Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(9) // 2012

 

Обкладинка

 

1. ЮВІЛЕЇ

 

До ювілею Марії Михайлівни Савули

Дванадцятого червня 2012 року відзначає ювілейний день народження доктор медичних наук, професор Марія Михайлівна Савула. 57 років роботи у царині фтизіатрії, вагомі наукові здобутки по праву визначили її місце серед провідних фтизіатрів України.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Особливості епідемії туберкульозу в Україні

Т.А. Александріна

На сьогодні туберкульоз викликає велику тривогу в усіх країнах світу і в Україні зокрема. За даними ВООЗ, Україна посідає друге місце серед країн Європейського регіону за тягарем туберкульозу. Найактуальнішими проблемами у контролі за туберкульозом в Україні є поширення мультирезистентного туберкульозу та можливості перехресного інфікування в умовах протитуберкульозного закладу, а також постійне зростання захворюваності та смертності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ.
З урахуванням сучасних особливостей розвитку епідемії розроблено стратегію боротьби з туберкульозом в Україні на 2012—2016 роки. До неї включено заходи відповідно до Комплексного плану дій щодо профілактики та боротьби з туберкульозом із множинною та широкою медикаментозною стійкістю в Європейському регіоні на 2011—2015 роки, схваленого Європейським регіональним комітетом ВООЗ у 2011 році. Напрями діяльності визначені відповідно до Глобального плану «Зупинити туберкульоз» на 2001—2015 роки.
Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, ко-інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Ключові слова: Туберкульоз, епідемія.

 

Особенности эпидемии туберкулеза в Украине

Т.А. Александрина

На сегодняшний день туберкулез вызывает большую тревогу во всех странах мира и в Украине в частности. По данным ВОЗ, Украина занимает второе место среди стран Европейского региона по бремени туберкулеза. Самыми актуальными проблемами в контроле над туберкулезом в Украине являются распространение мультирезистентного туберкулеза и возможности перекрестного инфицирования в условиях противотуберкулезного заведения, а также постоянное увеличение заболеваемости и смертности от ко-инфекции туберкулез/ВИЧ.
С учетом современных особенностей развития эпидемии разработана стратегия борьбы с туберкулезом в Украине на 2012—2016 годы, в которую включены мероприятия согласно Комплексному плану действий относительно профилактики и борьбы с туберкулезом со множественной и широкой лекарственной устойчивостью в Европейском регионе на 2011—2015 годы, одобренного Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2011 году. Области деятельности определены в соответствии с Глобальным планом «Остановить туберкулез» на 2001—2015 годы.
Целью Программы является дальнейшее улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения общего количества больных туберкулезом, снижение заболеваемости и смертности от
туберкулеза, ко-инфекции туберкулез/ВИЧ, снижение темпов распространения мультирезистентного туберкулеза путем реализации государственной политики, которая основывается на принципах обеспечения общего и равного доступа населения к качественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Матеріали з вивчення протитуберкульозної дії доксицикліну у хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень із розширеною або множинною стійкістю мікобактерій

Й.Б. Бялик, В.В. Давиденко

Мета роботи — вивчити туберкулостатичну активність доксицикліну та його ефективність у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень з розширеною або множинною стійкістю МБТ.
Матеріали та методи. Туберкулостатичну активність доксицикліну вивчали відносно стандартного лабораторного штаму МБТ Н37Rv на рідкому синтетичному середовищі Проскауера — Бека з сироваткою і на щільному яєчному середовищі Левенштейна — Єнсена, а також на останньому середовищі відносно штамів, стійких до препаратів І та ІІ ряду, що були виділені від хворих.
У 44 хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень з розширеною або множинною стійкістю МБТ, яких раніше неефективно лікували, у режими поліхіміотерапії із 4—7 протитуберкульозних препаратів, переважно ІІ ряду і резервних, включали на період від 3 до 11 міс
доксициклін по 0,2 г/добу.
Результати та обговорення. Доксициклін затримує ріст стандартного лабораторного штаму МБТ Н37Rv на рідкому середовищі Проскауера — Бека і на щільному середовищі Левенштейна — Єнсена, а також виділених від хворих штамів, стійких до препаратів І та ІІ ряду, на середовищі Левенштейна — Єнсена при концентрації 2,5 мкг/мл. У 44 хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень із розширеною або множинною стійкістю МБТ уведення доксицикліну в режими поліхіміотерапії підвищувало частоту припинення бактеріовиділення на 10,8 % (до 47,7 %), часткової і повної регресії каверн — на 18,2 %. Середні строки абацилювання скорочувалися на 1 міс, а загоєння каверн — на 0,91 міс. Переносність доксицикліну була доброю.
Висновки. Доксициклін має помірну або невелику туберкулостатичну активність і може слугувати резервним протитуберкульозним препаратом вибору в поліхіміотерапії хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень із розширеною або множинною стійкістю МБТ.

 

Материалы по изучению противотуберкулезного действия доксициклина у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью микобактерий

И.Б. Бялик, В.В. Давиденко

Цель работы — изучить туберкулостатическую активность доксициклина и его эффективность у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью МБТ.
Материалы и методы. Туберкулостатическую активность доксициклина изучали в отношении стандартного лабораторного штамма МБТ Н37Rv на жидкой синтетической среде Проскауэра — Бека с сывороткой и на плотной яичной среде Левенштейна — Иенсена и у выделенных от больных штаммов, устойчивых к препаратам І и ІІ ряда, на среде Левенштейна — Иенсена. У 44 больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью МБТ, ранее неэффективно леченных, в режимы полихимиотерапии из 4—7 противотуберкулезных препаратов, преимущественно ІІ ряда, включали от 3 до 11 мес доксициклин по 0,2 г/сут.
Результаты и обсуждение. Доксициклин задерживает рост стандартного штамма МБТ Н37Rv на жидкой среде Проскауэра — Бека и плотной среде Левенштейна — Иенсена и выделенных от больных штаммов, устойчивых к препаратам І и ІІ ряда, на среде Левенштейна — Иенсена при концентрации 2,5 мкг/мл.
У 44 больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью МБТ включение доксициклина в режимы полихимиотерапии повышало частоту прекращения бактериовыделения на 10,8 % (до 47,7 %), частоту частичной и полной регрессии каверн — на 18,2 %. Средние сроки абациллирования сокращались на 1 мес, а заживления каверн — на 0,91 мес. Переносимость доксициклина была хорошей.
Выводы. Доксициклин обладает умеренной или небольшой туберкулостатической активностью и может служить резервным противотуберкулезным препаратом выбора в полихимиотерапии больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью МБТ.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Визначення поведінкових ризиків ВІЛ-інфікованих жителів Закарпаття, пов’язаних із трудовою міграцією

І.С. Миронюк

Мета роботи — визначення провідних поведінкових ризиків жителів Закарпаття, задіяних у трудовій міграції, що, ймовірно, призвели до інфікування ВІЛ.
Матеріали та методи. Дослідження проводили шляхом анонімного анкетування ВІЛ-позитивних осіб, поставлених на облік протягом п’яти років, які до моменту встановлення ВІЛ-позитивного статусу були пов’язані з трудовою міграцією за межі області.
Результати та обговорення. Представлено результати визначення основних поведінкових ризиків, що призвели до інфікування ВІЛ жителів Закарпаття, пов’язаних із трудовою міграцією.
Висновки. Визначено, що найбільш ризикована власна сексуальна поведінка притаманна чоловікам — трудовим мігрантам, які також відіграють провідну роль в інфікуванні своїх постійних сексуальних партнерів — жінок, котрі особисто не задіяні в трудовій міграції.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, ризики інфікування ВІЛ, трудова міграція, Закарпаття.

 

Определение поведенческих рисков ВИЧ-инфицированных жителей Закарпатья, связанных с трудовой миграцией

И.С. Миронюк

Цель исследования — определение ведущих поведенческих рисков жителей Закарпатья, связаных с трудовой миграцией, которые, вероятно, привели к инфицированию ВИЧ.
Материалы и методы. Исследование проводили путем анонимного анкетирования ВИЧ-положительных лиц, поставленных на учет на протяжении пяти лет, которые к моменту установления ВИЧ-положительного статуса были связаны с трудовой миграцией за пределами области.
Результаты и обсуждение. В статье представлены результаты определения основных поведенческих рисков, которые привели к инфицированию ВИЧ жителей Закарпатья, связанных с трудовой миграцией.
Выводы. Наиболее рискованное собственное сексуальное поведение характерно для мужчин — трудовых мигрантов, которые играют и ведущую роль в инфицировании сексуальных партнеров — женщин, лично не задействованных в трудовой миграции.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Система фактора некрозу пухлин альфа в патогенезі експериментального гострого ураження легень

М.І. Марущак

Мета роботи — оцінити стан системи фактора некрозу пухлин альфа у сироватці крові й бронхоальвеолярному змиві у патогенезі гострого ураження легень в експерименті.
Матеріали та методи. Досліди проведено на 71 білому статевозрілому нелінійному щурі-самці. Оцінювали концентрацію фактора некрозу пухлин альфа, TNF-R1 у крові та бронхоальвеолярному змиві.
Результати та обговорення. У першу фазу гострого ураження легень у сироватці крові експериментальних тварин спостерігалося вірогідне зростання в 4,78 разу фактора некрозу пухлин, рівень якого зменшився у 3,13 разу на 6 год спостереження і практично не змінювався у 4-й та 5-й експериментальних групах. На відміну від сироватки крові в БАЗ зафіксовано вірогідне зростання концентрації ФНП (р1 < 0,001) приблизно у 9 разів протягом експерименту. Зафіксовано вірогідне зростання TNF-R1 у міру наростання гострого ураження легень.
Висновки. За гострого ураження легень, модельованого введенням гідрохлоридної кислоти, спостерігається дисбаланс системи фактора некрозу пухлин альфа, який більше виявляється зростанням рівнів ФНП та TNF-R1 у бронхоальвеолярному змиві в міру прогресування хвороби.

Ключові слова: Фактор некрозу пухлин альфа, рецептори, гостре ураження легень.

 

Система фактора некроза опухолей альфа в патогенезе экспериментального острого поражения легких

М.И. Марущак

Цель работы — оценить состояние системы фактора некроза опухолей альфа в сыворотке крови и бронхоальвеолярном смыве в патогенезе острого поражения легких в эксперименте.
Материалы и методы. Опыты были проведены на 71 белой половозрелой нелинейной крысе-самце. Оценивали концентрацию фактора некроза опухолей альфа, TNF-R1 в крови и бронхоальвеолярном смыве.
Результаты и обсуждение. В первую фазу острого поражения легких в сыворотке крови экспериментальных животных наблюдалось достоверное увеличение в 4,78 раза фактора некроза опухолей, уровень которого достоверно уменьшился в 3,13 раза через 6 ч наблюдения и практически не изменялся в 4-й и 5-й экспериментальных группах. В отличие от сыворотки крови в БАЗ зафиксировано достоверное увеличение концентрации ФНО (р1 < 0,001) примерно в 9 раз в течение всего эксперимента.
Зафиксировано достоверное увеличение TNF-R1 по мере наростания острого поражения легких.
Выводы. При остром поражении легких, которое моделируется введением гидрохлоридной кислоты, наблюдается дисбаланс системы фактора некроза опухолей альфа, который в большей степени проявляется повышением уровней ФНО и TNF-R1 в бронхоальвеолярном смыве по мере прогрессирования заболевания.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Характер зрушень у системі імунітету в разі застосування озоно- і лазеротерапії у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень

І.Л. Платонова, Г.А. Іванов, О.А. Ткач, М.Б. Пурська, О.І. Топорович, Н.Є. Лаповець, Г.В. Щурко, Є.І. Писаренко, Г.Д. Штибель, Н.Р. Гречуха

Мета роботи — вивчити характер зрушень у системі імунітету в разі застосування озоно- та лазеротерапії у комплексному лікуванні хворих з уперше діагностованим поширеним деструктивним туберкульозом легень.
Матеріали та методи. Визначення показників Т-клітинного (Е-РУК, РБТЛ з ФГА), гуморального (IgА, IgМ, IgG, IgЕ, ЦІК) та специфічного протитуберкульозного (І-РУК, РБТЛ з ППД-Л) імунітету проведено у 37 хворих на туберкульоз легень до початку та на етапі завершення інтенсивної фази лікування. Хворі контрольної групи отримували інтенсивну стандартизовану антимікобактеріальну терапію, дослідної — комплексне поєднання хіміотерапії з озоно- і лазеротерапією.
Результати та обговорення. На етапі завершення інтенсивної терапії у хворих контрольної групи порівняно з початковими значеннями констатували вірогідне зменшення в крові вмісту IgМ. Значення інших показників істотно не змінювалося. У хворих дослідної групи порівняно з групою контролю та початковими значеннями статистично підтвердженим було зменшення показників І-РУК, РБТЛ з ППД-Л, IgЕ, а відносно початкових значень — IgМ, ЦІК.
Висновки. Позитивні зрушення в системі імунітету на тлі лікування відбувалися значно швидше у хворих, яким інтенсивну антимікобактеріальну терапію доповнювали озоно- і лазеротерапією.

Ключові слова: Туберкульоз легень, імунітет, стандартизована хіміотерапія, озоно, лазеротерапія.

 

Характер сдвигов в системе иммунитета при применении озоно- и лазеротерапии в комплексном лечении больных туберкулезом легких

И.Л. Платонова, Г.А. Иванов, Е.А. Ткач, М.Б. Пурская, О.И. Топорович, Н.Е. Лаповец, Г.В. Щурко, Е.И. Писаренко, Г.Д. Штибель, Н.Р. Гречуха

Цель работы — изучить характер сдвигов в системе иммунитета при применении озоно- и лазеротерапии в комплексном лечении больных с впервые диагностированным распространенным деструктивным туберкулезом легких.
Материалы и методы. Определение показателей Т-клеточного (Е-РОК, РБТЛ с ФГА), гуморального (IgА, IgМ, IgG, IgE, ЦИК) и специфического противотуберкулезного (И-РОК, РБТЛ с ППД-Л) иммунитета проведено у 37 больных туберкулезом легких в начале и на этапе завершения
интенсивной фазы лечения. Больные контрольной группы получали интенсивную стандартизированную антимикобактериальную терапию, опытной — комплексное сочетание химиотерапии с озоно- и лазеротерапией.
Результаты и обсуждение. На этапе завершения интенсивной терапии у больных контрольной группы относительно исходных значений констатировали достоверное уменьшение в крови содержания IgМ. Значение других показателей существенно не менялось. У больных опытной группы по сравнению с контрольной и исходными значениями статистически подтвержденным было уменьшение показателей И-РОК, РБТЛ с ППД-Л, IgЕ, а относительно исходных значений — IgМ, ЦИК.
Выводы. Положительные сдвиги в системе иммунитета на фоне лечения происходили значительно быстрее у больных, которым интенсивную антимикобактериальную терапию дополняли методами озоно- и лазеротерапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Порівняльна характеристика якості життя та стану здоров’я хворих за різних типів туберкульозу легень

Ю.П. Цапенко

Мета роботи — порівняльний аналіз показників якості життя (ЯЖ) та стану здоров’я у хворих з уперше виявленим туберкульозом легень і рецидивом туберкульозного процесу.
Матеріали та методи. Проведено анкетування 65 хворих з діагнозом туберкульозу легень за міжнародним опитувальником ВООЗ «ЯЖ-100».
Результати та обговорення. Показники ЯЖ і стану здоров’я в досліджуваних групах становили: у 1-й групі — (84,75 ± 0,68) бала, в 2-й — (78,96 ± 0,74) та у 3-й, контрольній, — (99,28 ± 0,18) бала. Найбільше потерпала ЯЖ хворих із рецидивом туберкульозу (78,96 бала ± 0,74 бала); ЯЖ пацієнтів 1-ї групи (84,75 бала ± 0,68 бала) була нижчою від пацієнтів контрольної (99,28 бала ± 0,18 бала) на 14,64 %.
ЯЖ та стан здоров’я у хворих на інфільтративний туберкульоз легень були кращими порівняно з хворими на дисемінований туберкульоз легень.
Висновки. Хворі на туберкульоз мають нижчі загальні значення ЯЖ і стану здоров’я відносно здорових. На ЯЖ хворих на туберкульоз та стан їхнього здоров’я впливають тип туберкульозного процесу і його клінічна форма.

Ключові слова: Туберкульоз, якість життя та стан здоров’я, медикосоціальне дослідження, реабілітація хворих.

 

Сравнительная характеристика качества жизни и состояния здоровья больных при разных типах туберкулеза легких

Ю.П. Цапенко

Цель работы — сравнительная характеристика показателей качества жизни и состояния здоровья у больных с впервые выявленным туберкулезом легких и рецидивом туберкулезного процесса.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 65 больных с диагнозом туберкулеза легких при использовании опросника ВОЗ «КЖ-100».
Результаты и обсуждение. Показатели качества жизни (КЖ) и состояния здоровья в исследуемых группах составили: в 1-й — (84,75 балла ± 0,68 балла), во 2-й — (78,96 балла ± 0,74 балла) и в 3-й, контрольной, группе — (99,28 балла ± 0,18 балла). Наиболее изменено КЖ у больных с рецидивом туберкулеза (78,96 балла ± 0,74 балла); КЖ в группе с впервые выявленным туберкулезом было ниже (84,75 балла ± 0,68 балла), чем в контрольной (99,28 балла ± 0,18 балла), на 14,64 %.
Показатели КЖ и состояния здоровья у больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких были выше в обеих группах по сравнению с больными с диссеминированной формой туберкулеза легких.
Выводы. Больные туберкулезом в исследуемых группах имеют более низкие показатели КЖ и состояния здоровья относительно здоровых. На КЖ больных туберкулезом и состояние их здоровья влияют тип туберкулезного процесса и его клиническая форма.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Роль альвеолярних макрофагів у патогенезі експериментального гепатопульмонального синдрому

І.Я. Криницька

Мета роботи — визначити вміст альвеолярних макрофагів у бронхоальвеолярному змиві у щурів в умовах експериментального гепатопульмонального синдрому.
Матеріали та методи. Визначали клітинний склад бронхоальвеолярного змиву у 32 нелінійних статевозрілих щурів з двома моделями гепатопульмонального синдрому.
Результати та обговорення. Досліджено вплив двох експериментальних моделей гепатопульмонального синдрому на клітинний склад бронхоальвеолярного змиву. Встановлено, що у щурів обох експериментальних груп спостерігаються вірогідне збільшення абсолютного вмісту альвеолярних макрофагів у цитограмі та зростання співвідношення альвеолярні макрофаги/цитоз.
Висновки. Під час розвитку експериментального гепатопульмонального синдрому нагромаджуються альвеолярні макрофаги, що може бути важливою ланкою його патогенезу.

Ключові слова: Альвеолярні макрофаги, бронхоальвеолярний змив, гепатопульмональний синдром.

 

Роль альвеолярных макрофагов в патогенезе экспериментального гепатопульмонального синдрома

И.Я. Криницкая

Цель работы — определить содержание альвеолярных макрофагов в бронхоальвеолярном смыве у крыс в условиях экспериментального гепатопульмонального синдрома.
Материалы и методы. Определяли клеточный состав бронхоальвеолярного смыва у 32 нелинейных половозрелых крыс c двумя моделями гепатопульмонального синдрома.
Результаты и обсуждение. Исследовано влияние двух экспериментальных моделей гепатопульмонального синдрома на клеточный состав бронхоальвеолярного смыва. У крыс обеих экспериментальных групп наблюдалось достоверное увеличение абсолютного содержания альвеолярных
макрофагов в цитограмме и рост соотношения альвеолярные макрофаги/цитоз.
Выводы. При развитии экспериментального гепатопульмонального синдрома накапливаются альвеолярные макрофаги, что может быть важным звеном его патогенеза.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень у процесі хіміотерапії

І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, В.І. П'ятночка

Мета роботи — вивчити біохімічні показники крові у хворих з різними типами туберкульозу легень у процесі антимікобактеріальної терапії.
Матеріали та методи. Обстежено 135 хворих із різним типом дисемінованого туберкульозу легень (по 45 осіб кожного типу) до лікування, після завершення інтенсивної фази та перед випискою. Оцінювали загальні клінічні симптоми та біохімічні показники крові: рівні загального білка, білірубіну, АсАТ, АлАТ, глюкози, сечовини, креатиніну, результати тимолової проби.
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих на туберкульоз легень у процесі поліхіміотерапії підвищувалися рівень білірубіну, активність трансаміназ, показники тимолової проби, що свідчить про медикаментозне ураження печінки, яке розвивається вже з перших місяців інтенсивної фази лікування. Також констатовано порушення метаболізму та функції нирок, що виявлялося підвищенням рівнів креатиніну і сечовини. Ці порушення були виразнішими і стійкішими у хворих на хронічний туберкульоз легень.
Висновки. У хворих на туберкульоз легень у процесі хіміотерапії поряд із поліпшенням загального стану спостерігалося погіршення деяких біохімічних показників крові, зокрема підвищувалися рівень білірубіну, активність трансаміназ, показники тимолової проби, вміст креатиніну і сечовини. Ці зміни були виразнішими у хворих на хронічний туберкульоз легень. Усе це свідчить про негативний вплив поліхіміотерапії, зокрема на функціональний стан печінки та нирок, і потребує своєчасної адекватної корекції.

Ключові слова: Туберкульоз, антимікобактеріальна терапія, біохімічні показники крові.

 

Биохимические показатели крови у больных туберкулезом легких в процессе химиотерапии

И.Т. Пятночка, С.И. Корнага, В.И. Пятночка

Цель работы — изучить биохимические показатели крови у больных с различными типами туберкулеза легких в процессе антимикобактериальной терапии.
Материалы и методы. Обследовано 135 больных с разным типом диссеминированного туберкулеза легких (по 45 человек каждого типа) до лечения, после завершения интенсивной фазы и перед выпиской. Оценивали общие клинические симптомы и биохимические показатели крови: общий белок, билирубин, АсАТ, АлАТ, сахар, мочевину, креатинин, показатели тимоловой пробы.
Результаты и обсуждение. Установлено, что у больных туберкулезом легких в процессе полихимиотерапии повышались уровни билирубина, активность трансаминаз, показатели тимоловой пробы, что свидетельствует о медикаментозном поражении печени, которые развиваются уже с первых месяцев интенсивной фазы лечения. Также констатировано нарушение метаболизма и функции почек, что проявлялось повышением уровней креатинина и мочевины. Эти нарушения были более выраженными и устойчивыми у больных с хроническим туберкулезом легких.
Выводы. У больных туберкулезом легких в процессе химиотерапии наряду с улучшением общего состояния ухудшались некоторые биохимические показатели крови, в частности, повышались уровень билирубина, активность трансаминаз, показатели тимоловой пробы, содержание креатинина и мочевины. Эти изменения были более выраженными у больных хроническим туберкулезом легких. Все это свидетельствует об отрицательном влиянии полихимиотерапии, в частности на функциональное состояние печени и почек, и требует своевременной адекватной коррекции.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вміст антитіл до атипових форм колагену у хворих на туберкульоз органів дихання залежно від стану і ступеня дисплазії сполучної тканини

Л.А. Суханова

Мета роботи — вивчити вміст антитіл до атипових форм колагену (АТАФК) у сироватці крові хворих на туберкульоз органів дихання залежно від наявності дисплазії сполучної тканини (ДСТ).
Матеріали та методи. Обстежено 76 хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання. До 1%ї (основної) групи увійшли 37 (48,7 %) хворих з фенотиповими ознаками ДСТ; 39 (51,3 %) склали групу порівняння. Залежно від виразності фенотипових ознак ДСТ основну групу розподілено на дві підгрупи: 1а — 24 (64,9 %) хворі з 3—4 головними фенотиповими ознаками ДСТ; 1б — 13 (35,1 %) хворих з двома головними фенотиповими ознаками ДСТ.
Результати та обговорення. Встановлено, що рівень АТАФК залежав від наявності ДСТ та ступеня її вираженості. До та після лікування показники основної групи, а також підгруп були в 2—4 рази вищими за контрольні цифри при обмеженому ураженні та при розповсюджених процесах. Максимальний рівень АТАФК визначався в осіб з ДСТ II ступеня при розповсюджених процесах, що перевищувало контрольні цифри в 3 рази.
Висновки. Встановлено підвищення рівня АТАФК, що свідчить про неспроможність сполучної тканини.

 

Содержание антител к атипичным формам коллагена у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от состояния и степени дисплазии соединительной ткани

Л.А. Суханова

Цель работы — изучить содержание антител к атипичным формам коллагенов (АТАФК) в сыворотке крови больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия и степени выраженности дисплазии соединительной ткани (ДСТ).
Материалы и методы. Обследовано 76 больных c впервые диагностированным туберкулезом органов дыхания. В 1%ю (основную) группу вошли 37 (48,7 %) больных с фенотипическими признаками ДСТ, 39 (51,3 %) человек составили группу сравнения. В зависимости от выраженности фенотипических признаков ДСТ основная группа была разделена на две подгруппы: 1а — 24 (64,9 %) с 3—4 главными фенотипическими признаками ДСТ; 1б — 13 (35,1 %) больных с двумя главными фенотипическими признаками ДСТ.
Результаты и обсуждение. Установлено, что уровень АТАФК зависел от наличия ДСТ и степени ее выраженности. До и после лечения показатели основной группы, а также подгрупп были в 2—4 раза выше контрольных цифр при ограниченном поражении и при распространенных процессах.
Максимальный уровень АТАФК определялся у лиц с ДСТ II степени при распространенных процессах, что превышало контрольные цифры в 3 раза.
Выводы. Установлено повышение уровня АТАФК, свидетельствующее о несостоятельности соединительной ткани.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Нові можливості діагностики еластичності судин малого кола кровообігу

Б.В. Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Мета дослідження — вивчити можливість оцінки стану артеріальних та венозних судин системи легеневої артерії за осцилограмами, записаними з артеріальних судин великого кола кровообігу.
Матеріали та методи. Обстежено 108 хворих на деструктивні форми туберкульозу легень за допомогою артеріального осцилографа. І групу склали хворі з обмеженими формами вперше діагностованого туберкульозу легень та слабко вираженими порушеннями функції органів дихання. ІІ групу склали хворі на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, ускладнений вираженою дихальною недостатністю рестриктивного типу.
Результати та обговорення. Отримані результати оцінки функціонального стану малого колакровообігу дало змогу виділити три типи осцилограм, які свідчили про різну еластичність судин та корелювали зі ступенем дихальної недостатності, а також із поширеністю і давністю процесу.
Висновки. Застосування артеріальної осцилографії значно розширює можливості оцінки функціонального стану судин системи легеневого кровообігу.

 

Новые возможности диагностики эластичности сосудов малого круга кровообращения

Б.В. Норейко, С.Б. Норейко, Ю.А. Гришун

Цель исследования — изучить возможность оценки состояния артериальных и венозных сосудов системы легочной артерии по осциллограммам, записанным с артериальных сосудов большого круга кровообращения.
Материалы и методы. Обследовано 108 больных деструктивными формами туберкулеза легких с помощью артериального осциллографа. І группу составили больные с ограниченными формами впервые диагностированного туберкулеза легких и слабо выраженными нарушениями функции органов дыхания. II группу составили больные фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, осложненным выраженной дыхательной недостаточностью рестриктивного типа.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты оценки функционального состояния малого круга кровообращения позволили выделить три типа осциллограмм, которые свидетельствовали о разной эластичности сосудов и коррелировали со степенью дыхательной недостаточности, а также с распространенностью и давностью процесса.
Выводы. Применение артериальной осциллографии значительно расширяет возможности оценки функционального состояния сосудов системы легочного кровообращения.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

 

Перспективи застосування телемедицини у сфері надання допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам

В.С. Гойдик, Н.С. Гойдик, С.К. Сервецький

У статті представлено огляд та можливості розвитку основних напрямів телемедицини в системі охорони здоров’я, обґрунтовано актуальність застосування згаданого напряму у сфері надання допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, описано досвід упровадження можливостей телемедицини в консультативну структуру Одеського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

 

Перспективы применения телемедицины в сфере оказания помощи ВИЧ-инфицированным пациентам

В.С. Гойдык, Н.С. Гойдык, С.К. Сервецкий

В статье представлен обзор и возможности развития основных направлений телемедицины в системе здравоохранения, обоснована актуальность применения данного направления в сфере оказания помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, описан опыт внедрения возможностей телемедицины в консультативную структуру Одесского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

Історичні етапи боротьби з туберкульозом на Одещині

О.К. Асмолов, І.М. Смольська, О.А. Бабуріна

У статті викладено інформацію про історичні етапи боротьби з туберкульозом в Одеському регіоні від дореволюційного періоду до сьогодні.

 

Исторические этапы борьбы с туберкулезом на Одесщине

А.К. Асмолов, И.Н. Смольская, Е.А. Бабурина

В статье приведена информация об исторических этапах борьбы с туберкулезом в Одесском регионе от дореволюционного периода до сегодняшних дней.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

Досвід 20-річної плідної співпраці кафедри фтизіатрії ІФНМУ та Обласного фтизіопульмонологічного центру

В.І. Зозуляк, Л.С. Малофій

У статті викладено інформацію про тісну співпрацю кафедри фтизіатрії ІФНМУ з Обласним фтизіопульмонологічним центром, заснованим 31 грудня 1991 р. на базі Івано-Франківського обласного протитуберкульозного диспансеру. В історичному аспекті висвітлено співпрацю співробітників кафедри та
працівників ОФПЦ в лікувально-діагностичному, науковому, педагогічному та профілактичному напрямах. Вказано на досягнуті значні успіхи в боротьбі з епідемією туберкульозу на Прикарпатті.

Ключові слова: Співпраця, кафедра, фтизіопульмоцентр.

 

Опыт 20-летнего плодотворного сотрудничества кафедры фтизиатрии ИФНМУ и Областного фтизиопульмонологического центра

В.И. Зозуляк, Л.С. Малофий

В статье приведена информация о тесном сотрудничестве кафедры фтизиатрии ИФНМУ с Областным фтизиопульмоцентром, открытым 31 декабря 1991 г. на базе Ивано-Франковского противотуберкулезного диспансера. В историческом аспекте раскрыто тесное сотрудничество коллектива кафедры фтизиатрии и ОФПЦ в лечебно-диагностическом, научном, педагогическом и профилактическом направлениях. Рассказано об успехах в борьбе с эпидемией туберкулеза на Прикарпатье.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ПІДГОТОВКА КАДРІВ

 

Організація підготовки студентів 4-го курсу з фтизіатрії в Донецькому національному медичному університеті імені Максима Горького

С.М. Лєпшина, О.В. Тищенко, Н.В. Обухова, О.Г. Гуренко, С.І. Кельманська, М.А. Міндрул, Д.Л. Шестопалов, Ю.М. Горбунова

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету навчальний процес для студентів 4-го курсу за кредитно-модульною системою організовано із застосуванням сучасних технологій. Під час лекцій використовують мультимедійні презентації різного
формату. Для практичних занять створено повне методичне забезпечення: методичні вказівки для студентів та методичні рекомендації для викладачів, ситуаційні задачі, набори рентгенограм, навчальні історії хвороби, зразки медичної документації та медичного інструментарію для оволодіння практичними навичками. На практичних заняттях для оцінки рівня знань застосовують комп’ютерне тестування в комп’ютерному класі. Під час самостійної аудиторної роботи студентів великої уваги надають інтерактивним методам навчання. Для самостійної позааудиторної роботи
студентів створено інформаційну систему кафедри. Перевагами такого підходу є надання студентам можливості працювати в зручний для них час стільки, скільки потрібно для засвоєння матеріалу, використовувати сучасні підручники, навчальні посібники, додаткову літературу та тренувальні тести. Систему позааудиторної роботи студенти широко використовують для підготовки до практичних занять із фтизіатрії, скорочуючи тривалість освоєння матеріалу, а також підвищуючи якість підготовки, щоб успішно скласти модульний контроль. Уведення кредитно-модульної системи навчання дало змогу об’єктивніше оцінювати знання та вміння студентів 4-го курсу з питань туберкульозу, а сучасні комп’ютерні технології значно в цьому допомогли.

 

Организация подготовки студентов 4-го курса по фтизиатрии в Донецком национальном медицинском университете имени Максима Горького

С.М. Лепшина, Е.В. Тищенко, Н.В. Обухова, Е.Г. Гуренко, С.И. Кельманская, М.А. Миндрул, Д.Л. Шестопалов, Ю.Н. Горбунова

На кафедре фтизиатрии и пульмонологии Донецкого национального медицинского университета учебный процесс для студентов 4-го курса по кредитно-модульной системе организован с применением современных технологий. При проведении лекций используют мультимедийные презентации, разнообразный их формат. Для практических занятий создано полное методическое обеспечение: методические указания для
студентов и методические рекомендации для преподавателей, ситуационные задачи, наборы рентгенограмм, учебные истории болезни, подготовлены образцы медицинской документации и медицинского инструментария для освоения практических навыков. На практических занятиях для оценки уровня знаний применяют компьютерное тестирование в компьютерном классе. Во время самостоятельной аудиторной работы студентов большое внимание уделяется интерактивным методам обучения. Для самостоятельной внеаудиторной работы создана информационная система кафедры. Преимуществами такого подхода являются предоставление обучающимся возможности работать в удобное для них время столько, сколько необходимо для усвоения материала, использовать современные учебники, учебные пособия, дополнительную литературу и
тренировочные тесты. Систему внеаудиторной работы студенты широко используют при подготовке к практическим занятиям по фтизиатрии, что позволяет сократить время на освоение материала, а также повысить качество подготовки и успешно сдать итоговый модульный контроль. Введение кредитно-модульной системы обучения позволило более объективно оценивать знания и умения студентов 4-го курса по вопросам туберкулеза, чему способствовало внедрение современных компьютерных технологий.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Результати моніторингу випадків смерті від СНІДу в Луганській області за період 2005—2011 рр.

Р.Б. Чхетіані, В.В. Набокіна, О.Г. Загайнова, З.П. Івоніна, А.А. Шкурат

ВІЛ-інфекція — хвороба, пов’язана з виразним порушенням імунітету. Хоча ця хвороба як самостійна була описана лише в 1981 р., нині вона стоїть на 9-му місці серед причин дитячої смертності і на 7-му серед причин смерті у віці 15—24 років. При цьому кількість зареєстрованих хворих безперервно збільшується з кожним роком, у тому числі й жінок репродуктивного віку. Пік захворюваності у жінок припадає на вік 20—40 років. Нині, за різними оцінками, у світі проживає майже 33,4 млн осіб з ВІЛ-інфекцією, померли вже понад 15 млн. Індикатор смертності є одним із основних показників, який характеризує епідемічну ситуацію ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Мета дослідження — аналіз динаміки, структури, причин та факторів смертності серед ВІЛ-позитивних осіб.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз звітної документації на базі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.
Результати та обговорення. Протягом усього періоду епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні спостерігалося збільшення кількості померлих від СНІДу. За даними центрів СНІДу, протягом останніх років від захворювань, зумовлених СНІДом, щорічно помирали понад 2,5 тис. людей, а за даними Держкомстату України — майже вдвічі більше. Це свідчить про недооцінку масштабів епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу і крайню потребу в істотному підвищенні охоплення АРВ-терапією пацієнтів, які її потребують. Результати наукових досліджень, проведених останніми роками в різних країнах світу і представлених на 18-й Міжнародній конференції з
ВІЛ/СНІДу у Відні (Австрія) 18—23 липня 2011 р., однозначно засвідчили, що високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ) позитивно впливає не лише на стан здоров’я пацієнтів і смертність, а і є потужним профілактичним заходом.
Висновки. Результати проведеного аналізу свідчать про необхідність суттєвого поліпшення медико-соціального та психологічного супроводу ВІЛ-інфікованих хворих незалежно від клінічної стадії хвороби.

 

Результаты мониторинга случаев смерти от СПИДа в Луганской области за период 2005—2011 гг.

Р.Б. Чхетиани, В.В. Набокина, Е.Г. Загайнова, З.П. Ивонина, А.А. Шкурат

ВИЧ-инфекция — болезнь, связанная с отчетливым нарушением иммунитета. Хотя эта болезнь как самостоятельная была описана только в 1981 г., сейчас она стоит на 9-м месте среди причин детской смертности и на 7%м месте среди причин смерти в возрасте 15—24 лет. При этом количество зарегистрированных больных непрерывно увеличивается с каждым годом, в том числе и женщин репродуктивного возраста. Пик заболеваемости у женщин приходится на возраст 20—40 лет. Сейчас, по разным оценкам, в мире проживает около 33 400 000 человек с ВИЧ-инфекцией, умерли уже более 15 млн. Индикатор смертности является одним из основных показателей, который характеризует эпидемическую ситуацию ВИЧ-инфекции/СПИДа.
Цель исследования — анализ динамики, структуры, причин и факторов смертности среди ВИЧ-положительных лиц.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ отчетной документации на базе Луганского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Результаты и обсуждение. В течение всего периода эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в Украине наблюдалось увеличение количества умерших от СПИДа. По данным центров СПИДа, в течение последних лет от заболеваний, обусловленных СПИДом, ежегодно умирали более 2,5 тыс. человек, а по данным Госкомстата Украины — почти вдвое. Это свидетельствует о недооценке масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа и крайнюю нужду в существенном повышении охвата АРВ-терапией пациентов, нуждающихся в ней. Результаты научных исследований, проведенных в последние годы в разных странах мира и представленных на 18-й Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Вене (Австрия) 18—23 июля 2011 г., однозначно показали, что высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) положительно влияет не только на состояние здоровья пациентов и смертность, но и является мощным профилактическим мероприятием.
Выводы. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости существенного улучшения медико-социального и психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных больных независимо от клинической стадии болезни.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Поширеність та клінічно-імунологічні особливості поєднання туберкульозу та ВІЛ/СНІДу на Буковині

Л.Д. Тодоріко, О.В. Підвербецька, А.В. Бойко

Мета роботи — вивчити питання поширення та клінічно-імунологічних особливостей перебігу туберкульозу (ТБ) на тлі ВІЛ-інфекції.
Серед хворих із поєднаною патологією ТБ/ВІЛ/СНІД переважала найпрацездатніша і репродуктивна частина населення, найбільша кількість випадків (74 %) визначалася у віковій групі 25—49 років.
Поєднання двох нозологій (ТБ і ВІЛ/СНІД) має явно злоякісний характер з комбінованим ураженням внутрішніх органів та систем, характеризується різноманіттям клінічних виявів (легеневих і позалегеневих уражень) з тенденцією до генералізації специфічного процесу. Активний ТБ у ВІЛ-позитивних осіб може розвиватися за відносно високих показників СD4+-лімфоцитів і призводить до зниження рівня їх та збільшення вірусного навантаження (кількість вірусних частинок у зразку крові, яка вказує на активність розмноження ВІЛ в організмі). Лікувати хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз ліпше в умовах протитуберкульозного стаціонару та під постійним спостереженням, сприяючи розвитку у хворого прихильності до терапії.

Ключові слова: Туберкульоз, ВІЛ-інфекція, поширення, коінфекція, антиретровірусна терапія.

 

Распространенность и клинически-иммунологические особенности сочетания туберкулеза и ВИЧ/СПИДа на Буковине

Л.Д. Тодорико, Е.В. Подвербецкая, А.В. Бойко

Цель работы — изучить вопрос о распространенности и клинико-иммунологических особенностях течения туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции.
Среди больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ/СПИД преобладала наиболее работоспособная и репродуктивная часть населения. Наибольшее количество случаев (74 %) определялось в возрастной категории 25—49 лет. Сочетание двух нозологий ТБ и ВИЧ/СПИД имеет явно злокачественный характер с комбинированным поражением внутренних органов и систем, характеризуется разнообразием клинических проявлений (легочных и внелегочных поражений) с тенденцией к генерализации специфического процесса. Активный ТБ у ВИЧ-позитивных лиц может развиваться при относительно высоких показателях СD4+-лимфоцитов и приводит к снижению их уровня и увеличению вирусной нагрузки (количество вирусных частиц в образце крови, которое указывает на активность размножения ВИЧ в организме). Лечение больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом лучше проводить в условиях противотуберкулезного стационара и под постоянным наблюдением, способствуя развитию у больного приверженности к терапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Частота і характер захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції

М.І. Сахелашвілі, Т.М. Балита, І.Л. Платонова, Г.С. Мацех, Й.Й. Дідик, Ю.О. Летц, Т.Б. Рак

Мета роботи — вивчити частоту та характер перебігу туберкульозного процесу у дітей і підлітків із осередків туберкульозної інфекції, які захворіли за період 2001—2010 рр.
Матеріали та методи. Проаналізовано захворюваність на туберкульоз у різних вікових групах Львівської області, а також серед дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції за два періоди: перший (2001—2005 рр.) та другий (2006—2010 рр.).
Результати та обговорення. Епідемічна ситуація з туберкульозу серед дитячого та підліткового населення залишається складною, особливо в групі високого ризику, зокрема і в осередках туберкульозної інфекції. Пік захворювання на туберкульоз у дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції спостерігається на першому році життя, потім у 5—6 років, 13—14 років і в 16—17 років. У другому періоді як у дітей, так і підлітків частіше, ніж у першому, виявляють тяжчі занедбані форми туберкульозу, наявні випадки поширеного процесу з ураженням легень та кісток.
Висновки. У сучасних умовах епідемії дуже важливим залишається удосконалення профілактичних заходів серед дитячого та підліткового населення, особливо в осередках туберкульозної інфекції.

Ключові слова: Туберкульоз, діти і підлітки, осередки туберкульозної інфекції.

 

Частота и характер заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции

М.И. Сахелашвили, Т.М. Балита, И.Л. Платонова, Г.С. Мацех, И.И. Дидык, Ю.О. Летц, Т.Б. Рак

Цель работы — изучить частоту и характер течения туберкулезного процесса у детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции, которые заболели за период 2001—2010 гг.
Материалы и методы. Проанализирована заболеваемость туберкулезом в разных возрастных группах Львовской области, а также среди детей и подростков с очагов туберкулезной инфекции за два периода: первый (2001—2005 гг.) и второй (2006—2010 гг.).
Результаты и обсуждение. Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди детского и подросткового населения остается сложной, особенно в группе высокого риска, в том числе и в очагах туберкулезной инфекции. Пик заболевания туберкулезом у детей и подростков из очагов туберкулезной
инфекции отмечается на первом году жизни, потом — в 5—6 лет, 13—14 лет и в 16—17 лет. Во втором периоде как у детей, так и у подростков чаще, чем в первом, выявляют запущенные формы туберкулеза легких, есть случаи генерализации процесса с поражением легких и костей.
Выводы. В современных условиях эпидемии очень важным остается совершенствование профилактических мероприятий среди детей и подростков, особенно из очагов туберкулезной инфекции.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Перебіг туберкульозу у хворого з пангіпопітуїтаризмом

М.М. Савула, Н.М. Лопушанська, О.І. Градова

Описано клінічне спостереження за перебігом туберкульозу у хворого з пангіпопітуїтаризмом. Проаналізовано причини і клінічні симптоми цієї патології, обговорено можливі механізми розвитку імуносупресії на тлі дисбалансу гормональних регуляцій та її ролі як чинника ризику захворювання на туберкульоз.

Ключові слова: Пангіпопітуїтаризм, імуносупресія, туберкульоз.

 

Течение туберкулеза у больного пангипопитуитаризмом

М.М. Савула, Н.Н. Лопушанская, О.И. Градова

Описано клиническое наблюдение за течением туберкулеза у больного с пангипопитуитаризмом.
Проанализированы причины и клинические симптомы этой патологии, обсуждены возможные механизмы развития иммуносупрессии на фоне дисбаланса гормональных регуляций и ее роли как фактора риска заболевания туберкулезом.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ІНФОРМАЦІЯ

 

Круглий стіл «Залежність: тютюн та туберкульоз» з нагоди Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби з туберкульозом

Підготував В.І. Петренко

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця 23 березня відбувся круглий стіл, присвячений Всесвітньому та Всеукраїнському дням боротьби з туберкульозом і 130-річчю від дня відкриття збудника туберкульозу. У рамках заходу студенти-медики спільно з керівництвом порушили питання боротьби з туберкульозом та курінням.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»