно-медичним забезпеченням, а також картографування та інші прийоми візуалізації, — на базі спеціально розробленої целісноорієнтованої багатовимірної векторної моделі.
Результати та обговорення. Побудовано узагальнені характеристики епідемії туберкульозу для різних адміністративно-територіальних об’єктів України та виконано порівняльний аналіз її динаміки і соціально-економічного стану зазначених територій. Здійснено візуалізацію результатів і видано відповідний атлас.
Висновки. Описана модель дає змогу отримати більш достовірне уявлення про «образ» епідемії. З її допомогою можуть бути побудовані інтегральні оцінки інших епідемічних процесів, низки інших складних об’єктів. Розроблені підходи дозволяють здійснити об’єктивний порівняльний аналіз напруженості епідемії на різних територіях (країни, регіони, області, райони), їх ранжування, з подальшим вивченням причин «відставання» низки територій і вживанням заходів щодо поліпшення ситуації в них. Їх використання також створює можливість достовірної оцінки динамічних тенденцій епідситуації за досліджувані періоди спостережень.

Ключові слова: туберкульоз, інтегральна оцінка, моделювання, кореляційні залежності, візуалізація.

Список літератури:  
1.    Авербух Л., Єсипенко С, Крісілов А. та ін. Медично-со­ціальні аспекти епідемії туберкульозу: порівняльні дослід­ження // Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби.— 2012.— № 2 (7).— С. 36—42.
2.    Авербух Л.Г. Туберкулез: этапы борьбы, обретения и потери. Одесса: Оптимум, 2005.— 350 с.
3.    Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.— 286 с.
4.    Борткевич С. Що має бути змінено у державній політиці протидії захворюванню на туберкульоз в Україні? (Євро­пейський інформаційно-дослідницький центр).— К., 2016.— 31 с.
5.    Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ран­жування регіонів // Статистика України».— 2004.— С. 72—90.
6.    Закон України «Щодо протидії захворюваності на туберкульоз» № 2586 від 05.07.2001 р.
7.    Крисилов А.Д. Интегральная оценка социально-эконо­ми­ческого развития приморских областей Украины: ресурсы, ситуация, приоритеты // Національні і регіональні особливості реформування соціально-економічних відносин і регулювання екологічних процесів в Україні та Польщі.— Киев—Одесса—Варшава, 1997.— С. 145–158.
8.    Крисилов А.Д. О выводе обобщенного коэффициента качества / Методические рекомендации Министерства связи УССР по проблеме комплексной системы управления  качеством.— К., 1978.— С. 1—8.
9.    Крисилов А.Д., Крисилов В.А. Формирование целеориентированной векторной модели для построения агрегирован­ных оценок сложных обьектов // Методы решения эколо­гических проблем / Под ред. проф. Л. Мельника.— Сумы: Козацький вал, 2005.— С. 138—155.  
10.    Огляд соціально-економічного стану регіонів України // Скорочений звіт Інституту стратегічних досліджень РНБО України.– К., 2011.— С. 2—4.
11.    Петренко В.І. Фтизіатрія.— К.: Здоров’я, 2008.— 486 с.
12.    Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність роботи протитуберкульозної служби Одеської області (щорічні, за 1998—2010 рр.).
13.    Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Трофименко О.В. та інш. Звіт за результатами  епідеміологічного дослідження з моделювання розвитку епідемії, зумовленої поєднаною ко-ін­фек­цією туберкульоз/ВІЛ, в Україні.— К., 2014.— 27 с.
14.    Сборники «Статистичний щорічник України» и «Народное хозяйство Украины» за 1991—2012 гг.— К.
15.    Свідоцтво № 47988 про реєстрацію авторського права на твір «Интегральная оценка єпидемического процесса туберкулеза на основе использования векторной модели».— 2013.
16.    Степанов В. Крисилов А., Голяева И., Блюхер Б. Примене­ние квалиметрических моделей в социально-зкономических задачах // Proc. of intern. conf. Knowledge—Dialogue—Solution.— София—Варна, 2005.— С. 48—57.
17.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 1998—2008 роки).— К., 2009.— 88 с.
18.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 2000—2010 роки).— К., 2011.— 102 с.
19.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 2001—2012 роки).— К., 2013.— 128 с.
20.    Туберкульоз, ко-інфекція ТБ/ВІЛ, соціально-економічний стан територій та організаційно-медичне забезпечення населення в Україні і в Одеській області в 1998—2012 рр. (картографування, інтегральне оцінювання, моделювання, аналіз)» // ДУ «УНДПЧІ ім. І.І. Мечнікова» МОЗ України: Атлас аналітичних карт-матеріалів. – Одеса: Освіта України, 2014.— 118 с.
21.    Уніфікований протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги. Туберкульоз.— К., 2012.— 171 с.
22.     Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Фтизіоепідеміологія.— К.: Здоров’я, 2005.— 623 с.
23.    Черкасский Б.Г. Риск в эпидемиологии. – М.: АИСТ, 2007.— 480 с.
24.    Электронный ресурс [URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/origi­nal/2015/feschenko 2015.pdf.

Інше: Контактна інформація:
Авербух Леонід Григорович, к. мед. н., заслужений лікар України, ст. наук. співр.
65003, м. Одеса, вул. Церковна, 2/4. Тел. (0482) 32-29-76.
E-mail: laverbukh@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 11 листопада 2016 р.

 

Характеристики эпидемии туберкулеза: интегральная оценка, моделирование, визуализация, социально-экономические зависимости

А. Д. Крисилов, Л. Г. Авербух, С. В. Поздняков, В. А. Крисилов, В. В. Чумаченко, Т. В. Герасименко

ГУ «Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова» МЗ Украины, Одесса

Цель работы — получение целостной системной характеристики эпидемии туберкулеза, в стране в целом и на отдельных административных территориях, путем построения интегральных показателей, их визуализация и уточнение пространственно-временных особенностей распространения заболевания, что позволяет создать комплексное представление об «образе эпидемии» и прогнозировать ее динамику.
Материалы и методы. Использованы данные статистических ежегодников (Украина и Одесская обл.) и справочников «Туберкулез в Украине».
Методологической базой настоящей работы является системный подход к описанию сложных объек­тов и процессов и сравнительный анализ агрегированных оценок эпидемии туберкулеза по областям и ряду городов Украины — в связи с социально-экономическим состоянием этих территорий и, частично, с их ресурсно-медицинской обеспеченностью, а также картографирование и другие приемы визуализации, — на базе специально разработанной целеориентированной многомерной векторной модели.
Результаты и обсуждение. Построены обобщенные характеристики эпидемии туберкулеза для различных административно-территориальных объектов Украины и выполнен  сравнительный анализ ее динамики и социально-экономического состояния указанных территорий. Осуществлена визуали-зация результатов и издан соответствующий атлас.
Выводы. Описанная модель позволяет получить более достоверное представление об «образе» эпидемии. С ее помощью могут быть построены интегральные оценки других эпидемических процессов, ряда других сложных объектов. Разработанные подходы позволяют осуществлять объективный сравнительный анализ напряженности эпидемии на различных территориях (страны, регионы, области, районы), их ранжирование, с последующим изучением причин «отставания» ряда территорий и принятием мер по улучшению ситуации в них. Их использование также создает возможность достоверной оценки динамических тенденций эпидситуации за исследуемые периоды наблюдений.

Ключевые слова: Туберкулез, интегральная оценка, моделирование, корреляционные зависимости, визуализация.

Список литературы:  
1.    Авербух Л., Єсипенко С, Крісілов А. та ін. Медично-со­ціальні аспекти епідемії туберкульозу: порівняльні дослід­ження // Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби.— 2012.— № 2 (7).— С. 36—42.
2.    Авербух Л.Г. Туберкулез: этапы борьбы, обретения и потери. Одесса: Оптимум, 2005.— 350 с.
3.    Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.— 286 с.
4.    Борткевич С. Що має бути змінено у державній політиці протидії захворюванню на туберкульоз в Україні? (Євро­пейський інформаційно-дослідницький центр).— К., 2016.— 31 с.
5.    Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ран­жування регіонів // Статистика України».— 2004.— С. 72—90.
6.    Закон України «Щодо протидії захворюваності на туберкульоз» № 2586 від 05.07.2001 р.
7.    Крисилов А.Д. Интегральная оценка социально-эконо­ми­ческого развития приморских областей Украины: ресурсы, ситуация, приоритеты // Національні і регіональні особливості реформування соціально-економічних відносин і регулювання екологічних процесів в Україні та Польщі.— Киев—Одесса—Варшава, 1997.— С. 145–158.
8.    Крисилов А.Д. О выводе обобщенного коэффициента качества / Методические рекомендации Министерства связи УССР по проблеме комплексной системы управления  качеством.— К., 1978.— С. 1—8.
9.    Крисилов А.Д., Крисилов В.А. Формирование целеориентированной векторной модели для построения агрегирован­ных оценок сложных обьектов // Методы решения эколо­гических проблем / Под ред. проф. Л. Мельника.— Сумы: Козацький вал, 2005.— С. 138—155.  
10.    Огляд соціально-економічного стану регіонів України // Скорочений звіт Інституту стратегічних досліджень РНБО України.– К., 2011.— С. 2—4.
11.    Петренко В.І. Фтизіатрія.— К.: Здоров’я, 2008.— 486 с.
12.    Порівняльні дані про розповсюдженість туберкульозу та ефективність роботи протитуберкульозної служби Одеської області (щорічні, за 1998—2010 рр.).
13.    Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Трофименко О.В. та інш. Звіт за результатами  епідеміологічного дослідження з моделювання розвитку епідемії, зумовленої поєднаною ко-ін­фек­цією туберкульоз/ВІЛ, в Україні.— К., 2014.— 27 с.
14.    Сборники «Статистичний щорічник України» и «Народное хозяйство Украины» за 1991—2012 гг.— К.
15.    Свідоцтво № 47988 про реєстрацію авторського права на твір «Интегральная оценка єпидемического процесса туберкулеза на основе использования векторной модели».— 2013.
16.    Степанов В. Крисилов А., Голяева И., Блюхер Б. Примене­ние квалиметрических моделей в социально-зкономических задачах // Proc. of intern. conf. Knowledge—Dialogue—Solution.— София—Варна, 2005.— С. 48—57.
17.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 1998—2008 роки).— К., 2009.— 88 с.
18.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 2000—2010 роки).— К., 2011.— 102 с.
19.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник за 2001—2012 роки).— К., 2013.— 128 с.
20.    Туберкульоз, ко-інфекція ТБ/ВІЛ, соціально-економічний стан територій та організаційно-медичне забезпечення населення в Україні і в Одеській області в 1998—2012 рр. (картографування, інтегральне оцінювання, моделювання, аналіз)» // ДУ «УНДПЧІ ім. І.І. Мечнікова» МОЗ України: Атлас аналітичних карт-матеріалів. – Одеса: Освіта України, 2014.— 118 с.
21.    Уніфікований протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги. Туберкульоз.— К., 2012.— 171 с.
22.     Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Фтизіоепідеміологія.— К.: Здоров’я, 2005.— 623 с.
23.    Черкасский Б.Г. Риск в эпидемиологии. – М.: АИСТ, 2007.— 480 с.
24.    Электронный ресурс [URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/origi­nal/2015/feschenko 2015.pdf.

Дополнительная информация:

Мова оригіналу: Російська

12. епідемічна ситуація

 

Хіміорезистентний туберкульоз: динаміка епідемічних показників у групах з новими та повторними випадками

О.С. Шевченко, О.О. Говардовська

Харківський національний медичний університет 

Мета роботи — вивчити динаміку епідемічних показників хіміорезистентного туберкульозу (ХРТБ) у Харківській області за період від 2012 до 2015 р., порівняти дані в групах з новими та повторними випадками туберкульозу (ТБ), визначити найпоширеніші та значущі штами мікобактерій туберкульозу (МБТ) в обох групах.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз статистичних форм з результатами тесту медикаментозної чутливості. ХРТБ виявлено у 1971 хворого, яких було розподілено на групи. До 1-ї групи ввійшли хворі з новими випадками ТБ (n = 1112), до 2-ї — з повторними (n = 859). Статистичну обробку проводили за допомогою Microsoft Office Excel 2007.
Результати та обговорення. За досліджуваний період виявлено збільшення випадків монорезистентного ТБ, стабільний показник у категорії полірезистентного ТБ та незначне зменшення мультирезистентного. У 1-й групі значний приріст за профілем монорезистентності та менший — полірезистентності. Інша динаміка у 2-й групі — приріст щодо монорезистентних штамів та значний негативний стосовно полірезистентних.
Висновки. За останніх чотири роки в Харківській області спостерігається збільшення кількості хворих на ХРТБ серед бактеріовиділювачів — 51,1 % у 2015 р. Приріст ХРТБ значно більший у групі з новими випадками ТБ та визначається за рахунок моно- і полірезистентних штамів (середні показники за чотири роки +15,4 % та +5,9 % відповідно). За повторних випадків приріст ХРТБ відбувається за рахунок лише монорезистентності (за чотири роки +23,5 %). Найпоширеніші монорезистентні штами: у разі нових випадків — H та S, повторних — R та S; полірезистентних — HS та HES. Негативний приріст мультирезистентних штамів МБТ в обох групах пацієнтів є позитивною ознакою стабілізації поширення мультирезистентного ТБ у Харківській області.

Ключові слова: Туберкульоз, епідеміологія, монорезистентний ТБ, полірезистентний ТБ.

Список літератури:
1.    Барбова А. І., Черенько С. О., Старичек Г. В. та ін. Варіанти моно-полірезистентності МБТ до протитуберкульозних пре­­­паратів І ряду у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 20 16. — № 1 (24). — ​С. 23—26.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. та ін. Деякі важливі аспекти проблеми хіміорезистентного туберкульозу у публікаціях 2012—2015 рр. [Електронний ресурс].— Ре­жим доступу ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2015/melnyk2015.pdf.
3.    Madhukar Pai, Ziad A. Memish and ot. Antimicrobial resistance and the growing threat of drug-resistant tuberculosis // Journal of Epidemiology and Global Health.— 2016.— Vol. 6 (2). — Р. 45—47.
4.    Udwadia Z. F., Amale R. A., Ajbani K. K., Totally drug-resistant tuberculosis in India // Clin. Infect. Dis. — 2012. — Vol. 54 (4). — ​Р. 579—581.
5.    WHO Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis //World Health Organization.— ​Geneva.— 2014.
6.    WHO Global Tuberculosis Report 2015 // World Health Organization, Geneva (2015).

Інше: Говардовська Ольга Олександрівна, очний аспірант кафедри фтизіатрії та пульмонології   
61022, м. Харків, просп. Науки, 4
E-mail: olgasencheva@yandex.ru

Стаття надійшла до редакції 24 жовтня 2016 р.

 

Химиорезистентный туберкулез: динамика эпидемических показателей в группах с новыми и повторными случаями

О. С. Шевченко, О. А. Говардовская

Харьковский национальный медицинский университет

Цель работы — ​изучить динамику эпидемиологических показателей химиорезистентного туберкульоза (ХРТБ) в Харьковской области за период с 2012 по 2015 г., сравнить данные в группах с новыми и повторными случаями туберкулеза ТБ, определить наиболее распространенные и значимые штаммы микобактерий туберкулеза (МБТ) в обеих группах.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ статистических форм с результатами теста медикаментозной чувствительности. ХРТБ был определен у 1971 больного, которые были разделены на группы. В 1-ю группу включены больные с новыми случаями ТБ (n = 1112), во 2-ю — ​с повторным (n = 859). Статистическую обработку проводили с помощью Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. За исследуемый период выявлены увеличение случаев монорезистентного ТБ, стабильный показатель в категории полирезистентного ТБ и незначительное снижение мультирезистентного. В 1-й группе значительный прирост отмечается по профилю монорезистентности и меньший — по полирезистентности. Другая динамика во 2-й группе — ​прирост по монорезис­тент­ным штаммам и значительный отрицательный по полирезистентным.
Выводы. За последние четыре года в Харьковской области отмечается рост больных с ХРТБ среди бактериовыделителей — ​51,1 % в 2015 г. Прирост ХРТБ значительно больше в группе с новыми случаями ТБ и определяется за счет моно- и полирезистентных штаммов (средние показатели за четыре года +15,4 % и +5,9 % соответственно). При повторных случаях прирост ХРТБ происходит за счет лишь монорезистентности (за четыре года +23,5 %). Наиболее распространены монорезистентные штаммы: среди новых случаев — ​H и S, среди повторных — ​R и S; полирезистентных — ​HS и HES. Отрицатель­ный прирост мультирезистентных штаммов МБТ в обеих группах пациентов является позитивным признаком стабилизации распространения мультирезистентного ТБ в Харьковской области.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, монорезистентный ТБ, полирезистентный ТБ.

Список литературы:
1.    Барбова А. І., Черенько С. О., Старичек Г. В. та ін. Варіанти моно-полірезистентності МБТ до протитуберкульозних пре­­­паратів І ряду у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 20 16. — № 1 (24). — ​С. 23—26.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. та ін. Деякі важливі аспекти проблеми хіміорезистентного туберкульозу у публікаціях 2012—2015 рр. [Електронний ресурс].— Ре­жим доступу ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2015/melnyk2015.pdf.
3.    Madhukar Pai, Ziad A. Memish and ot. Antimicrobial resistance and the growing threat of drug-resistant tuberculosis // Journal of Epidemiology and Global Health.— 2016.— Vol. 6 (2). — Р. 45—47.
4.    Udwadia Z. F., Amale R. A., Ajbani K. K., Totally drug-resistant tuberculosis in India // Clin. Infect. Dis. — 2012. — Vol. 54 (4). — ​Р. 579—581.
5.    WHO Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis //World Health Organization.— ​Geneva.— 2014.
6.    WHO Global Tuberculosis Report 2015 // World Health Organization, Geneva (2015).

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

13. епідемічна ситуація

 

Епідеміологічна ситуація щодо мультирезистентного туберкульозу в Тернопільській області (2006–2015 рр.)

С. І. Корнага, І.Т. П’ятночка

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачеського МОЗ України»

Мета роботи — ​аналіз епідеміологічної ситуації щодо мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) в області та окремо взятих районах і Тернополі.
Матеріали та методи. Статистичний аналіз офіційних показників, що стосуються епідеміології МРТБ в Тернопільській області за 2006—2015 рр. Об’єктом для вивчення були 630 хворих на МРТБ легень (13 із них без постійного місця проживання), які були на стаціонарному лікуванні в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері за останніх 10 років. Структуру хворих відстежували за двома п’ятиріччями. Цифровий матеріал статистично обробляли з вирахуванням показника вірогідності.
Результати та обговорення. Серед 630 хворих на МРТБ легень переважали чоловіки (85,4 %), селяни (60,9 %), віком від 17 до 81 року (в середньому (44,1 ± 3,18) року). В другому п’ятиріччі кількість пацієнтів зросла від 37,6 до 62,4 %, переважно за рахунок рецидивів (46,6 %) і вперше діагностованих (32,3 %) хворих, зокрема інфільтративної (50,2 %) та дисемінованої (36,6 %) форм туберкульозу легень. Ефективне лікування в першому п’ятиріччі констатовано лише у 9,3 %, у другому — ​у 24,9 % хворих, померли відповідно 18,6 та 13,5 % осіб. Низькі результати лікування хворих на МРТБ особливо непокоять, оскільки ефективність терапії є найважливішою ланкою в розриві епідемічного процесу зараження, а також запорукою зменшення захворюваності та смертності.
Висновки. За останнє десятиріччя значно почастішали випадки захворювання на МРТБ у всіх районах Тернопільської області, переважно у хворих з рецидивами і у вперше діагностованих. Основними причинами цього є вкрай обмежений обсяг профілактичних заходів, пізнє виявлення хвороби і часто необґрунтоване короткочасне стаціонарне лікування без урахування характеру та особливостей специфічного процесу, а також недостатня санпросвітня робота серед населення і хворих.

Ключові слова: Туберкульоз, мультирезистентність, епідеміологічна ситуація.

Список літератури:  
1.    Корнага С. І., П’ятночка І. Т. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 4. — ​С. 48—52.
2.    Крижановський Д. Г., Котельникова А. О. Епідеміологіч­на ситуація з туберкульозу в Дніпропетровській області за підсумками 2015 року // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 3. — ​С. 101—105.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., П’ятночка В. І. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Туберкульоз» (2012) — ​високоефективний динамічний дороговказ // Віс­ник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2014. — № 1. — ​С. 31—35.
4.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Аналіз недоліків і їх усунення — ​запорука зниження поширеності хіміорезистентного туберкульозу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — № 1. — ​С. 41—44.
5.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з по­­гляду фтизіоепідеміології // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2014. — № 4. — ​С. 67—70.
6.    Тодорико Л. Д., Петренко В. И., Вольф С. Б. и др. Мульти­резистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 3. — ​С. 10—16.
7.    Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​С. 60—67.
8.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник). — ​К., 2015.
9.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
10.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Контроль за туберкульозом в умовах адаптаційної ДОТС-стратегії. — ​К.: Медицина, 2007. — 480 с.

Інше:  
Корнага Світлана Іванівна, д. мед. н., проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
Е-mail: svitlanacor@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 14 листопада 2016 р.

 

Эпидемиологическая ситуация по мультирезистентному туберкулезу в Тернопольской области (2006—2015 гг.)

С. И. Корнага, И. Т. Пятночка

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины»

Цель работы — ​анализ эпидемиологической ситуации по мультирезистентному туберкулезу (МРТБ) в области, отдельно взятых районах и Тернополе.
Материалы и методы. Статистический анализ официальных показателей, касающихся эпи­демиологии МРТБ в Тернопольской области за 2006—2015 годы. Объектом изучения были 630 боль­ных МРТБ легких (13 из них без определенного места жительства), лечившихся стационарно в Тернопольском областном противотуберкулезном диспансере за последние 10 лет. Структуру больных отслеживали по двум пятилетиям. Цифровой материал подвергался статистической обработке с определением показателя достоверности.
Результаты и обсуждение. Среди 630 больных МРТБ легких преобладали мужчины (85,4 %), жители села (60,9 %), в возрасте от 17 до 81 года (в среднем (44,1 ± 3,18) года). Во втором пятилетии количество больных увеличилось с 37,6 до 62,4 %, в основном за счет рецидивов (46,6 %) и впервые диагностированных (32,3 %) больных, в частности с инфильтративной (50,2 %) и диссеминированной (36,6 %) формами туберкулеза легких. Эффективное лечение в первом пятилетии констатировано лишь у 9,3 %, во втором — ​у 24,9 % больных, умерли соответственно 18,6 и 13,5 % лиц. Низкие результаты лечения МРТБ вызывают особое беспокойство, поскольку эффективность терапии является важнейшим звеном в разрыве эпидемического процесса заражения, а также залогом уменьшения заболеваемости и смертности.
Выводы. За последнее десятилетие значительно участились случаи заболевания МРТБ во всех районах Тернопольской области, преимущественно у больных с рецидивами и впервые диагнос­тированных. Основными причинами этого были крайне ограниченный объем профилактических мероприятий, позднее выявление туберкулеза и часто необоснованное кратковременное стационарное лечение без учета характера и особенностей специфического процесса, а также недостаточное проведение санпросветной работы среди населения и больных.

Ключевые слова: туберкулез, мультирезистентность, эпидемиологическая ситуация.

Список литературы:  
1.    Корнага С. І., П’ятночка І. Т. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 4. — ​С. 48—52.
2.    Крижановський Д. Г., Котельникова А. О. Епідеміологіч­на ситуація з туберкульозу в Дніпропетровській області за підсумками 2015 року // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 3. — ​С. 101—105.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., П’ятночка В. І. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Туберкульоз» (2012) — ​високоефективний динамічний дороговказ // Віс­ник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2014. — № 1. — ​С. 31—35.
4.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Аналіз недоліків і їх усунення — ​запорука зниження поширеності хіміорезистентного туберкульозу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — № 1. — ​С. 41—44.
5.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з по­­гляду фтизіоепідеміології // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2014. — № 4. — ​С. 67—70.
6.    Тодорико Л. Д., Петренко В. И., Вольф С. Б. и др. Мульти­резистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 3. — ​С. 10—16.
7.    Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​С. 60—67.
8.    Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник). — ​К., 2015.
9.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
10.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Контроль за туберкульозом в умовах адаптаційної ДОТС-стратегії. — ​К.: Медицина, 2007. — 480 с.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»