Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(4) // 2011

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Демографічна ситуація в Україні у контексті епідемії ВІЛ/СНІДу

Н.О. Рингач

Стаття розкриває демографічну ситуацію в Україні з огляду на поширення епідемії ВІЛ/СНІДу. Вагомість цього потужного дестабілізаційного чинника визначено за допомогою оцінок середнього віку смерті від СНІДу та впливу смертності внаслідок цієї причини на зміну показника тривалості життя. Висвітлено особливості рівнів та динаміки передчасної смертності населення від інфекційних і паразитарних хвороб в Україні і країнах Європейського Союзу, в тому числі статеву диференціацію. Розраховано величини потенційного збільшення тривалості життя за умови повного уникнення втрат людського життя через СНІД.

Ключові слова: демографічна ситуація, очікувана тривалість життя, середній вік смерті, ВІЛ/СНІД.

 

Демографическая ситуация в Украине в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа

Н.А. Рингач

Статья раскрывает демографическую ситуацию в Украине, учитывая распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Значимость этого мощного дестабилизирующего фактора определено с помощью оценки среднего возраста смерти от СПИДа и влияния смертности вследствие этой причины на изменение показателя длительности жизни. Описаны особенности уровней и динамики преждевременной смертности населения от инфекционных и паразитарных болезней в Украине и странах Европейского Союза, в том числе половая дифференциация.
Осуществлены рассчеты величины потенциального удлинения срока жизни при условии полного избежания утрат человеческой жизни из-за СПИДа.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Актуальные вопросы химиотерапии больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких

И.Б. Бялик

Цель работы — оптимизация и повышение эффективности химиотерапии больных мультирезистент-ным деструктивным туберкулезом легких.
Материалы и методы. У 480 больных мультирезистентным деструктивным, ранее неэффективно леченным и хроническим туберкулезом легких были применены в течение 5—12 мес различные режимы полихимиотерапии из 5—7 противотуберкулезных препаратов с включением (в зависимости от характера процесса) фторхинолонов III—IV поколений, циклосерина или теризидона, капреомицина, ПАСК, кларитромицина, иногда пиразинамида и этамбутола в повышенных дозах (30—35 мг/кг) при интермиттирующем приеме, а в некоторых случаях — пневмоперитонеума. Проводили комплекс клинических, рентгенологических, микробиологических и других лабораторных исследований.
Результаты и обсуждение. Включение в режимы полихимиотерапии фторхинолонов III—IV поколений повышало частоту абациллирования и регрессии каверн на 20 %, циклосерина или теризидона — на 17—21 %, капреомицина — на 14,5 %, пневмоперитонеума — на 18—22,5 %. Менее выраженные положительные результаты давало применение ПАСК, кларитромицина и интермиттирующий прием пиразинамида и этамбутола в повышенных дозах. Режимы полихимиотерапии из 6—7 препаратов в сутки были на 10—11 % эффективнее режимов из 5 препаратов.
Выводы. Резервы (возможности) улучшения результатов полихимиотерапии больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких весьма значительны и при оптимальном и комплексном использовании могут существенно повысить эффективность лечения этого тяжелого контингента больных.

Ключові слова: мультирезистентный деструктивный туберкулез легких, микобактерии туберкулеза, противотуберкулезные препараты, полихимиотерапия, прекращение бактериовыделения, регрессия каверн.

 

Актуальні питання хіміотерапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень

Й.Б. Бялик

Мета роботи — оптимізація і підвищення ефективності хіміотерапії хворих на мультирезистент-ний деструктивний туберкульоз легень.
Матеріали та методи. У 480 хворих з мультирезистентним деструктивним, раніше неефективно лікованим і хронічним туберкульозом легень були застосовані протягом 5—12 міс різні режими поліхіміотерапії із 5—7 протитуберкульозних препаратів із включенням (залежно від характеру процесу) фторхінолонів III—IV поколінь, циклосерину або теризидону, капреоміцину, ПАСК, кларитроміцину, інколи — піразинаміду та етамбутолу в підвищених дозах (30—35 мг/кг) у разі інтермітуючого прийому, а в деяких випадках — пневмоперитонеуму. Проводили комплекс клінічних, рентгенологічних, мікробіологічних та інших лабораторних досліджень.
Результати та обговорення. Введення в режими поліхіміотерапії фторхінолонів III—IV поколінь підвищувало частоту абацилювання і регресії каверн на 20 %, циклосерину або теризидону — на 17—21 %, капреоміцину — на 14,5 %, пневмоперитонеуму — на 18—22,5 %. Менш виразних позитивних наслідків досягали у разі застосування ПАСК, кларитроміцину та інтермітуючого прийому піразинаміду й етамбутолу в підвищених дозах. Режими поліхіміотерапії із 6—7 препаратів на добу були на 10—11 % ефективнішими, ніж із 5 препаратів.
Висновки. Резерви (можливості) поліпшення результатів поліхіміотерапії у хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень дуже вагомі і за оптимального та комплексного використання можуть істотно підвищити ефективність лікування цього тяжкого контингенту хворих.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Побічна дія лікарських засобів у фтизіатричній практиці

Б.М. Пухлик

Проблема побічної дії лікарських засобів у фтизіатрії, особливо медикаментозна алергія (МА), є однією з найважливіших, оскільки істотно впливає на якість лікування хворих на туберкульоз. В останні роки її частота у цього контингенту досягає 15,95%. У диспансерах конче потрібно налагодити своєчасне виявлення МА шляхом цілеспрямованого клініко-анамнестичного обстеження, раціонального шкірного і лабораторного тестування.

Ключові слова: побічна дія, лікарські засоби, медикаментозна алергія.

 

Побочное действие лекарственных средств во фтизиатрической практике

Б.М. Пухлик

Проблема побочного действия лекарственных средств во фтизиатрии, особенно медикаментозная аллергия (МА), является одной из самых важных, поскольку существенно влияет на качество лечения больных туберкулезом. В последние годы ее частота у этого контингента достигает 15,95 %. В диспансерах необходимо наладить своевременное выявление МА путем целенаправленного клинико-анамнестического обследования, рационального кожного и лабораторного тестирования.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Психосоматичні та соматопсихічні синдроми у клініці хвороб органів дихання

Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, І.В. Єременчук, А.О. Герман

Розуміння багатофакторності у поясненні природи соматичного і психічного при хронічних хворобах органів дихання є важливим як для раціональної терапії, так і для спроби заново налаштувати сімейні, професійні взаємини, а також по-новому проводити вільний час у відповідь на обмеження через хронічні недуги.

Ключові слова: психосоматичний синдром, соматопсихічний синдром, хвороби органів дихання, туберкульоз.

 

Психосоматические и соматопсихические синдромы в клинике заболеваний органов дыхания

Л.Д. Тодорико, В.И. Петренко, И.В. Еременчук, А.О. Герман

Понимание мультифакторности в объяснении природы соматического и психического при хронических заболеваниях органов дыхания на современном этапе необходимо как для сотрудничества в рациональной терапии, так и для попытки заново устроить семейные и профессиональные отношения, а также по-новому проводить свободное время в ответ на ограничения, наложенные хроническим заболеванием.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

ВИЧ-инфекция и туберкулез: масштабы проблемы в Харьковской области

О.С. Шевченко, С.Л. Матвеева, Т.В. Сенчева, Т.Ф. Ковалева

Анализ эпидемиологических показателей распространения ко-инфекции туберкулез/ВИЧ в Харьковской области за 2010 г. показал, что в структуре заболеваемости ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез мужчин почти вдвое больше, чем женщин. Превалирующей локализацией туберкулеза у лиц с ко-инфекцией является туберкулез легких (77,53 %). Он является основным вторичным заболеванием при ВИЧ-инфекции и главной причиной смерти в стадии СПИДа. В связи с этим для своевременной профилактики и диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных необходимы совместные скоординированные усилия фтизиатрической службы и службы борьбы со СПИДом.

Ключові слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция/СПИД, эпидемиология.

 

ВІЛ-інфекція та туберкульоз: масштаби проблеми в Харківській області

О.С. Шевченко, С.Л. Матвєєва, Т.В. Сенчева, Т.Ф. Ковальова

Аналіз епідеміологічних показників поширення ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ у Харківській області за 2010 р. засвідчив, що в структурі хворих чоловіків майже вдвічі більше, ніж жінок. Переважно туберкульоз локалізується у хворих із ко-інфекцією в легенях (77,53 %). Туберкульоз є основним вторинним захворюванням при ВІЛ-інфекції і головною причиною смерті в стадії СНІДу. Тому для своєчасної профілактики та діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих потрібні спільні скоординовані зусилля фтизіатричної служби і служби боротьби зі СНІДом.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Саркоидоз органов дыхания

Н.О. Скороходова, Т.В. Маринюк, В.А. Петров, В.Н. Хлыстун, Е.А. Коваленко, Г.В. Зубов, В.А. Евса

Цель работы — изучить особенности диагностики, клиники, течения и лечения больных саркоидозом.
Материалы и методы. Обследовано 75 больных саркоидозом легких за период 2005—2010 гг. Оценивали общеклинические симптомы, результаты рентгенографии, компьютерной томографии, исследований функ-ции внешнего дыхания, фибробронхоскопии, биопсии внутригрудных лимфатических узлов или легкого.
Результаты и обсуждение. Изменения в легких чаще всего выявляют при профосмотре — 49 (65,3 %), ведущим клиническим симптомом является одышка — 50 (66,7 %). Саркоидоз бронхов чаще всего проявлялся саркоидными эктазиями — у 13 (17,3 %), стенозом — у 2 (2,7 %), опухолевоподобной инфильт-рацией — у 1 (1,3 %). Достаточно часто выявляли двусторонний диффузный катаральный эндобронхит — у 5 (6,7 %), геморрагический — у 3 (4,0 %), субатрофический — у 5 (6,7 %).
Выводы. Атипичная рентгенкартина саркоидоза органов дыхания (30,7 %) вызывает затруднение в установлении правильного диагноза и требует гистологической верификации. Торакоскопическое ис-следование с биопсией легкого и лимфатических узлов сочетает высокую информативность и сравнительно малую инвазивность.

Ключові слова: одышка, фибробронхоскопия, видеоторакоскопия.

 

Саркоїдоз органів дихання

Н.О. Скороходова, Т.В. Маринюк, В.А. Петров, В.М. Хлистун, О.О. Коваленко, Г.В. Зубов, В.О. Євса

Мета роботи — вивчити особливості діагностики, клініки, перебігу і лікування хворих на саркоїдоз.
Матеріали та методи. Обстежено 75 хворих на саркоїдоз легень за період 2005—2010 рр. Оцінювали загальноклінічні симптоми, результати рентгенографії, комп’ютерної томографії, досліджень функції зовнішнього дихання, фібробронхоскопії, біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів чи легень.
Результати та обговорення. Зміни в легенях найчастіше виявляли під час профогляду — у 49 (65,3 %), провідним клінічним симптомом була задишка — у 50 (66,7 %). Саркоїдоз бронхів найчастіше виявлявся саркоїдною ектазією — у 13 (17,3 %), стенозом — у 2 (2,7 %), опухолевоподібною інфільтрацією — у 1 (1,3 %). Досить часто спостерігали двобічний дифузний катаральний ендобронхіт — у 5 (6,7 %), геморагічний — у 3 (4,0 %), субатрофічний — у 5 (6,7 %).
Висновки. Атипова рентгенкартина саркоїдозу органів дихання (30,7 %) спричинює складнощі у встановленні правильного діагнозу і вимагає гістологічної верифікації. Торакоскопічне дослідження з біопсією легенів і лімфатичних вузлів поєднує високу інформативність і порівняно малу інвазивність.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Віддалені результати диспансерного спостереження за хворими на туберкульоз органів дихання Закарпаття, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Е.П. Шимко, В.В. Скрип

У роботі проаналізовано результати віддаленого спостереження за 74 хворими на різні форми активного туберкульозу органів дихання, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ключові слова: туберкульоз органів дихання, диспансеризація ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

 

Отдаленные результаты диспансерного наблюдения больных туберкулезом органов дыхания Закарпатья, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Э.П. Шимко, В.В. Скрип

В работе проанализированы результаты отдаленного наблюдения за 74 больными разными формами активного туберкулеза органов дыхания, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Профілактика ризику професійного інфікування ВІЛ-інфекцією медичних працівників на робочому місці

М.О. Володій, І.О. Парпалей

Запровадження профілактичних та інформативних заходів серед медичних працівників дозволить зменшити ймовірність інфікування медичних працівників ВІЛ під час виконання своїх професійних обов’язків. Також інформованість медичних працівників про методи профілактики дасть змогу уникнути упередженого ставлення до ВІЛ-позитивних пацієнтів та колег у медичних закладах.

Ключові слова: профілактика хвороби, медичні працівники, професійне захворювання, ВІЛ-інфекція, професійний контакт.

 

Профилактика риска профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией медицинских работников на рабочем месте

М.A. Володий, И.О. Парпалей

Внедрение профилактических и информативных мероприятий среди медицинских работников позволит уменьшить вероятность инфицирования медицинских работников ВИЧ во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Также информированность медицинских работников о методах профилактики позволит избежать  предвзятого отношения к ВИЛ-позитивным пациентам и коллегам в медицинских учреждениях.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Деякі особливості зв’язку між гострими респіраторними вірусними інфекціями, грипом та захворюваністю на туберкульоз

М.М. Савула, В.К. Паучок, Ю.С. Заводович, І.В. Бенч, М.М. Павельєва

Мета роботи — вивчити зв’язок між ГРВІ, грипом та показниками захворюваності та рецидивів туберкульозу.
Матеріали та методи. Опрацьовано дані про щомісячну захворюваність і рецидиви туберкульозу та щомісячну захворюваність на ГРВІ (в тому числі грип) у Тернопільській області від 2006 до 2010 р. Застосовано методи якісного аналізу динаміки епідеміологічних показників, кореляційний аналіз та макромоделювання.
Результати та обговорення. Встановлено, що показники захворюваності на ГРВІ та туберкульоз (особливо їхні максимальні і мінімальні значення) протягом 2006—2010 рр. змінювалися синхронно, з відставанням максимумів показників з туберкульозу на 3—4 тиж. Це свідчить про певний вплив ГРВІ на захворюваність і рецидиви туберкульозу. Спалахи ГРВІ мали двофазний перебіг, який був порушений під час епідемії грипу A/H1N1, проте ця епідемія не мала додаткового негативного впливу на проаналізовані показники з туберкульозу.
Висновок. Спалахи ГРВІ впливають негативно на показники захворюваності і рецидивів туберкульозу. Епідемія грипу A/H1N1 не посилювала додатково цей негативний вплив.

Ключові слова: ГРВІ, грип, туберкульоз, захворюваність.

 

Некоторые особенности связи между острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и заболеваемостью туберкулезом

М.М. Савула, В.К. Паучок, Ю.С. Заводович, И.В. Бенч, М.М. Павельева

Цель работы — изучить связь между ОРВИ, гриппом и показателями заболеваемости и рецидивов туберкулеза.
Материалы и методы. Обработаны данные ежемесячной заболеваемости по туберкулезу и его рецидивам и ежемесячной заболеваемости на ОРВИ (включая грипп) в Тернопольской области с 2006 по 2010 г. Применены методы качественного анализа динамики эпидемиологических показателей, корреляционный анализ и макромоделирование.
Результаты и обсуждение. Установлено, что показатели заболеваемости по ОРВИ и туберкулезу (особенно их максимальные и минимальные значения) на протяжении 2006—2010 гг. изменялись синхронно, с отставанием максимумов показателей по туберкулезу на 3—4 нед. Это свидетельст-вует об определенном влиянии ОРВИ на заболеваемость и рецидивы туберкулеза. Вспышки ОРВИ имели двухфазное течение, которое было нарушено во время эпидемии гриппа A/H1N1, но эта эпидемия не оказала дополнительного отрицательного влияния на проанализированные показатели по туберкулезу.
Вывод. Вспышки ОРВИ влияют отрицательно на показатели заболеваемости и рецидивов туберкулеза. Эпидемия гриппа A/H1N1 не усилила дополнительно этого отрицательного влияния.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лекції

 

Туберкульоз слизової оболонки ротової порожнини: клінічні вияви, діагностика, диференціальна діагностика

О.М. Разнатовська

Захворюваність на туберкульоз лікарів-стоматологів посідає третє—четверте місце в Україні, позаяк головний шлях передачі туберкульозу повітряно-крапельний, а вони безпосередньо контактують із хворими.
У статті представлено головні клінічні форми туберкульозу слизової оболонки рота. Лікар-стоматолог повинен знати клінічні вияви, принципи діагностики та диференціальної діагностики цієї патології та своєчасно скерувати хворого до фтизіатра.

Ключові слова: туберкульоз, слизова оболонка ротової порожнини.

 

Туберкулез слизистой оболочки ротовой полости: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика

Е.Н. Разнатовская

Заболеваемость туберкулезом врачей-стоматологов занимает третье—четвертое место в Украине, так как основной путь передачи туберкулеза воздушно-капельный, а они непосредственно контактируют с больным.
В статье представлены основные клинические формы туберкулеза слизистой оболочки рта. Врач-стоматолог должен знать клинические проявления, принципы диагностики и дифференциальной диагностики данной патологии и своевременно направить больного к фтизиатру.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Клінічний випадок

 

Гепато-лієнальний синдром як вияв дисемінованого туберкульозу

М.М. Савула, Н.М. Лопушанська, Х.М. Бабурнич, Н.В. Дереш, В.О. Беський

Описано клінічні спостереження за двома дорослими чоловіками, у яких початковим виявом дисемінованого туберкульозу був гепато-лієнальний синдром, в одному випадку — в поєднанні з синдромом Бадда—Кіарі. Проілюстровано труднощі діагностики, роль різних методів обстеження, зокрема комп’ютерної томографії органів грудної клітки і черевної порожнини.

Ключові слова: гепато-лієнальний синдром, дисемінований туберкульоз.

 

Гепато-лиенальный синдром как проявление диссеминированного туберкулеза

М.М. Савула, Н.М. Лопушанская, Х.М. Бабурнич, Н.В. Дереш, В.О. Беский

Описаны клинические наблюдения за двумя взрослыми мужчинами, у которых начальным проявлением диссеминированного туберкулеза был гепато-лиенальный синдром, в одном случае — в сочетании с синдромом Бадда—Киари. Проиллюстрированы трудности диагностики, роль разных методов обследования, в частности компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной полости.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Туберкулезный менингит: возможен ли стандарт результативной диагностики?

О.С. Шевченко, С.Л. Матвеева

В обзоре проанализирована информация о методах диагностики туберкулезного менингита. Обращено внимание на важность своевременной диагностики туберкулезного менингита и трудности дифференциальной диагностики этого заболевания. Проведена сравнительная оценка различных методов диагностики туберкулезного менингита. Обсуждена возможность балльной оценки степени достоверности туберкулезного менингита на основе диагностических критериев.

Ключові слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, менингит, диагностика, классификация.

 

Туберкульозний менінгіт: чи можливий стандарт результативної діагностики?

О.С. Шевченко, С.Л. Матвєєва

У огляді проаналізовано інформацію про методи діагностики туберкульозного менінгіту. Звернено увагу на важливість своєчасної діагностики туберкульозного менінгіту і труднощі диференціальної діагностики цієї хвороби. Проведено порівняльну оцінку різних методів діагностики туберкульозного менінгіту. Обговорено можливість бальної оцінки ступеня ймовірності туберкульозного менінгіту на підставі діагностичних критеріїв.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13.

 

Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2861-VI Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 235; 2002 р., № 6, ст. 41; 2009 р., № 36—37, ст. 514), виклавши його в такій редакції:
«Закон України Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»
Цей Закон відповідно до норм міжнародного права визначає порядок правового регулювання діяльності у сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки, необхідних для забезпечення ефективної протидії поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ.

14.

 

Постанова кабінету Міністрів україни від 16 лютого 2011 р. № 123 Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз

З метою підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають:
— лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, — підвищення посадових окладів на 60 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці та надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірі до 60 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді у зазначених закладах;
— лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу, — підвищення посадових окладів на 30 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці та надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірі до 40 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді у зазначених закладах.
2. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів внести зміни до власних нормативно-правових актів згідно з цією постановою, передбачивши конкретні розміри надбавок за тривалість безперервної роботи.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2011 року.

Прем’єр-міністр України
М. Азаров

15.

 

Резолюція круглого столу «Доступність антимікобактеріальної терапії: забезпечення та контроль якості антимікобактеріальних препаратів, управління їх закупівлями та поставками, використання, аспекти прекваліфікації ВООЗ»

Проведений Бюро ВООЗ в Україні 14—15 грудня 2010 р. у м. Києві за підтримки Європейського регіонального бюро ВООЗ та Агентства США з міжнародного розвитку

Зважаючи на високу важливість доступу до протитуберкульозних лікарських засобів для забезпечення ефективної відповіді на епідемію туберкульозу, Всесвітньою організацією охорони здоров’я (далі — ВООЗ) у період з 2008 по 2010 р. було проведено кілька досліджень і оцінок, які стосувалися доступу до протитуберкульозних лікарських засобів в Україні.
З метою представлення та обговорення їх результатів з представниками Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) і ключових зацікавлених сторін, а також визначення шляхів підвищення доступу хворих на туберкульоз до необхідних лікарських засобів належної якості 14—15 грудня 2010 р. у м. Києві за ініціативи Європейського регіонального бюро ВООЗ було проведено круглий стіл «Доступність антимікобактеріальної терапії: забезпечення та контроль якості антимікобактеріальних препаратів, управління їх закупівлями та поставками, використання, аспекти прекваліфікації ВООЗ» (далі – Круглий стіл).
Основними завданнями зустрічі було представлення результатів дослідження якості протитуберкульозних препаратів у вибраних країнах Східної Європи та нових незалежних держав, оцінки спільної місії ВООЗ, АМР–США і Європейського Союзу (ЄС) з оцінки системи управління закупівлями і поставками в Україні та основних функцій регулювання лікарських засобів, обговорення процедур прекваліфікації ВООЗ та участі українських виробників у ній, питань реєстрації лікарських засобів в Україні. У роботі Круглого столу взяли участь представники МОЗ України та його підрозділів і організацій, що безпосередньо залучені до управління у сфері лікарських засобів, міжнародних організацій, неурядових і благодійних організацій, виробників лікарських засобів.
У результаті обговорення учасниками Круглого столу було визнано необхідність підвищення доступу та забезпечення раціонального використання лікарських засобів для лікування туберкульозу в Україні, підкреслено високу пріоритетність відповідних заходів для забезпечення ефективної відповіді на епідемію та сформовано наступні рекомендації щодо подальших дій на національному рівні:
1. Слід визнати, що управління закупівлями і поставками лікарських засобів є складним процесом, який вимагає участі як МОЗ України, так і більш широкого кола зацікавлених сторін, урядових та неурядових установ та організацій для ефективного вирішення існуючих проблем.
2. Необхідно забезпечити використання прозорих і підзвітних державних механізмів високого рівня, що слугуватимуть платформою для усунення існуючих перешкод у системі управління закупівлями і поставками лікарських засобів та вирішення інших питань.
3. Для розробки плану заходів щодо удосконалення систем управління закупівель і поставок лікарських засобів в Україні, раціонального використання препаратів та їх моніторингу як джерела вихідної інформації необхідно використати звіти оцінок 2008 і 2010 рр., а саме:
l спільної місії з оцінки системи управління закупівлями та поставками лікарських засобів для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та пов’язаних з цим виробів медичного призна-чення в Україні, проведеної Європейським бю-ро ВООЗ, Представництвом Європейської Ко-місії в Україні та Агенцією США з міжнарод-ного розвитку по Україні, Білорусі та Молдові (2008 р.) та комплексної зовнішньої оцінки національних заходів з протидії туберкульозу в Україні (2010 р.);
l дослідження якості протитуберкульозних препаратів у вибраних країнах Східної Європи та ННД (результати дослідження в Україні, 2010 р.).
МОЗ України має очолити впровадження відповідних заходів на засадах партнерства і тісної міжсекторальної співпраці, у партнерстві та із залученням технічної допомоги інших організацій, у тому числі міжнародних донорів, агенцій, недержавних організацій та академічних установ.

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»