Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(7) // 2011

 

Обкладинка

 

1. Офіційна інформація

 

Указ Президента України № 940/2011 від 27 вересня 2011 року

Про призначення Т. А. Александріної Головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Передова стаття

 

Раціональний вибір фторхінолонів для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та порівняльна оцінка їх ефективності та переносності

Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько

За літературними даними про активність фторхінолонів щодо мікобактерій туберкульозу (МБТ), фармакокінетичні властивості, переносність та вартість їх в Україні обґрунтовано раціональний вибір фторхінолонів для лікування хіміорезистентного туберкульозу. За даними багатьох досліджень, найбільш універсальним препаратом без урахування його вартості є левофлоксацин. Він вирізняється вищою активністю стосовно МБТ, ніж офлоксацин, порівняно з іншими фторхінолонами має ліпші фармакокінетичні характеристики, які забезпечують його бактерицидну дію, добрий профіль безпечності.
В умовах обмежених ресурсів хворим на мультирезистентний туберкульоз, які ніколи не лікувалися фторхінолонами та не мали контакту з хворими на мультирезистентний туберкульоз, варто призначати офлоксацин як найдешевший та ефективний препарат із групи фторхінолонів.

Ключові слова: Мультирезистентний туберкульоз легень, фторхінолони, ефективність лікування.

 

Рациональный выбор фторхинолонов для лечения больных с мультирезистентным туберкулезом и сравнительная оценка их эффективности и переносимости

Ю.И. Фещенко, С.А. Черенько

Согласно литературным данным об активности фторхинолонов в отношении МБТ, их фармакодинамических и фармакокинетических свойствах, переносимости и стоимости в Украине обоснован рациональный выбор фторхинолонов для лечения химиорезистентного туберкулеза. По данным многих исследований установлено, что универсальным препаратом без учета его стоимости является левофлоксацин. Он отличается высшей активностью в отношении МБТ, чем офлоксацин, имеет лучшие фармакокинетические характеристики, которые обеспечивают его бактерицидное действие в сравнении с другими фторхинолонами, хороший профиль безопасности. В условиях ограниченных ресурсов больным с новыми случаями мультирезистентного туберкулеза, которые никогда в жизни не лечились фторхинолонами и не имели контакта с больными с мультирезистентным туберкулезом, следует назначать офлоксацин как наиболее дешевый и  эффективный препарат из группы фторхинолонов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Передова стаття

 

Туберкулінова проба: інсулінові чи туберкулінові шприци?

В.І. Петренко

Мета роботи — вивчити відповідність інсулінових та туберкулінових шприців номінальному об’єму дози туберкуліну.
Матеріали та методи. Проведено порівняльну характеристику шприців трьох виробників: одного туберкулінового (Китай) і двох інсулінових (США, Іспанія). Для визначення точності дослідження об’єм дози туберкуліну визначали багато разів.
Результати. Інсулінові шприци не лише не відповідають дозі, а й відрізняються від реального об’єму шприца, що призводить до неефективності використання інсулінових шприців під час проведення проби Манту.
Висновки. Використання інсулінових шприців зумовлює неточне введення туберкуліну, що може впливати на точність результатів туберкулінодіагностики.

 

Туберкулиновая проба: инсулиновые или туберкулиновые шприцы?

В.И. Петренко

Цель работы — изучить точность соответствий инсулиновых и туберкулиновых шприцев номинальному объему дозы туберкулина.
Материалы и методы. Проведена сравнительная характеристика шприцев трех производителей: одного туберкулинового (Китай) и двух инсулиновых (США, Испания). Замер объема дозы туберкулина проводили многократно для определения точности исследования.
Результаты. Инсулиновые шприцы, помимо того, что не соответствуют объему дозы, отличаются от реального объема шприца, что ведет к изменению эффективности от использования инсулиновых шприцев при постановке пробы Манту.
Выводы. Использование инсулиновых шприцев ведет к неточному введению туберкулина, что может повлиять на достоверность результатов туберкулинодиагностики.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Гормонально-метаболічні механізми патогенезу доклінічних порушень вуглеводного обміну у хворих на туберкульоз легень

О.Г. Андрєєва

Мета роботи — визначити особливості гормональних та метаболічних механізмів розвитку доклінічних порушень вуглеводного обміну у хворих на туберкульоз і розробити патогенетично обґрунтований метод їх корекції.
Методи: загальноклінічні, рентгенологічні, мікробіологічні, імуноферментні та радіоімунологічні гормональні, біохімічні, статистичні.
Результати та обговорення. У хворих на туберкульоз легень з доклінічними порушеннями вуглеводного обміну наявні ознаки відносної інсулінової недостатності з обмеженням функціональних резервів β-клітинного апарату щодо адекватного забезпечення підтримки глюкозного гомеостазу на тлі активації гормональних контрінсулінових систем. Застосування в лікуванні так званих анаболічних доз інсуліну сприяє нормалізації показників динаміки вмісту інсуліну і С-пептиду (посилення ранньої фази секреції з одночасним зниженням викиду інсуліну на кінцевих етапах тесту), відновленню чутливості тканин до гіпоглікемізувальної дії інсуліну, зниженню активності гормональних систем адаптації з відновленням їх функціональних резервних можливостей, зменшенню проявів оксидативного стресу, підвищенню енергетичного статусу клітин.
Висновки. Включення в комплексну терапію хворим з доклінічними порушеннями глікемії інсуліну терміном 90 діб у добовій дозі 0,2 ОД/кг маси тіла призводить до нормалізації результатів ОТТГ у 66,7 % хворих порівняно з 14,8 %, яким корекція не здійснювалася.

Ключові слова: Вуглеводний обмін, туберкульоз легень.

 

Гормонально-метаболические механизмы патогенеза доклинических нарушений углеводного обмена у больных туберкулезом легких

Е.Г. Андреева

Цель работы — выяснить особенности гормональных и метаболических механизмов развития доклинических нарушений углеводного обмена у больных туберкулезом и разработать патогенетически обоснованный метод их коррекции.
Методы: общеклинические, рентгенологические, микробиологические, иммуноферментные и радиоиммунологические гормональные, биохимические, статистические.
Результаты и обсуждение. У больных туберкулезом легких с доклиническими нарушениями углеводного обмена наблюдаются признаки относительной инсулиновой недостаточности с ограничением функциональных резервов β-клеточного аппарата относительно адекватной поддержки глюкозного гомеостаза на фоне активизации гормональных контринсулиновых систем. Применение для лечения так называемых анаболических доз инсулина способствует нормализации показателей динамики содержания инсулина и С-пептида (усиление ранней фазы секреции с одновременным снижением выброса инсулина на конечных этапах теста), восстановлению чувствительности тканей к гипогликемизирующему действию инсулина, снижению активности гормональных систем адаптации с восстановлением их функциональных резервных возможностей, уменшению проявлений оксидативного стресса, повышению энергетического статуса клеток.
Выводы. Включение в комплексную терапию больных с доклиническими нарушениями гликемии инсулина на 90 сут в суточной дозе 0,2 ОД/кг нормализует результаты ОТТГ у 66,7 % больных в сравнении с 14,8 %, которым коррекцию не проводили.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Ефективність та переносність протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ

С.О. Черенько, М.В. Погребна, Г.М. Роєнко, О.А. Рева

З метою вивчення частоти побічних реакцій у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ при одночасній протитуберкульозній хіміотерапії (ПТХТ) та антиретровірусній терапії (АРТ) та встановлення результатів лікування туберкульозу проведено контрольоване ретроспективне дослідження за участю 64 пацієнтів із цією патологією.
Матеріали та методи. Методом підбору пар за формою та поширеністю туберкульозного процесу, тяжкістю ВІЛ-інфекції хворих поділили на 2 групи по 34 особи залежно від призначення АРТ (основна група) на тлі інтенсивної фази ПТХТ. Пацієнти обох груп мали супутні вірусні гепатити В або С відповідно у 88,2 % та 85,3 % випадків. ПТХТ розпочинали за стандартною схемою для І клінічної категорії. У 24 (70,6 %) осіб схема АРТ вміщувала (ефавіренз/невірапін) + (ламівудин + зидовудин), у решти пацієнтів — (Калетра) + (ламівудин + зидовудин).
Результати. Побічні реакції виникали переважно від ПТХТ, оскільки розвивалися ще до призначення АРТ. В обох групах із високою частотою реєстрували побічні реакції — відповідно в 64,7 % та 55,9 % випадків (p > 0,05). Найчастіше виникали гепатотоксичні реакції — в основній групі у 41,2 % хворих, у контрольній — у 35,5 % (p > 0,05), що, вірогідно, зумовлено високою частотою вірусних гепатитів у цих пацієнтів. Протягом інтенсивної фази ПТХТ в основній групі досягнуто припинення бактеріовиділення у 80,0 % осіб, у контрольній — у 45,5 % осіб (p <0,05).
Висновки. У хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із високою частотою виникають побічні реакції від ПТХТ — у 64,7 %—55,9 % випадків переважно за рахунок гепатотоксичних побічних реакцій.
АРТ неістотно збільшує (на 13,6 %) частоту побічних реакцій, проте підвищує ефективність лікування за частотою припинення бактеріовиділення в 1,8 разу.

Ключові слова: Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, побічні реакції, ефективність лікування.

 

Эффективность и переносимость противотуберкулезной химиотерапии в сочетании с антиретровирусной терапией у больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ

С.А. Черенько, М.В. Погребная, Г.Н. Роенко, Е.А. Рева

С целью изучения частоты побочных реакций у больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ при одновременной противотуберкулезной химиотерапии (ПТХТ) и антиретровирусной терапии (АРТ) и установления результатов лечения туберкулеза проведено контролируемое ретроспективное исследование при участии 64 пациентов с данной патологией.
Материалы и методы. Методом подбора пар по форме и распространенности туберкулезного процесса, тяжести ВИЧ-инфекции больные были разделены на 2 группы по 34 лица в зависимости от назначения АРТ (основная группа) на фоне интенсивной фазы ПТХТ. Пациенты обеих групп имели сопутствующие вирусные гепатиты В или С соответственно в 88,2 % и 85,3 % случаев. ПТХТ начинали по стандартной схеме для І клинической категории. У 24 (70,6 %) больных схема АРТ
включала (эфавиренз/невирапин) + (ламивудин + зидовудин) — у остальных — (Калетра) + (ламивудин + зидовудин).
Результаты. Побочные реакции возникали преимущественно от ПТХТ, поскольку развивались еще до назначения АРТ. В обеих группах с высокой частотой регистрировали побочные реакции — соответственно в 64,7 % и 55,9 % случаев (p > 0,05). Чаще всего возникали гепатотоксические реакции — в основной группе у 41,2 % больных, в контрольной — у 35,5 % (p > 0,05), что, вероятно, обусловлено высокой частотой вирусных гепатитов у этих пациентов. На протяжении интенсивной фазы ПТХТ в основной группе достигли прекращения бактериовыделения у 80,0% больных, в контрольной — у 45,5 % больных (p <0,05).
Выводы. У больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ с высокой частотой возникают побочные реакции от ПТХТ — в 64,7 %—55,9 % случаев преимущественно за счет гепатотоксичных побочных реакций. АРТ несущественно увеличивает (на 13,6 %) частоту побочных реакций, однако повышает эффективность лечения по частоте прекращения бактериовыделения в 1,8 раза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Прогностичні критерії розвитку розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на мультирезистентний туберкульоз

Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна, С.О. Черенько, Ю.О. Сенько, В.В. Давиденко, А.І. Барбова

Проблема виникнення розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу у 2010 році стала актуальною у 54 країнах світу. Поширенню мультирезистентного туберкульозу сприяє висока репродуктивна здатність мультирезистентних штамів мікобактерій туберкульозу (МБТ), особливо тих, що належать до сімейства Beijing.
Мета дослідження — встановлення прогностичних критеріїв розвитку розширеної резистентності мікобактерій у хворих на мультирезистентний туберкульоз.
Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь 244 хворих 2-го терапевтичного відділення Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», що лікувалися з 2007 до 2010 р. Дані про хворих отримували зі стаціонарних історій хвороб, які містили дані тесту медикаментозної чутливості МБТ.
Результати та обговорення. У 244 хворих на мультирезистентний туберкульоз виділено найзначніші несприятливі прогностичні критерії розвитку розширеної резистентності МБТ.
Висновки. Високі шанси розвитку розширеної резистентності МБТ були у пацієнтів з такими критеріями, які мали негативне прогностичне значення: застосовування у минулому протитуберкульозних препаратів І—ІІ ряду; наявність у легенях двобічних інфільтративно-вогнищевих змін і великих каверн; виникнення під час інтенсивної фази хіміотерапії виразних побічних ефектів, що призвело до відміни препарату, встановлення під час інтенсивної фази хіміотерапії поганої прихильності до лікування.

Ключові слова: Мультирезистентний туберкульоз, розширена резистентність мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів, прогностичні критерії.

 

Прогностические критерии развития широкой резистентности микобактерий туберкулеза у больных мультирезистентным туберкулезом

Н.А. Литвиненко, М.В. Погребная, С.А. Черенько, Ю.А. Сенько, В.В. Давиденко, А.И. Барбова

Проблема возникновения широкой резистентности микобактерий туберкулеза в 2010 г. стала актуальной в 54 странах мира. Распространению мультирезистентного туберкулеза способствует высокая репродуктивная способность мультирезистентных штаммов МБТ, особенно из семейства Beijing.
Цель исследования — определение прогностических критериев развития широкой резистентности микобактерий у больных мультирезистентным туберкулезом.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 244 больных из 2-го терапевтического отделения Государственного учреждения «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины», которые проходили курс лечения с 2007 по 2010 г. Информацию о медикаментозной чувствительности МБТ получали из историй болезни.
Результаты и обсуждение. У 244 больных мультирезистентным туберкулезом выделены наиболее значимые неблагоприятные прогностические критерии развития широкой лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза.
Выводы. Высокие шансы развития широкой лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза наблюдались у пациентов со следующими прогностическими критериями: применение в прошлом противотуберкулезных препаратов І—ІІ ряда; наличие в легких двусторонних инфильтративно-очаговых изменений и больших каверн; возникновение во время интенсивной фазы химиотерапии выраженных побочных эффектов, которые привели к отмене препарата; установление во время интенсивной фазы химиотерапии плохой приверженности к лечению.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Діагностика стану клітинної ланки імунітету у ВІЛ-інфікованих шляхом застосування антигенних комплексів умовно-патогенних грибів

Б.А. Гунько

Мета роботи — підвищити якість діагностики порушень клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію шляхом використання антигенних комплексів умовно-патогенних грибів для поліпшення ефективності лікування.
Матеріали та методи. Опрацьовано результати внутрішньошкірного введення антигенних комплексів умовно-патогенних грибів у 33 ВІЛ-інфікованих та 25 здорових осіб. Застосовано методи варіаційно-статистичного аналізу з використанням пакета статистичних програм Statistica 5.0 for Windows.
Кореляційний аналіз проводили за допомогою рангового коефіцієнта кореляції Спірмена.
Результати та обговорення. Встановлено, що за різницею показників здорових осіб та ВІЛ-інфікованих антигени можуть служити маркерами стану клітинної ланки імунітету. Крім того, найінформативнішими виявилися антигени грибів Chrysonilia sitophila, Alternaria sp. та Cladosporium sp.
Висновок. Антигенні комплекси умовно-патогенних грибів можна використовувати як маркери стану клітинної ланки імунітету у ВІЛ-інфікованих. Загалом клітинна імунна відповідь на антигени корелює з кількістю СD4+ Т-лімфоцитів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, імунітет, антигени, діагностика.

 

Диагностика состояния клеточного звена иммунитета у ВИЧ-инфицированных путем использования антигенных комплексов условно-патогенных грибов

Б.А. Гунько

Цель работы — улучшить качество диагностики нарушений клеточного звена иммунитета у ВИЧ-инфицированных путем использования антигенных комплексов условно-патогенных грибов для улучшения эффективности лечения.
Материалы и методы. Изучено результаты внутрикожного введения антигенных комплексов условно-патогенных грибов у 33 ВИЧ-инфицированных и 25 здоровых волонтеров. В роботе применяли методы вариационно-статистического анализа с использованием пакета статистических программ Statistica 5.0 for Windows. Корреляционный анализ проводили с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение. Установлено, что по результатам отличия между здоровыми волонтерами и ВИЧ-инфицированными антигены могут выступать в качестве маркеров состояния клеточного звена иммунитета. Кроме того, наиболее информативными оказались антигены грибов
Chrysonilia sitophila, Alternaria sp., Cladosporium sp.
Выводы. Антигенные комплексы условно-патогенных грибов можна использовать в качестве маркеров состояния клеточного звена иммунитета у ВИЧ-инфицированных. В целом клеточный иммунный ответ на антигены коррелирует с количеством СD4+ Т-лимфоцитов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Синдром дизмікроелементозу як ускладнення при туберкульозі легень

В.І. Зозуляк

Мета дослідження — вивчити клініко-біохімічні особливості синдрому дизмікроелементозу при туберкульозі.
Матеріали та методи. Вивчено клініко-рентгенологічні, лабораторні, бронхологічні, бактеріологічні та біохімічні дані у 421 хворого. Крім того, у 173 пацієнтів визначали в динаміці обмін есенціальних мікроелементів і залежних від них металоферментів і металопротеїнів, а також інтенсивність протікання вільнорадикальних реакцій і біохімічні показники функції печінки.
Результати та обговорення. У хворих з деструктивними формами туберкульозу легень досліджено обмін мікроелементів (Сu, Сг, Fe, Mg, Со, Сd, Lі, К, Nа), їх добові баланси, а також активність металоферментів: церулоплазміну, каталази, карбоангідрази, насиченості трансферину залізом і хромом.
Крім того, досліджена в плазмі крові активність вільнорадикальних реакцій (хемілюмінесценція).
Встановлено, що у хворих розвивається синдром дизмікроелементозу (ендогенний дефіцит мікроелементів і збільшення інтенсивності вільнорадикальних реакцій). Описано патогенез синдрому, його діагностику та клініку, лікування та профілактику.
Висновки. Таким чином, складний специфічний процес при туберкульозі викликає значні зміни всіх видів метаболізму обмінних процесів, що виражається у розвитку синдрому дизмікроелементозу, який має свої особливості діагностики, клініки, лікування та профілактики. Своєчасна діагностика і лікування його сприяють швидшому і повноцінному лікуванню хворих.

Ключові слова: Синдром дизмікроелементозу, мікроелементи, металоферменти, туберкульоз, профілактика.

 

Синдром дисмикроэлементоза как осложнение при туберкулезе легких

В.И. Зозуляк

Цель исследования — изучить клинико-биохимические особенности синдрома дисмикроэлементоза при туберкулезе.
Материалы и методы. Изучены клинико-рентгенологические, лабораторные, бронхологические, бактериологические и биохимические данные у 421 больного. Кроме того, у 173 пациентов определяли в динамике обмен эсcенциальных микроэлементов и зависимых от них металлоферментов и металлопротеидов, а также интенсивность протекания свободнорадикальных реакций и биохимические показатели функции печени.
Результаты и обсуждение. У больных с деструктивными формами туберкулеза легких исследовано обмен микроэлементов (Сu, Сг, Fe, Mg, Со, Сd, Lі, К, Nа), их суточные балансы, а также активность металлоферментов: церулоплазмина, каталазы, карбоангидразы, насыщенности трансферина железом и хромом. Кроме того, исследована в плазме крови активность свободнорадикальных реакций (хемилюминесценция). Установлено, что у больных развивается синдром дисмикроэлементоза (эндогенный дефицит микроэлементов и увеличение интенсивности свободнорадикальных реакций). Описаны патогенез синдрома, его диагностика и клиника, лечение и профилактика.
Выводы. Таким образом, сложный специфический процесс при туберкулезе вызывает значительные изменения всех видов метаболизма обменных процессов, что выражается в развитии синдрома дисмикроэлементоза, который имеет свои особенности диагностики, клиники, лечения и профилактики. Своевременная диагностика и лечение его способствуют более быстрому и полноценному излечению больных.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Цитокіновий профіль сироватки крові хворих на абдомінальний туберкульоз та гострий апендицит

В.М. Акімова, Н.Є. Лаповець, Б.М. Белявська, Л.Є. Лаповець, М.П. Залецький

Мета роботи — виявити цитокінові дизрегуляції при запальних процесах різного генезу в черевній порожнині.
Матеріали та методи. Вивчали рівні IL-1β, -6 та -10 у сироватці крові практично здорових осіб (20) і хворих із запальними процесами органів черевної порожнини різної етіології: абдомінальним туберкульозом (АТ) — 30 осіб, флегмонозним апендицитом (ФА) — 40 осіб, гангренозним апендицитом (ГА) — 20 осіб. Вміст інтерлейкінів у сироватці крові визначали за допомогою набору реагентів фірми Diaclon (Франція).
Результати та обговорення. Виявлено вірогідне зростання рівнів IL-1β, -6 та -10 в усіх хворих. Рівень IL-1β у хворих на ФА зріс у понад 20 разів порівняно зі здоровими. У хворих на АТ рівень цього інтерлейкіну зріс у 5 разів порівняно з контрольним, у хворих на ГА — удвічі. Рівень IL-6 у хворих на ФА зріс у 8 разів порівняно з контрольним, у хворих на ГА — у 4 рази. У хворих на АТ він також вірогідно збільшився, хоча був значно нижчим, ніж у хворих інших груп. У хворих на АТ спостерігалося значне (в 5 разів порівняно зі здоровими) зростання вмісту IL-10. При ФА він зріс удвічі відносно контрольного. Виразніше збільшення рівня цього інтерлейкіну (в 9,5 разу) спостерігалося у хворих на ГА.
Висновки. Чіткі зміни рівнів інтерлейкінів дають змогу диференціювати тип запального процесу в органах черевної порожнини.

Ключові слова: Абдомінальний туберкульоз, флегмонозний апендицит, гангренозний апендицит, цитокіни.

 

Цитокиновый профиль сыворотки крови больных абдоминальным туберкулезом и острым аппендицитом

В.Н. Акимова, Н.Е. Лаповец, Б.М. Белявская, Л.Е. Лаповец, Н.П. Залецкий

Цель работы — определить цитокиновые дисрегуляции при воспалительных процессах различного генеза в брюшной полости.
Материалы и методы. Изучали уровни IL-1β, -6 и -10 в сыворотке крови практически здоровых людей (20) и больных с воспалительными процессами различной этиологии в органах брюшной полости: абдоминальный туберкулез (АТ) — 30 человек; флегмонозный аппендицит (ФА) — 40 человек; гангренозный аппендицит (ГА) — 20 человек. Уровни интерлейкинов в сыворотке крови определяли с помощью набора реагентов фирмы Diaclone (Франция).
Результаты и обсуждение. Определено достоверное увеличение уровней IL-1β, -6 и -10 у всех больных. Уровень IL-1β в группе больных ФА возрос более чем в 20 раз по сравнению с показателями здоровых людей. У больных АТ он увеличился в 5 раз, у больных ГА — вдвое. У больных ФА уровень IL-6 возрос в 8 раз относительно контрольного показателя, у больных ГА — в 4 раза, у больных АТ уровень возрос достоверно, хоть был значительно ниже, чем у других больных. У больных АТ наблюдалось значительное (в 5 раз по сравнению со здоровыми) возрастание IL-10, при ФА он увеличился вдвое. Более выраженное увеличение уровня этого интерлейкина (в 9,5 раза) мы отметили в группе больных ГА.
Выводы. Четкие изменения уровней исследуемых интерлейкинов позволяют дифференцировать тип воспалительного процесса в органах брюшной полости.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Особливості лікування синдрому подразненого кишечнику у хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень

С.В. Коваленко, Л.Д. Тодоріко

Мета роботи — вивчити вплив Спазмомену (отилонію бромід) на перебіг синдрому подразненого кишечнику (СПК) на тлі антибіотикотерапії інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).
Матеріали та методи. Обстежено 45 хворих на ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. (60 ≤ ОФВ1 % ≥ 30 від належних) із супутнім СПК. Вік пацієнтів коливався в межах 34—56 років, тривалість захворювання становила 5—18 років. Усі хворі з інфекційним загостренням ХОЗЛ отримували антибактеріальну терапію згідно зі стандартами. І група (23 особи) отримувала додатково Спазмомен із 3-го дня прийому антибіотиків по 1 таб. 2 рази на добу 10 діб, ІІ група (22 хворих) отримувала лише базисну терапію ХОЗЛ та антибіотик.
Результати. Встановлено негативний вплив антибіотикотерапії інфекційного загострення ХОЗЛ на перебіг СПК, що виявляється насамперед посиленням абдомінального больового синдрому (у 81 % пацієнтів) і потребує медикаментозної корекції. Доведено позитивну дію отилонію броміду як спазмолітика на перебіг СПК при загостренні ХОЗЛ. На 14-й день терапії пальпаторна болючість відділів товстого кишечнику не спостерігалась у 20 (87,0 %) пацієнтів із ХОЗЛ і СПК.
Висновки. При антибіотикотерапії інфекційного загострення у хворих на ХОЗЛ із СПК відбувається загострення перебігу СПК, що виявляється передовсім посиленням абдомінального больового синдрому. Застосування в комплексній терапії інфекційного загостренням ХОЗЛ із СПК Спазмомену сприяє ліквідації больового синдрому в коротші терміни, зменшенню метеоризму та болю за ходом сигмоподібної кишки, що, своєю чергою, сприяє поліпшенню перебігу основного захворювання, скороченню термінів лікування, поліпшенню якості життя хворих.

Ключові слова: Хронічне обструктивне захворювання легень, синдром подразненого кишечнику, отилонію бромід.

 

Особенности лечения синдрома раздраженного кишечника у больных с инфекционным обострением хронического обструктивного заболевания легких

С.В. Коваленко, Л.Д. Тодорико

Цель работы — изучить влияние Спазмомена (отилония бромид) на течение синдрома раздраженного кишечника (СРК) при антибиотикотерапии инфекционного обострения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ).
Материалы и методы. Обследовано 45 больных ХОЗЛ ІІ—ІІІ ст. (60 ≤ ОФВ1 % ≥ 30 от должных) с СРК. Возраст пациентов колебался в пределах 34—56 лет, длительность заболевания составляла 5—18 лет. Все больные с инфекционным обострением ХОЗЛ получали антибактериальную терапию согласно стандартов. І группа (23 больных) получала дополнительно Спазмомен с 3-го дня приема антибиотиков по 1 таб. 2 раза в сутки 10 дней; ІІ группа (22 больных) получала только базисную терапию ХОЗЛ и антибиотик.
Результаты. Установлено негативное влияние антибиотикотерапии при лечении инфекционного обострения ХОЗЛ на течение СРК, что проявляется прежде всего усилением абдоминального болевого синдрома и требует медикаментозной коррекции. Доказано положительное влияние отилония бромида в качестве спазмолитика на течение СРК при обострении ХОЗЛ. На 14-й день терапии пальпаторной болезненности отделов толстого кишечника не наблюдалось у 20 (87,0 %) пациентов с ХОЗЛ и СРК.
Выводы. При антибиотикотерапии инфекционного обострения у больных с ХОЗЛ и СРК происходит обострение течения СРК, что проявляется прежде всего усилением абдоминального болевого синдрома. Применение в комплексной терапии инфекционного обострения ХОЗЛ с СРК Спазмомена приводит к ликвидации болевого синдрома в более короткие термины, уменьшению метеоризма и болей по ходу сигмовидной кишки, что положительно влияет на течение основного заболевания с сокращением сроков лечения и улучшением качества жизни больных.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Оригінальні дослідження

 

Диференціальна діагностика бронхообструктивного синдрому у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з туберкульозом легень

М.Г. Бойко, Т.А. Сухомлин, Д.М. Бойко, Ю.П. Цапенко, О.О. Краєвська

Мета дослідження — вивчення показників вентиляційної функції легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з туберкульозом легень для визначення тактики лікування та реабілітації.
Матеріали та методи. Проведено діагностику хронічного обструктивного захворювання легень та туберкульозу легень у 161 хворого з використанням спірографії, пульсоксиметрії, відеобронхоскопії, спіральної комп’ютерної томографії. Для оцінки клінічних виявів використовували класифікацію Me#
dical Research Council Grading System (MRC). Досліджували харкотиння за методом визначення ДНК мікобактерій туберкульозу.
Результати та обговорення. У 67 % хворих на туберкульоз легень (ТБЛ) діагностовано бронхообструктивний синдром (БОС). У 25,4 % випадків він був наслідком специфічного процесу. Показники ФЗД у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) ІІІ ст. у поєднанні з ТБЛ мали нижчі значення (FEV1, FEV1/FVC).
Висновки. ТБЛ призводить до погіршення функціональних показників системи органів дихання, а саме бронхіальної обструкції, та відповідно — зростання гіперінфляції легень, особливо за поєднання з ХОЗЛ.

Ключові слова: Бронхообструктивний синдром, хронічне обструктивне захворювання легень, туберкульоз легень, реабілітація.

 

Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с туберкулезом легких

Н.Г. Бойко, Т.А. Сухомлин, Д.Н. Бойко, Ю.П. Цапенко, О.А. Краевская

Цель исследования — изучение показателей вентиляционной функции легких у больных хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) в сочетании с туберкулезом легких (ТБЛ) для определения тактики лечения и реабилитации.
Материалы и методы. Была проведена диагностикa ХОЗЛ и ТБЛ у 161 больного с использованием спирографии, пульсоксиметрии, видеобронхоскопии, спиральной компьютерной томографии. Для оценки клинических проявлений использовали классификацию Medical Research Council Grading System (MRC). Проводили исследования мокроты по методу определения ДНК микобактерий туберкулеза.
Результаты и обсуждение. У 67 % больных ТБЛ диагностировано бронхообструктивный синдром (БОС). У 25,4 % он был следствием специфического процесса. Показатели функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ ІІІ ст. в сочетании с ТБЛ имели более низкие значения (FEV1,
FEV1/FVC).
Выводы. ТБЛ вызывает ухудшение функциональных показателей системы органов дыхания, а именно бронхиальную обструкцию, и соответственно — увеличение гиперинфляции легких, особенно при сочетании с ХОБЛ.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Оригінальні дослідження

 

Хемокин-индуцированный синтез TNF-α клетками эпителия бронхов больных ХОЗЛ, перенесших туберкулез легких

Я.В. Иванова, М.Н. Гришин

У больных хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), перенесших туберкулез (ТБ) легких, изучен уровень хемокина TARC/CCL17 и TARC/CCL17-индуцированный синтез провоспалительного цитокина TNF-α в культуре клеток бронхиального эпителия. Установлено, что хемокин-индуцированный синтез TNF-α в культуре клеток бронхиального эпителия статистически значимо выше, чем под влиянием LPS-стимула, а у больных ХОЗЛ, перенесших туберкулез легких, — существенно выше, чем у больных ХОЗЛ без ТБ легких в анамнезе.

Ключові слова: Тимус-ассоциированный регуляторный хемокин (TARC/CCL17), TNF-α, бронхиальный эпителий, хроническое обструктивное заболевание легких, туберкулез легких.

 

Хемокін-індукований синтез TNF-α клітинами епітелію бронхів хворих ХОЗЛ, що перехворіли на туберкульоз легень

Я.В. Iванова, М.М. Гришин

У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), що перехворіли на туберкульоз (TБ) легень, досліджено рівень хемокіну TARC/CCL17 та TARC/CCL17-індукований синтез протизапального цитокіну TNF-α в культурі клітин епітелію бронхів. Встановлено, що хемокін-індукований синтез TNF-α в культурі клітин епітелію бронхів статистично значно вищий, ніж під впливом LPS-стимулу, а у хворих ХОЗЛ, що перехворіли на туберкульоз легень, — значно вищий, ніж у хворих на ХОЗЛ, які не хворіли на ТБ легень.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом и результаты мониторинга случаев смерти от СПИДа в Луганской области

Р.Б. Чхетиани, В.В. Набокина, Е.Г. Загайнова, З.П. Ивонина

Луганская область является областью с достаточно высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Установлено, что в последние годы в области наблюдается тенденция к увеличению количества случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа. В то же время постоянно увеличивается половой путь передачи (47,4 %).
Вырос удельный вес женщин среди общего количества ВИЧ-инфицированных с 16 до 37 %. Около 80 % — женщины репродуктивного возраста, и как результат — увеличение количества детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Туберкулез является основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных.
Уровень распространения ВИЧ-инфекции в регионе зависит от стратегии и тактики тестирования на ВИЧ, развития инфраструктуры соответствующих медицинских учреждений.
Цель работы — изучить уровень распространенности ВИЧ-инфекции в области, динамику заболеваемости, смертности ВИЧ/СПИД больных, проанализировать структуру, причины и факторы, влияющие на смертность ВИЧ-инфицированных, дать оценку доступности медицинской помощи, включая антиретровирусную терапию, для ВИЧ-инфицированных лиц с перспективой разработки комплекса мероприятий по стабилизации заболеваемости и снижению смертности.

Ключові слова: ВИЧ-инфекция/СПИД, эпидемиология, эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулез, причина и структура смертности от СПИДа, ВИЧ-ассоциированный туберкулез.

 

Аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та результати моніторингу випадків смерті від СНІДу в Луганській області

Р.Б. Чхетіані, В.В. Набокіна, О.Г. Загайнова, З.П. Івоніна

Луганська область має досить високий рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Установлено, що останніми роками в області спостерігається тенденція щодо збільшення кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції/СНІДу. Водночас постійно зростає відсоток статевого шляху передачі (47,4 %). Серед загальної кількості ВІЛ-інфікованих збільшилася питома вага жінок (від 16 до 37 %). Майже 80 % становлять жінки репродуктивного віку, тому зростає кількість дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Головною причиною смерті ВІЛ-інфікованих осіб є туберкульоз. Рівень поширення ВІЛ-інфекції в регіоні залежить від стратегії і тактики тестування на ВІЛ, розвитку інфраструктури відповідних медичних установ.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів туберкуліну в Україні

А.С. Немченко, М.В. Підгайна

Мета роботи — фармакоекономічна оцінка витрат на туберкулінодіагностику з використанням трьох препаратів туберкуліну, зареєстрованих на вітчизняному фармацевтичному ринку.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Лекції

 

Грибковые поражения легких при иммунодефицитных состояниях Часть 2

О.Д. Николаева, И.В. Лискина

Цель работы — ознакомление широкого круга врачей общей практики, пульмонологов и фтизиатров с клиническими проявлениями глубоких микозов с преимущественным поражением легких на фоне иммунодефицита различной этиологии. Представлены тактика диагностики и лечения разных грибковых инфекций с клиническими примерами и с иллюстрациями.

Ключові слова: Глубокие микозы, поражение легких, ВИЧ-инфекция.

 

Грибкові ураження легень при імунодефіцитних станах Частина 2

О.Д. Ніколаєва, І.В. Ліскіна

Мета роботи — ознайомлення широкого кола лікарів загальної практики, пульмонологів та фтизіатрів з клінічними виявами глибоких мікозів із переважним ураженням легень на тлі імунодефіциту різного походження. Представлено тактику діагностики та лікування різних грибкових інфекцій з клінічними випадками та з ілюстраціями.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Лекції

 

Вирусные гепатиты: проблемы и перспективы

О.А. Голубовская

В статье приведены основные современные взгляды на вирусные гепатиты с акцентом на наиболее актуальные — на вирусные гепатиты В и С. Охарактеризованы их возбудители, особенности репликации вирусов и современные взгляды на прогноз и эффективность терапии. Указаны современные мировые тенденции, направленные на решение проблемы вирусных гепатитов на государственном уровне, и меры, проводимые в Украине для повышения качества оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами.

Ключові слова: Вирусные гепатиты, актуальность, внепеченочные проявления, перспективы развития.

 

Вірусні гепатити: проблеми та перспективи

О.А. Голубовська

У статті наведено основні сучасні погляди на вірусні гепатити з акцентом на найактуальніші — на вірусні гепатити В та С. Схарактеризовано їхніх збудників, особливості реплікації вірусів та сучасні погляди на прогноз і ефективність терапії. Зазначено сучасні світові тенденції, спрямовані на розв’язання проблеми вірусних гепатитів на державному рівні, та заходи, що проведені в Україні для підвищення якості надання медичної допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ОГЛЯДИ

 

Особливості лікування і профілактики ліподистрофічного синдрому, дисліпідемій, асоційованих з вірусом імунодефіциту людини, на тлі антиретровірусної терапії

Л.Н. Приступа, О.В. Псарьова

У статті наведено огляд літератури про особливості лікування і профілактики ліподистрофічного синдрому, дисліпідемій, асоційованих з вірусом імунодефіциту людини, на тлі антиретровірусної терапії.

Ключові слова: Вірус імунодефіциту людини, ліподистрофічний синдром, дисліпідемія, антиретровірусна терапія.

 

Особенности лечения и профилактики липодистрофического синдрома, дислипидемий, ассоциированных с вирусом иммунодефицита человека, на фоне антиретровирусной терапии

Л.Н. Приступа, Е.В. Псарева

В статье представлен обзор литературы об особенностях лечения и профилактики липодистрофического синдрома, дислипидемий, асcоциированных с вирусом иммунодефицита человека, на фоне антиретровирусной терапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ОГЛЯДИ

 

Безпека використання фторхінолонів у педіатрії

В.І. Петренко, Г.В. Радиш

За експериментальними даними про хондротоксичність у статевонезрілих тварин, фторхінолони протипоказані для застосування в педіатричній практиці. Клінічні дані про ефективність і переносимість обґрунтовують застосування їх у дітей для лікування тяжких інфекційних хвороб за умови неефективності стандартних схем антибактеріальної терапії та резистентності збудників. Не виявлено ушкоджувальної дії фторхінолонів на хрящову тканину, кістково-суглобовий апарат, на ріст і розвиток дитини, зокрема й за тривалих курсів лікування.
Доведено в цілому добру переносимість фторхінолонів дітьми і низький ризик небажаних реакцій з боку суглобів, тому можна сподіватися, що розробка нових стандартів та інструкцій дасть змогу визначити спектр використання фторхінолонів з урахуванням нових даних про безпечність застосування їх у дітей.

Ключові слова: Фторхінолони, діти, артропатія, артротоксичність.

 

Безопасность использования фторхинолонов в педиатрии

В.И. Петренко, А.В. Радыш

Фторхинолоны на основании экспериментальных данных по хондротоксичности для неполовозрелых животных противопоказаны для применения в педиатрической практике. Клинические данные по эффективности и переносимости фторхинолонов показывают обоснованность их применения у детей для лечения тяжелых инфекционных заболеваний при неэффективности стандартных схем антибактериальной терапии, резистентности возбудителя. Повреждающего действия фторхинолонов на хрящевую ткань, костно-суставной аппарат, на рост и развитие ребенка, в том числе и при длительных курсах лечения, не выявлено.
Доказанная в целом хорошая переносимость фторхинолонов детьми и низкий риск нежелательных реакций со стороны суставов позволяет надеяться, что разработка новых стандартов и инструкций позволит определить спектр показаний фторхинолонов с учетом новых данных относительно безопасности их применения у детей.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Випадок поєднання дифузного лімфангіолейоміоматозу і дисемінованого туберкульозу легень

П.В. Кузик, C.Ф. Кошак

Проведено ретроспективний аналіз летального випадку 51-річної жінки з клінічно недіагностованими дифузним лімфангіолейоміоматозом і дисемінованим туберкульозом обох легень. Наведено сучасні дані про епідеміологію, етіологію, патоморфогенез лімфангіолейоміоматозу легень. Наголошено на важливості проведення біопсії легень у ранні терміни захворювання для встановлення правильного діагнозу.

Ключові слова: Лімфангіолейоміоматоз легень, дисемінований туберкульоз легень, рецидивний спонтанний пневмоторакс.

 

Случай сочетания диффузного лимфангиолейомиоматоза и диссеминированного туберкулеза легких

П.В. Кузык, C.Ф. Кошак

Проведен ретроспективный анализ летального случая 51#летней женщины с клинически недиагностированными диффузным лимфангиолейомиоматозом и диссеминированным туберкулезом обоих легких. Приведены современные данные об эпидемиологии, этиологии, патоморфогенезе лимфангиолейомиоматоза легких. Подчеркнута важность проведения биопсии легких в ранние сроки заболевания для установления правильного диагноза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Значення анемії для загального стану ВІЛ-позитивного хворого

В.С. Гойдик

У статті наведено дані про поширеність анемії серед ВІЛ-позитивних хворих, що лікувалися в стаціонарному відділенні ОЦПБ СНІД (м. Одеса), описано випадок розвитку анемії тяжкого ступеня, що в сукупності з іншими захворюваннями призвело до летального кінця. Зроблено висновки про високу поширеність анемії серед ВІЛ-позитивних хворих, важливість її корекції та кончу потребу в подальших дослідженнях у цій сфері.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, імуносупресії, анемія.

 

Значение анемии для общего состояния ВИЧ-позитивного больного

В.С. Гойдык

В статье приведены данные о распространенности анемии у ВИЧ-позитивных больных, которых лечили в стационарном отделении ОЦПБ СПИД (г. Одесса). Описан случай развития анемии тяжелой степени, что в совокупности с другими заболеваниями привело к летальному исходу. Сделан вывод о высокой распространенности анемии у ВИЧ-позитивных больных, важности ее коррекции и необходимости в дальнейших исследованиях в этой сфере.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Рідкісні неврологічні вияви хронічного туберкульозного плевриту

І.Д. Дужий, Н.І. Глазунова, А.В. Юрченко, Раєд Зіяд Ель-Асталь

Несвоєчасна діагностика туберкульозного плевриту у частини хворих ускладнюється хронізацією цього процесу, що у більшості випадків вимагає травматичного оперативного втручання, яким є плевректомія. Це запобігає розвитку гіпертензії малого кола кровообігу та формуванню легеневого серця.
Однією з причин несвоєчасної діагностики бувають «замінні» клінічні вияви, серед яких є й неврологічні. Автори діляться досвідом діагностики і лікування рідкісних клінічних виявів у хворих.

Ключові слова: Хронічний туберкульозний плеврит, неврологічні вияви.

 

Редкие неврологические проявления хронического туберкулезного плеврита

И.Д. Дужий, Н.И. Глазунова, А.В. Юрченко, Раед Зияд Эль-Асталь

Несвоевременная диагностика туберкулезного плеврита у части больных осложняется хронизацией этого процесса, что в большинстве случаев требует травматического оперативного вмешательства, каким является плеврэктомия. Это предотвращает развитие гипертензии малого круга кровообращения и формирование легочного сердца. Одной из причин несвоевременной диагностики бывают «заменимые» клинические проявления, среди которых есть и неврологические. Авторы делятся опытом диагностики и лечения редких клинических проявлений у больных.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Проблеми медичної освіти в країнах СНД

В.І. Петренко

23. З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Актуальні питання контролю над туберкульозом в Україні

В.І. Петренко

24. РЕЦЕНЗІЇ

 

Рецензія на навчальний посібник «Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД»

О.В. Панасюк

за редакцією члена-кореспондента НАМН України, проф. В.Ф. Москаленка, проф. Р.Г. Процюка

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»