Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(30) // 2017

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Перспективи стратегії Harm reduction у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції в Україні

В.В. Короленко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Концепція зниження шкоди становить стратегію державної політики, яка передбачає комплекс заходів протидії шкідливим поведінковим моделям (надмірне споживання алкоголю, куріння, нераціональне харчування, брак фізичної активності, залежність від психоактивних речовин, інші варіанти девіантної поведінки) за рахунок впровадження механізмів та інструментів стимулювання споживання якомога менш шкідливих продуктів і послуг. Відпрацьовані у світі практики протидії небезпечним наслідкам вживання наркотиків та використання платних секс-послуг є одними із важливих заходів протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Актуальним для України прикладом застосування стратегії зниження шкоди з метою запобігання розвитку епідемії туберкульозу є зниження шкоди тютюну, що має за основу тезу щодо меншої шкідливості власне нікотину порівняно з іншими компонентами тютюнового диму, що доводиться тривалим його використанням у виробленні нікотинозамісної продукції. Такі організаційні рішення досить дієві та дають змогу практично втілювати європейський принцип Health in all policies — ​«Здоров’я в усіх політиках».
Запровадження підходу «зниження шкоди» в українську охорону здоров’я першочергово потребує нагального розроблення та нормативного затвердження відповідної концепції з уніфікованим понятійним апаратом згідно з вимогами міжнародного законодавства відповідно до глобальних викликів та подальшого використання принципів зниження шкоди до вирішення практичних питань охорони здоров’я.

Ключові слова: Епідеміологія, громадське здоров’я, зниження шкоди, ВІЛ-інфекція, СІН, пацієнтські організації.

Список літератури:  
1.    Виконавчий директор ЮНЕЙДС в Україні/Офіційний сайт Представництва ООН в Україні. — ​Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3188-2013-10—23-17-28-39-vikonavchiy-direktor-yuneyds-v.
2.    Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.07.2017 р. — ​Режим доступу: https://phc.org.ua/uploads/documents/83da57/368fbcfa602ea6f062eb2b9d818b82b7.pdf.
3.    Коляденко В.Г., Короленко В. В. ВІЛ/СНІД у жінок та дітей в Україні: аналіз ситуації, прогноз, шляхи подолання // Охорона здоров’я України. — 2007. — № 1 (25). — ​С. 39—40.
4.    Ценности снижения вреда. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/ru/issues/values-harm-reduction.
5.    Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic. (2012). UNAIDS. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/library/unaids-report-global-aids-epidemic‑2012.
6.    Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013. — ​Режим доступу: http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf.
7.    Global HIV and Aids Response, Epidemic Update and Health Sector Progress Towards Universal Access. Progress Report. (2011). World Health Organization, The United Nations Children’s Fund, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/ru/library/global-hiv-and-aids-response-progress-report.
8.    Harm Reduction: A British Columbia Community Guide. — ​Режим доступу: http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2005/hrcommunityguide.pdf.
9.    Harm reduction in Poland: studying experience applicable to EECA countries. Part 1. 28 September 2016. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/news/harm-reduction-poland-studying-experience-applicable-eeca-countries.
10.    Nitzkin J. The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction. // Int. J. Environ. Res. Public Health. — 2014. — ​Vol. 11 (6). — ​P. 6459—6471. doi:10.3390/ijerph110606459.
11.    Phillips C.V. Debunking the claim that abstinence is usually healthier for smokers than switching to a low-risk alternative, and other observations about anti-tobacco-harm-reduction arguments // Harm Reduct. J. — 2009. — N 6. — ​P. 29. doi:10.1186/1477-7517-6-29.
12.    WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users — ​2012 revision. — ​Режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/ 9789241504379_eng.pdf?ua=1/.
13.    World Drug Report 2017. Executive Summary Conclusions And Policy Implications. — ​Режим доступу: http://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf.
14.    Wodak A., McLeod L. The role of harm reduction in controlling HIV among injecting drug users. AIDS (London, England).— 2008. — ​Vol. 22 (Suppl. 2). — ​P. S 81—S 92. doi:10.1097/01.aids.0000327439.20914.33.

Інше:  
Короленко Володимир Васильович, к. мед. н.
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45
E-mail: info@estetmed.org

Стаття надійшла до редакції 31 серпня 2017 р.

 

Перспективы стратегии Harm reduction в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Украине

В. В. Короленко

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев

Концепция снижения вреда представляет собой стратегию государственной политики, предусмат­ривающую комплекс мер противодействия вредным поведенческим моделям (чрезмерное потребление алкоголя, курение, нерациональное питание, недостаток физической активности, зависимость от психоактивных веществ, другие варианты девиантного поведения) за счет внедрения механизмов и инструментов стимулирования потребления менее вредных продуктов и услуг. Наработанные в мире практики противодействия опасным последствиям употребления наркотиков и потребления плат­ных секс-услуг являются одними из наиболее важных мер противодействия распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа. Актуальным для Украины примером применения стратегии снижения вреда с целью предотвращения развития эпидемии туберкулеза является снижение вреда табака, в основе которого положен тезис о меньшей вредности собственно никотина по сравнению с другими компонентами табачного дыма, что доказывается длительным его использованием в производстве никотинозаместительной продукции. Такие организационные решения оказались весьма дейст­венными и позволяют практически воплощать европейский принцип Health in all policies — ​«Здоровье во всех политиках».
Введение подхода «снижения вреда» в украинском здравоохранении в первую очередь требует неотложной разработки и нормативного утверждения соответствующей концепции с унифи­цированным понятийным аппаратом в соответствии с требованиями международного законодательства с существующими глобальными вызовами и дальнейшего воплощения принципов снижения вреда в решении практических вопросов здравоохранения.

Ключевые слова: эпидемиология, общественное здоровье, снижение вреда, ВИЧ-инфекция, ПИН, пациентские организации.

Список литературы:  
1.    Виконавчий директор ЮНЕЙДС в Україні/Офіційний сайт Представництва ООН в Україні. — ​Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3188-2013-10—23-17-28-39-vikonavchiy-direktor-yuneyds-v.
2.    Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.07.2017 р. — ​Режим доступу: https://phc.org.ua/uploads/documents/83da57/368fbcfa602ea6f062eb2b9d818b82b7.pdf.
3.    Коляденко В.Г., Короленко В. В. ВІЛ/СНІД у жінок та дітей в Україні: аналіз ситуації, прогноз, шляхи подолання // Охорона здоров’я України. — 2007. — № 1 (25). — ​С. 39—40.
4.    Ценности снижения вреда. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/ru/issues/values-harm-reduction.
5.    Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic. (2012). UNAIDS. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/library/unaids-report-global-aids-epidemic‑2012.
6.    Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013. — ​Режим доступу: http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf.
7.    Global HIV and Aids Response, Epidemic Update and Health Sector Progress Towards Universal Access. Progress Report. (2011). World Health Organization, The United Nations Children’s Fund, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/ru/library/global-hiv-and-aids-response-progress-report.
8.    Harm Reduction: A British Columbia Community Guide. — ​Режим доступу: http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2005/hrcommunityguide.pdf.
9.    Harm reduction in Poland: studying experience applicable to EECA countries. Part 1. 28 September 2016. — ​Режим доступу: http://www.harm-reduction.org/news/harm-reduction-poland-studying-experience-applicable-eeca-countries.
10.    Nitzkin J. The Case in Favor of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction. // Int. J. Environ. Res. Public Health. — 2014. — ​Vol. 11 (6). — ​P. 6459—6471. doi:10.3390/ijerph110606459.
11.    Phillips C.V. Debunking the claim that abstinence is usually healthier for smokers than switching to a low-risk alternative, and other observations about anti-tobacco-harm-reduction arguments // Harm Reduct. J. — 2009. — N 6. — ​P. 29. doi:10.1186/1477-7517-6-29.
12.    WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users — ​2012 revision. — ​Режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/ 9789241504379_eng.pdf?ua=1/.
13.    World Drug Report 2017. Executive Summary Conclusions And Policy Implications. — ​Режим доступу: http://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf.
14.    Wodak A., McLeod L. The role of harm reduction in controlling HIV among injecting drug users. AIDS (London, England).— 2008. — ​Vol. 22 (Suppl. 2). — ​P. S 81—S 92. doi:10.1097/01.aids.0000327439.20914.33.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

2. Передова стаття

 

Впровадження бедаквіліну в Україні: нова надія для пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу

Н.А. Литвиненко1, О.В. Павлова2, К.О. Гамазіна2, Е. Вайтек3, А.І. Барбова1

1 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМНУ», Київ
2 Представництво РАТН в Україні, Київ
3 Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Київ

У статті розглянуто інформацію про ситуацію та ефективність лікування мультирезистентного туберкульозу в Україні й світі і наведено способи її поліпшення завдяки використанню нових ефективних протитуберкульозних препаратів, зокрема бедаквіліну. Пілотний проект із впровадження бедаквіліну вперше в Україні здійснюватиме проект Challenge TB («Виклик туберкульозу»), який реалізує в Україні організація РАТН спільно з KNCV (Королівська Голландська Спілка контролю за туберкульозом) та за підтримки USAID. Уже третій рік поспіль Challenge TB допомагає Україні у подоланні епідемії мультирезистентного туберкульозу. Впроваджуватимуть новий препарат у рамках проекту за обов’язкового застосування сучасних методик ранньої діагностики розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу та сучасних принципів лікування хіміорезистентного туберкульозу. У статті описано алгоритми покрокового впровадження нових препаратів, а саме: сучасної ранньої діагностики розширеної резистентності; лікування хворих із використанням бедаквіліну на основі сучасних принципів формування режимів антимікобактеріальної терапії на стаціо­нарному та амбулаторному етапах, який включає також і принципи щодо відбору пацієнтів для лікування бедаквіліном. Challenge TB розпочне пілотний проект із використанням бедаквіліну з лікування 200 хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю на базі клініки ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Янов­ського НАМНУ». Надалі пацієнтів лікуватимуть амбулаторно за місцем проживання із застосуванням сучасних принципів орієнтованого на пацієнта підходу.
Досвід застосування нових препаратів допоможе відпрацювати комплексний алгоритм правильного використання їх та провести навчання для спеціалістів із областей з метою запобігання помилкам у веденні хворих та формуванні резистентності до нових протитуберкульозних препаратів. Досвід щодо застосування алгоритмів буде передано державі для подальшого оптимального впровадження нових препаратів на території України.

Ключові слова: Бедаквілін, нові препарати, мультирезистентний туберкульоз.

Список літератури:  
1.    Аналітично-статистичний довідник: Туберкульоз в Україні / За ред. Н. М. Нізового, М. В. Голубчикова. — ​К., 2016. — 141 с.
2.    Литвиненко Н. А. Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від анамнезу попереднього лікування // Укр. пульмонол. журн. — 2015. — № 1. — ​С. 10—14.
3.    Литвиненко Н. А. Ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до лікування // Вісн. наук. досл. — 2011. — № 3. — ​С. 23—25.
4.    Петренко В.И., Разнатовская Е. Н., Радыш А. В. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов: уч. пос. — ​К.: ООО «ВІТ-А-ПОЛ», ЧП «ІНПОЛ ЛТМ», 2014. — 104 с.
5.    Фещенко Ю.І. та ін. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/віл-інфекція/СНІД): метод. посібник для лікарів. — ​К., 2016. — 93 с.
6.    Фещенко Ю.І. та ін. Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006—2010 роки // Укр. пульмонол. журн. — 2011. — № 4. — ​С. 5—10.
7.    Фещенко Ю.І. та ін. Частота офлоксацин- та аміноглікозид­резистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз // Укр. пульмонол. журн. — 2014. — № 3. — ​С. 5—7.
8.    Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.03 // U.S. department of health and human services: NCI, 2010. — 196 p.
9.    Comolet T. Multidrug-resistant tuberculosis: challenges of a global emergence // Bull. World Health Organ. — 2015. — ​Vol. 93, N 4. — ​P. 279—282.
10.    Falzon D. et al. Resistance to fluoroquinolones and secondline injectable drugs: impact on MDR-TB outcomes // Eur. Respir. J. — 2013. — ​Vol. 42, N 1. — ​P. 156—168.
11.    Global tuberculosis control: WHO report 2015 // World Health Organization. — ​Geneva: Switzerland, 2015. — 164 р.
12.    Global tuberculosis control: WHO report 2016 // World Health Organization. — ​Geneva: Switzerland, 2016. — 214 р.
13.    Guglielmetti L. et al. Compassionate Use of Bedaquiline for the Treatment of Multidrug–Resistant and Extensively Drug–Resistant Tuberculosis: Interim Analysis of a French Cohort // Clin. Infect. Dis. — 2015. — ​Vol. 60 (2). — ​P. 188—194.
14.    Kakkar A.K., Dahiya N. Bedaquiline for the treatment of resistant tuberculosis: Promises and pitfalls // Tuberculosis. — 2014. — ​Vol. 94, N 4. — ​P. 357—362.
15.    Kamal S.M.M. et al. Antituberculosis drug resistance in Вangladesh: reflections from the first nationwide survey // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2015. — ​Vol. 19, N 19. — ​P. 151—156.
16.    Kim Y.W. et al. Evaluation of Xpert® MTB/RIF assay: diagnosis and treatment outcomes in rifampicin–resistant tuberculosis // Int. J. Tub. Lung Dis. — 2015. — ​Vol. 19, N 10. — ​P. 1216—1221.
17.    Pontalietal E. Bedaquiline and multidrug-resistant tuberculosis: a systematic and critical analysis of the evidence // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47 (2). — ​P. 394—402.
18.    Pym A.S. et al. Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-resistant tuberculosis // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47. — ​P. 564—574.
19.    Rakesh D.F. et al. Synthesis and evaluation of Pretomanid (PA‑824) oxazolidinone hybrids // Bioorg. Med. Chem. Lett. — 2016. — ​Vol. 26 (2). — ​P. 388—391.
20.    Sotgiu G. et al. Delamanid (OPC‑67683) for treatment of multi–drug–resistant tuberculosis // Expert Rev. Anti Infect. Ther. — 2015. — ​Vol. 13 (3). — ​P. 305—315.
21.    Tiberi S. et al. Tuberculosis elimination, patients’ lives and rational use of new drugs: revisited // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47 (2). — ​P. 664—667.
22.    Wells C.D. et al. Long-term mortality assessment of multidrug–resistant tuberculosis patients treated with delamanid // Eur. Respir. J. — 2015. — ​Vol. 45 (5). — ​P. 1498—1501.
23.    WHO Treatment guidelines for drug–resistant tuberculosis — ​2016 update / WHO. — ​Geneva, 2016. — 60 р.
24.    Zumla A., Nahid P., Cole S. T. Advances in the development of new tuberculosis drugs and treatment regimens // Nat. Rev. Drug. Discov. — 2013. — ​Vol. 12. — ​P. 388—404.

Інше:  
Литвиненко Наталія Анатоліївна, к. мед. н., ст. наук. співр. відділу хіміорезистентних форм туберкульозу
03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. (044) 275-41-33
E-mail: dr.n.lytvynenko@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 12 травня 2017 р.

 

Внедрение бедаквилина в Украине: новая надежда для пациентов с устойчивыми формами туберкулеза

Н.А. Литвиненко1, А.В. Павлова2, К.А. Гамазина2, Е. Вайтек3, А.И. Барбова1

1 ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМНУ», Киев
2 Представительство РАТН в Украине, Киев
3 Агентство США по международному развитию (USAID), Киев

В статье рассматривается информация о ситуации и эффективности лечения мультирезистентного туберкулеза в Украине и мире и описываются способы ее улучшения благодаря использованию новых эффективных противотуберкулезных препаратов, в частности бедаквилина. Пилотный проект по внедрению бедаквилина впервые в Украине будет осуществлять проект Challenge TB («Вы­зов туберкулезу»), который реализуется в Украине организацией РАТН совместно с KNCV (Королевс­кий Голландский Союз контроля за туберкулезом) и при поддержке USAID. Уже третий год Challenge TB осуществляет помощь Украине в преодолении эпидемии мультирезистентного туберкулеза. Внедрение нового препарата в рамках проекта будет осуществляться при условии обязательного использования современных методик ранней диагностики расширенной резистентности микобактерий туберкулеза и современных принципов лечения химиорезистентного туберкулеза. В статье описываются алгоритмы пошагового внедрения новых препаратов: современной ранней диагностики расширенной резистентности; лечения больных с использованием бедаквилина на основе современных принципов формирования режимов антимикобактериальной терапии на стацио­нарном и амбулаторном этапах лечения, который включает также и принципы по отбору пациентов для лечения бедаквилином. Challenge TB начнет пилотный проект с использованием бедаквилина с лечения 200 больных туберкулезом с расширенной резистентностью на базе клиники ГУ «Нацио­нальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины». В дальнейшем эти пациенты будут лечиться амбулаторно по месту жительства с применением современных принципов ориентированного на пациента подхода.
Опыт применения новых препаратов поможет отработать комплексный алгоритм их правильного использования и провести обучение для специалистов из областей в целях предупреждения ошибок в ведении больных и предотвращения формирования резистентности к новым противотуберкулез­ным препаратам. Опыт в применении алгоритмов будет передан государству для дальнейшего оптимального внедрения новых препаратов на территории Украины.

Ключевые слова: бедаквилин, новые препараты, мультирезистентный туберкулез.

Список литературы:  
1.    Аналітично-статистичний довідник: Туберкульоз в Україні / За ред. Н. М. Нізового, М. В. Голубчикова. — ​К., 2016. — 141 с.
2.    Литвиненко Н. А. Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів залежно від анамнезу попереднього лікування // Укр. пульмонол. журн. — 2015. — № 1. — ​С. 10—14.
3.    Литвиненко Н. А. Ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до лікування // Вісн. наук. досл. — 2011. — № 3. — ​С. 23—25.
4.    Петренко В.И., Разнатовская Е. Н., Радыш А. В. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов: уч. пос. — ​К.: ООО «ВІТ-А-ПОЛ», ЧП «ІНПОЛ ЛТМ», 2014. — 104 с.
5.    Фещенко Ю.І. та ін. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/віл-інфекція/СНІД): метод. посібник для лікарів. — ​К., 2016. — 93 с.
6.    Фещенко Ю.І. та ін. Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006—2010 роки // Укр. пульмонол. журн. — 2011. — № 4. — ​С. 5—10.
7.    Фещенко Ю.І. та ін. Частота офлоксацин- та аміноглікозид­резистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз // Укр. пульмонол. журн. — 2014. — № 3. — ​С. 5—7.
8.    Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.03 // U.S. department of health and human services: NCI, 2010. — 196 p.
9.    Comolet T. Multidrug-resistant tuberculosis: challenges of a global emergence // Bull. World Health Organ. — 2015. — ​Vol. 93, N 4. — ​P. 279—282.
10.    Falzon D. et al. Resistance to fluoroquinolones and secondline injectable drugs: impact on MDR-TB outcomes // Eur. Respir. J. — 2013. — ​Vol. 42, N 1. — ​P. 156—168.
11.    Global tuberculosis control: WHO report 2015 // World Health Organization. — ​Geneva: Switzerland, 2015. — 164 р.
12.    Global tuberculosis control: WHO report 2016 // World Health Organization. — ​Geneva: Switzerland, 2016. — 214 р.
13.    Guglielmetti L. et al. Compassionate Use of Bedaquiline for the Treatment of Multidrug–Resistant and Extensively Drug–Resistant Tuberculosis: Interim Analysis of a French Cohort // Clin. Infect. Dis. — 2015. — ​Vol. 60 (2). — ​P. 188—194.
14.    Kakkar A.K., Dahiya N. Bedaquiline for the treatment of resistant tuberculosis: Promises and pitfalls // Tuberculosis. — 2014. — ​Vol. 94, N 4. — ​P. 357—362.
15.    Kamal S.M.M. et al. Antituberculosis drug resistance in Вangladesh: reflections from the first nationwide survey // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2015. — ​Vol. 19, N 19. — ​P. 151—156.
16.    Kim Y.W. et al. Evaluation of Xpert® MTB/RIF assay: diagnosis and treatment outcomes in rifampicin–resistant tuberculosis // Int. J. Tub. Lung Dis. — 2015. — ​Vol. 19, N 10. — ​P. 1216—1221.
17.    Pontalietal E. Bedaquiline and multidrug-resistant tuberculosis: a systematic and critical analysis of the evidence // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47 (2). — ​P. 394—402.
18.    Pym A.S. et al. Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-resistant tuberculosis // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47. — ​P. 564—574.
19.    Rakesh D.F. et al. Synthesis and evaluation of Pretomanid (PA‑824) oxazolidinone hybrids // Bioorg. Med. Chem. Lett. — 2016. — ​Vol. 26 (2). — ​P. 388—391.
20.    Sotgiu G. et al. Delamanid (OPC‑67683) for treatment of multi–drug–resistant tuberculosis // Expert Rev. Anti Infect. Ther. — 2015. — ​Vol. 13 (3). — ​P. 305—315.
21.    Tiberi S. et al. Tuberculosis elimination, patients’ lives and rational use of new drugs: revisited // Eur. Respir. J. — 2016. — ​Vol. 47 (2). — ​P. 664—667.
22.    Wells C.D. et al. Long-term mortality assessment of multidrug–resistant tuberculosis patients treated with delamanid // Eur. Respir. J. — 2015. — ​Vol. 45 (5). — ​P. 1498—1501.
23.    WHO Treatment guidelines for drug–resistant tuberculosis — ​2016 update / WHO. — ​Geneva, 2016. — 60 р.
24.    Zumla A., Nahid P., Cole S. T. Advances in the development of new tuberculosis drugs and treatment regimens // Nat. Rev. Drug. Discov. — 2013. — ​Vol. 12. — ​P. 388—404.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

3. Оригінальні дослідження

 

Стан імунітету під час комплексного лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, хіміорезистентний міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією

В.І. Петренко1, О.В. Панасюк1—4, Г.В. Радиш1, О.Б. Голуб4, Я.В. Лопатіна4, Л.С. Ничипоренко3

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ПВНЗ «Київський медичний університет»
3 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Київ
4 КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД»

Мета роботи — ​проаналізувати стан імунітету під час антимікобактеріальної терапії (АМБТ) на тлі антиретровірусної терапії (АРТ) у ВІЛ-позитивних хворих із вперше діагностованим туберкульозом (ТБ) неуточненої локалізації (ВДТБ НУЛ), рифампіцинорезистентним ТБ (РифТБ) легень, хіміорезистентним ТБ (ХРТБ) міліарним і мультирезистентним ТБ (МРТБ) нервової системи.
Матеріали та методи. У клінічному дослідженні взяли участь 80 дорослих хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, яких обстежували і лікували відповідно до національних чинних стандартів. Хворих розподілено на чотири групи по 20 осіб залежно від типу і клінічної форми ТБ та хіміорезистентності мікобактерій ТБ: І — ​хворі з ВДТБ НУЛ; ІІ — ​РифТБ легень; ІІІ — ХРТБ міліарний і ІV — МРТБ нервової системи.
Результати та обговорення. У кожній групі переважали чоловіки (≥ 60 %) і особи віком 30—39 ро­ків (≥ 55 %) та пацієнти з глибоким (від 2 до 99 СД4 клітин/мм3) і виразним (від 100 до 199 СД4 клітин/мм3) імунодефіцитом (≥ 75 % випадків).
У всіх хворих суттєво підвищується рівень СД4 клітин/мм3 під час АМБТ на кінець її інтенсивної фази (ІФ) і на кінець продовжувальної фази (ПФ) на тлі АРТ в діапазоні відповідно від (118,5 ± 6,8), (93,6 ± 8,0), (80,0 ± 8,5) і (60,8 ± 9,8) СД4 клітин/мм3 на початку АМБТ до (285,8 ± 5,1), (191,0 ± 6,8), (155,4 ± 6,1) і (184,0 ± 7,3) СД4 клітин/мм3, р < 0,05 (ІФ) та до (336,8 ± 5,4), (301,0 ± 5,0), (335,8 ± 5,6) і (281,0 ± 5,2) СД4 клітин/мм3, р < 0,05 (ІФ-ПФ).
Висновки. Доведено значне підвищення рівня СД4 клітин у ВІЛ-позитивних хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, хіміорезистентний міліарний і мультирезистентний нервової системи) під час АМБТ на кінець її інтенсивної та продовжувальної фаз на тлі АРТ.

Ключові слова: Туберкульоз, уточнена, неуточнена локалізація, хіміорезистентність, комплексне лікування, стан імунітету, поєднання з ВІЛ.

Список літератури:  
1.    Аналітико-статистичний довідник: Туберкульоз в Україні/За ред. Н. М. Нізової, М. В. Голубчикова. — ​К., 2016. — 141 с.
2.    ВІЛ-інфекція в Україні // Інформ. бюл. — ​К., 2011. — № 35. — ​С. 25.
3.    ВІЛ-інфекція в Україні // Інформ. бюл. — ​К., 2016. — № 45. — 151 с.
4.    Гутинська Л. В. Вплив антиретровірусної терапії на клінічний перебіг та результати лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ: автореф. дис. …канд. мед. наук. — ​К., 2009. — 15 с.
5.    Інтернет-ресурс: http: www.who.int/tb/publications/global report/en/
6.    Мельник В.П., Єфименко Л. В. Ефективність лікування хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз // Зб. наук.праць співроб. КМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2006. — ​Вип. 15, кн. 2. — ​С. 381—388.
7.    План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016—2020 гг. Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 [http://www.euro.int/_ _data/assets/pdf_file/0009/283968/65wd17r_Rev.1 _ TBAction Plan_150588_with Cover.pdfua=1, по состоянию на 15 февраля 2017 г.
8.    Пульмонологія та фтизіатрія: нац. підручник у 2-х т. / За ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. — ​Київ—​Львів: Атлас, 2011. — 1362 с.
9.    Тлустова Т. В. Особливості діагностики та лікування туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих хворих: автореф. дис. …канд. мед. наук. — ​К., 2015. — 18 с.
10.    Тодорико Л.Д., Петренко В. И., Вольф С. Б. та ін. Муль­тирезистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 3 (26). — ​С. 10—16.
11.    Черенько С.О., Роєнко Г. М., Погребна М. В. Вплив протитуберкульозного лікування на стан імунітету хворих на ко-ін­фекцію туберкульоз/ВІЛ // Зб. наук. праць співавт. НМАПО імені П. Л. Шупика. — 2011. — ​Вип. 20, кн. 2. — ​С. 207—211.
12.    Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children. Policy update. Ceneva: World Health Organization; 2013 [WHO/HTM/TB/2013.16; http: //www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/WHO Policy Statement on Xpert MTB-RIF 2013 pre publication 22102013.pdf, по состоянию на 15 февраля 2017 г.
13.    Global Tuberculosis Report 2016. Geneva: World Health Organization; 2016 [WHO/HTM/TB/2016.13; http: //apps.who.int/iris/bits-tream/10665/250441/1/9789241565394/eng.pdf, по состоянию на 15 февраля 2017 г.
14.    Roadmap to implement the tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016—2020. [WHO Regional Office for Europe; 2016; http: // www.euro.who.int/_ _data/assets/pdf_fike/0020/318233/Roadmap_implement-TBC-action-plan‑20162020.pdf, по состоянию на 15 февраля 2017 г.
15.    World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2014. — ​Geneva: World Health Organization, 2014; http: www.who.int/tb/publications/global_report/en/ по состоянию на 15 февраля 2017 г.


1.    Tuberculos v Ukraini (Analitychno-statystychnui dovidnyk [Text]. Kyiv, 2016:141. (in Ukr.).
2.    HIV-infecciya v Ukraini [Text]. Informaciyniy buleten. Kyiv, 2011;35:25. (in Ukr.).
3.    HIV-infecciya v Ukraini [Text]. Informaciyniy buleten. Kyiv, 2016;45:151. (in Ukr.).
4.    Gutynska LV. Influence of antiretotial therapy on clinical course and results of patietns with co-infection tuberculosis/HIV [Text]. The manuscript. Kyiv, 2009:15. (in Ukr.)
5.    Internet-resurs: http: www.who.int/tb/publications/global report/en/
6.    Melnyk VP, Efimenko LV. Efectivnist licuvannya chvorich na TB/HIV [Text]. Collection of scientific works of staff members of NMAPE named after PL Shupyk. Kyiv, 2006;15(2):381-388 (in Ukr).
7.    Plan deystviy po borbe s tuberculosom dlya Europeyskoho Regiona VOZ na 2016-2020 gg. Evropeyskoe regionalnoe byuro VOZ; 2015 [http://www.euro.int/_ _data/assets/pdf_file/0009/283968/65wd17r_Rev.1 — ​TBAction Plan‑150588_with Cover.pdfua=1, access 15 february 2017.
8.    Pulmonologiya ta ftyziatriya: Nac. pidruch. u 2-h tom. [Text] / za red. Yu I Feshenko, VP Melnyk, IH Ilnitskyi. Kyiv-Lwiw: Atlas, 2011:1362. (in Ukr.).
9.    Tlustova TV. Persons living with HIV tuberculous meningoencephalitis diagnostics and treatment features [Text]. The manuscript. Kyiv, 2015:18. (in Ukr.)
10.    Todoriko LD, Petrenko VI, Volf SB, Kuzhko MM, Gelberg IS, Alekso EN, Semianiv NA. Multidrugresistant tuberculosis and co-infection HIV/TB: features of epidemic situation in Ukraine and Belarus [Text]. Tuberculosis. Lung diseases. HIV infection. 2016;3(26):10-16. (in Ukr. and Bel.).
11.    Cherenko SO, Royenko GM, Pogrebna MV. Effect of treatment of tuberculosis in the state of immunity in patients with co-infectio TB/HIV [Text]. Collection of scientific works of staff members of NMAPE named after PL Shupyk. Kyiv, 2011;20(2):207-2011 (in Ukr.)
12.    Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children. Policy update. Ceneva: World Health Organization; 2013 [WHO/HTM/TB/2013.16; http: //www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/WHO Policy Statement on Xpert MTB-RIF 2013 pre publication 22102013.pdf, access 15 february 2017.
13.    Global Tuberculosis Report 2016. Geneva: World Health Organization; 2016 [WHO/HTM/TB/2016.13; http: //apps.who.int/iris/bits-tream/10665/250441/1/9789241565394/eng.pdf, access 15 february 2017.
14.    Roadmap to implement the tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016-2020. [WHO Regional Office for Europe; 2016 [http:. www.euro.who.int/_ _data/assets/pdf_fike/0020/318233/Roadmap_implement-TBC-action-plan‑20162020.pdf, access 15 february 2017.
15.    World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2014. Geneva: World Health Organization, 2014; http: www.who.int/tb/publications/global report/en/ access 5 March 2017.

Інше:  
Петренко Василь Іванович, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології  
01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13
E-mail: ft@nmu.kiev.ua

Стаття надійшла до редакції 9 серпня 2017 р.

 

Состояние иммунитета во время комплексного лечения больных туберкулезом (неуточненной локализации, рифампицинрезистентным легких, химиорезистентным милиарным и мультирезистентным нервной системы) в сочетании с ВИЧ-инфекцией

В. И. Петренко1, А. В. Панасюк1—4, А. В. Радыш1, О. Б. Голуб4, Я. В. Лопатина4, Л. С. Ничипоренко3

1 Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев
2 ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»
3 ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского НАМН Украины», Киев
4 КУ КОС «Киевский областной центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД»

Цель работы — ​проанализировать состояние иммунитета во время антимикобактериальной терапии (АМБТ) на фоне антиретровирусной терапии (АРТ) у ВИЧ-положительных больных с впервые диагностированным туберкулезом (ТБ) неуточненной локализации (ВДТБ НУЛ), рифампи­цин­резистентным ТБ (РифТБ) легких, химиорезистентным ТБ (ХРТБ) милиарным и мультирезис­тентным ТБ (МРТБ) нервной системы.
Материалы и методы. В клиническом исследовании приняли участие 80 взрослых больных с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, которые обследовались и лечились в соответствии с национальными действующими стандартами. Больных распределили на четыре группы по 20 человек в зависимости от типа и клинической формы ТБ и химиорезистентности микобактерий ТБ: І — ​больные с ВДТБ НУЛ; ІІ —  РифТБ легких; ІІІ — ХРТБ милиарный и ІV — МРТБ нервной системы.
Результаты и обсуждение. В каждой группе были преимущественно мужчины (≥ 60 %) и лица в возрасте 30—39 лет (≥ 55 %), а также пациенты с глубоким (от 2 до 99 СД4 клеток/мм3) и выраженным (от 100 до 199 СД4 клеток/мм3) иммунодефицитом (≥ 75 % случаев).
У всех больных существенно повышается уровень СД4 клеток/мм3 во время АМБТ на конец ее интенсивной (ИФ) и продолжительной фазы (ПФ) на фоне АРТ в диапазоне соответственно от (118,5 ± 6,8), (93,6 ± 8,0), (80,0 ± 8,5) и (60,8 ± 9,8) СД4 клеток/мм3 перед АМБТ до (285,8 ± 5,1), (191,0 ± 6,8), (155,4 ± 6,1) и (184,0 ± 7,3) СД4 клеток/мм3, р < 0,05 (ИФ) и до (336,8 ± 5,4), (301,0 ± 5,0), (335,8 ± 5,6) и (281,0 ± 5,2) СД4 клеток/мм3, р < 0,05 (ИФ-ПФ).
Выводы. Доказано значительное повышение уровня СД4 клеток у ВИЧ-положительных больных туберкулезом (неуточненной локализации, рифампицинрезистентный легких, химиорезистентным милиарным и мультирезистентным нервной системы) при АМБТ на конец ее интенсивной и продол­жительной фаз на фоне АРТ.

Ключевые слова: туберкулез, уточненная, неуточненная локализация, химиорезистентность, комплексное лечение, состояние иммунитета, сочетание c ВИЧ.

Список литературы:

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

4. Оригінальні дослідження

 

Результати лікування мультирезистентного туберкульозу в Київській області

О. Айбана1, М. Бачмага2, В. Красюк3, Н. Рибак4, В. Шурипа6, А. Мамотенко3, М. Долинська3, Т. Фланіган4, В. Петренко3, М. Мюррей5

1 Центр науки про здоров’я Університету Техаса, Медична школа Мак-Говерна, Хьюстон, США
2 Школа громадського здоров’я Університету Браун, Провіденс, США
3 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
4 Медична школа Уоррена Алперта в Університеті Браун, Провіденс, США
5 Медична школа Гарварда, Бостон, США
6 Київський обласний протитуберкульозний диспансер

Україна входить до десятка країн з найвищим у світі тягарем мультирезистентного туберкульозу (МРТБ). Успішність лікування в Україні залишається нижчою за світові показники, про які звітує Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі бракує даних щодо факторів, за якими можна передбачати погані результати лікування МРТБ в Україні.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів лікування пацієнтів з МРТБ, які розпочали його в Київській області від 1 січня 2012 до 31 березня 2015. Для виявлення факторів, вплив яких на початку лікування асоціюється із поганими результатами лікування МРТБ, застосовували логістичну регресію.
Результати та обговорення. У когорті дослідження з 360 хворих ефективність лікування становила всього 18,1 % (65 осіб), 131 (36,4 %) померли, лікування перервали 115 (31,9 %), невдале лікування констатовано у 37(10,3 %) пацієнтів. За допомогою мультиваріатного аналізу визначено, що найпотужнішим предиктором поганого результату лікування була наявність ВІЛ-інфекції без антиретровірусної терапії (АРТ) (узгоджене відношення шансів (уВШ) 10,07; 95 %ДІ 1,20—84,45; р = 0,03), а також туберкульозу із розширеною медикаментозною стійкістю (уВШ 9,19; 95 % ДІ 1,17—72,06; p = 0,03). У ВІЛ-позитивних хворих, які отримувала АРТ, ризик поганого результату лікування не був підвищеним (уВШ 1,43; 95 % ДІ 0,58—3,54; p = 0,44). Також не вплинуло на ризик проведення на початку лікування тестування за методом GeneXpert (уВШ 1,31; 95 % ДІ 0,63—2,73). Дійшли висновку, що раннє призначення АРТ хворим з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ у чіткій відповідності до національної нормативної бази і використання результатів тестів на медикаментозну чутливість для складання режиму лікування може суттєво вплинути на результати лікування МРТБ в Україні.
Висновки. У когорті першого кварталу 2015 року ефективність лікування МРТБ в Київській області становить 49,6 % і коливається у різний районах області від 100 до 25 %.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, фактори ризику, результати лікування.

Список літератури:  
1.    World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.— Accessed 20 Oct 2016.
2.    World Health Organization. Tuberculosis country profiles. http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/.— Accessed 20 Oct 2016.
3.    Farley J.E., Ram M., Pan W. et al. Outcomes of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) among a cohort of South African patients with high HIV prevalence // PLoS One.— 2011.— Vol. 6 (7).— P. e20436.
4.    Brust J.C., Gandhi N.R., Carrara H. et al. High treatment failure and default rates for patients with multidrug-resistant tuberculosis in KwaZulu-Natal, South Africa, 2000—2003 // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2010.— Vol. 14 (4).— P. 413—419.
5.    Kliiman K., Altraja A. Predictors of poor treatment outcome in multi- and extensively drug-resistant pulmonary TB // Eur. Respir. J.— 2009.— Vol. 33 (5).— P. 1085—1094.
6.    Kurbatova E.V., Taylor A., Gammino V.M. et al. Predictors of poor outcomes among patients treated for multidrug-resistant tuberculosis at DOTS-plus projects // Tuberculosis (Edinb.).— 2012.— Vol. 92 (5).— P. 397—403.
7.    Johnston J.C., Shahidi N.C., Sadatsafavi M., Fitzgerald J.M. Treatment outcomes of multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // PLoS One. 2009.— Vol. 4 (9).— P. e6914.
8.    Shin S.S., Pasechnikov A.D., Gelmanova I.Y. et al. Treatment outcomes in an integrated civilian and prison MDR-TB treatment program in Russia // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2006.— Vol. 10 (4).— P. 402—408.
9.    Franke M.F., Appleton S.C., Bayona J. et al. Risk factors and mortality associated with default from multidrug-resistant tuberculosis treatment // Clin. Infect. Dis.—  2008.— Vol. 46 (12).— P. 1844—1851.
10.    Miller A.C., Gelmanova I.Y., Keshavjee S. et al. Alcohol use and the management of multidrug-resistant tuberculosis in Tomsk, Russian Federation // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 16 (7).— P. 891—896.
11.    Satti H., McLaughlin M.M., Hedt-Gauthier B. et al. Outcomes of multidrug-resistant tuberculosis treatment with early initiation of antiretroviral therapy for HIV co-infected patients in Lesotho // PLoS One.— 2012.— Vol. 7 (10).— P. e46943.
12.    Palacios E., Franke M., Muñoz M. et al. HIV-positive patients treated for multidrug-resistant tuberculosis: clinical outcomes in the HAART era // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 1 (3).— P. 348—354.
13.    Orenstein E.W., Basu S., Shah N.S. et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: systematic review and meta-analysis // Lancet Infect. Dis.— 2009.— Vol. 9 (3).— P. 153—161.
14.    Ministry of Health of Ukraine, Unified Clinical Protocol for Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary (Highly Specialized) Medical Care for Adults with Tuberculosis. 04 September 2014. http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20140904_0620_dod.pdf.— Accessed 23 Nov 2014.
15.    World Health Organization. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130918/1/9789241548809_eng.pdf?ua=1&ua=1.—  Accessed 15 Nov 2015.
16.    Khaliaukin A., Kumar A.M., Skrahina A. et al. Poor treatment outcomes among multidrug-resistant tuberculosis patients in Gomel Region, Republic of Belarus // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 24—28.
17.    Dolgusev O., Obevzenco N., Padalco O. et al. Pattern of primary tuberculosis drug resistance and associated treatment outcomes in Transnistria, Moldova // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 64—66.
18.    Kuksa L., Riekstina V., Leimane V. et al. Multi- and extensively drug-resistant tuberculosis in Latvia: trends, characteristics and treatment outcomes //  Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 47—53.
19.    Keshavjee S., Gelmanova I.Y., Farmer P.E. et al. Treatment of extensively drug-resistant tuberculosis in Tomsk, Russia: a retrospective cohort study // Lancet.— 2008.— Vol. 372 (9647).— P. 1403—1409.
20.    Lytvynenko N., Cherenko S., Feschenko Y. et al. Management of multi- and extensively drug-resistant tuberculosis in Ukraine: how well are we doing? // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 67—72.
21.    Gandhi N.R., Andrews J.R., Brust J.C. et al. Risk factors for mortality among MDR- and XDR-TB patients in a high HIV prevalence setting // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 16 (1).— P. 90—97.
22.    Daniels J.F., Khogali M., Mohr E. et al. Time to ART initiation among patients treated for rifampicin-resistant tuberculosis in Khayelitsha, South Africa: impact on mortality and treatment success // PLoS One.— 2015.— Vol. 10 (11).— P. e0142873.
23.    Velásquez G.E., Becerra M.C., Gelmanova I.Y. et al. Improving outcomes for multidrug-resistant tuberculosis: aggressive regimens prevent treatment failure and death // Clin. Infect. Dis.— 2014.— Vol. 59 (1).— P. 9—15.
24.    Mitnick C.D., Franke M.F., Rich M.L. et al. Aggressive regimens for multidrug-resistant tuberculosis decrease all-cause mortality // PLoS One.—  2013.— Vol. 8.— P. e58664.
25.    Franke M.F., Appleton S.C., Mitnick C.D. et al. Aggressive regimens for multidrug-resistant tuberculosis reduce recurrence // Clin. Infect. Dis.— 2013.— Vol. 56 (6).— P. 770—776.
26.    Padayatchi N., Naidu N., Yende-Zuma N. et al. Implementation and operational research: clinical impact of the Xpert MTB/RIF assay in patients With multidrug-resistant tuberculosis // J. Acquir Immune Defic. Syndr.—  2016.— Vol. 73 (1).— P. e1—7.
27.    Ciobanu A., Domente L., Soltan V. et al. Do incentives improve tuberculosis treatment outcomes in the Republic of Moldova? // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 59—63.
28.    Gelmanova I.Y., Taran D.V., Mishustin S.P. et al. ‘Sputnik’:  programmatic approach to improve tuberculosis treatment adherence and outcome among defaulters // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2011.— Vol. 15 (10).— P. 1373—1379.
29.    Toczek A., Cox H., du Cros P. et al. Strategies for reducing treatment default in drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.—  2013.— Vol. 17 (3).— P. 299—307.

Інше:  
Петренко Василь Іванович, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології  
01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13
E-mail: vi.petrenko@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 31 серпня 2017 р.

 

Результаты лечения мультирезистентного туберкулеза в Киевской области

О. Айбана1, М. Бачмага2, В. Красюк3, Н. Рибак4, В. Шурипа6, А. Мамотенко3,  М. Долинская3, Т. Фланиган4, В. Петренко3, М. Мюррей5

1 Центр науки о здоровье Университета Техаса, Медицинская школа Мак-Говерна, Хьюстон, США
2 Школа общественного здоровья Университета Браун, Провиденс, США
3 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
4 Медицинская школа Уоррена Алперта в Университете Браун, Провиденс, США
5 Медицинская школа Гарварда, Бостон, США
6 Киевский областной противотуберкулезный диспансер

Украина входит в десятку стран с самым высоким бременем мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) в мире. Успешность лечения в Украине остается ниже мировых показателей, о которых отчитывается Всемирная организация здравоохранения. Сейчас не хватает данных о факторах, по которым можно предусматривать плохие результаты лечения МРТБ в Украине.
Материалы и методы. Проведенный ретроспективный анализ результатов лечения пациентов с МРТБ, которые начали лечение в Киевской области с 1 января 2012 до 31 марта 2015. Для выявления факторов, влияние которых в начале лечения ассоциируется с плохими результатами лечения МРТБ, применяли логистическую регрессию.
Результаты и обсуждение. В когорте исследования по 360 больных эффективность лечения составила всего 18,1 % (65 человек), 131 (36,4 %) умерли, лечение прервали 115 (31,9 %), неудача лечения констатирована у 37 (10,3 %) пациентов . Проведенный мультивариатний анализ определил, что самым мощным предиктором плохого результата лечения было наличие ВИЧ-инфекции без антиретровирусной терапии (АРТ) (согласованное отношение шансов (УВШ) 10,07; 95 % ДИ 1,20—84,45; р = 0,03) , а также наличие туберкулеза с расширенной медикаментозной стойкостью (УВШ 9,19; 95 % ДИ 1,17—72,06; p = 0,03). У ВИЧ-¬положительных больных, получала АРТ риск плохого результата лечение не было повышенным (УВШ 1,43; 95 % ДИ 0,58—3,54; p = 0,44). Также не повлияло на риск проведения в начале лечения тестирование по методу Gene Xpert (УВШ 1,31; 95 % ДИ 0,63—2,73). Исследование пришло к выводу, что раннее назначение АРТ больным ко-инфекцию ТБ/ВИЧ в строгом соответствии с национальной нормативной базы и применения результатов тестов на лекарственную чувствительность для составления режима лечения может существенно повлиять на результаты лечения МРТБ в Украине.
Выводы. В когорте первого квартала 2015 эффективность лечения МРТБ в Киевской области составляет 49,6% и колеблется в разное районах области от 100 % до 25 %.

Ключевые слова: мультирезистентным туберкулезом, факторы риска, результаты лечения.

Список литературы:  
1.    World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.— Accessed 20 Oct 2016.
2.    World Health Organization. Tuberculosis country profiles. http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/.— Accessed 20 Oct 2016.
3.    Farley J.E., Ram M., Pan W. et al. Outcomes of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) among a cohort of South African patients with high HIV prevalence // PLoS One.— 2011.— Vol. 6 (7).— P. e20436.
4.    Brust J.C., Gandhi N.R., Carrara H. et al. High treatment failure and default rates for patients with multidrug-resistant tuberculosis in KwaZulu-Natal, South Africa, 2000—2003 // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2010.— Vol. 14 (4).— P. 413—419.
5.    Kliiman K., Altraja A. Predictors of poor treatment outcome in multi- and extensively drug-resistant pulmonary TB // Eur. Respir. J.— 2009.— Vol. 33 (5).— P. 1085—1094.
6.    Kurbatova E.V., Taylor A., Gammino V.M. et al. Predictors of poor outcomes among patients treated for multidrug-resistant tuberculosis at DOTS-plus projects // Tuberculosis (Edinb.).— 2012.— Vol. 92 (5).— P. 397—403.
7.    Johnston J.C., Shahidi N.C., Sadatsafavi M., Fitzgerald J.M. Treatment outcomes of multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // PLoS One. 2009.— Vol. 4 (9).— P. e6914.
8.    Shin S.S., Pasechnikov A.D., Gelmanova I.Y. et al. Treatment outcomes in an integrated civilian and prison MDR-TB treatment program in Russia // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2006.— Vol. 10 (4).— P. 402—408.
9.    Franke M.F., Appleton S.C., Bayona J. et al. Risk factors and mortality associated with default from multidrug-resistant tuberculosis treatment // Clin. Infect. Dis.—  2008.— Vol. 46 (12).— P. 1844—1851.
10.    Miller A.C., Gelmanova I.Y., Keshavjee S. et al. Alcohol use and the management of multidrug-resistant tuberculosis in Tomsk, Russian Federation // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 16 (7).— P. 891—896.
11.    Satti H., McLaughlin M.M., Hedt-Gauthier B. et al. Outcomes of multidrug-resistant tuberculosis treatment with early initiation of antiretroviral therapy for HIV co-infected patients in Lesotho // PLoS One.— 2012.— Vol. 7 (10).— P. e46943.
12.    Palacios E., Franke M., Muñoz M. et al. HIV-positive patients treated for multidrug-resistant tuberculosis: clinical outcomes in the HAART era // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 1 (3).— P. 348—354.
13.    Orenstein E.W., Basu S., Shah N.S. et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: systematic review and meta-analysis // Lancet Infect. Dis.— 2009.— Vol. 9 (3).— P. 153—161.
14.    Ministry of Health of Ukraine, Unified Clinical Protocol for Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary (Highly Specialized) Medical Care for Adults with Tuberculosis. 04 September 2014. http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20140904_0620_dod.pdf.— Accessed 23 Nov 2014.
15.    World Health Organization. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130918/1/9789241548809_eng.pdf?ua=1&ua=1.—  Accessed 15 Nov 2015.
16.    Khaliaukin A., Kumar A.M., Skrahina A. et al. Poor treatment outcomes among multidrug-resistant tuberculosis patients in Gomel Region, Republic of Belarus // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 24—28.
17.    Dolgusev O., Obevzenco N., Padalco O. et al. Pattern of primary tuberculosis drug resistance and associated treatment outcomes in Transnistria, Moldova // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 64—66.
18.    Kuksa L., Riekstina V., Leimane V. et al. Multi- and extensively drug-resistant tuberculosis in Latvia: trends, characteristics and treatment outcomes //  Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 47—53.
19.    Keshavjee S., Gelmanova I.Y., Farmer P.E. et al. Treatment of extensively drug-resistant tuberculosis in Tomsk, Russia: a retrospective cohort study // Lancet.— 2008.— Vol. 372 (9647).— P. 1403—1409.
20.    Lytvynenko N., Cherenko S., Feschenko Y. et al. Management of multi- and extensively drug-resistant tuberculosis in Ukraine: how well are we doing? // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 67—72.
21.    Gandhi N.R., Andrews J.R., Brust J.C. et al. Risk factors for mortality among MDR- and XDR-TB patients in a high HIV prevalence setting // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2012.— Vol. 16 (1).— P. 90—97.
22.    Daniels J.F., Khogali M., Mohr E. et al. Time to ART initiation among patients treated for rifampicin-resistant tuberculosis in Khayelitsha, South Africa: impact on mortality and treatment success // PLoS One.— 2015.— Vol. 10 (11).— P. e0142873.
23.    Velásquez G.E., Becerra M.C., Gelmanova I.Y. et al. Improving outcomes for multidrug-resistant tuberculosis: aggressive regimens prevent treatment failure and death // Clin. Infect. Dis.— 2014.— Vol. 59 (1).— P. 9—15.
24.    Mitnick C.D., Franke M.F., Rich M.L. et al. Aggressive regimens for multidrug-resistant tuberculosis decrease all-cause mortality // PLoS One.—  2013.— Vol. 8.— P. e58664.
25.    Franke M.F., Appleton S.C., Mitnick C.D. et al. Aggressive regimens for multidrug-resistant tuberculosis reduce recurrence // Clin. Infect. Dis.— 2013.— Vol. 56 (6).— P. 770—776.
26.    Padayatchi N., Naidu N., Yende-Zuma N. et al. Implementation and operational research: clinical impact of the Xpert MTB/RIF assay in patients With multidrug-resistant tuberculosis // J. Acquir Immune Defic. Syndr.—  2016.— Vol. 73 (1).— P. e1—7.
27.    Ciobanu A., Domente L., Soltan V. et al. Do incentives improve tuberculosis treatment outcomes in the Republic of Moldova? // Public Health Action.— 2014.— Vol. 4, suppl. 2.— P. 59—63.
28.    Gelmanova I.Y., Taran D.V., Mishustin S.P. et al. ‘Sputnik’:  programmatic approach to improve tuberculosis treatment adherence and outcome among defaulters // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2011.— Vol. 15 (10).— P. 1373—1379.
29.    Toczek A., Cox H., du Cros P. et al. Strategies for reducing treatment default in drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.—  2013.— Vol. 17 (3).— P. 299—307.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Англійська

5. Оригінальні дослідження

 

Шляхи оптимізації променевої терапії хворих на рак легень

О. Ю. Столярова

Національний інститут раку, Київ

Мета роботи — ​оцінити ефективність променевої терапії (ПТ) при різних варіантах перебігу раку легень (РЛ), виявити чинники ризику негативних результатів лікування, визначити його ускладнення, розробити шляхи оптимізації радіотерапії у таких хворих та виділити прогностичні критерії.
Матеріали та методи. Під наглядом перебував 1071 хворий на РЛ віком від 24 до 86 років (у середньому 59 років), серед яких було 82,8 % чоловіків і 17,2 % жінок. Жодного хворого з приводу РЛ раніше не було прооперовано, 73,1 % з них отримували комбіновану радіохіміотерапію. Ураження верхніх часток легень встановлено в 27,0 % випадків, нижніх — ​в 15,3 %, верхньонижньої локалізації зліва — ​в 18,7 %, середньоверхньої — ​в 25,0 %, середньонижньої — ​в 1,4 %, середньої частки — ​в 3,7 %. У 78,7 % обстежених була центральна форма РЛ, у 21,3 % — ​периферична. Дрібноклітинний гістологічний варіант захворювання виявлено в 17,6 % випадків, а недрібноклітинний — ​в 82,5 %, IA стадію захворювання встановлено у 0,3 % пацієнтів, IB — ​у 0,6 %, IIA — ​у 1,1 %, IIB — ​у 3,3 %, IIIA — ​у 35,1 %, IIIB — ​у 23,7 %, IV — ​у 36,0 %.
Результати та обговорення. Співвідношення кількості одного, двох і трьох сеансів ПТ при РЛ становило 68 : 56 : 1, причому найвищу потужність променевого лікування було застосовано безпосередньо на пухлинний процес у легенях, менше — ​на віддалені метастази в органах, ще менше — ​на лімфатичні вузли з метастазами. До чинників ризику неефективного використання ПТ при РЛ належали параканкрозний ексудативний плеврит, проростання пухлини в трахею, стравохід й грудну стінку, кількість метастазів у віддалених органах, розвиток метастазування в головному мозку, надниркових й підшлунковій залозах та лопатках. Інтегральний характер ускладнень лікування спостерігався у 23 % хворих на РЛ, був пов’язаний із проведенням комбінованої радикальної радіохіміотерапії на первинну пухлину і паліативної ПТ на віддалені метастази, визначався потужністю опромінення (розвиток мієлодепресії, променевого езофагіту, тубулоінтерстиціального нефриту).
Висновки. Оптимальною при раку легень була радикальна променева терапія на первинну пухлину з високими дозами паралельно використовуваних подофілотоксинів, антиметаболітів і антрацик­лінових антибіотиків.

Ключові слова: легені, рак, променева терапія, оптимізація.

Список літератури:  
1.    Ceniceros L. L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol. — 2015. — ​Vol. 55, N 8. — ​P. 213—219.
2.    Chen X., Kong X., Zhang Z. et al. Alpha‑2-macroglobulin as a radioprotective agent: a review // Chin. J. Cancer Res. — 2014. — ​Vol. 26, N 5. — ​P. 611—621.
3.    Datta N. R. Radiotherapy infrastructure and human resources in Europe — ​present status and its implications for 2020 / N. P. Datta, M. Samiei, S. Bodis // Eur. J. Cancer. — 2014. — ​Vol. 50, N 15. — ​P. 2735—2743.
4.    Fan X., Jia C., Yang J. et al. A microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cells // Biosens. Bioelectron. — 2015. — ​Vol. 71, N 15. — ​P. 380—386.
5.    Farr K.P., Mоller D. S., Khalil A. A. et al. Loss of lung function after chemo-radiotherapy for NSCLC measured by perfusion SPECT/CT: Correlation with radiation dose and clinical mor­bidity // Acta Oncol. — 2015. — ​Vol. 23, N 7. — ​P. 1—5.
6.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radzi­szews­ka A. U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol. — 2015. — ​Vol. 83, N 2. — ​P. 109—119.
7.    Khalil A.A., Hoffmann L., Moeller D. S. et al. New dose cons­traint reduces radiation-induced fatal pneumonitis in lo­­cally advanced non-small cell lung cancer patients treated with intensity-modulated radiotherapy // Acta Oncol. — 2015. — ​Vol. 22, N 7. — ​P. 1—7.
8.    Kong F.M., Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity // Semin. Radiat. Oncol. — 2015. — ​Vol. 25, N 2. — ​P. 100—109.
9.    Larson S.M., Carrasquillo J. A., Cheung N. K., Press O. W. Radio­immunotherapy of human tumours // Nat. Rev. Cancer. — 2015. — ​Vol. 15, N 6. — ​P. 347—360.
10.    Lian C., Li H., Denoeux T. et al. MO-AB-BRA‑10: Cancer therapy outcome prediction based on dempster-shafer theory and pet imaging // Med. Phys. — 2015. — ​Vol. 42, N 6. — ​E. 3549.
11.    Neal J.W., Gainor J. F., Shaw A. T. Developing biomar­ker-specific аnd points in lung cancer clinical trials // Nat. Rev. Clin. Oncol. — 2015. — ​Vol. 12, N 3. — ​P. 135—146.
12.    Oh J.H., Craft J. M., Townsend R. et al. A bioinformatics approach for biomarker identification in radiation-induced lung inflammation from limited proteomics data // J. Proteome Res. — 2011. — ​Vol. 10, N 3. — ​P. 1406—1415.
13.    Pabinger I., Thaler J., Ay C. Biomarkers for prediction of venous thromboembolism in cancer // Blood. — 2013. — ​Vol. 122, N 12. — ​P. 2011—2018.
14.    Page B.R., Hudson A. D., Brown D. W. et al. Cobalt, linac, or other: what is the best solution for radiation therapy in de­­veloping countries? // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 2014. — ​Vol. 89, N 3. — ​P. 476—480.
15.    Pollock S., O’Brien R., Makhija K. et al. Audiovisual biofeed­back breathing guidance for lung cancer patients receiving radiotherapy: a multi-institutional phase II randomised clinical trial // BMC Cancer. — 2015. — ​Vol. 18, N 15. — ​P. 526—536.
16.    Ricardi U., Badellino S., Filippi A. R. Stereotactic radiotherapy for early stage non-small cell lung cancer // Radiat. Oncol. J. — 2015. — ​Vol. 33, N 2. — ​P. 57—65.
17.    Safi S., Rauch G., Op den Winkel J. et al. Sublobar resection, radiofrequency ablation or radiotherapy in stage i non-small cell lung cancer // Respiration. — 2015. — ​Vol. 89, N 6. — ​P. 550—557.
18.    Shen B., Zhao K., Ma S. et al. Topotecan-loaded mesoporous silica nanoparticles for reversing multi-drug resistance by sy­­nergetic chemoradiotherapy // Chem. Asian J. — 2015. — ​Vol. 10, N 2. — ​P. 344—348.
19.    Wallerek S., Sоrensen J. B. Biomarkers for efficacy of adjuvant chemotherapy following complete resection in NSCLC stages I—IIIA // Eur. Respir. Rev. — 2015. — ​Vol. 24, N 136. — ​P. 340—355.
20.    Xie D., Marks R., Zhang M. et al. Nomograms predict overall survival for patients with small-cell lung cancer incorporating pretreatment peripheral blood markers // J. Thorac. Oncol. — 2015. — ​Vol. 10, N 8. — ​P. 1213—1220.
21.    Zhang H., Xia H., Zhang L. et al. Clinical significance of preoperative neutrophil-lymphocyte vs platelet-lymphocyte ra­­tio in primary operable patients with non-small cell lung cancer // Am. J. Surg. — 2015. — ​Vol. 11, N 1. — ​P. 150—160.

Інше:
Столярова Оксана Юріївна, к. мед. н., наук. співр. відділу радіаційної медицини  
03022, м. Київ, вул. Михайла Ломоносова, 33/43
E-mail: oncologdopc@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 9 серпня 2017 р.

 

Пути оптимизации лучевой терапии больных раком легких

О.Ю. Столярова

Национальный институт рака, Киев

Цель работы — ​оценить эффективность лучевой терапии (ЛТ) при разных вариантах течения рака легких (РЛ), выявить факторы риска отрицательных результатов лечения, определить его осложнения, разработать пути оптимизации радиотерапии у таких больных и выделить прогностические критерии.
Материалы и методы. Под наблюдением находился 1071 больной РЛ в возрасте от 24 до 86 лет (в среднем 59 лет), среди которых было 82,8 % мужчин и 17,2 % женщин. Никто из больных по поводу РЛ ранее не был прооперирован, 73,1 % из них получали комбинированную радиохимиотерапию. По­­ражение верхних долей легких установлено в 27,0 % случаев, нижних — ​в 15,3 %, верхненижней локализации слева — ​в 18,7 %, средневерхней — ​в 25,0 %, средненижней — ​в 1,4 %, средней доли — ​в 3,7 %. У 78,7 % обследованных отмечена центральная форма РЛ, у 21,3 % — ​периферическая. Мелкоклеточный гистологический вариант заболевания обнаружен в 17,6 % случаев, а немелкоклеточный — ​в 82,5 %, IA стадия заболевания установлена у 0,3 % пациентов, IB — ​у 0,6 %, IIA — ​у 1,1 %, IIB — ​у 3,3 %, IIIA — ​у 35,1 %, IIIB — ​у 23,7 %, IV — ​у 36,0 %.
Результаты и обсуждение. Соотношение количества одного, двух и трех сеансов ЛТ при РЛ составило 68 : 56 : 1, причем самая высокая мощность лучевого лечения была проведена непосредственно на опухолевый процесс в легких, меньше — ​на отдаленные метастазы в органах, еще меньше — ​на лимфатические узлы с метастазами. К факторам риска неэффективного использования ЛТ при РЛ относились наличие параканкрозного экссудативного плеврита, прорастание опухоли в трахею, пищевод и грудную стенку, количество метастазов в отдаленных органах, развитие метастазирования в головном мозге, надпочечниках, поджелудочной железе и лопатках. Интегральный характер осложнений лечения отмечался у 23 % больных РЛ, был связан с проведением комбинированной радикальной радиохимиотерапии на первичную опухоль и палиативной ЛТ на отдаленные метастазы, определялся мощностью облучения (развитие миелодепрессии, лучевого эзофагита, тубулоинтерстициального нефрита).
Выводы. Оптимальной при раке легких являлась радикальная лучевая терапия на первичную опухоль с высокими дозами параллельно используемых подофиллотоксинов, антиметаболитов и антра­циклиновых антибиотиков.

Ключевые слова: Легкие, рак, лучевая терапия, оптимизация.

Список литературы:  
1.    Ceniceros L. L., Aristu J., Castanon E. et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol. — 2015. — ​Vol. 55, N 8. — ​P. 213—219.
2.    Chen X., Kong X., Zhang Z. et al. Alpha‑2-macroglobulin as a radioprotective agent: a review // Chin. J. Cancer Res. — 2014. — ​Vol. 26, N 5. — ​P. 611—621.
3.    Datta N. R. Radiotherapy infrastructure and human resources in Europe — ​present status and its implications for 2020 / N. P. Datta, M. Samiei, S. Bodis // Eur. J. Cancer. — 2014. — ​Vol. 50, N 15. — ​P. 2735—2743.
4.    Fan X., Jia C., Yang J. et al. A microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cells // Biosens. Bioelectron. — 2015. — ​Vol. 71, N 15. — ​P. 380—386.
5.    Farr K.P., Mоller D. S., Khalil A. A. et al. Loss of lung function after chemo-radiotherapy for NSCLC measured by perfusion SPECT/CT: Correlation with radiation dose and clinical mor­bidity // Acta Oncol. — 2015. — ​Vol. 23, N 7. — ​P. 1—5.
6.    Grаdalska-Lampart M., Karczmarek-Borowska B., Radzi­szews­ka A. U. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002—2011 // Pneumonol. Alergol. Pol. — 2015. — ​Vol. 83, N 2. — ​P. 109—119.
7.    Khalil A.A., Hoffmann L., Moeller D. S. et al. New dose cons­traint reduces radiation-induced fatal pneumonitis in lo­­cally advanced non-small cell lung cancer patients treated with intensity-modulated radiotherapy // Acta Oncol. — 2015. — ​Vol. 22, N 7. — ​P. 1—7.
8.    Kong F.M., Wang S. Nondosimetric risk factors for radiation-induced lung toxicity // Semin. Radiat. Oncol. — 2015. — ​Vol. 25, N 2. — ​P. 100—109.
9.    Larson S.M., Carrasquillo J. A., Cheung N. K., Press O. W. Radio­immunotherapy of human tumours // Nat. Rev. Cancer. — 2015. — ​Vol. 15, N 6. — ​P. 347—360.
10.    Lian C., Li H., Denoeux T. et al. MO-AB-BRA‑10: Cancer therapy outcome prediction based on dempster-shafer theory and pet imaging // Med. Phys. — 2015. — ​Vol. 42, N 6. — ​E. 3549.
11.    Neal J.W., Gainor J. F., Shaw A. T. Developing biomar­ker-specific аnd points in lung cancer clinical trials // Nat. Rev. Clin. Oncol. — 2015. — ​Vol. 12, N 3. — ​P. 135—146.
12.    Oh J.H., Craft J. M., Townsend R. et al. A bioinformatics approach for biomarker identification in radiation-induced lung inflammation from limited proteomics data // J. Proteome Res. — 2011. — ​Vol. 10, N 3. — ​P. 1406—1415.
13.    Pabinger I., Thaler J., Ay C. Biomarkers for prediction of venous thromboembolism in cancer // Blood. — 2013. — ​Vol. 122, N 12. — ​P. 2011—2018.
14.    Page B.R., Hudson A. D., Brown D. W. et al. Cobalt, linac, or other: what is the best solution for radiation therapy in de­­veloping countries? // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 2014. — ​Vol. 89, N 3. — ​P. 476—480.
15.    Pollock S., O’Brien R., Makhija K. et al. Audiovisual biofeed­back breathing guidance for lung cancer patients receiving radiotherapy: a multi-institutional phase II randomised clinical trial // BMC Cancer. — 2015. — ​Vol. 18, N 15. — ​P. 526—536.
16.    Ricardi U., Badellino S., Filippi A. R. Stereotactic radiotherapy for early stage non-small cell lung cancer // Radiat. Oncol. J. — 2015. — ​Vol. 33, N 2. — ​P. 57—65.
17.    Safi S., Rauch G., Op den Winkel J. et al. Sublobar resection, radiofrequency ablation or radiotherapy in stage i non-small cell lung cancer // Respiration. — 2015. — ​Vol. 89, N 6. — ​P. 550—557.
18.    Shen B., Zhao K., Ma S. et al. Topotecan-loaded mesoporous silica nanoparticles for reversing multi-drug resistance by sy­­nergetic chemoradiotherapy // Chem. Asian J. — 2015. — ​Vol. 10, N 2. — ​P. 344—348.
19.    Wallerek S., Sоrensen J. B. Biomarkers for efficacy of adjuvant chemotherapy following complete resection in NSCLC stages I—IIIA // Eur. Respir. Rev. — 2015. — ​Vol. 24, N 136. — ​P. 340—355.
20.    Xie D., Marks R., Zhang M. et al. Nomograms predict overall survival for patients with small-cell lung cancer incorporating pretreatment peripheral blood markers // J. Thorac. Oncol. — 2015. — ​Vol. 10, N 8. — ​P. 1213—1220.
21.    Zhang H., Xia H., Zhang L. et al. Clinical significance of preoperative neutrophil-lymphocyte vs platelet-lymphocyte ra­­tio in primary operable patients with non-small cell lung cancer // Am. J. Surg. — 2015. — ​Vol. 11, N 1. — ​P. 150—160.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

6. Оригінальні дослідження

 

Деякі питання епідемії «сімейного» туберкульозу

І.Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, В.О. Олещенко

Сумський державний університет

Мета роботи — ​вивчити особливості розвитку «сімейного» туберкульозу на даному епідемічному етапі туберкульозу в Україні на прикладі Сумської області.
Матеріали та методи. Автори вивчили частоту «сімейного» туберкульозу у двох групах хворих: перша — ​у 2006—2010 рр., друга — ​у 2011—2015 рр. У першій групі частота «сімейного» туберкульозу сягала 64 (2,4 %) осіб, у другій — ​42 (1,3 %).
Результати та обговорення. У вперше виявлених хворих з легеневими процесами у першій групі «сімейні» форми туберкульозу склали 2,4 %, а у другій — ​1,5 %. Інфільтративний туберкульоз був джерелом «сімейного» туберкульозу у 41 (63,1 %) хворого першої групи та у 16 (38,1 %) другої, дисемінований туберкульоз у хворих першої групи був причиною «сімейного» туберкульозу у 20 (31,5 %) осіб, туберкульозний плеврит в обох групах став причиною «сімейного» туберкульозу у 7 (6,6 %) осіб, призвівши до розвитку 8 форм туберкульозу.
Висновки. У ранній період (перша група) дослідження інфільтративна форма «сімейного» туберкульозу виникла у 60,9 % хворих, а у другій групі — ​у 54,8 %; дисемінована форма «сімейного» туберкульозу у першій групі виникла у 12,5 %, у другій — ​у 19,0 %. Для встановлення тенденції у розвитку «сімейного» туберкульозу потрібно «розширити» групи дослідження.

Ключові слова: «Сімейний» туберкульоз, джерела «сімейного» туберкульозу.

Список літератури:  
1.    Бялик И. Б. Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструк­тив­ным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течение дня приеме противотуберкулезных препаратов // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014.— № 3(18). — С. 11—15.
2.    Дужий І. Д. Хірургія туберкульозу легень та плеври. — ​К: Здоров’я. —Суми ВАТ «СОД», Видавництво «Козацький вал». — 2003. — 360 с.
3.    Литвиненко Н.А., Фещенко Ю. І., Погребна М. В. та ін. Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 2 (25). — С. 22—29.
4.    Литвинюк О. П., Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015. — № 2 (21). — ​С. 101—105.
5.    Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 4 вересня 2014 року № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі».
6.    Петренко В.І., Панасюк О. В., Радиш Г. В. та ін. Порівняльні результати лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний легень, міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.—2017. — № 1 (28). — С. 21—26.
7.    Петренко В. І., Процюк Р. Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 2 (21). — ​С. 16—29.
8.    Пилипчук Н. С., Подлесных Г. А., Пилипчук В. Н. Ошибки в диагностике заболеваний легких. — ​К.: Здоров’я, 1993. — 247 с.
9.    Супрун У. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017—2021 роки / Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фек­ція—2017.—№ 1.—С. 5—11.
10.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Турченко Л. В., Лірник С. В. Туберкульоз: організація діагностики, лікування, профілактики та контролю за смертністю. — ​К.: Здоров’я, 2010.— 448 с.
11.    Хоменко А.Г., Чуканов В. И., Мишин В. Ю. Выявление, диагностика и химиотерапия туберкулёза органов дыхания в современных эпидемиологических условиях // Методи­ческое пособие для врачей. — ​Москва, 2000.—36.

Інше:  
Дужий Ігор Дмитрович, академік АН ВШ України, д. мед. н., проф., зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
40021, м. Суми, вул. Гамалея, 1/39
Тел. (0542) 65-65-55,
E-mail: gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Стаття надійшла до редакції 13 червня 2017 р.

 

Некоторые вопросы эпидемии «семейного» туберкулеза

И. Д. Дужий, Л. А. Бондаренко, В. А. Олещенко

Сумский государственный университет

Цель работы — изучить особенности развития «семейного» туберкулеза на данном эпидемичес­ком этапе туберкулеза в Украине на примере Сумской области.
Материалы и методы. Авторы изучили частоту «семейного» туберкулеза в двух группах больных: первая — ​в 2006—2010 гг., вторая — ​в 2011—2015 гг. В первой группе частота «семейного» туберкулеза составляла 64 (2,4 %) человек, во второй — ​42 (1,3 %).
Результаты и обсуждение. Среди впервые выявленных больных с легочными процессами в первой группе «семейные» формы туберкулеза составили 2,4 %, а во второй — ​1,5 %. Инфильтративный туберкулез был источником «семейного» туберкулеза у 41 (63,1 %) больного первой группы и у 16 (38,1 %) — ​второй, диссеминированный туберкулез у больных первой группы был причиной «семейного» туберкулеза у 20 (31,5 %) человек, туберкулез­ный плеврит в обеих группах стал причиной «семейного» туберкулеза у 7 (6,6 %) лиц, приведя к различным формам заболевания у 8 человек.
Выводы. В ранний период (первая группа) исследования инфильтративная форма «семейного» туберкулеза возникла у 60,9 % больных, а во второй группе — ​у 54,8 %; диссеминированная форма «семейного» туберкулеза в первой группе возникла у 12,5 %, во второй — ​у 19,0 %. Для установления тенденции в возникновении «семейного» туберкулеза необходимо «расширить» группы исследования.

Ключевые слова: «семейный» туберкулез, источники «семейного» туберкулеза.

Список литературы:  
1.    Бялик И. Б. Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструк­тив­ным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течение дня приеме противотуберкулезных препаратов // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014.— № 3(18). — С. 11—15.
2.    Дужий І. Д. Хірургія туберкульозу легень та плеври. — ​К: Здоров’я. —Суми ВАТ «СОД», Видавництво «Козацький вал». — 2003. — 360 с.
3.    Литвиненко Н.А., Фещенко Ю. І., Погребна М. В. та ін. Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 2 (25). — С. 22—29.
4.    Литвинюк О. П., Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015. — № 2 (21). — ​С. 101—105.
5.    Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 4 вересня 2014 року № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі».
6.    Петренко В.І., Панасюк О. В., Радиш Г. В. та ін. Порівняльні результати лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний легень, міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.—2017. — № 1 (28). — С. 21—26.
7.    Петренко В. І., Процюк Р. Г. Проблема туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 2 (21). — ​С. 16—29.
8.    Пилипчук Н. С., Подлесных Г. А., Пилипчук В. Н. Ошибки в диагностике заболеваний легких. — ​К.: Здоров’я, 1993. — 247 с.
9.    Супрун У. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017—2021 роки / Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фек­ція—2017.—№ 1.—С. 5—11.
10.    Фещенко Ю.І., Мельник В.М, Турченко Л. В., Лірник С. В. Туберкульоз: організація діагностики, лікування, профілактики та контролю за смертністю. — ​К.: Здоров’я, 2010.— 448 с.
11.    Хоменко А.Г., Чуканов В. И., Мишин В. Ю. Выявление, диагностика и химиотерапия туберкулёза органов дыхания в современных эпидемиологических условиях // Методи­ческое пособие для врачей. — ​Москва, 2000.—36.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

7. Оригінальні дослідження

 

Функціональні порушення печінки у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень

Л.А. Грищук1, О.М. Окусок2

1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
2 Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер

Мета роботи — вивчити маркери порушення функції печінки, зокрема цитолітичний і холестатичний синдроми, у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень до лікування і на момент виписування зі стаціонару.
Матеріали та методи. Обстежено 55 хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень до лікування і на час виписування зі стаціонару після  терапії протитуберкульозними препаратами. Контрольною групою слугувала група практично здорових донорів — 27 осіб. Основну групу поділено на дві підгрупи: ІА — хворі (27 осіб), у яких під час госпіталізації інтоксикаційний синд­ром був помірно виразний, та  ІБ — хворі (28 осіб), у яких на момент поступлення в стаціонар інтоксикаційний синдром був виразний.
Результати та обговорення. Встановлено, що ще до початку лікування хворих з уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень спостерігається збільшення рівня таких біохімічних маркерів, як лактатдегідрогеназа, лужна фосфатаза та гамма-глутамілтранспептидаза. Після тривалого лікування протитуберкульозними препаратами II ряду перед виписуванням зі стаціонару рівні усіх маркерів, зокрема трансамінази, загального і прямого білірубіну, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази та гамма-глутамілтранспептидази, вірогідно зростали.
Висновки. Встановлено значне порушення функції печінки у хворих із уперше виявленим мультирезистентним туберкульозом легень із виразним інтоксикаційним синдромом. У них перед початком лікування помічено вірогідне зростання показників маркерів цитолізу і холестазу. Після інтенсивної фази лікування вони збільшувалися.

Ключові слова: Мультирезистентний туберкульоз легень, функціональні порушення печінки, біохімічні маркери.

Список літератури:  
1.    «Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу» — фінальний звіт проекту GRANT-03-OR [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MHB8.pdf.
2.    Баласанянц Г.С., Суханов Д.С. Побочные действия противо­туберкулезных препаратов и методы их устранения.— СПб: Тактик-Студио, 2011.— 88 с.
3.    Вольф С.Б. Нежелательные побочные реакции на химиотерапию туберкулеза // Журн. Гродненского государственного медицинского университета.— 2016.— №3.— С. 141—146.
4.    Галан І.О., Павленко О.М., Потайчук В.І., Здорик І.Ф. Вплив антимікобактеріальної терапії на динаміку деяких показників білкового обміну та гепатобіліарної системи у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн.— 2008.— № 3.— С. 70—72.
5.    Зозуляк В.І., Зозуляк Н.В., Пилипенко І.І. Особливості порушення біохімічних показників функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз легень та їхня корекція // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 85—89.
6.    Королева М.В. Фармакоэпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика лекарственно-индуцированного поражения печени при туберкулезе // Журн. инфектол.— 2015.— № 4.— С. 44—50.
7.    Окусок О.М., Грищук Л.А. Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень // Інфекційні хвороби.— 2016.— № 4.–С. 77—81.— Doi: 10.11603/1681-2727.2016.4.7220.
8.    Перелік захворювань печінки, їх симптоми та діагностика [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://medprice.com.ua/ukr/articles/perelik-zahvoryuvan-pechinki-yih-simp­tomi-ta-diagnostika-4708.html.
9.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблеми туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16–29.
10.    Ляшенко О.О., Потейко П.І., Лебідь Л.В. та ін. Спосіб діаг­ностики можливого перебігу туберкульозу легенів // Номер патента: 96483.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://uapatents.com/7-96483-sposib-diagnostiki-mozhlivogo-perebigu tuberkulozu-legeniv.html.
11.    Разнатовська О.М. Оцiнка бiохiмiчних показникiв та ак­­тивностi запального процесу у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень // Укр. журн. клiн. та лабор. мед.— 2011.— Т. 6, № 1.— С. 181—184.
12.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1 (16).— С. 60—67.
13.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник: МОЗ України. ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України».— К.: Бланк-Прес, 2015.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.slideshare.net/Ukraine_CDC/2014-52881494.
14.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дичної допомоги дорослим. Туберкульоз [Наказ МОЗ України від 04.09.2014 р. № 620].– К., 2014.— 128 с.
15.    Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Погребна М.В. та ін. Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.—  2016.— № 2 (25).— С. 22—29.
16.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Матвєєва О.В. та ін. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 4 (19).— С. 13—20.
17.    Baghaei P., Tabarsi P., Chitsaz E. et al. Incidence, clinical and epidemiological risk factors, and outcome of drug-induced hepatitis due to antituberculous agents in new tuberculosis cases // Am. J. Ther.— 2010.— Vol. 17, N 1.— P. 17—22.
18.    Keshavjee S., Gelmanova I.Y., Shin S.S. et al. Hepatotoxicity during treatment for multidrug-resistant tuberculosis: occur­rence, management and outcome // Int. J. Tuberc. Lung Dis.– 2012 .– Vol. 16, N 5.–  P. 596—603.– Doi: 10.5588/ijtld.11.0591.
19.    Lee S.S., Lee C.M., Kim T.H. et al.  Frequency and risk factors of drug-induced liver injury during treatment of multidrug-resistant tuberculosis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2016.— Vol. 20, N 6.— P. 800—805.— Doi: 10.5588/ijtld.15.0668.
20.    Hsu H.L., Bai K.J., Chiang Y.C. et al. Hepatitis associated with prothionamide for treatment of multidrug-resistant tuberculosis // J. Formos Med. Assoc.— 2010.— Vol. 109, N 12.— P. 923—927.— Doi: 10.1016/S0929-6646(10)60141-6.

Інше:  
Грищук Леонід Андрійович, д. мед. н., проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 25
Тел. (0352) 224991. E-mail: hrischuk@ukr/net

Стаття надійшла до редакції 2 серпня 2017 р.

 

Функциональные нарушения печени у больных с впервые диагностированным мультирезистентным туберкулезом легких

Л.А. Грищук1, А.Н. Окусок2

1 ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины»
2 Тернопольский областной противотуберкулезный диспансер

Цель работы — изучить маркеры нарушения функции печени, в частности цитолитический и холестатический синдромы, у больных с впервые диагностированным мультирезистентным туберкулезом легких до лечения и при выписке со стационара.
Материалы и методы. Обследовано 55 больных с впервые диагностированным мультирезис­тентным туберкулезом легких до лечения и при выписке со стационара после терапии проти­вотуберкулезными препаратами. Контрольной группой служила группа практически здоровых доноров (27 человек). Основная группа была разделена на две подгруппы: IА — больные (27 человек), у которых при поступлении в стационар интоксикационный синдром был умеренно выражен­ный, и IБ — больные (28 человек), у которых при поступлении в стационар интоксикационный синдром был выражен.
Результаты и обсуждение. Установлено, что еще до лечения у больных с впервые диаг­ностированным мультирезистентным туберкулезом легких наблюдается увеличение уровня таких биохимических маркеров, как лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза и гамма-глутамилтранспептидаза. После длительного лечения противотуберкулезными препаратами ІІ ряда перед вы­­пиской со стационара уровни всех маркеров, в частности трансаминаз, общего и прямого билирубина, лак­татдегидрогеназы, щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы, достоверно возрастали.
Выводы. Установлено значительное нарушение функции печени у больных  с впервые выявлен­ном мультирезистентным туберкулезом легких с выраженным интоксикационным синдромом. У них перед началом лечения отмечено достоверное возрастание показателей маркеров цитолиза и холестаза. После интенсивной фазы лечения продолжалось их увеличение.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез легких, функциональные нарушения печени, биохимические маркеры.

Список литературы:  
1.    «Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу» — фінальний звіт проекту GRANT-03-OR [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MHB8.pdf.
2.    Баласанянц Г.С., Суханов Д.С. Побочные действия противо­туберкулезных препаратов и методы их устранения.— СПб: Тактик-Студио, 2011.— 88 с.
3.    Вольф С.Б. Нежелательные побочные реакции на химиотерапию туберкулеза // Журн. Гродненского государственного медицинского университета.— 2016.— №3.— С. 141—146.
4.    Галан І.О., Павленко О.М., Потайчук В.І., Здорик І.Ф. Вплив антимікобактеріальної терапії на динаміку деяких показників білкового обміну та гепатобіліарної системи у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн.— 2008.— № 3.— С. 70—72.
5.    Зозуляк В.І., Зозуляк Н.В., Пилипенко І.І. Особливості порушення біохімічних показників функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз легень та їхня корекція // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 85—89.
6.    Королева М.В. Фармакоэпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика лекарственно-индуцированного поражения печени при туберкулезе // Журн. инфектол.— 2015.— № 4.— С. 44—50.
7.    Окусок О.М., Грищук Л.А. Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень // Інфекційні хвороби.— 2016.— № 4.–С. 77—81.— Doi: 10.11603/1681-2727.2016.4.7220.
8.    Перелік захворювань печінки, їх симптоми та діагностика [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://medprice.com.ua/ukr/articles/perelik-zahvoryuvan-pechinki-yih-simp­tomi-ta-diagnostika-4708.html.
9.    Петренко В.І., Процюк Р.Г. Проблеми туберкульозу в Україні // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2015.— № 2 (21).— С. 16–29.
10.    Ляшенко О.О., Потейко П.І., Лебідь Л.В. та ін. Спосіб діаг­ностики можливого перебігу туберкульозу легенів // Номер патента: 96483.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://uapatents.com/7-96483-sposib-diagnostiki-mozhlivogo-perebigu tuberkulozu-legeniv.html.
11.    Разнатовська О.М. Оцiнка бiохiмiчних показникiв та ак­­тивностi запального процесу у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень // Укр. журн. клiн. та лабор. мед.— 2011.— Т. 6, № 1.— С. 181—184.
12.    Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Гришин М.М. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 1 (16).— С. 60—67.
13.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник: МОЗ України. ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України».— К.: Бланк-Прес, 2015.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.slideshare.net/Ukraine_CDC/2014-52881494.
14.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме­­дичної допомоги дорослим. Туберкульоз [Наказ МОЗ України від 04.09.2014 р. № 620].– К., 2014.— 128 с.
15.    Фещенко Ю.І., Литвиненко Н.А., Погребна М.В. та ін. Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.—  2016.— № 2 (25).— С. 22—29.
16.    Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Матвєєва О.В. та ін. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.— 2014.— № 4 (19).— С. 13—20.
17.    Baghaei P., Tabarsi P., Chitsaz E. et al. Incidence, clinical and epidemiological risk factors, and outcome of drug-induced hepatitis due to antituberculous agents in new tuberculosis cases // Am. J. Ther.— 2010.— Vol. 17, N 1.— P. 17—22.
18.    Keshavjee S., Gelmanova I.Y., Shin S.S. et al. Hepatotoxicity during treatment for multidrug-resistant tuberculosis: occur­rence, management and outcome // Int. J. Tuberc. Lung Dis.– 2012 .– Vol. 16, N 5.–  P. 596—603.– Doi: 10.5588/ijtld.11.0591.
19.    Lee S.S., Lee C.M., Kim T.H. et al.  Frequency and risk factors of drug-induced liver injury during treatment of multidrug-resistant tuberculosis // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2016.— Vol. 20, N 6.— P. 800—805.— Doi: 10.5588/ijtld.15.0668.
20.    Hsu H.L., Bai K.J., Chiang Y.C. et al. Hepatitis associated with prothionamide for treatment of multidrug-resistant tuberculosis // J. Formos Med. Assoc.— 2010.— Vol. 109, N 12.— P. 923—927.— Doi: 10.1016/S0929-6646(10)60141-6.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

8. Оригінальні дослідження

 

Етіологічна структура та тенденції динаміки синдрому легеневої дисемінації у хворих фтизіопульмонологічного профілю

М.С. Опанасенко, М.І. Калениченко, О.В. Терешкович, В.І. Борисова,
Р.С. Демус, О.К. Обремська

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Мета роботи — ​вивчити тенденції щодо динаміки та етіологічну структуру синдрому легеневої ди­семінації (СЛД) у хворих фтизіопульмонологічного профілю, що перебували на обстеженні та лікуванні в Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України (НІФП НАМН) від 2006 до 2015 р.
Матеріали та методи. За 10 років у НІФП НАМН проліковано 1140 хворих із СЛД, тобто (2,1 ± 0,1) % загальної кількості пацієнтів.
Результати та обговорення. В структурі етіологічних чинників, що зумовили СЛД, найчастіше спостерігався саркоїдоз легень (І група) — ​524 випадки, або (46,0 ± 1,5) %. СЛД переважно виявляли у хворих працездатного віку: у 46,6 % — ​від 40 до 59 років та у 31,0 % — ​від 19 до 39 років.
Висновки. Найстрімкіше зростання кількості хворих із СЛД помічено в 2015 р., коли абсолютні показники збільшилися на 30,9 %, що можна пояснити як загальним збільшенням хворих зі згаданою патологією, так і просвітницькою роботою, яку проводять в НІФП НАМН у вигляді конференцій, публікації монографій, методичних рекомендацій та наукових робіт.

Ключові слова: Легенева дисемінація, структура захворюваності, динаміка захворюваності.

Список літератури:  
1.    Гаврисюк В.К. и др. Идиопатический легочный фиброз: клиника, диагностика, лечение // Укр. пульмонол. журнал. — 2012. — № 3. — ​С. 55—59.
2.    Гаврисюк В.К. и др. Очерки клинической пульмонологии. — ​K.: Велес, 2016. — 336 с.
3.    Гаврисюк В. К. Редкие интерстициальные заболевания легких. — ​К.: Велес, 2012. — 148 с.
4.    Илькович М. М. Диссеминированные заболевания легких. — ​К.: ГЭОТАР — ​Медиа, 2011. — 480 р.
5.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Ільницький І. Г. Хвороби респіраторної системи. — ​Київ — ​Львів, 2008. — 495 с.
6.    Фещенко Ю.І. та ін. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: клініка, діагностика, лікування (проект національної угоди) // Укр. пульмонол. журн. — 2008. — № 3 (Додаток). — ​С. 38—46.
7.    An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — ​Vol. 192. — ​P. e3–e19.
8.    Navaratnam V. et al. The rising incidence of idiopathic pul­monary fibrosis in the UK // Thorax. — 2011. — ​Vol. 66, N 6. — ​P. 462—467.

Інше:  
Опанасенко Микола Степанович, д. мед. н., проф., зав. відділення торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики  
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
E-mail: Opanasenko@ifp.kiev.ua

Стаття надійшла до редакції 21 червня 2017 р.

 

Этиологическая структура и тенденции динамики синдрома легочной диссеминации у больных фтизиопульмонологического профиля

Н. С. Опанасенко, М. И. Калениченко, А. В. Терешкович, В. И. Борисова, Р. С. Демус, О. К. Обремская

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины», Киев

Цель работы — ​изучить тенденции к динамике и этиологическую структуру синдрома легочной диссеминации (СЛД) у больных фтизиопульмонологического профиля, которые находились на обследовании и лечении в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновс­кого НАМН Украины (НИФП НАМН) с 2006 по 2015 г.
Материалы и методы. За 10 лет в НИФП НАМН было пролечено 1140 больных с СЛД, что составило (2,1 ± 0,1) % от общего количества пациентов.
Результаты и обсуждение. В структуре этиологических факторов, которые вызвали СЛД, чаще всего встречался саркоидоз легких (І группа) — ​524 случая, или (46,0 ± 1,5) %. СЛД преимущественно встречался у больных трудоспособного возраста: в 46,6 % — ​от 40 до 59 лет и в 31,0 % — ​от 19 до 39 лет.
Выводы. Наиболее стремительный рост количества больных с СЛД было отмечено в 2015 г., когда абсолютные показатели увеличились на 30,9 %, что может объясняться как общим увеличением количества больных с данной патологией, так и просветительской работой, которая проводится в НИФП НАМН в виде конференций, публикации монографий, методических рекомендаций и научных работ.

Ключевые слова: легочная диссеминация, структура заболеваемости, динамика заболеваемости.

Список литературы:  
1.    Гаврисюк В.К. и др. Идиопатический легочный фиброз: клиника, диагностика, лечение // Укр. пульмонол. журнал. — 2012. — № 3. — ​С. 55—59.
2.    Гаврисюк В.К. и др. Очерки клинической пульмонологии. — ​K.: Велес, 2016. — 336 с.
3.    Гаврисюк В. К. Редкие интерстициальные заболевания легких. — ​К.: Велес, 2012. — 148 с.
4.    Илькович М. М. Диссеминированные заболевания легких. — ​К.: ГЭОТАР — ​Медиа, 2011. — 480 р.
5.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Ільницький І. Г. Хвороби респіраторної системи. — ​Київ — ​Львів, 2008. — 495 с.
6.    Фещенко Ю.І. та ін. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: клініка, діагностика, лікування (проект національної угоди) // Укр. пульмонол. журн. — 2008. — № 3 (Додаток). — ​С. 38—46.
7.    An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — ​Vol. 192. — ​P. e3–e19.
8.    Navaratnam V. et al. The rising incidence of idiopathic pul­monary fibrosis in the UK // Thorax. — 2011. — ​Vol. 66, N 6. — ​P. 462—467.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

9. Оригінальні дослідження

 

Порівняльний аналіз ефективності лікування монорезистентного до ізоніазиду туберкульозу в разі використання різних схем хіміотерапії

О. О. Говардовська1, О. С. Шевченко1, Т. В. Сенчева2, Т. Ф. Ковальова2

1 Харківський національний медичний університет
2 Обласний протитуберкульозний диспансер № 1, Харків

Мета роботи — порівняти результати лікування туберкульозу (ТБ) легень, монорезистентного до ізоніазиду, за короткими схемами з використанням протитуберкульозних препаратів (ПТП) І ряду та довготривалими із застосуванням ПТП ІІ ряду.
Матеріали та методи. Ретроспективно вивчено історії хвороб 91 пацієнта, зареєстрованих із діагнозом ТБ легень, яких лікували за 1-ю або 2-ю категоріями. У всіх пацієнтів був стійкий ТБ до ізоніазиду (Н) або Н і стрептоміцину (S), згідно з даними тесту медикаментозної чутливості. Хворих 1-ї групи (46 пацієнтів) лікували за стандартною короткою або індивідуальною схемою, що передбачали призначення лише ПТП І ряду. 45 пацієнтів 2-ї групи лікували за довготривалим режимом із уведенням ПТП ІІ ряду (аміноглікозиди та фторхінолони).
Результати та обговорення. Після закінчення повного курсу протитуберкульозної терапії (ПТТ) ефективне лікування, тобто результати «вилікуваний» та «завершив лікування», засвідчено у 65,9 % хворих 1-ї групи та 77,7 % 2-ї. За період ПТТ померли 1 пацієнт (2,3 %) 1-ї групи та 2 пацієнти (5,7 %) 2-ї. Відрив від лікування зафіксовано у 6,8 % хворих 1-ї групи та у 14,2 % 2-ї. Результат «невдача лікування» встановлено у 27,3 % хворих 1-ї групи та у 5,7 % 2-ї. В 1-й групі тривалість ПТТ становила (8,16 ± 2,86) міс, а у 2-й — ​(10,86 ± 3,15) міс, тобто на 2,7 міс більше. Частота побічних реакцій сягала 8,69 та 26,6 % відповідно.
Висновки. Введення ПТП ІІ ряду в схему лікування ТБ, стійкого до Н, дає змогу підвищити ефективність лікування на 11,8 % та рекомендувати довготривалі схеми з призначенням ПТП ІІ ряду в індивідуальному порядку пацієнтам зі стійкістю до Н або HS залежно від типу випадку, масивності бактеріовиділення, наявності та об’єму деструктивних змін, потреби в стаціонарному лікуванні, прихильності до лікування, ризику розвитку побічних реакцій, оскільки такий режим потребує подов­женя загального курсу терапії в середньому на 2,7 міс, а також супроводжується підвищеним ризиком побічних реакцій, смерті, відриву від лікування.

Ключові слова: туберкульоз, ізоніазид-монорезистентний ТБ, результати лікування, індивідуальний режим лікування ТБ.

Список літератури:  
1.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі».
2.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 г. «Про затверд­ження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз».
3.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим».
4.    Нізова Н.М. та ін. Туберкульоз в Україні ...: аналітико-статистичний довідник. — ​К.: Бланк-Прес, 2015. — 142 с.
5.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфек­ція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2014_1_3.
6.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
7.    Шевченко О.С., Говардовська О. О. Хіміорезистентний ту­­бер­кульоз: динаміка епідеміологічних показників у групах з новими та повторними випадками // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 4. — ​С. 98—102.
8.    Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: emergency update 2008. — ​Geneva: World Health Organization, 2008. — ​Р. 77.
9.    WHO Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. — ​Geneva: World Health Organization, 2014. — ​Р. 100.

Інше:  
Говардовська Ольга Олександрівна, аспірант кафедри фтизіатрії та пульмонології
61000, м. Харків, просп. Науки, 4
E-mail: olgasencheva98@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 21 червня 2017 р.

 

Сравнительный анализ эффективности лечения монорезистентного к изониазиду туберкулеза при использовании различных схем химиотерапии

О.А. Говардовская1, О.С. Шевченко1, Т.В. Сенчева2, Т.Ф. Ковалева2

1 Харьковский национальный медицинский университет
2 Областной противотуберкулезный диспансер № 1, Харьков

Цель работы — ​сравнить результаты лечения туберкулеза (ТБ) легких, монорезистентного к изониазиду, короткими схемами с использованием противотуберкулезных препаратов (ПТП) І ряда и длитель­ными с применением ПТП ІІ ряда.
Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезней 91 пациента, зарегистрированного с диагнозом ТБ легких и получавшего лечение по 1-й или 2-й категории. У всех пациентов был устойчивый ТБ к изониазиду (Н) или Н и стрептомицину (S), согласно результатам теста медикаментозной чувствительности. Больных 1-й группы (46 пациентов) лечили по стандартной короткой либо по индивидуальной схеме, включая только ПТП І ряда. 45 человек 2-й группы лечились по длительному режиму с включением ПТП ІІ ряда (аминогликозиды и фторхинолоны).
Результаты и обсуждение. По окончании полного курса противотуберкулезной терапии  (ПТТ) эффективное лечение, т. е. результат «излечен» и «завершил лечение», получили 65,9 % больных 1-й группы и 77,7 % 2-й. Во время ПТТ умерли 1 пациент (2,3 %) 1-й группы и 2 пациента (5,7 %) 2-й. Отрыв от лечения зафиксирован у 6,8 % больных 1 группы и у 14,2 % 2-й. Результат «неудача лечения» установлен у 27,3 % больных 1-й группы и 5,7 % 2-й. В 1-й группе длительность ПТТ составила (8,16 ± 2,86) мес, а во 2-й — ​(10,86 ± 3,15) мес, т. е. на 2,7 мес больше. Частота побочных реакций составила 8,69 и 26,6 % соответственно.
Выводы. Включение ПТП ІІ ряда в схему лечения ТБ, устойчивого к Н, позволяет повысить эффективность лечения на 11,8 % и дает возможность рекомендовать длительные схемы с включением ПТП ІІ ряда в индивидуальном порядке пациентам с устойчивостью к Н или HS в зависимости от типа случая, массивности бактериовыделения, наличия и объема деструктивных изменений, необходимости в стационарном лечении, приверженности к лечению, риску развития побочных реакций, т. к. такой режим требует удлинения общего курса в среднем на 2,7 мес, а также сопровождается повышенным риском побочных реакций, смерти, отрыва от лечения.

Ключевые слова: Туберкулез, изониазид-моноустойчивый ТБ, результаты лечения, индивидуальный режим лечения ТБ.

Список литературы:  
1.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі».
2.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 г. «Про затверд­ження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз».
3.    Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим».
4.    Нізова Н.М. та ін. Туберкульоз в Україні ...: аналітико-статистичний довідник. — ​К.: Бланк-Прес, 2015. — 142 с.
5.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфек­ція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tlkhvil_2014_1_3.
6.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Турченко Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
7.    Шевченко О.С., Говардовська О. О. Хіміорезистентний ту­­бер­кульоз: динаміка епідеміологічних показників у групах з новими та повторними випадками // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 4. — ​С. 98—102.
8.    Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: emergency update 2008. — ​Geneva: World Health Organization, 2008. — ​Р. 77.
9.    WHO Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. — ​Geneva: World Health Organization, 2014. — ​Р. 100.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Російська

10. Оригінальні дослідження

 

Механізм обміну кисню в живій природі та його порушення у хворих на мультирезистентний туберкульоз

С.І. Корнага, І.Т. П’ятночка, Н.В. Тхорик

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета роботи — ​дослідити сатурацію крові киснем у хворих з уперше діагностованим мультирезистентним інфільтративним та дисемінованим туберкульозом легень.
Матеріали та методи. Порівняльний аналіз сатурації крові киснем проводили у хворих з уперше діагностованим чутливим інфільтративним (46 хворих) і мультирезистентним (45) та відповідно у хворих на дисемінований чутливий (44) і мультирезистентний (45) туберкульоз легень. Хворі репрезентативні за віком, статтю і поширеністю специфічного процесу. Контрольну групу склали 37 здорових осіб корелятивного віку з хворими. Насичення артеріальної крові киснем визначали в лежачому положенні хворих за допомогою пульсоксимера «Ютасокси‑201». Цифровий матеріал статистично обробляли з вирахуванням показника вірогідності.
Результати та обговорення. Порівняльний аналіз клінічних даних та насичення крові киснем у хворих з уперше діагностованим чутливим і мультирезистентним інфільтративним та дисемінованим туберкульозом легень засвідчив виразні вірогідні негативні зміни при мультирезистентності. Зокрема, констатовано більшу частоту деструкцій, катаральних виявів у легенях, патологічних змін у периферичній крові та порушення функції зовнішнього дихання і вірогідне зниження насичення крові киснем. Усе це є наслідком значно тяжчого перебігу захворювання і зниженого імунологічного статусу, зумовленого агресивністю мікобактерій мультирезистентного туберкульозу.
Висновки. За останні роки спостерігаються негативні зміни в клінічному перебігу у хворих з уперше діагностованим інфільтративним та дисемінованим, передусім мультирезистентним, туберкульозом легень. У них частіше спостерігалися поширені деструктивні процеси в легенях, що зумовило виразну клінічну картину захворювання, значніші порушення функції зовнішнього дихання та вірогідне зниження сатурації крові киснем. Це вимагає застосування комплексних адекватних патогенетичних засобів, спрямованих на підвищення насичення крові киснем і як наслідок — ​підвищення ефективності лікування.

Ключові слова: Мультирезистентний, інфільтративний, дисемінований туберкульоз, сатурація крові киснем.

Список літератури:  
1.    Гаврисюк В. К. Респираторная недостаточность: механизмы развития, способы оценки, оксигенотерапия // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 4. — ​С. 56—58.
2.    Опімах С. Г. Оцінка порушень обміну кисню у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Астма та алергія. — 2013. — № 4. — ​С. 34—39.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників // Вісник наукових досліджень. — 2013. — № 1. — ​С. 12—14.
4.    Руководство ВОЗ по пульсоксиметрии. Всемирная организация здравоохранения. — 2009.— WHO Press, Женева.— 23 с.
5.    Сафронов В. А. Дыхание– это жизнь. — ​М.: Знание, 1982. — 64 с.
6.    Физическая культура, здравоохранение и образование. Ма­­териалы Х международной научно-практической конференции, посвященной памяти В. С. Пирусского / Под ред. проф. В. Г. Шилько. — ​Томск, 2016. — 376 с.
7.    Фрайт В.М., Фрайт О. В., Фрайт Ю. В. Легеневе кровопостачання, гіпертензія і туберкульоз: підручник. — ​Дрогобич: Відродження, 2001. — 291 с.
8.    Global initiative for chronic obstructive lung disease revised 2011 [Text] / GOLD executive committee, GOLD-science committee. — 2011. — 90 p.
9.    Ocenaczynnościpłuc w chorobachukładuoddechowego / Red. Janusz Kowalski, Antoni Koziorowski, Leszek Radwan, Mał­go­rzata Bartosiewicz et al. — ​Warszawa: Borgis. — 2004. — 392 s.

Інше:  
Корнага Світлана Іванівна, д. мед. н., проф. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії   
46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1  
E-mail: svitlanacor@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 1 червня 2017 р.

 

Механизм обмена кислорода в живой природе и его нарушения у больных мультирезистентным туберкулезом

С. И. Корнага, И. Т. Пятночка, Н. В. Тхорик

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины»

Цель работы — ​исследовать сатурацию крови кислородом у больных с впервые диагностирован­ным мультирезистентным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких.
Материалы и методы. Сравнительный анализ сатурации крови кислородом проводили у боль­ных с впервые диагностированным чувствительным инфильтративным (46 больных) и мульти­ре­­зистентным (45) и соответственно у больных диссеминированным чувствительным (44) и муль­тирезистентным (45) туберкулезом легких. Больные были репрезентативны по возрасту, полу и распространенности специфического процесса. Контрольную группу составили 37 здоровых лиц коррелятивного возраста с больными. Определение насыщения артериальной крови кислородом проводили в лежачем положении больных с помощью пульсоксимера «Ютасокси‑201». Цифровой материал подвергался статистической обработке с определением показателя достоверности.
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ клинических данных и насыщения крови кислородом у больных с впервые диагностированным чувствительным и мультирезистентным ин­­фильтративным и диссеминированным туберкулезом легких показал выраженные достоверные отрицательные изменения при мультирезистентности. В частности, констатировано большую частоту деструкции, катаральных явлений в легких, патологических изменений в периферической крови и нарушение функции внешнего дыхания и достоверное снижение насыщения крови кислородом. Все это является следствием значительно более тяжелого течения заболевания и сниженного иммунологического статуса, обусловленного агрессивностью микобактерий мультирезистентного туберкулеза.
Выводы. За последние годы наблюдаются негативные изменения в клиническом течении у больных с впервые диагностированным инфильтративным и диссеминированным, прежде всего мульти­резистентным, туберкулезом легких. У них чаще наблюдались распространенные деструк­тивные процессы в легких, что обусловило выраженную клиническую картину заболевания, значительные нарушения функции внешнего дыхания и достоверное снижение сатурации крови кислородом. Это требует применения комплексных адекватных патогенетических средств, на­­правленных на повы­шение насыщения крови кислородом и как следствие — ​повышения эффек­тивности лечения.

Ключевые слова: мультирезистентный, инфильтративный, диссеминированный туберкулез, сатурация крови кислородом.

Список литературы:  
1.    Гаврисюк В. К. Респираторная недостаточность: механизмы развития, способы оценки, оксигенотерапия // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 4. — ​С. 56—58.
2.    Опімах С. Г. Оцінка порушень обміну кисню у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Астма та алергія. — 2013. — № 4. — ​С. 34—39.
3.    П’ятночка І.Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В. Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників // Вісник наукових досліджень. — 2013. — № 1. — ​С. 12—14.
4.    Руководство ВОЗ по пульсоксиметрии. Всемирная организация здравоохранения. — 2009.— WHO Press, Женева.— 23 с.
5.    Сафронов В. А. Дыхание– это жизнь. — ​М.: Знание, 1982. — 64 с.
6.    Физическая культура, здравоохранение и образование. Ма­­териалы Х международной научно-практической конференции, посвященной памяти В. С. Пирусского / Под ред. проф. В. Г. Шилько. — ​Томск, 2016. — 376 с.
7.    Фрайт В.М., Фрайт О. В., Фрайт Ю. В. Легеневе кровопостачання, гіпертензія і туберкульоз: підручник. — ​Дрогобич: Відродження, 2001. — 291 с.
8.    Global initiative for chronic obstructive lung disease revised 2011 [Text] / GOLD executive committee, GOLD-science committee. — 2011. — 90 p.
9.    Ocenaczynnościpłuc w chorobachukładuoddechowego / Red. Janusz Kowalski, Antoni Koziorowski, Leszek Radwan, Mał­go­rzata Bartosiewicz et al. — ​Warszawa: Borgis. — 2004. — 392 s.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

11. Оригінальні дослідження

 

Динаміка змін у системі імунітету хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом інтенсивної фази лікування

І.Л. Платонова1, М.І. Сахелашвілі2, О.А. Ткач1, Н.Є. Лаповець1,
Г.Д. Штибель2, О.В. Омелян3, Р.М. Тупичак3, М.К. Новосад3, А.Й. Щенсний3

1 ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології і гігієни МОЗ України»
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
3 КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»

Мета роботи — ​вивчити динаміку змін у системі імунітету хворих із вперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень (МРТБ) протягом інтенсивної фази лікування.
Матеріали та методи. Досліджували зміни в системі фагоцитарного, Т-клітинного, специфічного протитуберкульозного, гуморального імунітету протягом інтенсивної фази хіміотерапії (до лікування, 3,5—4 міс, 8 міс хіміотерапії) у 28 хворих із вперше діагностованим МРТБ легень.
Результати та обговорення. Хіміотерапія в інтенсивну фазу лікування сприяла нормалізації специфічної протитуберкульозної та гуморальної ланок імунітету у 35,7 % хворих, Т-клітинного — ​у 14,2 %. Порушення в системі специфічного захисту на рівні початкових значень утримувалися у третини пацієнтів. У 28,6 % осіб на тлі Т-клітинного імунодефіциту констатували посилення проліферативної активності сенсибілізованих до туберкуліну Т-лімфоцитів, процесів антитілотворення ІgА (25,0 %), ІgМ (17,9 %), у 16,7 % — ​зростання рівнів циркулюючих імунних комплексів, у 28,5 % — ​зниження кисне­незалежного метаболізму гранулоцитарних лейкоцитів.
Висновки. Порівняльний аналіз результатів імунологічних досліджень у хворих на мультирезистентний туберкульоз під час інтенсивної фази лікування може слугувати контролем активності процесу та оцінкою ефективності лікування.

Ключові слова: Мультирезистентний туберкульоз, зміни в системі імунітету, хіміотерапія.

Список літератури:  
1.    Литвиненко Н. А. Фактори ризику щодо виникнення розширеної та прерозширеної резистентності МБТ серед пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом // Сучаснi мед. технол. — 2014. — № 2. — ​С. 36—42.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. Хіміоре­зис­тентний туберкульоз: стан проблеми в Україні //Укр. мед. час. — 2013. — № 6. — ​С. 26—28.
3.    Мордык А.В., Батищева Т. Л., Брюханова Н. С., Пузырева Л. В. Влияние иммунологических нарушений на исход впервые выявленного инфильтративного туберкулеза у социально сохранных пациентов // Инфекция и иммунитет. — 2014. — ​Т. 4, № 4. — ​С. 353—358.
4.    Петренко В. І., Долинська М. Г. Об’єднуймося, щоб покласти край туберкульозу! // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 1. — ​С. 5—6.
5.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»; уклад. Нізова Н. М., Павлова О. В., Щербінська А. М. та ін. — ​К.: «Бланк-Прес», 2015. — ​С. 116.
6.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Зайков С. В. та ін. Особливос­ті сучасної ситуації з туберкульозу в Україні //Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 1. — ​С. 5—9.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожило­ва І. О. Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2013. — № 2. — ​С. 5—14.
8.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Матусевич В. Г. та ін. Орга­нізаційні підходи до виявлення і лікування хворих на туберкульоз із резистентністю до антимікобактеріальних препаратів (методичний посібник). Організаційні підходи до ви­­явлення і лікування хворих.— [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ifp.pulm/ftp1/metoddoc/posib­nyk_2_2013.
9.    Чернушенко Е. Ф., Панасюкова А. Р. Иммунологические ме­­ханизмы прогрессирования туберкулеза // Екологічні проб­леми у фтизіатрії і пульмонології: матер. наук.-практ. конф. — ​К., 2004. — ​С. 222—225.
10.    Aleman M., Garcia A., Saab M. et al. Mycobacterium tubercu­losis — ​inducet activation accelerates apoptosis in peripheral blood neutrophils from patients with active tuberculosis // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. — 2002. — ​Vol. 27. — ​P. 583—592.
11.    Anibarro L. et al. Tretment completion in latent tuberculosis infectionat specialist tuberculosis unitsin Spain // Int. J. Tuber. Lung Dis. — 2010. — ​Vol. 14, N 6. — ​P. 701—707.
12.    Ciobanu S., Lesnic E., Todoriko L., Haidarli I., Tudos. Predictive exogenous conditions for tuberculosis treatment default // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 3 (22). — ​С. 35—38.
13.    Flynn J.L., Chan J. Immune evasion by Mycobacterium tuberculosis: living with the Enemy // Curr. Opin. Immunol. Cell Mol. Biol. — 2003. — ​Vol. 15. — ​P. 450—455.
14.    Lunnroth K. et. al. Tuberculosis control andelimination 2010—50: cure, careandsocial development // Lancet. — 2010. — N 375. — ​P. 1814—1829.
15.    Wahab F. et al. Risk factors for multi-drug resistant tuberculosis in patients at tertiary care hospital, Peshawar // J. Coll. Physicians Surg. Pak. — 2009. — ​Vol. 19 (3). — ​P. 162—164.
16.    World Health Organization. Global tuberculosis report 2015. — ​Geneva: WNO, 2015.

Інше:  
Платонова Ірина Львівна, к. біол. н., ст. наук. співр., пров. наук. співр. відділу епідеміології, клініки туберкульозу
79000, м. Львів-Сихів, вул. Зелена, 477
Тел. (0322) 36-89-46
E-mail: Platonova_IL@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 1 серпня 2017 р.

 

Динамика изменений в системе иммунитета больных мультирезистентным туберкулезом легких на протяжении интенсивной фазы лечения

И. Л. Платонова1, М. И. Сахелашвили2, Е. А. Ткач1, Н. Е. Лаповец1, Г. Д. Штыбель2, О. В. Омелян3, Р. М. Тупычак3, М. К. Новосад3, А. И. Щенсный3

1 ГУ «Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены МЗ Украины»
2 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
3 КУ ЛОС «Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр»

Цель работы — ​изучить динамику изменений в системе иммунитета больных с впервые диаг-ностированным мультирезистентным туберкулезом (МРТБ) легких на протяжении интенсивной фазы лечения.
Материалы и методы. Исследование изменений в системе фагоцитарного, Т-клеточного, специфического противотуберкулезного, гуморального иммунитета на протяжении интенсивной фазы химиотерапии (до лечения, 3,5—4 мес, 8 мес химиотерапии) проведено у 28 больных с впервые выявленным МРТБ легких.
Результаты и обсуждение. Химиотерапия интенсивной фазы лечения способствовала нормализации специфического противотуберкулезного и гуморального звеньев иммунитета у 35,7 %, Т-клеточного — у 14,2 % пациентов. Нарушения в системе специфической защиты на уровне исходных значений удерживались у трети пациентов. У 28,6 % больных на фоне Т-клеточного иммунодефицита отмечали усиление пролиферативной активности сенсибилизированных к туберкулину Т-лимфоцитов, процессов продукции IgА (у 25,0 %), IgМ (у 17,9 %), у 16,7 % — ​увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов, у 28,5 % больных — ​снижение кислороднезависимого метаболизма гранулоцитарных лейкоцитов.
Выводы. Сравнительный анализ результатов иммунологических исследований, полученных у больных с МРТБ на протяжении интенсивной фазы лечения, может выступать контролем активности процесса, оценкой эффективности лечения.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, изменения в системе иммунитета, химио­терапия.

Список литературы:  
1.    Литвиненко Н. А. Фактори ризику щодо виникнення розширеної та прерозширеної резистентності МБТ серед пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом // Сучаснi мед. технол. — 2014. — № 2. — ​С. 36—42.
2.    Мельник В. М., Новожилова І. О., Матусевич В. Г. Хіміоре­зис­тентний туберкульоз: стан проблеми в Україні //Укр. мед. час. — 2013. — № 6. — ​С. 26—28.
3.    Мордык А.В., Батищева Т. Л., Брюханова Н. С., Пузырева Л. В. Влияние иммунологических нарушений на исход впервые выявленного инфильтративного туберкулеза у социально сохранных пациентов // Инфекция и иммунитет. — 2014. — ​Т. 4, № 4. — ​С. 353—358.
4.    Петренко В. І., Долинська М. Г. Об’єднуймося, щоб покласти край туберкульозу! // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — № 1. — ​С. 5—6.
5.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник / МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України»; уклад. Нізова Н. М., Павлова О. В., Щербінська А. М. та ін. — ​К.: «Бланк-Прес», 2015. — ​С. 116.
6.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Зайков С. В. та ін. Особливос­ті сучасної ситуації з туберкульозу в Україні //Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 1. — ​С. 5—9.
7.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожило­ва І. О. Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2013. — № 2. — ​С. 5—14.
8.    Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Матусевич В. Г. та ін. Орга­нізаційні підходи до виявлення і лікування хворих на туберкульоз із резистентністю до антимікобактеріальних препаратів (методичний посібник). Організаційні підходи до ви­­явлення і лікування хворих.— [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ifp.pulm/ftp1/metoddoc/posib­nyk_2_2013.
9.    Чернушенко Е. Ф., Панасюкова А. Р. Иммунологические ме­­ханизмы прогрессирования туберкулеза // Екологічні проб­леми у фтизіатрії і пульмонології: матер. наук.-практ. конф. — ​К., 2004. — ​С. 222—225.
10.    Aleman M., Garcia A., Saab M. et al. Mycobacterium tubercu­losis — ​inducet activation accelerates apoptosis in peripheral blood neutrophils from patients with active tuberculosis // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. — 2002. — ​Vol. 27. — ​P. 583—592.
11.    Anibarro L. et al. Tretment completion in latent tuberculosis infectionat specialist tuberculosis unitsin Spain // Int. J. Tuber. Lung Dis. — 2010. — ​Vol. 14, N 6. — ​P. 701—707.
12.    Ciobanu S., Lesnic E., Todoriko L., Haidarli I., Tudos. Predictive exogenous conditions for tuberculosis treatment default // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2015. — № 3 (22). — ​С. 35—38.
13.    Flynn J.L., Chan J. Immune evasion by Mycobacterium tuberculosis: living with the Enemy // Curr. Opin. Immunol. Cell Mol. Biol. — 2003. — ​Vol. 15. — ​P. 450—455.
14.    Lunnroth K. et. al. Tuberculosis control andelimination 2010—50: cure, careandsocial development // Lancet. — 2010. — N 375. — ​P. 1814—1829.
15.    Wahab F. et al. Risk factors for multi-drug resistant tuberculosis in patients at tertiary care hospital, Peshawar // J. Coll. Physicians Surg. Pak. — 2009. — ​Vol. 19 (3). — ​P. 162—164.
16.    World Health Organization. Global tuberculosis report 2015. — ​Geneva: WNO, 2015.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

12. З досвіду роботи

 

Нормативно-правове забезпечення режиму профілактики в процесі надання стоматологічної допомоги ВІЛ-інфікованим

В.Й. Шатило1, Ю.Я. Галінський2, В.М. Косенко 

1 КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
2 Житомирський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом
Житомирської обласної ради

Мета роботи — ​вивчення стану профілактичної роботи, запобіжних заходів під час надання терапевтичної стоматологічної допомоги ВІЛ-інфікованим на прикладі Житомирського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
Матеріали та методи. Вивчено контингент пацієнтів, які звернулися по стоматологічну допомогу в Житомирський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Розглянуто та досліджено медичну документацію закладу. У роботі використано такі методи: бібліосемантичний, системного аналізу та логічного узагальнення, статистичної обробки.
Результати та обговорення. За результатами дослідження встановлено негативні тенденції в динаміці показників, які відтворюють кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у Житомирській області. Проаналізовано роботу стоматологічного кабінету, який функціонує на базі Житомирського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Значної уваги надано аналізу дезінфекції, передстерилізаційній обробці та стерилізації інфікованих інструментів, приладів, устаткування.
Висновки. В умовах стрімкого поширення ВІЛ-інфекції серед населення Житомирської області кожного пацієнта під час надання стоматологічних послуг слід розглядати як потенційно ВІЛ-інфікованого.
Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму є одним із найважливіших моментів у процесі надання лікувально-профілактичної допомоги стоматологічним пацієнтам.
Для удосконалення надання стоматологічної допомоги ВІЛ-інфікованим потрібно провести поетапну заміну стоматологічного обладнання, яке вичерпало технічний ресурс, особливу увагу звернути на прилади та інструментарій для проведення дезінфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації.
Під час інвазивних втручань у порожнині рота доцільно максимально використовувати одноразовий інструментарій.
Головним чинником безпеки медичних працівників стоматологічних кабінетів є глибокі фахові знан­ня та чітке розуміння, як захистити себе під час контакту з біологічним матеріалом, що може містити вірус імунодефіциту людини. Тому питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів, медичних сестер набувають особливої актуальності та значення.

Ключові слова: ВІЛ-інфіковані, стоматологічна допомога, санітарно-протиепідемічний режим.

Список літератури:  
1.    Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Линовицька Л.В. та ін. Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник / За ред. А.В. Борисенка. — ​К.: ВСВ «Медицина», 2017. — 664 с.
2.    Боровский Е.В., Машкиллейсон A.I. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. — ​М.: МЕДпресс, 2001. — 320 с.
3.    Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. и др. Терапевтическая стоматология. Заболевания пародонта.— К.: Медицина, 2013. — ​Т. 4. — 632 с.
4.    Наказ № 148 від 17.03.2015 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 26822.html. — (дата звернення 21.10.2016).
5.    Наказ № 236 від 4.04.2012 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 21224.html. — (дата звернення 27.09.2016).
6.    Наказ № 325 від 8.06.2015 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 27404.html. — (дата звернення5.10.2016).
7.    Наказ № 410 від 22.05.2013 «Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення».— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 23434.html. — (дата звернення 10.10.2016).
8.    Наказ № 552 від 11.08.2014 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://www.infectioncontrol.org.ua/wp content/docs/Nakaz.552_11.08.2014_sanpin_ster.pdf. — (дата звернення 18.09.2016).
9.    Наказ № 955 від 5.11.2013 «Порядок проведення екстрено постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні професійних обов’язків». — [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 24512.html. — (дата звернення 14.09.2016).
10.    Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. Тера­певтична стоматологія. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. — ​Вінниця: Нова Книга, 2012. — 680 с.

Інше:  
Косенко Валентина Миколаївна, к. мед. н., лікар-стоматолог
10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15
Тел. (0412) 43-08-91
Е-mail: kosenkost@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 28 квітня 2017 р.

 

Нормативно-правовое обеспечение режима профилактики в процессе оказания стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным

В.И. Шатило1, Ю.Я. Галинский2, В.Н. Косенко1

1 КВУЗ «Житомирский институт медсестринства» Житомирского областного совета
2 Житомирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом Житомирского областного совета

Цель работы — ​изучение состояния профилактической работы, мер предосторожности при оказании терапевтической стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным на примере Жито­мирского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.
Материалы и методы. Был изучен контингент пациентов, обратившихся за стоматологической помощью в Житомирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Рассмотрена и исследована медицинская документация заведения. В работе использованы следующие методы: библио­семантичный, системного анализа и логического обобщения, статистической обработки.
Результаты и обсуждение. По результатам исследования определены негативные тенденции в динамике показателей, воспроизводящих количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Житомирской области. Проанализированы показатели работы стоматологического кабинета, кото­рый функционирует на базе Житомирского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Значительное внимание уделено анализу дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации инфицированных инструментов, приборов, оборудования.
Выводы. В условиях стремительного распространения ВИЧ-инфекции среди населения Жито­мирской области каждый пациент при предоставлении стоматологических услуг должен рассматриваться как потенциальный ВИЧ-инфицированный.
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима является одним из важнейших моментов в процессе оказания лечебно-профилактической помощи стоматологическим пациентам.
В целях совершенствования оказания стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным необходимо провести поэтапную замену стоматологического оборудования, которое исчерпало технический ресурс, особое внимание обратить на приборы и инструментарий для проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации.
При инвазивных вмешательствах в полости рта целесообразно максимально использовать одноразовый инструментарий.
Главным фактором безопасности медицинских работников стоматологических кабинетов есть глубокие профессиональные знания и четкое понимание, как защитить себя при контакте с биологическим материалом, который может содержать вирус иммунодефицита человека. Поэтому вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей-стоматологов, медицинских сестер приобретают особую актуальность и значение.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированный, стоматологическая помощь, санитарно-противо­эпиде­мический режим.

Список литературы:  
1.    Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Линовицька Л.В. та ін. Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник / За ред. А.В. Борисенка. — ​К.: ВСВ «Медицина», 2017. — 664 с.
2.    Боровский Е.В., Машкиллейсон A.I. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. — ​М.: МЕДпресс, 2001. — 320 с.
3.    Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. и др. Терапевтическая стоматология. Заболевания пародонта.— К.: Медицина, 2013. — ​Т. 4. — 632 с.
4.    Наказ № 148 від 17.03.2015 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 26822.html. — (дата звернення 21.10.2016).
5.    Наказ № 236 від 4.04.2012 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 21224.html. — (дата звернення 27.09.2016).
6.    Наказ № 325 від 8.06.2015 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 27404.html. — (дата звернення5.10.2016).
7.    Наказ № 410 від 22.05.2013 «Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення».— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 23434.html. — (дата звернення 10.10.2016).
8.    Наказ № 552 від 11.08.2014 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я». — [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://www.infectioncontrol.org.ua/wp content/docs/Nakaz.552_11.08.2014_sanpin_ster.pdf. — (дата звернення 18.09.2016).
9.    Наказ № 955 від 5.11.2013 «Порядок проведення екстрено постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні професійних обов’язків». — [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE 24512.html. — (дата звернення 14.09.2016).
10.    Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. Тера­певтична стоматологія. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. — ​Вінниця: Нова Книга, 2012. — 680 с.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

13. З досвіду роботи

 

Гендерні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень

І.А. Овчаренко, О.С. Шевченко 

Харківський національний медичний університет

Мета роботи — ​вивчення гендерних особливостей перебігу вперше діагностованого мультирезистентного туберкульозу легень.
Матеріали та методи. Проаналізовано історії хвороби 141 хворого зі вперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень. Чоловіків було 99, жінок 42.
Результати та обговорення. У обох групах хворіють переважно люди працездатного віку, однак більшість жінок була молодшою за чоловіків. Чоловіки частіше хворіють на ВІЛ/ТБ у поєднанні з іншою патологією, зокрема цукровим діабетом, гепатитом С та/або В, а жінки — ​на ізольований ВІЛ/ТБ, патологію серцево-судинної та статевої систем. Чоловіки втричі частіше за жінок мають шкідливі звички. Вони частіше скаржилися на кашель, а жінки — ​на кашель у поєднанні із загальним нездужанням. У чоловіків були поширеніші процеси, що займали легеню чи дві, у жінок же частіше процеси локалізувалися в межах однієї частки легені. Деструкцію та бактеріовиділення виявлено в дещо більшої кількості чоловіків порівняно з жінками. У чоловіків зауважено масивніше бактеріовиділення. Наслід­ки лікування були вищими у жінок.
Висновки. Різниця щодо ефективності лікування хворих та деяких показників свідчить про крайню потребу в детальнішому вивченні чинників впливу на туберкульозний процес залежно від статі.

Ключові слова: Гендер, мультирезистентний туберкульоз, ефективність лікування, деструкція, бактеріовиділення.

Список літератури:  
1.    Доповідь ВООЗ про глобальну боротьбу з туберкульозом за 2016 рік. http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016_executive_summary_ru.pdf? ua=1.
2.    Корецкая Н.М., Наркевич А. А., Наркевич А. Н. Гендерные особенности впервые выявленного инфильтративного тубер­кулеза легких // Пульмонология. — 2014. — № 1. — ​С. 77—80.
3.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 p. «Про затверд­ження стандарту надання медичної допомоги хворим на
хіміорезистентний туберкульоз». — ​К., 2008. — 105 с.
4.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». — ​К., 2012. — 172 с.
5.    Наказ МОЗ України № 620 від 14.09.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз». — ​К., 2014. — 103 с.
6.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз» // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.
7.    Туберкулез и гендерные аспекты. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/69017/fs05R_TBgender.pdf.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Матусевич В. Г. та ін. Основні за­­сади організації медичної допомоги хворим на туберкульоз (по­­сібник з організаційно-методичної роботи). — ​К., 2012. — 156 с.
9.    Что такое гендерно-ориентированный подход? Пособие Гер­­манской Инициативы BACKUP / Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) // GmbH. Бонн. Германия. — 2013. — 7 с.
10.    World Health Organization. WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis — ​2016 update // ​WHO: Geneva, 2016. — 60 р.

Інше:  
Овчаренко Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри фтизіатрії та пульмонології   
61022, м. Харків, просп. Науки, 4
E-mail: arlabhf@i.ua

Стаття надійшла до редакції 19 травня 2017 р.

 

Гендерные особенности течения мультирезистентного туберкулеза легких

И. А. Овчаренко, О. С. Шевченко

Харьковский национальный медицинский университет

Цель работы — изучение гендерных особенностей течения впервые диагностированного мультирезистентного туберкулеза легких.
Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 141 больного с впервые диагностированным мультирезистентным туберкулезом легких. Мужчин было 99, женщин — ​42.
Результаты и обсуждение. В обеих группах были преимущественно лица трудоспособного возраста, однако женщины были моложе мужчин. Мужчины чаще болели ВИЧ/ТБ в сочетании с другой патологией, в частности сахарным диабетом, гепатитом С и/или В, а женщины — ​изолированным ВИЧ/ТБ, патологией сердечно-сосудистой и половой систем. Муж­чины в три раза чаще женщин имели вредные привычки. Они чаще жаловались на кашель, а женщины — ​на кашель в сочетании с астенизацией. У мужчин чаще были распространенные процессы, которые занимали одно или оба легких, тогда как у женщин преобладали процессы в пределах одной доли легкого. Деструкция и бактериовыделение наблюдались у мужчин чаще, чем у женщин. У мужчин массивность бактерио­выделения была больше. Лучшие результаты лечения демонстрировали женщины.
Выводы. Отличия между группами, установленные в ходе исследования, указывают на необходимость в дальнейшем исследовании гендерзависимых факторов, которые могут влиять на тубер­кулезный процесс.

Ключевые слова: гендер, мультирезистентный туберкулез, эффективность лечения, деструкция, бактериовыделение.

Список литературы:  
1.    Доповідь ВООЗ про глобальну боротьбу з туберкульозом за 2016 рік. http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016_executive_summary_ru.pdf? ua=1.
2.    Корецкая Н.М., Наркевич А. А., Наркевич А. Н. Гендерные особенности впервые выявленного инфильтративного тубер­кулеза легких // Пульмонология. — 2014. — № 1. — ​С. 77—80.
3.    Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 p. «Про затверд­ження стандарту надання медичної допомоги хворим на
хіміорезистентний туберкульоз». — ​К., 2008. — 105 с.
4.    Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. «Про затверд­ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі». — ​К., 2012. — 172 с.
5.    Наказ МОЗ України № 620 від 14.09.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз». — ​К., 2014. — 103 с.
6.    Петренко В. І. До міжнародного дня боротьби з туберкульозом: «Охопити три мільйони: виявити, лікувати, вилікувати туберкульоз» // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ін­фекція. — 2014. — № 1. — ​С. 5—7.
7.    Туберкулез и гендерные аспекты. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/69017/fs05R_TBgender.pdf.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Матусевич В. Г. та ін. Основні за­­сади організації медичної допомоги хворим на туберкульоз (по­­сібник з організаційно-методичної роботи). — ​К., 2012. — 156 с.
9.    Что такое гендерно-ориентированный подход? Пособие Гер­­манской Инициативы BACKUP / Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) // GmbH. Бонн. Германия. — 2013. — 7 с.
10.    World Health Organization. WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis — ​2016 update // ​WHO: Geneva, 2016. — 60 р.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

14. Огляди

 

Імунопатогенез лікарсько-стійкого туберкульозу з позицій сьогодення

Л.Д. Тодоріко

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

У огляді літератури наведено сучасні погляди на еволюцію імунопатогенезу лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛСТБ), проаналізовано результати досліджень особливостей формування і регуляції імунної відповіді, зокрема Т-клітинної, при резистентній туберкульозній інфекції. Підтверджено, що основним фактором протитуберкульозної імунної відповіді є чітко детермінована взаємодія ключових ланок реакцій специфічного і неспецифічного імунітету та їхня цитокінова регуляція. Показано, що еволюція імунопатогенезу ЛСТБ ґрунтується на гіпотезі подвійного розпізнавання інфекційного антигену за визначальної ролі реакцій Т-клітинного імунітету (Т-клітини відповідають за індукцію і супресію захисного імунітету, гіперчутливість сповільненого типу, цитоліз і продукцію АТ), контролюючої участі про- та протизапальних цитокінів, молекул клітинної адгезії та трансформівних факторів росту, що залежать від активності головного комплексу гістосумісності, детермінованого генетичною компонентою.

Ключові слова: Імунопатогенез, клітинний імунітет, туберкульоз, хіміорезистентність, цитокіни, апоптоз.

Список літератури:  
1.    Абдулаев Р., Каминская Г., Комиссарова О. Сдвиги в системе гемостаза — ​компонент системного воспалительного ответа при туберкулезе легких // Врач. — 2012. — № 2. — ​С. 7—11.
2.    Антоненко П.Б., Кресюк В. Й., Бажора Ю. І. та ін. Гено­типування micobacterium tuberculosis за шістьма локусами // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 3. — ​С. 15—18.
3.    Бажора Ю.М. и др. Молекулярно-генетические механизмы туберкулезной инфекции. — ​Одесса: Одесский государст­венный медуниверситет, 2005. — 259 с.
4.    Варченко Ю. А. Вплив інтерферону на динаміку закриття порожнин розпаду у хворих з інфільтративним вперше діаг­ностованим туберкульозом легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2013. — № 1. — ​С. 26—29.
5.    Дзюблик Я. О. Антибіотикорезистентність збудників інфекцій дихальних шляхів: огляд результатів дослідження SOAR та перспективи мікробіологічного моніторингу в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 3. — ​С. 33—35.
6.    Каминская Г.О., Абдулаев Р. Ю., Мартынова Е. В. и др. Синд­ром системного воспалительного ответа при туберкулезе легких // Туберкулез и болезни легких. — 2009. — № 11. — ​С. 40—48.
7.    Карачунский М. А. Молекулярная эпидемиология туберкулеза // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2007. — № 4. — ​С. 3—7.
8.    Лядова И. В., Гергерт В. А. Реакция Т-клеточного иммунитета при туберкулезе: экспериментальные и клинические иссле­дования // Туберкулез и болезни легких. — 2009. — № 11. — ​С. 9—18.
9.    Мельник В.М., Приходько А. М., Ареф’єва Л. В. Історія ви­­никнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2012. — № 2. — ​С. 59—61.
10.    Новицкий В.В., Воронкова О. В., Уразова О. И. и др. К вопросу о патологии иммунитета при туберкулезе легких // Патол. физиол. и экспер. терап. — 2008. — № 1. — ​С. 15—18.
11.    Тодоріко Л. Д. Особливості еволюції імунопатогенезу лікарсько-стійкого туберкульозу // Клінічна імунологія. Алерго­логія. Інфектологія. — 2014. — № 3. — ​С. 16—20.
12.    Тодоріко Л.Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мікобактерій туберкульозу — ​міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​C. 60—67.
13.    Уразова О. И., Новицкий В. В., Стрелис А. К. и др. Апоптоз лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких // Тру­ды Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием: Вопросы патогенеза типовых патологических процессов. — ​Новосибирск, 2009. — ​С. 392—396.
14.    Фещенко Ю.І., Гуменюк М. І., Денисов О. С. Антибіоти­корезистентість мікроорганізмів: стан проблеми та шляхи її вирішення // Укр. хіміотер. журн. — 2011. — № 1—2. — ​С. 4—10.
15.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Турчинов Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
16.    Филинюк О. В. Факторы риска, ассоциированные с мно­жест­венно лекарственно-устойчивым туберкулезом: автореф. …дис. д-ра мед. наук (14.01.16. — ​фтизиатрия). — ​Новоси­бирск, 2011. — 36 с.
17.    Черноусова Л.Н., Андреевская С. Н., Смирнова Т. Г. и др. Свойства штаммов М. Tuberculosis кластера W // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2008. — № 10. — ​C. 45—49.
18.    Чернушенко Е.Г., Процюк Р. Г. Противотуберкулезный им­­мунитет (часть І) // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 4. — ​С. 53—58.
19.    Actor J.K., Hunter R., Jagannath C. Immunopathology oftul culosis // Molecular pathology of lung diseases. — ​New York: Springer New York, 2008. — ​P. 419—428.
20.    Becq J., Gutierrez M., Rosas-Magallanes V. et al. Contribution of horizontally acquired genomic islands to the evolution of the tubercle bacilli // J. Mol. Biol. Evol. — 2007. — ​Vol. 24. — ​P. 1861—1871.
21.    Caws M., Thwaites G., Dunstan S. et al. The influence of host and bacterial genotype on the development of disseminated disease with Mycobacterium tuberculosis // PLoS Pathog. — 2008. — ​Vol. 4. — ​P. 450—457.
22.    Crane M., Iser D., Lewin S. R. Human immunodeficiency virus infection and the liver // World J. Hepatol. — 2012. — ​Vol. 4, N 3. — ​P. 91—98.
23.    Ejele O.A. A comparative study of CD4 positive lymphocyte count and the ESR of HIV sero-positivc patients at University of Port Harcourt Teaching Hospital // Pmjumu Pioneer Med. J. Umuahia. — 2012. — ​Vol. 2, N 1. — ​P. 13—21.
24.    Hanekom M., van der Spuy G. D., Streicher E. et al. A recently evolved sublineage of the Mycobacterium tuberculosis Beijing strain family is associated with an increased ability to spread and cause disease // J. Clin. Microbiol. — 2007. — ​Vol. 45. — ​P. 1483—1490.
25.    Jonna Idh, Mekidim Mckonnen, Ebba Abate et al. Resistance to First-Line Anti-TB Drugs Is Associated with Reduced Nitric Oxide Susceptibility in Mycobacterium tuberculosis // PLoSOne. — 2012. — ​Vol. 7, N 6. — ​P. 39891.
26.    Kleinnijenhuis J., Oosting M., Joosten L. A. et al. Innate Immune Recognition of Mycobacterium tuberculosis // Clin. Dev. Immunol.— 2011: [Электронный pecypc]. — ​Режим доступа к документу: http: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC 3095423.
27.    Kruuner A., Yates M. D., Drobniewski F. A. Evaluation of MGIT 960-based antimicrobial testing and determination of critical concentrations of first- and second-line antimicrobial drugs with drug-resistant clinical strains of Mycobacterium tuberculosis // J. Clin. Microbiol. — 2006. — N 44. — ​P. 811—818.
28.    Liu X., Gutacker M. M., Musser J. M. et al. Evidence for recombination in Mycobacterium tuberculosis // J. Bacteriol. — 2006. — ​Vol. 188. — ​P. 8169—8177.
29.    Miller T. I. Metabolic abnormalities and viral replication are associated with biomarkers of vascular dysfunction in HIV-infected children // HIV Med. — 2012. — N 5. — ​P. 264—275.
30.    Mi-Sun Koo., Subbian S., Kaplan G. Strain specific transcri­p­tional response in Mycobacterium tuberculosis infected macrophages // Cell Communication and Signaling. — 2012. — N 10. — ​P. 2.
31.    Moreland N.J., Charlier C., Dingley A. J. et al. Making sense of a missense nutation: characterization of MutT2, a Nudix hydrolase from Mycobacterium tuberculosis, and the G58R mutant encoded in W-Beijing strains of M. Tuberculosis // Biochemistry. — 2009. — ​Vol. 8. — ​P. 699—708.
32.    Moreland N.J., Charlier C., Dingley A. J. et al. Phylogeny of Mycobacterium tuberculosis Beijing Strains Constructed from Polymorphisms in Genes Involved in DNA Replication. Recom­bination and Repair // PLoS One. — 2011. — ​Vol. 6, N 1: [Электронный ресурс]. — ​Режим доступа к документу: http: // www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371 %2 Fjournal. pone.0016020.
33.    Novitsky V.V., Urazova O. I., Voronkova O. V. et al. The mo­­lecular-genetic bases of management of human adaptable blood system reactivity during infection // Internationaler congress Fachmesse: moderne aspekte der prophylaxe, behandlung und rehabilitation, Hannover, 2008. — ​P. 65—66.
34.    Parida S.K., Kaufmann S. H. E. Novel tuberculosis vaccines on the horizon // Curr. Opin. Immunol. — 2010. — ​Vol. 22 (3). — ​P. 374—384.
35.    Ralph A.P., Anstey N. M., Kelly P. M. Tuberculosis into the 2010-s: Is the glass half full? // CID. — 2009. — ​Vol. 49. — ​P. 574—583.
36.    Rocha-Ramirez L.M., Estrada-Garcia I., Lopez-Marin L.M. et al. Mycobacterium tuberculosis lipids regulate cytokines, TLR‑2/4 and MHC class II expression in human macrophages // Tuberculosis. — 2008. — ​Vol. 88. — ​P. 212—220.
37.    Thaiss C.A., Kaufmann S. H. E. Toward novel vaccines against tuberculosis: current hopes and obstacles // Yale J. Biol. Med. — 2010. — ​Vol. 83. — ​P. 209—215.
38.    Todoriko L. D. Генетические аспекты формирования лекарственной устойчивости Mycobacterium Tuberculosis // 21 cen­­tury: fundamental science and technology III Create Space / North Charleston, SC, USA. — 2014. — ​Vol. 1. — ​P. 52—54.
39.    World Health Organization. Global Tuberculosis Control report. WHO report. — 2016. — ​Geneva, Switzerland. — 273 p.

Інше:  
Тодоріко Лілія Дмитрівна, д. мед. н., проф., зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2
E-mail: pulmonology@bsmu.edu.ua

Стаття надійшла до редакції 2 червня 2017 р.

 

Иммунопатогенез лекарственно-устойчивого туберкулеза с позиций сегодняшнего дня

Л. Д. Тодорико

ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы

В обзоре литературы приведены современные взгляды на эволюцию иммунопатогенеза лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУТБ), проанализированы результаты исследований особенностей формирования и регуляции иммунного ответа, в частности Т-клеточного, при резистентной туберкулезной инфекции. Подтверждено, что основным фактором противотуберкулезного иммунного ответа является четко детерминированное взаимодействие ключевых звеньев реакций специфического и неспецифического иммунитета и их цитокиновой регуляции. Показано, что эволюция иммунопатогенеза ЛУТБ основывается на гипотезе двойного распознавания инфекционного антигена при определяющей роли реакций Т-клеточного иммунитета (Т-клетки ответственны за индукцию и супрессию защитного иммунитета, гиперчувствительность замедленного типа, цитолиз и продукцию АТ), контролирующего участие про- и противовоспалительных цитокинов, молекул клеточной адгезии и трансформирующих факторов роста, зависящих от активности главного комплекса гистосовместимости, детерминированного генетической компонентой.

Ключевые слова: иммунопатогенез, клеточный иммунитет, туберкулез, химиорезистентность, цитокины, апоптоз.

Список литературы:  
1.    Абдулаев Р., Каминская Г., Комиссарова О. Сдвиги в системе гемостаза — ​компонент системного воспалительного ответа при туберкулезе легких // Врач. — 2012. — № 2. — ​С. 7—11.
2.    Антоненко П.Б., Кресюк В. Й., Бажора Ю. І. та ін. Гено­типування micobacterium tuberculosis за шістьма локусами // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 3. — ​С. 15—18.
3.    Бажора Ю.М. и др. Молекулярно-генетические механизмы туберкулезной инфекции. — ​Одесса: Одесский государст­венный медуниверситет, 2005. — 259 с.
4.    Варченко Ю. А. Вплив інтерферону на динаміку закриття порожнин розпаду у хворих з інфільтративним вперше діаг­ностованим туберкульозом легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2013. — № 1. — ​С. 26—29.
5.    Дзюблик Я. О. Антибіотикорезистентність збудників інфекцій дихальних шляхів: огляд результатів дослідження SOAR та перспективи мікробіологічного моніторингу в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 3. — ​С. 33—35.
6.    Каминская Г.О., Абдулаев Р. Ю., Мартынова Е. В. и др. Синд­ром системного воспалительного ответа при туберкулезе легких // Туберкулез и болезни легких. — 2009. — № 11. — ​С. 40—48.
7.    Карачунский М. А. Молекулярная эпидемиология туберкулеза // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2007. — № 4. — ​С. 3—7.
8.    Лядова И. В., Гергерт В. А. Реакция Т-клеточного иммунитета при туберкулезе: экспериментальные и клинические иссле­дования // Туберкулез и болезни легких. — 2009. — № 11. — ​С. 9—18.
9.    Мельник В.М., Приходько А. М., Ареф’єва Л. В. Історія ви­­никнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу // Укр. пульмонол. журн. — 2012. — № 2. — ​С. 59—61.
10.    Новицкий В.В., Воронкова О. В., Уразова О. И. и др. К вопросу о патологии иммунитета при туберкулезе легких // Патол. физиол. и экспер. терап. — 2008. — № 1. — ​С. 15—18.
11.    Тодоріко Л. Д. Особливості еволюції імунопатогенезу лікарсько-стійкого туберкульозу // Клінічна імунологія. Алерго­логія. Інфектологія. — 2014. — № 3. — ​С. 16—20.
12.    Тодоріко Л.Д., Петренко В. І., Гришин М. М. Резистентність мікобактерій туберкульозу — ​міфи та реальність // Тубер­кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2014. — № 1. — ​C. 60—67.
13.    Уразова О. И., Новицкий В. В., Стрелис А. К. и др. Апоптоз лимфоцитов крови у больных туберкулезом легких // Тру­ды Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием: Вопросы патогенеза типовых патологических процессов. — ​Новосибирск, 2009. — ​С. 392—396.
14.    Фещенко Ю.І., Гуменюк М. І., Денисов О. С. Антибіоти­корезистентість мікроорганізмів: стан проблеми та шляхи її вирішення // Укр. хіміотер. журн. — 2011. — № 1—2. — ​С. 4—10.
15.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Турчинов Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні // Укр. пульмонол. журн. — 2016. — № 3. — ​С. 5—10.
16.    Филинюк О. В. Факторы риска, ассоциированные с мно­жест­венно лекарственно-устойчивым туберкулезом: автореф. …дис. д-ра мед. наук (14.01.16. — ​фтизиатрия). — ​Новоси­бирск, 2011. — 36 с.
17.    Черноусова Л.Н., Андреевская С. Н., Смирнова Т. Г. и др. Свойства штаммов М. Tuberculosis кластера W // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2008. — № 10. — ​C. 45—49.
18.    Чернушенко Е.Г., Процюк Р. Г. Противотуберкулезный им­­мунитет (часть І) // Укр. пульмонол. журн. — 2010. — № 4. — ​С. 53—58.
19.    Actor J.K., Hunter R., Jagannath C. Immunopathology oftul culosis // Molecular pathology of lung diseases. — ​New York: Springer New York, 2008. — ​P. 419—428.
20.    Becq J., Gutierrez M., Rosas-Magallanes V. et al. Contribution of horizontally acquired genomic islands to the evolution of the tubercle bacilli // J. Mol. Biol. Evol. — 2007. — ​Vol. 24. — ​P. 1861—1871.
21.    Caws M., Thwaites G., Dunstan S. et al. The influence of host and bacterial genotype on the development of disseminated disease with Mycobacterium tuberculosis // PLoS Pathog. — 2008. — ​Vol. 4. — ​P. 450—457.
22.    Crane M., Iser D., Lewin S. R. Human immunodeficiency virus infection and the liver // World J. Hepatol. — 2012. — ​Vol. 4, N 3. — ​P. 91—98.
23.    Ejele O.A. A comparative study of CD4 positive lymphocyte count and the ESR of HIV sero-positivc patients at University of Port Harcourt Teaching Hospital // Pmjumu Pioneer Med. J. Umuahia. — 2012. — ​Vol. 2, N 1. — ​P. 13—21.
24.    Hanekom M., van der Spuy G. D., Streicher E. et al. A recently evolved sublineage of the Mycobacterium tuberculosis Beijing strain family is associated with an increased ability to spread and cause disease // J. Clin. Microbiol. — 2007. — ​Vol. 45. — ​P. 1483—1490.
25.    Jonna Idh, Mekidim Mckonnen, Ebba Abate et al. Resistance to First-Line Anti-TB Drugs Is Associated with Reduced Nitric Oxide Susceptibility in Mycobacterium tuberculosis // PLoSOne. — 2012. — ​Vol. 7, N 6. — ​P. 39891.
26.    Kleinnijenhuis J., Oosting M., Joosten L. A. et al. Innate Immune Recognition of Mycobacterium tuberculosis // Clin. Dev. Immunol.— 2011: [Электронный pecypc]. — ​Режим доступа к документу: http: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC 3095423.
27.    Kruuner A., Yates M. D., Drobniewski F. A. Evaluation of MGIT 960-based antimicrobial testing and determination of critical concentrations of first- and second-line antimicrobial drugs with drug-resistant clinical strains of Mycobacterium tuberculosis // J. Clin. Microbiol. — 2006. — N 44. — ​P. 811—818.
28.    Liu X., Gutacker M. M., Musser J. M. et al. Evidence for recombination in Mycobacterium tuberculosis // J. Bacteriol. — 2006. — ​Vol. 188. — ​P. 8169—8177.
29.    Miller T. I. Metabolic abnormalities and viral replication are associated with biomarkers of vascular dysfunction in HIV-infected children // HIV Med. — 2012. — N 5. — ​P. 264—275.
30.    Mi-Sun Koo., Subbian S., Kaplan G. Strain specific transcri­p­tional response in Mycobacterium tuberculosis infected macrophages // Cell Communication and Signaling. — 2012. — N 10. — ​P. 2.
31.    Moreland N.J., Charlier C., Dingley A. J. et al. Making sense of a missense nutation: characterization of MutT2, a Nudix hydrolase from Mycobacterium tuberculosis, and the G58R mutant encoded in W-Beijing strains of M. Tuberculosis // Biochemistry. — 2009. — ​Vol. 8. — ​P. 699—708.
32.    Moreland N.J., Charlier C., Dingley A. J. et al. Phylogeny of Mycobacterium tuberculosis Beijing Strains Constructed from Polymorphisms in Genes Involved in DNA Replication. Recom­bination and Repair // PLoS One. — 2011. — ​Vol. 6, N 1: [Электронный ресурс]. — ​Режим доступа к документу: http: // www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371 %2 Fjournal. pone.0016020.
33.    Novitsky V.V., Urazova O. I., Voronkova O. V. et al. The mo­­lecular-genetic bases of management of human adaptable blood system reactivity during infection // Internationaler congress Fachmesse: moderne aspekte der prophylaxe, behandlung und rehabilitation, Hannover, 2008. — ​P. 65—66.
34.    Parida S.K., Kaufmann S. H. E. Novel tuberculosis vaccines on the horizon // Curr. Opin. Immunol. — 2010. — ​Vol. 22 (3). — ​P. 374—384.
35.    Ralph A.P., Anstey N. M., Kelly P. M. Tuberculosis into the 2010-s: Is the glass half full? // CID. — 2009. — ​Vol. 49. — ​P. 574—583.
36.    Rocha-Ramirez L.M., Estrada-Garcia I., Lopez-Marin L.M. et al. Mycobacterium tuberculosis lipids regulate cytokines, TLR‑2/4 and MHC class II expression in human macrophages // Tuberculosis. — 2008. — ​Vol. 88. — ​P. 212—220.
37.    Thaiss C.A., Kaufmann S. H. E. Toward novel vaccines against tuberculosis: current hopes and obstacles // Yale J. Biol. Med. — 2010. — ​Vol. 83. — ​P. 209—215.
38.    Todoriko L. D. Генетические аспекты формирования лекарственной устойчивости Mycobacterium Tuberculosis // 21 cen­­tury: fundamental science and technology III Create Space / North Charleston, SC, USA. — 2014. — ​Vol. 1. — ​P. 52—54.
39.    World Health Organization. Global Tuberculosis Control report. WHO report. — 2016. — ​Geneva, Switzerland. — 273 p.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

15. Епідемічна ситуація

 

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників

І.Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, Г.П. Олещенко, В.О. Олещенко

Сумський державний університет

Мета роботи — ​дослідити у динаміці захворюваність на туберкульоз медичних працівників Сумської області за 2011—2015 рр.
Матеріали та методи. Проаналізовано захворюваність на туберкульоз медичних працівників загально-лікувальної мережі (ЗЛМ) та протитуберкульозних закладів (ПТЗ) області у 2011—2015 рр.
Результати та обговорення. Протягом 2011—2015 рр. у Сумській області захворіло на туберкульоз 43 медичних працівники. З них 7 (16,3 %) з ПТЗ, 36 (83,7 %) — ЗЛМ. Захворюваність медичних працівників ЗЛМ зменшилася у 2,7 разу, а з ПТЗ збільшилася у 10,1 разу. Серед працівників ЗЛМ та ПТЗ найчастіше на туберкульоз хворіли представники середньої ланки (44,4 та 42,9 % відповідно) і молодші медичні працівники (27,8 та 28,6 % відповідно). Частіше траплялися інфільтративні форми туберкульозу легень — ​41,7 % працівників ЗЛМ і 57,1 % з ПТЗ. Другим за частотою був вогнищевий туберкульоз — ​30,6 та 28,6 % відповідно.
Висновки. Захворюваність середніх і молодших працівників ПТЗ більша, ніж у медичних закладах загального профілю, що можна пояснити тісним контактом із бацилярними хворими.

Ключові слова: Туберкульоз, медичні працівники, захворюваність.

Список літератури:  
1.    Ваганова У. С. Заболеваемость туберкулезом работников медицинских учреждений // Медицина и образование в Сибири. — 2015. — № 2. — ​С. 27—34.
2.    Кундієв Ю.І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П. Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993—2008 рр.) // Укр. журн. з пробл. мед. праці. — 2010. — № 2 (22). — ​С. 3—8.
3.    Литвинюк О.П., Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2015. — № 2 (21). — ​С. 101—105.
4.    Пустовий Ю.Г., Долинська М. Г., Волошина В. В. та ін. Чин­ники ризику туберкульозу: представленість серед вперше виявлених хворих // Укр. пульмонол. журн. — 2009. — № 1. — ​С. 22—24.
5.    Скрягина Е.М., Гуревич Г. Л., Калечиц О. М. и др. Профи­лактика заболеваемости туберкулезом медицинских работников // Клин. инфектол. и паразитол. — 2015. — № 3. — ​С. 28—39.
6.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник. — ​К., 2016.
7.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник за 2001—2012 роки. — ​К., 2013.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Опанасенко М. С. Реорга­нізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні. — ​К., 2015. — 172 с.
9.    Фещенко Ю. І. Туберкульоз в Україні як медико-соціальна і політична проблема // Журн. Акад. мед. наук України. — 2005. — ​Т. 11, № 1. — 17 с.
10.    Cole E., Cook C. Characterization of infectious aerosols in health care facilities: an aid to effective engineering controls and preventive strategies // Am. J. Infect. Control. — 1998. — ​Vol. 26, N 4. — ​P. 453—464.
11.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis report 2015 (WHO/HTM/TB/2015.22). Geneva: WHO; 2015. Avai­lable from: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.

Інше:  
Дужий Ігор Дмитрович, академік АН ВШ України, д. мед. н., проф., зав. кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії
40021, м. Суми, вул. Гамалея, 1/39
Тел. (0542) 65-65-55,
E-mail: gensurgery@med.sumdu.edu.ua

Стаття надійшла до редакції 9 червня 2017 р.

 

Заболеваемость туберкулезом медицинских работников

И. Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, Г. П. Олещенко, В. А. Олещенко

Сумский государственный университет

Цель работы — ​исследовать в динамике заболеваемость туберкулезом медицинских работников Сумской области за 2011—2015 гг.
Материалы и методы. Проанализирована заболеваемость туберкулезом медицинских работников общелечебной сети (ОЛС) и противотуберкулезных учреждений (ПТУ) области в 2011—2015 гг.
Результаты и обсуждение. В 2011—2015 гг. в Сумской области туберкулезом заболело 43 медицинских работника. Из них 7 (16,3 %) из ПТУ, 36 (83,7 %) — ​из ОЛС. Заболеваемость медицинских работников ОЛС уменьшилась в 2,7 раза, а ПТУ увеличилась в 10,1 раза. Среди работников ОЛС и ПТУ чаще всего туберкулезом болели средние (44,4 и 42,9 % соответственно) и младшие медицинские работники (27,8 и 28,6 % соответственно). Чаще встречались инфильтративные формы туберкулеза легких — ​41,7 % у работников ОЛС и 57,1 % из ПТУ. Вторым по частоте был очаговый туберкулез — ​30,6 и 28,6 % соответственно.
Выводы. Заболеваемость средних и младших работников ПТУ выше, чем в медицинских учреждениях общего профиля, что можно объяснить их тесным контактом с бациллярными больными.

Ключевые слова: туберкулез, медицинские работники, заболеваемость.

Список литературы:  
1.    Ваганова У. С. Заболеваемость туберкулезом работников медицинских учреждений // Медицина и образование в Сибири. — 2015. — № 2. — ​С. 27—34.
2.    Кундієв Ю.І., Варивончик Д. В., Нагорна А. М., Соколова М. П. Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993—2008 рр.) // Укр. журн. з пробл. мед. праці. — 2010. — № 2 (22). — ​С. 3—8.
3.    Литвинюк О.П., Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2015. — № 2 (21). — ​С. 101—105.
4.    Пустовий Ю.Г., Долинська М. Г., Волошина В. В. та ін. Чин­ники ризику туберкульозу: представленість серед вперше виявлених хворих // Укр. пульмонол. журн. — 2009. — № 1. — ​С. 22—24.
5.    Скрягина Е.М., Гуревич Г. Л., Калечиц О. М. и др. Профи­лактика заболеваемости туберкулезом медицинских работников // Клин. инфектол. и паразитол. — 2015. — № 3. — ​С. 28—39.
6.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник. — ​К., 2016.
7.    Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник за 2001—2012 роки. — ​К., 2013.
8.    Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Опанасенко М. С. Реорга­нізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні. — ​К., 2015. — 172 с.
9.    Фещенко Ю. І. Туберкульоз в Україні як медико-соціальна і політична проблема // Журн. Акад. мед. наук України. — 2005. — ​Т. 11, № 1. — 17 с.
10.    Cole E., Cook C. Characterization of infectious aerosols in health care facilities: an aid to effective engineering controls and preventive strategies // Am. J. Infect. Control. — 1998. — ​Vol. 26, N 4. — ​P. 453—464.
11.    World Health Organization (WHO). Global tuberculosis report 2015 (WHO/HTM/TB/2015.22). Geneva: WHO; 2015. Avai­lable from: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.

Дополнительная информация:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

16. Методичні рекомендації

 

Соціально­-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Частина 2

Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Мова оригіналу: Українська

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»