Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(6) // 2011

 

Обкладинка

 

1. ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

 

«Богові помолитися, Караваю вклонитися…» До 200-річчя від дня народження Володимира Опанасовича Караваєва

В.Ф. Москаленко, М.П. Захараш, В.Г. Черкасов

Перший декан медичного факультету Університету Cвятого Володимира, перший завідувач кафедри факультетської хірургії Володимир Опанасович Караваєв народився 8 липня (26 червня) 1811 року в старовинному російському місті Вятці (з 1934 р. — Кіров) у сім’ї купця 2-ї гільдії.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Туберкульоз у мігрантів: сучасний стан проблеми

В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Г.В. Радиш, І.І. Шульжик

Усе більший відсоток захворюваності на туберкульоз у промислово розвинених країнах спостерігається серед іммігрантів (іноземні працівники і біженці), що народилися в країнах з високою поширеністю туберкульозу. Особливостями захворюваності в цій групі є висока поширеність серед молодого населення та високий ризик медикаментозної резистентності. Своєчасні скринінг та профілактичне лікування інфікованих туберкульозом мігрантів може зменшити ризик реактивації та передачі місцевому населенню.

Ключові слова: туберкульоз у мігрантів, скринінг, лікування латентної інфекції.

 

Туберкулез у мигрантов: современное состояние проблемы

В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, А.В. Радыш, И.И. Шульжик

Все больший процент заболеваемости туберкулезом в промышленно развитых странах наблюдается у иммигрантов (иностранные рабочие и беженцы), которые родились в странах с высокой распространенностью туберкулеза. Особенностями заболеваемости в этой группе являются высокая распространенность среди молодого населения и высокий риск медикаментозной устойчивости. Своевременное проведение скрининга и профилактического лечения инфицированных туберкулезом мигрантов может уменьшить риск последующей реактивации и передачи местному населению.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Comparative efficacy analysis of the different chemotherapy regimens for the patients with pulmonary tuberculosis with unknown drug susceptibility

L.D. Todoriko, V.I. Petrenko, A.V. Boiko, O.V. Medvetska

The article presents the results of studying the efficacy of the different chemotherapy regimens for patients with pulmonary tuberculosis (TB) with unknown drug susceptibility.
Research objective. Raise the efficacy of treatment of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis with unknown drug susceptibility.
Materials and methods of research. 227 previously treated new cases of tuberculosis and relapse cases were examined, using clinical, radiological, clinico-laboratory, microbiological, statistical methods. A retrospective record review of the phtisio-therapeutic department at the Chernivtsi Regional TB Dispensary was performed to evaluate the drug resistance prevalence and pattern for tuberculosis patients with a repeated course of treatment.
Results and discussion. A group of 43 patients with a suspicion for multidrug-resistant TB (MDR-TB) was formed of the total number of patients under study (227) and collected data was analyzed. Almost half of the MDR-TB patients (44.2 %) appeared to have extensive drug resistance. The efficacy of the standard and individualised chemotherapy regimens was evaluated at the obtaining the drug susceptibility pattern, after 6 month of treatment and at the discharging (at an average 16.8 ± 7.2 months). Received data shows the efficacy of the empirical chemotherapy regimen before drug susceptibility testing results due to comprising 5—7 drugs while expecting Mycobacterium tuberculosis to be susceptible at least to 4 of them. Assessment of the chemotherapy regimens at discharging, despite individualised drugs formulation, revealed the standard regimen (EK(Amk)ZEt(PAS)Q or EZEtPASQ) comprising second-line drugs and fluoroquinolones to be more effective.
Conclusions. It is advisable to prescribe standard сategory 4 chemotherapy regimens to patients with a failure of the first and repeated course of chemotherapy in case of the absence of the test of first-line TB drug susceptibility. A relatively low level of resistance of MTB to kanamycin (K) and ethionamide (ET) — respectively 2.3 % and 1.6 % — enables to use these drugs in patients, requiring retreatment in terms of standard Сategory 4 chemotherapy regimens prior to obtaining the results of drug susceptibility testing. In case of administering empirical regimens to patients with a tuberculosis relapse or suspended treatment preference should be given to oral second-line antituberculosis drugs (ehionamide, prothionamide, cycloserine, PAS(A) to avoid creating additional drug resistance.

Ключові слова: Multidrug resistance prevalence, new case of pulmonary tuberculosis, relapse cases of tuberculosis, drug resistance.

 

Порівняння ефективності різних режимів хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень з невідомою чутливістю мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів

Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, А.В. Бойко, О.В. Медвецька

У статті наведені результати вивчення ефективності різних режимів хіміотерапії хворих на туберкульоз легень з невідомою чутливістю мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів.
Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень з невідомою чутливістю до антимікобактеріальних препаратів.
Матеріали та методи. Було обстежено 227 попередньо пролікованих нових випадків та рецидивів туберкульозу з використанням клінічних, радіологічних, клініко-лабораторних, мікробіологічних та статистичних методів. Вивчено поширеність та профіль мультирезистентності мікобактерій у хворих на туберкульоз із повторним лікуванням за ретроспективними матеріалами фтизіотерапевтичного відділення Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру.
Результати та обговорення. Серед загальної кількості досліджуваних хворих (227) була віді-брана група хворих — 43 пацієнти — з підозрою на мультирезистентний характер його перебігу та проведений аналіз отриманих даних. Майже в половини хворих (44,2 %) із мультирезистентним туберкульозом (МРТ) установлена розширена стійкість МБТ. Крім ізоніазиду та рифампіцину, було виявлено резистентність до стрептоміцину (55,5 %), піразинаміду (27,9 %), етамбутолу (32,6 %). Таким чином, для половини пацієнтів лікування за четвертою категорією є неможливим.
Було проведено оцінку ефективності стандартного та індивідуального режимів хіміотерапії на момент отримання тесту чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів, через 6 міс з початку лікування та під час виписки хворих зі стаціонару (в середньому через (16,8 ± 7,2) міс). Отримані результати вказують на ефективність емпіричного режиму хіміотерапії до визначення резистентності мікобактерій туберкульозу за рахунок призначення 5—7 препаратів з метою збереження досить високої ймовірності того, що принаймні до 4 з них мікобактерії туберкульозу збережуть чутливість.
При оцінці режимів хіміотерапії при виписці зі стаціонару, незважаючи на індивідуальний підбір хіміопрепаратів, ефективнішим виявився стандартний режим (EK(Am)ZEt(PASS)Q або EZEtPASSQ) на основі використання препаратів 2-го ряду та фторхінолонів.
Висновки. Таким чином, доцільно призначати стандартний режим хіміотерапії, оснований на четвертій категорії, хворим після неефективного першого та повторного курсу хіміотерапії у випадку відсутності результату тесту медикаментозної чутливості на початку лікування. Виявлено відносно невисокий рівень резистентності MБТ до канаміцину та етіонаміду — 2,3 % та 1,6 % відповідно, що дає змогу користуватися цими препаратами при лікуванні хворих, які потребують повторної терапії за стандартними режимами згідно з четвертою клінічною категорією, до отримання результатів тесту медикаментозної чутливості. Беручи до уваги присутність розширеної медикаментозної стійкості у 44,2 % хворих, у разі призначення емпіричного режиму при рецидиві чи перерваному лікуванні перевага має надаватися пероральним препаратам 2-го ряду (етіонамід, протіонамід, циклосерин, ПАСК) з метою попередження розвитку ще більшої медикаментозної стійкості.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Порівняльні дослідження культивування M. tuberculosis на рідкому середовищі в автоматизованій системі Вастес 960 та щільному середовищі Левенштейна — Єнсена

О.А. Журило, А.І. Барбова, С.В. Миронченко, О.Р. Сметаніна, О.В. Юнацька, Л.І. Пісковець

Мета роботи — вивчити ефективність виділення M. tuberculosis на рідкому середовищі Middlbrooк 7H9 в автоматизованій системі ВАСТЕС 960 під час дослідження клінічного матеріалу від пацієнтів з підозрою на туберкульоз порівняно зі щільним живильним середовищем Левенштейна — Єнсена.
Матеріали та методи. Досліджено 698 зразків мокротиння від хворих на туберкульоз, які лікувалися у стаціонарі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» у 2010 році. Оцінювали строки культивування зразків у рідкому живильному середовищі в автоматизованій системі ВАСТЕС 960 і паралельно на щільному живильному середовищі Левенштейна — Єнсена та ефективність виділення мікобактерій обома способами.
Результати та обговорення. Виділення культур в апараті ВАСТЕС 960 з використанням рідкого живильного середовища становило 92,2 % порівняно з 78,4 % на щільному середовищі Левенштейна — Єнсена. Середня тривалість росту культур у рідкому середовищі Middlbrooк 7H9 становила 11,5 доби, середня тривалість росту культур мікобактерій на щільному середовищі — 31,6 доби. 67 % культуральних зразків виявлено у рідкому середовищі Middlbrook 7H9 в автоматизованій системі ВАСТЕС 960 протягом 2 тиж.
Висновки. У разі культивування зразків у рідкому живильному середовищі в автоматизованій системі ВАСТЕС 960 збільшується кількість виділення мікобактерій туберкульозу та скорочуються терміни виділення їх.

Ключові слова: M. tuberculosis, автоматизована система ВАСТЕС 960, щільне середовище Левенштейна — Єнсена.

 

Сравнительные исследования культивирования M. tuberculosis на жидкой среде в автоматизированной системе ВАСТЕС 960 и твердой питательной среде Левенштейна — Йенсена

А.А. Журило, А.И. Барбова, С.В. Миронченко, О.Р. Сметанина, О.В. Юнацкая, Л.И. Песковец

В исследовании представлена сравнительная характеристика культивирования M. tuberculosis в автоматизированной системе ВАСТЕС 960 и на твердой питательной среде Левенштейна — Йенсена. Показано, что эффективность выделения культур МБТ в аппарате ВАСТЕС 960 в 1,2 раза превышает эффективность метода посева на среде Левенштейна — Йенсена. Продолжительность роста культур микобактерий в жидкой среде Middlbrooк 7H9 в аппарате ВАСТЕС 960 по сравнению с посевом на твердую питательную среду сокращается в 3,1 раза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Анализ заболеваемости туберкулезом детей раннего возраста в Луганской области

Н.А. Грицова, Т.В. Румянцева, М.В. Дорда, Л.А. Онищенко

Цель работы — изучить заболеваемость, ее структуру, особенности выявления туберкулезной инфекции с последующей разработкой критериев, позволяющих улучшить качество диагностики туберкулеза у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Проанализирована медицинская документация 99 детей в возрасте 0—3 года, болевших туберкулезом в 1991—2010 гг. Изучены годовые статистические отчеты Луганского областного противотуберкулезного диспансера, учетно-отчетная документация Луганского областного статистического управления за 1991—2010 гг. Ретроспективный анализ базировался на данных епидемиологических, клинических, лабораторных, рентгенологических и статистических исследований.
Результаты и обсуждение. Удельный вес детей в возрасте 0—3 года в структуре заболевших туберкулезом в 0—14 лет увеличился в 11,5 раза и достиг в 2010 г. 30,0 %. По сравнению с 1991—1995 гг. средние значения заболеваемости в раннем детском возрасте выросли в 6,7 раза, в то время как у детей 0—14 лет — в 3,2 раза. Темпы роста заболеваемости туберкулезом детей 0—3 года в 2,5 раза выше, чем в возрасте 0—14 лет. В раннем детском возрасте преобладают классические формы первичного туберкулеза, а увеличение в 2,5 раза количества случаев костно-суставного процесса по сравнению с доэпидемическим периодом требует изучения причин этого явления. Даны рекомендации по улучшению качества диагностики туберкулеза у детей раннего возраста.
Выводы. Установлен достоверный рост заболеваемости туберкулезом детей 0—3 лет, что прежде всего указывает на низкое качество работы в очагах туберкулезной инфекции в области, а также недостаточную работу по выявлению туберкулеза. Полученные нами данные должны служить мотивацией к детальнейшему изучению особенностей эпидемиологии с поиском путей повышения качества диагностики заболевания туберкулезом у детей раннего возраста в Луганской области.

Ключові слова: Туберкулез, заболеваемость, дети раннего возраста.

 

Аналіз захворюваності на туберкульоз дітей раннього віку в Луганській області

Н.А. Гріцова, Т.В. Рум’янцева, М.В. Дорда, Л.А. Онищенко

Мета роботи — вивчити захворюваність, її структуру, особливості виявлення туберкульозної інфекції з подальшою розробкою критеріїв, що поліпшать якість діагностики туберкульозу у дітей раннього віку.
Матеріали та методи. Проаналізовано медичну документацію 99 дітей віком від 0 до 3 років, що хворіли на туберкульоз у 1991—2010 рр. Вивчали річні статистичні звіти Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, обліково-звітну документацію Луганського обласного статистичного управління за 1991—2010 рр. Ретроспективний аналіз ґрунтувався на даних епідеміологічних, клінічних, лабораторних, рентгенологічних та статистичних досліджень.
Результати та обговорення. Питома вага дітей віком від 0 до 3 років у структурі захворілих на туберкульоз до 14 років збільшилася в 11,5 разу і досягла в 2010 році 30,0 %. Порівняно з 1991—1995 рр. середній показник захворюваності в ранньому дитячому віці збільшився в 6,7 разу, а у дітей 0—14 років — у 3,2 разу. Темпи зростання захворюваності на туберкульоз дітей 0—3 років у 2,5 разу вищі, ніж у віці 0—14 років. У ранньому дитячому віці переважають класичні форми первинного туберкульозу, а збільшення в 2,5 разу кількості випадків кістково-суглобового туберкульозу порівняно з доепідемічним періодом потребує вивчення причин цього явища. Надано рекомендації щодо поліпшення якості діагностики туберкульозу у дітей раннього віку.
Висновки. Встановлено, що зростання захворюваності на туберкульоз дітей віком 0—3 роки є вірогідним, що насамперед указує на низьку якість роботи в осередках туберкульозної інфекції в області, а також недостатню роботу з виявлення туберкульозу. Отримані нами дані повинні служити мотивацією до найдетальнішого вивчення особливостей епідеміології з пошуком шляхів підвищення якості діагностики захворювання на туберкульоз у дітей раннього віку в Луганській області.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості клінічного перебігу туберкульозу нирок

М.І. Сахелашвілі, Т.В. Луцишин

Мета дослідження — вивчення особливостей перебігу та діагностики туберкульозу нирок у сучасних умовах.
Матеріали та методи. Проаналізовано особливості перебігу туберкульозу нирок на підставі клінічних, рентгенологічних та загальноприйнятих лабораторних даних у 199 хворих (перша група — 134 пацієнти з ураженням легень та нирок і друга — 65 хворих на туберкульоз нирок без ураження легень).
Результати та обговорення. На підставі клініко-рентгенотомографічних досліджень можна було виявити туберкульоз нирок у 42,5 % хворих. У разі долучення рентгеноконтрастної урографії та ультразвукового сканування нирок частота верифікації збільшилася на 19,2 %.
Висновок. У хворих на поєднаний туберкульоз легень і нирок спостерігаються виразна симптоматика туберкульозної інтоксикації (96,2 %), ознаки ураження легень (51,5 %) і в 1,8 разу рідше — симптоми ураження нирок (29,8 %). У більшості пацієнтів з вогнищевим, інфільтративним та дисемінованим туберкульозом легень констатували його поєднання з паренхіматозною формою туберкульозу нирок. Водночас у 35,7 % осіб виявили фіброзно-кавернозну форму туберкульозу як легень, так і нирок. У разі лише туберкульозу нирок у 4,3 разу частіше виявляли фіброзно-кавернозну, ніж паренхіматозну і кавернозну, форму специфічного ураження нирок. Усіх хворих на туберкульоз нирок скеровували в протитуберкульозні стаціонари через рік і пізніше, тобто несвоєчасно.

Ключові слова: клінічний перебіг, поєднаний туберкульоз легень та нирок, туберкульоз нирок.

 

Особенности клинического течения туберкулеза почек

М.И. Сахелашвили, Т.В. Луцишин

Цель исследования — изучение особенностей течения и диагностики туберкулеза почек в современных условиях.
Материалы и методы. Проанализированы особенности течения туберкулеза почек на основании клинических, рентгенологических и общепринятых лабораторных данных у 199 больных (первая группа — 134 пациента с поражением легких и почек и вторая — 65 больных туберкулезом почек без поражения легких).
Результаты и обсуждение. На основании клинико-рентгенотомографических исследований можно было выявить туберкулез почек у 42,5 % больных. В случае интеграции рентгеноконтрастной урографии и ультразвукового сканирования почек частота верификации увеличилась на 19,2 %.
Вывод. У больных с сочетанным туберкулезом легких и почек наблюдаются отчетливая симптоматика туберкулезной интоксикации (96,2 %), признаки поражения легких (51,5 %) и в 1,8 раза реже — симптомы поражения почек (29,8 %). У большинства пациентов с очаговым, инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких констатировали его сочетание с паренхиматозной формой туберкулеза почек. Одновременно у 35,7 % лиц обнаружили фиброзно-кавернозную форму туберкулеза как легких, так и почек. В случае лишь туберкулеза почек в 4,3 раза чаще выявляли фиброзно-кавернозную, чем паренхиматозную и кавернозную, форму специфического поражения почек. Всех больных туберкулезом почек направляли в противотуберкулезные стационары через год и позже, т.е. несвоевременно.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Туберкулезный мезаденит в неотложной хирургии

П.В. Строганов, С.А. Гешелин, Нгуен Ван Хань

Введение. Осложняясь перитонитом, острой кишечной непроходимостью, туберкулезный мезаденит обусловливает показания к неотложному хирургическому вмешательству.
Цель исследования: проанализировать исходы лечения больных, ургентно оперированных по поводу осложненного туберкулезного мезаденита, в зависимости от характеристики осложнения и ВИЧ-инфицированности.
Материалы и методы. Обследованы 13 пациентов с осложненным туберкулезным мезаденитом. Всем им выполняли биопсию брыжеечных лимфоузлов с последующим гистологическим ис-следованием. Все умершие подвергнуты аутопсии с макро- и микроскопической оценкой состояния внутренних органов в соответствии со стандартным протоколом.
Результаты и обсуждение. Туберкулезный мезаденит осложнялся разлитым перитонитом у 7 пациентов (3 были ВИЧ-позитивны), межпетельными абсцессами — у 3 (2 были ВИЧ-позитивны), острой непроходимостью кишечника — у 3 (все были ВИЧ-позитивны). Умерли 8 пациентов, 6 из которых были ВИЧ-позитивны.
Выводы. Летальность больных, ургентно оперированных по поводу осложнений туберкулезного мезаденита, высокая. Среди умерших преобладали ВИЧ-инфицированные. Показатели летальности больных, умерших после ургентных операций по поводу различных осложнений туберкулезного мезаденита (разлитой перитонит, межпетельные абсцессы, острая кишечная непроходимость), не имеют достоверных различий.

Ключові слова: туберкулез, мезаденит, острая хирургическая патология.

 

Туберкульозний мезаденіт у невідкладній хірургії

П.В. Строганов, С.О. Гешелін, Нгуєн Ван Хань

Вступ. Туберкульозний мезаденіт, ускладнений перитонітом, гострою кишковою непрохідністю, диктує показання до невідкладного хірургічного втручання.
Мета дослідження — проаналізувати наслідки лікування хворих, ургентно прооперованих з приводу ускладненого туберкульозного мезаденіту, залежно від характеристики ускладнення та ВІЛ-інфікованості.
Матеріали та методи. Обстежено 13 пацієнтів з ускладненим туберкульозним мезаденітом. Усім їм виконували біопсію брижових лімфовузлів з подальшим гістологічним дослідженням. У всіх померлих проведено автопсію з макро- і мікроскопічною оцінкою стану внутрішніх органів відповідно до стандартного протоколу.
Результати та обговорення. Туберкульозний мезаденіт ускладнювався розлитим перитонітом у 7 пацієнтів (3 були ВІЛ-позитивні), міжпетлевими абсцесами — у 3 (2 були ВІЛ-позитивні), гост-рою непрохідністю кишечника — у 3 (усі були ВІЛ-позитивні). Померли 8 пацієнтів, 6 із яких були ВІЛ-позитивні.
Висновки. Летальність хворих, ургентно прооперованих з приводу ускладнень туберкульозного мезаденіту, висока. Серед померлих переважали ВІЛ-інфіковані. Показники летальності хворих, що померли після ургентних операцій з приводу різних ускладнень туберкульозного мезаденіту (розлитий перитоніт, межпетлеві абсцеси, гостра кишкова непрохідність), не мають вірогідної різниці.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Ендоскопічні особливості стану трахеобронхіального дерева у хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання

А.Б. Дудник, О.Ц. Павельчук

Мета дослідження — вивчення ендоскопічних особливостей стану трахеобронхіального дерева у хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання (ВДТБ).
Матеріали та методи. Проведено ретроспективну оцінку результатів фібробронхоскопій у 260 хворих на ВДТБ, що перебували на стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному протитуберкульозному диспансері у 2007—2009 роках.
Результати. Проаналізовано взаємозв’язок між частотою виявлення ендобронхітів та клінічними і функціональними ознаками бронхообструктивного синдрому у пацієнтів зі згаданою патологією.
Висновки. У разі бронхообструктивного синдрому у пацієнтів з ВДТБ збільшуються в рази шанси виявлення ендобронхіальної патології різного генезу.

Ключові слова: Фібробронхоскопія, туберкульоз, ендобронхіт, бронхообструктивний синдром.

 

Эндоскопические особенности состояния трахеобронхиального дерева у больных на впервые диагностированный туберкулез органов дыхания

А.Б. Дудник, А.Ц. Павельчук

Цель исследования — изучение эндоскопических особенностей состояния трахеобронхиального дерева у больных с впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания (ВДТБ).
Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка результатов фибробронхоскопий в 260 больных ВДТБ, находившихся на стационарном лечении в Винницком областном клиническом противотуберкулезном диспансере в 2007—2009 годах.
Результаты. Проанализирована взаимосвязь между частотой обнаружения эндобронхита и клинико-функциональными признаками бронхообструктивного синдрома у пациентов с данной патологией.
Выводы. Наличие бронхообструктивного синдрома у пациентов с ВДТБ увеличивает в разы шансы обнаружения ендобронхиальной патологии различного генеза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Імунокорегувальний вплив регіональної лімфотропної терапії з подальшим ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки у хворих на деструктивний туберкульоз легень

С.О. Полякова

У статті проаналізовано основні показники імунної системи хворого з уперше виявленим туберкульозом легень.
Мета дослідження — вивчити зміни показників імунної системи під впливом регіональної лімфо-тропної терапії з подальшим ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки введення порівняно з аналогічними показниками у хворих, які отримували в комплексному лікуванні лише лімфотропну терапію, та хворих, яких лікували тільки традиційними протитуберкульозними методами.
Матеріали та методи. Всіх хворих (152 особи) розподілено на три групи: 1-шу та 2-гу основні й контрольну. В усіх групах застосовували стандартну протитуберкульозну хіміотерапію, крім того, в 1-й основній використовували регіональну лімфотропну терапію з ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки, а в 2-й основній — тільки лімфотропну терапію. Контроль імунологічних показників проводили на початку лікування та після регіональної лімфотропної терапії з ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки в основній групі та на 3-му місяці після початку лікування в контрольній групі.
Результати та обговорення. На 3-му місяці лікування після регіональної лімфотропної терапії з ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки показник відносної кількості лімфоцитів у крові значно відрізнявся від показника до лікування у хворих 1-ї основної групи (36,0 % ± 1,2 %) (р < 0,001). Спостерігається значне поліпшення щодо СD3-Т-лімфоцитів (59,6 % ± 1,6 %), показник наближається до значень здорових донорів (60,7 % ± 2,3 %) (р > 0,05); стосовно СD4-Т-хелперів у 1-й основній групі виявлено статистично значущу різницю (р < 0,001); за СD22-В-лімфоцитами значні відхилення в бік нормалізації спостерігалися в 1-й основній групі (17,9 % ± 1,1 %) порівняно з періодом до початку лікування (15,3 % ± 1,5 %) (р < 0,001). У контрольній групі статистично вірогідної різниці між аналогічними показниками не помічено.
Висновки. Засвідчено позитивний вплив регіональної лімфотропної терапії з ультразвуковим озвучуванням пахвової ділянки на клітинні та гуморальні ланки імунної системи у хворих на деструктивні форми туберкульозу легень.

Ключові слова: Деструктивні форми туберкульозу, лімфотропна терапія, ультразвукове озвучування, показники імунної системи.

 

Иммунокоррегирующее воздействие региональной лимфотропной терапии с дальнейшим ультразвуковым озвучиванием подмышечной области у больных деструктивным туберкулезом легких

С.А. Полякова

В статье проанализированы основные показатели иммунной системы больного с впервые обнаруженным туберкулезом легких.
Цель исследования — изучить изменения показателей иммунной системы под воздействием региональной лимфотропной терапии с дальнейшим ультразвуковым озвучиванием подмышечной области введения по сравнению с аналогичными показателями у больных, которые получали в комп-лексном лечении лишь лимфотропную терапию, и больных, которые получали только традиционную противотуберкулезную терапию.
Материалы и методы. Все больные (152 человека) были распределены на три группы: 1- и 2-ю основные и контрольную. Во всех группах применяли стандартную противотуберкулезную химиотерапию, кроме того, в 1-й основной использовали региональную лимфотропную терапию с ультра-звуковым озвучиванием подмышечной области, а во 2-й основной — только лимфотропную терапию. Контроль иммунологических показателей проводили в обеих группах в начале лечения и после региональной лимфотропной терапии с ультразвуковым озвучиванием подмышечной области в основной группе и на 3-м месяце после начала лечения в контрольной группе.
Результаты и обсуждение. На 3-м месяце лечения после региональной лимфотропной терапии с ультразвуковым озвучиванием подмышечной области показатель относительного количества лимфоцитов в крови значительно отличался от показателя до лечения у больных 1-й основной группы (36,0 % ± 1,2 %) (р < 0,001); отмечается значительное улучшение по СD3-Т-лимфоцитам (59,6 % ± 1,6 %) и приближается к значениям этого показателя у здоровых доноров (60,7 % ± 2,3 %) (р > 0,05); по СD4-Т-хелперам в 1-й основной группе были обнаружены статистически значимые отличия (р < 0,001); по СD22-В-лимфоцитам — значительные отклонения в сторону нормализации отмечались в 1-й основной группе ( 17,9 % ± 1,1 %) по сравнению с периодом до начала лечения (15,3 % ± 1,5 %) (р < 0,001). В контрольной группе статистически достоверной разницы между аналогичными показателями не было.
Выводы. Показано позитивное влияние региональной лимфотропной терапии с ультразвуковым озвучиванием подмышечной области на клеточные и гуморальные звенья иммунной системы у больных деструктивными формами туберкулеза легких.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Туберкульоз і мікроелементи

В.І. Зозуляк

Складні обмінно-енергетичні процеси в організмі людини формувалися протягом багатьох мільйонів років. Показники гомеостазу організму за тривалий період еволюції набули сталих констант. Багато тяжких, тривалих хвороб людини призводять як до порушення сталих показників гомеостазу, так і до змін обмінно-енергетичного циклу Кребса. Однією із таких хвороб є туберкульоз.
У роботі вивчено складні клініко-біохімічні аспекти порушення обміну мікроелементів та металоферментів, показники пригнічення антиоксидантної системи у хворих на вперше виявлений активний туберкульоз легень. Під час дослідження виявлено особливості порушення мікроелементного обміну та вперше визначено «синдром дизмікроелементозу» при туберкульозі. Описано його клініку, запропоновано класифікацію, висвітлено окремі ланки патогенезу, особливості діагностики, лікування та профілактики.

Ключові слова: мікроелементи, металоферменти, туберкульоз, дизмікроелементоз, тубінтоксикація.

 

Туберкулез и микроэлементы

В.И. Зозуляк

Сложные обменно-энергетические процессы в организме человека формировались в течение многих миллионов лет. Показатели гомеостаза организма за длительный период эволюции приобрели постоянные константы. Много тяжелых, длительно протекающих заболеваний человека приводят как к нарушению постоянных показателей гомеостаза, так и к изменениям обменно-энергетического цикла Кребса. Одним из таких заболеваний является туберкулез.
В работе изучены сложные клинико-биохимические аспекты нарушения обмена микроэлементов и металлоферментов, показатели угнетения антиоксидантной системы у больных впервые диагностированным активным туберкулезом легких. В ходе исследования обнаружены особенности нарушения микроэлементного обмена и впервые выделен «синром дисмикроэлементоза» при туберкулезе. Описана его клиника, предложена классификация, освещены отдельные звенья патогенеза, особенности диагностики, лечения и профилактики.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Пульсаторный кровоток в малом круге кровообращения

Б.В.Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Определено диагностические возможности легочной пульсокардиографии (ЛПКГ) при оценке функ-ционального состояния легочной гемодинамики. Обследовано 15 больных с ограниченными и 18 с распространенными формами туберкулеза и силикотуберкулеза, которые составили 1- и 2-ю клинические группы. Контрольная группа сравнения представлена 18 здоровыми людьми. Регистрацию кривых ЛПКГ и их оценку проводили по авторской методике. По количественным и качественным критериям выделено три типа кривых, наглядно отражающих состояние легочной гемодинамики: нормальный, гипердинамический и гиподинамический.

Ключові слова: Пульсаторный кровоток, туберкулез легких, методы диагностики.

 

Пульсаторний кровоплин у малому колі кровообігу

Б.В. Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Визначено діагностичні можливості легеневої пульсокардіографії (ЛПКГ) для оцінки функціонального стану легеневої гемодинаміки. Обстежено 15 хворих з обмеженими і 18 хворих з поширеними формами туберкульозу та силікотуберкульозу легень, які склали 1- і 2-гу клінічні групи. Конт-рольна група порівняння представлена 18 здоровими людьми. Реєстрацію кривих ЛПКГ та оцінку їх проводили за авторською методикою. За кількісними та якісними критеріями виділено три типи кривих, які наочно відображають стан легеневої гемодинаміки: нормальний, гіпердинамічний і гіподинамічний.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Нітроксидергічні аспекти патогенезу гострого ураження легень в експерименті

М.І. Марущак

Мета роботи — дослідити вміст метаболітів оксиду азоту та окисну модифікацію білків у сироватці крові й гомогенаті легень та обґрунтувати їх роль у патогенезі гострого ураження легень в експерименті.
Матеріали та методи. Визначали в гомогенатах тканин легень та сироватці крові 30 білих статево-зрілих щурів із гідрохлоридним гострим ураженням легень концентрацію нітрит-аніону та окисну модифікацію білків.
Результати та обговорення. Досліджено склад метаболітів оксиду азоту та окислювальної модифікації білків у сироватці крові та гомогенаті легень при гострому ураженні легень. Наведені дані вказують, що в щурів як у сироватці крові, так і в гомогенаті легень спостерігається достовірне підвищення метаболітів оксиду азоту та окислювальної модифікації білків в усіх групах спостереження.
Висновки. При розвитку гідрохлоридного гострого ураження легень відбувається активація нітро-ксидергічних процесів та окисного стресу за рахунок пошкоджувальної дії оксиду азоту.

Ключові слова: гостре ураження легень, азоту оксид, окислювальна модифікація білків.

 

Нитроксидергические аспекты патогенеза острого поражения легких в эксперименте

М.И. Марущак

Цель работы — исследовать содержание метаболитов оксида азота и окислительную модификацию белков в сыворотке крови и гомогенате легких и обосновать их роль в патогенезе острого поражения легких в эксперименте.
Материалы и методы. Определяли в гомогенатах тканей легких и сыворотке крови 30 белых половозрелых крыс c гидрохлоридным острым поражением легких концентрацию нитрит-аниона и окислительную модификацию белков.
Результаты и обсуждение. Исследован состав метаболитов оксида азота и окислительной модификации белков в сыворотке крови и гомогенате легких при остром поражении легких. Приведенные данные указывают, что у крыс как в сыворотке крови, так и в гомогенате легких наблюдается достоверное повышение метаболитов оксида азота и окислительной модификации белков во всех группах наблюдения.
Выводы. При развитии гидрохлоридного острого поражения легких происходит активация нитроксидергичных процессов и окислительного стресса за счет повреждающего действия оксида азота.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Аналіз захворюваності ВІЛ-інфікованих пацієнтів

В.С. Гойдик, Н.С. Гойдик, В.В. Шухтін, А.І. Гоженко

Вивчено структуру захворюваності пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, що перебували на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, їхній віковий склад, проведено дослідження динаміки зміни відповідних показників у виписаних та померлих пацієнтів. Для вивчення закономірностей зростання або зниження захворюваності на окремі хвороби у пацієнтів з імуносупресією простежено зміни захворюваності порівняно з попередніми роками. Про-аналізовано 2263 історії хвороби, з’ясовано, що поряд із хворобами зі сталим рівнем (гепатити, пієлонефрит) є низка хвороб, рівень яких зменшується (пневмонії, поширені форми кандидозу, тяжкі анемії) порівняно з хворобами, рівень яких збільшується (туберкульоз легень). Зроблено висновки про крайню потребу у подальшому вивченні тенденцій захворюваності у пацієнтів, що може полегшити діагностичний пошук та підвищити ефективність лікування, скоригувати та зробити результативнішими профілактичні заходи.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, СНІД, імунітет, структура захворюваності.

 

Анализ заболеваемости ВИЧ-инфицированных пациентов

В.С. Гойдык, Н.С. Гойдык, В.В. Шухтин, А.И. Гоженко

В работе изучена структура заболеваемости пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, которые находились на стационарном лечении в Одесском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом, их возрастной состав. Проведено исследование динамики изменения соответствующих показателей у выписанных и умерших пациентов, изменений уровней заболеваемости сравнительно с предыдущими годами в целях изучения закономерностей роста или снижения заболеваемости отдельными болезнями у пациентов с иммуносупрессией.
Были проанализированы 2263 истории болезни, выяснено, что наряду с заболеваниями с постоянным уровнем (гепатиты, пиелонефрит) есть заболевания, уровень которых снижается (пневмонии, распространенные формы кандидоза, тяжелые анемии). Среди заболеваний, чей уровень увеличивается, отмечен и туберкулез легких. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего изучения тенденций к заболеваемости пациентов, что может облегчить диагностический поиск и повысить эффективность лечения, откорректировать и сделать более результативной профилактику.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Епідеміологічні та клінічні аспекти перебігу ко-інфекції ВІЛ/туберкульозу у Тернопільській області

Л.А. Грищук, М.М. Савула, В.Д. Рудик, Н.С. Майовецька, О.І. Градова, Т.В. Буртняк

Встановлено, що за останні роки в області спостерігається тенденція до зростання кількості випадків СНІДу і ко-інфекції ВІЛ/туберкульозу. Збільшився за останні 5 років відсоток виявлення ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз (від 0,21 до 0,62 %). Туберкульоз є найчастішим СНІД-індикаторним захворюванням, кількість хворих на нього в Тернопільській області збільшилася з 22 (68,4 %) осіб у 2008 р. до 35 (77,7 %) в 2010-му. В останні роки зростає відсоток передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом (44,8 %). Причиною смерті хворих з поєднаною патологією був ускладений перебіг туберкульозу на тлі СНІДу і супутніх хвороб.

Ключові слова: туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, епідеміологія.

 

Эпидемиологические и клинические аспекты течения ко-инфекции ВИЧ/туберкулеза в Тернопольской области

Л.А. Грищук, М.М. Савула, В.Д. Рудик, Н.С. Майовецкая, А.И. Градова, Т.В. Буртняк

Установлено, что за последние годы в области наблюдается тенденция к росту количества случаев СПИДа, ко-инфекции ВИЧ/туберкулеза. Увеличился за последние 5 лет процент выявления ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом (с 0,21 до 0,62 %). Туберкулез является наиболее частым СПИД-индикаторным заболеванием, количество больных им в Тернопольской области увеличилось с 22 (68,4 %) в 2008 г. до 35 (77,7 %) в 2010-м. В последние годы растет процент передачи ВИЧ-инфекции половым путем (44,8 %). Причиной смерти больных с сочетанной патологией были осложненное течение туберкулеза на фоне СПИДа и сопутствующих заболеваний.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

ВІЛ-асоційований туберкульоз на Херсонщині

Н.І. Риженко, Я.С. Зятюк, Г.Б. Димченко

У роботі проаналізовано особливості перебігу клініко-рентгенологічних форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на тлі антибактеріальної та антиретровірусної терапії. Визначено основні клінічні форми туберкульозу у згаданої групи пацієнтів, що супроводжуються ураженням імунної системи різного ступеня тяжкості. Наведено результати визначення резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, імунний статус, туберкульоз, резистентність до протитуберкульозних препаратів.

 

ВИЧ-ассоциированный туберкулез на Херсонщине

Н.И. Рыженко, Я.С. Зятюк, Г.Б. Дымченко

В работе проанализированы особенности клинико-рентгенологической картины туберкулеза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на фоне антибактериальной и антиретровирусной терапии. Определены у данной группы пациентов основные клинические формы туберкулеза, которые сопровождаются поражениями иммунной системы различной степени тяжести. Даны результаты изучения резистентности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ОГЛЯДИ

 

Патогенетичні, патоморфологічні, клінічні особливості респіраторного дистрес-синдрому

Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко

У статті наведені патогенетичні, патоморфологічні, клінічні вияви, стандарти терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому на сучасному етапі.

Ключові слова: гострий респіраторний дистрес-синдром, клініка, діагностика, лікування.

 

Патогенетические, патоморфологические, клинические особенности респираторного дистресс-синдрома

Л.Д. Тодорико, В.И. Петренко

В статье представлены патогенетические, патоморфологические, клинические проявления, стандарты терапии острого респираторного дистресс-синдрома на современном этапе.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Генералізований туберкульоз при ВІЛ-інфекції: клініко-патоморфологічний аналіз випадку загоєння лікованого туберкульозу

П.В. Кузик, Ю.Б. Шевчук

Проведено клініко-патоморфологічний аналіз випадку загоєння лікованого генералізованого туберкульозу при ВІЛ-інфекції. Доведено, що загоєння туберкульозного запалення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів можливе у разі обмеженого поширення процесу, за своєчасного та адекватного лікування та без хіміорезистентності до антимікобактеріальної терапії.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, загоєння туберкульозу, клініко-патоморфологічний аналіз.

 

Генерализованный туберкулез при ВИЧ-инфекции: клинико-атоморфологический анализ случая заживления леченого туберкулеза

П.В. Кузык, Ю.Б. Шевчук

Проведен клинико-патоморфологический анализ случая заживления леченого генерализованного туберкулеза при ВИЧ-инфекции. Показано, что заживление туберкулезного воспаления у ВИЧ-инфицированных пациентов возможно при ограниченной распространенности процесса, своевременности и адекватности лечения, отсутствии химиорезистентности к антибактериальной терапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВООЗ

 

Руководящие принципы сотрудничества служб по борьбе с туберкулезом и ВИЧ для оказания помощи потребителям инъекционных и других наркотиков: интегрированный подход

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Оптимізація основних ланок протидії туберкульозу шляхом удосконалення роботи лікарських консультативних комісій за матеріалами Закарпатської області

В.В. Скрип, Е.П. Шимко

У роботі проаналізовано результати експертних висновків за 2010 р. у 2704 хворих на туберкульоз різних локалізацій та категорій, а також із підозрою на туберкульоз.

Ключові слова: Обласний протитуберкульозний заклад, консультативні комісії.

 

Оптимизация основных звеньев противодействия туберкулезу путем совершенствования работы врачебных консультативных комиссий по материалам Закарпатской области

В.В. Скрип, Э.П. Шимко

В статье представлены результаты экспертных заключений врачебно-консультативной и цент-ральной врачебно-консультативной комиссий у 2704 больных туберкулезом различных локализаций и категорий, а также у лиц с подозрением на туберкулез за 2010 г.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Опыт проведения профессиональных конкурсов среди сотрудников противотуберкулезной службы Донецкой области

С.М. Лепшина, В.В. Владзимирский, И.И. Сошенко, В.В. Мозговой, Е.В. Тищенко, Н.В. Обухова, Д.Л. Шестопалов, М.А. Миндрул

В статье представлены результаты двух конкурсов медицинских работников противотуберкулезной службы на звание «Лучший по профессии», проведенных в Донецкой области в 2008 и 2010 годах при технической и материальной поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Конкурсы проводи-ли в три этапа. Первый этап проходил на местном уровне с использованием разработанных критериев, второй — на базе Областной клинической туберкулезной больницы, третьим этапом было подведение итогов и награждение победителей. Для проведения 2-го этапа конкурсов сотрудники кафедры фтизиатрии и пульмонологии Донецкого национального медицинского университета разработали ситуационные задачи, тестовые задания и систему оценки уровня знаний с использованием компьютерных технологий. Установлено, что проведение конкурсов позволяет не только оценить уровень профессиональных знаний  специалистов противотуберкулезной службы, выявить сильные и слабые стороны  их подготовки по актуальным вопросам фтизиатрии, но и мотивировать их на дальнейшее повышение профессионального уровня.

Ключові слова: конкурс, тестовые задания, мотивация.

 

Досвід проведення професійних конкурсів серед співробітників протитуберкульозної служби Донецької області

С.М. Лєпшина, В.В. Владзімірський, І.І. Сошенко, В.В. Мозговий, О.В. Тищенко, Н.В. Обухова, Д.Л. Шестопалов, М.А. Міндрул

У статті наведено результати двох конкурсів медичних працівників протитуберкульозної служби на звання «Кращий за професією», проведених у Донецькій області у 2008 і 2010 роках за технічної та матеріальної підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Конкурси відбувалися в три етапи. Перший етап проходив на місцевому рівні з використанням розроблених критеріїв, другий — на базі Обласної клінічної туберкульозної лікарні, третім етапом було підбиття підсумків та нагородження переможців. Для другого етапу конкурсів співробітники кафедри фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету розробили ситуаційні задачі, тестові завдання та систему оцінки рівня знань з використанням комп’ютерних технологій. Встановлено, що проведення конкурсів дає змогу не тільки оцінити рівень професійних знань фахівців протитуберкульозної служби, виявити сильні та слабкі сторони підготовки з актуальних питань фтизіатрії, а й мотивувати на подальше підвищення професійного рівня.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ПОСТАТІ

 

Расколотая звезда Андрея Журавля

Юрий ВИЛЕНСКИЙ

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»