Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(3) // 2010

 

Обкладинка

 

1. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Контроль за туберкульозом в Україні на сучасному етапі

Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько

У статті проаналізовано епідемічну ситуацію щодо туберкульозу в Україні на кінець 2010 р. Зроблено висновок, що досягнуте зниження захворюваності та смертності від туберкульозу можна вважати тимчасовим, оскільки на тлі стабілізації та поліпшення епідеміологічної ситуації стосовно звичайного туберкульозу через поширення епідемії ВІЛ/СНІДу і нагромадження систематичних помилок у реалізації Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007—2011 рр. набувають надзвичайної актуальності дві проблеми: збільшення захворюваності та смертності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ; поширення мультирезистентного туберкульозу, в тому числі з розширеною резистентністю, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками туберкульозу та підвищує вартість його. Ці проблеми на сьогодні ще не позначилися на загальній епідемічній ситуації, але будуть стрімко поширюватися у разі зволікання із їх розв’язанням.

Ключові слова: туберкульоз, ВІЛ, епідемічна ситуація, контроль захворюваності.

 

Контроль за туберкулезом в Украине на современном этапе

Ю.И. Фещенко, С.А. Черенько

В статье приведено анализ эпидемической ситуации касательно туберкулеза в Украине на конец 2010 года. Сделано вывод, что достигнутый успех по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза можна считать временным, поскольку на фоне стабилизации и улучшения эпидемиологической ситуации по обычному туберкулезу благодаря распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа и накоплению систематических ошибок в реализации Программы противодействия заболеваемости на туберкулез в 2007—2011 годах приобретают чрезвычайную актуальность две проблемы: увеличение заболеваемости и смертности от ко-инфекции туберкулез/ВИЧ; распространение мультирезистентного туберкулеза, в том числе с расширенной резистентностью, что снижает эффективность лечения среди больных с новыми случаями туберкулеза и увеличивает стоимость лечения. Эти проблемы на сегодня еще не отобразились на общей эпидемической ситуации, но будут стремительно распространяться в случае промедления в их немедленном решении.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Стан вентиляційної функції легень і структурно-функціональних параметрів серця як критеріїв поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень і ішемічної хвороби серця

П.Р. Герич

Метою дослідження стало вивчення клінічних ознак, показників вентиляційної функції легень та структурно-функціональних параметрів внутрішньо-серцевої і легеневої гемодинаміки у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ ІІ—ІІІ стадії для виявлення критеріїв поєднаного перебігу з ІХС.
Матеріали та методи. Проаналізовано особливості клінічних ознак, вентиляційних порушень і змін центральної гемодинаміки серця і легень з використанням ехокардіографії (ЕхоКГ) і допплерехокардіографії (ДпЕхоКГ) у 72 хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) ІІ—ІІІ ст. Всі хворі були розділені на дві групи. Першу групу склали 28 пацієнтів із ізольованим перебігом ХОЗЛ, другу — 44 пацієнти із ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. в поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) І—ІІ функціонального класу (ФК), які були рандомізовані на дві підгрупи (основну і зіставлення).
Результати та обговорення. Порівняльний аналіз структурно-функціонального стану серця показав, що у пацієнтів із ізольованим перебігом ХОЗЛ параметри розмірів і скоротливої функції були близькі до норми, в той час як у хворих з мікст-патологією ці параметри були збільшені, що вказувало на розвиток гіпертрофії та дилатації.
Висновок. Таким чином, поєднанням ХОЗЛ помірного і тяжкого ступеня тяжкості із супутньою або коморбідною ІХС негативно впливає на функціональний стан серця і веде до помірної дилатації камер серця, збільшенням тиску в системі ЛА, що проявляється зниженням систолічної функції серця. Наявність супутньої або коморбідної ІХС у хворих із ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. є чинником ризику розвитку право- або лівошлуночкової недостатності, що значно погіршує прогноз перебігу захворювання.

Ключові слова: ХОЗЛ, супутня і коморбідна ІХС, ехокардіо- і допплерехокардіографія.

 

Состояние вентиляционной функции легких и структурно-функциональных параметров сердца как критериев сочетанного течения хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца

П.Р. Герич

Целью работы — стало изучение клинических признаков, показателей вентиляционной функ-ции легких и структурно-функциональных параметров внутрисердечной и легочной гемодинамики у пациентов с обострением ХОБЛ ІІ—ІІІ ст. для изучения критериев сочетанного течения с ИБС.
Материалы и методы. Проанализировано особенности клинических признаков, вентиляционных нарушений и изменений центральной гемодинамики сердца и легких з использованием эхокардиографии и допплерэхокардиографии у 72 больных с  хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) ІІ—ІІІ ст. Все больные были разделены на две группы. Первую группу включали 28 пациентов с изолированным течением ХОБЛ, другую — 44 больных с ХОБЛ ІІ—ІІІ ст. в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) І—ІІ функционального класса, которые были рандомизованы на две подгруппы (основную и сравнения).
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ структурно-функционального состояния сердца показал, что у больных с изолированным течением ХОБЛ параметры размеров и сократительной функции были близкими к норме, в то время как у больных сочетанной патологией эти параметры были увеличены, что указывало на развитие гипертрофии и дилатации.
Выводы. Таким образом, сочетание ХОБЛ умеренного и тяжелого течения с сопутствующей или коморбидной ИБС негативно влияет на функциональное состояние сердца и ведет к умеренной дилатации камер сердца, увеличения давления в системе легочной артерии, что проявляется снижением систолической функции сердца. Наличие сопутствующей или коморбидной ИБС у больных с ХОБЛ ІІ—ІІІ ст. есть фактором риска развития право- или левожелудочковой недостаточности, что значительно ухудшает прогноз течения болезни.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ретроспективний аналіз хіміорезистентного туберкульозу легень на Буковині

Л.Д. Тодоріко, І.В. Єременчук

Ретроспективний аналіз хіміорезистентного туберкульозу, проведений на Буковині, показав зменшення кількості чутливих мікобактерій у пацієнтів із уперше діагностованим туберкульозом легень та зростання кількості резистентних форм мікобактерій у лікованих пацієнтів повторно, крім рецидиву.

Ключові слова: уперше діагностований туберкульоз, мультирезистентність мікобактерій туберкульозу, хіміорезистентність.

 

Ретроспективный анализ химиорезистентного туберкулеза легких на Буковине

Л.Д. Тодорико, И.В. Еременчук

Проведен ретроспективный анализ химиорезистентного туберкулеза на Буковине, который показал уменьшение количества чувствительных микобактерий у пациентов с впервые диагностирован-ным туберкулезом легких и увеличение количества резистентных форм микобактерий у повторно лечившихся пациентов, кроме рецидива.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості перебігу стоматологічних хвороб у хворих на туберкульоз легень

Л.Г. Єрмакова, С.Г. Павленко

Вступ. У літературі недостатньо освітлені питання поширеності стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень: не вивчена залежність характеру стоматологічних уражень від клінічної форми й фази туберкульозного процесу; не виявлений вплив лікування й профілактики стоматологічних захворювань на ефективність лікування основного захворювання.
Матеріали та методи. Групу дослідження складали у 119 осіб (71 чоловіків, 48 жінок), хворих на туберкульоз легень віком від 20 до 74 років. Контрольну групу становили 59 практично здорових осіб аналогічного віку (37 чоловіків, 22 жінки). Для оцінки клінічного перебігу каріозної хвороби використовували аналіз даних клінічного дослідження (анамнезу, візуальній та індексній оцінці стану твердих тканин зубів, індексної оцінки поширеності та інтенсивності карієсу (КПВ), карієсрезистентності емалі. Для оцінки поширеності патологічних уражень тканин пародонта використовували — аналіз амнестичних даних, візуальну та індексну оцінку стану тканин пародонта (індекси Федорова — Володкіної, Green — Wermillion, РМА, ІГ, CPITN). Верифікацію діагнозу захворювань тканин пародонта здійснювали з використанням рентгенологічних методів. Стан слизової оболонки порожнини рота і червоної облямівки губ діагностували й оцінювали візуально, з урахуванням кольору, вологості, цілісності, набряклості, консистенції, рельєфу. У всіх обстежених пацієнтів проводили мікроскопію мазків з порожнини рота на визначення грибів Candida. Діагностику лейкоплакії проводили з використанням допоміжного методу — люмінесценції.
Результати та обговорення. Проведені дослідження підтверджують, що стоматологічні захворювання у хворих на туберкульоз легень характеризуються поширеністю й тенденцією до прогресування, що призводить до втрати зубів і ускладнює перебіг туберкульозного процесу.
Висновки. На основі отриманих даних слід виділити наступні рекомендації лікарю-стоматологу: знати симптоми ураження порожнини рота і патогенез захворювання; брати участь в постановці діагнозу «туберкульоз» від початку і до термінальної стадії; надати хворому на туберкульоз легень адекватну стоматологічну допомогу при строгому дотриманні правил асептики й антисептики.

Ключові слова: туберкульоз легень, стоматологічні захворювання.

 

Особенности проявления стоматологических заболеваний у больных туберкулезом легких

Л.Г. Ермакова, С.Г. Павленко

Вступление. В литературе недостаточно описаны вопросы распространения стоматологических заболеваний у больных туберкулезом легких: не изучена зависимость характера стоматологических поражений от клинической формы и фазы туберкулезного процесса; не выявлено влияние лечения и профилактики стоматологических заболеваний на эффективность лечения основного заболевания.
Цель работы — изучить особенности стоматологических заболеваний у пациентов с туберкулезом легких.
Материалы и методы. Группу исследования составили 119 лиц (71 мужчина, 48 женщин), больных туберкулезом легких возрастом от 20 до 74 лет. Контрольную группу составляли 59 практически здоровых лиц аналогичного возраста (37 мужчин, 22 женщины). Для оценки клинического течения кариозной болезни использовали анализ данных клинического исследования (анамнеза, визуальной и индексной оценки состояния твердых тканей зубов, индексной оценки распространения и интенсивности кариеса (КПВ), кариесрезистентности эмали. Для оценки распространенности патологических поражений тканей пародонта использовали анализ амнестических данных, визуальную и индексную оценку состояния тканей пародонта (индексы Федорова — Володкиной, Green —Wermillion, РМА, ИГ, CPITN). Верификацию диагноза заболеваемости тканей пародонта осуществляли с использованием рентгенологических методов. Состояние слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ диагностировали и оценивали визуально, учитывая цвет, влажность, целост-ность, отечность, консистенцию, рельеф. У всех исследуемых пациентов проводили микроскопию мазков с полости рта на определение грибов Candida. Диагностика лейкоплакии проводилась с использованием дополнительного метода — люминесценции.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования подтверждают, что стоматологические заболевания у больных туберкулезом легких характеризуются распространенностью и тенденцией к прогрессу, что приводит к потере зубов и усложняет течение туберкулезного процесса.
Выводы. На основании полученных данных следует выделить следующие рекомендации врачу-стоматологу: знать симптомы поражения полости рта и патогенез заболевания; принимать участие в постановке диагноза «туберкулез» от начала и до конца; обязан предоставить больному на туберкулез легких адекватную стоматологическую помощь при строгом соблюдении правил асептики и антисептики.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Частота і деякі особливості перебігу бронхіальної астми у хворих на туберкульоз органів дихання

Ю.М. Валецький, В.М. Загорулько, І.В. Гуль

Мета дослідження — вивчити розповсюдженість бронхіальної астми серед дорослих хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання та виявити деякі особливості її перебігу.
Матеріали та методи. Проаналізували медичну документацію всіх хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання, які були взяті з цього приводу на облік у Волинському обласному територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні з 2000 до 2009 року. Їх було 6237.
Результати та обговорення. З 6237 хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання, які були виявлені протягом останніх 10 років (2000—2009 роки), бронхіальна астма, як супутня патологія, мала місце у 260 (4,17 %) пацієнтів. З них у 25 (9,62 %) осіб обидва захворювання діагностовані одночасно, а у інших 235 (90,48 %) пацієнтів стаж бронхіальної астми становив від 1 до 39 років (у середньому — (11,43 ± 0,94) року); 1-у ступінь бронхіальної астми мали 33 (12,69 %) хворих, 2-у ступінь бронхіальної астми мав 151 (58,08 %) хворий, 3-ю ступінь бронхіальної астми мали 69 (26,54 %) хворих, 4-у ступінь бронхіальної астми мали 7 (2,69 %) хворих.
Частота виявлення деструктивних форм у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з бронхіальною астмою зустрічалася на 5,87 % частіше, ніж у пацієнтів без поєднання цих патологій (38,98 % проти 33,11 %, р < 0,05), проте відсоток бактеріовиділювачів статистично достовірно не відрізнявся (50,31 % проти 48,64 %, р > 0,05).
Висновки. Розповсюдженість бронхіальної астми серед хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання останніх 10 років (2000—2009 роки) у Волинській області становить 4,17 ± 0,09 %; збільшилася на 34,32 %; майже у 8 разів вища, ніж у загальному по Україні.

Ключові слова: бронхіальна астма, туберкульоз органів дихання, хворі.

 

Частота и некоторые особенности течения бронхиальной астмы у больных туберкулезом органов дыхания

Ю.Н. Валецкий, В.Н. Загорулько, И.В. Гуль

Цель исследования — изучить распространенность бронхиальной астмы среди взрослых больных с впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания и выявить некоторые особенности ее течения.
Материалы и методы. Проанализировали медицинскую документацию 6237 больных с впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания, которые были взяты по этому поводу на учет в Волынской области с 2000 до 2009 года.
Результаты и обсуждение. С 6237 больных с впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания, которые были выявлены в течение последних 10 лет (2000—2009 годы), бронхиальная астма, как сопутствующая патология, имела место в 260 (4,17 %) пациентов. Из них в 25 (9,62 %) лиц оба заболевания диагностированы одновременно, а в других 235 (90,48 %) пациентов стаж бронхиальной астмы составлял от 1 до 39 лет (в среднем — 11,43 ± 0,94 лет); 1-ю степень бронхиальной астмы имели 33 (12,69 %) больных, 2-ю степень — 151 (58,08 %) больной, 3-ю степень — 69 (26,54 %) больных, 4-ю степень — 7 (2,69 %) больных.
Частота выявления деструктивных форм туберкулеза легких у больных в сочетании с бронхиальной астмой встречалась на 5,87 % чаще, чем у пациентов без сочетания этих патологий (38,98 % против 33,11 %, р < 0,05), однако процент бактериовыделителей статистически достоверно не отличался (50,31 % против 48,64 %, р > 0,05).
Распространенность бронхиальной астмы среди больных с впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания последние 10 лет (2000—2009 годы) в Волынской области составляет 4,17 ± 0,09 %; увеличилась за это время на 34,32 %; почти в 8 раз выше, чем в общем по Украине.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ЛЕКЦІЇ

 

Актуальні питання грипу

С.О. Крамарєв

Грип — вірусне захворювання, яке належить до сімейства Orthomyxoviridae, що включає три серотипи віруса — А, В і С. Ним щорічно хворіють 20 % дітей та 5 % дорослих. Діагностика грипу в першу чергу здійснюється клінічно. Лабораторне підтвердження захворювання у дорослих слід робити не пізніше 4—5-го дня, а у дітей, можливо, і пізніше. Профілактичні щеплення проти грипу проводяться з урахуванням протипоказань. Лікувати в умовах епідемії та пандемії грипу потрібно, використовуючи інгібітори нейрамінідази.

 

Актуальные вопросы гриппа

С.А. Крамарев

Грипп — вирусное заболевание, что относится к семейству Orthomyxoviridae и включает три серотипа вируса — A, B и C. Им ежегодно болеет 20 % детей и 5 % взрослого населения. Диагностика гриппа должна осуществляться в первую очередь клинически. Лабораторное подтверждение заболевания следует провести не позже 4—5 дня у взрослого, а у детей это возможно и позже. Профилактические прививки  против гриппа проводятся, учитывая противопоказания. Лечение в условиях эпидемии и пандемии гриппа нужно проводить с применением ингибиторов нейраминидазы.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ЛЕКЦІЇ

 

Туберкульоз у ВІЛ-інфікованих: патогенез, діагностика, лікування

О.Д. Ніколаєва

Однією із найбільш актуальних проблем фтизіатрії є ВІЛ-асоційований туберкульоз. ВІЛ-інфекція полегшує поширеність туберкульозу кількома способами. Вона сприяє розвитку туберкульозу і при первинному інфікуванні, і за рахунок ендогенної реактивації інфекції. Сприятливі умови для розвитку туберкульозу створюються в результаті того, що вірус імунодефіциту людини руйнує лімфоцити та моноцити — головні клітини захисту, що протистоять туберкульозній інфекції. По мірі зниження Т-лімфоцитів (СD4) імунна система не може стримувати персистуючі МБТ від розмноження, що призводить до розвитку активного захворювання. Клінічна картина туберкульозу залежить від стану імунної системи. При тяжкому імунодефіциті туберкульоз перебігає атипово і з рисами, характерними для первинного туберкульозу, часто зустрічаються позалегеневі форми, генералізовані ураження. Діагноз базується на тих же принципах, що і у ВІЛ-негативних: етіологічне підтвердження, морфологічне і клінічне. Діагностика туберкульозу у ВІЛ-позитивного вимагає обов’язкового призначення антиретровірусної терапії. Своєчасне виявлення і діагностика туберкульозу, ефективне його лікування і раннє призначення антиретровірусної терапії, безсумнівно, дозволить вирішувати завдання збільшення тривалості і якості життя ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

 

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных: патогенез, диагностика, лечение

О.Д. Николаева

Одной из наиболее актуальных проблем фтизиатрии является ВИЧ-ассоциированный туберкулез. ВИЧ-инфекция облегчает распространение туберкулеза несколькими способами. Она способствует развитию туберкулеза и при первичном инфицировании и за счет эндогенной реактивации инфекции. Благоприятные условия для развития туберкулеза создаются в результате того, что вирус иммунодефицита человека разрушает лимфоциты и моноциты — главные клетки защиты, противостоящие туберкулезной инфекции. По мере снижения
Т-лимфоцитов (СD4) иммунная система не может сдерживать персистирующие МБТ от размножения, что приводит к развитию активного заболевания. Клиническая картина туберкулеза зависит от состояния иммунной системы. При тяжелом иммунодефиците туберкулез протекает атипично и с чертами, характерными для первичного туберкулеза, часто встречаются внелегочные формы, генерализованные поражения. Диагноз базируется на тех же принципах, что и ВИЧ-негативные: этиологическое подтверждение, морфологическое и клиническое. Наличие туберкулеза у ВИЧ-позитивного требует обязательного назначения антиретровирусной терапии. Своевременное выявление и диагностика туберкулеза, эффективное его лечение и раннее назначение антиретровирусной терапии, несомненно, позволит решить задачу увеличения продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных пациентов.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ЛЕКЦІЇ

 

Особливості та ефективність фізичної реабілітації хворих із патологією органів дихання

В.А. Шаповалова, В.М. Коршак, Л.І. Гончаренко

У статті викладено основні аспекти фізичної реабілітації (ФР) хворих з ураженням органів дихання. Доведено, що засоби ФР у них на стаціонарному етапі лікування сприяють прискоренню розсмоктування запальних інфільтратів, відновленню сурфактанту легень, нормалізації дренажної функції бронхів, запобіганню розвитку спайок та ателектазів, на амбулаторному етапі сприяють повному одужанню хворого, а в разі хронічних процесів — подовженню стадії ремісії.

Ключові слова: захворювання органів дихання, фізична реабілітація, дихальні вправи.

 

Особенности и эффективность физической реабилитации больных с патологией органов дыхания

В.А. Шаповалова, В.М. Коршак, Л.И. Гончаренко

В статье изложены основные аспекты физической реабилитации (ФР) больных с поражением органов дыхания. Показано, что средства ФР у них на стационарном этапе лечения способствуют ускорению рассасывания воспалительных инфильтратов, восстановлению сурфактанта легких, нормализации дренажной функции бронхов, предупреждению развития спаек и ателектазов, на амбулаторном этапе помогают полному выздоровлению больного, а при хронических процессах — продлению стадии ремиссии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Застосування штучного пневмотораксу в комплексному лікуванні хворих з мультирезистентним туберкульозом легень

Б.В. Норейко, Ю.А. Гришун, Н.А. Подчос, В.В. Мозговий

Збільшення питомої ваги деструктивних форм туберкульозу, первинна і вторинна стійкість мікобактерій туберкульозу до антибактеріальних препаратів та високий рівень супутньої патології значно знижують ефективність стандартних схем хіміотерапії. У таких умовах зростає значення комплексного лікування хворих з використанням колапсотерапевтичних методик. У наведеному клінічному випадку після накладення штучного пневмотораксу у хворої протягом місяця розсмокталися інфільтративні зміни, загоїлася порожнина розпаду.

 

Применение искусственного пневмоторакса в комплексном лечении больных с мультирезистентным туберкулезом легких

Б.В. Норейко, Ю.А. Гришун, Н.А. Подчос, В.В. Мозговой

Увеличение удельного веса деструктивных форм туберкулеза, первичная и вторичная устойчивость его микобактерий к антибактериальным препаратам и высокий уровень сопутствующей патологии значительно снижают эффективность стандартных схем химиотерапии. В таких условиях возрастает значение комплекс-ного лечения больных с использованием коллапсотерапевтических методик. В приведенном клиническом случае после наложения искусственного пневмоторакса у больной в течение месяца отмечены динамика рассасывания инфильтративных изменений, заживление полости распада.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Особливості перебігу ВІЛ-асоційованого туберкульозу у вагітних

М.І. Сахелашвілі, М.М. Савула, Т.В. Буртняк, Н.С. Майовецька, Л.Р. Остап’юк, М.Л. Павленко, І.С. Бутко, Н.А. Хоп’як

За даними Львівської та Тернопільської областей визначали кількість ВІЛ-інфікованих вагітних і особливості перебігу туберкульозу після народження дітей.
Встановлено, що в 2009 р. загальна кількість ВІЛ-інфікованих вагітних збільшилася в 2 рази порівняно з 2005 роком. Така закономірність характерна і для дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками.
Найчастішою клінічною формою туберкульозу у вагітних на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу був дисемінований туберкульоз легень з ознаками генералізації, часто з бактеріально-грибковими ураженнями і сепсисом. Нерідко у них виявляли мульти- і розширену резистентність МБТ до АМБП. Усе це сприяло прогресуванню туберкульозного процесу та летальному завершенню хвороби.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вагітні жінки.

 

Особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза у беременных

М.И. Сахелашвили, М.М. Савула, Т.В. Буртняк, Н.С. Майовецкая, Л.Р. Остапюк, М.Л. Павленко, І.С. Бутко, Н.А. Хопяк

По данным Львовской и Тернопольской областей определяли количество ВИЧ-инфицированных беременных и особенности течения у них туберкулезного процесса после рождения детей.
Установлено, что в 2009 г. общее количество ВИЧ-ассоциированных беременных увеличилось в 2 раза по сравнению с 2005 г. Подобная закономерность характерна и для детей, рожденных ВИЧ-ассоциированными женщинами.
Наиболее частой клинической формой туберкулеза у беременных на фоне ВИЧ-инфекции был диссеминированный туберкулез легких с признаками генерализации, часто с бактериально-грибковыми поражениями и сепсисом. Нередко у них выявляли мульти- и расширенную резистентность МБТ к АМБП. Все это способствовало прогрессированию туберкулезного процесса и летальному исходу болезни.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Проблеми діагностики ВІЛ-інфекції: випадок із клінічної практики

О.А. Голубовська, А.М. Печінка, О.А. Гудзенко

Порівняно з іншим цивілізованим світом в Україні залишається високою захворюваність на ВІЛ-інфекцію. Недостатній рівень знань населення стосовно сучасних можливостей АРТ призводить до пізнього виявлення хвороби. З метою ілюстрації сказаного наведено клінічний випадок діагностики ВІЛ-інфекції у термінальній стадії хвороби у зв’язку з пізнім звертанням — на етапі розвитку множинних абсцесів мозку, ймовірно, токсоплазмозної етіології. Наголошено на крайній потребі в удосконаленні системи нагляду за ВІЛ-інфекцією. За умов високої захворюваності та пізнього звернення по медичну допомогу важливо удосконалити систему захисту здорових від можливого ВІЛ-інфікування — зробити діагностику ВІЛ-інфекції скринінговою, як гепатитів В, С і сифілісу.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, актуальність ВІЛ.

 

Проблемы диагностики ВИЧ-инфекции: случай из клинической практики

О.А. Голубовская, А.М. Печинка, О.А. Гудзенко

По сравнению с цивилизованным миром в Украине уровень заболеваний ВИЧ-инфекцией остается высоким. Недостаточный уровень знаний населения о современных возможностях АРТ приводит к позднему обнаружению болезни. Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведен клинический случай диагностирования ВИЧ-инфекции на терминальной стадии болезни в связи с поздним обращением  — на этапе развития токсоплазмозного абсцесса мозга. Отмечено крайнюю необходимость усовершенствовать систему наблюдения за ВИЧ-инфекцией. В условиях высокой заболеваемости и позднего обращения за медицинской помощью важно улучшить систему защиты здоровых от возможного ВИЧ-инфицирования — сделать диагностику ВИЧ-инфекции скрининговой, как гепатитов В, С и сифилиса.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Клініко-патогенетичні особливості розвитку та перебігу вірусних та вірусно-бактеріальних пневмоній в умовах епідемії грипу a (H1N1) 2009 року на Прикарпатті

М.М. Островський, І.О. Савеліхіна

Вірусні інфекції дихальних шляхів є найпоширенішою хворобою як у дітей, так і дорослих, що можуть спричинювати різні хвороби — від застуди до тяжкої пневмонії, та призводити до значної захворюваності й смертності.
За даними ВООЗ (2009), епідеміологія пандемічної вірусної інфекції (H1N1) на сьогодні свідчить, що найвищі показники захворюваності спостерігаються у дітей та молоді і виявляються широким спектром клінічних симптомів, починаючи від безтемпературних легких хвороб верхніх дихальних шляхів, у тому числі субфебрильних грипоподібних станів, і закінчуючи тяжкими або навіть фатальними ускладненнями, у більшості випадків — швидкопрогресуючою вірусно-бактеріальною пневмонією.
Під час епідемії грипу в жовтні–листопаді 2009 р. в Україні було чітко ідентифіковано, що медики мали справу зі спалахом сезонного грипу в поєднанні з грипом А Н1N1. Ситуація виявилася складною, особливо в Західній Україні, де у ці місяці спостерігали найвищу захворюваність та летальність від пневмоній.
У статті наведено огляд літературних джерел, які стосуються міжнародного досвіду подолання пандемії вірусу грипу штаму Н1N1, його наслідків та ускладнень, а також досвід медицини Прикарпаття в боротьбі з розвитком ускладнень за згаданої інфекції.

Ключові слова: вірусно-бактеріальна пневмонія, грип А Н1N1, респіраторний дистрес-синдром.

 

Клинико-патогенетические особенности развития и течения вирусных и вирусно-бактериальных пневмоний в условиях эпидемии гриппа a H1N1 2009 года на Прикарпатье

Н.Н. Островский, И.О. Савелихина

Вирусные инфекции дыхательных путей являются наиболее распространенными заболеваниями как у детей, так и взрослых, могут вызывать различные заболевания — от простуды до тяжелой пневмонии — и приводить к значительной заболеваемости и смертности.
По данным ВОЗ (2009), эпидемиология пандемической вирусной инфекции (H1N1) на сегод-няшний день показывает, что самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются у детей и молодежи и проявляются широким спектром клинических симптомов, начиная от безтемпературных легких заболеваний верхних дыхательных путей, включая субфебрильные гриппоподобные состояния, и заканчивая тяжелыми или даже фатальными осложнениями, в большинстве случаев — быстропрогрессирующей вирусно-бактериальной пневмонией.
Во время эпидемии гриппа в октябре—ноябре 2009 г. в Украине было четко идентифицировано, что медики имели дело со вспышкой сезонного гриппа в сочетании с гриппом А H1N1. Ситуация оказалась сложной, особенно в Западной Украине, где в эти месяцы наблюдали самую высокую заболеваемость и летальность от пневмоний.
В статье приведен обзор литературных источников, касающихся международного опыта преодоления пандемии вируса гриппа штамма H1N1, его последствий и осложнений, а также опыт медицины Прикарпатья в борьбе с развитием осложнений при данной инфекции.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Туберкульоз і СНІД у Волинській області

С.М. Міщук, В.М. Загорулько, Н.В. Бобрик, І.С. Бобрик

Вивчали рівень виявлення, динаміку, структуру захворюваності, наслідки лікування хворих з поєднаною патологією ВІЛ/ТБ.
Для дослідження використано методи ретроспективного аналізу медичних карток стаціонарних та амбулаторних хворих за період від 2007 до 2010 р. (1892 картки).
Аналіз клінічних випадків захворювання на туберкульоз та ВІЛ/СНІД свідчить про те, що раннє призначення АРТ-терапії сприяє поліпшенню наслідків лікування хворих на туберкульоз.
У разі своєчасного призначення антиретровірусної терапії та за умови раннього виявлення туберкульозу у хворих з поєднаною патологією ВІЛ/ТБ спостерігається позитивна клінічна та рентгенологічна динаміка.

Ключові слова: туберкульоз, СНІД, захворюваність, смертність.

 

Туберкулез и СПИД в Волынской области

С.М. Мищук, В.Н. Загорулько, Н.В. Бобрик, И.С. Бобрик

Изучали уровень выявления, динамики, структуры заболевания, результатов лечения больных туберкулезом и СПИДом.
Для изучения использованы методы ретроспективного анализа медицинских карточек стационарных и амбулаторных больных за период с 2007 по 2010 г. (1892 карточки).
Анализ клинических случаев заболевания туберкулезом и ВИЧ/СПИДом свидетельствует о том, что раннее назначение АРТ-терапии ведет к улучшению результатов лечения больных туберкулезом.
При своевременном назначении антиретровирусной терапии и при условии раннего выявления туберкулеза у больных туберкулезом и СПИДом отмечается положительная клиническая и рентгенологическая динамика.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень на Закарпатті за матеріалами когортного аналізу

В.В. Скрип, Е.П. Шимко, Л.Ю. Марковцій

Проведено оцінку ефективності лікування 700 хворих на туберкульоз легень на Закарпатті за результатами когортного аналізу.
Показники когортного аналізу результатів лікування хворих на туберкульоз підтверджують ефективність та результативність впроваджуваних протитуберкульозних заходів в області та є важливими для подальшого удосконалення їх, прийняття управлінських рішень щодо поліпшення реалізації заходів програми протидії захворюванню на туберкульоз та усуненню виявлених недоліків.

Ключові слова: туберкульоз, когортний аналіз, результати лікування.

 

Эффективность лечения больных впервые диагностированным туберкулезом легких на Закарпатье по материалам когортного анализа

В.В. Скрип, Э.П. Шимко, Л.Ю. Марковций

Проведена оценка эффективности лечения 700 больных туберкулезом легких на Закарпатье по результатам когортного анализа.
Показатели когортного анализа результатов лечения больных туберкулезом подтверждают эффективность и результативность внедряемых противотуберкулезных мероприятий в области и являются важными для дальнейшего их усовершенствования, принятия управленческих решений по улучшению реализации мероприятий программы борьбы с туберкулезом и устранению выявленных недостатков.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВООЗ

 

Ускорение реализации совместных действий по борьбе с ТБ/ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ

16–17 июля 2010 г., Вена, Австрия

Отчет о работе совещания Всемирной организации здравоохранения (с участием представителей штаб-квартиры и Европейского регионального бюро), организованного в сотрудничестве с Рабочей группой по ТБ/ВИЧ Партнерства «Остановить ТБ»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 684 від 18.08.2010

Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 684 від 18.08.2010

Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Міністерство охорони здоров’я України Державний департамент України з питань виконання покарань Міністерство внутрішніх справ України Наказ № 834/365/474/304/3466 від 04.10.2010

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України № 834/365/474/304/3466 від 04.10.2010

Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Рішення Всеукраїнського семінару-наради «Актуальні проблеми посилення кадрового потенціалу в галузі боротьби з туберкульозом в Україні»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

«За каждую жизнь — вместе!» Национальная научно-практическая конференция по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа

17–19 ноября 2010 г., Киев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ПРИВІТАННЯ

 

Київському міському туберкульозному диспансеру — 50 років

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»