Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(5) // 2011

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Клініко-лабораторні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень в Україні

І.В. Ліскіна, С.Д. Кузовкова, О.А. Журило, А.І. Барбова, Г.М. Вишневська, Л.М. Загаба

Стаття присвячена одному з найактуальніших питань фтизіатрії — дослідженню особливостей клінічного перебігу, лабораторної діагностики мультирезистентного туберкульозу легень (МРТБ). Період досліджень охоплював рік. За клінічними матеріалами визначено статево-вікові характеристики хворих на туберкульоз цього типу, деякі особливості лікувальних заходів, виставлено клінічні діагнози, схарактеризовано резистентність до МБТ, профілі резистентності, поширення серед хворих. Встановлено, що пік захворюваності припадає на вікову групу 21—39 років, серед хворих з МРТБ переважає феномен набутої (вторинної) резистентності — у 165 (73,66 %) осіб, а за профілем медикаментозної резистентності переважає HRS-резистентність.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз легень, клінічний перебіг, лабораторна діагностика

 

Клинико-лабораторные особенности течения мультирезистентного туберкулеза легких в Украине

И.В. Лискина, С.Д. Кузовкова, А.А. Журило, А.И. Барбова, А.М. Вишневская, Л.М. Загаба

Статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов фтизиатрии — исследованию особенностей клинического течения, лабораторной диагностики мультирезистентного туберкулеза легких (МРТБ). Период исследования охватывал год. По клиническим материалам установлены возрастно-половые характеристики больных таким туберкулезом, некоторые особенности лечебных мероприятий, выставленные клинические диагнозы, характер резистентности МБТ, профили резистентности, распространенные у больных. Установлено, что пик заболеваемости охватывает возрастную группу 21—39 лет, среди пациентов с МРТБ преобладают феномен приобретенной (вторичной) резистентности — у 165 (73,66 %) человек и HRS-спектр медикаментозной резистентности.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Передова стаття

 

Психоемоційні аспекти туберкульозу

О.О. Тарасюк, А.В. Вербінець, В.М. Зав'ялкін

Туберкульоз для хворого є стресовим чинником, що призводить до розвитку інтравертного стану з депресією і потребує не тільки медикаментозної терапії, а й спеціальної психологічної і соціальної корекції з урахуванням індивідуальних психосоціальних особливостей хворого. Корекція емоційного стану, зменшення депресивних виявів допоможуть нормалізувати режим лікування, оптимізувати взаємовідносини з медичним персоналом, створити позитивну мотивацію до лікування.

Ключові слова: туберкульоз, психоемоційний стан, психокорекція.

 

Психоэмоциональные аспекты туберкулеза

А.А. Тарасюк, А.В. Вербинец, В.М. Завьялкин

Туберкулез для больного является стрессовым фактором, который приводит к развитию интравертного состояния с депрессией. Он нуждается не только в медикаментозной терапии, но и в специальной психологической и социальной коррекции с учетом индивидуальных психосоциальных особенностей. Коррекция эмоционального состояния, уменьшение депрессивных проявлений помогут нормализировать режим лечения, оптимизировать взаимоотношения с медицинским персоналом, создать позитивную мотивацию к лечению.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Динаміка перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в щурів при гострому ураженні легень

Л.А. Грищук, М.І. Марущак

У статі розглянуто зміни перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові та гомогенаті легень у динаміці їх експериментального гострого ураження. Встановлено інтенсифікацію процесів вільнорадикального окиснення протягом 24 год спостереження та активацію антиоксидантного захисту в перші години після ураження, що має компенсаторний характер.

Ключові слова: гостре ураження легень, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система захисту

 

Динамика перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у крыс при остром поражении легких

Л.А. Грищук, М.И. Марущак

В статье рассмотрены изменения перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в крови и гомогенате легких в динамике их экспериментального острого поражения. Установлено интенсификацию процессов свободнорадикального окисления в течение 24 ч наблюдения и активаци антиоксидантной защиты в первые часы после поражения, которое носит компенсаторный характер.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Оцінка ефективності антимікобактеріальної терапії у хворих на туберкульоз легень за показниками імунологічних досліджень

І.Л. Платонова, О.А. Ткач, М.І. Сахелашвілі, Г.В. Щурко, Н.Є. Лаповець, Г.Д. Штибель

Мета роботи — вивчити значення імунологічних досліджень в оцінці ефективності інтенсивної стандартизованої антимікобактеріальної терапії у хворих з уперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень.
Матеріали та методи. Комплексні імунологічні дослідження з вивченням стану Т-, В-ланок та специфічного протитуберкульозного імунітету проведено у 35 хворих з уперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень до початку та на етапі завершення інтенсивної стандартизованої антимікобактеріальної терапії.
Результати та обговорення. Вивчено характер імунологічних змін у хворих з уперше діагностованим поширеним деструктивним туберкульозом легень під впливом інтенсивної фази антимікобактеріальної терапії. Приблизно у половини обстежених зменшилося напруження в системі специфічного протитуберкульозного імунітету (у 45,7 %) та сповільнилися процеси антитілотворення (у 46,4 %), що вказувало на зниження активності специфічного процесу й відповідно — на ефективність інтенсивної стандартизованої хіміотерапії. У решти осіб, де показники туберкулінової алергії, продукція імуноглобулінів та утворення циркулюючих імунних комплексів посилювалися або утримувалися на початковому рівні, лікування слід вважати малоефективним.
Висновки. Імунологічні дослідження є важливим доповненням до загальноприйнятих, за стратегією ДОТС, бактеріологічних і рентгенологічних досліджень для контролю за ефективністю інтенсивної стандартизованої хіміотерапії вперше діагностованого туберкульозу легень, оскільки відображають розвиток специфічного процесу в динаміці, характеризуючи тим самим ефективність антимікобактеріальної терапії.

Ключові слова: імунологічні дослідження, інтенсивна стандартизована хіміотерапія, вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень.

 

Оценка эффективности антимикобактериальной терапии у больных туберкулезом легких по показателям иммунологических исследований

И.Л. Платонова, Е.А. Ткач, М.И. Сахелашвили, Г.В. Щурко, Н.Е. Лаповец, Г.Д. Штыбель

Цель роботы — изучить роль иммунологических исследований в оценке эффективности интенсивной стандартизированной антимикобактериальной терапии у больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких.
Материалы и методы. Комплексные иммунологические исследования с изучением показателей Т-, В-звеньев и специфического противотуберкулезного иммунитета проведены у 35 больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких в начале и на этапе завершения интенсивной стандартизированной антимикобактериальной терапии.
Результаты и обсуждение. Изучено характер иммунологических нарушений у 35 больных с впервые диагностированным распространенным деструктивным туберкулезом легких на фоне интенсивной фазы антимикобактериальной терапии. Приблизительно у половины обследованных уменьшилась напряженность в системе специфического противотуберкулезного иммунитета (45,7 %) и замедлились процессы антителообразования (46,4 %), что указывало на снижение активности специфического процесса и соответственно — на эффективность интенсивной стандартизированной химиотерапии. У остальных больных, у которых показатели туберкулиновой аллергии, продукция иммуноглобулинов и образование циркулирующих иммунных комплексов усиливались или удерживались на исходном уровне, лечение следует расценивать как малоэффективное.
Выводы. Иммунологические исследования являются важнейшим дополнением к общепринятым, согласно стратегии ДОТС, бактериологическим и рентгенологическим исследованиям для контроля за эффективностью интенсивной стандартизированной химиотерапии впервые диагностированного туберкулеза легких, поскольку отражают развитие специфического процесса в динамике, отображая тем самым эффективность антимикобактериальной терапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Стан імунної системи при абдомінальному туберкульозі

М.І. Сахелашвілі, Н.Є. Лаповець, Л.Є. Лаповець

У більшості хворих на активний абдомінальний туберкульоз спостерігається помірне пригнічення клітинного імунітету (зменшення кількості Т-лімфоцитів та Т-хелперів) на тлі активізації гуморального імунітету (збільшення кількості В-лімфоцитів та активізованих В-лімфоцитів), а також різкого зростання рівня прозапальних інтерлейкінів (IL-1β, IL-6 і особливо TNF-α).

 

Состояние иммунной системы при абдоминальном туберкулезе

М.И. Сахелашвили, Н.Е. Лаповец, Л.Е. Лаповец

У большинства больных абдоминальным туберкулезом отмечается умеренное угнетение клеточного иммунитета (уменьшение количества Т-лимфоцитов и Т-хелперов) на фоне активации гуморального иммунитета (увеличения количества В-лимфоцитов и активированных В-лимфоцитов), а также резкого нарастания уровня провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6 и особенно TNF-α).

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Особенности течения туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом (по материалам аутопсийных исследований)

С.А. Истомин, В.Н. Бурятинский, Г.В. Коваль

Цель исследования — изучить особенности течения туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
Материалы и методы. Взято 119 аутопсийных исследований (из 758 проведенных за пять лет — 2006—2010 гг. — на базе прозектуры Херсонского областного противотуберкулезного диспансера).
Результаты и обсуждение. Установлено, что во всех летальных случаях сочетания туберкулез/ ВИЧ/СПИД-изолированного поражения легких не было. В 49,6 % случаев в патологическое состояние были вовлечены, кроме легких, внутригрудные лимфатические узлы, печень, почки, селезенка. В 24,4 %, кроме указанных органов, были зафиксированы резкие специфические изменения в лимфатических узлах брюшной полости и кишечнике. В остальные группы относительно равномерно распределены случаи с поражением головного мозга, его оболочек, а также избирательное сочетанное вовлечение других внутренних органов и систем.
Установлено также, что, помимо специфического течения и патогенеза, наблюдается патоморфоз микобактериальной инфекции на фоне иммунодефицитного состояния: атипичная морфология туберкулезного лептоменингита, поражение почечной паренхимы и кишечника. В 25 % случаев впервые диагностирован туберкулез легких, в 75 % это были больные, которые ранее находились в отделениях на лечении. 96,64 % больных в прошлом  внутривенно вводили наркотические вещества.
Выводы. Наблюдается рост ко-инфекции туберкулеза и ВИЧ/СПИДа и смертности от этой сочетанной инфекции. Преобладают пациенты с «наркотическим» анамнезом. Выявлено атипичную морфологию туберкулезного лептоменингита, поражения почечной паренхимы и кишечника.

Ключові слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, СПИД, аутопсия, внелегочный туберкулез.

 

Особливості перебігу туберкульозної інфекції у вIл-інфікованих та хворих на СНІД (за матеріалами автопсійних досліджень)

С.О. Істомін, В.M. Бурятинський, Г.В. Коваль

Мета дослідження — вивчення особливостей перебігу туберкульозної інфекції у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Матеріали та методи. Взято 119 автопсійних досліджень (із 758 проведених 758 за 2006—2010 рр. на базі прозектури Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру).
Результати та обговорення. Встановлено, що у всіх летальних випадках поєднання ВІЛ/СНІДу та туберкульозу ізольованого ураження легень не було. В 49,68 % випадків у патологічний стан було втягнено, крім легень, внутрішньогрудні лімфатичні вузли, печінку, селезінку. В 24,4 % випадків, крім зазначених вище органів, були специфічні зміни в лімфатичних вузлах міжстіння, у лімфатичних вузлах черевної порожнини та кишечнику. В інші групи відносно рівномірно розподілено випадки з ураженням головного мозку, його оболонок, а також з вибірковим поєднаним ураженням інших органів та систем. Встановлено, що, крім специфіки перебігу і патогенезу, спостерігається патоморфоз мікобактеріальної інфекції на тлі імунодефіциту: атипова морфологія туберкульозного лептоменінгіту, ураження ниркової паренхіми і кишечнику. В 25 % випадків діагноз туберкульозу легень визначено як уперше діагностований, а 75 % хворих раніше вже лікувалися у відділенні. 93,64 % померлих у минулому вживали ін’єкційні наркотичні речовини.
Висновки. Спостерігається збільшення випадків ко-інфекції туберкульозу та ВІЛ/СНІДу і смертності від цієї поєднаної інфекції. Переважають пацієнти з «наркотичним» анамнезом. Виявлено атипову морфологію туберкульозного лептоменінгіту, ураження ниркової й печінкової паренхіми та кишечнику.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Оцінка деяких показників оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії

В.М. Жадан

Мета роботи — визначити стан оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ІІП).
Матеріали та методи. Обстежено 22 хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ІІП), з них за нозологічною належністю хвороби було 11 чоловік з ІФА та 11 з неспецифічною інтерстиціальною пневмонією (НСІП). Біохімічні дослідження проводили в плазмі крові та еритроцитах венозної крові. Стан процесів ПОЛ оцінювали за вмістом малонового діальдегіду (МДА). Стан антиоксидантної системи вивчали за активністю глутатіон-S-трансферази (ГТ), глутатіон-редуктази (ГР), каталази та за вмістом церулоплазміну.
Результати та обговорення. Досліджено та оцінено показники оксидантно-антиоксидантної системи крові хворих на ІІП залежно від її форми. Встановлено, що у хворих на ІФА відбувається вірогідне зниження активності ферменту ГР на 26,1 % відносно контролю, у хворих загальної групи та хворих на НІСП спостерігається тенденція до зниження активності цього ферменту. Концентрація церулоплазміну в плазмі крові у загальній групі хворих вірогідно знижувалася на 23,0 %, при цьому активність каталази вірогідно підвищувалася на 60,6 %. У пацієнтів з ІФА концентрація церулоплазміну знижувалася на 21,9 %, у пацієнтів з НСІП — на 22,0 %. Активність каталази у групі хворих на ІФА вірогідно підвищувалася на 38,0 %, а у групі хворих на НСІП — на 25,6 % відносно контрольних значень.
Висновки. У хворих на ІІП виявлено низку біохімічних порушень, які відіграють певну роль у патогенезі згаданої хвороби. Ці порушення виявляються змінами функціонального стану антиоксидантної системи крові. У хворих на ІІП знижуються активність ферменту ГР, вміст церулоплазміну та підвищується активність каталази. При цьому кількість малонового діальдегіду, кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів, практично не змінюється.

Ключові слова: ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії, оксидантно-антиоксидантна система.

 

Оценка некоторых показателей оксидантно-антиоксидантной системы у больных идиопатическими интерстициальными пневмониями

В.Н. Жадан

Цель работы — определить состояние оксидантно-антиоксидантной системы крови больных идиопатическими интерстициальными пневмониями (ИИП).
Материалы и методы. Обследовано 22 больных ИИП, из них по нозологической принадлежности заболевания было 11 человек с ИФА и 11 человек с НСИП. Биохимические исследования проводили в плазме крови и эритроцитах венозной крови. Состояние процессов ПОЛ оценивали по количест-ву малонового диальдегида (МДА). Состояние антиоксидантной системы оценивали по активности глутатион-S-трансферазы (ГТ), глутатион-редуктазы (ГР), каталазы и концентрации церулоплазмина.
Результаты и обсуждение. Исследованы и оценены показатели оксидантно-антиоксидантной системы крови больных ИИП в зависимости от формы заболевания. Установлено, что у больных ИФА происходит достоверное снижение активности фермента ГР на 26,1 % относительно контроля, у больных общей группы и больных НСИП наблюдается тенденция к снижению активности этого фермента. Концентрация церулоплазмина в плазме крови в общей группе больных достоверно снижалась на 23,0 %, при этом активность каталазы достоверно повышалась на 60,6 %. У пациентов с ИФА концентрация церулоплазмина снижалась на 21,9 %, у пациентов с НСИП — на 22,0 %. Активность каталазы в группе больных ІФА достоверно повышалась на 38,0 %, а в группе больных НСИП — на 25,6 % относительно контрольных значений.
Выводы. У больных ИИП выявлен ряд биохимических нарушений, которые играют определенную роль в патогенезе данного заболевания. Эти нарушения проявляются изменениями функционального состояния антиоксидантной системы крови. У больных ИИП снижаются активность фермента ГР, концентрация церулоплазмина и повышается активность каталазы, при этом количество малонового диальдегида, конечного продукта перекисного окисления липидов, практически не изменяется.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Клиническая характеристика и исходы химиотерапии туберкулеза легких у лиц с патологией щитовидной железы

С.Л. Матвеева

У 50 больных с впервые диагностированным туберкулезом легких изучена эхоструктура и функция щитовидной железы. У 54 % установлена тиреоидная патология. Клинические проявления туберкулеза были более тяжелыми у больных с патологией щитовидной железы. Темпы исчезновения симптомов интоксикации, абациллирования мокроты и заживления деструкций к концу интенсивной фазы химиотерапии были достоверно выше у больных с неизмененными эхоструктурой и функцией щитовидной железы. Результаты свидетельствуют о необходимости скрининга тиреоидной патологии у больных туберкулезом.

Ключові слова: туберкулез легких, щитовидная железа, исходы противотуберкулезной химиотерапии.

 

Клінічна характеристика та наслідки хіміотерапії туберкульозу легень у хворих з патологією щитоподібної залози

С.Л. Матвєєва

У 50 хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень вивчено ехоструктуру та функцію щитоподібної залози. У 54 % встановлено тиреоїдну патологію. Клінічні вияви туберкульозу були тяжчими у хворих з патологією щитоподібної залози. Темпи зникнення симптомів інтоксикації, абацилювання мокроти та загоєння деструкцій у кінці інтенсивної фази хіміотерапії були вірогідно вищими у хворих з незміненими ехоструктурою та функцією щитоподібної залози. Результати дослідження свідчать про потребу в скринінгу тиреоїдної патології у хворих на туберкульоз.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Огляди

 

Латентна туберкульозна інфекція

В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Ю.А. Варченко, Г.Ф. Негря, Г.В. Радиш

Як у економічно розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються, значна частка випадків туберкульозу є наслідком наявності осіб з латентною туберкульозною інфекцією (ЛТБІ). У третини інфікованого населення Землі існує величезний потенціал постійної передачі і розвитку хвороби. Важливим компонентом контролю за туберкульозом у багатьох промислово розвинених країнах з низькою частотою туберкульозу є забезпечення лікарськими протитуберкульозними засобами окремих осіб з ЛТБІ з метою запобігання розвитку активної форми хвороби. У багатьох дослідженнях доведено ефективність однокомпонентної терапії ізоніазидом у межах 25—95 %. У ВІЛ-позитивних осіб з позитивною реакцією на туберкулін лікування ЛТБІ скоротило частоту захворювання на СНІД та смертність.

Ключові слова: Латентний туберкульоз, епідеміологія, імунітет, діагностика, ВІЛ, лікування.

 

Латентная туберкулезная инфекция

В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, Ю.А. Варченко, А.Ф. Негря, А.В. Радыш

Как в экономически развитых странах, так и в развивающихся множество случаев туберкулеза является результатом наличия лиц с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТБИ). У трети инфицированного населения Земли существует огромный потенциал постоянной передачи и развития болезни. Важным компонентом контроля за туберкулезом во многих промышленно развитых странах с низкой частотой туберкулеза является обеспеченность лекарственными противотуберкулезными средствами отдельных лиц с ЛТБИ для предотвращения развития болезни. Большое количество исследований показало 25—95 % эффективность однокомпонентной терапии изониазидом. У ВИЧ-положительных пациентов с положительной реакцией на туберкулин лечение ЛТБИ сократило частоту заболеваемости на СПИД и смертность.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Лекції

 

Грибковые поражения легких при иммунодефицитных состояниях. Часть 1

О.Д. Николаева, И.В. Лискина

Цель исследования — ознакомление широкого круга врачей общей практики, пульмонологов и фтизиатров с клиническими проявлениями глубоких микозов с преимущественным поражением легких на фоне иммунодефицита различной этиологии. Представлены тактика диагностики и лечения разных грибковых инфекций с клиническими примерами и иллюстрациями.

Ключові слова: глубокие микозы, поражение легких, ВИЧ-инфекция.

 

Грибкові ураження легень при імунодефіцитних станах. Частина 1

О.Д. Ніколаєва, І.В. Ліскіна

Мета дослідження — ознайомлення широкого кола лікарів загальної практики, пульмонологів та фтизіатрів з клінічними виявами глибоких мікозів із переважним ураженням легень на тлі імунодефіциту різного походження. Представлені тактика діагностики та лікування різних грибкових інфекцій з клінічними випадками та з ілюстраціями.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. почніть набір та виберіть рубрику зі списку

 

Клінічний випадок диференціальної діагностики аденоми щитоподібної залози та дисемінованого туберкульозу легень

Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко, В.О. Степаненко, А.О. Герман

У статті описано клінічний випадок метастазування аденоми щитоподібної залози в легені як приклад диференціальної діагностики дисемінованих процесів. Схарактеризовано її морфологічну організацію та особливості тиреоїдної активності.

Ключові слова: Дисеміновані процеси в легенях, аденома щитоподібної залози, тиреоїдна активність, морфологічна структура.

 

Клинический случай дифференциальной диагностики аденомы щитовидной железы и диссеминированного туберкулеза легких

Л.Д. Тодорико, А.В. Бойко, В.А. Степаненко, А.А. Герман

В статье приведен клинический случай метастазирования аденомы щитовидной железы в легкие как пример дифференциальной диагностики диссеминированных процессов. Описана ее морфологическая организация и особенности тиреоидной активности.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Епідемічна ситуація

 

ВІЛ-інфекція/СНІД — актуальна проблема в Україні

Р.Г. Процюк, Є.Р. Процюк

Проаналізовано епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу у світі та Україні. Динаміка реєстрації нових випадків ВІЛ-інфікованих осіб в Україні за останніх 10 років зросла на 146,9 %, або у 2,5 разу (з 17,5 на 100 тис. населення у 1999 році до 43,2 на 100 тис. населення у 2009 р.). Захворюваність на СНІД зросла на 246,4 %, або в 3,5 разу (з 2,8 на 100 тис. населення у 2002 р. до 9,7 на 100 тис. населення у 2009 р.). Показник смертності хворих на СНІД зріс на 229,4 %, або у 3,3 разу (з 1,7 на 100 тис. населення у 2002 р. до 5,6 на 100 тис. населення у 2009 р.).

Ключові слова: ВІЛ-інфекція / СНІД, захворюваність, смертність.

 

ВИЧ-инфекция/СПИД — актуальная проблема в Украине

Р.Г. Процюк, Е.Р. Процюк

Проанализировано эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции/СПИДу в мире и Украине. Динамика регистрации новых случаев ВИЧ-инфицированных лиц в Украине за последние 10 лет возросла на 146,9 %, или в 2,5 раза (с 17,5 на 100 тыс. населения в 1999 г. до 43,2 в 2009 г.). Заболеваемость СПИДом увеличилась на 246,4 %, или в 3,5 раза (с 2,8 на 100 тыс. населения в 2002 г. до 9,7 в 2009 г.). Смертность больных СПИДом возросла на 229,4 %, или в 3,3 раза (с 1,7 на 100 тыс. населения в 2002 г. до 5,6 в 2009 г.).

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Точка зору

 

Жирова емболія у практиці фтизіатра і пульмонолога

І.Д. Дужий, В.Д. Шищук, Ель-Асталь Раєд Зіяд, С.В. Харченко

На підставі даних літератури автори обґрунтовують складність діагностики жирової емболії легень (ЖЕЛ), наголошуючи при цьому на недостатній обізнаності медичної спільноти щодо особливостей діагностики цього ускладнення. Наводять свою версію патогенезу ЖЕЛ, обґрунтовуючи її прикладами з власного досвіду. Діляться 5 випадками ЖЕЛ і подають алгоритм її діагностики.

Ключові слова: Жирова емболія, дихальна недостатність, травми кісток.

 

Жировая эмболия в практике фтизиатра и пульмонолога

И.Д. Дужий, В.Д. Шищук, Эль-Асталь Раед Зияд, С.В. Харченко

На основании данных литературы авторы обосновывают сложности диагностики жировой эмболии легких (ЖЭЛ), подчеркивая недостаточную осведомленность медиков в особенностях диагностики этого осложнения. Приводят версию патогенеза ЖЭЛ, обосновывая примерами из своего опыта. Делятся 5 случаями ЖЭЛ и предлагают алгоритм ее диагностики.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Освіта

 

Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі фтизіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

В.І. Петренко, Г.О. Тимошенко

У статті висвітлено діяльність кафедри з поліпшення опанування студентами знань з фтизіатрії, а саме: відображено навчально-методичне забезпечення для теоретичної підготовки студентів і викладачів в умовах кредитно-модульної системи. Наведено відомості про підручники, посібники, довідник з вивчення фтизіатрії для студентів; зазначені практичні навички та вміння студентів, якими вони мають оволодіти, а також описано методику проведення практичних занять з фтизіатрії та критерії оцінки кожного його етапу, регламент підсумкового модульного контролю та методику оцінювання студентів.

Ключові слова: фтизіатрія, педагогічний процес, інформаційно-предметне (навчально-методичне) забезпечення, кредитно-модульна система.

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса на кафедре фтизиатрии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

В.И. Петренко, Г.А. Тимошенко

В статье представлена деятельность кафедры по улучшению овладения знаниями студентами по фтизиатрии, а именно: отражено учебно-методическое обеспечение для теоретической подготовки студентов и преподавателей в условиях кредитно-модульной системы. Приведены данные об учебниках, пособиях, методических разработках и справочнике по изучению фтизиатрии. Также указаны практические навыки и умения, которыми должны овладеть студенты, а также описана методика проведения практических занятий по фтизиатрии и критерии оценки каждого его этапа, регламент итогового модульного контроля и методика оценивания студентов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Освіта

 

Виявлення у хворих ко-інфекції туберкульозу і ВІЛ/СНІДу на догоспітальному етапі

В.І. Зозуляк, І.І. Пилипенко

У статті на підставі даних обстеження 39 хворих з ко-інфекцією туберкульозу і ВІЛ/СНІДу зроблено спробу встановити алгоритм ознак діагностики поєднаної патології на догоспітальному етапі. Також проаналізовано якість підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації за цією темою, що сприятиме своєчасному виявленню, профілактиці та лікуванню хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ.

Ключові слова: Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, діагностика, ко-інфекція, алгоритм, виявлення.

 

Выявление у больных ко-инфекции туберкулеза и ВИЧ/СПИДа на догоспитальном этапе

В.И. Зозуляк, И.И. Пилипенко

В статье на основании данных обследования 39 больных с ко-инфекцией туберкулеза и ВИЧ/СПИДа сделана попытка установления алгоритма диагностических признаков совместной патологии на догоспитальном этапе. Также проведен анализ качества подготовки студентов в вузах ІІІ—ІV уровней аккредитации на эту тему, что будет способствовать повышению уровня знаний, умений и практических навыков по своевременному выявлению, профилактике и лечению больных с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Офіційна інформація

 

Концепція Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки

Загальна частина
Поширення туберкульозу, насамперед мультирезистентного, становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення України, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та вимагає постійного збільшення видатків із державного бюджету.
Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за тягарем туберкульозу. У 2010 році захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність від туберкульозу в Україні становила відповідно 68,4; 171,4 та 16,8 випадків на 100 тис. населення. За оцінками ВООЗ, в Україні мультирезистентну форму мають 16 % хворих з новими випадками та 44 % хворих з повторними випадками туберкульозу, що натепер становить близько 7000 хворих. У країні реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистент-ністю, кількість яких стрімко збільшується. Одночасно зі зростанням епідемії ВІЛ/СНІДу, що має тенденцію до генералізації через статевий шлях передачі, швидко зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція (ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2010 році становила 11 % від загального кількості хворих з новими випадками туберкульозу. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до інфікування ВІЛ груп населення. Так, за даними пілотного проекту ВООЗ, у Донецькій області (2006 р.) 58 % ув’язнених з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ мали мультирезистентну форму туберкульозу.

17. Рецензії

 

Рецензія на підручник «Пульмонологія та фтизіатрія»

у 2 т. / За ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. —
К.; Львів: Атлас, 2009. — 1336 с. — 261 рис. — 147 табл.

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»