Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(8) // 2012

 

Обкладинка

 

1. ЮВІЛЕЇ

 

До ювілею Василя Івановича Петренка

Вельмишановного Василя Івановича Петренка, доктора медичних наук, професора, декана медичного факультету № 3, завідувача кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головного редактора журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», вітаємо з ювілеєм!

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ЮВІЛЕЇ

 

Фтизиатрия как часть судьбы

Автопортрет

В принципе, мой опыт в этой специальности совершенно зауряден, ведь практикующим врачом в этой сфере я был лишь в пятидесятые- восьмидесятые годы минувшего века. Но, с другой стороны, телескоп литературных увлечений и череда значительных встреч в течение жизни позволяют попытаться сказать об этих годах и впечатлениях и нечто особое. Вот причины, почему я решил откликнуться этими заметками на настойчивый призыв глубоко симпатичного мне профессора Василия Ивановича Петренко коснуться проблемы фтизиатрии в зеркале своей одиссеи.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Міжнародні стандарти ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз: огляд рекомендацій ВООЗ

Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько

У статті наведено аналіз сучасних рекомендацій ВООЗ щодо ведення випадку мультирезистентного туберкульозу в історичному аспекті, починаючи від 1996 р. до 2011 р. Акцент зроблено на тлумаченнінової редакції рекомендацій 2011 р., оскільки відповідно до них на сьогодні готують зміни до нормативно-правових актів України, які планують до затвердження у першому кварталі 2012 р.

Ключові слова: Мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю, рекомендації ВООЗ.

 

Международные стандарты ведения больных с мультирезистентным туберкулезом: обзор рекомендаций ВОЗ

Ю.И. Фещенко, С.А. Черенько

В статье приведен анализ рекомендаций ВОЗ относительно ведения случая мультирезистентного туберкулеза в историческом аспекте, начиная с 1996 по 2011 г. Акцент сделан на толковании новой редакции рекомендаций 2011 г., поскольку, согласно им, готовятся изменения в нормативно-правовые акты Украины, которые планируют к утверждению в первом квартале 2012 г. 

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ЛЕКЦІЇ

 

Методи виявлення туберкульозу: минуле та сучасне До 130-річчя від дня відкриття збудника туберкульозу Робертом Кохом

В.І. Петренко

Точна та швидка діагностика туберкульозу є надзвичайно важливою для визначення належного клінічного підходу та заходів інфекційного контролю. Хоча за минулих десять років з’явилося багато методів діагностики туберкульозу, чимало країн продовжують використовувати ту саму мікроскопію мазка мокротиння, якою користувалися понад  сто років тому. Водночас неможливість встановити точний діагноз призводить до неприйнятного поглиблення проблеми та марнування цінних ресурсів у бідних країнах. Саме тому вкрай важливі постійний огляд та аналіз загальновідомих методів і нових досягнень у галузі діагностики задля ефективної боротьби з туберкульозом.

Ключові слова: Туберкульоз, лабораторна діагностика, методи виявлення.

 

Методы выявления туберкулеза: прошлое и настоящее К 130-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза Робертом Кохом

В.И. Петренко

Точная и быстрая диагностика туберкулеза чрезвычайно важна для определения клинического подхода и мероприятий инфекционного контроля. Хотя на протяжении десяти лет появилось много методов диагностики туберкулеза, многие страны продолжают использовать ту же микроскопию мазка мокроты, которую применяли больше ста лет назад. В то же время невозможность установить точный диагноз приводит к неприемлемому углублению проблемы и расточению ценных ресурсов в бедных странах. Именно поэтому крайне важными являются постоянный обзор и анализ общеизвестных методов и новых достижений в отрасли диагностики в ключе эффективной борьбы с туберкулезом.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ЛЕКЦІЇ

 

Науково-практичнi аспекти використання органного електрофорезу в комплекснiй терапiї хворих на туберкульоз легень

Б.В.Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Наведено науково-практичнi аспекти використання органного електрофорезу у комплекснiй терапiї туберкульозу легень. Протягом трьох років (2008—2010 рр.) в Обласній клінічній туберкульозній лікарні м. Донецька хворі пройшли 1346 курсів органного електрофорезу (ОЕФ). Вивчено наслідки лікування 489 хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. Припинилося бактеріовиділення у 80 % хворих, які отримали комплексну хіміотерапію у поєднанні з ОЕФ, та 43 % пацієнтів, яким призначили тільки стандартну хіміотерапію. 

 

Научно-практические аспекты применения органного электрофореза в комплексной терапии больных туберкулезом легких

Б.В. Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Представлены научно-практические аспекты применения органного электрофореза в комплексном лечении больных туберкулезом легких. В течение трех лет (2008—2010 гг.) в Областной клинической туберкулезной больнице г. Донецка больные получили 1346 курсов органного электрофореза (ОЭФ). Изучены результаты лечения 489 пациентов с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких. Прекращение бактериовыделения отмечено у 80 % больных, получавших комплексную химиотерапию в сочетании с ОЭФ, и у 43 % пациентов, которые получали только стандартную химиотерапию. 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Про можливість корекції деяких змін активності глутатіонозалежних ферментів за умов комбінованої експериментальної патології

В.М. Жадан

Мета роботи — вивчити активність глутатіонозалежних ферментів в умовах експериментальної інфекційної пневмонії із супутньою хронічною алкогольною інтоксикацією та можливість її корекції омега-3 поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК).

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 70 білих безпородних щурах-самцях. Моделями експериментальної патології було обрано інфекційну пневмонію та хронічну алкогольну інтоксикацію. Об’єктом дослідження була цитозольна фракція печінки після виділення мікросом. Стан глутатіонозалежної ферментної системи вивчали за активністю ферментів — глутатіон-пероксидази (ГП), глутатіон-редуктази (ГР) та глутатіон-трансферази (ГТ).

Результати та обговорення. Досліджено й оцінено показники глутатіонозалежної системи печінки за умов експериментальної інфекційної пневмонії та інфекційної пневмонії із супутньою хронічною алкогольною інтоксикацією й впливу на ці ферменти екзогенних омега-3 ПНЖК. Виявлено низку змін в активності цих ферментів: у разі й інфекційної пневмонії, і хронічної алкогольної інтоксикації значно підвищується активність ГП, а в умовах комбінованої експериментальної патології, крім значного підвищення активності ГП, вірогідно зростає й активність ГТ, що може свідчити про посилення процесів детоксикації в печінці. Встановлено виразний нормалізувальний і коригувальний вплив екзогенних омега-3 ПНЖК на активність глутатіонозалежних ферментів у разі згаданих патологій.

Висновки. Експериментальна інфекційна пневмонія із супутньою хронічною алкогольною інтоксикацією призводить до порушення гомеостазу в глутатіонозалежній ферментній системі. Під впливом омега-3 ПНЖК унаслідок долучення регуляторних механізмів настає компенсаторно-пристосовна відповідь, спрямована на нормалізацію каталітичних властивостей глутатіонозалежних ферментів.

Ключові слова: Глутатіон-пероксидаза, глутатіон-редуктаза, глутатіон-трансфераза, інфекційна пневмонія, хронічна алкогольна інтоксикація, омега-3 поліненасичені жирні кислоти.

 

О возможности коррекции некоторых изменений активности глутатионзависимых ферментов в условиях комбинированной экспериментальной патологии

В.Н. Жадан

Цель работы — изучить активность глутатионзависимых ферментов при экспериментальной инфекционной пневмонии с сопутствующей хронической алкогольной интоксикацией и возможность ее коррекции омега-3 ПНЖК.

Материалы и методы. Исследование проведено на 70 белых беспородных крысах-самцах. Моделями экспериментальной патологии были выбраны инфекционная пневмония и хроническая алкогольная интоксикация. Объектом исследования была цитозольная фракция печени после выделения микросом. Состояние глутатионзависимой ферментной системы изучали по активности ферментов ГП, ГР и ГТ.

Результаты и обсуждение. В работе исследованы и оценены показатели глутатионзависимой системы печени в условиях экспериментальной инфекционной пневмонии и инфекционной пневмонии с сопутствующей хронической алкогольной интоксикацией, а также влияние на эти ферменты экзогенных омега-3 ПНЖК. Выявлен ряд изменений в активности этих ферментов: и при инфекционной пневмонии, и при хронической алкогольной интоксикации значительно повышается активность ГП, а при комбинированной экспериментальной патологии, кроме значительного повышения активности ГП, достоверно возростает и активность ГТ, что может свидетельствовать об усилении процессов детоксикации в печени. Установлено выраженное нормализующее и корригирующее влияние экзогенных омега-3 ПНЖК на активность глутатионзависимых ферментов при данных патологиях.

Выводы. Экспериментальная инфекционная пневмония с сопутствующей хронической алкогольной интоксикацией приводит к нарушению гомеостаза в глутатионзависимой ферментной системе. При данных экспериментальных патологиях под влиянием омега-3 ПНЖК вследствие подключения регуляторных механизмов наступает компенсаторно-адаптативный ответ, направленный на нормализацию каталитических свойств глутатионзависимых ферментов.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Туберкульоми легень: клініко-анатомічна характеристика в період епідемії

І.В. Ліскіна

Мета роботи — уточнення деяких патологоанатомічних характеристик туберкульом легень та підходів до вибору їхнього хірургічного лікування.

Матеріали та методи. Проаналізовано випадки оперативних втручань щодо туберкульом легень за 2001—2010 рр. Матеріалом дослідження слугували дані історій хвороб, лабораторні показники та результати гістологічного дослідження у 317 пацієнтів. У всіх пацієнтів проводили мікробіологічне дослідження мокротиння щодо виявлення МБТ та в низці випадків вивчали операційний матеріал. У разі виявлення в мокротинні чи/або операційному матеріалі МБТ (+) методом посіву в подальшому проводили тест на медикаментозну чутливість. Загалом виконано 345 мікробіологічних досліджень.

Результати та обговорення. Уточнено локалізацію туберкульом у легенях. У більшості випадків (63,4 %) їх виявляють у верхніх частках. Вивчено характер оперативних втручань, встановлено основні типи туберкульом, згідно з класифікацією М.М. Авербаха, характер специфічного запалення на момент видалення туберкульом, за результатами гістологічного дослідження, а також кількість випадків (46, або 14,5 %) з наявністю вогнищ відсіву в інші частки легень та/або діагностоване туберкульозне ураження інших торакальних анатомічних структур, за даними клініко-рентгенологічного та/або морфологічного дослідження.

Висновки. Локалізація туберкульом, з урахуванням частоти їх виявлення, є постійною характеристикою, без очевидної тенденції до зміни її під час епідемії порівняно з доепідемічним періодом. Істотно зросла кількість випадків виявлення множинних туберкульом у період епідемії. Основні типи оперативних втручань у хворих з туберкульомами легень: сегментектомія, полісегментарна резекція та лобектомія. Серед анатомічних типів на сьогодні переважають гомогенні туберкульоми-казеоми. На момент операції в тканині легені найчастіше визначається помірна активність специфічного запального процесу. Виявлення на тлі туберкульом легені осередків відсіву в інші частки легень, супутнє туберкульозне ураження бронхів, регіонарних лімфатичних вузлів, плеври свідчать про прогресування туберкульозу.

 

Туберкулемы легких: клинико-анатомическая характеристика в период эпидемии

И.В. Лискина

Цель работы — уточнение некоторых патологоанатомических характеристик туберкулем легких и подходов к выбору их хирургического лечения.

Материалы и методы. Проанализированы случаи оперативных вмешательств по поводу туберкулем легких за 2001—2010 гг. Материалом исследования служили данные историй болезни, лабораторные показатели и результаты гистологического исследования 317 пациентов. У всех пациентов проводили микробиологическое исследование мокроты на выявление микобактерий туберкулеза и в ряде случаев исследовали операционный материал. При обнаружении в мокроте и/или операционном материале микобактерий туберкулеза (+) методом посева в дальнейшем проводили тест на медикаментозную чувствительность. Всего выполнено 345 микробиологических исследований.

Результаты и обсуждение. Уточнены локализация туберкулем в легких. В большинстве случаев (63,4 %) их обнаруживают в верхних долях. Изучен характер оперативных вмешательств, установлены основные типы туберкулем, согласно классификации М.М. Авербаха, характер специфического воспаления на момент удаления туберкулем, согласно результатам гистологического исследования, а также количество случаев (46 (14,5 %)) с наличием очагов отсева в другие доли легких и/или диагностированное туберкулезное поражение других торакальных анатомических структур по клинико-рентгенологическому и/или морфологическому исследованиям.

Выводы. Локализация туберкулем, с учетом частоты их встречаемости, является постоянной характеристикой, без очевидной тенденции к ее изменению в период эпидемии по сравнению с доэпидемическим периодом. Существенно возросло количество случаев выявления множественных туберкулем в период эпидемии. Основные типы оперативных вмешательств у больных с туберкулемами легких: сегментэктомия, полисегментарная резекция и лобэктомия. Среди различных анатомических типов преобладают гомогенные туберкулемы-казеомы. На момент операции в ткани легкого чаще всего определяется умеренная активность специфического воспалительного процесса. Выявление на фоне туберкулем легкого очагов отсева в другие доли легких, наличие сопутствующего туберкулезного поражения бронхов, регионарных лимфатических узлов, плевры свидетельствуют о прогрессировании туберкулеза.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції у хворих із ВІЛ-інфекцією/СНІДом

С.Р. Меленко, Ю.М. Лесюк

Останнім часом особливу увагу вчених привертає роль ендотелію в патогенезі ВІЛ-інфекції. Ендотелій забезпечує обмін між кров’ю і тканинами, і гомеостаз судинної стінки є важливим бар’єром на шляху поширення та розвитку інфекції. При його активації та пошкодженні експресуются молекули-маркери, такі як тромбомодулін, Е-селектин і фактор Віллебранда, визначення яких дозволяє оцінювати стан ендотелію при різних запальних процесах.

Мета дослідження — вивчення вмісту маркерів ендотеліальної дисфункції в крові хворих на ВІЛ-інфекцію, їх змін залежно від клінічної стадії хвороби і під впливом різних методів лікування.

Матеріали та методи. Обстежено 127 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з різними стадіями хвороби.

Результати та обговорення. Встановлено, що при ВІЛ-інфекції/СНІДу істотно зростає концентрація тромбомодуліну, Е-селектину та фактора Віллебранда, а в міру прогресування імунодефіциту концентрація всіх зазначених показників достовірно зростає. Використання антиагреганта дипіридамолу, а також тримісячне антиретровірусне лікування препаратами першого ряду забезпечують лише часткове зниження рівнів тромбомодуліну, Е-селектину та фактора Віллебранда. Однак включення в антиретровірусну терапію дипіридамолу призводить до нормалізації рівня тромбомодуліну і фактора Вілле-бранда при II клінічній стадії ВІЛ-інфекції, а при III—IV стадіях — до достовірного зниження. Така ж вагома різниця встановлена і щодо вмісту Е-селектину.

Висновки. У хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД виявлено ВІЛ-індуковане ураження судинної стінки. Тримісячна симптоматична терапія не впливає на стан ендотелію, проте включення в антиретровірусну терапію дипіридамолу максимально оптимізує його стан.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, ендотеліальна дисфункція, лікування.

 

Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с ВИЧ-инфекцией/СПИДом

С.Р. Меленко, Ю.Н. Лесюк

В последнее время особенное внимание ученых привлекает роль эндотелия в патогенезе ВИЧ-инфекции. Эндотелий обеспечивает обмен между кровью и тканями, и гомеостаз сосудистой стенки и является важным барьером на пути распространения и развития инфекции. При его активации и повреждении экспрессируются молекулы-маркеры, такие как тромбомодулин, Е-селектин и фактор Виллебранда, определение которых позволяет оценивать состояние эндотелия при разных воспалительных процессах. 

Цель исследования — изучение содержания маркеров эндотелиальной дисфункции в крови больных ВИЧ-инфекцией, их изменений в зависимости от клинической стадии болезни и под воздействием разных методов лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 127 больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом с разными стадиями болезни.

Результаты и обсуждение. Установлено, что при ВИЧ-инфекции/СПИДе существенно возрастает концентрация тромбомодулина, Е-селектина и фактора Виллебранда, а по мере прогрессирования иммунодефицита концентрация всех указанных показателей достоверно возрастает. Использование антиагреганта дипиридамола, а также трехмесячное антиретровирусное лечение препаратами первого ряда обеспечивают лишь частичное снижение уровней тромбомодулина, Е-селектина и фактора Виллебранда. Однако включение в антиретровирусную терапию дипиридамола приводит к нормализации уровня тромбомодулина и фактора Виллебранда при II клинической стадии ВИЧ-инфекции, а при III—IV стадиях — к достоверному снижению. Такая же весомая разница установлена и в отношении содержания Е-селектина.

Выводы. У больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом выявлено ВИЧ-индуцированное поражение сосудистой стенки. Трехмесячная симптоматическая терапия не влияет на состояние эндотелия, однако включение в антиретровирусную терапию дипиридамола максимально оптимизирует его состояние.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Діагностична значущiсть бiохiмiчних показникiв лiкворуi рiвня iмуносупресiї у хворих із ко-iнфекцiєю ВIЛ/туберкульоз оболонок мозку й ЦНС

М.М. Гришин, С.В. Шиян, О.Б. Тимченко, Е.С. Аблаєва

Мета дослідження — виявлення діагностичної та прогностичної значущості біохімічних показників ліквору й рівня імуносупресії у пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз оболонок мозку й центральної нервової системи. 

Матеріали та методи. Обстежено 105 хворих на ко-інфекцію ВІЛ у поєднанні з туберкульозом оболонок мозку й центральної нервової системи. 

Результати та обговорення. Виявлено зворотну кореляційну залежність між рівнями CD4-лімфоцитів і білка ліквору. Зафіксовано високий коефіцієнт кореляції й пряму кореляційну залежність між рівнями CD4-лімфоцитів і глюкози. Також помічено високий коефіцієнт кореляції й пряму кореляційну залежність між кількістю CD4-лімфоцитів і хлоридів у лікворі. Визначено зворотний кореляційний зв’язок між концентраціями білка ліквору, глюкози й хлоридів (r = –0,779). Зафіксовано пряму кореляційну залежність між рівнями глюкози й хлоридів ліквору. 

Висновки. Виявлені залежності мають певне прогностичне значення. Що менші кількість CD4-лімфоцитів крові, концентрація глюкози й хлоридів і вища концентрація білка ліквору, то несприятливіший клінічний прогноз у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз мозкових оболонок і центральної нервової системи. Виразне відхилення від нормального рівня одного з показників ліквору виступає предиктором погіршення інших показників і непрямим маркером несприятливого клінічного перебігу хвороби. 

 

Диагностическая значимость биохимических показателей ликвора и уровня иммуно-супрессии у больных с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез оболочек мозга и центральной нервной системы

М.Н. Гришин, С.В. Шиян, О.Б. Тимченко, Э.С. Аблаева

Цель исследования — выявление диагностической и прогностической значимости биохимических показателей ликвора и уровня иммуносупрессии у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез оболочек мозга и центральной нервной системы.

Материалы и методы. Обследовано 105 больных с ко-инфекцией ВИЧ в сочетании с туберкулезом оболочек мозга и центральной нервной системы. 

Результаты и обсуждение. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнями CD4-лимфоцитов и белка ликвора. Зафиксированы высокий коэффициент корреляции и прямая корреляционная зависимость между уровнями CD4-лимфоцитов и глюкозы. Также были выявлены высокий коэффициент корреляции и прямая корреляционная зависимость между количеством CD4-лимфоцитов и хлоридов в ликворе. Определена обратная корреляционная связь между уровнями белка ликвора, глюкозы и хлоридов (r = –0,779). Зафиксирована прямая корреляционная зависимость между уровнями глюкозы и хлоридов ликвора. 

Выводы. Выявленные зависимости имеют определенное прогностическое значение. Чем ниже количество CD4-лимфоцитов в крови, концентрация глюкозы и хлоридов и выше концентрация белка ликвора, тем неблагопрятнее клинический прогноз у больных с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы. Выраженное отклонение от нормального уровня одного из показателей ликвора служит предиктором ухудшения других показателей и косвенным маркером неблагоприятного клинического течения заболевания. 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості поширення ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Іркутській області

О.М. Новицька, Т.П. Філіппова, В.В. Гавриленко, І.В. Загорська, О.В. Соловков

Збільшення кількості хворих із пізніми стадіями ВІЛ-інфекції та погіршення клінічної структури ВІЛ-асоційованого туберкульозу зумовлюють крайню потребу в подальшому вивченні всіх аспектів ко-інфекції ВІЛ/ТБ, особливо в регіонах з високим рівнем поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції, до яких належить й Іркутська область.

Мета дослідження — вивчити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу, ВІЛ-інфекції та ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Іркутській області.

Матеріали та методи. У дослідженні використано дані статистичних звітних форм Іркутського обласного протитуберкульозного диспансеру за період 1991—2010 рр. та епідеміологічні показники по Російській Федерації.

Результати та обговорення. Виявлено, що за останніх 20 років захворюваність на туберкульоз у регіоні збільшилася майже в 4 рази і не має тенденції до зниження. Показники поширеності й смертності зросли в 1,5 і в 4 рази відповідно й продовжують збільшуватися, що загалом дає підстави розцінити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в області як несприятливу. Взаємовплив епідемій двох інфекцій підтверджено односпрямованою динамікою захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію та їх високою кореляційною залежністю (r = +0,65). Виявлено збільшення захворюваності на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ у період 2001—2010 рр. в 8,7 разу, яка значно перевищує аналогічний показник для Російської Федерації. Питома вага стаціонарних хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією була максимальною в 2010 р. і становила 32,6 % усіх пролікованих в установі хворих, причому майже у 1/3 цих хворих була уражена ЦНС. Виявлено підвищення смертності хворих на ко-інфекцію, яка в області за останніх 6 років збільшилася в 15 разів і становить 37,2 % показника загальної смертності хворих на туберкульоз за цей рік. Серед причин смерті ВІЛ-інфікованих хворих лідирує туберкульоз ЦНС (70,7 %), дещо рідше виявляють герпетичний (13,2 %), криптококовий (4,7 %), кандидозний (3,2 %) менінгіти, токсоплазмоз головного мозку (2,3 %) та ураження ЦНС невстановленої етіології.

Висновки. Напружена епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу в Іркутській області значною мірою зумовлена впливом епідемії ВІЛ-інфекції: кумуляцією хворих з пізніми стадіями ВІЛ-інфекції, погіршенням клінічної структури торакального та позаторакального ВІЛ-асоційованого туберкульозу, збільшенням питомої ваги ВІЛ-асоційованого туберкульозу ЦНС. Таким чином, вивчення особливостей клінічних виявів, діагностики і лікування ВІЛ-асоційованого туберкульозу ЦНС є одним із найактуальніших завдань фтизіатрії.

 

Особенности распространения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в Иркутской области

О.Н. Новицкая, Т.П. Филиппова, В.В. Гавриленко, И.В. Загорская, А.В. Соловков

Возрастание количества больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и ухудшение клинической структуры ВИЧ-ассоциированного туберкулеза обусловливают необходимость в дальнейшем изучении всех аспектов ко-инфекции ВИЧ/ТБ, особенно в регионах с высоким уровнем распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, к числу которых относится и Иркутская область.

Цель исследования — изучить эпидемиологическую обстановку по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в Иркутской области.

Материалы и методы. В исследовании использовались данные статистических отчетных форм Иркутского областного противотуберкулезного диспансера за период 1991—2010 гг. и эпидемиологические показатели по Российской Федерации.

Результаты и обсуждение. Выявлено, что за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в регионе увеличилась почти в 4 раза и не имеет тенденции к снижению, показатели распространенности и смертности возросли в 1,5 и в 4 раза соответственно и продолжают увеличиваться, что в целом позволяет расценить эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в области как неблагоприятную. Взаимовлияние эпидемий двух инфекций подтверждено однонаправленной динамикой заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и выявленной их высокой корреляционной зависимостью (r = + 0,65). Определено увеличение заболеваемости ко-инфекцией ВИЧ/ТБ в период 2001—2010 гг. в 8,7 раза, которая значительно превышает аналогичный показатель для Российской Федерации. Удельный вес стационарных больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией был максимальным в 2010 г., когда составил 32,6 % всех пролеченных в учреждении больных, причем почти у 1/3 этих пациентов определялось поражение центральной нервной системы (ЦНС). Выявлено повышение смертности больных с ко-инфекцией, которая в области за последние 6 лет увеличилась в 15 раз и составляет 37,2 % показателя общей смертности больных туберкулезом за этот год. Среди причин смерти ВИЧ-инфицированных больных лидирующие позиции занимает туберкулез ЦНС (70,7 %), несколько реже встречаются герпетический (13,2 %), криптококковый (4,7 %), кандидозный (3,2 %) менингиты, токсоплазмоз головного мозга (2,3 %) и поражения ЦНС неустановленной этио-логии.

Выводы. Напряженная эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Иркутской области в значительной степени обусловлена влиянием эпидемии ВИЧ-инфекции: кумуляцией больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, ухудшением клинической структуры торакального и внеторакального ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, увеличением удельного веса ВИЧ-ассоциированного туберкулеза ЦНС. Таким образом, изучение особенностей клинических проявлений, диагностики и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза ЦНС является одной из наиболее актуальных задач фтизиатрии.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Патологоанатомічні особливості туберкульозу в дітей, померлих у неспеціалізованих педіатричних стаціонарах

П.В. Кузик, І.І. Гошовська, В.О. Кітов

У сучасних умовах туберкульоз належить до десяти найпоширеніших причин смерті дитячого населення. Показники захворюваності на туберкульоз серед дитячого віку в період епідемії в Україні збільшилися в 2 рази. Важливою проблемою є значне недовиявлення туберкульозу серед дитячого населення, яке вимагає подальшого вивчення епідеміологічних показників, причин смертності та патоморфозу туберкульозу у дітей.

Мета роботи — визначити особливості патоморфології туберкульозу у дітей за результатами аналізу автопсії померлих в неспеціалізованих педіатричних стаціонарах.

Матеріали та методи. Проаналізовано медичні карти стаціонарних хворих та дані автопсії 11 дітей, померлих від туберкульозу в педіатричних стаціонарах загального профілю за 13 років (1999—2011).

Результати та обговорення. Первинний туберкульоз легень виявлено у 10 дітей, первинний туберкульоз тонкої кишки — в одного. Встановлено характер патоморфологічних змін внутрішніх органів, ускладнення туберкульозу, фонові та супутні захворювання та рівень клінічної діагностики. У 9 (81,9 %) випадках спостерігалася змішана форма прогресу туберкульозного процесу. У 3 (30 %) дітей прогрес первинного туберкульозу легень призвів до специфічного ураження кишечнику. У 6 (54,5 %) дітей туберкульозний процес самостійно призвів до смерті. В інших 5 (45,5 %) пацієнтів були інші пов’язані (чотири випадки) і конкуруючі (одне) захворювання, які суттєво вплинули на танатогенез. Клінічно діагностований туберкульоз в педіатричних стаціонарах загального профілю у 3 (27,3 %) дітей, запідозрено — у 2 (18,2 %), не діагностовано — у 6 (54,5 %).

Висновки. Безпосередніми причинами смерті дітей були туберкульозний менінгіт та поліорганна недостатність. У всіх дітей виявлено прогрес первинного туберкульозу. У 54,5 % дітей в педіатричних стаціонарах загального профілю туберкульоз не діагностовано.Ключові словаПатологічна анатомія, туберкульоз у дітей, причини смерті.

Ключові слова: Патологічна анатомія, туберкульоз у дітей, причини смерті.

 

Патологоанатомические особенности туберкулеза у детей, умерших в неспециализированных педиатрических стационарах

П.В. Кузык, И.И. Гошовская, В.О. Китов

В современных условиях туберкулез входит в десятку самых распространенных причин смерти детского населения. Показатели заболеваемости туберкулезом среди детского возраста в период эпидемии в Украине увеличились в 2 раза. Важной проблемой является значительное недовыявление туберкулеза среди детского населения, которое требует дальнейшего изучения эпидемиологических показателей, причин смертности и патоморфоза туберкулеза у детей. 

Цель работы — определить особенности патоморфологии туберкулеза у детей по результатам анализа аутопсий умерших в неспециализированных педиатрических стационарах.

Материалы и методы. Проанализированы медицинские карты стационарных больных и данные аутопсий 11 детей, умерших от туберкулеза в педиатрических стационарах общего профиля за 13 лет (1999—2011).

Результаты и обсуждение. Первичный туберкулез легких выявлен у 10 детей, первичный туберкулез тонкой кишки — у одного. Установлены характер патоморфологических изменений внутренних органов, осложнения туберкулеза, фоновые и сопутствующие заболевания и уровень клинической диагностики. В 9 (81,9 %) случаях наблюдалась смешанная форма прогресса туберкулезного процесса. У 3 (30 %) детей прогресс первичного туберкулеза легких привел к специфическому поражению кишечника. У 6 (54,5 %) детей туберкулезный процесс самостоятельно привел к смерти. В других 5 (45,5 %) пациентов были иные связанные (четыре случая) и конкурирующие (одно) заболевания, которые существенно повлияли на танатогенез. Клинически диагностирован туберкулез в педиатрических стационарах общего профиля у 3 (27,3 %) детей, заподозрено — в 2 (18,2 %), не диагностировано — у 6 (54,5 %).

Выводы. Непосредственными причинами смерти детей были туберкулезный менингит и полиорганная недостаточность. У всех детей выявлен прогресс первичного туберкулеза. У 54,5% детей в педиатрических стационарах общего профиля туберкулез не диагностирован.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості утворення колагену у хворих на туберкульоз легеньзалежно від стану сполучної тканини

Л.А. Суханова

Мета роботи — вивчити особливості утворення колагену у хворих на туберкульоз легень залежно від стану сполучної тканини — з дисплазією сполучної тканини (ДСТ) чи без згаданої патології.

Матеріали та методи. Обстежено 47 хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень, прооперованих з приводу неефективного лікування, вивчено фенотипові ознаки ДСТ.Основну групу склали 36 хворих з фенотиповими ознаками ДСТ, групу порівняння — 11 осіб без фенотипових ознак ДСТ. 

Результати та обговорення. Виявлено, що оптична щільність імунофлюоресценції різних типів колагенів залежить від ступеня запалення. Збільшення ступеня активності запалення супроводжувалося зниженням колагеноутворення, особливо при ДСТ.

Висновки. Встановлено порушення утворення колагену, що свідчить про значніше зниження репаративных процесів у хворих з фенотиповими ознаками ДСТ.

 

Особенности образования коллагена у больных туберкулезом легких в зависимости от состояния соединительной ткани

Л.А. Суханова

Цель работы — изучить особенности образования коллагена у больных туберкулезом легких в зависимости от состояния соединительной ткани — с наличием и отсутствием дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Материалы и методы. Обследованы 47 больных с впервые диагностированным туберкулезом легких, оперированных по поводу неэффективного лечения, изучены фенотипические признаки ДСТ.Основную группу составили 36 больных с фенотипическими признаками ДСТ. В состав группы сравнения вошли 11 человек без фенотипических признаков ДСТ. 

Результаты и обсуждение. Виявлено, что оптическая плотность иммунофлюоресценции различных типов коллагенов зависит от степени воспаления. Увеличение степени активности воспаления сопровождалось снижением коллагенообразования, особенно при ДСТ.

Выводы. Установлены нарушения образования коллагена, свидетельствующие о снижении репаративных процессов, более выраженные у больных с фенотипическими признаками ДСТ.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Сатурація крові киснем при деяких легеневих захворюваннях

І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик

Мета дослідження — вивчити в порівнянні ступінь насичення артеріальної крові киснем у хворих на вперше діагностований туберкульоз, саркоїдоз, плеврит, пневмонію і рак легень з наступною корекцією патогенетичної терапії.

Матеріали та методи. Обстежено 418 хворих з використанням клінічних, рентгенологічних, лабораторних і функціональних методів дослідження. Ступінь насичення артеріальної крові киснем визначали за допомогою пульсоксиметра «Ютасокси-201».

Результати та обговорення. Порівняно зі здоровими особами (98,35 % ± 0,31 %) у хворих на вперше діагностований туберкульоз (96,35 % ± 0,28 %), саркоїдоз (95,44 % ± 0,31 %), плеврит (94,20 % ± 0,21 %), пневмонію (93,73 % ± 0,16 %) і рак легень (91,93 % ± 0,83 %) сатурація крові знижена. Ступінь насичення артеріальної крові киснем залежав від конкретного захворювання, що зумовлено певними патофізіологічними і патоморфологічними особливостями.

Висновки. Ступінь насичення артеріальної крові киснем різний при легеневих недугах, що зумовлено певними патофізіологічними і патоморфологічними процесами, притаманними кожній хворобі. Це слід враховувати під час патогенетичної терапії та визначення прогнозу.

Ключові слова: Сатурація крові киснем, туберкульоз, саркоїдоз, плеврит, пневмонія, рак легень.

 

Сатурация крови кислородом при некоторых легочных заболеваниях

И.Т. Пятночка, С.И. Корнага, Н.В. Тхорык

Цель исследования — изучить в сравнении степень насыщения артериальной крови кислородом у больных с впервые диагностированным туберкулезом, саркоидозом, плевритом, пневмонией и раком легких с последующей коррекцией патогенетической терапии.

Материалы и методы. Обследовано 418 больных с использованием клинических, рентгенологических, лабораторных и функциональных методов исследования. Степень насыщения артериальной крови кислородом определяли с помощью пульсоксиметра «Ютасокси-201».

Результаты и обсуждение. По сравнению со здоровыми (98,35 % ± 0,31 %) у больных с впервые диагностированным туберкулезом (96,35 % ± 0,28 %), саркоидозом (95,44 % ± 0,31 %), плевритом (94,20 % ± 0,21 %), пневмонией (93,73 % ± 0,16 %) и раком легких (91,93 % ± 0,83 %) сатурация крови снижена. Степень насыщения артериальной крови кислородом зависела от конкретного заболевания, что обусловлено определенными патофизиологическими и патоморфологическими особенностями.

Выводы. Степень насыщения артериальной крови кислородом отличается при легочных заболеваниях, что обусловлено патофизиологическими и патоморфологическими процессами, характерными для каждого заболевания. Это следует учитывать при патогенетической терапии и определении прогноза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Про оздоровлення хворих на туберкульоз дітей з груп підвищеного ризикув закарпатському санаторії місцевого значення «Човен»

В.В. Скрип, Е.П. Шимко

У роботі проаналізовано особливості відбору, діагностики та наслідки санаторного оздоровлення 3678 дітей, що лікувалися на базі санаторного закладу місцевого підпорядкування за останніх п’ять років.

Ключові слова: Діти з груп ризику щодо туберкульозу, санаторна реабілітація.

 

Об оздоровлении больных туберкулезом детей из групп повышенного риска в закарпатском санатории местного значения «Човен»

В.В. Скрип, Э.П. Шимко

В работе проанализированы особенности отбора, диагностики и результаты санаторного оздоровления 3678 детей, лечившихся на базе санатория местного подчинения в последние пять лет.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ПРАКТИКА І ДОСВІД

 

Інфікованість МБТ дітей: профілактичне лікування в санаторії Сумської області

В.Я. Пустовіт, О.Б. Аврамець, Л.В. Вареник, В.І. Леонов, Т.Б. Макавоз

Проаналізовано особливості структури інфікованих МБТ дітей, які лікувалися в Шосткинському обласному дитячому протитуберкульозному санаторії в 2010 р. Визначено основні чинники ризику інфікованості та розвитку хвороби. Наведено результати профілактичного лікування дітей в умовах санаторію.

 

Инфицированность МБТ детей: профилактическое лечение в санатории Сумской области

В.Я. Пустовит, Е.Б. Аврамец, Л.В. Вареник, В.И. Леонов, Т.Б. Макавоз

В работе проанализированы особенности структуры инфицированных МБТ детей, леченных в Шосткинском областном детском противотуберкулезном санатории в 2010 г. Определены основные факторы риска инфицированности и развития заболевания. Приведены результаты профилактического лечения в условиях санатория.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Ефективність препарату Енерсель у лікуванні пацієнтів із вперше діагностованим туберкульозом легень з імовірно збереженою чутливістю до протитуберкульозних препаратів і у пацієнтів з підтвердженим мультирезистентним туберкульозом легень

В. Дубров, Т. Дуброва, В. Сухарєва, Д. Крістнер, Д. Баямонте, Д. Лорент

Мета дослідження — визначити ефективність застосування комплексного гомеопатичного препарату Енерсель у пацієнтів із вперше діагностованим туберкульозом легень (вДТБ), імовірно чутливим до препаратів, і у пацієнтів з підтвердженим мультирезистентним туберкульозом (МРТБ) легень.

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 6 пацієнтів з вперше діагностованим туберкульозом легень, імовірно чутливим до протитуберкульозних препаратів, і 7 з мультирезистентним туберкульозом. У кожного з них був позитивний бактеріоскопічний аналіз мокротиння на кислотостійкі бактерії (КСБ). Пацієнтам призначено Енерсель внутрішньовенно, інгаляційно, сублінгвально та інтраназально в краплях протягом 30 діб безперервно. Контроль клінічної ефективності застосування препарату Енерсель включав: оглядову рентгенографію і томографію легень за показаннями, бактеріоскопію мокротиння на КСБ і аналіз якості життя (ЯЖ). Останній оцінювали за рівнем кашлю, бадьорості, настрою, апетиту, масою тіла, наявністю нічної пітливості і невимушеністю дихання. Безпеку застосування Енерселю оцінювали за результатами розгорнутого аналізу крові і тестування функції печінки.

Результати та обговорення. У 6 (100 %) пацієнтів із ВДТБ, у яких була збережена чутливість до антимікобактеріальних препаратів, за даними бактеріоскопічного аналізу мокроти на КСБ через 30 діб припинилося бактеріовиділення. У них же значно зменшилися інфільтрація, розмір і кількість порожнин розпаду в динаміці при рентгенологічному дослідження легень. ЯЖ значно поліпшилась у всіх 6 пацієнтів із ВДТБ. У 2 з 7 (28 %) пацієнтів з МРТБ легень був негативний аналіз мокротиння на КСБ і ще у 1 (14 %) пацієнта зменшилася масивність бактеріовиділення через 30 діб лікування. У кожного з цих 3 респондентів значно поліпшилася рентгенологічна картина легень. ЯЖ значно покращилась у всіх 7 пацієнтів. Не виявлено токсичних реакцій або побічних ефектів, пов’язаних з використанням Енерселю.

Висновки. Енерсель був ефективним при короткочасному курсі лікування (30 діб) пацієнтів з ВДТБ, імовірно чутливих до протитуберкульозних препаратів, і у пацієнтів з підтвердженим МРТБ легень. Не виявлено побічних ефектів від застосування препарату Енерсель. Він може бути корисний для поліпшення результатів традиційного лікування, загального стану та скорочення термінів лікування пацієнтів.

 

Эффективность препарата Энерсель в лечении пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких с предположительно сохраненной чувствительностью к противо-туберкулезным препаратам и у пациентов с подтвержденным мультирезистентным туберкулезом легких

В. Дубров, T. Дуброва, В. Сухарева, Д. Кристнер, Д. Баямонте, Д. Лорент

Цель исследования — определить эффективность применения комплексного гомеопатического препарата Энерсель у пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких, предположительно чувствительным к препаратам, и у пациентов с подтвержденным мультирезистентным туберкулезом легких.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 6 пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких, вероятно чувствительным к противотуберкулезным препаратам, и 7 с мультирезистентным туберкулезом. У каждого из них был позитивный бактериоскопический анализ мокроты на кислотоустойчивые бактерии (КУБ). Пациентам назначен Энерсель внутривенно, ингаляционно, сублингвально и интраназально в каплях в течение 30 дней непрерывно. Контроль клинической эффективности применения препарата Энерсель включал: обзорную рентгенографию и томографию легких по показаниям, бактериоскопию мокроты на куб и анализ качества жизни. Последний оценивали по уровню кашля, бодрости, настроения, аппетита, массе тела, наличии ночной потливости и непринужденностью дыхания. Безопасность применения Энерселя оценивали по результатам развернутого анализа крови и тестированию функции печени.

Результаты и обсуждение. У 6 (100%) пациентов с ВДТБ, у которых была сохранена чувствительность к антимикобактериальным препаратам, по данным бактериоскопического анализа мокроты на куб через 30 суток прекратилось бактериовыделение. У них значительно уменьшились инфильтрация, размер и количество полостей распада в динамике при рентгенологическом исследование легких. КЖ значительно улучшилось у всех 6 пациентов с ВДТБ. У 2 из 7 (28%) пациентов с МРТБ легких был отрицательный анализ мокроты на куб и еще у 1 (14%) пациента уменьшилась массивность бактериовыделения через 30 суток лечения. У каждого из этих 3 респондентов значительно улучшилась рентгенологическая картина легких. КЖ значительно улучшилось у всех 7 пациентов. Не обнаружено токсических реакций или побочных эффектов, связанных с использованием Энерселя.

Выводы. Энерсель был эффективен при кратковременном курсе лечения (30 дней) пациентов с ВДТБ, вероятно чувствительных к противотуберкулезным препаратам, и у пациентов с подтвержденным МРТБ легких. Не выявлено побочных эффектов от применения препарата Энерсель. Он может быть полезен для улучшения результатов традиционного лечения, общего состояния и сокращения сроков лечения пациентов.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Випадок успішного лікування криптококового менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованої дитини

О.А. Залата, Н.В. Римаренко, А.Е. Читакова, Е.Р. Мазинова, Г.Л. Кисельова, О.В. Здирко

У статті наведено опис випадку криптококового менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованого хлопчика 12 років із власного клінічного спостереження.

 

Случай успешного лечения криптококкового менингоэнцефалита у ВИЧ-инфицированного ребенка

О.А. Залата, Н.В. Рымаренко, А.Э. Читакова, Э.Р. Мазинова, Г.Л. Киселева, Е.В. Здырко

В статье приведен случай криптококкового менингоэнцефалита у ВИЧ-инфицированного мальчика 12 лет из собственного клинического наблюдения.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Проблемні питання виявлення та лікування хворих на туберкульоз у Херсонській області в 2006—2010 роках

В.М. Бурятинський, Г.В. Коваль, Т.М. Ленчевська, О.М. Панченко

Проаналізовано наслідки лікування вперше захворілих на туберкульоз залежно від своєчасності виявлення хвороби, прихильності хворих до лікування, розвитку стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів і поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Ключові слова: Туберкульоз, виявлення, ефективність лікування.

 

Проблемные вопросы выявления и лечения больных туберкулезом в Херсонской области в 2006—2010 годах

В.Н. Бурятинский, Г.В. Коваль, Т.М. Ленчевская, Е.Н. Панченко

Проведен анализ результатов лечения впервые заболевших туберкулезом в зависимости от своевременности выявления болезни, приверженности больных к лечению, развития устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам и сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ОГЛЯДИ

 

Туберкульоз шкіри: клінічні вияви, діагностика, диференційна діагностика

О.М. Разнатовська, Ю.М. Бобровнича-Двізова, О.В. Двізов, Т.С. Федченко

У статті наведено клінічні вияви, діагностику і диференційну діагностику основних клінічних форм туберкульозу шкіри. 

 

Туберкулез кожи: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика

Е.Н. Разнатовская, Ю.М. Бобровничая-Двизова, А.В. Двизов, Т.С. Федченко

В статье представлены клинические проявления, диагностика и дифференциальная диагностика основных клинических форм туберкулеза кожи.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ОГЛЯДИ

 

Туберкульоз у виправних закладах пенітенціарної системи

С.В. Зайков, О.В. Пліканчук

Поширеність туберкульозу у закладах пенітенціарної системи в 10—100 разів вища, ніж у грома-дянському суспільстві. Особливостями епідемії туберкульозу у в’язницях є його часте поєднання з ВІЛ-інфекцією і мультирезистентність збудника хвороби. Медичне обслуговування в пенітенціарній системі повинно ґрунтуватися на тісній співпраці зі службою охорони здоров’я місцевого або національного рівня. Кожен ув’язнений повинен мати необмежений доступ до своєчасної діагностики і лікування туберкульозу, яке повинно бути контрольованим і безперервним. Підвищення ефективності протитуберкульозних заходів у закладах пенітенціарної системи сприятиме поліпшенню ситуації з туберкульозом у громадянському суспільстві.

 

Туберкулез в исправительных учреждениях пенитенциарной системы

С.В. Зайков, О.В. Пликанчук

Распространенность туберкулеза в учреждениях пенитенциарной системы в 10—100 раз превышает аналогичную в гражданском обществе. Особенностями эпидемии туберкулеза в тюрьмах является его частое сочетание с ВИЧ-инфекцией и мультирезистентность возбудителя заболевания. Медицинское обслуживание в пенитенциарной системе должно быть основано на тесном сотрудничестве со службой здравоохранения местного или национального уровня. Каждый заключенный должен иметь неограниченный доступ к своевременной диагностике и лечению туберкулеза, которое должно быть контролируемым и непрерывным. Повышение эффективности противотуберкулезных мероприятий в учреждениях пенитенциарной системы будет способствовать улучшению ситуации с туберкулезом в гражданском обществе.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ОГЛЯДИ

 

Сучасні погляди на антиретровірусну терапію у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ

О.В. Корж

У статті представлено огляд вітчизняної та зарубіжної літератури за останні роки, в якому відображено й проаналізовано дані про призначення антиретровірусної терапії (АРТ) пацієнтам з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. Наведено погляди науковців на такі поняття, як ТБ-асоційований синдром відновлення імунної системи, АРТ-асоційований туберкульоз, демаскований ТБ-асоційований запальний синдром відновлення імунної системи. Наголошено, що наведені висновки та дефініції не є остаточними і ще потребують підтвердження у клінічній практиці. Проаналізовано дані про імунні механізми, що лежать в основі цих явищ. Показано, що під час розвитку ТБ-асоційованого синдрому реконституції імунітету до туберкульозного процесу можуть залучатися не тільки легені, а й інші внутрішні органи. Багато уваги надано висвітленню інформації про переваги та небезпеку раннього призначення АРТ пацієнтам із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, доведено, що термін призначення АРТ багато в чому залежить від стану імунної системи. Наведено дані про ефективність корекції ТБ-асоційованого запального синдрому відновлення імунної системи шляхом призначення стероїдних гормонів. Зроблено ви-сновок про доцільність проведення подальших наукових досліджень у цьому напрямі. 

Ключові слова: Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, антиретровірусна терапія.

 

Современные взгляды на антиретровирусную терапию у больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ

Е.В. Корж

В статье представлен обзор отечественной и зарубежной литературы за последние годы, в котором отражены и проанализированы данные о назначении антиретровирусной терапии (АРТ) пациентам с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ.  Освещены взгляды ученых на такие понятия, как ТБ-ассоциированный синдром восстановления иммунной системы, АРТ-ассоциированный туберкулез, демаскированный ТБ-ассоциированный воспалительный синдром восстановления иммунной системы. Подчеркнуто, что приведенные выводы и дефиниции не являются окончательными и еще нуждаются в подтверждении в клинической практике. Проанализированы данные об иммунных механизмах, лежащих в основе этих явлений. Показано, что при развитии ТБ-ассоциированного синдрома реконституции иммунитета в туберкулезный процесс могут вовлекаться не только легкие, но и другие внутренние органы. Много внимания уделено анализу данных о преимуществах и опасностях раннего назначения АРТ больным ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ, показано, что срок назначения АРТ существенным образом определяется состоянием иммунной системы. Приведены данные об эффективности коррекции ТБ-ассоциированного воспалительного синдрома восстановления иммунной системы путем назначения стероидных гормонов. Делается вывод о целесообразности проведения последующих научных исследований в данном направлении. 

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

USAID: Проект розвитку ВІЛ/СНІДсервісу в Україні

Термін впровадження Проекту: 27 вересня 2007 р. — 26 вересня 2012 р.

Виконавець: компанія «Ф’ючерс груп Інтернешнл», США.

Мета Проекту (визначена угодою про співпрацю між Агентством США з міжнародного розвитку та компанією «Ф’ючерс груп Інтернешнл»): зниження передачі ВІЛ і поліпшення якості життя уражених епідемією осіб шляхом розширення доступу до якісних послуг з профілактики, діагностики, лікування ВІЛ/СНІДу, а також послуг з догляду та підтримки для осіб із груп найвищого щодо ВІЛ-інфікування ризику — споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), працівників комерційного сексу (ПКС), дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, та їхніх сімей, сиріт і уразливих дітей, інших найбільш маргіналізованих груп, що включають чоловіків, які мають секс із чоловіками (ЧСЧ), дітей вулиці.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. Офіційна інформація

 

Засідання, приурочене до початку проекту «Розвиток мережі правової підтримки у сфері ВІЛ/СНІДу»

У Києві 24 лютого 2012 року відбулося засідання за участю представників Європейського Союзу, урядових та неурядових організацій у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу з приводу початку реалізації нового проекту ЄС «Розвиток мережі правової підтримки у сфері ВІЛ/СНІДу».

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»